Letbaner i Danmark. Visualisering: Juul Frost Arkitekter. Fakta og fremtidsudsigter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Letbaner i Danmark. Visualisering: Juul Frost Arkitekter. Fakta og fremtidsudsigter"

Transkript

1 Letbaner i Danmark Visualisering: Juul Frost Arkitekter Fakta og fremtidsudsigter

2 Om letbaner Bergen Bybane Foto: Helge Bay En letbane er en moderne ud gave af sporvognen, der kombinerer det bedste fra tog og bus. Letbanen kører gennem gaderne på skinner som et tog, men efter vejtrafikkens færdselsregler. Byernes pres serende behov for på en gang hurtig, energi økonomisk, miljø venlig og pladsbesparende trans port af mange men nesker, opfyldes bedst af letbaner. Individuelle løs ninger, så som el-biler eller cykler løser ikke problemet alene. Let baner kan blive grund stammen i de frem tidige by miljøers lokale og regionale infra struktur, mens jern banen bedre løser trans portopgaven imel lem de større byer. En letbane til byder høj kom fort og kortere rejse tider end konventionelle bus ser ved at køre på egne spor. Et let bane tog i særligt tracé sidder ikke fast i trafikken, men kom mer hurtigere frem end den øvrige trafik, hvilket er en af de vig tig ste para metre i folks valg af transport middel. Letbaner drives normalt elek trisk og har derfor ingen lokal emis sion og støjer mindre end dagens bus ser. Derud over er let baners emissioner mindre end både bus ser og bilers, og potentielt nul på grøn energi. Derfor er letbaner en stor miljøfor bedring for både passa gerer og om givelser. Frem for alt er letbanen et bære dygtigt trans portmiddel og et attrak tivt alter nativ til bil. Letbanetrasséer kan indpasses i eksi ste rende vej-infra struktur med stig ninger og kurver, hvilket gør den billigere i anlæg end andre baner. De har mulig hed for at køre både sam men med biler og tog, samt på pladser med fod gængere. De kører dog mest muligt i eget areal i vejmidten og bør kun blandes med bil trafik eller tog trafik, hvor det ikke er muligt eller hensigts mæssigt at vælge andre løsninger. Letbanen profilerer sig i gadebilledet som en høj klasset kol lek tiv tra fik form, som både trafikalt og byplan mæssigt kræver plads - typisk på vej arealet. Til gengæld udnyttes arealet kapacitetsmæssigt langt bedre. Desuden fåes et be tyde ligt for bedret by miljø og re duktion af bil trafikken, sam tidig med at den virker som en mag net på by ud vikling og investeringer. Moderne sporvogne har i dag niveau fri indstig ning direkte i gade planet fra be skyt tede perronanlæg i vej midten med adgang via fod gænger over gang og lyskryds. Det giver en god tilgænge lighed for gang besværede, køre stole, barne vogne og blinde, der

3 Amsterdam Foto: Helge Bay ubesværet kan anvende transport midlet uden hjælp fra f.eks. en elevator. Letbanens eget spor areal, lave gulv, informations teknologi og gode køre- og bremse egenskaber side stiller sys temet med moderne metroer. Let banens kapa citet er 2-3 gange højere end almindelige busser. En let bane vogn kan erstatte cirka 10 busser i an skaffelse, som følge af let banens større kapa citet, højere gennem snits hastig hed og levetid, der er 3 gange længere end for busser. Endelig er let baner den kollek tive trafik form, der til trækker flest pendlere. Vognprofil: normalt 2,65 x 3,50 m Vognlængde: m Fritrumsbredde: min 3,25 m for et spor Køreledningshøjde: 5-6 m (kortvarigt 4,2 m) Passagerer: pass./vogn Kurveradius: ned til 25 m radius Stigningsgrad mindst op til 60

4 Hvor er der tanker om letbaner i Danmark? Aarhus Midttrafik er sammen med 8 øst jyske kommuner og Region Midt jylland i gang med at undersøge mulig hederne for at få etableret en letbane i Aarhusområdet. Projektet omfatter en række mulige etaper, som skal binde østjyske byer sammen på kryds og tværs. Atkins og Grontmij har for Midttrafik ud ar bejdet det tek niske projekt til brug for VVM-redegørelsen for letbanens 1. etape. Den omfat ter en sam menbinding af Århus-områdets to nu værende nær baner, Odderbanen og Grenaa banen, samt ud byg ning af 12 km nye let bane spor, som stræk ker sig fra Grenaa banen ved Nørre port ad Randers vej via Skejby og gen nem det nye by udviklingsområde i Lisbjerg. Herfra kobles let banen igen sammen med Grenaa banen syd vest for Lystrup. Forventet drift: Staten er også gået aktivt ind i pro jek tet. I finans lovs aftalen for 2007 er det aftalt, at staten bi drager til de nær mere under søgelser, og i januar 2009 be sluttede et bredt flertal i Folketinget at afsætte ½ mia. kr. til letbane projektet som et led i en grøn transport politik. I oktober 2009 gav transport ministeren til sagn om, at staten vil del tage aktivt i etableringen af letbanen. Visualisering: C.F. Møller Landskab Odense Atkins og Grontmij samt Incentive Partners har for Odense Kom mune gennem ført en for analyse af et let bane net. Odense er i en rivende udvikling, og letbanen er et centralt element i infra strukturen i fremtidens Odense. Odense Byråd har ved taget en linje føring, hvor let banen forbinder de vigtigste destina tioner og understøtter de største transport mønstre. Let banens første etape fast lægges som stræk ningen fra Tarup til Vester bro gennem midt byen til Syddansk Universitets center, nyt Odense Universitets hospital og videre til Hjallese Station. Forventet drift: 2018 Anden etape forventes at gå fra Vollsmose til Zoo. De to linjer får en fælles strækning gennem midtbyen og har form som et H. Med 5 minutters gangafstand kan letbanen således betjene: beboere arbejdspladser studiepladser Tegning: Grontmij

5 Københavns omegn I januar 2010 startede 11 kom muner i Køben havns omegn, sammen med Real dania, Region Hoved staden, By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Roskilde samt Transport ministeriet, et samarbejds projekt om By vision Ring byen. Formålet med visionen var at skabe et attraktivt og bære- dygtigt bybælte langs Ring 3. I det indgår en ny løsning for kollektiv trafikken. I 10 år har Amtet/Regionen og kom munerne ønsket og kæmpet for en let bane langs Ring 3 fra Lund tofte til Ishøj. Forventet drift: 2020 Transportminister Hans Christian Schmidt har på den baggrund d indgået en aftale med Region Hovedstaden og de 11 kommuner om en letbane i Ring 3. Det betyder grønt lys for en realisering af Storkøbenhavns første letbane mellem Lundtofte og Ishøj. Visualisering: Jungers Grafisk ApS Illustration: Loop City Aalborg Aalborg kommune arbej der med en idé til en let bane, som skal forbinde Aalborg midtby med Aalborg Uni versi tet og det kom mende universitets hospital. Korri doren pas serer tillige en række større ud dannelsesinstitutioner bl.a. Aalborg hus Gym nasium, Aalborg Seminarium og UCN og endvidere de store by udviklings områder Godsbane arealet, Eter nitten, Universitets parken og Postgården. En strækning der ifølge Studenter samfundet ved Aalborg Uni versitet passer de stude rende fint. I første omgang etableres der en busvej, der skal for korte rejse tiden for busser til uni versitetet, men når det nye regionshospital står klar, håber man på at have op graderet bus vejen til en let bane omkring år Visualisering: Kontrapunkt

6 Atkins Grontmij Med ansatte og 300 kon torer på verdensplan er Atkins en af verdens største multi disciplinære rådgivnings virksomheder. I Skandinavien har vi sel skaber i Danmark, Sverige og Norge, hvorfra vi leverer speciali seret råd givning med kerne kompe tencer inden for jern bane, vej, broer og konstruk tioner, GIS, energi, miljø og arkitektur. Vores rådgivning er baseret på mange års erfaring i branchen og som del af en af verdens største råd givende ingeniørvirksomheder kan vi til fordel for vores lokale kunder trække på vores globale kompe tencer og levere løsninger på et højt inter nationalt niveau. Førende jernbanerådgiver Atkins er Skandinaviens førende jern bane rådgiver. Vi er i stand til at rådgive inden for alle jern banens traditionelle tekniske discipliner samt mere kom plekse aspek ter af inte grerede transport systemer. Endvidere arbejder vi med frem tidens løs ninger inden for bl.a. høj hastig heds baner, det fælles euro pæiske signal system, ERTMS, og moderne by trafik, hvor letbaner spiller en helt central rolle. De rette forudsætninger for en optimal letbane I Atkins arbejder vi målrettet for at gøre letbanen til en mere effektiv og attraktiv transportform. Blandt andet udarbejder vi kapacitets analyse, investerings analyser, risiko- og miljøeffektanalyser samt strategier til trafikplanlægning og drift af let baner. På et mere praktisk plan kan vores specialister inden for elkraft, sikring, geoteknik og miljø sammen med vores planlæggere og projektledere levere forslag til konkrete linjeføringer og design af terminaler. Vi samarbejder med nogle af de før ende tyske, franske og britiske råd givere på let bane området. Eksempel vis har Atkins været en af fem konsulenter i det inter nationale tema tiske netværk LibeRTiN (Light Rail Thematic Network) (www.libertin.info). Formålet med netværket var at assistere de internationale organisationer UITP og UNIFE i deres indsats for indførelse af fælles europæiske krav til letbaner. Et andet eksempel er vores deltagelse i EU-forskningsprojektet Crossrail Integrating Local and Regional Rail Including Cross Border Aspects (www. transport-research.info). Grontmij har omfattende kom - petencer inden for alle aspek ter af moderne trans port systemer og infra struktur. Som byg herre eller entre prenør får du ad gang til stor er faring med trafik anlæg, der lever op til tidens krav til en bæredygtig og effek tiv infra struktur. Tværfagligt samarbejde Sammen med kunderne skaber vi værdi i alle faser af projektet og sikrer en effektiv styring af kvalitet, tid og økonomi. Samtidig høster du fordelene af en tværfaglig tilgang til projektet, da vi trækker på de bedste ekspertiser i koncernen på tværs af faglige og geografiske grænser. Ydelser Bæredygtighed er fundamentet for alle aktiviteter i Grontmij, både de interne i virksomheden og de opgaver, vi udfører for kunderne. Vi rådgiver inden for vand, energi, miljø, transport, byggeri og industri og tænker bæredygtighed ind i alle vores løsninger til gavn for vores kunder og samfundet som helhed. Arbejdsområder Grontmijs kompetencer inden for transport og veje, jernbaner og trafik styrings- systemer er samlet i vores business line Transportation & Mobility og omfatter blandt andet: Trafik- & Transportplanlægning Transportøkonomi Veje & Motorveje Vejmanagement Jernbaner Broer & Tunneller Havne- & Vandbygning Geoteknik GIS & IT Samfundsøkonomi & -analyser Projektledelse Etablering af nye havnefaciliteter Intelligente Transport Systemer Bæredygtig mobilitet Vi tænker hele vejen rundt om din infrastrukturelle problemstilling og sikrer dig og dine interessenter, at løsningen tager højde for det moderne samfunds krav til mobilitet, økonomi, fleksibilitet, pris og bæredygtighed.

7 Referencer Visualisering: C. F. Møller Landskab Midttrafik, Teknisk baggrundsrapport for VVM-Redegørelse - Aarhus Letbane ( ) Bidrag til VVM undersøgelse af Aarhus let bane etape 1, med henblik på en vur dering af an lægget og dets påvirk ninger på mil jøet. Op gaven blev ud ført i et sam arbejde imel lem Atkins og Grontmij med ud peg ning af og be grun delse for linje føring. Desuden vur dering og an be faling til ud form ning af standsningssteder, be skrivelse af de nød vendige hjælpe anlæg til banen og risikovurdering på offentligt til gænge lige om råder, til passet til de tyske baneregler: BOStrab. Des uden øko nomiske over slag for anlægs-, driftsog vedligeholdelses udgifter. Odense Kommune, Forundersøgelse af Odense Letbane, ( ) Afklaring af projekt potentialet forud for en VVM-undersøgelse i et sam arbejde imellem Atkins, Grontmij og Incentive Partners for afdækning af blandt andet: Bruger poten tiale, Trafikanalyse, Tek nisk projekt og Sam - funds øko nomi. Ud vikling af forslag til linje føringer, standsningssteder og over ordnede tekniske løsninger, samt øko nomiske overslag for anlægs-, drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

8 Adresser Atkins Atkins Danmark A/S Arne Jacobsens Allé København S Tlf.: (+45) Fax: (+45) Web: Grontmij Grontmij A/S Granskoven Glostrup Telefon: (+45) Fax: (+45) Web: Desuden kontorer i: Aarhus Esbjerg Horsens Desuden kontorer i: Aarhus Aalborg Odense Kolding Amsterdam Foto: Helge Bay

Magasinet. Den Danske Banekonference. Risikostyring. Ny Nørreport. Den stille succes. Branchen i forandring. Signalprogrammet

Magasinet. Den Danske Banekonference. Risikostyring. Ny Nørreport. Den stille succes. Branchen i forandring. Signalprogrammet Magasinet Brancheforeningen for den Danske Jernbane Nr 3 marts 2012 Ny Nørreport Branchen i forandring Risikostyring Uddannelse med jobgaranti Få morgendagens trafik til at glide De private jernbane -

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus >

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus > Annonce Denne temaavis er en annonce fra DI Transport Annonce Pia Olsen Dyhr, Danmarks nye transportminister. Fremtidens Infrastruktur For bæredygtig transport og mobilitet Hurtigere til og fra arbejde

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Trainee i Vejsektoren - en succes

Trainee i Vejsektoren - en succes Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Trainee i Vejsektoren - en succes Cykelgader nu også i Danmark! Hvem viser vej for fremtidens Vejvisere? INDHOLD N0. 6/7 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012 Forslag Regional Udviklingsplan 2012 Klima Regionens og kommunens opgaver på klimaområdet Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet Hovedstaden

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk 3 Tænk frem. Tænk sammen. Tænk videre Stærke forbindelser holder vores samfund i bevægelse. Sammen med vores kunder og partnere arbejder vi hver dag med at udvikle sammenhængende og langsigtede løsninger

Læs mere

Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG

Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG 2 Trekantområdet består af seks kommuner med hver vores identitet. Vi står sammen om at skabe en fremtid på et fælles

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter. en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien

Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter. en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet Projektet Gevinster ved investeringer i

Læs mere

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum IDA Idéklinikken dyrker, motiverer og udbreder innovation, der kan gøre sundhedsvæsenet bedre og give patienterne en bedre behandling. Sundhedsinnovation Side 24 Tillægget er udgivet af IDA SUND VÆKST

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Regional Udviklingsplan Marts 2008 Region Hovedstaden Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Region Hovedstaden Vision, udfordringer og løsninger i forslag

Læs mere

Trafikpolitikken må gå på to ben

Trafikpolitikken må gå på to ben Trafikpolitikken må gå på to ben TRANSPORTPLANLÆGNING Af Claes Nilas, administrerende direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) For at undgå, at trafikken sander til om få år, kræves en bred trafikpolitisk

Læs mere

Høring for Borgerrepræsentationen i København om: Københavns Cityring. Torsdag den 30. marts 2006 kl. 16.00 20.30 Festsalen, Københavns Rådhus.

Høring for Borgerrepræsentationen i København om: Københavns Cityring. Torsdag den 30. marts 2006 kl. 16.00 20.30 Festsalen, Københavns Rådhus. Høring for Borgerrepræsentationen i København om: Københavns Cityring Torsdag den 30. marts 2006 kl. 16.00 20.30 Festsalen, Københavns Rådhus. 1 Indholdsfortegnelse Program... 4 Høringens spørgepanel...

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Tekst: Kommunikation, Køge Kommune Layout: Kühnel Design AS Fotos: Køge Kommune, Mike Reuter, C.F. Møller, Alecitia & Rambøl, Banedanmark, Køge Kyst/Martin

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere