Gode rammer for livet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode rammer for livet"

Transkript

1 arkitektur Gode Arkitektur for Kolding Kommune 2013

2 arkitektur Gode Med vores centrale placering i Trekantområdet er Kolding Kommune en del af et dynamisk område i stadig vækst. Når vi har vækst, kræver det attraktive boliger og omgivelser, der tager godt imod os. Vores vision Kolding vi designer livet har som et mål at gøre det synligt for borgere og besøgende, at Kolding er en designby og en designkommune. Med arkitekturen vil Kolding Byråd følge op og styrke kvaliteten i vores omgivelser, hvad enten det drejer sig om bydesign, bygningsarkitektur, planlægning, by- eller landskabskultur. Udgangspunktet er Koldings særlige by- og landskabskvaliteter og en åbenhed overfor ideer og projekter, der peger fremad mod større bæredygtighed og livskvalitet. Byrådet takker for de konstruktive bidrag til en for arkitektur. Samtidig opfordrer vi til, at alle deltager i realiseringen af en, så vi skaber en attraktiv udvikling i kommunen. Jørn Pedersen Borgmester Til venstre: Designbørnehuset SanseSlottet Vonsild Til højre: Nicolai Kultur, Kolding Arkitekturen i Danmark berører alle, hver dag, over alt. Arkitektur af høj kvalitet, hvor faktorer som æstetik, form og funktion går op i en højere enhed, er derfor et vigtigt bidrag til en positiv samfundsudvikling. Arkitekturen kan bidrage positivt til at løse nogle af de nye, mere komplekse og anderledes udfordringer, som Danmark står overfor. Det gælder blandt andet klimaudfordringerne og vækstdagsordenen i byggeriet. Det gælder den tiltagende urbanisering og samtidige affolkning af landdistrikterne, samt det store fremtidige behov for renovering og transformationer af den eksisterende bygningsmasse. Regeringens ideoplæg til en national arkitekturpolitik 2013 Det er synligt for borgere og besøgende, at Kolding er en designby/-kommune Mål fra Vision Kolding - vi designer livet

3 arkitektur Arkitekturen i spil Koldings for arkitektur sætter fokus på en udvikling, hvor design og bæredygtighed kommer i forreste række. Karakteren af de eksisterende bysamfund, naturområderne og de særlige landskaber, der kendetegner vores kommune, skal fastholdes, og byudviklingen skal kendetegnes af kvalitetspræget byggeri, der kan bidrage til et bedre liv. Initiativer Kolding Kommune vil som rådgiver, myndighed og som bygherre styrke arkitektonisk kvalitet. Og vi vil fremme god arkitektur og godt design som en del af vores profil. Realisering I beskrivelsen af ens indgår og tiltag til opfølgning. Ved at foretage en prioritering af de enkelte tiltag bliver en operationel. Øverst: Visualisering af det kommende Campus Syddansk Universitet Nederst: Funkisparken, Bramdrup Erhvervspark kolding kommune vil stille særlige krav til arkitektonisk kvalitet i alt kommunalt byggeri og anlægsarbejde Byernes omdannelse og vækst skal ske, så vi sikrer gode infrastrukturelle sammenhænge, fremmer kvaliteten i arkitekturen og skaber levende bymiljøer med grønne og blå islæt. Plan 2011 Trekantområdet Til højre: uddeling af Prisbelønning for god arkitektur i Kolding Kommune 2011 afholde prisbelønning af smukt byggeri fastlægge og gennemføre årlige handlingsprogrammer som opfølgning på arkitekturen mindst en gang årligt gennemføre en offentlig event eller udstilling om arkitektur festligholde Arkitekturens Dag med arrangementer, der henvender sig til kommunens borgere og behandler det valgte tema

4 arkitektur Arkitekturen for Kolding Kommune skal realiseres i kommunens egne planer og projekter. Strategien skal også vejlede borgerne om kvaliteten ved at anvende god arkitektur. Arkitekturen består af fire afsnit: Strategien sætter fokus på arkitekturens rolle og beskriver de valgte til opfølgning og realisering. Værktøjskassen er et dialogredskab som kan: beskrive og formidle synspunkter inden for arkitektur; inspirere til at arbejde med arkitektur i planer og projekter; fungere som tjekliste for arkitekturbegreber i planer og projekter. Karakteristikken omfatter de særlige bymæssige og landskabelige forhold i Kolding, der har indflydelse på den gode arkitektoniske løsning. Eksemplerne supplerer en med realiserede projekter inden for de valgte. En dynamisk vejledning Strategien vil løbende blive fornyet, så den opfattes vedkommende og aktuel. Eksempler,, værktøjskasse, og intentioner vil regelmæssigt blive opdaterede, og brugerne af vejledningen vil blive opfordret til at bidrage med forslag og erfaringer, så en får en bred fundering. links HER kan du finde og printe HER findes også en værktøjskasse specielt til dig, som skal bygge eget hus HER kan du se flere på god arkitektur kolding kommune vil arbejde for at en for arkitektur bliver et vedkommende og dynamisk dokument gennem f.eks. diskussionsfora som blogs, møder og inddragelse af interessenter nedsætte en følgegruppe af interne og eksterne interessenter, der kan være med til at udvikle arkitekturen sikre en debat om Koldings arkitektoniske og landskabelige profil i et samarbejde med eksterne aktører og interessenter regelmæssigt opdatere hjemmesiden for arkitekturen

5 arkitektur Indsatsområder De fire repræsenterer væsentlige tilgange til at fremme det gode liv og kvaliteten i vores omgivelser. De er valgt ud fra udtalte retningslinjer for Koldings udvikling. Den ønskede indsats er tilpasset de aktuelle muligheder og vil løbende blive justeret eller ændret efter den faktiske udvikling. Hensigten er at skabe en operativ, der kan være et bidrag til den aktuelle debat om design og arkitektur i Kolding. Til venstre: Slotsøbadet, Kolding Øverst th: Åsted ved Kolding Å Nederst th: Trapholt museum, Kolding

6 arkitektur Identitet En lokal har rod i de særlige karaktertræk, der kendetegner stedet. Identiteten kan styrke genkendeligheden og skabe et lokalt tilhørsforhold til områdets værdier. Det har betydning, når der skal skabes trygge rammer for de borgere, der bor eller færdes i området. Ved at sætte en i fokus vil mangfoldigheden i Kolding Kommunes byområder, landsbysamfund og det åbne land blive klarlagt og indgå i helhedsopfattelsen af kommunen. Styrkelse af I områder med en selvstændig karakter eller med særlige kendetegn, kan nye udviklinger styrke denne kvalitet. Udgangspunktet kan være en bevaringsværdig byg ning, en markant beplantning eller et værdifuldt landskab. Ændringer kan tilpasses stedets eksisterende kvaliteter eller styrke dets autencititet. Tilføjelse af Steder uden entydig kan tilføres nye, karakterfulde træk, som for eksempel en særlig bygningsdetaljering eller en rumdannende beplantning, der også er en gevinst for det sociale miljø i området. Øverst tv: Drabæks Allé, Lunderskov Øverst th: Kolding Byferie, Kolding Nederst: Prætorius Torv, Christiansfeld kolding kommune vil i sin planlægning og sin sags behandling tage udgangspunkt i områdets kvaliteter, eksempelvis byggeskik, kulturarv, natur- og landskabstræk i områder uden en klar tilstræbe at lade nye markante bygninger, bebyggelser eller beplantninger blive karakter skabende Billeder: koldinghus + kolding byferie

7 arkitektur Rammer for livet I de oprindelige bymidter har byens rum formet sig efter brugen. Overskueligheden, de varierede facader og gade forløb og pladsen til ophold gør, at her er rart at være. Mangfoldighed Bymidterne skal kunne byde på overraskende og uven tede oplevelser. Det gode byrum skaber rammer for mødet og samværet på tværs af alders- og samfundsgrupper. På samme måde skal der skabes mødesteder i nye byområder, til støtte for et godt naboskab. Kvalitet Et godt byrum har plads til handel og bevægelse, men giver også mulighed for at sætte sig, nyde livet eller se sig omkring. Indkøbscentrene er indrettet med en række byfunktioner og mindsker fokus på de oprindelige bycentre. Hvis bymidterne skal bevare deres betydning, skal deres kvaliteter udvikles løbende. Sammenhæng Bydesign, indretning og beplantning har stor betyd ning for det gode liv og den praktiske af gaderummet. Ved formgivningen af byens rum skal detaljerne tænkes ind i en sammenhæng og bidrage til helhedsindtrykket af byen. Til venstre: Multibanen ved Brostræde Øverst th: Sønderbro ved Kolding Å Nederst th: Bofællesskab i Agtrup kolding kommune vil arbejde for at skabe gode byrum til aktivitet og ophold, såvel i centerområder som i erhvervs- og boligområder løbende udvikle bymidterne, så der kan skabes et alsidigt og attraktivt miljø for borgerne og for besøgende Attraktive bymiljøer vil være en vigtig drivkraft for yderligere vækst i både befolkning og arbejdspladser. En stadigt større del af befolkningen ønsker at bo og færdes i levende bymiljøer af høj kvalitet, hvor der er et aktivt og varieret handels- og kulturliv. Plan 2011 Trekantområdet

8 arkitektur Bebyggelse og landskab Det opleves som en værdifuld kvalitet at bo tæt på naturen eller med udsigt over smukke landskaber - også ved prisfastsættelse. Naturen i planlægningen Natur, landskab, hav og søområder skal være et aktiv i byudviklingen og være offentligt tilgængelig, uden at deres tilstand forringes. Al planlægning skal respektere en balance mellem beskyttelse og benyttelse af landskabelige elementer som vand og natur, understøttet af stedets arkitektur. Grøn byudvikling Ny bebyggelse skal i størst mulig grad passe sig ind i de landskabelige og naturgivne forhold, eksempelvis i sit materialevalg, udtryk og skalaforhold. Naturens mange former og muligheder skal sikres og gerne indgå i ny byudvikling. En bæredygtig byudvikling handler også om at fortætte eksisterende byzone, hvor de blå og grønne elementer kan være vandrender og bassiner, grønne tage og haver. Klimatilpasning Grønne strøg i byerne giver plads til naturoplevelser og friluftsliv. Desuden kan de afbøde virkningerne af klimaændringer som temperaturstigning, ekstremregn og havvandsstigning. Nye anlæg og byggerier kan kreativt tilpasses klimaændringerne og i sin udformning og udførelse drage fordel af de nye vilkår. Til venstre: Kirsebærhaven Bramdrupdam Øverst th: Apotekerengen, Kolding Nederst th: Bypark Øst i Kolding Kolding Kommune vil udarbejde en grøn for Kolding Kommune, for at sikre en grøn sammenhæng gennem kommunen udnytte skovrejsning, nye søer mv. som en måde at skabe rekreative arealer og nye naturområder på grænsen mellem by og åbent land afprøve grønne tage, integre rede regnvandsbassiner, gennemtrængelige belægninger og kotering for optimal klimatilpas ning færdiggøre retningslinjer for byggeri i det åbne land i Kolding Kommune opføre tekniske anlæg som kvalitetsbyggeri og indpasse dem harmonisk i landskabet, med respekt for naturområder

9 arkitektur Arkitekturen i front Byrådet har en vision om at anvende godt design og arkitektur, der peger fremad. Også bæredygtighedsbegre bet er centralt i Koldings udvikling og indgår naturligt i anlæg og byggeri. God arkitektur kan gøre bæredygtighed til et alment begreb. Æstetik Arkitektur med nye former, farver eller udtryk har signalværdi og medvirker til at gøre daglig dagen mere oplevelsesrig. Smukke istandsættelser får os til selv at vedligeholde og passe på vores omgivelser. Gode naturoplevelser gør, at vi tænker mere på vores grønne miljø. Bæredygtighed Bæredygtighed handler også om at anvende få ressourcer. Byområderne kan udnyttes effektivt med fortætning - ved at udvikle byen med grønne og blå elementer, kan vi fastholde et godt bomiljø. God arkitektur kendetegnes ved sin gennemtænkte kvalitet, også hvad angår vedligehold og drift. Det gode eksempel Kolding Kommune ønsker at synliggøre klimarigtige og ressourcebesparende løsninger i anlæg og byggerier. Træplantninger i byrummet og bygningsintegrerede solcelleanlæg kan inspirere andre til fokus på bæredygtighed. Det gode eksempel har en afsmittende effekt på udviklingen. Vi vil fremme bæredygtigt erhvervsbyggeri med integrering af grønne, rekreative områder og miljørigtigt byggeri i god arkitektur. Plan 2011 Trekantområdet Til venstre: Erhverv på Birkemosevej Øverst th: Multihuset ved Lyshøj Skole Nederst th: Kvarterhuset i Kolding kolding kommune vil anvende nutidig arkitektur med hensyntagen til energirigtig drift støtte utraditionelle planer og projekter med en bæredygtig profil arbejde for byfortætning uden at tilsidesætte høj livskvalitet i nærmiljøet fastholde sin tradition med at anvende arkitektkonkurrencer ved offentligt byggeri

10 arkitektur - Værktøjskassen Værktøjskassen rummer begreber, der beskriver arkitekturens værdier. Den er udformet som et dialogredskab, der kan anvendes til inspiration eller som tjekliste. Indholdet er baseret på ens Identitet Rammer for livet Bebyggelse og landskab Arkitekturen i front For at gøre operativ er der udarbejdet to handout udgaver udformet som vifter, der henvender sig til henholdsvis førstegangs bygherrer og til interessenter inden for anlæg og byggeri generelt. Værktøjskassen som Dialogredskab Værktøjskassens indhold er baseret på arkitekturens og er udformet i to versioner. En generel version er gennemgået efterfølgende. En anden version er målrettet førstegangs bygherrer og kan ses på dk/arkitektur. Begge versioner er udformet som handouts i vifteform. Kolding Kommune vil løbende skabe dialog med brugerne for at udvikle i takt med ønsker og behov. Identitet Rammer for livet Bebyggelse og landskab Arkitektur i front

11 arkitektur - Identitet Styrkelse af Bestemmelse og prioritering af særlige kendetegn ved stedets karakter: By, bebyggelse, landskab, infrastruktur Rum, mellemrum, sammenhæng og forløb Proportioner Materialer, hårde eller bløde/beplantning Farver Lys og lugte Anvendelse/bevægelser i rummet Rummets historie Vurdering af tilpasning og hensyn Hvad er der her af kvaliteter og muligheder at arbejde videre på? Forholde sig til stedets Skalaforhold, tæthed/afstand Landskabselementer, grønne elementer og værdier Orientering, adgangsforhold, færdsel, kollektiv trafik Anden bebyggelse, arkitektoniske elementer Rumlighed: gulv/jord, vægge/ horisont, loft/himmel Materialer, stoflighed Stemning: lys, lyde, lugte, farver Historie og kulturarv Respektere kulturarv ved fredede og bevaringsværdige bygninger og anlæg. Prioritering af restaurering eller nyfortolkning af kulturarven med henblik på genopdagelse, renovering og tilbygning Arkitektur som pejlemærke Tilføjelse af Det gode eksempel, merværdi Være en gevinst for helheden Tilføres et svagt sted, giver en ny Skabe og ejerskab Konsekvensbeskrivelser og afvejning heraf Nyt design. Opførelse af karakterfuld bygning eller anlæg, der adskiller sig positivt fra omgivelserne, således, at det nye giver ny til stedet For udvikling og aktivitet En fyrtårnseffekt hvor langt væk skal signalet opfattes? Samspil/modspil med/til omgivelser Ny funktion Tilføjelse af ny funktion i området, der giver ny Kan generere en større virkning end sit eget udtryk Indbyder til aktivitet og mere liv. Synergieffekt Identitet er oplevelsen af den særlige karakter et sted har. Identiteten er således det samlede indtryk af alle stedets påvirkninger, såsom størrelse, udformning, farver, materialer, funktion med mere. Mærk verden lige her: find stemningen find oprindeligheden find særkendet Hvad er der specielt ved dette sted? Hvad giver stedet karakter? Hvad er dominerende på stedet? Hvad er nerven i stedet? Det er stedets. Stedets er samlet oplevelse: af sansepåvirkninger af natur, brug, form, farve, materialer og omgivelser Styrk stedets ved at respektere det at bevare eller forny det eller skab en hel ny, der kan gøre stedet til noget særligt at se på at få flere funktioner på at bygge videre på Identitet Rammer for livet Bebyggelse og landskab Arkitektur i front

12 arkitektur - Rammer for livet Gør det klart, hvad byrummet skal og kan bruges til: Byens liv Uderummets arkitektur Skalaoverensstemmelse mellem bygninger og uderum Rummets dimensioner Eksempelvis middelalderbyens rum, blokbebyggelsens Uderummets : Til mange eller få, Transit eller ophold, Bebyggelse eller natur Indretning af uderummet: Inventar Indbydende rum til forskellige formål Aflæselighed af n: Klarhed og detaljering viser rummets brug og hierarki Trafikale rum, rådhuspladser Skift mellem er P-plads, gågade Formidling af sammenhænge/forløb og overgange Kvalitet og mangfoldighed Indretning til handel, færdsel, aktivitet og ophold Stoflighed Materialevalg Variation Taktile behov rare overflader Beplantning Inventar, bydesign Overdækninger Skiltning Kvalitet i det sociale aspekt Den menneskelige skala mødet i rummet Mulighed for sociale og fysiske aktiviteter Tilgængelighed for alle, fri og offentlig adgang At skabe liv Der skal være noget for alle Tryghed Rekreation og hvile. Gemmesteder, At iagttage andre At kunne møde andre, at kunne ses, at kunne samarbejde Arkitekturen tilskynder, at der er attraktive byer i kommunen både i forhold til bosætning, handel og kultur. Derfor opfordres til en variation og indretning af uderummene, så de bliver velegnet til færdsel og forskellige former for ophold og aktivitet. Dette gøres for at skabe livlige byer med oplevelsesrige uderum, der er indbydende til ophold shopping og forskellige aktiviteter. need to have / nice to have Tænk årstider og begivenheder ind i byrummets form og indretning sommer/vinter fyldt med mennesker og planter tomt, bart og goldt Byrum med: noget at sidde på noget at se på noget at samles om noget at gøre sammen giver fællesskab Indbydende, velproportionerede byrum kan med indretning invitere til ophold eller aktivitet så vi kan blive en del af fællesskabet Før fra rum til rum, som perler på en snor med: belægning, beplantning, passager, møblering og blikfang Identitet Rammer for livet Bebyggelse og landskab Arkitektur i front

13 arkitektur - Bebyggelse og landskab Arkitekturens, naturens og materialernes indbydes påvirkning af hinanden i forhold til eksisterende bebyggelse og omgivelser : skal der være: dialog dominans respekt Og hvorledes for eksempel: Byfortætning Nærhed og tilgængelighed til naturen, balance mellem benyttelse og beskyttelse Prioritering af det grønne Alternativ natur; grønne kiler, parker. gårdarealer, tagterrasser,stier Mulighed for forskellig af natur, leg, motion, boldspil, ophold, udeprojekterprivate som fælles Forslag til grønne by- og bolig og erhvervsområder med offentlig tilgængelighed hertil Tilpasning til klimaforandringer, havvandsstigninger, storme, sænkning af temperatur. Sikring af bedre miljø i form af rensning af luftpartikler, der giver psykisk og social påvirkning Kommunen er rig på naturoplevelser af de store og de smukke, der kan bruges som gevinst i byggeri og anlæg. Natur er for mange: rekreation genopladning, kroppens legeplads skønmaleri I vor stræben efter det sunde og helstøbte liv, tænk på hvordan naturen kan indgå direkte eller indirekte i udeareal og byggeri. I respekt og beskyttelse af naturen Bring natur ind i bybilledet med grønne områder beplantning tagterrasser og klimatilpasninger Brug naturen altid i balance, for kun det er natur Terrasseparken ved Fjordvej Tilgængelighed og udsigt til naturen er en mulighed, der ønskes for alle borgere, uanset om man bor i byen eller i det åbne land. Prioriteringen af adgang til natur, vand og grønne områder skal ses som tiltag for at opfylde ønsket om trivsel og sundhed for alle i kommunen. Hvor der er byfortætning, er det således stadig vigtigt stadig at varetage behov for tilgængelighed til natur med mulighed udendørsaktiviteter, natuplevelser og ophold i det fri. Identitet Rammer for livet Bebyggelse og landskab Arkitektur i front

14 arkitektur - Arkitekturen i front Det første indtryk Hvad er væsentligt at vise eller formidle ved æstetik, design og bæredygtighed? Helhedsindtrykket; hvordan vil objektet påvirke sine omgivelser? Materialer og detaljering Funktionelt design? Udtryk, det vil sige komposition og proportionering, skal tilstræbes at være smukke, forståelige og meningsfulde Form, materialer og æstetik ses ud fra en hensigt om at udtrykke: privathed eller offenlighed åbenhed eller lukkethed sammenhæng eller individualitet tradition eller nyskabelse inspiration eller anonymitet aktivitet eller ro soliditet eller lethed natur/sundhed respekt eller dristighed dekoration eller brugbarhed enkelhed eller mangfoldighed storhed eller nøjsomhed alvor eller morskab karakter eller signalforvirring Bæredygtige sammenhænge Bæredygtig by Tæthed Minimalt forbrug Sund By - grønne områder Frihed-uafhængighed af konjunkturer Bæredygtige materialer og metoder udvikles Ressourceforbrug Valg af bæredygtige materialer. Anlæg set i forhold til drift. Robusthed og holdbarhed Anvendelse af nye bæredygtige metoder. Opdatering til nye krav og målsætninger Signalværdi bevidsthed om bæredygtighed Grønne tage, solceller, teknik Fællesanlæg, bevidsthed om fælles ejerskab og drift. Identitetsskabende Eksperimenterende Boligbyggeri, Drejens Æstetik Med æstetik menes, at noget er udformet, så det er smukt og behageligt for sanserne. Æstetikkens opgave er at påvirke os i positiv retning, så vi oplever harmoni og velbehag. Der skal arbejdes med æstetik for at fremme det smukke, harmoniske og tiltalende i vore omgivelser. Bæredygtig arkitektur Bæredygtighed er kendetegnet ved at være en langsigtet planlægning og udformning af byggeri og anlæg, der har gennemtænkt kvalitet både i sin udformning og med hensyn til ressourceforbrug ved byggeri, vedligeholdelse og drift. Tænk oplevelse, bliv nysgerrig skærp opmærksomheden: se op se ned se hen se omkring Brug det smukke: i formen, i materialerne, i farverne til at markere: menneskelighed styrke udvikling og fremskridt Lad arkitekturen sprænge rammer få os til at tænke ud ad boxen og inspirere til: nye livsformer nye aktiviteter nye synspunkter nye verdensbilleder Tænk fremad: Lad de smukke omgivelser og det langtidsholdbare valg være en vej til det gode liv i mange generationer Identitet Rammer for livet Bebyggelse og landskab Arkitektur i front

15 arkitektur Karakteristik Beskrivelsen af særlige kultur- og landskabstræk i Kolding Kommune er vigtig som grundlag for arkitekturen. Hensigten er at give mulighed for, at de lokale geografiske, skalamæssige og kulturhistoriske karaktertræk afspejler sig i stedets arkitektur. De enkelte afsnit i ken omhandler de grønne og blå landskaber, byhierarkiet og potentialerne for en udvikling. Desuden beskrives arkitektoniske træk, der har rod i kommunens oprindelige status som grænseområde. Til venstre: udsigt fra Skamlingsbanken Øverst th: gade i Christiansfeld Nederst th: Søndertorv, Kolding kolding kommune Landskaber kolding by centerbyer landsbyer grænseområde

16 arkitektur Kolding Kommune Med sin centrale placering i Trekantområdet er Kolding Kommune en del af et dynamisk område i stadig vækst. Med Designskolen Koldings udvikling, nyt sygehus- og universitetsbyggeri, som Designby og som førende erhvervskommune vil Kolding fortsat være på forkant med udviklingen. Kolding har i lighed med de øvrige østjyske kommuner en rig variation af by- og landskabstyper. Kolding By er kommunens centrale hovedby, med oplandsbyerne Lunderskov, Vamdrup og Christiansfeld som centerbyer og en snes landsbyer i det åbne land som levende lokalsamfund. Bebyggelsens udtryk spænder fra den stringente,historiske bykerne i Christiansfeld til Drejens Boligby tilpasset det åbne landskab. Den landskabelige variation rummer kuperede kystlandskaber langs Lillebælt med Skamlingsbanken som et højdepunkt, karakteristiske dalstrøg, heder og moser og sammenhængende landskabsflader mod nord og øst. Til venstre: Sct. Jørgens Have og Koldinghus Øverst th: landskab ved Seest Mølleå Nederst th: erhvervsbyggeri ved Fynsvej kolding kommune Landskaber kolding by centerbyer landsbyer grænseområde

17 arkitektur Landskaber Kolding Fjord og tunneldalene Den østlige del af kommunen er landskabeligt domineret af Kolding Fjord, Elbodalen og Kolding Ådal, der strækker sig som en grøn kile helt ind til Kolding By. Almind Ådal mellem Almind og Viuf er via en tunneldal forbundet med Donssøerne. Endvidere findes flere tunneldale øst for Christiansfeld. Kystlandskabet Landskabet mod Lillebælt består af store, delvis skovklædte morænebakker. Kysten er præget af klinter med strande ved Grønninghoved og Hejlsminde, nær ved Skamlingsbanken, der med sin højde på 113 meter er Sydjyllands højeste punkt. Grønninghoved, Hejlsminde og Binderup Strand repræsenterer kystnære og attraktive sommerhusområder indpasset i terrænet. Øverst: Binderup Strand Nederst: Apoterkerengen, Kolding Hedesletter Mod sydvest omkring Vamdrup er landskabet domineret af hedesletten omkring Kongeåens øvre løb med sandet jordbund og mange læhegn.omkring Almind er store hedelandskaber brudt af langstrakte, levende hegn. Skov og mose Vigtige statsskove i kommunen er Stenderup Skovene, skovrejsningen ved Harte og den 112 ha store Svanemosen, som er en beskyttet højmose med tæt beplantning. Viuf Skov, Jordrup Skov og Ferup Skov er andre større, sammenhængende skovområder. Marie lunds skov, Bramdrup Skov og Kolding Skov strækker sig som grønne kiler ind mod Koldings midte og har stor rekreativ værdi. kolding kommune Landskaber kolding by centerbyer landsbyer grænseområde

18 arkitektur Kolding by Kolding er præget af markante landskabstræk som Kolding Fjord, Kolding Å og ådal med dalskråninger, der er med til at forme byens struktur. Menneskeskabte elementer som havnen og jernbanetraceet gennem byen vidner om den udvikling, der har fundet sted og får indflydelse på den fremtidige byvækst. Koldinghus, Slotsbanken og Slotssøen udgør et åbent og markant rum op ad den centrale bykerne. Ved byens ældste pladser ligger markante bygninger, som rådhuset på Akseltorv og Sankt Nicolai kirke på Nicolai plads. Nyere byrum som Vestertorv, Låsbybanke, Lilletorv og AL-passagen er opstået ved gadegennembrud, byfornyelse eller anden byomdannelse. Den indre by og dens nærmeste omgivelser domineres af etageejendomme og tæt villabebyggelse. Tæt på den gamle bykerne manifester industrialismen sig i brokvartererne ved Olaf Ryes Gade, Agtrupvej, Vesterbro og Tøndervej, der fremstår som homogene bebyggelser, i modsætning til den mere sporadiske bebyggelse langs indfaldsvejene Haderslevvej, Vejlevej og Fynsvej. I byens periferi er boligområder med samlet etagebebyggelse, ældre erhvervsbebyggelse, og yderst de sammenhængende åbne parceludstykninger og nyere erhvervsområder. Til venstre: historisk gårdmiljø, Helligkorsgade, Kolding Øverst th: Plads ved Kolding Å Nederst th: Udsigt fra Koldinghus kolding kommune Landskaber kolding by centerbyer landsbyer grænseområde

19 arkitektur Centerbyer Kolding Kommune omfatter 3 centerbyer med store oplande. Deres betydning som oplandsbyer afspejles i en række centralt beliggende offentlige bygninger. Lunderskov og Vamdrup er typiske stationsbyer langs den Østjyske længdebane fra1866. Begge byer har større erhvervsområder anlagt omkring jernbane nettet. Christiansfeld er grundlagt i 1773 og er opkaldt efter kong Christian VII, der gav tilladelse til byens opførelse. Lunderskov I Lunderskov fandtes elværk, brugsforening, adskillige købmænd og anden handels- og håndværksvirksomhed. Byen rummer prominente byggerier til de officielle funktioner og flere statelige boliger. Det grønne forløb langs Drabæk Mølleå gennem byen er et karakteristisk træk. Vamdrup Vamdrup bærer bygningsmæssigt stadig præg af at have været en driftig by med stort jernbanehotel, to mejerier, flere banker og sparekasser, købmænd, brugsforening mv. Fra vest strækker grønne områder langs Kongeåen sig ind omkring byens centrum. Christiansfeld Bykernen i Christiansfeld er et ene stående helstøbt bymiljø med fredede huse og pladser. Bebyggelsen blev opført mellem 1772 og 1810 af den herrnhutiske Brødremenighed og domineres af karakteristiske gulstenshuse i op til 2½ etager. Christiansfeld anses for at være den bedst velbevarede herrnhuterby i verden. Udenfor bykernen er åbne bolig- og erhvervsbebyggelser. Til venstre: Lunderskov Station Nederst: Bymidten i Vamdrup kolding kommune Landskaber kolding by centerbyer landsbyer grænseområde

20 arkitektur Landsbyer Det lokale samfund Landsbyerne er vigtige lokalsamfund i det åbne land. De er forskellige i deres oprindelse og fremtræden, og det har derfor stor kulturhistorisk værdi at fastholde deres udtryk. I landsbyerne Ødis, Stepping, Christiansfeld og Aller fortæller arkitekturen historien om grænsedragningen, i andre landsbyer er landbrugserhvervet eller den oprindelige jernbanedrift fremherskende i landsbyens karakter. Seværdige bygninger Gårdbebyggelser og det traditionelle længehus kendetegner mange af landsbyerne. I de slyngede vejbyer er længehusene placeret langs hovedfærdselsårerne og danner gaderummet. I andre tilfælde er bygningerne specielt bevaringsværdige på grund af alder, oprindelighed eller. Overgang til det åbne land Det er vigtigt at afgrænse landsbyen mod det åbne land, så karakteren af bosætning fastholdes. I nogle tilfælde danner bebyggelsens placering en skarp grænse mod det åbne land, i andre skaber beplantning og hegn en klar adskillelse. Landsbyens fremtid Antallet af butikker, erhverv og offentlige institutioner i de små samfund bliver gradvist mindre og påvirker samfundslivet. Ved at etablere borgerhuse, multihaller eller fælles aktiviteter i eksempelvis skoler, støttes bestræbelserne for at fastholde landsbyen levende og aktiv. Til venstre: Viuf kirke Til højre: Hus i Hjarup kolding kommune Landskaber kolding by centerbyer landsbyer grænseområde

21 arkitektur Grænseland Kolding som grænseby Ind til 1864 var Kolding grænseby mod hertugdømmet Slesvig i syd. Sønderbro over Kolding Å var grænseovergang, og Kongebrogade øst for anlagdes til kongens egen overgang. Koldinghus fik som rigsfæstning en national betydning. De hyppige fornemme besøg på slottet gjorde, at driftige adelsfolk byggede anselige gårde i byen. Byggeskik Mellem 1864 og 1920 påvirkede grænsedragningen mellem Danmark og Preussen langs Kongeåen stedets arkitektur. Byggeskik fra Centraleuro pa med store trempler, lave tage dækket af skifer eller blik, dekorativt spærværk og gult murværk med røde mønstre var dominerende. Efter 1900 blev byggeriet præget af natio nale reaktioner på brydningstiden. Den nye arkitektur havde rod i den førindustrielle tradition - den danskprægede Bedre Byggeskik og den slesvigholstenske Hjemstavnsstil lå side om side ved grænsen. Skamlingsbanken Med sin storslåede udsigt mod Nordslesvig fik Skamlingsbanken national betydning i striden om hertugdømmerne Slesvig og Holstens tilknytning til kongeriget. Her afholdtes fra 1843 de dansksindedes folkefester, som kulminerede i størrelse efter 2. verdens krig. På banken findes en række nationale mindes mærker, der stadig trækker besøgende til. Til venstre: ved Haderslevvej i Kolding Øverst th: Hus i Christiansfeld Nederst th: Skamlingsbanken kolding kommune Landskaber kolding by centerbyer landsbyer grænseområde

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010 Grøn-blå Struktur Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk Marts 2010 Tekst og layout Niras konsulenterne 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN JELLING MIDTBY UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY Vedtaget af Vejle Byråd 2. oktober 2013 Vejle Kommune Teknik & Miljø Kirketorvet 22 7100 Vejle Udviklingsplanen

Læs mere

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI august 2014 Vores mission er at skabe livskvalitet for alle i Danmark gennem det byggede miljø INDHOLD 4 Realdanias filantropiske strategi - v/jesper Nygård, adm. direktør

Læs mere