Amagerforbrænding. Nyt affaldsbehandlingscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amagerforbrænding. Nyt affaldsbehandlingscenter"

Transkript

1 Amagerforbrænding Nyt affaldsbehandlingscenter Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke-tekniske resumé Del 3 VVM-redegørelse - Bilag 4 Visualiseringsrapport

2 Visualiseringsrapport Amagerforbrænding Amagerforbrænding Nyt affaldsbehandlingscenter. Kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse Udgivet juni 2011 af Miljøstyrelsen 4000 Roskilde Tlf ISBN (PDF) Visualiseringer og skyggediagrammer udarbejdet af: BIG Bjarke Ingels Group Nørrebrogade 66D, 2. sal 2200 København N Landskabelig vurdering udarbejdet af: Rambøll Hannemanns Allé København S Forside, visualisering: BIG Materialet må ikke kopieres uden tilladelse fra Amagerforbrænding

3 Visualiseringsrapport - Amagerforbrænding Indholdsfortegnelse Indledning s. 5 Visuelle påvirkninger s. 6 Ved Kraftværksvej s. 8 Volden ved Margretheholm s. 10 Lystbådehavnen s. 12 Refshalevej s. 14 Kongedybet s. 16 Uplandsgade s. 18 Inderhavnen ved Amaliehaven s. 20 Inderhavnen ved Amaliehaven natvisualisering s. 22 Den lille havfrue s. 22 Amager Strandpark s. 24 Charlottenlund Fort s. 26 Charlottenlund Fort kumulative effekter med planlagte vindmøller s. 28 Skyggediagrammer 21. marts s juni s september s december s. 32 Samlet vurdering s. 33 3

4 4 Visualiseringsrapport Amagerforbrænding

5 Visualiseringsrapport - Amagerforbrænding INDLEDNING Denne rapport er udarbejdet som led i VVM-redegørelsen for Amagerforbrændings nye affaldsbehandlingscenter. Rapporten indeholder visualiseringer fra 10 fotostandpunkter, der er udvalgt i samarbejde med Miljøstyrelsen og Københavns Kommune. Visualiseringerne danner baggrund for den landskabelige vurdering, der er foretaget af det nye affaldsbehandlingscenter. Metode for udarbejdelse af visualiseringer Visualiseringerne er udarbejdet ved hjælp af programmet Rhino Ver Fotos er taget af BIG, Amagerforbrænding, Bascon og Cowi, og de er optaget på forskellige tidspunkter af året og dermed under forskellige vejr- og lysforhold. Der er gennemført visualiseringer fra 10 fotostandpunkter. For hvert standpunkt er anlægget vist under eksisterende og fremtidige forhold. Derudover er der for et enkelt standpunkt udarbejdet natvisualiseringer af både eksisterende og fremtidige forhold. Det nye affaldsbehandlingsanlægs højde mv. i modellen er baseret på information og tegninger fra Rambøll. For hver visualisering er angivet en betragtningsafstand, som er den afstand, der bør være mellem øjenene og papiret, når visualiseringsrapporten er udprintet i A3- format. Dermed sikres det, at visualiseringen viser samme opfattelse af størrelsesforhold i landskabet, som der vil opleves på stedet, når bygningen er etableret. Ses billederne på større afstand end angivet, vil den visuelle påvirkning syne mindre. Ses billederne tættere på, forstærkes den visuelle påvirkning. Betragtningsafstandene er verificeret ved beregninger og på lokaliteterne. Da det ikke har været muligt at verificere afstanden på lokaliteten for billedet fra Kongedybet, er der ikke angivet betragtningsafstand for denne visualisering. Metode for vurdering af påvirkninger De landskabelige påvirkninger er illustreret ved visualiseringer fra udvalgte punkter i landskabet. I vurderingerne præsenteres og analyseres de eksisterende forhold herunder gives en vurdering af landskabets sårbarhed over for en visuel påvirkning af denne type. Sårbarheden er en vigtig faktor for selve vurderingen, idet et anlæg kan opleves vidt forskelligt afhængig af, hvilket landskab det placeres i. I denne sammenhæng vurderes de landskaber, der er karakteriseret ved at være i mindre skala, relativt uberørt af tekniske anlæg, og enten indeholder rekreative, landskabelige eller kulturhistoriske værdier som værende mest sårbare over for etablering af et større teknisk anlæg. Derimod vurderes landskaber, der allerede er stærkt præget af tekniske anlæg, at være mindre sårbare over for placering af yderligere anlæg. Afstanden til anlægget samt hvorvidt anlægget opleves som en del af det samlede tekniske anlæg inddrages ligeledes i vurderingen. Anlægget Det kommende anlæg vil være et signifikant byggeri, som spiller sammen med det omgivende byrum og kan fremstå som et nyt arkitektonisk vartegn for området. De ydre rammer for anlægget er tænkt ind i den lokale urbane og industrielle kontekst. Anlægget har karakter af et massivt bygningsvolumen, med en tagflade der falder fra ca. 90 meter til terræn. Bygningens tag folder, så der dannes en ubrudt flade, der kan anvendes til skiløjper af forskellige sværhedsgrader og der kan indrettes områder på taget, beplantet med større træer, som giver et parklignende miljø. På afstand er det tanken, at bygningen vil syne som et bjerg med en sneklædt bjergtop. Facaderne er delvist transparente til bygningens indre anlæg, og på nederste halvdel laves facaderne delvist grønne eksempelvis med en beplantning, der placeres som en vertikal have. Adgangen til taget sker via en glaselevator, der tillader frit udsyn til anlæggets indre liv for de besøgende. Elevatoren kører op langs skorstenen, der er delvist integreret i husets volumen. På toppen kan indrettes udsigtslokaliteter i form af en panoramacafe, som giver en storslået udsigt over København. Påvirkninger af landskab I forbindelse med valg af fotostandpunkter er der lagt vægt på at vise anlægget på forskellig afstand fra nær-, mellem- og fjernzonen. De konkrete zoner er defineret i forhold til anlæggets påvirkning af omgivelserne og omgivelsernes karakter og skala. Der er udvalgt fotostandpunkter fra lokaliteter, hvor der færdes mange mennesker, som kan opleve den visuelle effekt af det nye affaldsforbrændingsanlæg. Nogle af fotostandpunkterne er fra steder, hvis kombination af rekreative og kulturhistoriske værdier tiltrækker mange mennesker fra både ind- og udland, herunder både lokaliteter som Margretheholm lystbådehavn og den lille havfrue. De udvalgte fotostandpunkter fremgår af Figur 1. Figur 1 Fotostandpunkter i nær-, mellem- og fjernzonen. 5

6 Visualiseringsrapport Amagerforbrænding VISUELLE PÅVIRKNINGER Visuelle påvirkninger af nærzonen Den visuelle oplevelse af det eksisterende anlæg er set fra nærzonen generelt domineret af de mange tekniske anlæg i form af høje skorstene, massive bygninger, tanke og oplagspladser, som giver et sammensat og uhomogent udtryk. Kontrasten til især kolonihaverne med deres små huse og haver er markant. Ved realisering af det planlagte boligområde på Margretheholm vil området ændre karakter og få en mere multifunktionel anvendelse med nye boliger, øget færdsel i området, behov for rekreative værdier mv. Fotostandpunkterne i nærzonen er ved Kraftværksvej, volden ved det planlagte boligområde Margretheholm, Refshalevej samt lystbådehavnen ved Margretheholm Havn. Fotostandpunkt 1 Ved Kraftværksvej (SV, ca. 300 meter) Eksisterende forhold Fra Kraftværksvej har det eksisterende anlæg en uens arkitektur og fremstår med grå og hvide facader, hvor skorstenen er det mest markante element. I forgrunden er græsplæne og parkeringsplads. I baggrunden ses en række høje slanke træer mellem Amagerforbrænding og R98. Landskabet vurderes at være mindre sårbart over for placeringer af større anlæg, da det allerede er præget af tekniske anlæg og ikke indeholder værdifulde landskaber, sigtelinjer eller lignende. Betragtningsafstand 24 cm 6

7 Visualiseringsrapport - Amagerforbrænding Fremtidige forhold Fra Kraftværksvej ses anlægget fra sydvest, hvor det på grund af dets bygningsvolumen og nære beliggenhed til vejen fremstår ganske markant og fremtrædende. Det nye anlæg fremtræder mere harmonisk end det eksisterende anlæg, idet alle funktionerne er samlet i et bygningsvolumen. På trods af anlæggets markante udtryk vurderes den visuelle påvirkning set fra dette punkt at være af mindre betydning. Betragtningsafstand 24 cm 7

8 Visualiseringsrapport Amagerforbrænding Fotostandpunkt 2 Volden ved Margretheholm (NV, ca. 300 meter) Eksisterende forhold Fra den høje vold ved Margretheholm har det eksisterende anlæg en mindre fremtrædende karakter, da det har en mindre skala sammenlignet med Amagerværket, der udgør en markant visuel baggrund. Anlæggets skorsten i forgrunden er fortsat et markant element. I forgrunden er et ubebygget, ekstensivt areal med spredte træer og buske. Det naturprægede areal står i stor kontrast til industriarealerne. De høje, slanke træer langs Vindmøllevej udgør et væsentligt landskabselement, da de til dels afskærmer for de tekniske anlæg og mindsker den visuelle oplevelse af anlægget. Det eksisterende landskab vurderes set fra denne vinkel at være mindre sårbart over for placering af et nyt teknisk anlæg, da landskabet i forvejen er påvirket af større industrielle anlæg. Betragtningsafstand 26 cm 8

9 Visualiseringsrapport - Amagerforbrænding Fremtidige forhold Den del af bygningen, der ligger tættest på voldanlægget, som afskærmer det planlagte boligområde mod øst, fremstår overvejende ensartet med bløde former. Set fra denne vinkel ses bygningens højeste facade. Den høje facade forstærkes yderligere af skorstenen. Samlet set opleves anlægget som et markant bygningsvolumen, og oplevelsen forstærkes af, at bygningen opleves fra et højere punkt end de resterende fotostandpunkter. Den visuelle baggrund for anlægget er det eksisterende Amagerværket, som med dets mangfoldige og varierede bebyggelse ligeledes udgør et markant teknisk anlæg, som dog har en mindre skala sammenlignet med det nye anlæg. Amagerværkets visuelle funktion som baggrund for det nye anlæg betyder, at det nye anlæg samlet set fremstår mindre markant på den flade halvø, da det opleves som en integreret om end meget markant del af et større sammenhængende industriområde. Betragtningsafstand 26 cm 9

10 Visualiseringsrapport Amagerforbrænding Fotostandpunkt 3 Lystbådehavnen ved Margretheholm Havn (N, ca. 600 meter) Eksisterende forhold Fra lystbådehavnen Lynetten udgør det eksisterende anlæg en del af den helhed af tekniske anlæg på Kraftværkshalvøen, hvor anlæggets skorsten og varmeakkumulator er de mest markante elementer. Anlægget har en bygningsmæssig varieret struktur både i konstruktion, højde og farvevalg. Det eksisterende anlæg er knapt så markant set på afstand fra lystbådehavnen, især når anlægget sammenlignes med Amagerværkets højere og større bygningsvolumen. Landskabet vurderes at være sårbart over for placering af tekniske anlæg, da havnen har et rekreativt udtryk, der kun i dag i mindre grad er præget af de eksisterende anlæg. Betragtningsafstand 20 cm 10

11 Visualiseringsrapport - Amagerforbrænding Fremtidige forhold Fra lystbådehavnen Lynetten vil det nye anlæg betyde en væsentlig ændring af udsigten over lystbådehavnen. Bygningen har en større skala end de eksisterende bygninger og er desuden mere massiv i dens udtryk, hvorved den udgør en visuel barriere for det mere åbne kig igennem havnen, som opleves i dag. Sammenhængen mellem Amagerværkets bygninger og det nye anlæg er fortsat til stede, men det nye anlægs volumen får Amagerværkets varierede bebyggelse til at syne mindre. Betragtningsafstand 20 cm 11

12 Visualiseringsrapport Amagerforbrænding Fotostandpunkt 4 Refshalevej (NØ, ca. 650 meter) Eksisterende forhold Fra Refshalevej ses der i retning af anlægget med udsigt over kanalen. Hovedparten af det eksisterende anlæg kan kun i mindre omfang ses fra denne vinkel, da det delvis skjules bag Amagerværkets bygninger, som udgør et markant teknisk anlæg. Amagerforbrændings skorsten og varmeakkumulator udgør anlæggets væsentligste tekniske elementer set fra dette punkt i landskabet. Derudover ses det ekstensive areal og volden ved Margretheholm samt lystbådehavnen. Der er en markant overgang mellem de flade, grønne, ekstensive arealer og de tekniske anlæg, der har en væsentlig større skala. Landskabet vurderes set fra dette punkt, at være sårbart over for visuelle påvirkninger af denne type, da området besidder en kvalitet som naturpræget rekreativt område med sigtelinjer i landskabet over kanalerne, grønne områder og lystbådehavnen. Betragtningsafstand 26 cm 12

13 Visualiseringsrapport - Amagerforbrænding Fremtidige forhold Fra denne vinkel opleves bygningens arkitektur massiv og asymmetrisk, idet de forskellige taghældninger fremstår tydeligt. Fra denne vinkel er der en stor forskel på den oplevelsesmæssige volumen og skala i forhold til det eksisterende anlæg. Placeringen af bygningen betyder dog, at den udgør en bygningsmæssig sammenhæng med Amagerværkets varierede bebyggelse. Selvom anlægget placeres i tilknytning til eksisterende tekniske anlæg vurderes oplevelsen af landskabet at blive ændret væsentligt. Betragtningsafstand 26 cm 13

14 Visualiseringsrapport Amagerforbrænding Mellemzonen Fra mellemzonen er det eksisterende anlæg i væsentligt omfang synligt. De eksisterende anlæg for Amagerforbrænding og Amagerværket udgør væsentlige elementer set fra vestsiden af Inderhavn ved Amaliehaven, særlig grundet de høje skorstene. Bygningerne på Dokøen, Frederiksholm og Nyholm skaber visuelle barrierer for indkigget til den nedre del af anlægget, men alligevel er anlægget i væsentligt omfang synligt bl.a. fra lokaliteter som den lille havfrue, Amalienborg, Operaen og Skuespilhuset. De fire valgte fotostandpunkter for oplevelsen af anlægget i mellemzonen er fra søsiden ved Kongedybet, Uplandsgade med udsigt over Kløvermarken, Inderhavn ved Amaliehaven samt fra den lille havfrue. Fotostandpunkt 5 Kongedybet (Ø, ca meter) Eksisterende forhold Set fra Kongedybet er det eksisterende anlæg en del af et markant og sammensat industriområde. Området består af meget forskellige tekniske elementer såsom Prøvestenens tanke, Amagerværkets skorstene, kraner og mange bygninger samt bagerst Amagerforbrændings skorsten og bygninger. Landskabet vurderes at være mindre sårbart over for visuelle påvirkninger, da det i dag allerede er stærkt præget af industrielle anlæg. 14

15 Visualiseringsrapport - Amagerforbrænding Fremtidige forhold Amagerforbrænding opleves som en del af det samlede industriområde og fremstår ikke markant fra denne vinkel. Anlæggets bygningsvolumen fremstår samtidig mere enkel end de foranliggende, da anlæggets elementer er samlet i en bygning. Derudover bliver der fritlagt et område med det nye anlæg, som giver et visuelt indkik mellem Prøvestenens tanke og det nye anlæg. 15

16 Visualiseringsrapport Amagerforbrænding Fotostandpunkt 6 Uplandsgade ved Kløvermarken (S, ca meter) Eksisterende forhold Fra Uplandsgade ses det eksisterende anlæg og Amagerværket på afstand over Kløvermarkens boldbaner. Eksisterende beplantning og blandet bebyggelse afskærmer for den visuelle oplevelse af den nedre del af de tekniske anlæg, således at Amagerforbrændings bygninger samlet set får en mindre fremtrædende karakter. Skorstenen er fortsat et markant teknisk element sammen med Amagerværkets tre skorstene. Området vurderes at være mindre sårbart over for visuelle påvirkninger, idet en del af området i dag visuelt afgrænses af tekniske anlæg. Boldbanernes store skala er desuden medvirkende til at gøre området mere robust over for visuelle påvirkninger fra større anlæg, sammenlignet med mere lukkede landskaber i mindre skala. Betragtningsafstand 27,5 cm 16

17 Visualiseringsrapport - Amagerforbrænding Fremtidige forhold Fra Uplandsgade syner det nye anlæg mindre markant på trods af dets arkitektoniske udtryk. Dette forstærkes af afstanden til anlægget samt især den eksisterende bebyggelse og bevoksning ved Kløvermarken, som reducerer indsynet til den nedre del af bygningen og danner en tydelig afgrænsning af det rekreative område. Derudover er der en væsentlig bygningsmæssig sammenhæng med Amagerværkets varierede bebyggelse, da de tilsammen udgør en helhed af tekniske anlæg. Betragtningsafstand 27,5 cm 17

18 Visualiseringsrapport Amagerforbrænding Fotostandpunkt 7 Inderhavnen ved Amaliehaven (V, ca meter) Eksisterende forhold På vestsiden af Inderhavnen ved Amaliehaven er der ca meter til det eksisterende forbrændingsanlæg, som ses i baggrunden af billedet i tilknytning til Amagerværket. Bygningerne på Dokøen, Frederiksholm og Nyholm skaber visuelle barrierer for indsynet til den nedre del af anlægget, således at bebyggelsen er mindre markant. Skorstenen udgør et fremtrædende element bagved den lavere, ældre bebyggelse på Dokøen. Horisonten er i dag domineret af flere større anlæg og skorstene, der således tegner at varieret havnemiljø. Denne variation betyder, at landskabet vurderes at være mindre sårbart over for nye anlæg, afhængig af deres placering i forhold til nogle af de ældre bygninger i området. Betragtningsafstand: 20 cm 18

19 Visualiseringsrapport - Amagerforbrænding Fremtidige forhold Fra Inderhavnen får det nye anlæg et markant, massivt og futuristisk udtryk, der er i stor kontrast til de lavere, ældre bygninger på Dokøen, Frederiksholm og Nyholm. De lave, ældre bygninger er beliggende i forgrunden og skaber visuelle barrierer til indsynet af den nedre del af anlægget. Fra denne vinkel har det nye anlæg kun sammenhæng til Amagerværkets bygninger og skorstene, mens de resterende tekniske anlæg ikke kan erkendes. Påvirkningen vurderes samlet set at være markant, grundet anlæggets større skala sammenlignet med både de eksisterende tekniske anlæg og de ældre bygninger langs havnefronten. Betragtningsafstand 20 cm 19

20 Visualiseringsrapport Amagerforbrænding Natvisualisering af eksisterende forhold Som illustration af de visuelle påvirkninger om natten er fotostandpunktet ved Inderhavnen valgt, hvor det eksisterende anlæg fremhæves af oplyste facader og den røde sikkerhedsbelysning på skorstenen. Inderhavnens omgivelser er meget lyspåvirkede, hvor det eksisterende anlæg ses i baggrunden, og hvor særligt skorstenene ved Amagerforbrænding og Amagerværket fremhæves som lysende pejlemærker. Havnemiljøet vurderes i en natsituation at være et mindre sårbart landskab grundet dets varierede bebyggelse og den højere grad af belysning på facader og skorstene. Samlet set vurderes den visuelle påvirkning af det eksisterende anlæg at være mindre. Betragtningsafstand 20 cm 20

21 Visualiseringsrapport - Amagerforbrænding Natvisualisering af fremtidige forhold Om natten fremhæves det nye anlæg ved belysning på facaderne, hvilket understreger dets markante, massive og futuristiske udtryk. Inderhavnen er meget lyspåvirket, men påvirkningen vurderes samlet set at være markant, grundet anlæggets større skala og kraftige belysning af facaderne sammenlignet med både de eksisterende tekniske anlæg og anden bebyggelse langs havnefronten. Betragtningsafstand 20 cm 21

22 Visualiseringsrapport Amagerforbrænding Fotostandpunkt 8 Den lille havfrue (NV, ca meter) Eksisterende forhold Fra turistattraktionen Den lille havfrue ses det eksisterende anlæg på trods af beplantning på Nyholm tydeligt på den anden side af Inderhavnen. Anlægget ses i sammenhæng med de andre tekniske elementer ved Amagerværket og på Refshaleøen. Amagerforbrændings anlæg er, på nær skorstenen, volumenmæssigt mindre fremtrædende end de resterende tekniske anlæg, som er i nærområdet. Området er i forvejen præget af tekniske anlæg, der dominerer den kystnære del af landskabet, hvorved området vurderes at være mindre sårbart over for visuelle påvirkninger, afhængig af skala og karakter. Betragtningsafstand 26 cm 22

23 Visualiseringsrapport - Amagerforbrænding Fremtidige forhold En mindre del af bygningen forsvinder bag beplantningen på Nyholmen, hvilket i et vist omfang får bygningen til at syne mindre. Anlægget udgør afgrænsningen af erhvervsområdet på Kraftværkshalvøen og Refshaleøen mod den lavere bebyggelse på bl.a. Dokøen. På trods af afstanden får det nye anlæg set fra den lille havfrue en mere markant og massiv fremtræden end det eksisterende anlæg og de omkringværende tekniske anlæg. Betragtningsafstand 26 cm 23

24 Visualiseringsrapport Amagerforbrænding Fjernzonen I fjernzonen kan det eksisterende anlæg opleves som en del af den helhed af tekniske anlæg på Kraftværkshalvøen og Refshaleøen, som består af varierede tekniske elementer. De udvalgte fotostandpunkter, der skal illustrere oplevelsen af det eksisterende anlæg fra fjernzone, er Amager Strandpark og Charlottenlund Fort. Fotostandpunkt 9 Amager Strandpark (SØ, ca. 4 km) Eksisterende forhold Fra Lagunebroen ved Amager Strandpark ses det eksisterende anlæg som en del af de markante tekniske anlæg. Foran det eksisterende anlæg er Prøvestenens mange olietanke, som er med til at forstærke indtrykket af et massivt erhvervsområde. En tank, der er under nedtagning, skjuler i et vist omfang anlæggets skorsten. Umiddelbart er landskabet sårbart over for visuelle påvirkninger, da det er et overvejende naturområde med lange åbne kig. Samtidig betyder den store skala af landskabet, at det er mere robust over for visuelle påvirkninger, alt afhængig af afstanden til og karakteren af det givne anlæg. Betragtningsafstand 20 cm 24

25 Visualiseringsrapport - Amagerforbrænding Fremtidige forhold Fra Lagunebroen udgør det nye anlæg en del af den visuelle helhed, som erhvervsområdet på Prøvestenen og Kraftværkshalvøen udgør. Indsynet til den nedre del af anlægget afskærmes af bevoksning og tekniske elementer på Prøvestenen, der reducerer oplevelsen af anlæggets størrelse. Bygningens arkitektur medfører en brat overgang til områderne mod vest. På trods af anlæggets store bygningsvolumen er oplevelsen samlet set ikke markant. Betragtningsafstand 20 cm 25

26 Visualiseringsrapport Amagerforbrænding Fotostandpunkt 10 Charlottenlund Fort (NV, ca. 7 km) Eksisterende forhold Fra volden på Charlottenlund Fort kan det eksisterende anlæg kun i begrænset omfang ses, da det er bagved andre tekniske anlæg på Refshaleøen. Det mest markante element er skorstenen, men der kan kun anes den øverste halvdel. Som ved Amager Strandpark opleves det eksisterende anlæg som en del af det større sammenhængende industriområde. Det nære landskab vurderes at være sårbart over for visuelle påvirkninger, da det er et naturområde, der også rummer kulturhistoriske værdier. Det vurderes dog ikke at være sårbart over for visuelle ændringer i større afstand, som ved projektområdet. Betragtningsafstand 39 cm 26

27 Visualiseringsrapport - Amagerforbrænding Fremtidige forhold Anlægget er en del af oplevelsen af det meget varierede og urolige udtryk, som det samlede industriområde på Refshaleøen, Kraftværkshalvøen og Prøvestenen har. Det nye anlæg er placeret bagved eksisterende høje tekniske anlæg, og kun en mindre del af anlægget kan erkendes. Oplevelsen af det nye anlæg vurderes ikke at være markant set fra dette fotostandpunkt. Betragtningsafstand 39 cm 27

28 Visualiseringsrapport Amagerforbrænding Charlottenlund Fort Inkl. planlagte vindmøller (NV, ca. 7 km) Kumulative forhold De kumulative, landskabelige effekter af det nye affaldsbehandlingscenter er sammenholdt med de planlagte vindmøller på Lynetten og Prøvestenen. Forud for planlægningen af vindmøller og affaldsbehandlingscenter vedtog Borgerrepræsentationen i februar 2010 planerne for udvidelse af Nordhavn med en opfyldning og en ny krydstogtterminal. Transportministeriet har siden fremsat et lovforslag om flytning af containerterminalen i København, således af den skal ligge på opfyldningen. På visualiseringen ses således udvidelsen af Nordhavn som en mørk streg mellem rækken af små vindmøller og havet. Til højre for midten ses to krydstogtskibe ved den nye krydstogtterminal. Til højre for disse ses vindmøllerne ved Lynetten og Prøvestenen, som er under planlægning pt., og yderst til højre ses Amagerforbrændings nye affaldsbehandlingscenter. Både vindmøller og affaldsbehandlingsanlægget placeres i et område, der i forvejen bærer præg af tekniske anlæg og et nærliggende havvindmølleområde. Vindmøllerne forstærker karakteren af tekniske anlæg, og det nye affaldsbehandlingscenter ændrer ikke væsentligt ved det samlede indtryk af området set fra Charlottenlund Fort. Betragtningsafstand 39 cm 28

29 Visualiseringsrapport - Amagerforbrænding Skyggediagrammer Metode Der er udarbejdet skyggediagrammer for at vurdere bygningens skyggeeffekt på omgivelserne. På denne og de næste sider er vist skyggediagrammer for 21. marts, 21. juni, 21. september og 21. december, som udgør forårsjævndøgn, sommersolhverv, efterårsjævndøgn og vintersolhverv. 21. marts Collage (kl. 9.00, og 16.00) Vurdering Diagrammet viser, at skyggen fra bygningens højeste punkt rammer kanthuset i det planlagte boligområde Margretheholm kl Resten af dagen, her illustreret for kl og 16.00, er skyggerne orienteret mod nord og nordøst, og berører således ikke lystbådehavnen i Margretheholm Havn. 29

30 Visualiseringsrapport Amagerforbrænding Skyggediagrammer 21. juni Collage (kl. 9.00, 12.00, og 19.00) Vurdering Diagrammet viser, at skyggerne på intet tidspunkt af dagen er i nærheden af det planlagte boligområde Margretheholm eller lystbådehavnen i Margretheholm Havn. 30

31 Visualiseringsrapport - Amagerforbrænding Skyggediagrammer 21. september Collage (kl. 9.00, og 16.00) Vurdering Diagrammet viser, at skyggen fra bygningens højeste punkt den 21. september kl rammer en mindre del af bygningerne i det planlagte boligområde Margretheholm. Resten af dagen er skyggen orienteret mod nord og nordøst, og rammer ikke lystbådehavnen i Margretheholm Havn. Skyggeeffekten svarer i stor udstrækning til effekten ved forårsjævndøgn, men er på grund af sommertid en time forskudt. 31

32 Visualiseringsrapport Amagerforbrænding Skyggediagrammer 21. december Collage (kl og 12.00) Vurdering Diagrammet viser, at bygningen den 21. december kl kaster skygger på den nordligste del af Kanthuset i det planlagte boligområde Margretheholm samt på lystbådehavnen i Margretheholm Havn. Kl. 12 rammer skyggen den østligste del af lystbådehavnen. Kl er ikke vist på diagrammet, da solen er gået ned på dette tidspunkt. 32

33 Visualiseringsrapport - Amagerforbrænding Samlet vurdering Det nye anlæg er et massivt og markant anlæg i stor skala, der adskiller sig fra det eksisterende samt øvrige omgivende anlæg. Det medfører fra de fleste fotostandpunkter en væsentlig visuel påvirkning. Den futuristiske arkitektur med forskellige linjer og former giver forskellige oplevelser af anlægget afhængig af, hvilken vinkel anlægget opleves fra. Samtidig er hele affaldsforbrændingscenteret samlet inden for samme bebyggelse, hvilket giver en mere rolig, harmonisk oplevelse af området omkring anlægget, modsat det eksisterende anlæg, der har en bygningsmæssig varieret struktur i både konstruktion, højde og farvevalg. Det nye anlæg får en naturlig placering på Kraftværkshalvøen, hvor lokaliteten og omgivelsernes primære udtryk er relateret til erhvervsområderne. Anlægget placeres i tilknytning til det eksisterende Amagerværket, som med dets mangfoldige og varierede bebyggelse ligeledes udgør et markant teknisk anlæg. Amagerværkets visuelle funktion som baggrund for det nye anlæg betyder, at det nye anlæg fremstår mindre markant på den flade halvø. Alligevel udgør anlægget samlet set en stor kontrast til særligt omgivelserne mod vest, hvilket skyldes landskabernes højere sårbarhed over for visuelle påvirkninger. Skyggen fra bygningen rammer i hovedparten af året ikke de planlagte boliger ved Margretheholm. I marts kl. 9 snitter skyggen Kanthuset, og i september og december berøres en mindre del af bygningerne kl. 9. Samlet set vurderes skyggernes påvirkning af Margretheholm at være ubetydelig. I december kl. 9 skygger bygningen over lystbådehavnen i Margretheholm Havn, mens skyggen dækker havnens østligste del kl. 12. Da aktiviteterne på lystbådehavnen i vintermånederne er begrænsede, og da der er mange dage i december, hvor skygger ikke forekommer på grund af skyer, vurderes skygger fra bygningen ikke at påvirke boliger og rekreative interesser væsentligt. 33

Lejligheder på Margretheholm med udsigt over København

Lejligheder på Margretheholm med udsigt over København Udsigten Lejligheder på Margretheholm med udsigt over København A2 B C Udsigten D E F G udsigten-boliger.dk Management S S SORTEDAMS SØ TIVOLI RÅDHUSPLADSEN S M FÆLLEDPARKEN BOTANISK HAVE KONGENSHAVE ØSTRE

Læs mere

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013 Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie Juni 2013 Oprindelig placering v. nuv. station Alternativ placering 2 KRIEGERS FLAK

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Udsigten - 1432 København K

Udsigten - 1432 København K il salg Udsigten - 1432 København K Unikke lejligheder i nyetableret bydel på Margretheholm udsigten-boliger.dk Management S S SOREDAMS SØ IOLI RÅDHUSPLADSEN S M FÆLLEDPARKEN BOANISK HAE KONGENSHAE ØSRE

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner

KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner Dette tillæg indeholder forskellige retningslinier for opsætning. Retningslinierne indsættes i Kommuneplan 2004-2016 som generelle

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Udsigten. Lejligheder til leje på Margretheholm med udsigt over København. udsigten-boliger.dk. Management

Udsigten. Lejligheder til leje på Margretheholm med udsigt over København. udsigten-boliger.dk. Management Udsigten Lejligheder til leje på Margretheholm med udsigt over København udsigten-boliger.dk Management 2 UDSIGEN-BOLIGER.DK Moderne kvalitetsboliger...i ny bydel på Margretheholm S Lejebetingelser Boliger

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Vedr.: VVM for Vesterhav Nord Havmøllepark, j.nr. NST 131 00168. Undertegnede 3 sommerhus grundejerforeninger Vejlby Stand Grundejerforening,

Læs mere

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014 P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup maj 2014 INDHOLD Formål 5 Intro - processen 6 Havens størrelse 8 Havens formsprog 10 Havens rammer 12 Bevægelse og flow i haven

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Rammebestemmelser for master og antenner

Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 FORSLAG Foto kommer senere Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommunplan 2009-2021 er udarbejdet af Center for Teknuik og Miljø i Greve Kommune

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 VOLUMENSTUDIE AF ÅDEOPEVARING I KLINTHOLM HAVN X Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 Placering af hal til reparation og opmarganisering både i Klintholm havn. 2

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Demonstrationsmøller ved Frederikshavn Æstetisk vurdering og visualisering Delrapport til VVM-redegørelse Januar 2008

Demonstrationsmøller ved Frederikshavn Æstetisk vurdering og visualisering Delrapport til VVM-redegørelse Januar 2008 Demonstrationsmøller ved Frederikshavn Æstetisk vurdering og visualisering Delrapport til VVM-redegørelse Januar 2008 Forord Dette hæfte redegør for - og vurderer - de landskabelige og visuelle konsekvenser

Læs mere

SMUKKE VEJE. Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne

SMUKKE VEJE. Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne SMUKKE VEJE Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne Århus Kommune Magistratens 2. Afdeling Maj 2001 SMUKKE VEJE Vejledende retningslinier for erhvervsområder

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til lov om Metroselskabet I/S og Arealudvindingsselskabet I/S.

Høringssvar vedr. forslag til lov om Metroselskabet I/S og Arealudvindingsselskabet I/S. Transportministeriet Selskabscenteret 17. februar 2011 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Att: Hans Christian Schmidt Astrid Kragh Møller Kristina Lochmann Høringssvar vedr. forslag til lov om

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Vindmøller, muligheder og bekymringer

Vindmøller, muligheder og bekymringer Vindmøller, muligheder og bekymringer Input til VVM-undersøgelsen fra grupperne på idémødet den 11. marts Illustration: Vindmøllerejseholdet Erhverv og turisme Bekymringer Hæmsko for etablering af virksomheder

Læs mere

Kløverkarreén. Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG

Kløverkarreén. Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG Kløverkarreén Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG Kløvermarken Fra Wikipedia, den frie encyklopædi: http://da.wikipedia.org/wiki/kl%c3%b8vermarken Kløvermarken set i nordlig retning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

Broarkitektur - Fagnotat, fase 1

Broarkitektur - Fagnotat, fase 1 Broarkitektur - Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse - Storstrømmen Broarkitektur Indhold Side 1. Indtroduktion 2. Linjeføring 3. Tilslutningsfag 4. Hovedspænd 5. Afslutning 4 6 10 32 40 Ny forbindelse - Storstrømmen

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

THY ØKO ENERGI BIOGASANLÆG ARKITEKTUR & LANDSKAB

THY ØKO ENERGI BIOGASANLÆG ARKITEKTUR & LANDSKAB THY ØKO ENERGI BIOGASANLÆG ARKITEKTUR & LANDSKAB Dispositionsforslag DEC. 2012 landskab, biogasanlæg og arkitektur N edvej Snedst Snedst Snedsted På nærværende projekt har rådgivergruppen haft følgende

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk Februar 2011 Beliggenhed Bebyggelsen er beliggende i den sydlige del af Silkeborg. Svejbæk er et særdeles attraktivt og naturskønt område med Gudenåen, søer samt store rekreative skovområder. Resenbro

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Visualisering af solcelleprojekt ved Ottestrup Solcelleprojektet er placeret på nedenstående matrikler. 1m St. Frederikslund Hgd., Kindertofte Med et samlet areal på Ca. 40 hektar Med henblik på at visualiserer

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Vejledning om solenergianlæg

Vejledning om solenergianlæg Vejledning om solenergianlæg Fanø kommune 2013 Vejledning om solenergianlæg Indholdsfortegnelse Før du går igang Generelt Solenergianlæg og brand Lokalplanforhold Anbringelse af solenergianlæg Byggetilladelse

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Mejlflak havmøllepark. Vurdering af påvirkningen af landskabsoplevelsen Delrapport til VVM-redegørelse Februar 2012

Mejlflak havmøllepark. Vurdering af påvirkningen af landskabsoplevelsen Delrapport til VVM-redegørelse Februar 2012 Mejlflak havmøllepark Vurdering af påvirkningen af landskabsoplevelsen Delrapport til VVM-redegørelse Februar 2012 Mejlflak havmøllepark Vurdering af påvirkningen af landskabsoplevelsen Delrapport til

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit.

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit. Billedopbygning 1 Teknikken er ikke alt, men et godt redskab. Nu hvor du kender egenskaberne af dit udstyr (læs begynder og udstyr delen), kan jeg lære dig, hvordan du kan bruge dette til at give dit billede

Læs mere

Byarkitektonisk vurdering af Indpasning af parkeringshus i Svendborg

Byarkitektonisk vurdering af Indpasning af parkeringshus i Svendborg 1 Byarkitektonisk vurdering af Indpasning af parkeringshus i Svendborg Svendborg Kommune Juni 2006 2 Indhold Indhold 2 Metode 3 Voldgade 4 Hulgade 6 Dronningegården 8 Torvet 12 Skolegade 15 Samlet arkitektonisk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008 1 Stationsgade AD E 30 Grunden må ifølge lokalplan 470 bebygges med 25 % i 2 etage - svarende til 125 m2. (130 m2). max. bygningshøjde er 8,5 meter. Ny bebyggelse

Læs mere