Arkitektur og Virtual Reality

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitektur og Virtual Reality"

Transkript

1 Arkitektur og Virtual Reality Speciale, informationsvidenskab, Aarhus Universitet Maj 1999 Af Morten Sams ( ) og Bj rn Popp ( ) Vejleder: Peter B gh Andersen

2 Indhold Kurzfassung 2 Indledning 3 1. Virtual Reality Sider af VR 13 Virtual Realitys teknologiske historie Artificial Reality Desktop Virtual Reality Augmented Reality Ubiquitous Computing Immersive Virtual Environments 1.2 VRÕs egenskaber 23 Telepresence Livagtighed og interaktivitet VR som medie Information: Ejerskab og styring 2. Om samarbejde i cyberspace Computeren som kommunikationsmedium 48 Fjernundervisning og CMC Interaktion i CMC CMC og VR 2.2 Pr¾sensÑom at v¾re tilstede 55 Arkitektur og Virtual Reality ii

3 2.3 Samarbejde 57 Hvad er CSCW? Klassificering af groupware En rumlig tilgang til groupware / CSCW En anden klassificering af groupware 3. Mod en arkitekturvidenskab Arkitekturhistorie og arkitekturanalyse Arkitektur og erkendelse 70 Det fysiske rum Den funktionalistiske t¾nkning 3.3 En arkitekturvidenskab Arkitekturvidenskaben som v¾rkt j Arkitekturoplevelsen stetik og funktionalitet 78 Arkitekturens rum Arkitekturens udtryk 4.2 Modeller 85 Modelbegrebet; 3 typer Arkitekturmodeller og den virtuelle model 5. Arkitekturopfattelsen Hvad er rum? 97 Arkitektur og Virtual Reality iii

4 5.2 Rummets egenskaber 99 Rummets afgr¾nsninger Implicitte og eksplicitte rum Dybde T¾thed bninger i rummet Juxtaposition og interpenetration Lys Samnmenfatning 5.3 Brugerens egenskaber Arkitektens arbejdsdom¾ne Design og visualisering 114 Projektfaser Hvordan visualiseres der nœr der ikke bruges avanceret edb? Hvilke visualiseringsformer stiller edb til rœdighed? 6.2 HvornŒr bryges visualisering? 121 Eksempel I: Arkitektgruppen Aarhus Risiko for misbrug! Eksempel II: M ller & Gr nborg, Beder 6.3 Husets tilblivelse og visualisering 128 En ny opdeling i faser Grundkonstruktionen Detaljeret design 6.4 Avancerede visualiseringer 132 Fotorealistiske visualiseringer VR-applikationer Om gengivelsen i visualiseringen Arkitektur og Virtual Reality iv

5 7. Projekt: IDA FormŒl og brugergruppe Kravsspecifikation Use Cases Om metoden til udviklingen 153 Den tekniske implementation 2 grundl¾ggende egenskaber 7.5 Vurdering af IDA 157 IDA som applikation til skabelse af telepresence IDA som kommunikationsv¾rkt j IDA som system til visualisering af arkitektur 7.6 Manual 165 Afslutning 172 Den digitale model 173 Om visualisering Om computerisering Om digitale modeller Anvendelse af digitale modeller 176 Hvad har intentionen v¾ret? Hvad er vi nœet frem til? Arkitektur og Virtual Reality v

6 Appendices Appendix A: Arkitekttegninger til modellen der anvendes i IDA Appendix B: Use case-diagrammer til IDA Appendix C: IDA (vedlagt pœ cd-rom) Litteraturliste Arkitektur og Virtual Reality vi

7 Arkitektur og Virtual Reality Arkitektur og Virtual Reality 1

8 Kurzfassung Es ist unser Ziel mit dieser Arbeit die Themenbereiche Architektur und virtuelle RealitŠt (VR) so zu erfassen, da dem Leser ein sinnvoller Zusammenhang zwischen der Architektur der wirklichen Welt und der einer scheinbaren Welt offenbar wird. Uns interessieren zunšchst die Fragen: Inwiefern ist es fÿr einen Architekten interessant, fÿr seine Aufgabenzwecke eine auf den ersten Blick neue Technologie, wie sie die virtuelle RealitŠt zur VerfŸgung stellt, zur Hand zu nehmen? In welchen Bereichen lš t sich eine solche Technologie erfolgreich einsetzen? Diesen Fragen vorweg gibt uns das RŠtsel der eigentlichen virtuellen RealitŠt zu denken: Was ist das Ÿberhaupt? Es ist unser Anliegen, die Beschreibung eines Paradigma zu schaffen, das der allgemeinen Vorstellung einer virtuellen RealitŠt am nšchsten kommt, und somit zu eršrtern, ob es sich in diesem Falle Ÿberhaupt um etwas neues handelt. Sobald dies erst geklšrt ist, soll der nšchste Themenbereich beleuchtet werden, der sich durch ein Šhnliches RŠtsel angehen lš t: Was ist Architektur? Insbesondere wecken folgende Fragen unser Interesse: Wie erlebt der Mensch Architektur? Und wie erschlie t der Mensch den Raum durch seine Sinne? Die These, die wir in unserer Arbeit untersuchen und zu belegen versuchen, lautet: Es soll mšglich sein, VR als Kommunikationsmedium in Situationen der Architekturvermittlung durch Visualisierung in der Entscheidungsphase einzusetzen. Im Anschlu an die Analyse nehmen wir uns vor, die neu gewonnenen Kenntnisse in die Tat umzusetzen. Unser Projekt stellt einen Prototyp dar, der es Architekten ermšglichen soll, EntwŸrfe mit anderen Personen (Kollegen, Bauherren, SchŸler etc.) zu diskutieren. Das Projekt, das auf der beiliegenden CD-ROM und im Internet zu finden ist, tršgt den Namen IDA (Interactive Digital Architecture Models). Arkitektur og Virtual Reality 2

9 Indledning Arkitektur og Virtual Reality 3

10 Indledning 1. ProblemomrŒde Vi nsker i dette speciale at belyse to emneomrœder, arkitekturfaget og Vitual Realitybegrebet (VR), og unders ge forholdet imellem dem. Ud fra en vis nysgerrighed til omrœdet VR har vi stillet os selv nogle sp rgsmœl, som vi pr ver at finde svar pœ i denne opgave: - Hvad er VR i grunden? - Hvad kendetegner VR? - Hvad er essensen af VR / et VR-paradigme? - Hvordan kan VR anvendes meningsfyldt? Med andre ord: Forholdet imellem (a) VR's egenskaber sœsom teknologi, hardware, mœden at bruge det pœ, og (b) et teoretisk fundament eller et paradigme der giver udtryk for det grundl¾ggende i VR. Ud fra sp rgsmœlet om den meningsfyldte anvendelse har vi set pœ en r¾kke omrœder, hvor VR-paradigmet kan anvendes. Og vi serñsom vi vil komme ind pœñbort fra anvendelsen af sœkaldt "realistiske" effekter i diverse computerspil. Disse harñpr. definitionñ"noget" at g re med VR, men er blot Žt anvendelsesomrœde for VR. Netop disse computerspils markedsf ring og popularitet har dog utvivlsomt sat skub i VRudviklingen. Men denne popularitet skaber ofte indtryk af at VR blot er avanceret leget j. Og det er det jo ikke. Det vil vi gerne demonstrere. Blandt disse omrœder kanñudover spil altsœñn¾vnes: arkitektur, medicin, fjernundervisning, industriel design etc. Men for at undgœ at sk jte for let henover omrœderne og dermed bruge for megen tid pœ at beskrive i sidste ende ens og lignende tr¾k, har vi taget den beslutning, udelukkende at fokusere pœ Žt af omrœderne. Vores opgave har nu fœet titlen "Arkitektur og Virtual Reality". Og nœr vi fokuserer pœ Žt emneomrœde, dukker der igen nogle sp rgsmœl op: - Hvad er arkitektur? - Hvad er design? - Hvordan arbejder en arkitekt? I hvilke faser opdeles designprocessen? - Hvilken rolle spiller kreativiteten og den kunstneriske sans? - Hvad er forholdet mellem arkitekt og opgavestiller? Selve forholdet mellem VR og arkitektur, ja, selve omrœderne i sig selv, er sœ Arkitektur og Virtual Reality 4

11 komplekse, at det ville v¾re halsl s gerning at forklare, "hvad arkitektur er" og "hvad VR er". Igen en hœndfuld sp rgsmœl, som efterhœnden leder os til specialets kerne: - Hvordan opfatter man "rum"? Hvordan g r arkitekter? - Hvilke visualiseringsteknikker bruger arkitekten? - Hvilken rolle spiller 3D og VR? - Har VR relevans? - Hvis ja, hvordan? - Hvis nej, hvorfor ikke? - Hvordan kommunikeres der arkitekter imellem? - Hvordan vil kommunikation kunne foregœ i et virtuelt milj? Alle disse sp rgsmœl mœ kunne sammenfattes til et udgangspunkt, Det store Sp rgsmœl, vi stiller os selv, og som vi vil fors ge at give et svar pœ i dette speciale: Stiller VR-paradigmet en teknologi til rœdighed, som kan finde meningsfyldt anvendelse inden for arkitektfaget? Og selv det er ikke essensen af, hvad vi er ude efter. Dette er et ja-eller-nej-sp rgsmœl, men dette sp rgsmœl kan ikke besvares sœ simpelt. Det har hurtigt vist sig, at anvendelsen af VR pœ nogle omrœder ikke ikke kan bruges meget effektivt (arkitekturbegrebet, opfattelsen af kunst pœ abstrakt plan), pœ andre godt kan bruges men i vrigt ikke giver de store fornyelser i arbejdet (designprocessen), og pœ helt andre godt kan bruges med fordel (formidling af idžer, afpr vning af design, markedsf ring). Vi retter sp rgsmœlet: For hvilke dele inden for arkitektfaget stiller VR-paradigmet en ny og relevant teknologi til rœdighed? Med henblik pœ at finde et svar pœ dette sp rgsmœl, opstiller vi en tese, et bud pœ et svar, som vi i l bet af opgaven fors ger at be- eller afkr¾fte. Vi vil arbejde hen imod at vise, at VR vil kunne anvendes i formidlingssituationer, dvs. nœr et design (i forskellige stadier) skal afpr ves efter bestemte kriteria og dermed formidles til flere personer. Dette kan ske i en kritik eller eksamen, i en test af bestemte detaljer i designet, salg og marketing osv. Hver gang, en idž skal "s¾lges". I hvert af tilf¾ldene er der forskellige parametre der spiller ind. F.eks. er det indlysende, at der i en markedsf ringssituation stilles andre krav til "realiteten" i det der formidles end i et eksamensprojekt. For ikke at g re tingene for komplekse, vil vi se pœ en "regul¾r" formidling af arkitektur, som vi forestiller os den er mellem f.eks. arkitekt og bygherre/kunde, eller studerende og jury o.l. Arkitektur og Virtual Reality 5

12 Vi vil omformulere ovenstœende sp rgsmœl til et formœl eller en tese: VR kan anvendes som en kommunikationsform i formidlings- og evalueringssituationer inden for arkitektfaget. Specialet og behandlingen af denne tese munder ud i et projekt, som bestœr af en lille applikation, IDA, der sœ vidt muligt viser, hvordan man kan benytte en VR-relateret teknologi ifm. formidling af arkitektonisk design. MŒlet er ikke at udvikle et dybt avanceret system, der l ser alverdens arkitekters visualiseringsproblemer. Derimod er det hensigten at skabe en prototype, der ved hj¾lp af eksisterende teknologi med fordel kan anvendes i konkrete situationer. Prototypen skal illustrere, hvordan VR-teknologien kan anvendes pœ arkitekturdom¾net. 2. Opgavestrukturering Vi har valgt at dele opgaven op i tre overordnede dele. VR Her kommer vi ind pœ nogle af de sp rgsmœl, vi stillede os selv i begyndelsen af denne indledning. For at give l¾seren en bl d start, vil vi starte med en indf ring i VR-teknologiens historie og tilbliven (kapitel 1). Og her vil det ikke kunne undgœs, ogsœ at n¾vne Òpop- VRÓ, dvs. den form for VR, som markedsf res meget kraftigt, is¾r ifm. spil. Det viser jo, at der sker en teknisk og teknologisk udvikling, som er motiverende for yderligere forskning og udvikling. Vi vil se pœ forskellige aspekter af VR-paradigmet, og hvad dette er i sammenligning med den fysisk manifesterede VR-teknologi. Vi ser n¾rmere pœ VRÕs grundl¾ggende egenskaber, som adskiller det fra andre medier. Herunder ser vi pœ VR som kommunikationsform. Vi behandler VR-paradigmet ud fra de synsvinkler der er blevet lagt i dette kapitel, samtidig med at vi l¾gger op til n¾ste kapitel: Taler man om en virtuel verden, taler man om en kunstig verden. Men den virtuelle verden fors ger at efterligne den virkelige verden sœ pr¾cist som muligt. Som i den virkelige verden vil der derfor sj¾ldent v¾re situationer, hvor ikke flere personer skal Arkitektur og Virtual Reality 6

13 forholde sig til hinanden. Det er hvad kapitel 2 handler om. Ved at belyse omrœder som CMC, CSCW og samarbejde, hœber vi at kunne kaste et lys over den mœde, samarbejde og samtale er organiseret pœ, og hvordan det skal realiseres i et virtuelt milj. I denne del ser vi bevidst bort fra selve arkitektfaget. Den f rste del handler ikke om arkitektur. Derimod g r vi undervejs opm¾rksom pœ, hvilke aspekter det er vigtigt at fokusere pœ med henblik pœ udvikling af et VR-system, der skal underst tte de behandlede emner. Arkitektur Ñeller rettere arkitektens arbejde. Vi fors ger her at pejle os ind pœ, hvordan en designopgave eller et projekt gribes an og l ses i praksis. Hvilke metoder tages i anvendelse for at nedf¾lde idžer, at dokumentere designforslag, at bed mme en konstruktion og at formidle det hele inden byggeriet godkendes og gœr i gang? Kapitel 3 handler om, hvad arkitektur er, eller rettere hvad arkitektur kan v¾reñud fra et arkitekturvidenskabeligt synspunkt. Specialets status som akademisk forskningsprojekt har gjort os interesseret i, om det er klogt, videnskabeligt at g re rede for arkitektur, dvs. pœ et rent teoretisk plan, eller om man hellere burde behandle emnet ud fra en empirisk vinkel. Eller hvorvidt, og det er vel pointen, en kombination af disse to synspunkter er n dvendig. I den her pr¾senterede tilgang til en arkitekturvidenskab og i mange andre diskurser omkring arkitektur, fokuseres der pœ to komplement¾re aspekter: den sensorisk og den ¾stetiske oplevelse. Derfor vil vi i kapitel 4 se pœ den ¾stetiske og den funktionelle oplevelse af arkitektur. For som n¾vnt spiller der flere faktorer ind i et designforl b end faktuelle oplysninger om og krav til bygningsv¾rket mht. form og budget. Arkitekten er et ¾stetisk menneske, der forholder sig mindst lige sœ meget til sin intuition som til sin rationalitet. Dern¾st ser vi pœ modelbegrebet. Hvilke egenskaber g r sig g¾ldende i en model? Hvilke typer modeller arbejder en arkitekt med? Hvordan opleves modeller? Og hvordan adskiller disse sig fra den virtuelle model? Kapitel 5 handler om sanseoplevelsen ifm. arkitektur og rum samt dens visualisering ("virtualisering" om man vil). Hvilke sanser pœvirkesñog hvordan? Og hvad er rumñhvilke slags rum ser arkitekten? Det interessante bliver at se, hvordan disse skal Arkitektur og Virtual Reality 7

14 kunne realiseres / gengives i et VR-system, og hvordan de enkelte elementer skal v¾gtes i forhold til hinanden. Projekt Visualisering af arkitektur er et udtryk for, hvordan manñsom designerñopfatter rummet, og hvordan den formidles til andre mennesker. Det er v¾sentligt at g re sig klart, hvordan formidling af arkitektur sker i dag og hvilken teknik (og teknologi) der anvendes til dette. Herudfra kan man sœ vurdere, hvilken rolle VR vil kunne spille, hvilket vi vil se pœ i kapitel 6. Analysen er overstœet, og vi fors ger ud fra den nyvundne viden at udvikle en prototype til et system, hvis opgave det er at oms¾tte vores tese til ÒvirkelighedÓ, sœ at sige. Dette er omdrejningspunktet for specialets sidste kapitel, kapitel 7. Indledningsvis vil der selvf lgelig v¾re en udf rlig systembeskrivelse. Siden VR er en teknologi, der ikke just er beregnet til almindeligt desktop-udstyr, som vi nsker at introducere det til, giver det anledning til mange begr¾nsninger og fravalg. Men vi mener dog ikke, at de fravalg er sket pœ bekostning af den idž, vi, og den idž, applikationen fors ger at formidle. Og den idž, VR-paradigmet bygger pœ. VR kan betragtes ud fra to synsvinkler. Opfattes VR som et paradigme, er Virtual Reality et abstrakt begreb, som kun kan diskuteres som en ÒfilosofiskÓ st rrelse. Dette syn pœ VR har vi fremlagt i specialets f rste to dele. Betragter vi VR som teknologi, stiller Virtual Reality et s¾t konkrete v¾rkt jer til rœdighed, der g r det muligt for udvikleren at g re ganske bestemte ting. I vores egen applikation er vi netop begr¾nset til, hvad der netop er aktuelt lige nu inden for (desktop-)vrñher mœ vi foretage og leve med nogle fravalg og forholde os til, hvad edb-teknologien kan byde pœ anno En anvendelse af VR inden for arkitektfaget forener de to synsvinkler pœ VR. Sp¾ndingen mellem paradigmet og teknologien er vores udfordring. 3. FremgangsmŒde Vi har v¾ret to om at skrive dette speciale. Derfor har det v¾ret n dvendigt at dele arbejdet op i to nogenlunde retf¾rdige bunker, sœledes at hver med sit interessefelt og sin force kan finde svar pœ de sp rgsmœl, vi har stillet os selv. Arkitektur og Virtual Reality 8

15 FremgangsmŒden har v¾ret f lgende. I en intensiv fase over nogle uger har vi udformet en struktur til specialets indhold. Emnet l¾gger op til analysen af to store emneomrœder, nemlig Virtual Reality-begrebet og arkitektur. Dertil kommer nsket om at udvikle en applikation, der samler trœdene i disse to omrœder i et praktisk projekt. I stedet for blot at analysere giver vi her et bud pœ realisering. Vi har nu en grov opdeling i tre dele. Hver del giver en masse sp rgsmœl, som kan differentieres og sammenfattes; dette udkrystalliseres i en r¾kke kapitler. I f rste del om VR synes vi sœledes det er interessant at betragte teknologien VR og samarbejdsmilj et VR. PŒ samme mœde gav emnet arkitektur anledning til en opsplitning i den ¾stetiske og den sensoriske oplevelse. Hensigten har v¾ret, at vi begge skulle have indsigt i alle i specialet behandlede emneomrœder. Derfor valgte vi at fordele ansvaret pœ tv¾rs af emnerne, sœledes at hver af os tog sig af hvad der svarer til halvdelen i hvert emne. PŒ den mœde fœr vi belyst hvert emneomrœde fra mindst to vinkler. Karakteristisk for vores fremgangsmœde er, at kapitlerne ikke er skrevet i f¾llesskab, men af den enkelte skribent alene. De f¾rdige kapitler blev diskuteret i f¾llesskab og evt. rettet til hvor det syntes n dvendigt. Skribenten for kapitlerne fremgœr af indledningen til de pœg¾ldende kapitler. Denne fremgangsmœde har efter vores opfattelse den fordel, at man Óene mandó er fuldt ansvarlig for et bestemt emneomrœde, tilrettel¾ggelsen af indholdet, research, fremskaffelse af kildemateriale og interviews, samt pr¾sentationen / formuleringen. J¾vnlige m der forhindrer, at den f¾lles kontekst gœr tabt, og s rger tilmed for nye, spontane idžer og indfaldsvinkler. Dette speciale kan l¾ses pœ internettet: hvor specialet findes som word- og pdf-filer, og programmet IDA kan downloades som installationsprogram. Arkitektur og Virtual Reality 9

16 Tak Vi vil i forbindelse med denne opgave gerne rette en tak til f lgende personer for hj¾lp og assistance (i alfabetisk r¾kkef lge): - Peter B gh Andersen, prof. v. Institut for Informationsvidenskab, rhus Universitet - Christel Bach, grafiker, uddannet arkitekt, rhus - Roald Christesen, christesen.computergrafik, Flensborg - Per Feldthaus, Arkitektgruppen Aarhus, rhus - Lars Holt, arkitektstuderende, IDA-tester - Poul Erik Jensen, M ller & Gr nborg, Beder - Uffe Lentz, Arkitektskolen, rhus - Bob Martens, Abt. f. RŠumliche Simulation, TU Wien - Kristof Nast-Kolb, blaxxun interactive, MŸnchen - Morten Juul Nielsen, arkitekstuderende, IDA-tester - Lars Pedersen, IDA-tester Morten Sams Bjørn Popp Arkitektur og Virtual Reality 10

17 [Intro1] Dette speciale indledes med to kapitler om Virtual Reality. Vores sigte er at indkredse begrebet Virtual Reality. Det er et for tiden meget popul¾rt og dermed meget ofte benyttet begreb. Og det viser sig ved n¾rmere studium, at der findes mange opfattelser af, hvad Virtual Reality er. Mens nogle betragter Virtual Reality som en ny hardware-teknologi, som i sig selv er summen af forskelligt avanceret isenkram, betragter andre Virtual Reality som et udtryk for kunstige verdener pœ et mere abstrakt plan. SŒ hvad er det essentielle i Virtual Reality? Vi vil her pr ve at indkredse Virtual Reality-begrebet fra to sider. Og se, om vi ender med at have et brugbart bud pœ, hvad Virtual Reality i grunden er. FormŒlet er under alle omst¾ndigheder at fœ skabt en definition, som vores unders gelse ifm. arkitekturfaget kan bygge videre pœ. F rste kapitel handler om Virtual Reality, betragtet fra den teknologiske side. Ved at starte med at give et bud pœ en teknologisk definition arbejder vi os ind pœ forskellige former for Virtual Reality og formulerer definitioner med tiltagende pr¾cision. Vi vil se pœ Virtual RealityÕs egenskaber, som teknologi betragtet. Denne diskurs baserer sig meget pœ Jonathan Steurs Telepresence-begreb og de egenskaber, han knytter til det. Som overgang til andet kapitel gennemgœr vi i slutningen af dette nogle synspunkter omkring Virtual Reality som informationsmedie, hvor Jens F. Jensens model om ejerskab og styring danner fundamentet for overvejelser omkring teknologi og kommunikation. Andet kapitel forts¾tter denne linie og tegner et billede af Virtual Reality med udgangspunkt i sociale relationer i en kunstigt skabt verden. Dette vil danne et indblik i Virtual Reality ud fra en ikke-teknologi-baseret synsvinkel. Arkitektur og Virtual Reality 11

18 1. Virtual Reality Arkitektur og Virtual Reality 12

19 Virtual Reality Af Morten Sams 1.1 Sider af VR Da den amerikanske VR-pionŽr Jaron Lanier i slutningen af 1980Õerne benyttede betegnelsen Virtual Reality om, hvad man kan kalde Òden sanselige del af cyberspaceó skete det i forbindelse med fremvisningen af sit firma VPLs 1 produkter som Òthe data gloveó og Òthe headmounted displayó. Denne kombination af futuristisk udseende teknologi og en sp¾ndende ny, n¾rmest paradoksal betegnelse (ÒvirtuelÓ og ÒrealitetÓ) var noget, der vagte stor opm¾rksomhed. Virtual Reality var Òthe headmounted displayó (eller HMD) og Òthe datagloveó i folks bevidsthed efter Jaron Laniers indtr¾den i massemediernes s gelys. For f rste gang i lang tid oplevede man et stykke h jteknologi, der ikke kun var h jteknologi i kraft af clockfrekvens eller kapacitetñmen ogsœ af udseende. Det skal retf¾rdigvis n¾vnes at en anden grund til, at det is¾r var hardwarens ydre, der blev fokuseret pœ fra mediernes side, var at den virkelighed, der kunne pr¾steres med teknologien, grafisk slet ikke var pœ h jde med, hvad vi kender idag. Ikke desto mindre repr¾senterede Jaron Lanier og VPLs produkter en introduktion af Virtual Reality-teknologi som et konkret produkt. Virtual Reality d¾kker i dag som betegnelse over langt mere end VPL, Jaron Lanier og en datahandske. Det er, med mediernes hj¾lp, blevet d¾kkende for et paradigme der teknologisk faktisk str¾kker sig over en periode pœ Œr. Dette f rste kapitel analyserer de tekniske aspekter af VR, og vi vil heri pœpege de problemer der er ved at beskrive VR ud fra dens teknik alene. Nedenfor er et eksempel pœ en teknisk definition af Virtual Reality: Virtual Reality is electronic simulations of environments experienced via head mounted eye goggles and wired clothing enabling the end user to interact in realistic three-dimensional situations. (Coates, 1992) 2 Virtual Reality er afh¾ngig af specialdesignet teknologi. Teknologiens gr¾nser vil derfor til enhver tid afgr¾nse VR-udtrykket. Men at definere Virtual Reality ud fra dens teknologi alene svarer til at beskrive film-kunsten ud fra kendskabet til f.eks. filmruller, kamera, l¾rred og fremviser. NŒr Virtual Reality-paradigmets mange specielle 1 Virtual Programming Language 2 Citeret i Steuer (1992: s. 34) Arkitektur og Virtual Reality 13

20 teknologier alligevel bliver gennemgœet i det kommende kapitel, er det fordi vi pœ den mœde kan identificere gr¾nserne og mœlene for den tekniske side af Virtual Reality. Den hardware, der udg r Virtual Realitys tekniske fundament, er ikke unik i alle detaljer. Mange af enkeltdelene beror pœ elementer der ogsœ bruges i resten af halvlederindustrien og vil derfor ogsœ f lge disse elementers udviklingshastighed og produktcyclus. Alene udfra kendsgerningen, at den fysiske teknologi bruges til mange andre ting end netop VR, mœ vi slutte, at VR ikke bestœr som funktion af teknologi alene. Vi vil pœ baggrund af ovenstœende argumentation fors ge os med en forel big definition af VR, der ikke (som CoatesÕ) inkluderer tekniske foruds¾tninger. Denne definition vil vi bruge under gennemgangen af de forskellige former for VR: VR er simulering af rumlige omgivelser, der, som den virkelige verden, opleves sanseligt af brugeren. Brugerens oplevelse af det simulerede rum, danner grundlag for interaktionen med VR-systemet. Vi vil altsœ, nœr vi gennemgœr de tekniske aspekter af Virtual Reality, holde fast i, at den fysiske VR-teknologi, vi ser i dag, ikke er beskrivende for, hvad VR er, men udelukkende er et jebliksbillede af eksempler pœ mœder at formidle VR pœ. I de f lgende afsnit vil vi fors ge at skabe en forstœelse af Virtual Reality, der kan bruges i forbindelse med vores unders gelse af VRs muligheder inden for arkitetur. Vi har ikke kun brug for et begrebsapparat med tekniske definitionerñdet er derimod vigtigt for os at finde frem til de faktorer, der skal v¾re tilstede for at skabe et godt Virtual Reality-system. Vores projekt, IDA, vil naturligvis v¾re inspireret af tidligere VR-systemer. Men vores grundl¾ggende holdning er, at der er sket sœ meget indenfor IT-verdenen de sidste par Œr, at det ville v¾re en fejl at opbygge en forstœelse af VR ud fra, hvad der er pr¾steret i praksis. Vi siger bestemt ikke, at vi nu med vores system vil g re, hvad der ikke var teknisk muligt for fem Œr sidenñdertil har vi hverken ressourcer eller teknisk indsigt. Det vi vil fors ge at bidrage med, er et system der bygger pœ de fremtr¾dende aspekter i IT i dag som f.eks. flerbrugersystemer og desktop realtids 3d-grafik. Man kan sige, at det vi vil g re, er at lave et system der ikke har sit fundament i de nyeste tekniske muligheder, men derimod at finde et udgangspunkt til et system der i h jere grad er betydningsb¾rende. I det f lgende vil der v¾re mange referencer til tidligere VR-systemer og tekniske artefakter. Det er der ikke kun for at vise den bredde af projekter man med svingende held har fors gt at kategorisere inden for VR, men ogsœ fordi de afspejler og understreger den kreativitet, der er altafg rende, nœr vi, i VR som i den virkelige verden, nsker at give publikum en oplevelse. Arkitektur og Virtual Reality 14

21 Virtual Realitys teknologiske historie Mange mener, at betegnelsen ÓVirtual RealityÓ er misvisende (MacIntyre 1996). Is¾r ordet ÒrealityÓ kan synes at v¾re en lidt for stor beskrivelse af noget, der er kunstigt og skabt i den virkelighed, vi normalt refererer til med ordet. Dette er nok kendetegnende for den modvilje man kan m de nœr man snakker om en parallel virkelighed, ved siden af den fysiske virkelighed vi lever i. Hvordan kan man sige at der er en parallel virkelighed nœr den Óvirtuelle virkelighedó reelt ul seligt er bundet i maskiner og hardware, der eksisterer i den virkelighed man h¾vder kun er Žn blandt flere? Vi tror hovedsageligt at dette sp rgsmœl udspringer fra hardware-definitionen af Virtual Reality. Den knytter Virtual Reality til fysiske entiteter og repr¾senterer ikke Virtual Reality som en subjektiv oplevelse, som altsœ ikke opstœr i computeren eller ÓdatahandskenÓ, men derimod i bevidstheden. Blandt forskere i er det udbredt at titulere omrœdet ÓVirtual WorldsÓ eller ÓVirtual EnvironmentsÓ. Som det kan ses af ovenstœende kan det v¾re vanskelig at definere fuldt ud, hvilke systemer der kan ben¾vnes ÓVirtual RealityÓ-systemer. Nogle retninger inden for VR er dog tydelige og afgr¾nsede. Vi vil i det f lgende give et bud pœ en inddelning af VRs hovedklasser og deres karakteristika, inspireret af MacIntyre og Feiner (1996). Hovedklasserne er: Artificial Reality Desktop Artificial Reality Augmented Reality Ubiquitous computing Immersive Virtual Environments. Artificial Reality Artificial Reality er en betegnelse der blev skabt af Myron Krueger (1991). Artificial Reality bruges om VR-systemer der ikke kr¾ver at brugeren ikl¾der sig speciel hardware for at kunne opleve og interagere med systemet. Et af de mest kendte eksempler pœ Artificial Reality er Sensorama skabt af Morton Heilig i 1950Õerne. Sensorama var skabt til at give brugeren oplevelsen af at k re igennem Manhatten pœ en motorcykel gennem pœvirkning af sœ mange sanser, som det var teknisk muligt. Sensorama er interessant pœ flere mœder. For det f rste viser den Virtual Realitys bredde som teknologiñmen ogsœ fordi den med helt andre midler end nutidens VR-systemer s gte samme mœl: at give brugeren en fornemmelse af Arkitektur og Virtual Reality 15

22 tilstedev¾relse et andet sted end vedkommende virkelig befinder sig. Ideen med Sensorama var at skabe en biografoplevelse for alle sanserñog det lignede da ogsœ en Žnmands-biograf. Inde i Sensorama var der filml¾rreder til den visuelle oplevelse, rystelser til f lesansen og sœgar forskellige lugte fra pizzabar til trafikos alt efter, hvor pœ motorcykelturen, man befandt sig. For Morton Heilig var det altsœ ikke n dvendigvis brugerens synssans, der skulle omsluttes af stimuli fra systemet. Han mente, at det var sansesystemet som helhed, der skulle pœvirkes. If lge Heilig har hver af vores sanser en procentvis del af vores opm¾rksomhed: syns-sansen 70% 3, h re-sansen 20%, lugte-sansen 5%, f le-sansen 4% og smags-sansen 1%. Dette er naturligvis en fordeling, der ikke er pr¾cis, men kun vejledende. Menneskets evne til at fokusere pœ sanseindtryk vil altid ¾ndre fordelingen alt efter, hvad vi er i f¾rd med. Ikke desto mindre er det en sp¾ndende omvendt mœde at t¾nke pœ. Man unders ger, hvilke af menneskets sanser er mest betydningsfulde for oplevelsen af en given situation med henblik pœ at bedrage eller forf re vedkommende til en situation, der kun finder sted i bevidstheden. Med Heiligs fordeling i baghovedets kan man godt forstœ spillefilmens store succesñomvendt kan det synes m¾rkeligt, at Heilig vil bruge store ressourcer pœ at bedrage Sensorama-brugerens sidste 10% opm¾rksomhed, nœr man i forvejen med billede og lyd havde d¾kket de 90% ind. Sensorama blev da heller ingen succes, men bliver i dag betragtet som et stykke pionžr-arbejde, der mere end noget andet VR-system var bygget ud fra idžer om menneskets samlede situationsopfattelse fremfor pr¾cision i fremstillingen af de enkelte sanseindtryk. Idag er der adskillige eksempler pœ artificial reality-systemer. CAVE-systemer er et eksempel, hvor brugeren befinder sig i et rum, der bestœr af store videosk¾rme. PŒ disse videosk¾rme projiceres de computerskabte omgivelser. Foruden har brugeren oftest stereoskop-briller pœ for at give indtryk af objekternes spatiale placering. I CAVEsystemer ÓbeholderÓ brugeren sin fysiske krop i den computerskabte omgivelse, og har derfor stadig sin normale koordination af sine bev¾gelser til rœdighed i brugen af systemets virtuelle redskaber. En anden type artificial reality-systemer er full-scale simulatorer. I disse systemer skaber man et rum svarende til eksempelvis et flys cockpit. Rummet indrettes n jagtigt som i det simulerede fart j med alt ligefra instrumenter til m bler. Forskellen fra det virkelige fart j er kun at vinduerne er skiftet ud med sk¾rme, der kan vise en anden virkelighed end den, simulatoren befinder sig i. Desuden kan simulatoren v¾re h¾ngt op i mekaniske arme der kan vippe, dreje og rotere rummet, sœledes at man forst¾rker fornemmelsen af bev¾gelse inden i simulatoren. 3 Idag vurderer man at syns-sansen er ca. 80 % styrende for menneskets situationsfornemmelse Arkitektur og Virtual Reality 16

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse:

Læs mere

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl

Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl Datawarehouse og Knowledge Management Strukturering af Informationer til AnalyseformŒl AALBORG UNIVERSITET MASTER i INFORMATIONSTEKNOLOGI, INDUSTRIEL IT (MII) PROJEKT GRUPPE: IT i BYGGERIET & IT i INDUSTRIEL

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen for ejendommen S¾lger Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen Adresse Abildvang 130 Postnr. og by 2700 Br nsh j Dato 03.06.2015 Udl bsdato 03.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser:

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Udarbejdet af: Peter Br gge Birgitte R. Lydolf Annette B rnholdt Dorte Broberg Lone Munksgaard Sylvia Mortensen Eva Kloster 1 Indledning: P baggrund

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. David Rizk. EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10

Elinstallationsrapport for ejendommen. David Rizk. EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10 for ejendommen S¾lger David Rizk Adresse Hustoftevej 26 Postnr. og by 2700 Br nsh j Dato 22.06.2015 Udl bsdato 22.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus

Læs mere

Nøgletal til resultatdokumentation

Nøgletal til resultatdokumentation Nøgletal til resultatdokumentation Vejledningsmateriale til opgørelse og anvendelse Netværksinddragende metoder Indholdsfortegnelse Introduktion til nøgletal... 3 Om nøgletallene... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning Befordring af skoleelever Regler og principper Administrativ vejledning 15. august 017 Indhold 1. Indledning.... Betingelser... 3.Begrebet hjemmets nærhed... 4 4. Opsummering... 4 1 1. Indledning 1.1.Formålet

Læs mere

Notat 16. august 2017 J-nr.: / Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget.

Notat 16. august 2017 J-nr.: / Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget. Notat 16. august 2017 J-nr.: 87093 / 2417288 Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget. 35 procent af de adspurgte har anvendt fradraget tidligere. Håndværkerfradraget

Læs mere

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Når skolen bliver opmærksom på mobning eller lignende er den forpligtet til at udarbejde en handlingsplan for den konkrete situation. Dansk Center

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE

MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE 2017 1. INDLEDNING Denne Pixi-udgave indeholder en kort beskrivelse af de nyeste erfaringer med ansættelse af peer-støttemedarbejdere

Læs mere

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r.

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Vi synes, det er en god ide med differentieret tilbud til błrn med s rlige behov, b de i.f.t. det enkelte barns behov, familiens łnsker samt i.f.t.

Læs mere

Kultur-, Fritids-, og Landdistriktspolitik

Kultur-, Fritids-, og Landdistriktspolitik Kultur-, Fritids-, og Landdistriktspolitik 2018-2021 - Politikken Introduktion til Kultur-, Fritids-, og Landdistriktspolitikken for Tønder Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget formulerede i november 2016

Læs mere

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009.

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Indledningsvist redegłres for de muligheder og begr nsninger loven

Læs mere

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge

Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge LO s nyhedsbrev nr. 15 / 2000 Indhold Kvoter lægger beslag på aktiveringspenge........... 1 En særlig kvoteordning for aktiveringstilbud på daghøjskoler betyder, at Arbejdsformidlingen (AF) og kommunerne

Læs mere

Statslige arbejdspladser svigter

Statslige arbejdspladser svigter LO s nyhedsbrev nr. 19/2001 Indholdsfortegnelse Staten svigter............. 1 Selv om regeringen har sat det rummelige arbejdsmarked højt på dagsordenen, sakker de statslige arbejdspladser bagud i indsatsen

Læs mere

Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk LO s syn på bæredygtig udvikling At skabe en bæredygtig udvikling for både mennesker og miljø over

Læs mere

Nyhedsbrev til abonnenter - Juli Kasserede EU-regler

Nyhedsbrev til abonnenter - Juli Kasserede EU-regler Nyhedsbrev til abonnenter - Juli 2017 Kasserede EU-regler Som vi kunne fortælle om i årets første nyhedsbrev (januar 2017), så er 2017 det vigtige år for den Køretøjssikkerhedspakke, man i 2014 besluttede

Læs mere

Dårlig kontakt mellem a-kasser og Arbejdsformidlingen

Dårlig kontakt mellem a-kasser og Arbejdsformidlingen LO s nyhedsbrev nr. 12/01 Indholdsfortegnelse Dårlig kontakt til a-kasser..... 1 Medarbejdere i a-kasserne mangler information om væsentlige elementer i Arbejdsformidlingens arbejde Praktikpulje til opsøgende

Læs mere

Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv

Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv Dato 10. juli 2017 Side 1 af 5 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv Erhvervsstyrelsen sendte den 14. juni 2017 udkast

Læs mere

3.a søger ud i det blå

3.a søger ud i det blå 3.a søger ud i det blå I 10.000 meters højde sidder jeg og tænker tilbage på de sidste to uger. Jeg må ærligt indrømme, de har været fyldt med nogle af de vildeste ting, jeg har oplevet, og sådan tror

Læs mere

Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj.

Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj. - 1 Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattesager om beskatning af fri bil dukker

Læs mere

Arbejdsmarkedsfastholdelse

Arbejdsmarkedsfastholdelse REDSKABSHÆFTE 2 Arbejdsmarkedsfastholdelse i praksis NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt om udvikling

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jytte Vibeke Paris Hedehusene. Stensbjerg EL ApS Vordingborgvej Herf lge Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Jytte Vibeke Paris Hedehusene. Stensbjerg EL ApS Vordingborgvej Herf lge Tlf.: for ejendommen S¾lger Jytte Vibeke Paris Adresse Solvang 17 Postnr. og by 2640 Hedehusene Dato 20.10.2014 Udl bsdato 20.10.2015 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Stensbjerg EL ApS Vordingborgvej 88 4681

Læs mere

Kortuddannede ladt i stikken

Kortuddannede ladt i stikken LO s nyhedsbrev nr. 3/2002 Indhold Kortuddannede ladt i stikken... 1 Regeringen fastholder besparelser på de erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser. Derfor bliver der færre tilbud i de kommende år

Læs mere

Hanne Hegers bog er en gave til alle vi, der på et tidspunkt har gjort noget i vores liv, der var dårligt for os. Været i de forkerte parforhold.

Hanne Hegers bog er en gave til alle vi, der på et tidspunkt har gjort noget i vores liv, der var dårligt for os. Været i de forkerte parforhold. Min vej ud af medmisbruget af Hanne Heger En bog om misbrug for os alle... Hanne Heger Min vej ud af medmisbruget 20 år med en alkoholiker 142 sider Kr. 199 Borgens Forlag Hanne Hegers bog er en gave til

Læs mere

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold

Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold LO s nyhedsbrev nr. 14 / 2000 Indhold Ny bundrekord truer......... 1 Efter svag stigning i antallet af praktikpladser tidligere på året går udviklingen nu igen den forkerte vej. Halv succes...............

Læs mere

AUTISME ET MEDLEM AF FAMILIEN. Psykolog Mette Albrektsen Autismecenter Storstrøm

AUTISME ET MEDLEM AF FAMILIEN. Psykolog Mette Albrektsen Autismecenter Storstrøm AUTISME ET MEDLEM AF FAMILIEN Psykolog Mette Albrektsen Autismecenter Storstrøm AUTISMEFORÆLDRE Jeg møder flere og flere forældre, der er blevet slået helt ud af kurs som pludselig føler sig rådvilde,

Læs mere

Øget stigning i reallønnen

Øget stigning i reallønnen LO s nyhedsbrev nr. 11/2001 Indholdsfortegnelse Stigning i reallønnen......... 1 Inflationen pressede i fjor lønmodtagernes reallønsstigninger ned under en procent, men allerede i år er reallønsudviklingen

Læs mere

ER STRATEGI FOR HYGIEJNE REN LOGIK SEMINAR WORKSHOP 2 NUDGING OG ADFÆRDSREGULERENDE DESIGN

ER STRATEGI FOR HYGIEJNE REN LOGIK SEMINAR WORKSHOP 2 NUDGING OG ADFÆRDSREGULERENDE DESIGN ER STRATEGI FOR HYGIEJNE REN LOGIK SEMINAR 2017.04.06 WORKSHOP 2 NUDGING OG ADFÆRDSREGULERENDE DESIGN INDHOLD 14.30-14.40 Hvad er nudging kort introduktion 14.40-14.50 Nudging håndhygiejne en case (Lars)

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lone og Arnbj rn Egholm. Gl Egebjergvej 18F Horsens

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lone og Arnbj rn Egholm. Gl Egebjergvej 18F Horsens for ejendommen S¾lger Adresse Postnr. og by Lone og Arnbj rn Egholm Gl Egebjergvej 18F 8700 Horsens Dato 05.06.2013 Udl bsdato 05.06.2014 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten

Læs mere

R E T R E A T S F O R P A R. LIV i kærligheden. Modul 5: Frihed og Ansvar

R E T R E A T S F O R P A R. LIV i kærligheden. Modul 5: Frihed og Ansvar R E T R E A T S F O R P A R LIV i kærligheden Modul 5: Frihed og Ansvar At trække sig tilbage sammen - og træde frem på ny Under overskriften LIV I KÆRLIGHEDEN inviterer vi til en række retreats for par,

Læs mere

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen.

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen. SOCIAL OG SUNDHED Dato: 2. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 3495 Fax. dir.: 4477 2711 E-mail: Pension@balk.dk Kontakt: Pernille Hvilsted Udviklingen i hjemmeplejen. Notat Hjemmeplejen gennemførte 1. februar

Læs mere

Plads til alle betaler sig

Plads til alle betaler sig LO s nyhedsbrev nr. 23/2001 Indhold Plads til alle betaler sig...... 1 Hvis flygtninge og indvandrere integreres på det danske arbejdsmarked, vil det kunne hæve arbejdsstyrken med ca. 26.000 personer i

Læs mere

Se hvordan på

Se hvordan på 6 gode råd til en it-sikker hverdag 6 gode råd til en it-sikker hverdag 01 02 03 04 05 06 Slå to-trins-login til og lav dit kodeord længere Hold dit NemID for dig selv Reagér kun på sikre beskeder Opdatér

Læs mere

Digital Post og NemPost er ikke det samme. NemPost leveres af firmaet Assemble A/S. Digital Post leveres af e-boks A/S.

Digital Post og NemPost er ikke det samme. NemPost leveres af firmaet Assemble A/S. Digital Post leveres af e-boks A/S. Notat Forvaltning: IT Dato: J.nr.: Br.nr.: 6. maj 2011 Udf rdiget af: BH Vedrłrende: Digital Post versus NemPost Notatet sendes/sendt til: Digitaliseringsstyregruppen Baggrund Som et led i arbejdet med

Læs mere

Få styr på handlingen i en tekst med tegneserieværktøjet Pixton 4. kl. Og hvad skete der så?

Få styr på handlingen i en tekst med tegneserieværktøjet Pixton 4. kl. Og hvad skete der så? Få styr på handlingen i en tekst med tegneserieværktøjet Pixton 4. kl. Og hvad skete der så? Mona Winther Indholdsfortegnelse Betragtninger om mål 3 Elevforudsætninger 4 Elevmål i elevsprog 5 Aktiviteter

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Mødetidspunkt 08-11-2017 17:05 Mødeafholdelse Hellerupvej 22 Indholdsfortegnelse Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 08-11-2017 17:05

Læs mere

Lokalafdeling. Viborg. Nyhedsbrev. Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende:

Lokalafdeling. Viborg. Nyhedsbrev. Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende: Lokalafdeling Viborg Nyhedsbrev Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende: Formand: Jacob Vestergaard ansvarlig for nørkleklub og vius Næstformand:

Læs mere

Voksen Tourette Træf den September 2017

Voksen Tourette Træf den September 2017 Voksen Tourette Træf den 15. - 17. September 2017 Fredag: Denne weekend er vi lidt spændte, da de gamle ejere af Treldenæs Camping har solgt, og nye er kommet til. Vi er en lille gruppe på 10 pers. Denne

Læs mere

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Så meget er en genstand 1 pilsner (33 cl) 1 glas vin (12 cl) 1 glas hedvin (8 cl) 1 glas spiritus (4 cl) 1 guldøl indeholder ca. 1 ¼ genstand 1 stærkere øl

Læs mere

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018 Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018 I dette notat beskrives de væsentlige ændringer, der er foretaget i forhold til kvalitetsstandarderne for 2017. Overskrifterne med blå skrift nedenfor henviser til

Læs mere

Nyhedsbrev. EU- & Konkurrenceret. 3. januar Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget

Nyhedsbrev. EU- & Konkurrenceret. 3. januar Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget 3. januar 2013 Nyhedsbrev Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget en ny konkurrencelov, som indfører mulighed for fængselstraf i kartelsager

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars M Scheller Valby. Munkholm el APS Segaltvej Sk dstrup Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars M Scheller Valby. Munkholm el APS Segaltvej Sk dstrup Tlf. for ejendommen S¾lger Lars M Scheller Adresse Hansstedvej 39 Postnr. og by 2500 Valby Dato 30.03.2016 Udl bsdato 30.03.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Munkholm el APS Segaltvej 161 L gten 8541

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. boet efter Kurt Alex Lykkemeier v/adv Maryla Rytter Wroblewski H jby

Elinstallationsrapport for ejendommen. boet efter Kurt Alex Lykkemeier v/adv Maryla Rytter Wroblewski H jby for ejendommen S¾lger boet efter Kurt Alex Lykkemeier v/adv Maryla Rytter Wroblewski Adresse Syrenager 12 Postnr. og by 4573 H jby Dato 01.06.2015 Udl bsdato 01.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed

Læs mere

Indvandring nødvendig for velfærd

Indvandring nødvendig for velfærd LO s nyhedsbrev nr. 4/2002 Indhold Indvandring og integration nødvendig for velfærd........ 1 Antallet af indvandrere og deres efterkommere stiger kraftigt, mens arbejdsstyrken går dramatisk tilbage. Det

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kirsten Charlotte Andersen Kolding. Schr der Consult Blomsterhaven Fredericia Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kirsten Charlotte Andersen Kolding. Schr der Consult Blomsterhaven Fredericia Tlf. for ejendommen S¾lger Kirsten Charlotte Andersen Adresse Augustv¾nget 63 Postnr. og by 6000 Kolding Dato 24.05.2016 Udl bsdato 24.05.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Schr der Consult Blomsterhaven

Læs mere

Muldvarpen og regnormen Hvem er sød?

Muldvarpen og regnormen Hvem er sød? I skal se to film o o Muldvarpen og regnormen Hvem er sød? Har du en god ven? Tegn et billede af din ven: Filmene til dette tema handler om venskab. Spørg eleverne, hvad ven hedder på deres modersmål.

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Haagensen Kgs. Lyngby. Gorrissen El A/S Stutmestervej Hiller d Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Haagensen Kgs. Lyngby. Gorrissen El A/S Stutmestervej Hiller d Tlf. for ejendommen S¾lger Haagensen Adresse Gammelmosevej 160 Postnr. og by 2800 Kgs. Lyngby Dato 17.07.2016 Udl bsdato 17.07.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Gorrissen El A/S Stutmestervej 32 3400

Læs mere

Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet

Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet 2018-2020 Indledning Dagtilbud i Ringsted Kommune bygger både et lovmæssigt og værdimæssigt grundlag. Det betyder konkret, at den pædagogiske praksis sker

Læs mere

Købekraften bedst bevaret i euro-området

Købekraften bedst bevaret i euro-området LO s nyhedsbrev nr. 16 / 2000 Indhold Euro: Købekraften bevares..... 1 Til trods for styrkelsen af den amerikanske dollar i forhold til euroen, britiske pund og danske og svenske kroner har udhulingen

Læs mere

Skoleturnering for 30 hold. 3 timer fra 9.00 til 12.00

Skoleturnering for 30 hold. 3 timer fra 9.00 til 12.00 Skoleturnering for 30 hold 3 timer fra 9.00 til 12.00 Det overordnede program 9.00 Alle mødes omklædte i hallen til velkomst, holdene fordeles ud på banerne og Kidsvolley vises. 9.25 Der spilles Kidsvolley

Læs mere

Præsentation af Mentaliseringsguiden

Præsentation af Mentaliseringsguiden Præsentation af Mentaliseringsguiden 18.09.2017 Introduktion Heino Rasmussen E*MBA ved Coventry University og forfatter til bogen Mentalisering i organisationen og Mentalisering i familien Arbejder i Center

Læs mere

LO vil begrænse brug af straffeattester

LO vil begrænse brug af straffeattester LO s nyhedsbrev nr. 14/2001 Indholdsfortegnelse LO vil begrænse brug af straffeattester........... 1 Brugen af straffeattester som led i ansættelsesrunder er gået helt over gevind. LO kræver nu bestemmelser,

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Engvald Madsen og Stine Madsen Fredericia. Ryslinge El Tvekildevej Ryslinge Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Engvald Madsen og Stine Madsen Fredericia. Ryslinge El Tvekildevej Ryslinge Tlf. for ejendommen S¾lger Engvald Madsen og Stine Madsen Adresse Syrenvej 11 Postnr. og by 7000 Fredericia Dato 17.04.2016 Udl bsdato 17.04.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Niels Erik Skov Olesen Viborg. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Niels Erik Skov Olesen Viborg. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf. for ejendommen S¾lger Niels Erik Skov Olesen Adresse Christiansvej 2 Postnr. og by 8800 Viborg Dato 12.04.2016 Udl bsdato 12.04.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Claus L Lundsbjerg Vig. OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten Odense S Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Claus L Lundsbjerg Vig. OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten Odense S Tlf. for ejendommen S¾lger Claus L Lundsbjerg Adresse Fugleb¾ksvej 14 Postnr. og by 4560 Vig Dato 22.04.2015 Udl bsdato 22.04.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten 25 5220

Læs mere

Den danske aftalemodel er ikke truet

Den danske aftalemodel er ikke truet Indhold Den danske aftalemodel er ikke truet Den danske aftalemodel er ikke truet............ 1 Vigtige hensyn.......................... 3 Historien taler for aftaler.................... 7 Konkrete forslag

Læs mere

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer

Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer REDSKABSHÆFTE 3 Risikoprofiler, risikovurdering og risikosituationer NÅR KOMMUNEN, A-KASSER, FAGLIGE ORGANISATIONER OG AF SAMARBEJDER LEDIGHED SYGDOM RÅDIGHED AKTIVERING ARBEJDE LO og KL s fælles projekt

Læs mere

DIALOG MED BRUGERE!

DIALOG MED BRUGERE! ------------------------------------------------------------------------------------------ den 21. juni 2007 på Det Kongelige Bibliotek ved: Rune Nielsen Arkitekt MAA, Partner Kollision http://www.kollision.dk

Læs mere

Fædre bruger ikke barselsrettigheder

Fædre bruger ikke barselsrettigheder LO s nyhedsbrev nr. 03/ 2001 Indholdsfortegnelse Fædre bruger ikke ret til barsel. 1 Der er stadig stor forskel på, hvor lang tid nybagte fædre og mødre bruger på at være sammen med deres små guldklumper.

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birthe B hm. Hermansh j 14B Viborg. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birthe B hm. Hermansh j 14B Viborg. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej Horsens Tlf. for ejendommen S¾lger Adresse Postnr. og by Birthe B hm Hermansh j 14B 8800 Viborg Dato 02.05.2016 Udl bsdato 02.05.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Flemming Vang Lauritsen Fredericia. OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten Odense S Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Flemming Vang Lauritsen Fredericia. OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten Odense S Tlf. for ejendommen S¾lger Flemming Vang Lauritsen Adresse Lunddalvej 28 Postnr. og by 7000 Fredericia Dato 29.05.2015 Udl bsdato 29.05.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten

Læs mere

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur Notat Forvaltning: Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2011 Udf rdiget af: Bitten Laursen Vedrłrende: Uddannelsesstrategi for 5 kommuner Notatet sendes/sendt til: Arbejdsgruppen Uddannelsesstrategi

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Rikke & Henrik Reinholdt Viborg. MJ EL ApS Rytterholtsvej Silkeborg Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Rikke & Henrik Reinholdt Viborg. MJ EL ApS Rytterholtsvej Silkeborg Tlf. for ejendommen S¾lger Rikke & Henrik Reinholdt Adresse Plejlen 43 Postnr. og by 8800 Viborg Dato 07.06.2017 Udl bsdato 07.06.2018 Autoriseret elinstallat rvirksomhed MJ EL ApS Rytterholtsvej 6 8600 Silkeborg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lone og Simon Kiilerich Herning. EL:CON A/S Ryhavevej Aarhus V Tlf.:

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lone og Simon Kiilerich Herning. EL:CON A/S Ryhavevej Aarhus V Tlf.: for ejendommen S¾lger Lone og Simon Kiilerich Adresse Hybenvej 3 Postnr. og by 7400 Herning Dato 25.02.2016 Udl bsdato 25.02.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed EL:CON A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus

Læs mere

Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der:

Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der: Projekttitel: Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave etablering af udeomr der: Oplysning om ansłger Fussingł-Egnens Vuggestue og Błrnehave er beliggende i forbindelse med Fussingł-Egnens Friskole i Słnderb

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Else Irene Dybdahl Viborg. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen Aarhus C Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Else Irene Dybdahl Viborg. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen Aarhus C Tlf. for ejendommen S¾lger Else Irene Dybdahl Adresse N rrem llevej 64 Postnr. og by 8800 Viborg Dato 26.03.2015 Udl bsdato 26.03.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Irma Andersen Tilst. OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten Odense S Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Irma Andersen Tilst. OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten Odense S Tlf. for ejendommen S¾lger Irma Andersen Adresse Sortevej 13 Postnr. og by 8381 Tilst Dato 17.02.2015 Udl bsdato 17.02.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R O M R E D E G Ø R E L S E O M M U L I G H E D E N F O R A T S T I L L E S P R O G K R A V M. V. V E D A N S Æ T T E L S E R

H Ø R I N G S S V A R O M R E D E G Ø R E L S E O M M U L I G H E D E N F O R A T S T I L L E S P R O G K R A V M. V. V E D A N S Æ T T E L S E R Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA) Aqqusinersuaq 5 Box 1039 3900 Nuuk Greenland Att. Marie Bidstrup W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5

Læs mere

Skoleturnering for 16 hold. 3 timer fra 9.00 til 12.00

Skoleturnering for 16 hold. 3 timer fra 9.00 til 12.00 Skoleturnering for 16 hold timer fra 9.00 til 12.00 Det overordnede program 9.00 Alle mødes omklædte i hallen til velkomst, holdene fordeles ud på banerne og Teenvolley vises. 9.25 Der spilles Teenvolley

Læs mere

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi.

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi. Notat Forvaltning: Sundhed og ldre Dato: J.nr.: Br.nr.: 18. oktober 2010 Udf rdiget af: Lene Jensen Vedrłrende: Vederlagsfri fysioterapi - udkast til kommissorium Notatet sendes/sendt til: Udvalget for

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter Birte Knudsen Viborg. OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten Odense S Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter Birte Knudsen Viborg. OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten Odense S Tlf. for ejendommen S¾lger Boet efter Birte Knudsen Adresse N rremosevej 8 Postnr. og by 8800 Viborg Dato 13.04.2016 Udl bsdato 13.04.2017 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni rservice A/S Agerhatten

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler*)

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler* ) * ) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 89/655/EØF.

Læs mere

Arbejdsmiljø sundhedsfremme

Arbejdsmiljø sundhedsfremme Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk & Arbejdsmiljø sundhedsfremme ISBN-nummer 87-7735-533-4 LO varenummer 4423 Indhold Forord hvorfor

Læs mere

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Indledning Et godt socialt netværk kan både give støtte, omsorg og bidrage med praktisk hjælp i hverdagen. Derfor spiller pårørende ofte en betydningsfuld

Læs mere

Kapitalanskaffelse top 5 do s and dont s

Kapitalanskaffelse top 5 do s and dont s Kapitalanskaffelse top 5 do s and dont s Veje til Vækst * Workshop H * 15.30-16.30 v/jan Rosenbom Om Keystones Jan Rosenbom, partner Vi rejser kapital til innovative danske vækstvirksomheder Stærkt netværk

Læs mere

Mange flere EU-borgere kan stemme til kommunalvalget

Mange flere EU-borgere kan stemme til kommunalvalget Mange flere EU-borgere kan stemme til kommunalvalget Siden kommunalvalget i 2013 er antallet af EU-borgere, der kan stemme, steget med 32 procent, men der er store forskelle på udviklingens hast kommunerne

Læs mere

Studstrupværkets Havn

Studstrupværkets Havn Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 20-3-2017 Studstrupværkets Havn Sidste opdateringer Tekst: 13-6-2012 - Plan 1: 29-10-2010 Beliggenhed Kattegat, Århus Bugt, Kalø Vig 56 15,0'N 10 21,0'E - kort

Læs mere

Fagplan og mål for matematik 7-9 klasse

Fagplan og mål for matematik 7-9 klasse Fagplan og mål for matematik 7-9 klasse På Slotsparkens Friskole følger vi Undervisningsministeriets mål for de fag. Kompetencemål se link : http://ffm.emu.dk Fagets kompetenceområder: Matematiske kompetencer

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ketty Olah, Margit Olah, Karoly Olah og Kaj Michael Olsen Nyk bing Sj

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ketty Olah, Margit Olah, Karoly Olah og Kaj Michael Olsen Nyk bing Sj for ejendommen S¾lger Ketty Olah, Margit Olah, Karoly Olah og Kaj Michael Olsen Adresse Thorsvej 11 Postnr. og by 4500 Nyk bing Sj Dato 09.08.2013 Udl bsdato 09.08.2014 Autoriseret elinstallat rvirksomhed

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Fattigdom; marginalisering og udstødelse i institutionelt og samfundsmæssigt perspektiv.

Fattigdom; marginalisering og udstødelse i institutionelt og samfundsmæssigt perspektiv. Fattigdom; marginalisering og udstødelse i institutionelt og samfundsmæssigt perspektiv. VIA University College Pædagog Uddannelsen Grenå. Hold: PJ10TG Karina Timm Kejser () Censor: IIS eksamen d. 16-04-2012

Læs mere

KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV Bilag 3.4. Ledelsestilsyn

KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV Bilag 3.4. Ledelsestilsyn 1 Indledning 1.1 Budgetansvar I punkt 3.4 i Kasse- og regnskabsregulativ er de budgetansvarlige tillagt ansvaret for, at der tilrettelægges et tilstrækkeligt ledelsestilsyn med udmøntningen og administrationen

Læs mere

Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune

Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune Udarbejdet af Inger Kruse Andersen 18. januar 2010 1 1. Indledning Type 2-diabetes er en kronisk sygdom, hvor kroppens evne til at oms tte sukkerstof

Læs mere

Der er brug for at du...

Der er brug for at du... Der er brug for at du... betaler kirkeskat - nu. Jeg betaler kirkeskat af den simple grund at jeg gerne vil have den katolske kirke i Danmark skal bestå. Jeg ville være ked af det, hvis kirker skulle rives

Læs mere

Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1

Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1 Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1 Marie Louise Juul Søndergaard, DD2010 Studienr. 20104622 Anslag: 11.917 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 AUTO ILLUSTRATOR 2 METAFORER OG METONYMIER

Læs mere

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen:

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: Som designer med en arkitektbaggrund har jeg en god og bred forståelse for den kreative arbejdsproces i mange forskellige sammenhænge.

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter af 19. september 2014 for Danske Professionshøjskoler, CVR-nr

VEDTÆGTER. Vedtægter af 19. september 2014 for Danske Professionshøjskoler, CVR-nr Ref.: SHJ shj@uc-dk.dk +45 33 38 22 00 09. oktober 2014 Vedtægter af 19. september 2014 for Danske Professionshøjskoler, CVR-nr. 30 98 39 04 VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Danske

Læs mere

Leverandørmøde 28. august 2017

Leverandørmøde 28. august 2017 Leverandørmøde 28. august 2017 1.september 2017 /Henriette Eskelund Markedsdialog august 2017 Digitaliseringsstyrelsen afvikler markedsdialog om det foreløbige udbudsmateriale om Næste generation Digital

Læs mere

Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning

Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning 1 Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning er. Nummer 4/2002 har temaet Arkitekturforskningens landskaber og signalerer forskellige positioner i øjeblikkets arkitekturforskning.

Læs mere

Facilitators guide til cyberdilemmaøvelse

Facilitators guide til cyberdilemmaøvelse s guide til cyberdilemmaøvelse Øvelsen er udarbejdet af Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse i samarbejde med Center for Cybersikkerhed Guide til dilemmaøvelse Cybersikkerhed Velkommen til Beredskabsstyrelsens

Læs mere

Elevtrivselsmålingen på erhvervsuddannelserne, 2016

Elevtrivselsmålingen på erhvervsuddannelserne, 2016 Elevtrivselsmålingen på erhvervsuddannelserne, Sammenfatning I er erhvervsskoleelevers trivsel målt for anden gang. Elevernes trivsel præsenteres i følgende indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø,

Læs mere

Public Data kursusmaterialer

Public Data kursusmaterialer Podio kursusbog Forfatter: Tina Samuelsson Udgivet af: Public Data 2016 2017 Public Data kursusmaterialer Rettigheder Ingen del af denne bog må gengives, overføres, afskrives, lagres i et søgesystem eller

Læs mere

7. Ideer til udvikling af idrætsfaciliteterne på Bornholm

7. Ideer til udvikling af idrætsfaciliteterne på Bornholm 7. Ideer til udvikling af idrætsfaciliteterne på Bornholm På baggrund af de fire undersøgelser og andre relevante undersøgelser skal vi her i det sidste afsnit give forslag til, hvordan idrætsfaciliteterne

Læs mere

Vi introducerer nye muligheder for total høreglæde

Vi introducerer nye muligheder for total høreglæde Vi introducerer nye muligheder for total høreglæde Phonak er glade for at kunne introducere de nyeste tilføjelser til den veletablerede Phonak CROS-serie: Phonak CROS H2O og Phonak CROS 13. Vi er overbevist

Læs mere

SÆRIMNER. Historien om Hen

SÆRIMNER. Historien om Hen SÆRIMNER Historien om Hen Et novellescenarie af Oliver Nøglebæk - Særimner 2014 KOLOFON Skrevet af: Oliver Nøglebæk Varighed: 2 timer Antal Spillere: 4 Spilleder: 1 HISTORIEN OM HEN Scenariet er en roadmovie

Læs mere

Drikkestedets indretning

Drikkestedets indretning FarmTest nr. 47 2010 Drikkestedets indretning - til ungdyr KVÆG Drikkestedets indretning til ungdyr Indhold Indledning... 3 Stort vandspejl... 3 Undgå at placere vandkarret for højt... 4 Sørg for en ordentlig

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

GENERELT REFERAT OG M LBARE KRAV:

GENERELT REFERAT OG M LBARE KRAV: 2012 TEKNISK AFDELING Time-/sagsstyring Kravspecifikation FASE 1 - DATO D. 03.08.2012 GENERELT REFERAT OG M LBARE KRAV: ANBEFALET BREDDE FOR DESIGNET: MAX. 850 PIXEL SIDEN CENTRERES P SK RMEN FOR USABILITY

Læs mere