Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau"

Transkript

1 Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Spørgsmålene nedenfor er alle fra før 2011, hvor eksamensprojektet blev indført på c-niveau, men de kan evt. bruges som inspiration i forbindelse med udformningen af nye eksamensspørgsmål. Eksamensspørgsmål i billedkunst C, sommereksamen 2008, 1jybk Formalanalyse, gengivelsesstrategi, ekspressionistiske udtryk 1. Med udgangspunkt i en præsentation, beskrivelse, analyse og fortolkning af mindst 3 værker fra kunsthistorien og med inddragelse af egne visuelle eksperimenter skal du belyse det ekspressive maleris særlige formelle træk (ex. komposition, rum, lys, skygge, farve, maleteknik). Saml resultaterne af dine analytiske overvejelser i en konklusion om den overordnede gengivelsesstrategi i ekspressivt maleri. Til slut ønskes en vurdering af baggrunden for det ekspressive maleris særlige udtryksform (ex. livssyn, samfundsmæssig baggrund). Arkitektur 2. Med udgangspunkt i en præsentation, beskrivelse, analyse og fortolkning af mindst 3 værker fra kunsthistorien ønskes en karakteristik af klassisk og moderne formsprog i arkitekturen. Giv til slut en vurdering af arkitekturens muligheder for at iscenesætte og udtrykke skiftende epokers livssyn og magtforhold. Egne visuelle eksperimenter skal inddrages i besvarelsen.

2 Gengivelsesstrategier 3. Vælg mindst 3-4 billedeksempler fra din portfolio herunder mindst en visualiseringsopgave, som du kan bruge til at påvise forskellige kunstneres og epokers brug af forskellige gengivelsesstrategier. På grundlag af en præsentation, beskrivelse, analyse og fortolkning af værkerne ønskes en vurdering af gengivelsesstrategiernes forskellige muligheder for at skabe betydning og udtrykke mening. Til slut perspektiveres til gengivelsesstrategiernes epokale (periodemæssige) tilhørsforhold. Konceptkunst 4. Nogle kunstværker eller arkitekturværker har som hensigt, at ville påvirke beskuerens måde at tænke på. På grundlag af en præsentation, beskrivelse, analyse og fortolkning af mindst 3 værker fra mindst 2 forskellige kunstneriske områder (malerkunst, skulptur/installation og/eller arkitektur) ønskes en vurdering af værkernes effektivitet på dette område. Egne visuelle eksperimenter skal inddrages i opgavebesvarelsen. Barokken som periode 5. Vælg mindst 3 forskellige billede, skulptur og/eller arkitektur/havearkitektur eksempler fra barokken. Lav en præsentation, beskrivelse, analyse og fortolkning af værkeksemplerne med særligt fokus på barokkens stilmæssige træk og kendetegn. Giv til slut en vurdering af på hvilken måde værkeksemplernes udtryksform/stil hænger sammen med epokens samfundsstruktur, menneskesyn og magtforhold.

3 Egne visuelle eksperimenter skal inddrages i besvarelsen. Samtidskunst 6. I samtidskunsten ønsker kunstnerne i højere grad end tidligere at inddrage beskueren i dialog med værket. Med udgangspunkt i en præsentation, beskrivelse, analyse og fortolkning af mindst 3 værkeksempler fra samtidskunsten og med inddragelse af egne visuelle eksperimenter ønskes en vurdering af værkerne set i en kommunikationssammenhæng. I forlængelse heraf ønskes en diskussion af kunstbegrebet. Gengivelsesstrategier 7. Med udgangspunkt i en præsentation, beskrivelse, analyse og fortolkning af mindst 3 værker fra kunsthistorien og med inddragelse af egne visuelle eksperimenter skal du belyse 2 forskellige gengivelsesstrategier og vurdere deres mulighed for at skabe betydning og udtrykke mening gennem det kunstneriske udtryk. Giv til slut en vurdering af på hvilken måde værkeksemplernes udtryksform/stil hænger sammen med epokens samfundsstruktur, menneskesyn og magtforhold. Tema menneskeskildring 8. Med udgangspunkt i en præsentation, beskrivelse, analyse og fortolkning af mindst 3 værker fra kunsthistorien og med inddragelse af egne visuelle eksperimenter ønskes en diskussion af den måde mennesket er blevet gengivet på.

4 Saml resultaterne i en konklusion med henblik på at forklare baggrunden for forskelle og ligheder i menneskeskildringerne herunder anvendelsen af forskellige gengivelsesstrategier i forskellige epoker. Skulptur og arkitektur 9. Med udgangspunkt i en præsentation, beskrivelse, analyse og fortolkning af mindst 3 skulpturer/installationer og/eller arkitektureksempler fra kunsthistorien og med inddragelse af egne visuelle eksperimenter ønskes en diskussion af de rumlige udtryksformers muligheder for at skabe betydning og udtrykke mening. Saml resultaterne i en konklusion med henblik på at forklare baggrunden for forskelle og ligheder i de rumlige udtryksformer herunder anvendelsen af forskellige gengivelsesstrategier i forskellige epoker. Billedets virkemidler fra middelalderen og frem til i dag 10. Med udgangspunkt i 3 værker fra kunsthistorien med en tidsmæssig spredning fra omkring middelalderen og frem til i dag og med inddragelse af egne visuelle eksperimenter ønskes en redegørelse for, hvordan værkerne bruger billedets virkemidler med hensyn til komposition, rum, lys og skygge, farve og malemåde. Saml resultaterne i en konklusion med henblik på at diskutere og forklare baggrunden for forskelle og ligheder i måderne værkerne skaber betydning og udtrykker mening gennem brugen af billedets virkemidler herunder anvendelsen af forskellige gengivelsesstrategier i forskellige epoker. 1 Landskab Vælg eksempler fra din portfolio på landskabsfremstillinger fra forskellige kunsthistoriske perioder. Giv en formal- og betydningsanalyse af ét af billederne og sammenlign med de øvrige.

5 Forklar ud fra egne praktiske arbejder, hvordan du har arbejdet med at skabe rum i dine landskabsbilleder. 2 Farve Fra din portfolio skal du udvælge mindst fire værker fra forskellige kunsthistoriske perioder. Du skal foretage en formal- og betydningsanalyse af ét af værkerne med særligt henblik på en redegørelse for brug af farven. Sammenlign med de øvrige værker og inddrag egne eksempler. 3 Formsprog Udvælg fra din portfolio mindst tre værker, der er udført med forskellige formsprog (naturalistisk, ekspressivt og dekorativt). Giv en formal- og betydningsanalyse af ét af værkerne og sammenlign med de øvrige. Overvej hvorfor kunstneren i dine valgte billeder har valgt bestemte formsprog. Inddrag egne eksperimenter. 4 Funktion Nogle værker har til hensigt at påvirke beskuerens tænkemåde. Udvælg fra din portfolio mindst fire værker (f.eks. foto, maleri, skulptur, installation, arkitektur), der påvirker beskueren på forskellig vis. Giv en formal- og betydningsanalyse af ét af værkerne og sammenlign med de øvrige Inddrag egne eksperimenter. 5 Realisme Et kunstværk kan være mere eller mindre realistisk skildret. Giv en formal- og betydningsanalyse af ét værk fra din portfolio og sammenlign det med værker fra andre kunsthistoriske perioder med særligt henblik på en redegørelse for det realistisk ved værkerne. Du skal inddrage egne eksperimenter 6 Rum Find i portfolioen eksempler på rumdannelse i fire værker fra forskellige kunsthistoriske perioder. Giv en formal- og betydningsanalyse af ét af værkerne og sammenlign med de øvrige. Overvej om det kan være en sammenhæng mellem værkets formsprog og brugen af rumdannende faktorer. Inddrag egne eksperimenter.

6 7 Figur og bevægelse Udvælg fra din portfolio et værk (f.eks. foto, maleri, skulptur) med en figur i bevægelse. Giv en formal- og betydningsanalyse af værket og sammenlign med værker fra andre kunsthistoriske perioder. Inddrag egne eksperimenter. 8 Menneskeskildring Udvælg fra din portfolio et værk (f.eks. foto, maleri, skulptur)med en menneskeskildring, hvori omgivelser har betydning for beskuerens forståelse af det skildrede menneske. Giv en formal- og betydningsanalyse af værket og sammenlign det med værker fra andre kunsthistoriske perioder. Inddrag egne eksperimenter. ****************************************************************************** 1 På grundlag af en analyse af to af dine egne værker, ønskes en forklaring på hvordan man på forskellig vis kan gengive noget. Inddrag eksempler lavet af andre i din besvarelse. 2 På grundlag af en sammenlignende analyse af et af dine egne eksempler og mindst to værker, lavet af andre, ønskes en forklaring på, hvordan farve på forskellige måder kan gengives i malerkunsten. 3 På grundlag af en sammenlignende analyse af to billeder lavet af andre, som viser en forfærdelig situation, ønskes en forklaring på hvordan det forfærdelige bliver synliggjort. Inddrag egne eksempler i bevarelsen. 4

7 Nogle kunstnere opfatter linier som vigtigt element af et billede, andre kunstnere gør alt for at komme af med linier i deres værker. Forklar hvordan og hvorfor kunstnere har disse to forskellige opfattelser om linier i deres kunstværker på grundlag af en sammenlignende analyse af et eksempel på den ene holdning og et eksempel på den anden holdning. Inddrag mindst to af dine egne forsøg på at slippe af med linien eller netop at anvende linien i besvarelsen. ****************************************************************************** Beskuerpositioner Vælg 3 helt forskellige eksempler (fx maleri, foto, skulptur, installation, arkitektur) fra din Portfolio, som kan belyse forholdet mellem beskueren og værket - Introducer, beskriv og analyser de 3 valgte eksempler. (formalanalytisk) - Vurder på grundlag af beskrivelsen og analysen hvilke virkninger på beskueren det har været hensigten at skabe. (betydningsanalytisk) - Kom kort ind på baggrunden for denne hensigt mht. mindst ét af værkerne. Inddrag egne eksperimenter i besvarelsen til belysning af beskuerproblematikken NB: Med Portfolio menes såvel den fysiske som den elektroniske PF (i Fronter), ligesom eksempelmateriale til visualiseringer i forb. m. besvarelsen naturligvis både kan tages herfra og fra de anvendte undervisningsbøger. Portrættet Citat af fotografen Henri Cartier-Bresson: "Portrættet er for mig den sværeste opgave. her drejer det sig om noget ganske andet end når man upåagtet fotograferer nogen på gaden" Hvad er det for `noget ganske andet Cartier-Bresson mener det drejer sig om mht. portrættet? - Find i din Portfolio 1-2 eks. på det Cartier-Bresson taler om. Diskuter ud fra en kort formal-og betydningsanalyse af de(t) valgte eks. om andre kunstnere arbejder på samme måde som Cartier-Bresson med porttrættering. Dernæst ønskes emnet portrættering belyst ud fra en kunsthistorisk vinkel: - Vælg fra din Portfolio et ældre ( ,) og et nyere ( ) eks på portrætværker. - Beskriv og analyser de 2 eks. (formalanalytisk) og gør kort rede for portræteksemplernes funktion og betydning ud fra den kunsthistoriske baggrund. Inddrag egne eksperimenter i besvarelsen til belysning af emnet.

8 NB: Med Portfolio menes såvel den fysiske som den elektroniske (i Fronter), ligesom eksempelmateriale til visualiseringer i besvarelsen naturligvis både kan tages herfra og fra de anvendte undervisningsbøger. Tegningen/ skitsen Tegningen og skitsen har fra tidlig tid og til i dag haft mange forskellige funktioner. Vælg 4 værker fra din Portfolio, der på forskellig vis viser brugen og betydningen af tegningen og skitsen. Vælg fra følgende perioder: , , indenfor de sidste 5 år. Introducer, beskriv og analyser eksemplerne formalt og betydnigsmæssigt med henblik på en bestemmelse og forklaring af tegningen/skitsens funktion og anvendelse før og nu. Kom herunder nærmere ind på tegningen betydning som kunstart i dag. Inddrag fra din Portfolio andre eksempler samt egne eksperimenter til belysning og visualisering af emnet - hvad kan tegningen, skitsen bruges til. NB: Med Portfolio menes såvel den fysiske som den elektroniske (i Fronter), ligesom eksempelmateriale til visualiseringer i besvarelsen naturligvis både kan tages herfra og fra de anvendte undervisningsbøger. Skulptur/arkitektur Indenfor skulptur og arkitektur kan man konstatere, at den klassiske antikke formverden har været udgangspunkt og inspiration helt op til i dag. Vælg fra din Portfolio i alt 3-4 tidsmæssigt forskellige skulptur- og bygningsværker hvor den antikke formverden kan have været udgangspunkt og inspiratio. - Introducer, beskriv og analyser de valgte eksempler. (formalanalytisk) - Peg på grundlag af beskrivelsen og analysen på træk inspireret af antikkens formverden og giv et bud på de udtryks- og meningsbærende muligheder i genbruget Inddrag egne eksempler på arbejdet med problemstillinger inden for skulptur/arkitekturfeltet NB: Med Portfolio menes såvel den fysiske som den elektroniske PF (i Fronter), ligesom eksempelmateriale til visualiseringer i forb. m. besvarelsen naturligvis både kan tages herfra og fra de anvendte undervisningsbøger. Fotografi og virkelighed Indledende kort om hvad fotografiet er blevet brugt til og kan bruges til.

9 Dernæst ønskes forholdet mellem fotografi og virkelighed belyst ud fra 3-4 udvalgte eksempler fra din Portfolio - Beskriv og analyser eksemplerne (formalanalytisk) og peg på de formale elementer i værkerne, der signalerer virkelighed eller en form for uvirkelighed. Forklar dernæst det betydningsmæssige indhold i eksemplerne Ud fra dit eget arbejde med emnet fotografi og materialet i din Portfolio ønskes desuden en nærmere præsentation og betydningsanalytisk vinkel på fotografiet som medium og det udtryksog meningsdannede muligheder NB: Med Portfolio menes såvel den fysiske som den elektroniske PF (i Fronter), ligesom eksempelmateriale til visualiseringer i forb. m. besvarelsen naturligvis både kan tages herfra og fra de anvendte undervisningsbøger. Skulptur / installation / arkitektur / materialer og teknik I arkitektur og skulptur/ installation kan der arbejdes med forskellige eller de samme materialer og med forskellige teknikker, teknologier eller redskaber. Vælg fra din Portfolio 3 værker ud inden for skulptur/ installation og/eller arkitektur - Giv en formal beskrivelse og analyse af eksemplerne specielt med hensyn til brugen af teknik og materialer. - På dette grundlag ønskes en vurdering af materialebrugens og teknikanvendelsens udtryks- og betydningsbærende muligheder i disse værker - stiludtryk og indhold. Inddrag mindst 2 eks på egne visuelle eksperimenter i besvarelsen NB: Med Portfolio menes såvel den fysiske som den elektroniske PF (i Fronter), ligesom eksempelmateriale til visualiseringer i forb. m. besvarelsen naturligvis både kan tages herfra og fra de anvendte undervisningsbøger. Arkitektur 1. Vælg eksempler fra din portfolio på, hvordan man kan gengive en bygning med forskellige teknikker, og forklar, hvad fordelene ved de forskellige teknikker kan være. Eget praktisk arbejde skal indgå, f.eks. fra dit arkitekturprojekt. 2. Analyser en af de valgte bygninger formelt for at påvise, hvilken arkitektonisk stil, bygningen er opført i. 3. Forklar, hvad der er de væsentlige træk ved den pågældende arkitektoniske stil, og overvej, hvilken (med)betydning, den valgte arkitektoniske stil giver bygningen.

10 Skulptur 1. Lav, med udgangspunkt i materiale valgt fra din portfolio eller blandt vedlagte billeder en betydningsanalyse af Bjørn Nørgårds H.C.Andersenskulptur "Skyggen, rejsekammeraten og improvisatoren" (2005) foran Banegårdscenteret og sammenlign den med én af Jens Galschiøts H.C.Andersenskulpturer. 2. Forklar ud fra dit eget praktiske tredimensionelle arbejde, hvordan man kan fremstille fabeldyr eller eventyrskikkelser visuelt. 3. Gør rede for, hvordan man kan give en skulptur dynamisk bevægelse eller statisk ro og påvis om det er det dynamiske eller det statiske, der er væsentligst i henholdsvis Bjørn Nørgårds og i din egen skulptur. Landskabsfremstillinger 1. Vælg eksempler fra din portfolio på mindst to forskellige landskabsfremstillinger fra forskellige kunsthistoriske perioder, hvori det tredimensionelle illusionsrum er til stede. 2. Analyser landskabsfremstillingerne formelt med henblik på at undersøge, hvilke virkemidler der er anvendt for at fremkalde dybde, og beskriv de karakteristiske træk i billederne i forhold til landskabsfremstillinger i de pågældende kunsthistoriske perioder. 3. Forklar med udgangspunkt i et af dine egne praktiske arbejder, hvordan du har arbejdet med at skabe dybde i din landskabsfremstilling, og overvej, hvad dybden betyder for billedets udtryk. ****************************************************************************** ex 1 Vælg mindst 4 eksempler fra din portfolio på værker, som har eller har haft en repræsentativ funktion (eller indflydelses-/magt demonstration) og begrund dine valg. Mindst 2 af områderne maleri, skulptur, arkitektur skal være repræsenteret i eksempelmaterialet. Redegør for og analyser dit eget skulpturforslag til skolen og diskuter hvilket udtryk og hvilke holdninger skulpturforslaget formidler som offentlig skulptur. ex 2 Vælg fra din portfolio mindst 2 eksempler indenfor arkitektur og 2 eksempler indenfor maleri, som på markant vis afviger fra hinanden mht. formsprog og stil og redegør for det eller de hovedprincipper, som har indgået i arkitektens/kunstnerens overvejelser. Lav en grundig analyse af ét af værkerne. Perspektiver til mindst et af dine egne arbejder. ex 3 På baggrund af eksempler fra din portfolio skal du vise forskellige måder at portrættere personer

11 på. Forklar hvori forskellene består og diskuter kunstnernes holdning til deres motiv. Et af eksemplerne skal være lavet af dig selv. Et af værkerne skal gøres til genstand for grundig analyse. ex 4 Vælg fra din portfolio mindst 4 eksempler på værker (mindst 1 eksempel fra hvert af områderne maleri, arkitektur, skulptur), som illustrerer begrebet kontrast (fx farve-, lys- eller formkontrast). Redegør for hvilke visuelle virkemidler, der er anvendt til at skabe kontrast i værkerne og vurder kontrastforholdets virkning og formål. Et af værkerne skal analyseres særlig grundigt. Perspektiver til mindst et af dine egne arbejder, hvor du har arbejdet med en form for kontrast. ****************************************************************************** 1. Skulptur (installation) Vælg 3-4 værker hvor den antikke formverden kan have været udgangspunkt (inspiration). Giv et bud på den bagvedliggende ide for værkerne, en form og betydningsanalyse. Inddrag også din torso. Der kan eventuelt inddrages et maleri eller et stykke arkitektur. 2. Arkitektur Vælg 3-4 bygningsværker hvor den antikke formverden kan have været udgangspunkt (inspiration). Giv et bud på den bagvedliggende ide for bygningsværkerne, en form og betydningsanalyse. Inddrag også dit udkast til Københavnerfolder. Der kan eventuelt inddrages et maleri eller en skulptur. 3. Maleri (installation) Vælg 3-4 værker med forskellig rumopfattelse. Giv et bud på rum og farveopfattelsen i værkerne Giv et bud på den bagvedliggende ide for værkerne, en form og betydningsanalyse. Inddrag et enkelt af egne værker. ****************************************************************************** 1. Rumopbygning og perspektiv Udvælg mindst 4 kunstværker fra portfoliet (heraf mindst én af dine egne praktiske øvelser) til at illustrere den udvikling, der sker i rumopbygningen i malerkunsten. Du skal herunder bl.a. redegøre for og forklare forskellige metoder til at skabe dybde i billeder. 2. Forskelle i kunstneriske perioders formelle træk

12 Udvælg fra portfoliet mindst 2 kunstværker (skulptur eller maleri) til at illustrere forskelle i de formelle elementer mellem forskellige kunstneriske perioder. Du skal gøre dette på baggrund af formalanalyser af værkerne. I fremlægningen af dine analyser skal du inddrage mindst én af dine egne praktiske øvelser til at illustrere typiske formelle træk fra en (eller flere) af perioderne. 3. Renæssance og barok Udvælg fra portfoliet mindst 4 kunstværker inden for maleri, skulptur og arkitektur (mindst to forskellige kunstformer) til at illustrere typiske træk i kunsten i renæssancen og barokken. Du skal foretage en formalanalyse af værkerne, og kort præsentere hovedpointerne fra denne analyse. 4. Modernistisk malerkunst ( ) Udvælg fra portfoliet mindst 2 malerier fra de modernistiske stilarter, vi har beskæftiget os med, fx impressionisme, ekspressionisme, surrealisme eller abstrakt kunst. Gennem formal- og betydningsanalyse af værkerne skal du illustrere forskellene mellem stilarterne. Inddrag mindst én af dine egne praktiske øvelser til at forklare bestemte kunstneriske teknikker fra en bestemt stilart. Du skal desuden bestemme den vigtigste gengivelsesstrategi for stilarterne. 5. Skulptur Udvælg fra portfoliet 3-4 skulpturer til at illustrere typiske træk i forskellige perioder i skulpturens udvikling. Du skal gøre dette på baggrund af skulpturanalyser af værkerne. Inddrag mindst én af dine egne praktiske øvelser til at illustrere periodetypiske træk. Bestem desuden, hvilken gengivelsesstrategi, der er den vigtigste i de valgte værker.

13 6. Gengivelsesstrategier og perioder Forklar kort, hvad gengivelsesstrategier er. Inddrag mindst ét af dine egne værker til dette formål. Vælg herefter fra portfoliet 3 kunstværker (maleri/skulptur) til at illustrere forskellige gengivelsesstrategier. Du skal kunne argumentere for, hvorfor du mener, det er netop disse gengivelsesstrategier, der er anvendt, på baggrund af udvalgte punkter fra en formal- eller betydningsanalyse af værkerne. Overvej desuden, om den gengivelsesstrategi, der er benyttet i disse 3 kunstværker, er typiske for den periode, de tilhører. 7. Gengivelsesstrategi og kunstnerisk smag Vælg fra portfoliet 3 kunstværker (maleri eller skulptur) til at illustrere forskellige former for gengivelsesstrategier. Du skal kunne argumentere for, hvorfor du mener, det er netop disse gengivelsesstrategier, der er anvendt, på baggrund af udvalgte punkter fra en formal- eller betydningsanalyse af værkerne. Vælg desuden mindst ét af dine egne værker til at uddybe, hvordan man kan arbejde med den gengivelsesstrategi, du her har brugt. Sammenhold de forskellige gengivelsesstrategier med den afsender/modtager-model inden for kunst, som vi har arbejdet med (se herunder). Diskutér herudfra, om der er sammenhæng mellem folks kunstneriske smag og kunstnerens gengivelsesstrategier. 8. Komparativ arkitekturanalyse Foretag en sammenlignende arkitekturanalyse af 2-3 bygningsværker fra forskellige perioder/stilarter med henblik på at påvise forskelle og ligheder mellem dem. Bygningsværkerne udvælges fra portfoliet. I en perspektivering skal du beskrive de værdier/den ideologi, der ligger bag de valgte bygningsværker, og sammenligne dem med værdierne i din egen arkitekturmodel, lavet i Google SketchUp.

14 9. Arkitektur og ideologi Med udgangspunkt i din arkitekturmodel lavet i Google SketchUp, samt 2-3 andre bygningsværker udvalgt fra portfoliet, skal du redegøre for, hvordan arkitektur og ideologi/værdier hænger sammen. Dette skal gøres på baggrund af en kort arkitekturanalyse af værkerne - også dit eget. Gør rede for, hvordan bygningsværkernes ideologi hænger sammen med periodens ideologi. Du kan vælge at gøre dette undervejs i analyserne. Placér også din egen arkitekturmodel i forhold til fx stilarterne modernisme, postmodernisme og nymodernisme. 10. Samtidskunst Med udgangspunkt i dit projekt i samtidskunst skal du foretage en grundig formal- og betydningsanalyse af et samtidskunstværk og af dit eget værk, som du har lavet som en kommentar til samtidskunstværket. Inddrag evt. kunstnerens biografi. Overvej desuden hvilken gengivelsesstrategi, der er benyttet i henholdsvis samtidskunstværket og din egen praktiske øvelse. Perspektivér værkerne til tidligere perioder/stilarter - kan der findes inspiration fra andre perioder? 11. Farven i kunsten Foretag en grundig farveanalyse af mindst 3 værker udvalgt fra portfoliet; ét af værkerne skal være fra udstillingen "Farven i kunsten" på Louisiana, og ét skal være en af dine egne praktiske øvelser. Perspektivér værkerne til den periode/stilart, de tilhører, og vurdér om denne brug af farven var typisk for perioden. Overvej også, hvilken stilart dit eget værk hører ind under.

15

Tre analytiske synsvinkler: den formalanalytiske, den betydningsanalytiske og den socialanalytiske (vejledningstekst 2005)

Tre analytiske synsvinkler: den formalanalytiske, den betydningsanalytiske og den socialanalytiske (vejledningstekst 2005) Tre analytiske synsvinkler: den formalanalytiske, den betydningsanalytiske og den socialanalytiske (vejledningstekst 2005) Når man foretager en billede-, rum- eller arkitekturanalyse, (jf. 2.1. Analysere

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 1 Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse HF Fag og niveau Billedkunst O-B stx (prøveform a) Lærer Hold Tine Kent Egedal te@vucv.dk 1bkB02 Oversigt over gennemførte

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014.

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål 1 a) Udvælg en bygning du kender og gennemgå bygningen (eksteriør som interiør). Du skal anvende 3 analyseniveauer: b) Sammenlign den udvalgte bygning

Læs mere

Vejledning til faget billedkunst

Vejledning til faget billedkunst Vejledning til faget billedkunst almen voksenuddannelse Billedkunst 2 Forsidebilledet er gengivet med tilladelse fra privat kunstner. Indhold 1. Identitet og formål...3 1.1 Identitet... 3 1.2 Formål...

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Informationsteknologi B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for

Læs mere

5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage?

5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage? 5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage? Inden vi går i gang med den egentlige analyse af de Forenklede Fælles Mål for billedkunst, gengiver vi på side 123-124 den tekst, der er fælles

Læs mere

Klik på det fag, du vil se!

Klik på det fag, du vil se! Klik på det fag, du vil se! Fransk... 2 Biologi/Kemi/NV... 4 Matematik... 9 Engelsk B... 11 Dansk... 13 Dansk særligt for STX... 15 Samfundsfag... 17 Fysik... 19 Psykologi... 20 Historie... 21 Musik...

Læs mere

Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen

Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen vorfor arbejde med samtidskunst? Inspirationsmateriale til un der visere, der gerne vil ind drage kunstneriske udtryks former i undervisningen HHer kan du hente inspiration til at arbejde med samtidskunst

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold STX Billedkunst, niveau C Jeanette

Læs mere

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit.

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit. Billedopbygning 1 Teknikken er ikke alt, men et godt redskab. Nu hvor du kender egenskaberne af dit udstyr (læs begynder og udstyr delen), kan jeg lære dig, hvordan du kan bruge dette til at give dit billede

Læs mere

UDEN FOR MYLDRETID 12.10 2013 05.01 2014

UDEN FOR MYLDRETID 12.10 2013 05.01 2014 UDEN FOR MYLDRETID 12.10 2013 05.01 2014 Undervisningsmateriale fra Vendsyssel Kunstmuseum Målgruppe: 7. 10. klasse Fag: Billedkunst, Dansk, Geografi, Idræt, Fotolære, Medier og Samfundsfag Carsten Ingemann:

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Udviklingen af den skriftlige diskurs i mediefag

Udviklingen af den skriftlige diskurs i mediefag Medielærerforeningen for de gymnasiale uddannelser Udviklingsprojektet: Udviklingen af den skriftlige diskurs i mediefag Opgavekatalog v. Mimi Olsen - Mette Wolfhagen Linnebjerg - Hans Oluf Schou - Henning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling Ifølge læreplanen udmelder Undervisningsministeriet emne og overordnede problemstillinger som skal danne udgangspunkt for den mundtlige prøve i almen studieforberedelse.

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

En personlig afklarethed og et fokus på det almene

En personlig afklarethed og et fokus på det almene MAJ 2009 En personlig afklarethed og et fokus på det almene Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Af Lonni Hall, Michael Højlund Larsen & Thomas Ryan Jensen I det

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere