Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23."

Transkript

1 Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23. september 2015 Hvilke lande bærer den globale vækst mod 2020? Frem mod 2020 forventes 86 pct. af den globale BNP-vækst at finde sted i blot 15 vækstbærende lande, som herefter betegnes 2020-top15. Europa: Ved de aktuelle vækstskøn på mellemlangt sigt er EU alene repræsenteret ved UK i 2020-top15, medens Tyskland og Polen er i 2020-top25. Vækstbidrag fra regioner: Ca. 52 pct. af stigningen i verdens BNP mod 2020 ventes at komme fra Asien og Oceanien, medens Europa vil stå for ca. 8 pct. Danmarks vareeksport og den nye vækstimpuls Dansk vareeksport er i udgangspunktet ikke gearet til at opnå den fulde vækstimpuls fra de globalt vækstbærende lande mod I 2014 gik kun ca. 27 pct. af dansk vareeksport til de vækstbærende lande. Sammenlignet med en europæisk referencegruppe har dansk eksport i perioden samlet klaret sig under middel til disse lande. En vigtig undtagelse er den store danske eksport til Kina, som er bedre end for referencegruppen. Dansk eksport til de vækstbærende lande mod basisscenariet: En fremskrivning til 2020 viser, at den danske vareeksport til de 15 vækstbærende lande står til at stige med ca. 47 pct. og vil stå for omkring 30 pct. af væksten i den samlede vareeksport mod Omkring 75 pct. af stigningen i vareeksporten til de vækstbærende lande vil komme fra øget afsætning til USA, Storbritannien og Kina. Potentialet mod 2020: Hvis dansk vareeksport hypotetisk kunne følge den økonomiske vækst på de 15 vækstbærende lande ( 2020-top15 ) ville det kunne bidrage til et løft i dansk vareeksport i på ca. 100 mia.kr. i Tallet er en indikation af potentialet. De 100 mia. kr. i 2020 svarer til et løft i dansk vareeksport på ca. 12 pct. i Hermed ville den årlige vækst i vareeksporten øges ca. 2 procentpoint årligt, fra 4,4 pct. p.a. i basisfremskrivningen til 6,4 pct. p.a. fra Beregningen forudsætter, at der ikke sker en hel eller delvis reduktion i eksporten til andre markeder. Udbudsbegrænsninger i Danmark kan også gøre det vanskeligt at indfri potentialet. Dataanalysen indikerer behovet for en målrettet indsats fra Udenrigsministeriet for at opnå en styrket vækstimpuls fra de vækstbærende lande. Indsatsen bør på ingen måde stå i vejen for en fortsat høj prioritering af Danmarks store eksportmarkeder i det europæiske nærområde, som fortsat vil udgøre hovedparten af dansk vareeksport. 1

2 Analysens formål: Formålet med nærværende trendanalyse er at se på, hvilke lande og regioner, som forudses at drive global økonomisk vækst frem til 2020, og samtidig se på hvilket potentiale og udfordringer det indebærer for dansk eksport. Analysens metode: Fremskrivningerne af globale vækstmønstre i denne analyse er i sagens natur forbundet med usikkerhed. Det gælder ikke mindst for udviklingen i Kina og Rusland. Betydningen af et alternativt scenarie for den økonomiske udvikling i Kina er behandlet i en selvstændig trendanalyse om globale handelsstrømme mod 2020, som udgives samtidig med denne analyse. Fra en analytisk vinkel kan der yderligere bemærkes to forhold. For det første at fremskrivningen af Danmarks handel i denne analyse alene omfatter varehandlen, idet der ikke findes tilstrækkeligt robuste data endsige fremskrivninger af den internationale servicehandel på landeniveau. For det andet at analysen er baseret på bruttotal for dansk vareeksport. Analysen går således ikke ind i en undersøgelse af hvilken værditilvækst, der er i de konkrete varekæder for dansk eksport. Dette spørgsmål vil blive behandlet i en selvstændig analyse. 1. Global vækst og dansk eksport. Det ventes, at den globale økonomi vil vokse med ca mia. USD fra ca mia. i 2014 frem til næsten mia. USD i Væksten forudses primært at finde sted i Asien, ikke mindst i Kina, og i Nordamerika. Samtidigt ventes det, at væksten i Europa bl.a. som følge af fortsat konsolidering af de offentlige budgetter i EU-landene og af den demografiske udvikling vil være mindre fordelagtig end gennem de seneste år. Tabel 1: Forventet udvikling af den globale økonomi BNP i 2014, i mia. USD Ventet vækst 2014 til 2020, mia. USD Andel af ventet vækst 2014 til 2020 Asien og Oceanien ,9% Nordamerika ,1% Europa ,2% Nordafrika, Nær- og Mellemøsten ,8% Afrika, syd for Sahara ,5% Latinamerika og Vestindien ,0% Rusland ,6% Hele verden ,0% Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Oxford Economics Figur 1. Globale økonomi fra 2014 til Vækst Asiens andel af det globale BNP ventes at stige fra ca. 31,3 pct. i 2014 til ca. 35,6 pct. i 2020, medens Nordamerikas tilsvarende andel af den globale økonomi forudses at stige mere marginalt fra ca. 24,6 pct. i 2014 til ca. 25,3 pct. i Samtidig forudses Europas andel af verdensøkonomien at falde fra ca. 26,9 pct. i 2014 til ca. 23,0 pct. i

3 Den forventede kraftige økonomiske fremgang i Asien og Nordamerika forudses at medføre, at Europa yderligere mister økonomisk tyngde i sammenligning med de to andre verdensdele. Dette ændrer dog ikke ved, at velstanden pr. indbygger i Europa også i 2020 fortsat vil ligge betydeligt over niveauet for Asien. Det ovenfor beskrevne basisscenarie ligger i tråd med det overordnede billede af den økonomiske udvikling, som den har tegnet sig i de seneste år. Det bemærkes, at basisscenariet navnlig på baggrund af den seneste udvikling fra især Kina er forbundet med større usikkerhed end tidligere fremskrivninger. Senest i starten af september 2015 har IMF således advaret imod de risici, der er forbundet med den lavere vækst i Kina. Denne usikkerhed ændrer dog ikke det grundlæggende billede af den mere langsigtede forventede udvikling i global økonomi. Foretages en opdeling af den økonomiske udvikling på de enkelte lande ser man, at Kina og USA tilsammen ventes at bidrage med 57 pct. til verdens globale BNP-vækst. Disse to økonomier vil således ubetinget være verdens største vækstmotorer. Andelen af dansk vareeksport, der afsættes på disse to markeder var i 2014 kun knap 13 pct. Cirka 86 pct. af den globale BNPvækst fra vil ifølge disse beregninger kunne tilskrives de 15 lande, som er vist i tabel 2. Disse lande kan betegnes 2020-top15. Danmark afsatte i 2014 kun 27 pct. af vareeksporten på disse vækstbærende markeder. Tabel top15 : Globale vækstbærende lande fra og dansk vareeksport Vækstbidrag til globalt BNP Mia. USD Andel af væksten i BNP Dansk vareeksport i Mia. DKK Andel af dansk vareeksport Kina, inkl. HongKong ,3% 35,9 5,8% USA ,6% 42,3 6,9% Indien ,3% 2,4 0,4% Indonesien 761 3,7% 0,9 0,1% Sydkorea 506 2,5% 5,2 0,8% Canada 502 2,5% 4,4 0,7% Australien 451 2,2% 5,2 0,8% Storbritannien 408 2,0% 48,1 7,8% Rusland 324 1,6% 8,7 1,4% Tyrkiet 311 1,5% 5,7 0,9% Mexico 283 1,4% 2,7 0,4% Argentina 266 1,3% 0,8 0,1% Nigeria 227 1,1% 1,1 0,2% Filippinerne 224 1,1% 1,2 0,2% Taiwan 214 1,0% 1,9 0,3% Resten af verden ,9% 450,4 73,0% Kilde: Data fra Oxford Economics og Danmarks Statistik Baggrunden for dette skæve billede mellem fremtidig global vækst og Danmarks vareeksport er, at dansk vareeksport først og fremmest afsættes på nærmarkederne i Europa. Hermed adskiller Danmark sig ikke fra de fleste andre lande, som også har hovedparten af eksportafsætningen på nærmarkederne. Men eksportsammensætningen kan desuagtet udgøre en udfordring, når den globale vækst forskydes over mod markeder med et stærkt fokus på Asien, hvor Danmark eksportmæssigt er relativt svagt repræsenteret. I kredsen af 2020-top15 lande har man fra dansk side formuleret vækstmarkedsstrategier på syv af landene samt en volumenmarkedsstrategi for USA. For så vidt angår Canada, Australien, Storbritannien, Argentina, Nigeria, Filippinerne og Taiwan er der ikke formuleret eksplicitte strategier. Det bemærkes, at Danmarks største samhandelsland i dag er Tyskland. Hovedårsagen til at Tyskland ikke figurerer blandt de fremtidige vækstbærende lande skyldes ikke mindst den for- 3

4 ventede demografiske udvikling med en stadig faldende tysk arbejdsstyrke, som afspejles i begrænset forventet vækst. Mulige ændringer i den tyske arbejdsstyrke vil påvirke dette billede, og en styrket tysk vækst på mellemlangt sigt vil kunne få Tyskland ind i kredsen af 2020-top Dansk vareeksport til vækstbærende lande sammenlignet med en referencegruppe Dansk vareeksport har generelt haft god fremgang i en årrække og udgør en stigende andel af BNP. Men for at vurdere, om eksportvæksten kunne have været endnu større kan det være relevant at sammenligne dansk eksportpræstation til 2020-top15 med en gruppe af lande, som til dels ligner Danmark. I det følgende er valgt en referencegruppe bestående af Belgien, Finland, Tyskland, Holland, Sverige og Østrig, som alle hører til de bedste eksportlande i EU. Den danske andel af referencegruppens vareeksport til 2020-top15 udgjorde 3,1 pct. i Dette er omkring 0,5 procentpoint lavere end i 2005 og ses der bort fra det atypiske finanskriseår i 2009 har andelen været relativt jævnt faldende fra En fremskrivning baseret på modellen bag Udenrigsministeriets eksportudsigt viser, at andelen vil øges lidt i 2015 men herefter genoptage sin faldende tendens frem mod Figur 2. Dansk andel af referencegruppens eksport til 2020-top15 (vækstcentre) 4,0% 3,8% 3,6% 3,6% Udvikling i dansk andel af referencegruppes eksport til verdens vækstcentre og fremskrevet til ,4% 3,5% 3,8% Dansk andel i forhold til referencegruppens eksport til verdens vækstcentre og fremskrevet til 2020 Index 100 = Andel år ,4% 3,2% 3,3% 3,4% 3,4% 3,3% 3,2% 3,1% 3,2% 3,2% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% ,0% 2,8% 2,6% 2,4% 2,2% 2,0% AUSTRIA FINLAND NETHERLANDS SAMLET BELGIUM GERMANY SWEDEN Kilde: Data fra Eurostat Måles eksportandelen i forhold til de enkelte lande i referencegruppe (højre figur) ses, at andelen især er faldet i forhold til Tyskland og Nederlandene, og i mindre grad i forhold til Belgien og Østrig. Andelen i forhold til Sverige og Finland er samtidig øget i perioden Dansk andel af referencegruppens vareeksport til Kina var 2,8 pct. i 2014 og 3,5 pct. til USA. Dette var højere end til Indien, Indonesien, Rusland, Tyrkiet og flere andre af vækstøkonomierne, men set over perioden har Danmark mistet markedsandele i forhold til referencegruppen til de fleste af landene, især Indien, Sydkorea, Canada, Australien, Storbritannien og Rusland. Kina er dog en undtagelse, hvor dansk eksportpræstation har været relativt bedre end referencegruppens. 4

5 Samlet set er dansk vareeksport til de 15 vækstbærende lande ( 2020-top15 ) vokset 36 pct. i løbende priser fra Dette er mere end den samlede vareeksport, som i perioden kun er øget 22 pct. Men væksten har været mindre end i referencegruppen, hvis samlede vareeksport er øget 41 pct. og eksporten til de vækstbærende lande er øget 57 pct. Danmark har således i løbet af de sidste 10 år samlet tabt markedsandele i forhold til referencegruppen på de 15 markeder, som forudses at blive de mest markante globale vækstkræfter i de kommende 5 år. Dansk vareeksport til de fremtidige vækstbærende lande har især underpræsteret i forhold til Tyskland, Nederlandene og Belgien. Omvendt har Danmark præsteret bedre end Finland og Sverige, og været nogenlunde på niveau med Østrig. Tabel 3. Vækst i vareeksport i referencegruppelande til de vækstbærende lande. År 2005 = Index 100. Østrig Belgien Finland Tyskland Nederlandene Sverige I ALT Danmark I ALT Hele eksporten Kilde: Eurostat. Grøn markering indikerer, at dansk vækst har været højere end referencegruppelandets vækst. En fuldstændig fordeling på lande kan ses i bilag Fremskrivning af dansk vareeksport til 2020-top15 og til Danmarks nærmarkeder Udenrigsministeriet offentliggør hvert kvartal en fremskrivning af dansk vareeksport med en tidshorisont op til to år fremad. En fremskrivning frem mod år 2020 er i sagens natur behæftet med markant større usikkerhed end en 2-årig fremskrivning. Resultatet er vist i tabel 4. Tabel 4. Dansk vareeksport til de vækstbærende lande i 2014 og basisfremskrevet til Andel Andel 2020 Vækst Mio. euro Pct. Mio. euro Pct. Mio. euro Årligt,pct. Ialt,pct. Kina ,5% ,6% ,3% 71% USA ,8% ,8% ,7% 48% Indien 312 0,4% 506 0,5% 194 8,4% 62% Indonesien 121 0,1% 237 0,2% ,9% 97% Sydkorea 692 0,8% ,0% 375 7,5% 54% Canada 591 0,7% 688 0,6% 97 2,6% 16% Australien 695 0,8% ,9% 306 6,3% 44% Storbritannien ,9% ,4% ,6% 39% Rusland ,4% ,3% 297 3,9% 26% Tyrkiet 760 0,9% ,1% 405 7,4% 53% Mexico 363 0,4% 500 0,5% 137 5,5% 38% Argentina 114 0,1% 164 0,2% 51 6,3% 45% Nigeria 148 0,2% 242 0,2% 95 8,6% 64% Filippinerne 165 0,2% 278 0,3% 113 9,1% 69% Taiwan 244 0,3% 370 0,3% 126 7,2% 51% 15 lande ,6% ,9% ,6% 47% Hele vareeksporten ,0% ,0% ,4% 29% Kilde: Eurostat og beregninger på Eksportudsigten. Note: Kina omfatter i denne sammenhæng ikke Hong Kong. Det fremgår, at den samlede danske vareeksport beregnes at vokse 29 pct. fra 2014 til 2020, svarende til 4,4 pct. årligt, og at vareeksporten til de 15 vækstbærende lande stiger med 47 pct. i perioden, svarende til 6,6 pct. årligt. Deres vægt i dansk vareeksport vil øges fra de nuværende omkring 25 pct. til omkring 28 pct. i

6 Det fremgår endvidere, at ud af de 15 lande kommer væksten i eksporten helt overvejende fra USA, Storbritannien og Kina. Disse tre lande står samlet for ca. 75 pct. af væksten i eksporten til de 15 vækstbærende lande, svarende til 30 pct. af væksten i den samlede danske vareeksport. Store vækstbærende lande som Indien og Indonesien forventes kun at bidrage med tilsammen under 1 pct. af den samlede vækst i dansk vareeksport fra , og lande som Nigeria, Argentina og Canada forventes at bidrage endnu mere marginalt. Det bemærkes, at kun Rusland og Canada forventes at bidrage med en lavere vækstrate end væksten i den samlede danske vareeksport i perioden. Eksporten til de øvrige 13 lande forventes derimod at øges i et kraftigere tempo end den generelle eksport. Dette afspejler grundlæggende de mere gunstige afsætningsmuligheder i disse lande. Store danske eksportmarkeder, som f.eks. Tyskland, Sverige, Norge og Polen, er ikke blandt de vækstbærende lande. De er imidlertid blandt Danmarks nærmarkeder, hvor danske virksomheder har relativt bedre muligheder for at konkurrere internationalt og også kan forvente store bidrag til øget eksport. Tabel 5. Lande med største bidrag til dansk eksport (basisfremskrivning) Fremskrevet volumen 10 største vækstbidrag (dvs. samlet dansk eksport) fra Fremskrevet vækst (dvs. bidrag til stigning i dansk eksport) Mio. euro. Andel Mio. euro. Andel Pct. p.a. Tyskland ,3% ,3% 4,1% USA ,6% ,8% 7,1% Sverige ,1% ,6% 5,1% Kina inkl. Hongkong ,6% ,1% 9,2% Storbritannien ,8% ,1% 4,5% Norge ,7% ,7% 4,4% Polen ,3% ,9% 6,9% Frankrig og Monaco ,3% 415 1,9% 2,3% Tyrkiet ,2% 404 1,8% 7,4% Nederlandene ,2% 336 1,5% 1,9% 10 lande i alt ,1% ,2% 5,0% Øvrige lande ,5% ,8% 2,3% I alt ,0% ,0% 4,4% Danmarks Statistik og Eksportudsigten Det ses, at det absolut største vækstbidrag til vareeksporten frem mod 2020 forventes at komme fra afsætning til Tyskland. Herefter kommer det globalt vækstbærende land, USA, og på tredjepladsen nærmarkedet Sverige. På pladserne kommer Norge, Polen og Frankrig, som heller ikke hører til de globalt vækstbærende lande, men hvor Danmark har et stort volumen og relativt gode konkurrencebetingelser. 4. Eksportpotentiale til de vækstbærende lande ( 2020-top15 ) Som nævnt indledningsvist bestemmes dansk eksport ikke kun af efterspørgslen på eksportmarkederne, men også af udbuds- og rammebetingelser i Danmark. Det er derfor naturligt, at hovedparten af dansk eksport afsættes på de nære og kendte markeder. Et bemærkelsesværdigt resultat af fremskrivningen er derfor, at Kina og USA bidrager relativt meget til eksportvæksten frem mod 2020, hvorimod det er mere forventeligt, at Storbritannien har et stort bidrag.

7 For så vidt angår Indien og Indonesien, som tilsammen forventes at bidrage med 11 pct. af væksten i globalt BNP frem mod 2020 er forholdet, at de forventes kun at bidrage med mindre end 1 pct. af væksten i dansk eksport. Dette skyldes, at udgangsniveauet for dansk eksport er relativt lavt til disse lande, så selv om der forventes en 3-4 gange så høj vækstrate i dansk eksport til Indien og Indonesien, så bliver bidraget til den absolutte vækst mere beskedent. Faktisk er det kun Storbritannien og Tyrkiet, som relativt bidrager mere til dansk eksport end deres bidrag til væksten i globalt BNP. Fremskrivningen viser således, at danske eksportvirksomheder på de nævnte markeder i realiteten kun får glæde af en mindre del af efterspørgselsvæksten. Der kan være gode driftsøkonomiske grunde til, at danske virksomheder koncentrerer deres indsats på andre end de nævnte markeder, men tilbage står, at dansk eksport mister en vækstimpuls som følge af sit geografiske fokus på markeder med lavere økonomisk vækst. Tabel 6. Teoretisk eksportpotentiale til de vækstbærende lande frem mod Mio. euro Basisfremskrivning Potentiale for dansk eksport I alt Kina USA Indien Indonesien Sydkorea Canada Australien Rusland Mexico Argentina Nigeria Filippinerne Taiwan Mill.euro Kilde: Eurostat og egne beregninger Såfremt hvert af de vækstbærende lande hypotetisk bidrog til dansk eksportvækst med samme andel, som de bidrager til væksten i globalt BNP, ville dansk eksport kunne opnå en betydelig ekstra fremgang. For Kina ville den ekstra eksportvækst være omkring 5,6 mia. euro og for USA ekstra 3,5 mia. euro. Indien ville bidrage med ekstra 1,6 mia. euro og Indonesien med ekstra 0,8 mia. euro Samlet ville det ekstra bidrag til eksportvæksten frem mod 2020 fra de vækstbærende lande være i omegnen af 13,5 mia. euro eller ca. 100 mia.kr. Såfremt denne eksportvækst kunne realiseres uden samtidig at mindske eksporten til andre lande, da ville det øge den samlede danske fremgang i vareeksporten med årligt omkring 2 procentpoint - fra de fremskrevne 4,4 pct. p.a. til 6,4 pct. p.a. fra Kapacitetsbegrænsninger i Danmark sætter dog en naturlig grænse for, hvor stor en del af den globale efterspørgsel danske virksomheder har mulighed for at imødekomme ved produktion i Danmark. Hertil kommer, at konkurrencesituationen for danske virksomheder ofte bliver vanskeligere på markeder, som geografisk, kulturelt, sprogligt, politisk, juridisk og økonomisk befinder sig i større afstand fra Danmark. 7

8 Disse begrænsninger og barrierer har mange større danske virksomheder i nogen grad sat sig ud over ved at etablere datterselskaber og produktionsfaciliteter i udlandet, jf. bilag 2. På mange af de vækstbærende markeder har danske virksomheder således etableret et betydeligt antal datterselskaber, særligt i Storbritannien, USA, Kina, Rusland, Australien, Indien, Canada, Indonesien, Tyrkiet og Mexico. Virksomheder med datterselskaber i disse lande har dermed relativt gode muligheder for at få del i den fremtidige globale vækst. Konklusion: Samlet set viser analysen, at relativ få lande med USA og Kina i spidsen - vil bære hovedparten af den globale vækst mod Der er et skævt billede mellem den globale vækstimpuls og Danmarks nuværende eksportprofil. Billedet nuanceres ved, at danske virksomheders datterselskaber i udlandet også bidrager til den danske økonomi bl.a. gennem formueoverførsler og produktivitetsforbedringer. Grundlæggende er analysen en illustration af, hvad det potentielt kan koste Danmark mod 2020, at dansk eksport primært er rettet med nærmarkeder med forholdsvis lav økonomisk vækst. Dermed får dansk erhvervsliv ikke fuldt udbytte af velstands- og efterspørgselsstigningen i andre dele af verden. Samlet giver dataanalysen grundlag for fremadrettede overvejelser om nye danske indsatsområder og erhvervsfremstød i 2020-top15 lande, som både på kort og på længere sigt kan være til fordel for danske virksomheder. En sådan indsats bør på ingen måde stå i vejen for en fortsat høj prioritering af Danmarks store eksportmarkeder i det europæiske nærområde, som fortsat vil bære hovedparten af dansk vareeksport. Udenrigsøkonomisk Analyseenhed 8

9 Bilag 1 det fulde billede af DK s eksportpræstation til 2020-top15 : Forskellen er især stor i forhold til Tyskland, hvis eksport til de vækstbærende lande er øget 72 pct. og i forhold til Nederlandene, hvor væksten har været 64 pct. fra Således har disse to lande begge haft en bedre eksportpræstation end Danmark på 11 ud af de 15 vækstbærende lande. Omvendt har Danmark præsteret relativt bedre end Sverige på 13 ud af de 15 markeder og bedre end Finland på 11 ud af de 15 markeder. Nedenstående tabel viser det fulde billede på alle markederne, hvor grøn markering indikerer, at dansk vækst i vareeksport har været højere end væksten i referencegruppen. Tabel. Vækst i vareeksport i referencegruppelande til udvalgte markeder. År 2005 = Index 100. AUSTRIA BELGIUM FINLAND GERMANY NETHERLANDS SWEDEN I ALT DENMARK Argentina Australien Canada Kina (ex. Hongkong) Indien Indonesien Mexico Nigeria Phillippinerne Rusland Sydkorea TAIWAN Tyrkiet Storbritannien USA I ALT Hele vareeksporten Kilde: Eurostat. Grøn markering indikerer, at dansk vækst har været højere end referencegruppelandets vækst. For så vidt angår markederne har Danmark generelt haft en dårligere eksportpræstation end referencegruppen som helhed til Indien, Canada, Rusland og Sydkorea. Omvendt har Danmark præsteret bedre end de fleste referencegruppelande til Fillippinerne, Tyrkiet, Kina og til Taiwan. 9

10 Bilag 2 danske datterselskaber i udlandet. Lande med flere end 100 danske datterselskaber Vækst Ansatte i 2007 Ansatte i 2012 Ændr ansat Tyskland Sverige Norge Storbritannien USA Polen Spanien Kina Frankrig Nederlandene Finland Italien Schweiz Hongkong Rusland Singapore Litauen Belgien Australien Tjekkiet Brasilien Indien Letland Canada Ukraine I alt Andel af alle 81% 82% 81% 81% 81% 81% 80% 72% 71% Alle Lande med færre end 100 danske datterselskaber, men med mere end ansatte Vækst 07- Ansatte i Ansatte i Ændr ansat Indonesien Thailand Tyrkiet Mexico Chile Ungarn Israel Vietnam Østrig I alt Statistikbanken: OFATS4 10

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24.

Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. Udenrigsøkonomisk analyse: Globale handelsstrømme mod 2020 Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 24. september 2015 Sammenfatning: Global vækst mod 2020: Det forventes, at den globale økonomiske

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Danske eksportvirksomheder sender deres varer længere og længere ud i verden.

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8.

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. april 2015 Sammenfatning: Nærværende analyse af den økonomiske udvikling

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Eksportudsigten november 2015

Eksportudsigten november 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten november 2015 Basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, steg 1,9 pct. i 2014 i løbende priser. I 2015 forventes en vækst på

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Eksportudsigten februar 2015

Eksportudsigten februar 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten februar 2015 Realvækst i BNP og basisvareeksport, 2014-2016. Pct. og mia.kr. 2015 2016 Real BNP vækst Vækst i basisvareeksport, pct. Basisvækst mia.kr.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi. Udenrigsøkonomisk Analyseenhed

Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi. Udenrigsøkonomisk Analyseenhed Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi Udenrigsøkonomisk Analyseenhed Sammenfatning: Den overordnede økonomiske situation og udvikling Med et BNP på 889,8 mia. USD var

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Eksportudsigten august 2015

Eksportudsigten august 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten august 2015 Basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, steg 1,9 pct. i 2014 i løbende priser. I 2015 forventes en vækst på 6,2

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Eksport og import af svinekød

Eksport og import af svinekød Danmarks eksport af svinekød Eksport og import af svinekød Land Tons Mio. kr. Land Tons Mio. kr. Tyskland 562.024 6.592 Letland 3.294 37 UK 286.675 4.781 Cypern 3.217 45 Polen 171.445 2.021 Ukraine 3.092

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Global handel og eksportmarkedsvækst

Global handel og eksportmarkedsvækst Global handel og eksportmarkedsvækst Nyt kapitel Der har siden tilbageslaget i 8 været en forholdsvis træg vækst i verdenshandlen sammenlignet med væksten i den globale produktion. Den svækkede sammenhæng

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Eksportudsigten maj 2014

Eksportudsigten maj 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten maj 2014 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- Globalt 2,2% 2,9% 3,0% 1,7% 5,5%

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os?

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? SÆLG DIN VIDEN TIL NYE MARKEDER VÆKSTMØDE OM INTERNATIONALISERING AF VIDENVIRKSOMHEDER ONSDAG DEN 30. NOVEMBER V/ Axel Olesen,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Japan rummer muligheder for dansk eksport

Japan rummer muligheder for dansk eksport Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 Mikkel Bess, stud.polit JULI 2017 Japan rummer muligheder for dansk eksport Frihandelsaftalen med Japan vil løfte dansk eksport til verdens tredjestørste

Læs mere

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport Organisation for erhvervslivet Februar 2010 IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT TRYGVE ILKJÆR Indonesien står på spring

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Udenrigsministeriet. Dansk eksport 2007. Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder

Udenrigsministeriet. Dansk eksport 2007. Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder Udenrigsministeriet Dansk eksport 2007 Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder Juni 2008 2 Forord Dansk eksport havde kun et moderat godt år i 2007. Den samlede vækst blev 3,9

Læs mere

Økonomisk analyse. Kina et vigtigt eksportmarked for Danmark. Kinas vækstmirakel kan mærkes i Danmark

Økonomisk analyse. Kina et vigtigt eksportmarked for Danmark. Kinas vækstmirakel kan mærkes i Danmark Økonomisk analyse 11. juni 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Kina et vigtigt eksportmarked for Danmark Kina har de seneste 20 år haft en

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse Studieprøven November-december 2015 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Uddannelse og løn Opgave 2: Verdens nye middelklasse Opgave 3: Sygefravær Du skal besvare én af opgaverne. Hjælpemidler:

Læs mere

DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST

DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST NOTAT DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME De danske konjunkturer følger de europæiske i mod- og medgang, og Danmark ligger

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. juli til. december Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 24. april 2014 Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder eller i værdi, har Danmark klaret sig svagt sammenlignet med andre OECD-lande

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Eksportudsigten maj 2016

Eksportudsigten maj 2016 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten maj 2016 I løbende priser steg basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, med 4,4 pct. i 2015. I 2016 forventes en vækst på

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016

Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016 USA og Kina trækker væksten i SMV ernes vareeksport 1 : SMVeksportstatistikken opdateret med 2015-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2015-tal. Eksportstatistikken, der

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2015-2016 Udskrevet: 2017.01.09 Fødevareklyngen 2015 2016 2015 2016 Samlet eksport 131.412 128.801 Fødevarer 7.546.562 7.129.230

Læs mere