BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : Slut kl. : 17.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17."

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen(O) Valdemar Haumand (A) Deltog Afbud x x x x x x Punkt 8 på dagsordenen udgår, idet kultur- og udviklingsudvalget har kompetencen til at godkende drifts- og samarbejdsaftale mellem Djursland for Fuld Damp og Norddjurs Kommune, jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 29. juni 2010 i punkt nr. 19 på dagsordenen. Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse: 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo august Norddjurs Kommunes optagelse af lån i Takstoversigt Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde pr. 30. september Ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelse Nedlæggelse af cand. mag. Svend Erik Sørensens Mindelegat Cand.mag. Svend Erik Sørensens Mindelegat Djursland for Fuld Damp drifts- og samarbejdsaftale Helhedsplan for Bønnerup Havn Ny lokalplan for Efterskolen Helle i Gjerrild Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til kommuneplan Ansøgning om tilskud til etablering af Allingåbro skate & funboard Ansøgning om tilskud fra udviklingspuljen til udendørs streetaktiviteter i Grenaa Godkendelse af affaldsgebyrer Reno Djurs I/S s modtagelse af affald fra andre kommuner Endelig vedtagelse af lokalplan kabelstation Grenaa Nord for Anholt Havmøllepark Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Bakken i Ålsrode Forslag til lokalplan for institutionsområde i Dalstrup med kommuneplantillæg nr Salg af Grenaa Forbrændingsanlæg anlægsbevilling Overordnet strategi for it og videndeling på skolerne i Norddjurs Kommune anlægsbevilling Frokostordninger i daginstitutioner Anbringelses- og forebyggelsesområdet omlægning og udvikling af egne tilbud Norddjurs Kommune

3 23. Struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet tidsplan for fastlæggelse af de nye bestyrelsers sammensætning samt valg til bestyrelserne Struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet bestyrelsernes rolle i overgangsperioden Struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet status på processen Renovering af servicearealer på Bakkely Ældrebolighandlingsplanen - status på økonomien Norddjurs Kommune

4 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo august Ø09 10/6778 I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune skal udvalgene månedligt forelægges budgetopfølgninger fra direktørområderne. I forhold til den seneste budgetopfølgning pr. ultimo juli 2010 viser den samlede budgetopfølgning pr. ultimo august 2010 et forventet merforbrug på 0,800 mio. kr. på drift, samt 4,176 i forventet mindre indtægt på jordforsyningen. Renter og balanceforskydninger viser en merudgift på 8,167 mio. kr. pga. mindre lånemuligheder end budgetteret. Det oprindelige budget for økonomiudvalgets drifts og anlægsområde er i årets løb korrigeret med følgende beløb som følge af beslutninger i kommunalbestyrelsen: (i kr.) Driftsområdet Anlægsområdet Samlet u/overførselsadgang m/overførselsadgang Oprindeligt budget Korrektioner Korr. budget /. En specifikation af korrektionerne findes i bilag til budgetopfølgningen. Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen i samarbejde med direktørområderne og viser følgende: Drift: På driftsområdet forventes en afvigelse på 0,800 mio. kr. på område med overførselsadgang. Budgettet er i 2010 korrigeret for alt på 19,698 mio. kr., hvoraf 2,776 mio. kr. vedrører områder uden overførselsadgang, mens der er bevilliget 16,922 mio. kr. på områder med overførselsadgang. Korrektionerne skyldes tillægsbevillinger primært vedrørende overførsler fra 2009 samt budgetopfølgningerne. 1

5 Områder uden overførselsadgang: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 Forbrug ult. august 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse* Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Børne- og ungedirektørområdet Socialdirektørområdet Miljø- og teknikdirektørområdet Kultur- og udviklingsdirektørområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Der forventes ingen afvigelser. Områder med overførselsadgang: På områder omfattet af overførselsadgang forudsættes det, at overførsler er uændret år efter år, og der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevilling til de indtægter og udgifter, der er indeholdt i budgetrammen. Dog vil der på disse områder kunne søges tillægsbevillinger begrundet i konstaterede fejl i forudsætninger ved budgetlægningen eller hvor omfanget af opgavens udførelse afviger fra det ved budgetvedtagelsen forudsatte. Områder med overførselsadgang: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. budget ekskl. overførsel "år" Overførsler fra tidligere år Forbrug ultimo august 2010 Forventet afvigelse ekskl. overførsler Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Børne- og ungedirektørområdet Socialdirektørområdet Miljø- og teknikdirektørområdet Kultur- og udviklingsdirektørområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt 2

6 Kommunaldirektørområdet: Der forventes et merforbrug på 0,800 mio. kr. på arbejdsskader, da der er kommet yderligere erstatningsudbetalinger siden budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2010, hvor der blev givet en tillægsbevilling på 1,800 mio. kr. Øvrige områder med overførselsadgang: Budgettet forventes overholdt på øvrige områder. Områder med budgetpres: Borgerservice har gennem året haft fokus på udgifter til befordring til speciallæger mv. Jf. forbrugstal pr. ultimo august på områdets øvrige konti, forventes merudgiften dog at kunne holdes indenfor den samlede budgetramme på området. Anlæg: På anlægområdet forventes ingen afvigelser. Budgettet er i 2010 korrigeret for alt på 6,949 mio. kr. Korrektionerne skyldes primært overførsler fra 2009 samt tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningerne og erstatningssag vedr. salg af rådhus i Auning. (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 Forbrug ult. august 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse* Jordforsyning - boligformål Jordforsyning - erhvervsformål Faste ejendomme Grønne områder og naturpladser Kommunale veje Sekretariat og forvaltninger Turisme I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Vedrørende jordforsyning er det tvivlsomt, hvorvidt budget for salg af grunde til boligformål bliver realiseret. Der forventes derfor en afvigelse på 4,176 mio. kr. op området. 3

7 Renter og balanceforskydninger: Områder (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 Forbrug ultimo august 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i 2010 Indtægter: Skatter Generelle tilskud Renter Øvrige balanceforskydninger Afdrag på lån Optagne lån I alt Forventning til optagelse af lån er ændret med 13,258 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning pr. ultimo juli Der forventes nu en afvigelse på 8,167 mio. kr. Der henvises i øvrigt til anden sag på denne dagsorden vedr. foreløbig opgørelse af lånerammen for Der forventes ikke yderligere afvigelser på området. Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: Der er igangsat et samarbejde med ejendomsmæglere vedr. salg af grunde og ejendomme. Kommunaldirektøren har ikke yderligere forslag til finansiering af det konstaterede merforbrug ud over det, der allerede er fundet ved de tidligere budgetopfølgninger. Kommunaldirektøren indstiller, at budgetopfølgningen drøftes. Økonomiudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning. 4

8 2. Norddjurs Kommunes optagelse af lån i Ø20 10/22934 I henhold til lånereglernes bestemmelser har kommunen en låneadgang i det enkelte regnskabsår svarende til summen af de regnskabsførte udgifter, ekskl. eventuelle anlægstilskud, som kommunen har afholdt til formål i henhold til lånereglernes 2, stk. 1, samt eventuelle lånedispensationer efter lånereglernes 16 og 17. I praksis vil det sige, at der kan optages lån fra det tidspunkt, hvor de låneberettigede udgifter er afholdt. Lån skal dog være optaget senest den 31. marts i det følgende år efter regnskabsårets udløb../. Norddjurs Kommune har pr. 5. oktober 2010 oparbejdet en låneramme på 7,8 mio. kr., jf. vedlagte oversigt. Beløbet fremkommer ved, at den oparbejdede låneramme på i alt 13 mio. kr., skal modregnes garantistillelser på i alt 5,2 mio. kr. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der oparbejdes yderligere låneramme, og det forventes, at den samlede låneramme ved årets udgang vil være på i alt 38,2 mio. kr., efter modregning af garantistillelser. Under henvisning til Norddjurs Kommunes øjeblikkelige økonomiske og likviditetsmæssige situation vil der således være mulighed for at optage et lån på 13 mio. kr., som svarer til den oparbejdede låneramme, idet det forudsættes, at der i den resterende del af året oparbejdes yderligere låneramme til dækning af garantistillelser. Lånet optages i danske kroner med variabel rente og med en løbetid på 25 år. Først ved udgangen af regnskabsåret 2010 vil Norddjurs Kommunes endelige låneramme for 2010 kunne opgøres under ansvar overfor kommunens revision. Et eventuelt resterende lånebeløb kan herefter optages inden 31. marts Såfremt der eventuelt er optaget for meget lån i 2010, skal det overskydende beløb enten tilbagebetales eller deponeres efter lånereglernes bestemmelser herom. 5

9 Norddjurs Kommune har fået dispensation til at optage lån fra flere lånepuljer vedrørende specifikke anlægsprojekter. Såfremt disse anlægsprojekter ikke færdiggøres i regnskabsåret 2010, er der mulighed for at få låneadgangen overført til 2011, hvis det kan dokumenteres, at projektet er fysisk igangsat, eller der er indgået bindende kontrakt om projektet senest den 1. oktober Ministeriet har efterfølgende lempet på kravene for overførsel vedrørende anlæg på kvalitetsfonds-områderne. For disse anlæg vil det være muligt at søge om overførsel til 2011 selvom projektet ikke er igangsat fysisk, eller der ikke er indgået kontrakt inden 1. oktober. Lempelsen har dog minimal betydning for Norddjurs Kommune, fordi kommunen har været opmærksom på, at indgå kontrakter inden 1. oktober på de projekter, som muligvis ikke kan færdiggøres i indeværende regnskabsår. Norddjurs Kommunes likviditet opgjort efter kassekreditreglen (gennemsnitlig daglig beholdning for de seneste 12 måneder) fremgår af nedenstående oversigt for perioden oktober 2009 til september Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen Norddjurs Kommune - reguleret beholdning Kr oktober november december januar februar marts april maj juni juli august september 2010 Gennemsnit for de seneste 12 mdr. jf. kassekreditreglen Gennemsnit for den enkelte opgørelsesmåned Kommunaldirektøren indstiller, at 1. der optages lån på 13 mio. kr., svarende til den oparbejdede låneadgang pr. 5. oktober 2010 og beløbet henlægges til kassebeholdningen. 2. der meddeles anlægsbevilling til låneoptagelse på 13 mio. kr. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 6

10 3. Takstoversigt S29 10/8070 I henhold til lov om kommunernes styrelse 41 a, stk. 1, skal beslutning om fastsættelse af betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. samt skolefritidsordninger træffes af kommunalbestyrelsen. I forbindelse med 2. behandling af budget på kommunalbestyrelsens møde den 14. oktober 2010 blev en stor del af de takster, der er væsentlige for borgerne, godkendt../. Økonomiafdelingen har udarbejdet vedlagte samlede takstoversigt, der - udover de allerede godkendte viser dels de takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen dels øvrige takster, der ikke skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunaldirektøren indstiller, at taksterne godkendes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 7

11 4. Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde pr. 30. september Ø00 10/8112 I den kommunale økonomiaftale for 2010 mellem regeringen og KL, indgår det specialiserede socialområde, dvs. udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede, som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Økonomiaftalen for 2010 indebærer, at der hvert kvartal, henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december, skal udarbejdes en økonomisk oversigt på det specialiserede socialområde. Oversigten skal forelægges for medlemmerne af kommunalbestyrelsen senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Oversigterne drøftes løbende og snarest muligt efter modtagelsen i kommunalbestyrelsen. Oversigten skal som minimum indeholde områdets oprindelige budget, korrigeret budget, samt det forventede regnskab. Oversigten baseres på nettodriftsudgifter, hvilket vil sige udgifterne fratrukket indtægterne, dog eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning (dyre enkelt sager). Kolonnen forventet regnskab, indeholder de bindende dispositioner, som er indgået på området. Indberetningen skal ses i sammenhæng med de samlede budgetter på udvalgsområderne. De kvartalsvise oversigter skal samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde, med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer. Opgørelsen skal derfor tillige indberettes til Indenrigs- og sundhedsministeriet. Børn og unge med særlige behov Budget 2010 Nettodriftsudgifter Korr. Budget 2010 Forventet regnskab Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge

12 Budget 2010 Nettodriftsudgifter Korr. Budget 2010 Forventet regnskab Sikrede døgninstitutioner for børn og unge I alt Udsatte voksne og handicappede , gr. 002 og 003 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede , grp. 003 Forebyggende indsats for ældre og handicappede , gr , Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 008 og Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) I alt Total det specialiserede socialområde Udgifter der både vedrører ældre og handicappede (ex grp. 002 og 003) Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (ex grp. 003) Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger (ex grp Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 004, 008 og 091) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem I alt Total for det indrapporterede Ekskl. dr. 2 grp

13 3. kvartalsoversigt viser, at der fortsat forventes samlet set et merforbrug på de specialiserede områder i forhold til det oprindelige budget på 17,5 mio. kr. mere end i det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget (hvilket svarer til merforbruget som det var ved anden budgetopfølgning) forventes nu et merforbrug på det samlede specialiserede socialområde på 3,9 mio. kr. I forhold til det forventede regnskab fra indberetningen for 2. kvartal, er der tale om en stigning på 0,327 mio. kr. på børn og unge området. På voksen- og handicapområdet er der tale om et fald på 9,207 mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldes, at budgetoverførsel fra 2009 ikke indgår i denne opgørelse, i modsætning til opgørelsen fra 2. kvartal. Forklaringer om særlige fokusområder Der er på børne- og ungeområdet afgivet bevilling på 10,870 mio. kr. siden sidste afrapportering. I august måned, er der anbragt yderligere en person på den sikrede institution Grenen. Der forventes derfor en merudgift på området sikrede døgninstitutioner for børn og unge på i alt 0,432 mio. kr. På voksen- og handicapområdet er der foretaget en række budgetomplaceringer mellem det specialiserede socialområde og den øvrige drift. Budgetomplaceringerne er foretaget indenfor de enkelte aftaleholderes budgetramme, dog således at der også er sket omplaceringer mellem områderne i skemaet er benævnt udsatte voksne og handicappede samt udgifter der vedrører både ældre og handicappede. Der forventes merudgifter vedr. sagen om tilbagebetaling vedr. for meget opkrævet servicebetaling hos beboere i handicap og psykiatri vest. Beløbet finansieres inden for udvalgets område af en merindtægt på refusionen af dyre enkeltsager. Denne forventede merindtægt fremgår ikke af tabellen jf. opgørelsesprincipperne fra Indenrigs- og sundhedsministeriet. Samlet set forventes budgettet til udsatte voksne og handicappede fortsat at kunne overholdes, når der tages højde for den nævnte merindtægt. Kommunaldirektøren indstiller, at oversigten drøftes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 10

14 5. Ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelse S00 10/22586./. B45 Boligudlejning har fremsendt vedlagte ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelse i afd. 10, beliggende Carl Svenstrups Vej 1 79 i Grenaa. Forhøjelsen er begrundet i en boligrenovering og udskiftning af forsynings- og afløbsinstallationer i afdelingens 40 lejemål. Den samlede udgift er opgjort til kr. der finansieres af egne midler på kr. og med lån fra Landsbyggefonden på kr. Restbeløbet på kr. finansieres med realkreditlån når arbejdet er udført. Der kræves således ingen kommunal medfinansiering. Udgiften til renoveringen medfører en huslejestigning på kr. pr. måned. I november 2011 bortfalder et tidligere lån fra 1989 hvorved huslejestigningen reduceres med 830 kr. pr. måned, således at den samlede huslejestigning bliver 790 kr. pr. måned. Det oplyses, at der kan forventes en mindreudgift til varme på ca. 200 kr. pr. mdr. som følge af renoveringen. Der vil kunne søges om boligstøtte/-ydelse til huslejen. Det kan forventes at medfører yderligere driftsomkostninger på kommunens konto for boligydelser. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til nedenstående indstilling. Kommunaldirektøren indstiller, at lejeforhøjelsen i afd. 10 Carl Svenstrupsvej 1 79 i Grenaa godkendes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 11

15 6. Nedlæggelse af cand. mag. Svend Erik Sørensens Mindelegat A21 10/13105 Norddjurs Kommune har den 9. juni 2010 modtaget en skrivelse fra Civilstyrelsen vedrørende cand. mag. Svend Erik Sørensens Mindelegat. Civilstyrelsen anfører i skrivelsen følgende: I de senere år er en række fonde med beskedne kapitaler blevet ophævet eller sammenlagt med fonde med tilsvarende formål. Under hensyn til fondens forholdsvis beskedne kapital skal vi derfor henlede bestyrelsens opmærksomhed på muligheden for at søge fonden ophævet eller sammenlagt med en anden fond. Vi vil se velvilligt på en ansøgning fra bestyrelsen om, at fonden nedlægges, og kapitalen uddeles til formålet f.eks. over 2-3 år. Civilstyrelsen anmoder om svar på deres henvendelse inden 4 uger, direktionssekretariatet har i skrivelse til Civilstyrelsen den 16. juni 2010 svaret, at bestyrelsen i løbet af 2010 vil overveje muligheden for at ophæve eller sammenlægge fonden med en anden fond. Legatkapitalen er på kr. Legatet uddeles til uddannelsessøgende fra Allingåbro og Auning. Sidste års afkast var på kr., men økonomiudvalget valgte at udlodde kr. til 5 ansøgere som var berettigede til legatet. Der er i dag ingen familiemedlemmer til Svend Erik Sørensen tilbage. Muligheden for, at sammenlægge legatet med en anden fond er til stede, da der ligeledes er et legat i Vivild Købmand af Vivild Aksel Rasmussen og hustru Helene Rasmussens legat her uddeles en del af afkastet til uddannelsessøgende på handelsskole de skal være fra Vivild, og en del til ubemidlede i Vivild. Her er kapitalen på kr. og sidste år var afkastet på kr. 12

16 Bestyrelsen i denne fond er Norddjurs Kommunes borgmester, sognepræsten i Vivild og Jytte Schmidt. Borgmesteren indstiller, at en eventuel nedlæggelse eller sammenlægning med en anden fond drøftes. Økonomiudvalget indstiller, at 1. der søges om at nedlægge cand. mag. Svend Erik Sørensens Mindelegat 2. der udbetales op til kr. pr år indtil legatets kapital er anvendt. 13

17 7. Cand.mag. Svend Erik Sørensens Mindelegat Ø24 09/22243 Til minde om cand. mag. Svend Erik Sørensen blev der i 1947 oprettet et legat som bærer navnet Cand. mag. Svend Erik Sørensens Mindelegat. Af cand. mag. Svend Erik Sørensens mindelegat kan flere portioner, hvis størrelse fastsættes af kommunalbestyrelsen, uddeles til og søges af ubemidlede mænd og kvinder fra Allingåbro og Auning. Ifølge fundatsen skal kommunalbestyrelsen, som er legatbestyrelse, efter bedste skøn og under hensyntagen til dygtighed og trang tage beslutning om, hvem legatet skal tildeles. Legatet uddeles hvert år på legatgiverens fødselsdag den 8. november. Ifølge fundatsen kan der uddeles legatportioner svarende til den årlige renteindtægt af legatets formue. Økonomiafdelingen oplyser, at der i 2010 kan uddeles kr. Der er ved ansøgningsfristen udløb den 12. oktober 2010 indkommet 9 ansøgninger. På økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2007 blev der besluttet, at bemyndige Torben Jensen, Jytte Schmidt og Lars Sørensen til, at gennemgå ansøgningerne og fremkomme med indstilling til økonomiudvalget. Indstilling vil foreligge til økonomiudvalgets møde. Økonomiudvalget besluttede, at der uddeles kr. til hver af de 5 støtteberettigede ansøgere. 14

18 8. Djursland for Fuld Damp drifts- og samarbejdsaftale G00 08/24631 I forbindelse med omlægning af organisering af det økonomiske forhold mellem Djursland for fuld Damp og Norddjurs Kommune besluttede kommunalbestyrelsen den 29. juni 2010, at der skal udarbejdes et forslag til drifts- og samarbejdsaftale mellem foreningen og Norddjurs Kommune til godkendelse i kultur- og udviklingsudvalget../. Kultur- og udviklingsafdelingen har udarbejdet vedlagte udkast til drifts- og samarbejdsaftale. Forslaget er tiltrådt af foreningen. Aftalen omfatter økonomi, låneoptagelse, administrative og bygningsmæssige forhold samt personaleforhold, dialogmøder og bestemmelser om ikrafttrædelse og opsigelse af aftalen. Aftalen omfatter ikke Stenvad Mosebrugscenter, der er beskrevet i en særskilt aftale godkendt af kommunalbestyrelsen den 1. juni Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at drifts- og samarbejdsaftalen godkendes. Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 4. oktober 2010 og besluttede, at der i drifts- og samarbejdsaftalen punkt 2 indskrives et punkt om, at Djursland for fuld Damp forpligter sig til at have fokus på markedsføring. Kultur- og udviklingsudvalget ønsker desuden, at der udarbejdes en langsigtet strategi med henblik på at skaffe eksterne midler til udviklingsaktiviteter. Sagen udgået. 15

19 9. Helhedsplan for Bønnerup Havn P00 07/28428 Det første forslag til helhedsplan for Bønnerup Havn gav anledning til en hel del opmærksomhed og bemærkninger fra offentligheden. På grundlag heraf er der udarbejdet et revideret forslag til helhedsplan../. Forslaget til den reviderede helhedsplan er vedlagt som bilag Forslaget har været fremlagt offentligt, og borgerne har haft mulighed for at indsende bemærkninger indtil den 1. juli I perioden for den offentlige fremlæggelse er afholdt et offentligt møde på Feriehotel Kattegat den 17. juni /. Spørgsmålene og svarene på det offentlige møde og indkomne skriftlige bemærkninger kan ses vedlagte bilag. De vedrører primært detailhandelen på Bønnerup Havn og den foreslåede kanal. Der er kun modtaget få bemærkninger til det reviderede forslag, og årsagen hertil er formodentligt, at planen i vid udstrækning er ændret ud fra de indkomne forslag og ønsker. Kultur- og udviklingsafdelingen har følgende kommentarer til de bemærkninger, som er modtaget til det reviderede forslag: Detailhandel på Bønnerup Havn I helhedsplanen er én af de vigtige ideer, at der åbnes op for muligheden for at realisere et havnestrøg med en større intensitet og liv knyttet til detailhandel, markeder og begivenheder. Hvis denne ide skal fastholdes, skal der fortsat kunne etableres både udvalgsvarebutikker og dagligvarebutikker. Handel med dagligvarer: Kultur- og udviklingsafdelingen foreslår, at der fastsættes en maksimal størrelse for dagligvarebutikker på 300 m 2 bruttoetageareal. Det betyder, at der fortsat kan placeres fiskebutikker og lignende, mens mellemstore og større supermarkeder ikke kan etableres på havnen. Hermed bliver færdslen 16

20 med biler og kørsel med store lastbiler begrænset. Større dagligvarebutikker ved Bønnerup Strand vil kunne placeres i det område omkring Skibsbyggervej, som er udlagt til centerformål, og hvor der kan være butikker med en størrelse op til m 2. Det er ikke muligt at hindre, at butikker med bestemte navne flytter til området, da der ikke opereres med ejerforhold i planlægningen. Med andre ord kan man ikke hindre, at Dagli brugsen etablerer sig, hvis ejeren af grunden er indstillet på at sælge, og butikken i øvrigt overholder kravene til butiksstørrelse m.v. Handel med udvalgsvarer: I kommuneplan 09 er den maksimale størrelse for udvalgsvarebutikker fastsat til 200 m 2. Det foreslås, at den maksimale størrelse for udvalgsvarebutikker tages op i forbindelse med det kommuneplantillæg og den nye lokalplan, som skal udarbejdes. I den givne anledning skal det nævnes, at kommunen har modtaget en ansøgning om udvidelse af tøjbutikken Ny Havnevej 10, så det samlede butiksareal vokser fra 278 m 2 til omkring 556 m 2. Kultur- og udviklingsafdelingen har anbefalet plan- og byggeafdelingen, at en stillingtagen til ansøgningen udskydes, indtil der er tilvejebragt en ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, som kan indeholde ændrede bestemmelser om butikker på Bønnerup Havn. Ansøger har fået besked herom. Genskabelse af øhavnen ved etablering af en kanal Kommunen har modtaget en indsigelse imod forslaget om kanalen. Kanalen er medtaget i den reviderede helhedsplan efter opfordring fra flere sider. Kultur- og udviklingsafdelingen mener, at den vil være af positiv betydning for udviklingen af Bønnerup Havn, Bønnerup-området og turismen i den nordøstlige del af kommunen. Den kan være med til at gøre Bønnerup Havn mere attraktiv og give mulighed for anløbssteder for småbåde, havkajakker o.l. i tilknytning til såvel beboelse som havneområdet i den sydlige del i øvrigt. Den kan også få betydning for mulighederne for at finde en investor til de byggemuligheder, som der lægges op til i helhedsplanen, da kanalen understreger Bønnerup Havns historie som øhavn og bidrager positivt til havnens attraktionsværdi. Derfor foreslår kultur- og udviklingsafdelingen at kanalen fastholdes i pla- 17

21 nen. Der er tale om et princip, og den endelige bredde kan fastsættes senere. De forventede omkostninger til etableringen af kanalen med bilbroen 5,1 mio. kr. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at 1. den korrigerede helhedsplanen for Bønnerup Havn vedtages endeligt med en tilføjelse om, at den maksimale størrelse for butikker bliver 300 m 2 bruttoetageareal for dagligvarebutikker 2. der på baggrund af helhedsplanen udarbejdes en ny lokalplan for Bønnerup Havn med tilhørende kommuneplantillæg 3. der fortsat arbejdes med planlægningen af helheden i Bønnerup Strand området Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 4. oktober 2010 og tiltræder indstillingen. Ad 1) Et flertal i økonomiudvalget (Hans Husum, Torben Jensen, Benny Hammer og Hans Fisker) indstiller, at den korrigerede helhedsplanen for Bønnerup Havn vedtages endeligt med en tilføjelse om, at den maksimale størrelse for butikker bliver 500 m 2 bruttoetageareal for udvalgsvare- og dagligvarebutikker Jytte Schmidt tiltræder kultur- og udviklingsudvalgets indstilling. Valdemar Haumand tager forbehold. Ad 2) Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Valdemar Haumand og Hans Fisker kan ikke medvirke til at kanalen indgår som princip i helhedsplan for Bønnerup Havn. Ad 3) Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 18

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende:

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende: Referat Mødedato: 18. januar 2006 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Kl. 18.00 Kl. 19.00 Byrådssalen, Tingvej 17, 8543 Hornslet Udsendelsesdato: 19.1.06 Afbud fra: Torben Langballe

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den 29.02.2012, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 160. Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån 1 161. Centralisering af IT-driften

Læs mere