BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : Slut kl. : 17.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17."

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen(O) Valdemar Haumand (A) Deltog Afbud x x x x x x Punkt 8 på dagsordenen udgår, idet kultur- og udviklingsudvalget har kompetencen til at godkende drifts- og samarbejdsaftale mellem Djursland for Fuld Damp og Norddjurs Kommune, jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 29. juni 2010 i punkt nr. 19 på dagsordenen. Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse: 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo august Norddjurs Kommunes optagelse af lån i Takstoversigt Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde pr. 30. september Ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelse Nedlæggelse af cand. mag. Svend Erik Sørensens Mindelegat Cand.mag. Svend Erik Sørensens Mindelegat Djursland for Fuld Damp drifts- og samarbejdsaftale Helhedsplan for Bønnerup Havn Ny lokalplan for Efterskolen Helle i Gjerrild Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til kommuneplan Ansøgning om tilskud til etablering af Allingåbro skate & funboard Ansøgning om tilskud fra udviklingspuljen til udendørs streetaktiviteter i Grenaa Godkendelse af affaldsgebyrer Reno Djurs I/S s modtagelse af affald fra andre kommuner Endelig vedtagelse af lokalplan kabelstation Grenaa Nord for Anholt Havmøllepark Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Bakken i Ålsrode Forslag til lokalplan for institutionsområde i Dalstrup med kommuneplantillæg nr Salg af Grenaa Forbrændingsanlæg anlægsbevilling Overordnet strategi for it og videndeling på skolerne i Norddjurs Kommune anlægsbevilling Frokostordninger i daginstitutioner Anbringelses- og forebyggelsesområdet omlægning og udvikling af egne tilbud Norddjurs Kommune

3 23. Struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet tidsplan for fastlæggelse af de nye bestyrelsers sammensætning samt valg til bestyrelserne Struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet bestyrelsernes rolle i overgangsperioden Struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet status på processen Renovering af servicearealer på Bakkely Ældrebolighandlingsplanen - status på økonomien Norddjurs Kommune

4 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo august Ø09 10/6778 I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune skal udvalgene månedligt forelægges budgetopfølgninger fra direktørområderne. I forhold til den seneste budgetopfølgning pr. ultimo juli 2010 viser den samlede budgetopfølgning pr. ultimo august 2010 et forventet merforbrug på 0,800 mio. kr. på drift, samt 4,176 i forventet mindre indtægt på jordforsyningen. Renter og balanceforskydninger viser en merudgift på 8,167 mio. kr. pga. mindre lånemuligheder end budgetteret. Det oprindelige budget for økonomiudvalgets drifts og anlægsområde er i årets løb korrigeret med følgende beløb som følge af beslutninger i kommunalbestyrelsen: (i kr.) Driftsområdet Anlægsområdet Samlet u/overførselsadgang m/overførselsadgang Oprindeligt budget Korrektioner Korr. budget /. En specifikation af korrektionerne findes i bilag til budgetopfølgningen. Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen i samarbejde med direktørområderne og viser følgende: Drift: På driftsområdet forventes en afvigelse på 0,800 mio. kr. på område med overførselsadgang. Budgettet er i 2010 korrigeret for alt på 19,698 mio. kr., hvoraf 2,776 mio. kr. vedrører områder uden overførselsadgang, mens der er bevilliget 16,922 mio. kr. på områder med overførselsadgang. Korrektionerne skyldes tillægsbevillinger primært vedrørende overførsler fra 2009 samt budgetopfølgningerne. 1

5 Områder uden overførselsadgang: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 Forbrug ult. august 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse* Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Børne- og ungedirektørområdet Socialdirektørområdet Miljø- og teknikdirektørområdet Kultur- og udviklingsdirektørområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Der forventes ingen afvigelser. Områder med overførselsadgang: På områder omfattet af overførselsadgang forudsættes det, at overførsler er uændret år efter år, og der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevilling til de indtægter og udgifter, der er indeholdt i budgetrammen. Dog vil der på disse områder kunne søges tillægsbevillinger begrundet i konstaterede fejl i forudsætninger ved budgetlægningen eller hvor omfanget af opgavens udførelse afviger fra det ved budgetvedtagelsen forudsatte. Områder med overførselsadgang: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. budget ekskl. overførsel "år" Overførsler fra tidligere år Forbrug ultimo august 2010 Forventet afvigelse ekskl. overførsler Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Børne- og ungedirektørområdet Socialdirektørområdet Miljø- og teknikdirektørområdet Kultur- og udviklingsdirektørområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt 2

6 Kommunaldirektørområdet: Der forventes et merforbrug på 0,800 mio. kr. på arbejdsskader, da der er kommet yderligere erstatningsudbetalinger siden budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2010, hvor der blev givet en tillægsbevilling på 1,800 mio. kr. Øvrige områder med overførselsadgang: Budgettet forventes overholdt på øvrige områder. Områder med budgetpres: Borgerservice har gennem året haft fokus på udgifter til befordring til speciallæger mv. Jf. forbrugstal pr. ultimo august på områdets øvrige konti, forventes merudgiften dog at kunne holdes indenfor den samlede budgetramme på området. Anlæg: På anlægområdet forventes ingen afvigelser. Budgettet er i 2010 korrigeret for alt på 6,949 mio. kr. Korrektionerne skyldes primært overførsler fra 2009 samt tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningerne og erstatningssag vedr. salg af rådhus i Auning. (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 Forbrug ult. august 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse* Jordforsyning - boligformål Jordforsyning - erhvervsformål Faste ejendomme Grønne områder og naturpladser Kommunale veje Sekretariat og forvaltninger Turisme I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Vedrørende jordforsyning er det tvivlsomt, hvorvidt budget for salg af grunde til boligformål bliver realiseret. Der forventes derfor en afvigelse på 4,176 mio. kr. op området. 3

7 Renter og balanceforskydninger: Områder (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 Forbrug ultimo august 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i 2010 Indtægter: Skatter Generelle tilskud Renter Øvrige balanceforskydninger Afdrag på lån Optagne lån I alt Forventning til optagelse af lån er ændret med 13,258 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning pr. ultimo juli Der forventes nu en afvigelse på 8,167 mio. kr. Der henvises i øvrigt til anden sag på denne dagsorden vedr. foreløbig opgørelse af lånerammen for Der forventes ikke yderligere afvigelser på området. Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: Der er igangsat et samarbejde med ejendomsmæglere vedr. salg af grunde og ejendomme. Kommunaldirektøren har ikke yderligere forslag til finansiering af det konstaterede merforbrug ud over det, der allerede er fundet ved de tidligere budgetopfølgninger. Kommunaldirektøren indstiller, at budgetopfølgningen drøftes. Økonomiudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning. 4

8 2. Norddjurs Kommunes optagelse af lån i Ø20 10/22934 I henhold til lånereglernes bestemmelser har kommunen en låneadgang i det enkelte regnskabsår svarende til summen af de regnskabsførte udgifter, ekskl. eventuelle anlægstilskud, som kommunen har afholdt til formål i henhold til lånereglernes 2, stk. 1, samt eventuelle lånedispensationer efter lånereglernes 16 og 17. I praksis vil det sige, at der kan optages lån fra det tidspunkt, hvor de låneberettigede udgifter er afholdt. Lån skal dog være optaget senest den 31. marts i det følgende år efter regnskabsårets udløb../. Norddjurs Kommune har pr. 5. oktober 2010 oparbejdet en låneramme på 7,8 mio. kr., jf. vedlagte oversigt. Beløbet fremkommer ved, at den oparbejdede låneramme på i alt 13 mio. kr., skal modregnes garantistillelser på i alt 5,2 mio. kr. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der oparbejdes yderligere låneramme, og det forventes, at den samlede låneramme ved årets udgang vil være på i alt 38,2 mio. kr., efter modregning af garantistillelser. Under henvisning til Norddjurs Kommunes øjeblikkelige økonomiske og likviditetsmæssige situation vil der således være mulighed for at optage et lån på 13 mio. kr., som svarer til den oparbejdede låneramme, idet det forudsættes, at der i den resterende del af året oparbejdes yderligere låneramme til dækning af garantistillelser. Lånet optages i danske kroner med variabel rente og med en løbetid på 25 år. Først ved udgangen af regnskabsåret 2010 vil Norddjurs Kommunes endelige låneramme for 2010 kunne opgøres under ansvar overfor kommunens revision. Et eventuelt resterende lånebeløb kan herefter optages inden 31. marts Såfremt der eventuelt er optaget for meget lån i 2010, skal det overskydende beløb enten tilbagebetales eller deponeres efter lånereglernes bestemmelser herom. 5

9 Norddjurs Kommune har fået dispensation til at optage lån fra flere lånepuljer vedrørende specifikke anlægsprojekter. Såfremt disse anlægsprojekter ikke færdiggøres i regnskabsåret 2010, er der mulighed for at få låneadgangen overført til 2011, hvis det kan dokumenteres, at projektet er fysisk igangsat, eller der er indgået bindende kontrakt om projektet senest den 1. oktober Ministeriet har efterfølgende lempet på kravene for overførsel vedrørende anlæg på kvalitetsfonds-områderne. For disse anlæg vil det være muligt at søge om overførsel til 2011 selvom projektet ikke er igangsat fysisk, eller der ikke er indgået kontrakt inden 1. oktober. Lempelsen har dog minimal betydning for Norddjurs Kommune, fordi kommunen har været opmærksom på, at indgå kontrakter inden 1. oktober på de projekter, som muligvis ikke kan færdiggøres i indeværende regnskabsår. Norddjurs Kommunes likviditet opgjort efter kassekreditreglen (gennemsnitlig daglig beholdning for de seneste 12 måneder) fremgår af nedenstående oversigt for perioden oktober 2009 til september Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen Norddjurs Kommune - reguleret beholdning Kr oktober november december januar februar marts april maj juni juli august september 2010 Gennemsnit for de seneste 12 mdr. jf. kassekreditreglen Gennemsnit for den enkelte opgørelsesmåned Kommunaldirektøren indstiller, at 1. der optages lån på 13 mio. kr., svarende til den oparbejdede låneadgang pr. 5. oktober 2010 og beløbet henlægges til kassebeholdningen. 2. der meddeles anlægsbevilling til låneoptagelse på 13 mio. kr. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 6

10 3. Takstoversigt S29 10/8070 I henhold til lov om kommunernes styrelse 41 a, stk. 1, skal beslutning om fastsættelse af betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. samt skolefritidsordninger træffes af kommunalbestyrelsen. I forbindelse med 2. behandling af budget på kommunalbestyrelsens møde den 14. oktober 2010 blev en stor del af de takster, der er væsentlige for borgerne, godkendt../. Økonomiafdelingen har udarbejdet vedlagte samlede takstoversigt, der - udover de allerede godkendte viser dels de takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen dels øvrige takster, der ikke skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunaldirektøren indstiller, at taksterne godkendes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 7

11 4. Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde pr. 30. september Ø00 10/8112 I den kommunale økonomiaftale for 2010 mellem regeringen og KL, indgår det specialiserede socialområde, dvs. udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede, som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Økonomiaftalen for 2010 indebærer, at der hvert kvartal, henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december, skal udarbejdes en økonomisk oversigt på det specialiserede socialområde. Oversigten skal forelægges for medlemmerne af kommunalbestyrelsen senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Oversigterne drøftes løbende og snarest muligt efter modtagelsen i kommunalbestyrelsen. Oversigten skal som minimum indeholde områdets oprindelige budget, korrigeret budget, samt det forventede regnskab. Oversigten baseres på nettodriftsudgifter, hvilket vil sige udgifterne fratrukket indtægterne, dog eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning (dyre enkelt sager). Kolonnen forventet regnskab, indeholder de bindende dispositioner, som er indgået på området. Indberetningen skal ses i sammenhæng med de samlede budgetter på udvalgsområderne. De kvartalsvise oversigter skal samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde, med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer. Opgørelsen skal derfor tillige indberettes til Indenrigs- og sundhedsministeriet. Børn og unge med særlige behov Budget 2010 Nettodriftsudgifter Korr. Budget 2010 Forventet regnskab Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge

12 Budget 2010 Nettodriftsudgifter Korr. Budget 2010 Forventet regnskab Sikrede døgninstitutioner for børn og unge I alt Udsatte voksne og handicappede , gr. 002 og 003 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede , grp. 003 Forebyggende indsats for ældre og handicappede , gr , Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 008 og Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) I alt Total det specialiserede socialområde Udgifter der både vedrører ældre og handicappede (ex grp. 002 og 003) Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (ex grp. 003) Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger (ex grp Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 004, 008 og 091) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem I alt Total for det indrapporterede Ekskl. dr. 2 grp

13 3. kvartalsoversigt viser, at der fortsat forventes samlet set et merforbrug på de specialiserede områder i forhold til det oprindelige budget på 17,5 mio. kr. mere end i det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget (hvilket svarer til merforbruget som det var ved anden budgetopfølgning) forventes nu et merforbrug på det samlede specialiserede socialområde på 3,9 mio. kr. I forhold til det forventede regnskab fra indberetningen for 2. kvartal, er der tale om en stigning på 0,327 mio. kr. på børn og unge området. På voksen- og handicapområdet er der tale om et fald på 9,207 mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldes, at budgetoverførsel fra 2009 ikke indgår i denne opgørelse, i modsætning til opgørelsen fra 2. kvartal. Forklaringer om særlige fokusområder Der er på børne- og ungeområdet afgivet bevilling på 10,870 mio. kr. siden sidste afrapportering. I august måned, er der anbragt yderligere en person på den sikrede institution Grenen. Der forventes derfor en merudgift på området sikrede døgninstitutioner for børn og unge på i alt 0,432 mio. kr. På voksen- og handicapområdet er der foretaget en række budgetomplaceringer mellem det specialiserede socialområde og den øvrige drift. Budgetomplaceringerne er foretaget indenfor de enkelte aftaleholderes budgetramme, dog således at der også er sket omplaceringer mellem områderne i skemaet er benævnt udsatte voksne og handicappede samt udgifter der vedrører både ældre og handicappede. Der forventes merudgifter vedr. sagen om tilbagebetaling vedr. for meget opkrævet servicebetaling hos beboere i handicap og psykiatri vest. Beløbet finansieres inden for udvalgets område af en merindtægt på refusionen af dyre enkeltsager. Denne forventede merindtægt fremgår ikke af tabellen jf. opgørelsesprincipperne fra Indenrigs- og sundhedsministeriet. Samlet set forventes budgettet til udsatte voksne og handicappede fortsat at kunne overholdes, når der tages højde for den nævnte merindtægt. Kommunaldirektøren indstiller, at oversigten drøftes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 10

14 5. Ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelse S00 10/22586./. B45 Boligudlejning har fremsendt vedlagte ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelse i afd. 10, beliggende Carl Svenstrups Vej 1 79 i Grenaa. Forhøjelsen er begrundet i en boligrenovering og udskiftning af forsynings- og afløbsinstallationer i afdelingens 40 lejemål. Den samlede udgift er opgjort til kr. der finansieres af egne midler på kr. og med lån fra Landsbyggefonden på kr. Restbeløbet på kr. finansieres med realkreditlån når arbejdet er udført. Der kræves således ingen kommunal medfinansiering. Udgiften til renoveringen medfører en huslejestigning på kr. pr. måned. I november 2011 bortfalder et tidligere lån fra 1989 hvorved huslejestigningen reduceres med 830 kr. pr. måned, således at den samlede huslejestigning bliver 790 kr. pr. måned. Det oplyses, at der kan forventes en mindreudgift til varme på ca. 200 kr. pr. mdr. som følge af renoveringen. Der vil kunne søges om boligstøtte/-ydelse til huslejen. Det kan forventes at medfører yderligere driftsomkostninger på kommunens konto for boligydelser. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til nedenstående indstilling. Kommunaldirektøren indstiller, at lejeforhøjelsen i afd. 10 Carl Svenstrupsvej 1 79 i Grenaa godkendes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 11

15 6. Nedlæggelse af cand. mag. Svend Erik Sørensens Mindelegat A21 10/13105 Norddjurs Kommune har den 9. juni 2010 modtaget en skrivelse fra Civilstyrelsen vedrørende cand. mag. Svend Erik Sørensens Mindelegat. Civilstyrelsen anfører i skrivelsen følgende: I de senere år er en række fonde med beskedne kapitaler blevet ophævet eller sammenlagt med fonde med tilsvarende formål. Under hensyn til fondens forholdsvis beskedne kapital skal vi derfor henlede bestyrelsens opmærksomhed på muligheden for at søge fonden ophævet eller sammenlagt med en anden fond. Vi vil se velvilligt på en ansøgning fra bestyrelsen om, at fonden nedlægges, og kapitalen uddeles til formålet f.eks. over 2-3 år. Civilstyrelsen anmoder om svar på deres henvendelse inden 4 uger, direktionssekretariatet har i skrivelse til Civilstyrelsen den 16. juni 2010 svaret, at bestyrelsen i løbet af 2010 vil overveje muligheden for at ophæve eller sammenlægge fonden med en anden fond. Legatkapitalen er på kr. Legatet uddeles til uddannelsessøgende fra Allingåbro og Auning. Sidste års afkast var på kr., men økonomiudvalget valgte at udlodde kr. til 5 ansøgere som var berettigede til legatet. Der er i dag ingen familiemedlemmer til Svend Erik Sørensen tilbage. Muligheden for, at sammenlægge legatet med en anden fond er til stede, da der ligeledes er et legat i Vivild Købmand af Vivild Aksel Rasmussen og hustru Helene Rasmussens legat her uddeles en del af afkastet til uddannelsessøgende på handelsskole de skal være fra Vivild, og en del til ubemidlede i Vivild. Her er kapitalen på kr. og sidste år var afkastet på kr. 12

16 Bestyrelsen i denne fond er Norddjurs Kommunes borgmester, sognepræsten i Vivild og Jytte Schmidt. Borgmesteren indstiller, at en eventuel nedlæggelse eller sammenlægning med en anden fond drøftes. Økonomiudvalget indstiller, at 1. der søges om at nedlægge cand. mag. Svend Erik Sørensens Mindelegat 2. der udbetales op til kr. pr år indtil legatets kapital er anvendt. 13

17 7. Cand.mag. Svend Erik Sørensens Mindelegat Ø24 09/22243 Til minde om cand. mag. Svend Erik Sørensen blev der i 1947 oprettet et legat som bærer navnet Cand. mag. Svend Erik Sørensens Mindelegat. Af cand. mag. Svend Erik Sørensens mindelegat kan flere portioner, hvis størrelse fastsættes af kommunalbestyrelsen, uddeles til og søges af ubemidlede mænd og kvinder fra Allingåbro og Auning. Ifølge fundatsen skal kommunalbestyrelsen, som er legatbestyrelse, efter bedste skøn og under hensyntagen til dygtighed og trang tage beslutning om, hvem legatet skal tildeles. Legatet uddeles hvert år på legatgiverens fødselsdag den 8. november. Ifølge fundatsen kan der uddeles legatportioner svarende til den årlige renteindtægt af legatets formue. Økonomiafdelingen oplyser, at der i 2010 kan uddeles kr. Der er ved ansøgningsfristen udløb den 12. oktober 2010 indkommet 9 ansøgninger. På økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2007 blev der besluttet, at bemyndige Torben Jensen, Jytte Schmidt og Lars Sørensen til, at gennemgå ansøgningerne og fremkomme med indstilling til økonomiudvalget. Indstilling vil foreligge til økonomiudvalgets møde. Økonomiudvalget besluttede, at der uddeles kr. til hver af de 5 støtteberettigede ansøgere. 14

18 8. Djursland for Fuld Damp drifts- og samarbejdsaftale G00 08/24631 I forbindelse med omlægning af organisering af det økonomiske forhold mellem Djursland for fuld Damp og Norddjurs Kommune besluttede kommunalbestyrelsen den 29. juni 2010, at der skal udarbejdes et forslag til drifts- og samarbejdsaftale mellem foreningen og Norddjurs Kommune til godkendelse i kultur- og udviklingsudvalget../. Kultur- og udviklingsafdelingen har udarbejdet vedlagte udkast til drifts- og samarbejdsaftale. Forslaget er tiltrådt af foreningen. Aftalen omfatter økonomi, låneoptagelse, administrative og bygningsmæssige forhold samt personaleforhold, dialogmøder og bestemmelser om ikrafttrædelse og opsigelse af aftalen. Aftalen omfatter ikke Stenvad Mosebrugscenter, der er beskrevet i en særskilt aftale godkendt af kommunalbestyrelsen den 1. juni Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at drifts- og samarbejdsaftalen godkendes. Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 4. oktober 2010 og besluttede, at der i drifts- og samarbejdsaftalen punkt 2 indskrives et punkt om, at Djursland for fuld Damp forpligter sig til at have fokus på markedsføring. Kultur- og udviklingsudvalget ønsker desuden, at der udarbejdes en langsigtet strategi med henblik på at skaffe eksterne midler til udviklingsaktiviteter. Sagen udgået. 15

19 9. Helhedsplan for Bønnerup Havn P00 07/28428 Det første forslag til helhedsplan for Bønnerup Havn gav anledning til en hel del opmærksomhed og bemærkninger fra offentligheden. På grundlag heraf er der udarbejdet et revideret forslag til helhedsplan../. Forslaget til den reviderede helhedsplan er vedlagt som bilag Forslaget har været fremlagt offentligt, og borgerne har haft mulighed for at indsende bemærkninger indtil den 1. juli I perioden for den offentlige fremlæggelse er afholdt et offentligt møde på Feriehotel Kattegat den 17. juni /. Spørgsmålene og svarene på det offentlige møde og indkomne skriftlige bemærkninger kan ses vedlagte bilag. De vedrører primært detailhandelen på Bønnerup Havn og den foreslåede kanal. Der er kun modtaget få bemærkninger til det reviderede forslag, og årsagen hertil er formodentligt, at planen i vid udstrækning er ændret ud fra de indkomne forslag og ønsker. Kultur- og udviklingsafdelingen har følgende kommentarer til de bemærkninger, som er modtaget til det reviderede forslag: Detailhandel på Bønnerup Havn I helhedsplanen er én af de vigtige ideer, at der åbnes op for muligheden for at realisere et havnestrøg med en større intensitet og liv knyttet til detailhandel, markeder og begivenheder. Hvis denne ide skal fastholdes, skal der fortsat kunne etableres både udvalgsvarebutikker og dagligvarebutikker. Handel med dagligvarer: Kultur- og udviklingsafdelingen foreslår, at der fastsættes en maksimal størrelse for dagligvarebutikker på 300 m 2 bruttoetageareal. Det betyder, at der fortsat kan placeres fiskebutikker og lignende, mens mellemstore og større supermarkeder ikke kan etableres på havnen. Hermed bliver færdslen 16

20 med biler og kørsel med store lastbiler begrænset. Større dagligvarebutikker ved Bønnerup Strand vil kunne placeres i det område omkring Skibsbyggervej, som er udlagt til centerformål, og hvor der kan være butikker med en størrelse op til m 2. Det er ikke muligt at hindre, at butikker med bestemte navne flytter til området, da der ikke opereres med ejerforhold i planlægningen. Med andre ord kan man ikke hindre, at Dagli brugsen etablerer sig, hvis ejeren af grunden er indstillet på at sælge, og butikken i øvrigt overholder kravene til butiksstørrelse m.v. Handel med udvalgsvarer: I kommuneplan 09 er den maksimale størrelse for udvalgsvarebutikker fastsat til 200 m 2. Det foreslås, at den maksimale størrelse for udvalgsvarebutikker tages op i forbindelse med det kommuneplantillæg og den nye lokalplan, som skal udarbejdes. I den givne anledning skal det nævnes, at kommunen har modtaget en ansøgning om udvidelse af tøjbutikken Ny Havnevej 10, så det samlede butiksareal vokser fra 278 m 2 til omkring 556 m 2. Kultur- og udviklingsafdelingen har anbefalet plan- og byggeafdelingen, at en stillingtagen til ansøgningen udskydes, indtil der er tilvejebragt en ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, som kan indeholde ændrede bestemmelser om butikker på Bønnerup Havn. Ansøger har fået besked herom. Genskabelse af øhavnen ved etablering af en kanal Kommunen har modtaget en indsigelse imod forslaget om kanalen. Kanalen er medtaget i den reviderede helhedsplan efter opfordring fra flere sider. Kultur- og udviklingsafdelingen mener, at den vil være af positiv betydning for udviklingen af Bønnerup Havn, Bønnerup-området og turismen i den nordøstlige del af kommunen. Den kan være med til at gøre Bønnerup Havn mere attraktiv og give mulighed for anløbssteder for småbåde, havkajakker o.l. i tilknytning til såvel beboelse som havneområdet i den sydlige del i øvrigt. Den kan også få betydning for mulighederne for at finde en investor til de byggemuligheder, som der lægges op til i helhedsplanen, da kanalen understreger Bønnerup Havns historie som øhavn og bidrager positivt til havnens attraktionsværdi. Derfor foreslår kultur- og udviklingsafdelingen at kanalen fastholdes i pla- 17

21 nen. Der er tale om et princip, og den endelige bredde kan fastsættes senere. De forventede omkostninger til etableringen af kanalen med bilbroen 5,1 mio. kr. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at 1. den korrigerede helhedsplanen for Bønnerup Havn vedtages endeligt med en tilføjelse om, at den maksimale størrelse for butikker bliver 300 m 2 bruttoetageareal for dagligvarebutikker 2. der på baggrund af helhedsplanen udarbejdes en ny lokalplan for Bønnerup Havn med tilhørende kommuneplantillæg 3. der fortsat arbejdes med planlægningen af helheden i Bønnerup Strand området Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 4. oktober 2010 og tiltræder indstillingen. Ad 1) Et flertal i økonomiudvalget (Hans Husum, Torben Jensen, Benny Hammer og Hans Fisker) indstiller, at den korrigerede helhedsplanen for Bønnerup Havn vedtages endeligt med en tilføjelse om, at den maksimale størrelse for butikker bliver 500 m 2 bruttoetageareal for udvalgsvare- og dagligvarebutikker Jytte Schmidt tiltræder kultur- og udviklingsudvalgets indstilling. Valdemar Haumand tager forbehold. Ad 2) Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Valdemar Haumand og Hans Fisker kan ikke medvirke til at kanalen indgår som princip i helhedsplan for Bønnerup Havn. Ad 3) Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 18

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 13/2010 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 2. november 2010 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.45 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732 Haderslev Kommune 19. oktober 211 Det specialiserede sociale område 11/7732 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 3. september 211 til Byrådet lb.nr. 147595 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 08/2009 Sted : Rådhuset i Grenaa, lokale i direktionssekretariatet Dato : 6. oktober 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 14.45 Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V)

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder. Børne- og Familieudvalg

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder. Børne- og Familieudvalg Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og Familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 27 til Rammeområde 41.BL1 og 41.BL2 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgade i Tjørring Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005 Norddjurs Kommune 28. december 2005 Notat fra Fokusgruppe Økonomi Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne og samspil mellem sammenlægningsudvalg og kommunalbestyrelserne i 2006.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

DAGSORDEN. Økonomiudvalget. Møde nr. : 13/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. oktober 2009 Start kl. : 13.15 Slut kl. : 15.50

DAGSORDEN. Økonomiudvalget. Møde nr. : 13/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. oktober 2009 Start kl. : 13.15 Slut kl. : 15.50 Økonomiudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 13/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. oktober 2009 Start kl. : 13.15 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Torben Jensen (L) (Formand) Niels Erik Iversen (A) (Næstformand)

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 32 til Rammeområde 41.B11 og 41.OF4 Boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale UDKAST Fjordcentret Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:08-24633 Drifts- og samarbejdsaftale 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Naturcenter Randers Fjord (i det følgende

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Arbejdsmarkedsudvalget - budgetoverførsler fra 2008-2009 På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Samtlige funktionsområder

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne-

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 68 til Rammeområder 81.C3 Centerområde ved Nørregade og Bredgades nordlige del og 81.BL1 Blandet bolig og erhvervsområde ved Bødkervej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Tilladelse til indretning af et midlertidigt opholdssted for maks. 20 flygtninge på adressen Hospitalsgade 9, 1. th. og 1. tv.

Tilladelse til indretning af et midlertidigt opholdssted for maks. 20 flygtninge på adressen Hospitalsgade 9, 1. th. og 1. tv. Jobcenter Randers v. Steen Sørensen Regimentvej 10D 8930 Randers NØ E-mail: steen.sorensen@randers.dk Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. september 2011 Aarhus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal 2011 1.

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere