VELKOMMEN KANTORPARKEN HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014

2 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald og storskrald... 5 Afløb... 6 Altaner og terrasser... 6 Arbejdsdage og arbejdsforpligtelse... 7 Betonvægge og borehammer... 7 Cykler, barnevogne, knallerter, scootere m.v Drifts- og vedligeholdelsesplan... 8 Emhætter og fælles udsugning... 8 Energi- og sparetiltag... 8 Flugtveje... 8 Forsikringer... 9 Fælles arealer Fælles arbejdsdag og rengøring Fællesudgifter og forbrug Grill Hjemmeside Hundeluftning Husdyr Kabel-tv, internet og parabolantenner Klager Miljø, larm og hensyntagen Nøgler og låsesystem Oliepletter Opslagstavler P-Pladsen Røgfrie områder Skadedyr Skimmelsvamp Snerydning Sækkevogn Trappevask Udlejning, salg/køb og flytning Vandskader Varme og indeklima Vaskekort, vaskeri og vaskemaskiner Vedligeholdelse VVS-arbejde og forbrugsmålere Denne husorden og beboerhåndbog er tænkt som en oplysningsskrivelse om forhold omkring ejerforeningen og området, samt regler gældende for ejere og lejere af lejligheder i beboelsen. Ved udlejning er det ejers ansvar, at lejere overholder de gældende forpligtelser og regler. Nyeste version af dette dokument findes på Husorden og beboerhåndbog Side 2 af 22 Gældende fra juni 2014

3 KANTORPARKEN Kantorparken består af 6 blokke (hvor Blok 6 har adresse og indkørsel via Kantorvænget) og en samling gårdhavehuse, der samlet udgør 313 husstande. Kantorparken er centreret omkring den store fælles park, der ligesom de andre grønne områder er til fri afbenyttelse for Kantorparkens ejere og beboere. EJERFORENINGEN Ejerforeningen i Blok 5 hedder Ejerforeningen Kantorparken Alle der ejer en lejlighed i Blok 5, er automatisk medlem af ejerforeningen med det fælles ansvar og de fælles forpligtelser dette medfører. De 48 lejligheder i blokken er ejernes selvstændige ejendom og ansvar, mens de øvrige fællesområder, såsom kælder, opgange, indgangspartier m.v. ejes og vedligeholdes i fællesskab. Som medlem af ejerforeningen deltager hver ejer økonomisk og praktisk i drift-fællesskabet af blokken og fællesarealerne. Dette varetages ud fra ejerforeningens vedtægter, husorden og de beslutninger der tages på de årlige generalforsamlinger. De store grønne områder ejes og vedligeholdes i fællesskab af samtlige ejere i Kantorparken. Arbejdet vedr. dette varetages af Fællesudvalget (FU). Ejerforeningen har ikke en vicevært ansat, og det er derfor et fælles ansvar at sørge for at ejendommen og fællesområderne rengøres, vedligeholdes og fornyes. Driften af ejerforeningen udføres vha. frivilligt arbejde, dels gennem ejerforeningens bestyrelse, der vælges blandt ejerne på den årlige generalforsamling, og dels gennem arbejdsgrupper bestående af både ejere og lejere, der varetager specifikke interesseområder og mindre arbejdsopgaver. Konkrete og større arbejdsopgaver udføres af fagfolk. GENERALFORSAMLINGEN (GF) Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den 3. tirsdag i maj. Der afholdes ekstraordinære generalforsamlinger efter behov. Ethvert medlem af ejerforeningen har ret til at få emner og forslag behandlet på en generalforsamling. Disse skal indgives skriftligt senest 3 uger før generalforsamlingen. Både ejere og lejere er velkomne til at deltage på generalforsamlingerne, dog kræver det en fuldmagt fra en ejer, hvis en lejer skal kunne stemme på dennes vegne. Ejerforeningen er vært ved et let traktement når generalforsamlingen er overstået. BESTYRELSEN Bestyrelsen vælges hvert år på den årlige generalforsamling, og består af formand + 4 medlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen. Der vælges desuden 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Formandsposten vælges af generalforsamlingen, mens bestyrelsen selv konstituerer resten af posterne i bestyrelsen, dvs. næstformand, kasserer, FU-repræsentant m.v. Ejerforeningens bestyrelse kan kontaktes på adressen se desuden opslag i indgangspartierne. Aktive suppleanter For at støtte bestyrelsen og sikre en kontinuitet hvis der sker frafald i bestyrelsen, forventes det at suppleanterne er aktive, dvs. løbende sætter sig ind i bestyrelsesarbejdet, om muligt deltager i bestyrelsesmøderne, samt hjælper med nogle af opgaverne i bestyrelsen. Bestyrelsesopgaver og ansvarsfordelinger Arbejdsopgaver i bestyrelsen søges ligeligt fordelt iblandt bestyrelsens medlemmer, og det forventes at nogle af opgaverne varetages af suppleanterne. Navnene på bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og deres ansvarsområder opslås hvert år på opslagstavlerne i indgangspartierne. Husorden og beboerhåndbog Side 3 af 22 Gældende fra juni 2014

4 Arbejdsopgaverne i ejerforeningen søges beskrevet i interne håndbøger fordelt over områderne Bestyrelse, Vedligeholdelse og Økonomi, der løbende vedligeholdes af bestyrelsen. Dette gør det nemmere for nye bestyrelses-medlemmer at gå til arbejdet. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for løbende at holde ejerforeningens husorden og beboerhåndbog ajour med nye og ændrede oplysninger. Ændringerne fremlægges hvert år på den ordinære GF. Bestyrelsesmøder Som udgangspunkt er der planlagt et bestyrelsesmøde 2. tirsdag i hver måned, men møderne afholdes kun efter behov, dvs. udfra arbejdsmængden og de konkrete opgaver der foreligger. Grundet de faste opgaver (arb.dage, budget, årsregnskab, GF m.v.), afholdes der som hovedregel 5-6 møder om året. Forslag der ønskes behandlet af bestyrelsen skal meddeles skriftligt hertil, og vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde. Forslag skal motiveres og indeholde tilstrækkelig information (beskrivelse, evt. økonomi og evt. indhentede tilbud), som bestyrelsen skal bruge for at kunne arbejde videre og træffe en kvalificeret beslutning. Mødereferater bliver slået op på opslagstavlerne i indgangspartierne og lægges på hjemmesiden. Arbejdsgrupper Arbejdsgrupperne nedsættes indenfor specifikke interesse-områder, som beboere (både ejere og lejere) kan melde sig til for at give en hjælpende hånd med driften af ejerforeningen og fællesområderne. Arbejdsgrupperne giver desuden de beboere der ikke sidder i bestyrelsen mulighed for mere indflydelse ifm. fornyelse af blokken og fællesarealerne imellem de årlige generalforsamlinger. Resultatet skulle gerne være, at vi samlet løfter i flok, så vi alle kan få endnu bedre fælles rammer at bo og færdes i. Arbejdsgrupperne kan f.eks. dække områderne: Praktiske opgaver: Hjælp til forsk. praktiske opgaver i blokken (skift af pærer, div. reparationer). Planter: Vedligeholdelse af grønne planter i indgangspartierne, idéer og input til FU om parken. Storskrald: Tømning af storskralds-rummet hver 2. tirsdag aften (hvis der er storskrald). Motionsrum: Drift af motionsrummet. Vaskeri: Drift af vaskeriet + evt. salg af vaskekort én time om måneden. Maling: Mindre maleropgaver i kælder eller indgangspartier i løbet af året. Hyggerum: Drift, udlejning og udvikling af Hyggerummet. Jura: Folk m. juridisk baggrund kan hjælpe med spørgsmål om f.eks. vedtægterne m.v. Energiprojekter: Arbejde med forbedring af indeklima og forbrug i blokken og lejlighederne. Se desuden Fælles arbejdsdag og rengøring. FÆLLESUDVALGET (FU) FU er et overordnet udvalg der varetager driften af hele Kantorparkens fællesområder, dvs. primært parken og de andre grønne områder, stamvejen, samt snerydning. Udvalget består af én repræsentant fra hver af de 6 ejerforeninger i Kantorparken (Blok 1 til 6 samt gårdhavehusene). Hver blok har 2 stemmer og gårdhavehusene samlet 1 stemme. Mødereferater fra FU-møder sættes på opslagstavlerne i indgangspartierne og lægges på hjemmesiden. De enkelte ejerforeninger vælger selv hvem de ønsker der skal repræsentere ejerforeningen i FU. Alle henvendelser til FU skal ske igennem blokkens egen ejerforening. Husorden og beboerhåndbog Side 4 af 22 Gældende fra juni 2014

5 AFFALD OG STORSKRALD Ejerforeningen er tilmeldt fælles dagrenovation hos AffaldVarme Aarhus, og har fast afhentning af storskrald. Affaldscontainere med husholdningsaffald tømmes ugentlig, containerne til pap/papir tømmes hver anden uge, genbrugsglas afhentes efter behov og storskrald afhentes hver 2. onsdag. Dagrenovation, pap/papir og glas Flg. affald skal anbringes sorteret i affaldscontainerne i affaldsøen på P-pladsen: Aviser/ugeblade og pap Papkasser skal foldes sammen og evt. skæres i mindre stykker inden de lægges i containerne. Der må IKKE smides flamingo, plastic m.v. i pap-containerne dette SKAL frasorteres. Flasker og glas (med låg) Vinflasker Husholdningsaffald / Restaffald Alle affaldsposer skal lukkes med knude/snor og containerne må ikke overfyldes, da det tiltrækker skadedyr. Renovationsselskabet tømmer ikke overfyldte containere, og kan kræve at der opstilles en ekstra container (= dyrt). Det er ikke tilladt at henstille skraldeposer i opgangen. For regler vedrørende renovation henvises til opslag på affaldsøen. Containerne til dagrenovation vaskes halvårligt af et eksternt firma. Ejerforeningen opkræver det kommunale boligbidrag for alle lejligheder som en del fællesudgifterne og afregner samlet disse med renovationsselskabet. Storskrald og kildesortering Store effekter og special affald må ikke smides i containerne til dagrenovation. Dette skal sorteres, emballeres og sættes til storskrald: Der er indsamling onsdage i lige uger. Effekterne må tidligst stilles ud aftenen inden afhentning. Storskrald skal placeres i Storskraldsrummet i kælderen (indgang fra gavlen) indtil afhentning. Det er de enkeltes eget ansvar, at store effekter bliver stillet ud til afhentning. I storskraldsrummet er opsat en række affaldsstativer til sortering af affald, bl.a. småt metalaffald (dåser m.v.), småt elektronik, maling, lak og lim-produkter, PVC plastik m.v. Storskrald der ikke placeres i de opstillede sorteringsstativer, skal sorteres og emballeres efter reglerne fra renovationsselskabet, da effekterne ellers efterlades. Brug kun klare plastic-sække. Sække og snor m.v. findes i hobbyrummet. Se desuden opslag i storskraldsrummet. Batterier Der er opsat en kurv til indsamling af små batterier ved affaldsøen. Batterierne skal afleveres i en klar plasticpose. Større batterier til bil og mc skal afleveres på genbrugspladsen eller hvor de er købt. Husorden og beboerhåndbog Side 5 af 22 Gældende fra juni 2014

6 AFLØB Det er et generelt problem, at der især i ikke-renoverede køkkener er for lidt fald på afløbsrøret fra vasken, og det kan derfor være nødvendigt (og er generelt en god idé) indimellem at benytte et rensebånd (forefindes i hobbyrummet) for at undgå tilstoppede rør og lugtgener. Af samme grund anbefales det kraftigt, at man ved renovering af køkkener udskifter det gamle afløbsrør af støbejern med et nyt plasticrør med lidt mere hældning. På badeværelset kan der med fordel bores et lille hul i vandlåsen i gulvafløbet, så det er muligt at rense afløbsrøret hen til faldstammen. Hullet skal bores midt på den skrå metalplade ca. 3 cm fra toppen. Ejerforeningen har indkøbt trinbor, gummipropper og et nyt rensebånd til formålet. Ifm. renovering af badeværelse anbefales det desuden at udskifte gulvafløbene til en anden type vandlås (med lav højde) så de er nemmere at gøre rent. ALTANER OG TERRASSER Blokkene i Kantorparken er underlagt servitutter, der fastlægger udseende og ensartethed i de enkelte blokke. Det betyder at der ikke må laves udvendige forandringer (f.eks. lukkede altaner m.v.) uden tilladelse, da ændring af servitutterne som minimum kræver enighed blandt alle beboere i blokken. Af samme årsag skal farverne bibeholdes og ved udskiftning af altandøre og vinduespartier skal de nye partier ligne det eksisterende mest muligt, dvs. også samme opdeling. Ved udskiftning af skydedøren (2-vær.) er det dog tilladt at isætte en dobbeltdør, så længe dørene har en 50/50 opdeling. Ved udskiftning af altandøre (både 2-vær. og 3-vær.) må ruden gerne gå fra top til bund. Maling af altanen Ejerforeningen indkøber maling og træbeskyttelse til vedligeholdelse af beton og træpartier (udleveres ved henvendelse til bestyrelsen). Det er ejernes ansvar at sikre at altanerne løbende bliver malet. For at sikre korrekt behandling af overfladerne, samt at der kun benyttes de godkendte farver, så må der kun anvendes den træbeskyttelse og maling der udleveres af bestyrelsen. Beton- og fugeskader på altanen Der må ikke bores huller i betondækket / gulvet, da dette giver risiko for vandindtrængen og frostsprængninger, der giver revner og kan føre til korrosion af armeringen og dermed kan påvirke altandækkets bæreevne. Hvis der konstateres revner i beton eller løse fuger skal bestyrelsen informeres hurtigst muligt. Trægulv på altanen Der må lægges løst trægulv på altan-gulvene, men det må jf. ovenfor ikke fastgøres til betonen, da skader grundet f.eks. frostsprængninger ikke kan opdages pga. belægningen. Det er et krav at et evt. trægulv kan løftes/fjernes, så der løbende kan fjernes skidt, samt foretages nødvendige fuge- og beton-inspektioner og -reparationer. Det er ejernes ansvar at sørge for at beton og fuger er fritlagte og kan efterses ifm. de inspektioner ejerforeningen foranlediger. Altaner der ikke kan inspiceres grundet fast gulv/møbler bliver efterflg. inspiceret på ejers regning. Hvis der lægges beklædning på altangulvet, så skal bestyrelsen informeres, så det kan registreres. Husorden og beboerhåndbog Side 6 af 22 Gældende fra juni 2014

7 Afløb på altanen Det er vigtigt løbende at tjekke og rense afløbene på altanerne, så der sikres frit afløb af bl.a. regnvand, så der ikke opstår oversvømmelser der kan give vandindtrængen. Af hensyn til beboerne i stuelejlighederne skal der ifm. f.eks. rengøring udvises hensyn ved vandafledning fra altanerne, da dette løber ned midt på terrasserne. Hæng evt. en spand under afløbsrøret for at opsamle vandet. Luftning af tæpper, dyner og måtter Ved luftning / rystning af tæpper, dyner o.lign. fra altanerne skal der tages hensyn til underboer og naboer. Det opfordres til at man især om sommeren hvor altanerne benyttes meget, tager tæpper o.lign. ned og ryster på græsplænen væk fra beboelsen, så under- og naboer undgår at blive generet. Beplantning på terrasser I stuelejlighederne er det ejernes ansvar, at beplantninger og træer i de private haver ikke vokser sig så høje, at de generer overboerne. Som besluttet af generalforsamlingen er det beboernes eget ansvar indbyrdes at aftale sig frem til en passende højde af beplantningen, samt beskæringen heraf, men som udgangspunkt må beplantningen højst gå til gelænderet hos lejligheden på 1. sal. Beskæring kan ske i samarbejde med gartneren. Vigtig ang. belægning på terrasser Ved beplantninger, ny belægning og generelle omlægninger af terrasserne skal man være MEGET opmærksom på, at der under terrasserne er lagt tagpap der beskytter blokkens ydervægge imod direkte vand fra parken dette må IKKE fjernes, ødelægges eller perforeres. ARBEJDSDAGE OG ARBEJDSFORPLIGTELSE Se Fælles arbejdsdag og rengøring. BETONVÆGGE OG BOREHAMMER Boring i betonvæggene i ejendommen kræver en borehammer, da en almindelig slagboremaskine ikke er tilstrækkelig. Ejerforeningen har en borehammer, der kan lånes i en aftalt periode mod et depositum, der tilbagebetales ved returnering af maskinen. Af hensyn til andre beboere må der kun bores eller benyttes andre støjende maskiner i tidsrummene: Hverdage fra kl. 08:00 til 20:00 Weekender og helligdage fra kl. 10:00 til 17:00 For lån af borehammer kontaktes bestyrelsen. CYKLER, BARNEVOGNE, KNALLERTER, SCOOTERE M.V. Cykler skal anbringes i P-båsene i kælderen eller i cykel-holderne foran blokken og må ikke henstilles i indgangspartierne. Barnevogne har fortrinsret over cykler i barnevognsrummene. Barnevogne skal anbringes i de aflåste barnevognsrum, og må ikke anbringes i opgangene grundet risikoen for tyveri og hærværk, samt sikring af frie flugtveje. Grundet brandfare og krav fra bygningsforsikringen, er det ikke tilladt at parkere motoriserede køretøjer (f.eks. knallerter, scootere m.v.) i kælderen. Der henvises til P-pladsen. Husorden og beboerhåndbog Side 7 af 22 Gældende fra juni 2014

8 Det er ikke tilladt at cykle eller køre på fortovene. Ærindekørsel er dog tilladt efter aftale med bestyrelsen, der har nøgle til bommen. DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Det er et lovkrav, at bestyrelsen hvert år udarbejder et forslag til en drifts- og vedligeholdsplan, der dækker driftrutiner, vedligeholdelse og fornyelse af bygningsdele for de kommende 10 år. Planen skal fremlægges og godkendes på årets generalforsamling og skal give et overblik over de kommende udgifter, især store udgifter ifm. større vedligeholdelses- og fornyelsesopgaver, så man kan sikre, at ejerforeningen via sin opsparing, har den nødvendige kapital og økonomi til at gennemføre opgaverne. Dette kan bl.a. ske ved at flytte rundt på eller udskyde opgaver eller ved at forhøje fællesudgifterne. Hvis ikke ejerforeningen har den nødvendige kapital til gennemførsel af de nødvendige opgaver, så skal der enten optages lån eller generalforsamlingen kan vedtage at pålægge de enkelte ejere udgifterne direkte udfra lejlighedens fordelingstal. Et godt overblik og en god opsparing i ejerforeningen kan derfor spare de enkelte ejere for store enkeltudgifter. Opsparingen via fællesudgifterne sikrer, at det er de nuværende ejere der hjælper med opsparingen og ikke kun de personer der tilfældigvis ejer lejlighederne på de tidspunkter hvor de store opgaver og dermed udgifter skal realiseres. EMHÆTTER OG FÆLLES UDSUGNING Den fælles udsugning kører hele døgnet, dog kun på reduceret kraft om natten. Dette betyder at udsugningen stopper engang efter kl. 22, men periodisk startes i løbet af natten. Hvis der installeres en motoriseret emhætte i køkkenet, så må denne ikke tilsluttes den fælles udsugning, da det forstyrrer ventilationsanlægget og kan pumpe stegeos ind til andre beboere. Hvis aftrækket føres ud i det fri og der etableres en udluftningskanal på ejendommens nordside (mod P- pladsen), så skal denne afsluttes med et spjæld i samme farve som træværket. For at sikre en ordentlig udsugning opfordres det til, at ventilations-aftrækkene i køkken og især på badeværelset løbende efterses og renses for skidt. ENERGI- OG SPARETILTAG Der kan laves forsk. tiltag i lejligheden for at spare på energien. Ejerforeningen anbefaler flg. tiltag: Udskiftning af vinduer til alu/træ med vippe/kip og energiruder med varmkant Udskiftning af faste ruder til energiruder med varmkant (fjerner store kuldeflader fra rummene) Efterisolering af træpartierne under og over vinduerne på altanerne Montering af håndvaskearmaturer og brusehoveder med sparefunktion Montering af brusearmatur med termostat Udskiftning af toiletter til 2-skyls toiletter Montering af termostatventiler på alle radiatorer, evt. m/automatisk nattesænkning Udskiftning af gamle glødepærer til spare- og LED pærer FLUGTVEJE Trappeopgange og indgangspartier er fællesarealer, hvor der skal være fri passage, da de samtidig fungerer som flugtveje ved brand. Det er derfor ikke tilladt at stille cykler, barnevogne eller andre genstande i indgangspartierne. Ligeledes er det af hensyn til den fri passage, flugtvej samt trapperengøringen ikke tilladt at stille fodtøj, møbler, affaldsposer o.lign. i opgangene. Husorden og beboerhåndbog Side 8 af 22 Gældende fra juni 2014

9 FORSIKRINGER De enkelte beboere forsikrer selv alt indbo og er desuden ansvarlige for åbne installationer i lejlighederne, de evt. vandskader der måtte opstå i disse, samt de følgeskader disse måtte give hos andre lejligheder (evt. via eget forsikringsselskab). Se mere under Vandskader. Fælles forsikring Beboerne har samlet igennem Ejerforeningen tegnet en fælles ejendoms- og glasforsikring, der dækker hele ejendommen, og som de enkelte beboere kan benytte sig af ved skader der er omfattet. Den fælles forsikring omfatter bl.a.: Skjulte installationer (både fælles og i lejlighederne) Brand-, storm- og vandskader Glas- og kumme (f.eks. ruder og toiletter) Hus- og grundejeransvarsforsikring Bestyrelses-ansvarsforsikring Udvidet rør/stikledningsforsikring Råd-, svampe- og insektskader El-skadeforsikring (faste installationer) Vasketøj (ifm. skader opstået i vaskeriet) Omstilling af låse ifm. indbrud Skader ifm. lovligt indbrud (politi, brandvæsen m.v.) Hærværk og graffiti Alle opfordres til at læse police og vilkår for den fælles forsikring igennem, så man ved hvordan man er dækket i tilfælde af skade. Ved tvivl så kontaktes forsikringsselskabet. Den fælles forsikring (og alle forsikringer generelt) dækker som hovedregel kun pludseligt opståede skader og dækker derfor f.eks. ikke skader der skyldes udsivende vand over længere tid. Det er derfor en god idé løbende at kontrollere åbne installationer (f.eks. tilslutninger under vask eller til opvasker/vaskemaskine, luftskruer på radiatorer m.v.). Se desuden afsnittet Vandskader. Som med alle forsikringer er der en række ting som forsikringen IKKE dækker de mest aktuelle er: Vandindtrængen udefra gennem sprækker og åbninger. Det gælder f.eks. revner i beton, løse fuger, oversvømmelser pga. stoppede afløb på altanerne m.v. Se mere under afsnittene Altaner og Vedligeholdelse. Skimmelsvamp. Se mere under Skimmelsvamp. Anmeldelse af skader Ved skader i de enkelte lejligheder, der er dækket af den fælles forsikring, foretager de enkelte beboere selv anmeldelse til forsikringsselskabet. Bestyrelsen kan informeres med kopi af skadesanmeldelsen. Bestyrelsen foretager anmeldelser af skader på fælles installationer og andet der er omfattet af ejerforeningens vedligeholdelsespligt. Opdager beboerne skader på fælles installationer, så bedes de kontakte ejerforeningens bestyrelse hurtigst muligt (se opslag i opgangen). Den fælles forsikring er pt. tegnet hos TopDanmark: Kundenr Husorden og beboerhåndbog Side 9 af 22 Gældende fra juni 2014

10 Forsikringsnummer: Anmeld skade (døgnvagt): Anmeld skade (internet): Se under Erhverv Anmeld skade, eller se links på ejerforeningens hjemmeside under Praktiske oplysninger. Police samt vilkår på den fælles forsikring kan findes på ejerforeningens hjemmeside. FÆLLES AREALER Beboelsen omfatter udover de enkelte lejligheder, en række fælles arealer hvor alle beboere har råderet og som alle ejere/beboere er fælles ansvarlige for: Trappeopgange og indgangspartier (se afsnit om Røgfrie områder) Kælderområder inkl. fællesrum, vaskeri m.v. (se afsnit om Røgfrie områder) Parkeringsplads Græsplæner og anlæg Fælles-arealerne udgør en væsentlig del af lejlighedernes værdi, så det er i alles interesse at fællesskabet (dvs. alle ejere og beboere) sørger for at disse fremstår i god stand. Hver opgang har sit eget barnevognsrum med adgang fra indgangspartiet opgang 71 har dog indgang fra kældergangen. Langs kældergangen findes også en række åbne rum til fælles cykelparkering. Fællesrum i kælderen Ejerforeningen disponerer desuden over 8 fællesrum i kælderen: Vaskeri Indeholder vaskemaskiner, tørretumbler, strygemaskine og vask. Se separat afsnit. Tørrerum Kan bruges til tørring af tøj. Nedtag tøjet, når det er tørt, så der gives plads til andre. Motionsrum Indeholder både redskaber indkøbt af ejerforeningen, samt redskaber der tilhører de enkelte beboere. Alle redskaber må frit benyttes under venlig hensyntagen til ejerne, men ingen effekter må fjernes fra rummet. Brugerne er selv ansvarlige for rengøring af rummet. Hobbyrum Kan frit benyttes til forefaldende hobby-arbejde, så længe der ryddes op og affald (spåner, savsmuld, oliepletter m.v.) fjernes efter brug. Af hensyn til de andre beboere må der kun laves støjende arbejde i flg. tidsrum: o Hverdage fra kl. 08:00 til 20:00 o Weekender og helligdage fra kl. 10:00 til 17:00 Hyggerum Beboerrum der kan lejes til fester m.v. Indeholder borde og stole til ca. 30 personer. Kan lejes for et mindre beløb samt betaling af et depositum. Priser og regler for brug af rummet er slået op i og udenfor rummet. Reservation kan ske ved at sende en mail til eller alternativt kontakte et medlem af bestyrelsen. Køkken Indeholder køl/frys, komfur, opvaskemaskine og service til ca. 30 personer. Lejes sammen med hyggerummet. Inventarliste er opsat i rummet. Storskraldsrum Indgang fra gavlen. Her skal effekter til storskrald placeres indtil aftenen før afhentning. Se mere under Affald og storskrald. Husorden og beboerhåndbog Side 10 af 22 Gældende fra juni 2014

11 Rum til midlertidig opbevaring Findes for enden af kældergangen. Kan benyttes til midlertidig opbevaring. Alle effekter skal forsynes med navn og dato. Rummet tømmes hver arbejdslørdag og effekter ældre end et år sættes til storskrald. Skader på fællesrummene skal straks meldes til bestyrelsen, og afholdes af den beboer der benyttede lokalet da skaden skete. Oprydning og rengøring foretages af den beboer der har benyttet lokalerne. Ved brug af fællesarealerne, f.eks. leg i parken, bedes man udvise hensyn til de andre beboere og de nærmeste naboers privatliv. FÆLLES ARBEJDSDAG OG RENGØRING Da ejerforeningen ikke har en vicevært ansat, er det beboernes (ejere såvel som lejere) og ejernes fælles ansvar, at sørge for at ejendommen og fællesarealerne (f.eks. opgange, kælder, indgangspartier osv.) rengøres, vedligeholdes og fornyes, så alle har gode fælles rammer at bo og færdes i. Planlægningen af arbejdsdage og fælles rengøring udføres af en arbejdsgruppe, som alle kan deltage i, mens selve arbejdet på dagen udføres af alle beboere og ejere i fællesskab. Faste arbejdsdage To gange om året, den 2. lørdag i marts og den 2. lørdag i september, afholder beboerne og ejerne en fælles arbejdsdag, hvor alle hjælper hinanden med at rydde op, gøre rent, male samt udføre andre praktiske reparations- og vedligeholdelsesopgaver i fællesområderne. Dette giver både fællesskab og sparer foreningen (= alle) for penge, så fællesudgifterne ikke skal hæves unødvendigt. Datoerne fremgår sammen med de andre vigtige datoer på opslagstavlerne i opgangene og der opsættes opslag om arbejdsdagen ca. 14 dage inden afholdelsen. Grundet oprydning skal alle cykler inden arbejdsdagen forsynes med navn, lejlighedsnummer og dato. Grundet afkalkning af vaskemaskiner vil vaskeriet ikke kunne benyttes på dagen. Ejerforeningen er vært med morgenmad, frokost, drikkevarer m.v. til deltagerne. Fælles rengøring To gang om året udføres der desuden en hurtig rengøring af bl.a. kælderen (maks. én times varighed). Dette foregår den 2. tirsdag i juni og december. Der opsættes opslag herom 14 dage i forvejen. Vedligeholdelsesbidrag og arbejdshonorar På generalforsamlingen i 2012 blev det besluttet, at der ifm. foreningens faste arbejdsdage opkræves en ekstraordinær fællesudgift (et vedligeholdelsesbidrag), samt at de fremmødte på arbejdsdagene får udbetalt et tilsvarende beløb i arbejdshonorar. Beløbet blev på GF 2013 fastsat til 500 kr. pr. arb.dag. Vedligeholdelsesbidraget og arbejdshonoraet opkræves og udbetales pr. lejlighed. Én person kan kun repræsentere én lejlighed, og der kan kun udbetales ét honorar pr. lejlighed pr. arb.dag (uanset antal fremmødte repræsentanter for de enkelte lejligheder). Udbetaling af arbejdshonoraret forudsætter deltagelse i hovedparten af arbejdsdagen (eller tilsvarende indsats), hvilket typisk er 5-6 timers arbejde. Der kan udbetales honorarer ved arbejde der modsvarer deltagelse på en arbejdsdag, så de personer der ikke har mulighed for at deltage på selv dagen, kan yde en tilsvarende indsats en anden dag og stadig få arbejdshonoraret udbetalt. Husorden og beboerhåndbog Side 11 af 22 Gældende fra juni 2014

12 FÆLLESUDGIFTER OG FORBRUG Indbetalingerne er månedlige og betales forud. De månedlige indbetalinger består af: A conto forbrug (efter fordelingstal) Vand Varme El Fællesudgifter (efter fordelingstal) Dækker udgifter til drift, vedligehold, reparation og fornyelse af ejendommen (via opsparing), fælles forsikring, trappevask, kontingent til Fællesudvalget (grønne områder), forbrug af el- og vand og varme i fællesområderne, renovation, samt lejlighedens boligbidrag til AffaldVarme m.v. Kabel-tv Kabel-tv dækker adgang til YouSee s tv grundpakke (se afsnittet Kabel-tv, internet og parabolantenner). Vedligeholdelsesbidrag og arbejdshonorar Se Fælles rengøring To gang om året udføres der desuden en hurtig rengøring af bl.a. kælderen (maks. én times varighed). Dette foregår den 2. tirsdag i juni og december. Der opsættes opslag herom 14 dage i forvejen. Vedligeholdelsesbidrag og arbejdshonorar under Fælles arbejdsdag og rengøring. Fællesudgifter og a conto forbrug fordeles efter det adm. fordelingstal (18 og 23 for hhv. 2- og 3-vær.). Sidste rettidige betalingsdato er den 7. i hver måned. Der kan pålægges gebyr ved for sen indbetaling. Der opkræves rykkergebyr hvis det er nødvendigt at sende en rykker for betaling. Det anbefales at opkrævningerne tilmeldes BetalingsService. Ifm. udlejning er det altid ejeren af lejligheden, der hæfter for fællesudgifter, a conto forbrug og kabel-tv (grundpakke) overfor ejerforeningen. Forbrugsaflæsning og -opgørelse Lejlighederne har individuelle målere af el- vand og varme, og forbrugsaflæsning af disse samt udarb. af regnskab varetages af Techem Danmark. Den årlige aflæsning foretages i december/januar. Aflæsning ifm. fraflytning skal ske inden eller ifm. overtagelsen; fraflytter skal selv kontakte Techem Danmark herom på tlf eller adressen Trindsøvej 7B, 8000 Aarhus C. Tilbagebetalinger / efterbetalinger ift. á conto indbetalinger afregnes med ejerforeningen det flg. år omkr. juni måned eller så snart forbrugsopgørelserne fra Techem Danmark foreligger. Alle indsigelser til forbrugsopgørelserne skal rettes direkte til Techem Danmark. Se desuden afsnittet Udlejning, salg/køb og flytning. Husorden og beboerhåndbog Side 12 af 22 Gældende fra juni 2014

13 GRILL Det er tilladt at have grill på altanerne, men på pga. røg og lugtgener henstilles det til, at man benytter grillpladsen i parken eller gør brug af de andre grønne områder og de opsatte bord/bænke-sæt. HJEMMESIDE Kantorparkens hjemmeside har adressen Her findes beskrivelser og billeder af området og de enkelte blokke, samt f.eks. referater fra FU-møder. Blok 5 har sin egen underside der indeholder praktiske oplysninger, referater, regnskaber, vedtægter, energimærker m.v. Bestyrelsen har ansvaret for at vedligeholde oplysningerne på blokkens hjemmeside. HUNDELUFTNING Det er tilladt at lufte sin hund på Kantorparkens grønne arealer, så længe hunden føres i snor og ALLE efterladensskaber samles op. Der er hundetoilet på græs-arealet imellem Blok 3 og Vejlby Centervej (skraveret område på kortet herunder). Der henvises i øvrigt til hundeskoven i Mollerup Skov. HUSDYR Det er tilladt at holde husdyr, så længe disse ikke er til stor gene for naboerne. KABEL-TV, INTERNET OG PARABOLANTENNER Blokken er forsynet med kabel-tv fra YouSee. Alle lejligheder er fast tilsluttet grundpakken, som ejerforeningen får rabat på. Grundpakken betales særskilt via den månedlige opkrævning fra ejerforeningen. Andre tilkøb, programpakker, internet, telefoni m.v. bestilles og afregnes direkte hos YouSee. Ved henvendelse til YouSee kan man få en rabat på 20 kr. om måneden på YouSee internet. Parabolantenner er ikke tilladt på altaner og terrasser. KLAGER Klager over fælles tekniske installationer (lys, vand, varme, vaskemaskiner m.m.) rettes til bestyrelsen. Klager over naboer rettes direkte til de pågældende beboere eller de evt. ejere udlejere eller i alvorlige tilfælde direkte til politiet. Ved større problemer informeres ejerforeningens bestyrelse. Husorden og beboerhåndbog Side 13 af 22 Gældende fra juni 2014

14 Klager over varme skal indeholde beskrivelser af problemet, hvornår det pågår, om det er gentagent, hvad temperaturen er i de berørte rum, hvad radiatorerne står på m.v. Dette er nødvendigt for at kunne finde årsagerne og indstille varmesystemet korrekt. Se desuden mere under Varme og indeklima. MILJØ, LARM OG HENSYNTAGEN Lyde vandrer nemt langt igennem et beton-byggeri som ejendommen er, så for at fremme det gode miljø forventes det derfor at blokkens beboere udviser hensyn overfor hinanden og undgår: At bore og bruge andre støjende maskiner i lejligheder og hobbyrummet: o Hverdage fra kl. 20:00 til 08:00 o Weekender og helligdage fra kl. 17:00 til 10:00 Larm og musikalske udfoldelser: o Hverdage fra kl. 22:00 til 07:00 o Weekender og helligdage fra kl. 23:00 til 08:00. At bruge vaskemaskine og tørretumbler (både i vaskeri og lejlighederne): o Hverdage fra kl til o Weekender og helligdage fra kl til Ved fester (også i hyggerummet) kan naboerne med fordel adviseres via opslag i opgangene. NØGLER OG LÅSESYSTEM Ejendommen er forsynet med systemlåse, så man kan bruge samme nøgle til opgangsdøre, kælderdøre, postkasser og lejlighedernes hoveddøre (hvis disse har fået monteret systemlås). Bestilling af ekstra nøgler eller systemlås til lejlighedens hoveddør kan kun gøres af lejlighedens ejer og skal ske direkte til den systemsansvarlige låsesmed med oplysning om cylinder funktion og låsemærke (disse oplysninger kan ejer indhente fra bestyrelsen): Abildgaard Låseservice ApS Carl Jensens Vej Viby J Tlf Bestilte nøgler leveres i brevsprækken til den pågældende lejlighed sammen med fakturaen. Hvis en udlejer ønsker at modtage faktura og nøgle direkte til egen adresse, så skal dette oplyses ved bestillingen. Der påløber et leverings- og faktureringsgebyr udover prisen på nøglen. Dato for montering af systemlås i lejlighedens hoveddør aftales direkte med låsesmeden. Ved udskiftning af håndtag, lås, låsekasse m.v. skal flg. dele benyttes (i børstet rustfrit stål hvor muligt): Låsekasse (RUKO 8765) Stolpe (RUKO 30) Langskilte t/indvendig vrider (RUKO 5378 / 5379) Dørgreb (RUKO 408) Cylinder-ring Husorden og beboerhåndbog Side 14 af 22 Gældende fra juni 2014

15 OLIEPLETTER Hvis en bil lækker olie, benzin eller diesel på P-pladsen skal problemet udbedres hurtigst muligt, da det ødelægger (ætser) asfalten og giver anledning til frostskader om vinteren. Oliepletter o.lign. skal dækkes med strøsand så væsken suges op. Sandet skal efterflg. fejes op og proceduren gentages indtil pletten er væk. Sandet må ikke smides i naturen efterfølgende Hvis problemet ikke løses kan asfaltskaderne blive udbedret på bilejerens regning. OPSLAGSTAVLER Der er i hver opgang ophængt en opslagstavle i indgangspartiet. På disse ophænges indkaldelser til generalforsamling og arbejdsdage, mødereferater, meddelelser fra bestyrelsen m.v. Da det er den enkelte beboers eget ansvar at holde sig orienteret om hvad der sker i blokken, er det en god idé at være opmærksom på opslagstavlerne. Opslagstavlerne er kun beregnet til ejerforeningens meddelelser. Opslag m.v. kan udsendes på mail hvis man oplyser sin -adresse til bestyrelsen. P-PLADSEN Der henstilles til hensynsfuld parkering, samt at streg-markeringerne af parkeringsbåse (hvide streger) og fritholdelseszoner (gule streger) respekteres. Gæster henstilles til at benytte P-pladserne der vender væk fra blokken. Ligeledes henstilles det til, at beboere med flere biler benytter P-pladserne der vender væk fra blokken til bil nr. 2 (og frem). Campingvogne og lign. må ikke henstilles på parkeringspladsen i mere end 3 døgn. Motoriserede køretøjer som motorcykler, scootere og knallerter skal parkeres på P-pladsen. RØGFRIE OMRÅDER Alle indendørs fællesområder er røgfrie, dvs. opgange, kælderområder og kælderrum (som f.eks. vaskeri, motionsrum, hyggerum, hobbyrum m.v.). Vis hensyn ved rygning i indgangspartierne hvis der er åbne vinduer i stuelejlighederne. SKADEDYR Ejerforeningen har indgået en aftale med Jydsk Skadedyrsbekæmpelse for at minimere risikoen for mus og rotter i området omkring blokken. Der er derfor opsat giftstationer i indgangspartierne og området omkring blokken som efterses regelmæssigt. Den seneste kontrolrapport fremgår af opslagstavlen i opgangen. Det er vigtigt at man aldrig rører ved giftstationerne eller deres indhold. Af samme grund er det vigtigt, at affaldsposer med husholdningsaffald lukkes med knude inden de smides i containerne, og at affaldscontainerne ikke overfyldes, da det tiltrækker skadedyrene. Døre til kælder og opgange skal altid holdes lukkede, da dyr ellers kan trænge ind i kælderen. SKIMMELSVAMP Ejendommen er ikke specielt sårbar overfor skimmelsvamp, men der kan være kolde overflader indenfor, som kræver at man sikrer et godt indeklima. Skimmelsvamp opstår typisk ved konstant fugtighed eller hvor fugtig luft rammer kolde overflader, f.eks. ydervægge af beton. Husorden og beboerhåndbog Side 15 af 22 Gældende fra juni 2014

16 I badeværelset skal udsugningsventilen løbende renses, så der sikres tilstrækkelig udsugning, og den fugtige luft kan trækkes ud efter bad. Lad ventilen stå åben ifm. bad. I køkkenet bør der luftes ud ifm. madlavning eller opsættes en emhætte med direkte aftræk. Luft ud hver dag, især hvis der er dug på indersiden af ruderne (dug bør altid aftørres). Luk ikke kolde overflader inde (f.eks. ved at placere møbler foran ydervægge), da det hindrer ventilationen i rummet og kan lukke fugten inde. Opdages der skimmelsvamp indenfor bør indeklima og ydervægge kontrolleres. Luft desuden godt ud, rens området med Rodalon og mal det over. Den fælles forsikring dækker ikke skimmelsvamp Se mere under afsnittene Forsikringer, Varme og indeklima og Vedligeholdelse. SNERYDNING Blokken har ikke en vicevært ansat og snerydning er derfor et personligt ansvar (se dog sidste afsnit ang. P-plads, stamvejen og gangstierne). Beboerne er fælles ansvarlige for snerydningen af de enkelte indgangspartier. Beboerne i hver opgang aftaler selv dette indbyrdes imellem sig. Det er vigtigt at der ryddes sne og is når det er nødvendigt, da forsikringerne ikke dækker i tilfælde af uheld når der er tale om mislighold. Det er desuden meget vigtigt, at de enkelte beboere sikrer snerydning af egen altan, så der ikke opstår vandindtrængen og -skader grundet smeltevand. Se desuden afsnittene Altaner og Vedligeholdelse. I barnevognsrummene står skovle, koste og spande med salt. I vintersæsonen foretages der i FU-regi løbende snerydning af P-pladser, stamvejen samt gangstier. SÆKKEVOGN Ejerforeningen har en sækkevogn der kan køre på trapper, som udlånes mod et depositum, der tilbagebetales ved returnering af vognen. For udlån kontaktes en fra bestyrelsen. TRAPPEVASK Det blev på den ordinære generalforsamling i 2009 vedtaget at ansvaret for trappevask i alle 6 opgange overgår til ejerforeningen og betales via fællesudgifterne. Følgende udføres ifm. trappevasken: Trapper vaskes hver 2. uge i vinter halvåret og hver 3. uge i sommer halvåret. Vægge, gelænder, gelænderstativ m.v. rengøres/afvaskes. Alm. forefaldende rengøring som f.eks. fjernelse af spindelvæv m.v. Vinduerne i opgangsdøren poleres ind- og udvendigt én gang om måneden. Opgangsmåtterne i indgangspartierne rystes ifm. trappevask. Ved klager over trapperengøringen kontaktes bestyrelsen. Husorden og beboerhåndbog Side 16 af 22 Gældende fra juni 2014

17 UDLEJNING, SALG/KØB OG FLYTNING Udlejning Ved udlejning er det ejers ansvar, at lejere overholder de gældende forpligtelser og regler. Det er ejeren af lejligheden, der hæfter økonomisk overfor ejerforeningen. Det er også ejeren der har ansvaret for evt. udeståender med ejerforeningen, der måtte opstå ifm. lejerens ophold. Ved lejeforholdets begyndelse skal ejeren informere ejerforeningen om navne på lejlighedens beboere. Afregning af husleje imellem ejer og udlejer er ikke noget ejerforeningen skal indblandes i. Hvis udeboende ejere ønsker en kopi af de opslag der opsættes tilsendt på , så skal ejerforeningen informeres herom med oplysning om ejerens adresse. Salg/køb Ved salg af lejlighed skal bestyrelsen kontaktes senest 14 dage før fraflytning med navnet på den/de ny(e) ejer(e), overtagelsesdato samt sælgers nye adresse (aht. senere forbrugsafregning). Flytning og navneskilte Indflytning skal meldes til bestyrelsen snarest muligt, så korrekte navneskilte til postkasser, opgangstavler og hoveddøre kan sættes op. Se den ansvarlige person på opslagstavlen i opgangene. De mange ud- og indflytninger slider meget på især maling, vægge, hjørner, gelændere og dørkarme i opgange, indgangspartier og kælderen. Derfor bliver der for både lejerskifte og køb/salg, fra og med generalforsamlingen 2013, indført et fast flyttebidrag pr. flytning. Beløbene opgøres og afregnes samtidig med forbrugsregnskaberne hvor antallet af flytninger fremgår. For forbrugsaflæsning ifm. salg og udlejning se Fællesudgifter og forbrug. VANDSKADER Ved vandskader i lejlighederne er det beboerens eget ansvar at afdække og forsøge at afhjælpe årsagen, evt. med kontakt til fagmand og naboer. Ved vandindtrængen ovenfra i køkken og værelset mod P-pladsen bør det tjekkes om overboen har en defekt opvaskemaskine. Procedure ved vandskade: 1. Isolér problemet. HVOR kommer vandet fra? Konsulter naboer hvis det skønnes nødvendigt. Bemærk at vandet kan løbe under gulv/vægge, f.eks. fra køkken til værelse. 2. AFHJÆLP eller BEGRÆNS skaden. Luk for vandet, luk hullet, bind noget om røret m.v. tilkald en fagmand hvis det er nødvendigt. Forbrugsvand og varme kan lukkes i kælderen (ved tvivl om installationerne kontakt da en fra bestyrelsen). 3. MELD skaden til forsikringsselskabet. De kan sende skadeservice ud for at hjælpe med at stoppe og udbedre skaden, opstille affugter osv. De sender også en taksator for at vurdere skaden og dens omgang. Ved anmeldelser til den fælles bygningsforsikring kan ejerforeningens bestyrelse informeres med kopi af skadesanmeldelsen. Det er en god idé at melde alle skader til egen forsikring, også selvom skaden er omfattet af den fælles bygningsforsikring. Det er en god idé at få en kvittering for skadeanmeldelsen som dokumentation, også selvom den afvises. Husorden og beboerhåndbog Side 17 af 22 Gældende fra juni 2014

18 4. Er der tvivl om fremgangsmåden ved vandskader, så kontaktes en fra bestyrelsen. Alle vandskader der involverer skjulte installationer og/eller flere lejligheder anmeldes til både beboernes egne indboforsikringer, samt til den fælles bygningsforsikring. De enkelte ejere foretager selv anmeldelsen (med kopi til bestyrelsen), og forestår selv koordineringen imellem de berørte beboere (f.eks. naboer), forsikringsselskab, skadeservice, taksator, håndværkere m.v. Ved vandskader der skyldes brud på skjulte fælles-installationer kontaktes den bygningsansvarlige eller en anden fra bestyrelsen hurtigst muligt. Varme og forbrugsvand kan lukkes i kældergangene. Da forsikringer generelt ikke dækker skader der skyldes sivende vand, så bør man løbende kontrollere at lejlighedens installationer er tætte (f.eks. opvasker, radiatorer, rør under køkkenvasken m.v.). Se desuden Forsikringer og Vedligeholdelse. VARME OG INDEKLIMA For at sikre den bedste varmefordeling og -udnyttelse i lejlighederne, samt for at sikre en optimal udnyttelse af varmesystemet, så anbefales følgende: Luk aldrig helt for radiatorerne skru i stedet ned indtil radiatorerne ikke afgiver varme. Dette giver den bedste gennemstrømning i anlægget og giver ikke de enkelte beboere en større varmeregning, så længe radiatorerne er kolde hvor målerne sidder. Luft ud med gennemtræk hver dag for at undgå ophobning af fugt. I de varme måneder bør man lufte ud 5-10 minutter 3 gange om dagen. I de kolde måneder bør der, for at undgå at miste for meget varme, luftes ud hyppigere men mere kortvarigt, f.eks. 2-3 minutter 5 gange om dagen. Husk at lukke for termostaterne imens der luftes ud. Luk løbende luft ud af radiatorerne vha. luftskruerne i toppen/siden. Dette kan især være nødvendigt hvis der har været lukket for varmen ifm. reparationer eller udskiftning af radiatorer i egen eller andre lejligheder i opgangen. Det er specielt vigtigt at lukke ophobet luft ud når fyringssæsonen starter, da varmen ellers ikke kan transporteres rundt i systemet og resulterer i kolde radiatorer. Hvis radiatoren klukker eller aldrig bliver varm når der skrues op for termostaten er det et tegn på ophobet luft. Det er oftest et problem i de øvre lejligheder. Sådan lukkes luft ud af radiatorerne: 1) Hold en klud omkring eller under luftskruen for at opfange vandet. 2) Løsn luftskruen forsigtigt med en tang eller en skruetrækker. 3) Systemet presser luften ud med en hvæsen. 4) Luk for luftskruen når luften stopper og der begynder at komme vand ud. 5) Bemærk at det kan sprøjte lidt når vandet begynder at komme. Grundet korrosioner i radiatorerne kan der komme beskidt/misfarvet vand med ud. 6) Det er MEGET vigtigt altid at sikre, at luftskruen er HELT tæt efter udluftning. (tjekkes bedst med køkkenrulle omkring ventilen når der er varme på) Kolde radiatorer kan også skyldes at ventilnålen i termostaten har sat sig fast. Prøv først at skrue helt op/ned på grebet nogle gange måske er det nok til at løsne ventilnålen. Hvis det ikke hjælper, så skal termostatgrebet afmonteres for at man kan komme til ventilnålen: 1) Løsn termostatgrebet og træk det af. Husorden og beboerhåndbog Side 18 af 22 Gældende fra juni 2014

19 2) Tryk ventilnålen i bund nogle gange. 3) Lirk ventilnålen lidt frem og tilbage indtil den kan bevæge sig frit. 4) Montér grebet igen. Når en radiator fungerer som den skal er den varm i toppen og kold i bunden, da den derved afgiver sin varme til rummet. Hvis rummet ikke føles varmt nok selvom radiatoren afgiver sin varme, så kan det f.eks. skyldes at radiatoren er underdimensioneret, at der er træk grundet uens temperaturer i de forsk. rum, eller kuldeindfald fra f.eks. gamle ruder/vinduer. En radiator bør aldrig være dækket til eller afskærmet fra rummet undgå derfor altid at placere møbler lige foran en radiator. Hold en nogenlunde ensartet temperatur i lejligheden, eller hold dørene lukkede hvis der ønskes lavere temperaturer i nogle værelser. Hvis der er store forskelle i temperaturerne, skaber det træk imellem værelserne og kan skabe kondens i de kolde rum. Generelle temperaturanvisninger: o For de fleste er en stuetemperatur på 21 C passende. o I køkkenet er et par grader lavere normalvis passende, dvs. omkr. 19 C. o I soveværelset er den ideelle temperatur normalt mellem 16 C og 18 C. o Som en tommelfingerregel er det en god ide at have mindst 16 C i alle rum. o VIGTIGT! Temperaturen bør ikke permanent komme under 14 C i noget rum, det kan skade bygningen og give problemer med fugt. Vær opmærksom på, at for hver grad temperaturen hæves, stiger varmeforbruget med ca. 5 %. Det anbefales generelt at udskifte vinduer og ruder til lavenergiruder med varmkant, da dette fjerner de store kuldeflader, der giver kuldeindfald og træk omkr. radiatoren. Se desuden afsnittet Skimmelsvamp. Ejendommen har et lukket varme-system hvilket er meget vigtigt at gøre opmærksom på ifm. VVS arbejde på f.eks. radiatorer. Se mere under afsnittet VVS-arbejde. VASKEKORT, VASKERI OG VASKEMASKINER Vaskekort Priserne på vaskekort fastsættes af bestyrelsen ud fra omkostningerne ved driften af vaskeriet. Se opslagstavlerne i indgangspartierne og i vaskeriet for information om køb af vaskekort. Vasketider Vasketider reserveres på tavlen i forgangen ved vaskeriet ved brug af lejlighedens hængelås. En lejlighed kan kun have én hængelås til reservation af tider og denne skal være tydeligt markeret med lejlighedens nummer. Dobbelte hængelåse og hængelåse uden lejlighedsnummer fjernes uden varsel. Vaskeri I vaskeriet er opslået de til enhver tid gældende regler for brug af vaskeriet, disse bedes respekteret. Følgende regler er gældende for brug af vaskeriet, samt private vaskemaskiner (for vasketider): Tilladte tider for brug af vaskemaskiner og tørretumbler (gælder også private vaskemaskiner): Husorden og beboerhåndbog Side 19 af 22 Gældende fra juni 2014

20 o Hverdage fra kl til o Weekender og helligdage fra kl til Såfremt den bestilte vasketid ikke benyttes inden for ½ time, betragtes vasketiden som annulleret og kan bruges af andre. Husk rengøring af vaskemaskiner, filter i tørretumbler og vask efter brug. Glemt tøj bliver afleveret til storskrald/genbrug ifm. arbejdslørdage. VIGTIGT! Brug ALTID vaskeposer ved vask af bøjle-bh m.v., da de ellers ødelægger maskinerne. Vaskeriet gøres hovedrent på de halvårlige arbejdsdage, og bestyrelsen sørger desuden for at der bliver gjort rent yderligere to gange i løbet af året. VEDLIGEHOLDELSE Blokken har ingen vicevært tilknyttet og der påhviler derfor de enkelte ejere et vedligeholdelsesansvar for egen lejlighed og altan, egne installationer m.v. For flere oplysninger se herunder, samt afsnittet Altaner. Den enkelte ejers vedligeholdelsesansvar Indvendig reparation og vedligeholdelse Den enkelte ejer har selv ansvaret for al indvendig vedligeholdelse af lejligheden. Herunder hører f.eks. reparation og vedligeholdelse af ikke-skjulte rør og radiatorer, udbedring af indvendige skader (inkl. spartling og maling) efter f.eks. sætningsskader m.m. Udvendig reparation og vedligeholdelse Den enkelte ejer har selv ansvaret for reparation og vedligeholdelse af oplukkelige vinduer, ruder og altandør / terrassedør (jf. vedtægterne). Ved udskiftning skal samme udseende bevares. Den enkelte ejer har ansvaret for maling af altangulv, altanvægge og altanloft samt vedligeholdelse af træværket på altansiden. For at sikre at der bruges de korrekte materialer, stiller ejerforeningen maling og træbeskyttelse gratis til rådighed. Den enkelte ejer har pligt til at holde øje med og gøre ejerforeningen opmærksom på evt. skader på beton, fuger og træværk ved altaner / terrasser. Udvendig vedligeholdelse Den enkelte ejer har pligt til at sikre frit afløb fra altanerne, så de ikke oversvømmes og derved skaber skader i underliggende lejligheder. Hvis lejligheden udlejes, er det ejers pligt at sørge for, at udlejerne overholder dette. Ved skader, der skyldes manglende vedligeholdelse eller agtpågivenhed hos en nabo eller en overbo, er det ejernes eget ansvar at afklare og aftale udbedring af skaderne imellem sig. Ved udlejning er det ejers og lejers eget ansvar at sikre, at man har de nødvendige forsikringer. Husorden og beboerhåndbog Side 20 af 22 Gældende fra juni 2014

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra marts 2016 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED OPDATERET MAJ 2014 Side 1 af 5 Generelt Det påhviler andelshaver at sørge for, at andelen holdes i en stand, så der ikke opstår fare for at værdien af ejendommen

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Husorden Indledning. Husordenen er en del af lejekontrakten. Misligholdelse af husordenen, kan medføre opsigelse/ophævelse af lejekontrakten jf. gældende regler herom. Beboerne opfordres til at anvende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

Husorden afdeling 78 - Isagervej

Husorden afdeling 78 - Isagervej Indhold Lejlighed... 1 Ventilation... 2 Ændringer... 2 Husdyr... 2 Støj... 2 Fællesområder... 3 Rygeloven... 3 Fællesvaskeriet... 3 Antenneforhold... 3 Affaldshåndtering... 4 Terrasser... 4 Knallerter...

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens 1 December 2012 gælder radio og tv. Husorden for Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum. Der henvises endvidere til foreningens vedtægter. Orden Enhver beboer må iagttage, hvad der hører til god husorden

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Maglehøjen 10, Roskilde UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015 JULI 2015 HUSORDEN I en almen boligafdeling bor mange mennesker sammen. En afdeling er som sådan et lille samfund, hvor alle er forskellige og har forskellige forventninger, krav og ønsker til at bo. Netop

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007

Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Husorden for Husforening Syd Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2007 Affald Affald må ikke henkastes eller anbringes noget andet sted end i affaldsskakten, forsvarligt emballeret i

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer)

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden Husorden Pr. 17. juni 2013 (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Reglement for husorden for Afdeling 61 Alabu Bolig Generel opførsel Der skal være plads

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Husorden for Kantorvænget 300-310 Risskov

Husorden for Kantorvænget 300-310 Risskov Husorden for Kantorvænget 300-310 Risskov 1. Fællesadministration Kantorvænget 300-310 udgør blok 6 af bebyggelsen Kantorparken. Denne bebyggelse består af 6 blokke, der alle er opdelt i ejerlejligheder,

Læs mere

Husorden Afdeling 12 Løvvangen. Vikingevej 1 29, Strubjerg 2 20, Arkildsdal 1 173, Vangen 83 447.

Husorden Afdeling 12 Løvvangen. Vikingevej 1 29, Strubjerg 2 20, Arkildsdal 1 173, Vangen 83 447. Husorden Afdeling 12 Løvvangen Vikingevej 1 29, Strubjerg 2 20, Arkildsdal 1 173, Vangen 83 447. INDLEDNING Et godt miljø er meget værd. DET SKABER TRYGHED OG TILFREDSHED NÅR ALLE TAGER HENSYN TIL HINANDEN.

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Afd. 1006 Karré 6. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Husorden i afdeling 37

Husorden i afdeling 37 Husorden i afdeling 37 1 September 2016 Afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt. De har pligt til, og ejendomsfunktionærerne har ret til, at påtale gældende bestemmelser. Det

Læs mere

Husorden. for. Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1

Husorden. for. Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1 Husorden for Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1 Formål med husordenen Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 109 - Ringparken Godkendt på afdelingsmøde den 24.10.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Infotavler...

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Velkommen til. Afd. 22, Abildvej 20 A - O. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 22, Abildvej 20 A - O. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 22, Abildvej 20 A - O Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

Husorden 1-1029 Møllergården

Husorden 1-1029 Møllergården Husorden 1-1029 Møllergården 1. oktober 2011 2 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om

Læs mere

HUSORDEN. for Ejerforeningen Kantorparken 2-8, Risskov. Ny husorden af maj 2013, der afløser alle tidligere.

HUSORDEN. for Ejerforeningen Kantorparken 2-8, Risskov. Ny husorden af maj 2013, der afløser alle tidligere. HUSORDEN for Ejerforeningen Kantorparken 2-8, Risskov Ny husorden af maj 2013, der afløser alle tidligere. Ejerforeningens interesser varetages af en bestyrelse på 3-5 medlemmer. Navnene på bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf.

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf. Husorden Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande ned i skakten.

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Ejerforeningen Langelinie 17-27

Ejerforeningen Langelinie 17-27 Ejerforeningen Langelinie 17-27 Foreningen Foreningen omfatter 18 lejligheder. I nr. 17, findes, i stuen lejl. 1-4 i opgangen og på 1. sal lejl. 1-5 på svalegangen og lejl. 6-9 i opgangen. Derudover nr.

Læs mere

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum.

Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. VELKOMMEN Bestyrelsen for Ejerforeningen Farumhus byder velkommen til nye beboere i ejendommene på Ryttergårdsvej 16, 18 og 20 i Farum. Husordenen for ejerforeningen er vedhæftet. Reglerne i husordenen

Læs mere

HUSORDEN A/B Duevej

HUSORDEN A/B Duevej HUSORDEN A/B Duevej 84-106 Husordenen er udarbejdet for at skabe ro og rammer, så alle andelshavere kan føle sig godt tilpas i foreningen. Foreningen ønsker at holde ejendommen og fællesarealerne i pæn

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 106 - Sønderager Godkendt på afdelingsmøde den 07.09.2017 ETAGEBOLIGER Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Affaldssortering... 3 Støjgener... 3 Parabol...

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN H.C. ØRSTEDSVEJ 21/AMALIEVEJ 22-24

HUSORDEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN H.C. ØRSTEDSVEJ 21/AMALIEVEJ 22-24 FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN H.C. ØRSTEDSVEJ 21/AMALIEVEJ 22-24 1. INDLEDNING 1.1. Formål med husordenen For at skabe et godt miljø i vores ejendom er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden Indholdsfortegnelse Forord...3 Affald...4 Altaner...4 Antenneanlæg / Parabol...4 Badning mv...4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v...5 Forurening...5 Fugle og andre dyr...5 Fyrværkeri...5

Læs mere

Ejerforeningen. Kantorparken 10 16. Blok 2. Husorden

Ejerforeningen. Kantorparken 10 16. Blok 2. Husorden Ejerforeningen Kantorparken 10 16 Blok 2 Husorden 1 Orientering om Ejerforeningen Kantorparken 10 16 Praktiske oplysninger 4 Affald 4 Autovask 4 Borehammer 4 Cykler 4 Elektricitet 4 Facadefarver 5 Fjernsyn

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder

Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder Hospitalsenheden Vest November 2014 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Adgang til boligen... 4 Forsikring... 4 Husdyr... 4 Indgangsdøre... 4

Læs mere

Infofolderen. Adresse:

Infofolderen. Adresse: Udgivet Juni 2009 Infofolderen Med denne folder vil vi gerne byde nye beboere velkomne og kort redegøre for de forskellige fællesfaciliteter, der er til rådighed og hvad der er kutyme i vores ejendom.

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Vi har opstillet en standardhusorden med nogle enkle regler, som kan hjælpe med til at skabe et godt klima for lejerne i afdelingen.

Vi har opstillet en standardhusorden med nogle enkle regler, som kan hjælpe med til at skabe et godt klima for lejerne i afdelingen. SEPTEMBER 2013 HUSORDEN I en almen boligafdeling bor mange mennesker sammen. En afdeling er som sådan et lille samfund, hvor alle er forskellige og har forskellige forventninger, krav og ønsker til at

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider Fælles leveregler En boligafdeling udgør

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Boligaftale for A/B Gilholm

Boligaftale for A/B Gilholm 1 Boligaftale for Denne boligaftale mellem (e) og Andelsboligforeningen Gilholm har til formål at fastlægge de vigtigste rettigheder og pligter for aftalens parter Boligaftalen er udfærdiget

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, ROLATORER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 BRANDØRE... 4 DØRSKILTE... 4 FODRING

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 BRANDDØRE... 3 FODRING AF

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 HUSORDEN OG ORDENSREGLER AFFALD: Der er opstillet affaldscontainere langs Strandparken og Hendrik Pontoppidansgade til henholdsvis køkkenaffald, aviser/papir og

Læs mere

Husorden for Bispeparken afd. 1-22

Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Generelt Bispeparken er et godt sted at bo, og det skal det fortsat være. Derfor har vi vedtaget denne husorden. Den fortæller, hvordan vi som beboere i Bispeparken omgås

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk)

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk) HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III (www.ef-valbycenter3.dk) (Husordenen er vedtaget på generalforsamlingen den 30. august 2004 og ændret på generalforsamlinger den

Læs mere

HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst.

HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst. HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst. Bebyggelsen består af rækkehuse med tilknyttede haver og skure, samt fælles parkeringsområder og grønne arealer. Alle vil

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Husorden Femte Maj Plads

Husorden Femte Maj Plads Husorden Femte Maj Plads Affald Altaner Ansvar Antenne Auktion Bad/toilet Beboerrum Cykler/barnevogne Alt affald skal lægges i poser, som lukkes forsvarligt inden de anbringes i affaldsbeholderne. Altaner

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD FORURENING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD FORURENING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Ejerforeningen Hybenparken.

Ejerforeningen Hybenparken. Ejerforeningen Hybenparken. Er en ejerforening der består af 36 lejligheder og 16 garager. Til at varetage den daglige drift vælger ejerforeningens generalforsamling en bestyrelse bestående af fem medlemmer.

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 021 - Gormsvej Godkendt på afdelingsmøde den 21.08.2012 ETAGEBOLIGER Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Beplantninger... 2 Musik og

Læs mere

Husorden for T13 - Silergården

Husorden for T13 - Silergården Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere