BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : Slut kl. : 17.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17."

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen(O) Valdemar Haumand (A) Deltog Afbud x x x x x x Punkt 8 på dagsordenen udgår, idet kultur- og udviklingsudvalget har kompetencen til at godkende drifts- og samarbejdsaftale mellem Djursland for Fuld Damp og Norddjurs Kommune, jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 29. juni 2010 i punkt nr. 19 på dagsordenen. Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse: 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo august Norddjurs Kommunes optagelse af lån i Takstoversigt Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde pr. 30. september Ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelse Nedlæggelse af cand. mag. Svend Erik Sørensens Mindelegat Cand.mag. Svend Erik Sørensens Mindelegat Djursland for Fuld Damp drifts- og samarbejdsaftale Helhedsplan for Bønnerup Havn Ny lokalplan for Efterskolen Helle i Gjerrild Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til kommuneplan Ansøgning om tilskud til etablering af Allingåbro skate & funboard Ansøgning om tilskud fra udviklingspuljen til udendørs streetaktiviteter i Grenaa Godkendelse af affaldsgebyrer Reno Djurs I/S s modtagelse af affald fra andre kommuner Endelig vedtagelse af lokalplan kabelstation Grenaa Nord for Anholt Havmøllepark Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Bakken i Ålsrode Forslag til lokalplan for institutionsområde i Dalstrup med kommuneplantillæg nr Salg af Grenaa Forbrændingsanlæg anlægsbevilling Overordnet strategi for it og videndeling på skolerne i Norddjurs Kommune anlægsbevilling Frokostordninger i daginstitutioner Anbringelses- og forebyggelsesområdet omlægning og udvikling af egne tilbud Norddjurs Kommune

3 23. Struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet tidsplan for fastlæggelse af de nye bestyrelsers sammensætning samt valg til bestyrelserne Struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet bestyrelsernes rolle i overgangsperioden Struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet status på processen Renovering af servicearealer på Bakkely Ældrebolighandlingsplanen - status på økonomien Norddjurs Kommune

4 1. Budgetopfølgning for økonomiudvalget ultimo august Ø09 10/6778 I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune skal udvalgene månedligt forelægges budgetopfølgninger fra direktørområderne. I forhold til den seneste budgetopfølgning pr. ultimo juli 2010 viser den samlede budgetopfølgning pr. ultimo august 2010 et forventet merforbrug på 0,800 mio. kr. på drift, samt 4,176 i forventet mindre indtægt på jordforsyningen. Renter og balanceforskydninger viser en merudgift på 8,167 mio. kr. pga. mindre lånemuligheder end budgetteret. Det oprindelige budget for økonomiudvalgets drifts og anlægsområde er i årets løb korrigeret med følgende beløb som følge af beslutninger i kommunalbestyrelsen: (i kr.) Driftsområdet Anlægsområdet Samlet u/overførselsadgang m/overførselsadgang Oprindeligt budget Korrektioner Korr. budget /. En specifikation af korrektionerne findes i bilag til budgetopfølgningen. Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen i samarbejde med direktørområderne og viser følgende: Drift: På driftsområdet forventes en afvigelse på 0,800 mio. kr. på område med overførselsadgang. Budgettet er i 2010 korrigeret for alt på 19,698 mio. kr., hvoraf 2,776 mio. kr. vedrører områder uden overførselsadgang, mens der er bevilliget 16,922 mio. kr. på områder med overførselsadgang. Korrektionerne skyldes tillægsbevillinger primært vedrørende overførsler fra 2009 samt budgetopfølgningerne. 1

5 Områder uden overførselsadgang: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 Forbrug ult. august 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse* Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Børne- og ungedirektørområdet Socialdirektørområdet Miljø- og teknikdirektørområdet Kultur- og udviklingsdirektørområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Der forventes ingen afvigelser. Områder med overførselsadgang: På områder omfattet af overførselsadgang forudsættes det, at overførsler er uændret år efter år, og der gives som udgangspunkt ikke tillægsbevilling til de indtægter og udgifter, der er indeholdt i budgetrammen. Dog vil der på disse områder kunne søges tillægsbevillinger begrundet i konstaterede fejl i forudsætninger ved budgetlægningen eller hvor omfanget af opgavens udførelse afviger fra det ved budgetvedtagelsen forudsatte. Områder med overførselsadgang: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. budget ekskl. overførsel "år" Overførsler fra tidligere år Forbrug ultimo august 2010 Forventet afvigelse ekskl. overførsler Kommunaldirektørområdet Økonomidirektørområdet Børne- og ungedirektørområdet Socialdirektørområdet Miljø- og teknikdirektørområdet Kultur- og udviklingsdirektørområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt 2

6 Kommunaldirektørområdet: Der forventes et merforbrug på 0,800 mio. kr. på arbejdsskader, da der er kommet yderligere erstatningsudbetalinger siden budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2010, hvor der blev givet en tillægsbevilling på 1,800 mio. kr. Øvrige områder med overførselsadgang: Budgettet forventes overholdt på øvrige områder. Områder med budgetpres: Borgerservice har gennem året haft fokus på udgifter til befordring til speciallæger mv. Jf. forbrugstal pr. ultimo august på områdets øvrige konti, forventes merudgiften dog at kunne holdes indenfor den samlede budgetramme på området. Anlæg: På anlægområdet forventes ingen afvigelser. Budgettet er i 2010 korrigeret for alt på 6,949 mio. kr. Korrektionerne skyldes primært overførsler fra 2009 samt tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningerne og erstatningssag vedr. salg af rådhus i Auning. (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 Forbrug ult. august 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse* Jordforsyning - boligformål Jordforsyning - erhvervsformål Faste ejendomme Grønne områder og naturpladser Kommunale veje Sekretariat og forvaltninger Turisme I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Vedrørende jordforsyning er det tvivlsomt, hvorvidt budget for salg af grunde til boligformål bliver realiseret. Der forventes derfor en afvigelse på 4,176 mio. kr. op området. 3

7 Renter og balanceforskydninger: Områder (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2010 Korr. vedt. budget 2010 Forbrug ultimo august 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i 2010 Indtægter: Skatter Generelle tilskud Renter Øvrige balanceforskydninger Afdrag på lån Optagne lån I alt Forventning til optagelse af lån er ændret med 13,258 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning pr. ultimo juli Der forventes nu en afvigelse på 8,167 mio. kr. Der henvises i øvrigt til anden sag på denne dagsorden vedr. foreløbig opgørelse af lånerammen for Der forventes ikke yderligere afvigelser på området. Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: Der er igangsat et samarbejde med ejendomsmæglere vedr. salg af grunde og ejendomme. Kommunaldirektøren har ikke yderligere forslag til finansiering af det konstaterede merforbrug ud over det, der allerede er fundet ved de tidligere budgetopfølgninger. Kommunaldirektøren indstiller, at budgetopfølgningen drøftes. Økonomiudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning. 4

8 2. Norddjurs Kommunes optagelse af lån i Ø20 10/22934 I henhold til lånereglernes bestemmelser har kommunen en låneadgang i det enkelte regnskabsår svarende til summen af de regnskabsførte udgifter, ekskl. eventuelle anlægstilskud, som kommunen har afholdt til formål i henhold til lånereglernes 2, stk. 1, samt eventuelle lånedispensationer efter lånereglernes 16 og 17. I praksis vil det sige, at der kan optages lån fra det tidspunkt, hvor de låneberettigede udgifter er afholdt. Lån skal dog være optaget senest den 31. marts i det følgende år efter regnskabsårets udløb../. Norddjurs Kommune har pr. 5. oktober 2010 oparbejdet en låneramme på 7,8 mio. kr., jf. vedlagte oversigt. Beløbet fremkommer ved, at den oparbejdede låneramme på i alt 13 mio. kr., skal modregnes garantistillelser på i alt 5,2 mio. kr. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der oparbejdes yderligere låneramme, og det forventes, at den samlede låneramme ved årets udgang vil være på i alt 38,2 mio. kr., efter modregning af garantistillelser. Under henvisning til Norddjurs Kommunes øjeblikkelige økonomiske og likviditetsmæssige situation vil der således være mulighed for at optage et lån på 13 mio. kr., som svarer til den oparbejdede låneramme, idet det forudsættes, at der i den resterende del af året oparbejdes yderligere låneramme til dækning af garantistillelser. Lånet optages i danske kroner med variabel rente og med en løbetid på 25 år. Først ved udgangen af regnskabsåret 2010 vil Norddjurs Kommunes endelige låneramme for 2010 kunne opgøres under ansvar overfor kommunens revision. Et eventuelt resterende lånebeløb kan herefter optages inden 31. marts Såfremt der eventuelt er optaget for meget lån i 2010, skal det overskydende beløb enten tilbagebetales eller deponeres efter lånereglernes bestemmelser herom. 5

9 Norddjurs Kommune har fået dispensation til at optage lån fra flere lånepuljer vedrørende specifikke anlægsprojekter. Såfremt disse anlægsprojekter ikke færdiggøres i regnskabsåret 2010, er der mulighed for at få låneadgangen overført til 2011, hvis det kan dokumenteres, at projektet er fysisk igangsat, eller der er indgået bindende kontrakt om projektet senest den 1. oktober Ministeriet har efterfølgende lempet på kravene for overførsel vedrørende anlæg på kvalitetsfonds-områderne. For disse anlæg vil det være muligt at søge om overførsel til 2011 selvom projektet ikke er igangsat fysisk, eller der ikke er indgået kontrakt inden 1. oktober. Lempelsen har dog minimal betydning for Norddjurs Kommune, fordi kommunen har været opmærksom på, at indgå kontrakter inden 1. oktober på de projekter, som muligvis ikke kan færdiggøres i indeværende regnskabsår. Norddjurs Kommunes likviditet opgjort efter kassekreditreglen (gennemsnitlig daglig beholdning for de seneste 12 måneder) fremgår af nedenstående oversigt for perioden oktober 2009 til september Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen Norddjurs Kommune - reguleret beholdning Kr oktober november december januar februar marts april maj juni juli august september 2010 Gennemsnit for de seneste 12 mdr. jf. kassekreditreglen Gennemsnit for den enkelte opgørelsesmåned Kommunaldirektøren indstiller, at 1. der optages lån på 13 mio. kr., svarende til den oparbejdede låneadgang pr. 5. oktober 2010 og beløbet henlægges til kassebeholdningen. 2. der meddeles anlægsbevilling til låneoptagelse på 13 mio. kr. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 6

10 3. Takstoversigt S29 10/8070 I henhold til lov om kommunernes styrelse 41 a, stk. 1, skal beslutning om fastsættelse af betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. samt skolefritidsordninger træffes af kommunalbestyrelsen. I forbindelse med 2. behandling af budget på kommunalbestyrelsens møde den 14. oktober 2010 blev en stor del af de takster, der er væsentlige for borgerne, godkendt../. Økonomiafdelingen har udarbejdet vedlagte samlede takstoversigt, der - udover de allerede godkendte viser dels de takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen dels øvrige takster, der ikke skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunaldirektøren indstiller, at taksterne godkendes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 7

11 4. Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde pr. 30. september Ø00 10/8112 I den kommunale økonomiaftale for 2010 mellem regeringen og KL, indgår det specialiserede socialområde, dvs. udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede, som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Økonomiaftalen for 2010 indebærer, at der hvert kvartal, henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december, skal udarbejdes en økonomisk oversigt på det specialiserede socialområde. Oversigten skal forelægges for medlemmerne af kommunalbestyrelsen senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Oversigterne drøftes løbende og snarest muligt efter modtagelsen i kommunalbestyrelsen. Oversigten skal som minimum indeholde områdets oprindelige budget, korrigeret budget, samt det forventede regnskab. Oversigten baseres på nettodriftsudgifter, hvilket vil sige udgifterne fratrukket indtægterne, dog eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning (dyre enkelt sager). Kolonnen forventet regnskab, indeholder de bindende dispositioner, som er indgået på området. Indberetningen skal ses i sammenhæng med de samlede budgetter på udvalgsområderne. De kvartalsvise oversigter skal samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde, med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer. Opgørelsen skal derfor tillige indberettes til Indenrigs- og sundhedsministeriet. Børn og unge med særlige behov Budget 2010 Nettodriftsudgifter Korr. Budget 2010 Forventet regnskab Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge

12 Budget 2010 Nettodriftsudgifter Korr. Budget 2010 Forventet regnskab Sikrede døgninstitutioner for børn og unge I alt Udsatte voksne og handicappede , gr. 002 og 003 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede , grp. 003 Forebyggende indsats for ældre og handicappede , gr , Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 008 og Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) I alt Total det specialiserede socialområde Udgifter der både vedrører ældre og handicappede (ex grp. 002 og 003) Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (ex grp. 003) Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger (ex grp Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 004, 008 og 091) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem I alt Total for det indrapporterede Ekskl. dr. 2 grp

13 3. kvartalsoversigt viser, at der fortsat forventes samlet set et merforbrug på de specialiserede områder i forhold til det oprindelige budget på 17,5 mio. kr. mere end i det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget (hvilket svarer til merforbruget som det var ved anden budgetopfølgning) forventes nu et merforbrug på det samlede specialiserede socialområde på 3,9 mio. kr. I forhold til det forventede regnskab fra indberetningen for 2. kvartal, er der tale om en stigning på 0,327 mio. kr. på børn og unge området. På voksen- og handicapområdet er der tale om et fald på 9,207 mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldes, at budgetoverførsel fra 2009 ikke indgår i denne opgørelse, i modsætning til opgørelsen fra 2. kvartal. Forklaringer om særlige fokusområder Der er på børne- og ungeområdet afgivet bevilling på 10,870 mio. kr. siden sidste afrapportering. I august måned, er der anbragt yderligere en person på den sikrede institution Grenen. Der forventes derfor en merudgift på området sikrede døgninstitutioner for børn og unge på i alt 0,432 mio. kr. På voksen- og handicapområdet er der foretaget en række budgetomplaceringer mellem det specialiserede socialområde og den øvrige drift. Budgetomplaceringerne er foretaget indenfor de enkelte aftaleholderes budgetramme, dog således at der også er sket omplaceringer mellem områderne i skemaet er benævnt udsatte voksne og handicappede samt udgifter der vedrører både ældre og handicappede. Der forventes merudgifter vedr. sagen om tilbagebetaling vedr. for meget opkrævet servicebetaling hos beboere i handicap og psykiatri vest. Beløbet finansieres inden for udvalgets område af en merindtægt på refusionen af dyre enkeltsager. Denne forventede merindtægt fremgår ikke af tabellen jf. opgørelsesprincipperne fra Indenrigs- og sundhedsministeriet. Samlet set forventes budgettet til udsatte voksne og handicappede fortsat at kunne overholdes, når der tages højde for den nævnte merindtægt. Kommunaldirektøren indstiller, at oversigten drøftes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 10

14 5. Ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelse S00 10/22586./. B45 Boligudlejning har fremsendt vedlagte ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelse i afd. 10, beliggende Carl Svenstrups Vej 1 79 i Grenaa. Forhøjelsen er begrundet i en boligrenovering og udskiftning af forsynings- og afløbsinstallationer i afdelingens 40 lejemål. Den samlede udgift er opgjort til kr. der finansieres af egne midler på kr. og med lån fra Landsbyggefonden på kr. Restbeløbet på kr. finansieres med realkreditlån når arbejdet er udført. Der kræves således ingen kommunal medfinansiering. Udgiften til renoveringen medfører en huslejestigning på kr. pr. måned. I november 2011 bortfalder et tidligere lån fra 1989 hvorved huslejestigningen reduceres med 830 kr. pr. måned, således at den samlede huslejestigning bliver 790 kr. pr. måned. Det oplyses, at der kan forventes en mindreudgift til varme på ca. 200 kr. pr. mdr. som følge af renoveringen. Der vil kunne søges om boligstøtte/-ydelse til huslejen. Det kan forventes at medfører yderligere driftsomkostninger på kommunens konto for boligydelser. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til nedenstående indstilling. Kommunaldirektøren indstiller, at lejeforhøjelsen i afd. 10 Carl Svenstrupsvej 1 79 i Grenaa godkendes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 11

15 6. Nedlæggelse af cand. mag. Svend Erik Sørensens Mindelegat A21 10/13105 Norddjurs Kommune har den 9. juni 2010 modtaget en skrivelse fra Civilstyrelsen vedrørende cand. mag. Svend Erik Sørensens Mindelegat. Civilstyrelsen anfører i skrivelsen følgende: I de senere år er en række fonde med beskedne kapitaler blevet ophævet eller sammenlagt med fonde med tilsvarende formål. Under hensyn til fondens forholdsvis beskedne kapital skal vi derfor henlede bestyrelsens opmærksomhed på muligheden for at søge fonden ophævet eller sammenlagt med en anden fond. Vi vil se velvilligt på en ansøgning fra bestyrelsen om, at fonden nedlægges, og kapitalen uddeles til formålet f.eks. over 2-3 år. Civilstyrelsen anmoder om svar på deres henvendelse inden 4 uger, direktionssekretariatet har i skrivelse til Civilstyrelsen den 16. juni 2010 svaret, at bestyrelsen i løbet af 2010 vil overveje muligheden for at ophæve eller sammenlægge fonden med en anden fond. Legatkapitalen er på kr. Legatet uddeles til uddannelsessøgende fra Allingåbro og Auning. Sidste års afkast var på kr., men økonomiudvalget valgte at udlodde kr. til 5 ansøgere som var berettigede til legatet. Der er i dag ingen familiemedlemmer til Svend Erik Sørensen tilbage. Muligheden for, at sammenlægge legatet med en anden fond er til stede, da der ligeledes er et legat i Vivild Købmand af Vivild Aksel Rasmussen og hustru Helene Rasmussens legat her uddeles en del af afkastet til uddannelsessøgende på handelsskole de skal være fra Vivild, og en del til ubemidlede i Vivild. Her er kapitalen på kr. og sidste år var afkastet på kr. 12

16 Bestyrelsen i denne fond er Norddjurs Kommunes borgmester, sognepræsten i Vivild og Jytte Schmidt. Borgmesteren indstiller, at en eventuel nedlæggelse eller sammenlægning med en anden fond drøftes. Økonomiudvalget indstiller, at 1. der søges om at nedlægge cand. mag. Svend Erik Sørensens Mindelegat 2. der udbetales op til kr. pr år indtil legatets kapital er anvendt. 13

17 7. Cand.mag. Svend Erik Sørensens Mindelegat Ø24 09/22243 Til minde om cand. mag. Svend Erik Sørensen blev der i 1947 oprettet et legat som bærer navnet Cand. mag. Svend Erik Sørensens Mindelegat. Af cand. mag. Svend Erik Sørensens mindelegat kan flere portioner, hvis størrelse fastsættes af kommunalbestyrelsen, uddeles til og søges af ubemidlede mænd og kvinder fra Allingåbro og Auning. Ifølge fundatsen skal kommunalbestyrelsen, som er legatbestyrelse, efter bedste skøn og under hensyntagen til dygtighed og trang tage beslutning om, hvem legatet skal tildeles. Legatet uddeles hvert år på legatgiverens fødselsdag den 8. november. Ifølge fundatsen kan der uddeles legatportioner svarende til den årlige renteindtægt af legatets formue. Økonomiafdelingen oplyser, at der i 2010 kan uddeles kr. Der er ved ansøgningsfristen udløb den 12. oktober 2010 indkommet 9 ansøgninger. På økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2007 blev der besluttet, at bemyndige Torben Jensen, Jytte Schmidt og Lars Sørensen til, at gennemgå ansøgningerne og fremkomme med indstilling til økonomiudvalget. Indstilling vil foreligge til økonomiudvalgets møde. Økonomiudvalget besluttede, at der uddeles kr. til hver af de 5 støtteberettigede ansøgere. 14

18 8. Djursland for Fuld Damp drifts- og samarbejdsaftale G00 08/24631 I forbindelse med omlægning af organisering af det økonomiske forhold mellem Djursland for fuld Damp og Norddjurs Kommune besluttede kommunalbestyrelsen den 29. juni 2010, at der skal udarbejdes et forslag til drifts- og samarbejdsaftale mellem foreningen og Norddjurs Kommune til godkendelse i kultur- og udviklingsudvalget../. Kultur- og udviklingsafdelingen har udarbejdet vedlagte udkast til drifts- og samarbejdsaftale. Forslaget er tiltrådt af foreningen. Aftalen omfatter økonomi, låneoptagelse, administrative og bygningsmæssige forhold samt personaleforhold, dialogmøder og bestemmelser om ikrafttrædelse og opsigelse af aftalen. Aftalen omfatter ikke Stenvad Mosebrugscenter, der er beskrevet i en særskilt aftale godkendt af kommunalbestyrelsen den 1. juni Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at drifts- og samarbejdsaftalen godkendes. Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 4. oktober 2010 og besluttede, at der i drifts- og samarbejdsaftalen punkt 2 indskrives et punkt om, at Djursland for fuld Damp forpligter sig til at have fokus på markedsføring. Kultur- og udviklingsudvalget ønsker desuden, at der udarbejdes en langsigtet strategi med henblik på at skaffe eksterne midler til udviklingsaktiviteter. Sagen udgået. 15

19 9. Helhedsplan for Bønnerup Havn P00 07/28428 Det første forslag til helhedsplan for Bønnerup Havn gav anledning til en hel del opmærksomhed og bemærkninger fra offentligheden. På grundlag heraf er der udarbejdet et revideret forslag til helhedsplan../. Forslaget til den reviderede helhedsplan er vedlagt som bilag Forslaget har været fremlagt offentligt, og borgerne har haft mulighed for at indsende bemærkninger indtil den 1. juli I perioden for den offentlige fremlæggelse er afholdt et offentligt møde på Feriehotel Kattegat den 17. juni /. Spørgsmålene og svarene på det offentlige møde og indkomne skriftlige bemærkninger kan ses vedlagte bilag. De vedrører primært detailhandelen på Bønnerup Havn og den foreslåede kanal. Der er kun modtaget få bemærkninger til det reviderede forslag, og årsagen hertil er formodentligt, at planen i vid udstrækning er ændret ud fra de indkomne forslag og ønsker. Kultur- og udviklingsafdelingen har følgende kommentarer til de bemærkninger, som er modtaget til det reviderede forslag: Detailhandel på Bønnerup Havn I helhedsplanen er én af de vigtige ideer, at der åbnes op for muligheden for at realisere et havnestrøg med en større intensitet og liv knyttet til detailhandel, markeder og begivenheder. Hvis denne ide skal fastholdes, skal der fortsat kunne etableres både udvalgsvarebutikker og dagligvarebutikker. Handel med dagligvarer: Kultur- og udviklingsafdelingen foreslår, at der fastsættes en maksimal størrelse for dagligvarebutikker på 300 m 2 bruttoetageareal. Det betyder, at der fortsat kan placeres fiskebutikker og lignende, mens mellemstore og større supermarkeder ikke kan etableres på havnen. Hermed bliver færdslen 16

20 med biler og kørsel med store lastbiler begrænset. Større dagligvarebutikker ved Bønnerup Strand vil kunne placeres i det område omkring Skibsbyggervej, som er udlagt til centerformål, og hvor der kan være butikker med en størrelse op til m 2. Det er ikke muligt at hindre, at butikker med bestemte navne flytter til området, da der ikke opereres med ejerforhold i planlægningen. Med andre ord kan man ikke hindre, at Dagli brugsen etablerer sig, hvis ejeren af grunden er indstillet på at sælge, og butikken i øvrigt overholder kravene til butiksstørrelse m.v. Handel med udvalgsvarer: I kommuneplan 09 er den maksimale størrelse for udvalgsvarebutikker fastsat til 200 m 2. Det foreslås, at den maksimale størrelse for udvalgsvarebutikker tages op i forbindelse med det kommuneplantillæg og den nye lokalplan, som skal udarbejdes. I den givne anledning skal det nævnes, at kommunen har modtaget en ansøgning om udvidelse af tøjbutikken Ny Havnevej 10, så det samlede butiksareal vokser fra 278 m 2 til omkring 556 m 2. Kultur- og udviklingsafdelingen har anbefalet plan- og byggeafdelingen, at en stillingtagen til ansøgningen udskydes, indtil der er tilvejebragt en ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, som kan indeholde ændrede bestemmelser om butikker på Bønnerup Havn. Ansøger har fået besked herom. Genskabelse af øhavnen ved etablering af en kanal Kommunen har modtaget en indsigelse imod forslaget om kanalen. Kanalen er medtaget i den reviderede helhedsplan efter opfordring fra flere sider. Kultur- og udviklingsafdelingen mener, at den vil være af positiv betydning for udviklingen af Bønnerup Havn, Bønnerup-området og turismen i den nordøstlige del af kommunen. Den kan være med til at gøre Bønnerup Havn mere attraktiv og give mulighed for anløbssteder for småbåde, havkajakker o.l. i tilknytning til såvel beboelse som havneområdet i den sydlige del i øvrigt. Den kan også få betydning for mulighederne for at finde en investor til de byggemuligheder, som der lægges op til i helhedsplanen, da kanalen understreger Bønnerup Havns historie som øhavn og bidrager positivt til havnens attraktionsværdi. Derfor foreslår kultur- og udviklingsafdelingen at kanalen fastholdes i pla- 17

21 nen. Der er tale om et princip, og den endelige bredde kan fastsættes senere. De forventede omkostninger til etableringen af kanalen med bilbroen 5,1 mio. kr. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at 1. den korrigerede helhedsplanen for Bønnerup Havn vedtages endeligt med en tilføjelse om, at den maksimale størrelse for butikker bliver 300 m 2 bruttoetageareal for dagligvarebutikker 2. der på baggrund af helhedsplanen udarbejdes en ny lokalplan for Bønnerup Havn med tilhørende kommuneplantillæg 3. der fortsat arbejdes med planlægningen af helheden i Bønnerup Strand området Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 4. oktober 2010 og tiltræder indstillingen. Ad 1) Et flertal i økonomiudvalget (Hans Husum, Torben Jensen, Benny Hammer og Hans Fisker) indstiller, at den korrigerede helhedsplanen for Bønnerup Havn vedtages endeligt med en tilføjelse om, at den maksimale størrelse for butikker bliver 500 m 2 bruttoetageareal for udvalgsvare- og dagligvarebutikker Jytte Schmidt tiltræder kultur- og udviklingsudvalgets indstilling. Valdemar Haumand tager forbehold. Ad 2) Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Valdemar Haumand og Hans Fisker kan ikke medvirke til at kanalen indgår som princip i helhedsplan for Bønnerup Havn. Ad 3) Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 18

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale UDKAST Fjordcentret Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:08-24633 Drifts- og samarbejdsaftale 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Naturcenter Randers Fjord (i det følgende

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 06/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 25. maj 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 06/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 25. maj 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 06/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 25. maj 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.30 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat, side 1 d.7. juni 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmøde d.7.6.2012, kl.15.00. Formøde afholdt kl. 14.30 for Kirsten Grethe Jensen og

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere