Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau"

Transkript

1 Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Spørgsmålene nedenfor er alle fra før 2011, hvor eksamensprojektet blev indført på c-niveau, men de kan evt. bruges som inspiration i forbindelse med udformningen af nye eksamensspørgsmål. Eksamensspørgsmål i billedkunst C, sommereksamen 2008, 1jybk Formalanalyse, gengivelsesstrategi, ekspressionistiske udtryk 1. Med udgangspunkt i en præsentation, beskrivelse, analyse og fortolkning af mindst 3 værker fra kunsthistorien og med inddragelse af egne visuelle eksperimenter skal du belyse det ekspressive maleris særlige formelle træk (ex. komposition, rum, lys, skygge, farve, maleteknik). Saml resultaterne af dine analytiske overvejelser i en konklusion om den overordnede gengivelsesstrategi i ekspressivt maleri. Til slut ønskes en vurdering af baggrunden for det ekspressive maleris særlige udtryksform (ex. livssyn, samfundsmæssig baggrund). Arkitektur 2. Med udgangspunkt i en præsentation, beskrivelse, analyse og fortolkning af mindst 3 værker fra kunsthistorien ønskes en karakteristik af klassisk og moderne formsprog i arkitekturen. Giv til slut en vurdering af arkitekturens muligheder for at iscenesætte og udtrykke skiftende epokers livssyn og magtforhold. Egne visuelle eksperimenter skal inddrages i besvarelsen.

2 Gengivelsesstrategier 3. Vælg mindst 3-4 billedeksempler fra din portfolio herunder mindst en visualiseringsopgave, som du kan bruge til at påvise forskellige kunstneres og epokers brug af forskellige gengivelsesstrategier. På grundlag af en præsentation, beskrivelse, analyse og fortolkning af værkerne ønskes en vurdering af gengivelsesstrategiernes forskellige muligheder for at skabe betydning og udtrykke mening. Til slut perspektiveres til gengivelsesstrategiernes epokale (periodemæssige) tilhørsforhold. Konceptkunst 4. Nogle kunstværker eller arkitekturværker har som hensigt, at ville påvirke beskuerens måde at tænke på. På grundlag af en præsentation, beskrivelse, analyse og fortolkning af mindst 3 værker fra mindst 2 forskellige kunstneriske områder (malerkunst, skulptur/installation og/eller arkitektur) ønskes en vurdering af værkernes effektivitet på dette område. Egne visuelle eksperimenter skal inddrages i opgavebesvarelsen. Barokken som periode 5. Vælg mindst 3 forskellige billede, skulptur og/eller arkitektur/havearkitektur eksempler fra barokken. Lav en præsentation, beskrivelse, analyse og fortolkning af værkeksemplerne med særligt fokus på barokkens stilmæssige træk og kendetegn. Giv til slut en vurdering af på hvilken måde værkeksemplernes udtryksform/stil hænger sammen med epokens samfundsstruktur, menneskesyn og magtforhold.

3 Egne visuelle eksperimenter skal inddrages i besvarelsen. Samtidskunst 6. I samtidskunsten ønsker kunstnerne i højere grad end tidligere at inddrage beskueren i dialog med værket. Med udgangspunkt i en præsentation, beskrivelse, analyse og fortolkning af mindst 3 værkeksempler fra samtidskunsten og med inddragelse af egne visuelle eksperimenter ønskes en vurdering af værkerne set i en kommunikationssammenhæng. I forlængelse heraf ønskes en diskussion af kunstbegrebet. Gengivelsesstrategier 7. Med udgangspunkt i en præsentation, beskrivelse, analyse og fortolkning af mindst 3 værker fra kunsthistorien og med inddragelse af egne visuelle eksperimenter skal du belyse 2 forskellige gengivelsesstrategier og vurdere deres mulighed for at skabe betydning og udtrykke mening gennem det kunstneriske udtryk. Giv til slut en vurdering af på hvilken måde værkeksemplernes udtryksform/stil hænger sammen med epokens samfundsstruktur, menneskesyn og magtforhold. Tema menneskeskildring 8. Med udgangspunkt i en præsentation, beskrivelse, analyse og fortolkning af mindst 3 værker fra kunsthistorien og med inddragelse af egne visuelle eksperimenter ønskes en diskussion af den måde mennesket er blevet gengivet på.

4 Saml resultaterne i en konklusion med henblik på at forklare baggrunden for forskelle og ligheder i menneskeskildringerne herunder anvendelsen af forskellige gengivelsesstrategier i forskellige epoker. Skulptur og arkitektur 9. Med udgangspunkt i en præsentation, beskrivelse, analyse og fortolkning af mindst 3 skulpturer/installationer og/eller arkitektureksempler fra kunsthistorien og med inddragelse af egne visuelle eksperimenter ønskes en diskussion af de rumlige udtryksformers muligheder for at skabe betydning og udtrykke mening. Saml resultaterne i en konklusion med henblik på at forklare baggrunden for forskelle og ligheder i de rumlige udtryksformer herunder anvendelsen af forskellige gengivelsesstrategier i forskellige epoker. Billedets virkemidler fra middelalderen og frem til i dag 10. Med udgangspunkt i 3 værker fra kunsthistorien med en tidsmæssig spredning fra omkring middelalderen og frem til i dag og med inddragelse af egne visuelle eksperimenter ønskes en redegørelse for, hvordan værkerne bruger billedets virkemidler med hensyn til komposition, rum, lys og skygge, farve og malemåde. Saml resultaterne i en konklusion med henblik på at diskutere og forklare baggrunden for forskelle og ligheder i måderne værkerne skaber betydning og udtrykker mening gennem brugen af billedets virkemidler herunder anvendelsen af forskellige gengivelsesstrategier i forskellige epoker. 1 Landskab Vælg eksempler fra din portfolio på landskabsfremstillinger fra forskellige kunsthistoriske perioder. Giv en formal- og betydningsanalyse af ét af billederne og sammenlign med de øvrige.

5 Forklar ud fra egne praktiske arbejder, hvordan du har arbejdet med at skabe rum i dine landskabsbilleder. 2 Farve Fra din portfolio skal du udvælge mindst fire værker fra forskellige kunsthistoriske perioder. Du skal foretage en formal- og betydningsanalyse af ét af værkerne med særligt henblik på en redegørelse for brug af farven. Sammenlign med de øvrige værker og inddrag egne eksempler. 3 Formsprog Udvælg fra din portfolio mindst tre værker, der er udført med forskellige formsprog (naturalistisk, ekspressivt og dekorativt). Giv en formal- og betydningsanalyse af ét af værkerne og sammenlign med de øvrige. Overvej hvorfor kunstneren i dine valgte billeder har valgt bestemte formsprog. Inddrag egne eksperimenter. 4 Funktion Nogle værker har til hensigt at påvirke beskuerens tænkemåde. Udvælg fra din portfolio mindst fire værker (f.eks. foto, maleri, skulptur, installation, arkitektur), der påvirker beskueren på forskellig vis. Giv en formal- og betydningsanalyse af ét af værkerne og sammenlign med de øvrige Inddrag egne eksperimenter. 5 Realisme Et kunstværk kan være mere eller mindre realistisk skildret. Giv en formal- og betydningsanalyse af ét værk fra din portfolio og sammenlign det med værker fra andre kunsthistoriske perioder med særligt henblik på en redegørelse for det realistisk ved værkerne. Du skal inddrage egne eksperimenter 6 Rum Find i portfolioen eksempler på rumdannelse i fire værker fra forskellige kunsthistoriske perioder. Giv en formal- og betydningsanalyse af ét af værkerne og sammenlign med de øvrige. Overvej om det kan være en sammenhæng mellem værkets formsprog og brugen af rumdannende faktorer. Inddrag egne eksperimenter.

6 7 Figur og bevægelse Udvælg fra din portfolio et værk (f.eks. foto, maleri, skulptur) med en figur i bevægelse. Giv en formal- og betydningsanalyse af værket og sammenlign med værker fra andre kunsthistoriske perioder. Inddrag egne eksperimenter. 8 Menneskeskildring Udvælg fra din portfolio et værk (f.eks. foto, maleri, skulptur)med en menneskeskildring, hvori omgivelser har betydning for beskuerens forståelse af det skildrede menneske. Giv en formal- og betydningsanalyse af værket og sammenlign det med værker fra andre kunsthistoriske perioder. Inddrag egne eksperimenter. ****************************************************************************** 1 På grundlag af en analyse af to af dine egne værker, ønskes en forklaring på hvordan man på forskellig vis kan gengive noget. Inddrag eksempler lavet af andre i din besvarelse. 2 På grundlag af en sammenlignende analyse af et af dine egne eksempler og mindst to værker, lavet af andre, ønskes en forklaring på, hvordan farve på forskellige måder kan gengives i malerkunsten. 3 På grundlag af en sammenlignende analyse af to billeder lavet af andre, som viser en forfærdelig situation, ønskes en forklaring på hvordan det forfærdelige bliver synliggjort. Inddrag egne eksempler i bevarelsen. 4

7 Nogle kunstnere opfatter linier som vigtigt element af et billede, andre kunstnere gør alt for at komme af med linier i deres værker. Forklar hvordan og hvorfor kunstnere har disse to forskellige opfattelser om linier i deres kunstværker på grundlag af en sammenlignende analyse af et eksempel på den ene holdning og et eksempel på den anden holdning. Inddrag mindst to af dine egne forsøg på at slippe af med linien eller netop at anvende linien i besvarelsen. ****************************************************************************** Beskuerpositioner Vælg 3 helt forskellige eksempler (fx maleri, foto, skulptur, installation, arkitektur) fra din Portfolio, som kan belyse forholdet mellem beskueren og værket - Introducer, beskriv og analyser de 3 valgte eksempler. (formalanalytisk) - Vurder på grundlag af beskrivelsen og analysen hvilke virkninger på beskueren det har været hensigten at skabe. (betydningsanalytisk) - Kom kort ind på baggrunden for denne hensigt mht. mindst ét af værkerne. Inddrag egne eksperimenter i besvarelsen til belysning af beskuerproblematikken NB: Med Portfolio menes såvel den fysiske som den elektroniske PF (i Fronter), ligesom eksempelmateriale til visualiseringer i forb. m. besvarelsen naturligvis både kan tages herfra og fra de anvendte undervisningsbøger. Portrættet Citat af fotografen Henri Cartier-Bresson: "Portrættet er for mig den sværeste opgave. her drejer det sig om noget ganske andet end når man upåagtet fotograferer nogen på gaden" Hvad er det for `noget ganske andet Cartier-Bresson mener det drejer sig om mht. portrættet? - Find i din Portfolio 1-2 eks. på det Cartier-Bresson taler om. Diskuter ud fra en kort formal-og betydningsanalyse af de(t) valgte eks. om andre kunstnere arbejder på samme måde som Cartier-Bresson med porttrættering. Dernæst ønskes emnet portrættering belyst ud fra en kunsthistorisk vinkel: - Vælg fra din Portfolio et ældre ( ,) og et nyere ( ) eks på portrætværker. - Beskriv og analyser de 2 eks. (formalanalytisk) og gør kort rede for portræteksemplernes funktion og betydning ud fra den kunsthistoriske baggrund. Inddrag egne eksperimenter i besvarelsen til belysning af emnet.

8 NB: Med Portfolio menes såvel den fysiske som den elektroniske (i Fronter), ligesom eksempelmateriale til visualiseringer i besvarelsen naturligvis både kan tages herfra og fra de anvendte undervisningsbøger. Tegningen/ skitsen Tegningen og skitsen har fra tidlig tid og til i dag haft mange forskellige funktioner. Vælg 4 værker fra din Portfolio, der på forskellig vis viser brugen og betydningen af tegningen og skitsen. Vælg fra følgende perioder: , , indenfor de sidste 5 år. Introducer, beskriv og analyser eksemplerne formalt og betydnigsmæssigt med henblik på en bestemmelse og forklaring af tegningen/skitsens funktion og anvendelse før og nu. Kom herunder nærmere ind på tegningen betydning som kunstart i dag. Inddrag fra din Portfolio andre eksempler samt egne eksperimenter til belysning og visualisering af emnet - hvad kan tegningen, skitsen bruges til. NB: Med Portfolio menes såvel den fysiske som den elektroniske (i Fronter), ligesom eksempelmateriale til visualiseringer i besvarelsen naturligvis både kan tages herfra og fra de anvendte undervisningsbøger. Skulptur/arkitektur Indenfor skulptur og arkitektur kan man konstatere, at den klassiske antikke formverden har været udgangspunkt og inspiration helt op til i dag. Vælg fra din Portfolio i alt 3-4 tidsmæssigt forskellige skulptur- og bygningsværker hvor den antikke formverden kan have været udgangspunkt og inspiratio. - Introducer, beskriv og analyser de valgte eksempler. (formalanalytisk) - Peg på grundlag af beskrivelsen og analysen på træk inspireret af antikkens formverden og giv et bud på de udtryks- og meningsbærende muligheder i genbruget Inddrag egne eksempler på arbejdet med problemstillinger inden for skulptur/arkitekturfeltet NB: Med Portfolio menes såvel den fysiske som den elektroniske PF (i Fronter), ligesom eksempelmateriale til visualiseringer i forb. m. besvarelsen naturligvis både kan tages herfra og fra de anvendte undervisningsbøger. Fotografi og virkelighed Indledende kort om hvad fotografiet er blevet brugt til og kan bruges til.

9 Dernæst ønskes forholdet mellem fotografi og virkelighed belyst ud fra 3-4 udvalgte eksempler fra din Portfolio - Beskriv og analyser eksemplerne (formalanalytisk) og peg på de formale elementer i værkerne, der signalerer virkelighed eller en form for uvirkelighed. Forklar dernæst det betydningsmæssige indhold i eksemplerne Ud fra dit eget arbejde med emnet fotografi og materialet i din Portfolio ønskes desuden en nærmere præsentation og betydningsanalytisk vinkel på fotografiet som medium og det udtryksog meningsdannede muligheder NB: Med Portfolio menes såvel den fysiske som den elektroniske PF (i Fronter), ligesom eksempelmateriale til visualiseringer i forb. m. besvarelsen naturligvis både kan tages herfra og fra de anvendte undervisningsbøger. Skulptur / installation / arkitektur / materialer og teknik I arkitektur og skulptur/ installation kan der arbejdes med forskellige eller de samme materialer og med forskellige teknikker, teknologier eller redskaber. Vælg fra din Portfolio 3 værker ud inden for skulptur/ installation og/eller arkitektur - Giv en formal beskrivelse og analyse af eksemplerne specielt med hensyn til brugen af teknik og materialer. - På dette grundlag ønskes en vurdering af materialebrugens og teknikanvendelsens udtryks- og betydningsbærende muligheder i disse værker - stiludtryk og indhold. Inddrag mindst 2 eks på egne visuelle eksperimenter i besvarelsen NB: Med Portfolio menes såvel den fysiske som den elektroniske PF (i Fronter), ligesom eksempelmateriale til visualiseringer i forb. m. besvarelsen naturligvis både kan tages herfra og fra de anvendte undervisningsbøger. Arkitektur 1. Vælg eksempler fra din portfolio på, hvordan man kan gengive en bygning med forskellige teknikker, og forklar, hvad fordelene ved de forskellige teknikker kan være. Eget praktisk arbejde skal indgå, f.eks. fra dit arkitekturprojekt. 2. Analyser en af de valgte bygninger formelt for at påvise, hvilken arkitektonisk stil, bygningen er opført i. 3. Forklar, hvad der er de væsentlige træk ved den pågældende arkitektoniske stil, og overvej, hvilken (med)betydning, den valgte arkitektoniske stil giver bygningen.

10 Skulptur 1. Lav, med udgangspunkt i materiale valgt fra din portfolio eller blandt vedlagte billeder en betydningsanalyse af Bjørn Nørgårds H.C.Andersenskulptur "Skyggen, rejsekammeraten og improvisatoren" (2005) foran Banegårdscenteret og sammenlign den med én af Jens Galschiøts H.C.Andersenskulpturer. 2. Forklar ud fra dit eget praktiske tredimensionelle arbejde, hvordan man kan fremstille fabeldyr eller eventyrskikkelser visuelt. 3. Gør rede for, hvordan man kan give en skulptur dynamisk bevægelse eller statisk ro og påvis om det er det dynamiske eller det statiske, der er væsentligst i henholdsvis Bjørn Nørgårds og i din egen skulptur. Landskabsfremstillinger 1. Vælg eksempler fra din portfolio på mindst to forskellige landskabsfremstillinger fra forskellige kunsthistoriske perioder, hvori det tredimensionelle illusionsrum er til stede. 2. Analyser landskabsfremstillingerne formelt med henblik på at undersøge, hvilke virkemidler der er anvendt for at fremkalde dybde, og beskriv de karakteristiske træk i billederne i forhold til landskabsfremstillinger i de pågældende kunsthistoriske perioder. 3. Forklar med udgangspunkt i et af dine egne praktiske arbejder, hvordan du har arbejdet med at skabe dybde i din landskabsfremstilling, og overvej, hvad dybden betyder for billedets udtryk. ****************************************************************************** ex 1 Vælg mindst 4 eksempler fra din portfolio på værker, som har eller har haft en repræsentativ funktion (eller indflydelses-/magt demonstration) og begrund dine valg. Mindst 2 af områderne maleri, skulptur, arkitektur skal være repræsenteret i eksempelmaterialet. Redegør for og analyser dit eget skulpturforslag til skolen og diskuter hvilket udtryk og hvilke holdninger skulpturforslaget formidler som offentlig skulptur. ex 2 Vælg fra din portfolio mindst 2 eksempler indenfor arkitektur og 2 eksempler indenfor maleri, som på markant vis afviger fra hinanden mht. formsprog og stil og redegør for det eller de hovedprincipper, som har indgået i arkitektens/kunstnerens overvejelser. Lav en grundig analyse af ét af værkerne. Perspektiver til mindst et af dine egne arbejder. ex 3 På baggrund af eksempler fra din portfolio skal du vise forskellige måder at portrættere personer

11 på. Forklar hvori forskellene består og diskuter kunstnernes holdning til deres motiv. Et af eksemplerne skal være lavet af dig selv. Et af værkerne skal gøres til genstand for grundig analyse. ex 4 Vælg fra din portfolio mindst 4 eksempler på værker (mindst 1 eksempel fra hvert af områderne maleri, arkitektur, skulptur), som illustrerer begrebet kontrast (fx farve-, lys- eller formkontrast). Redegør for hvilke visuelle virkemidler, der er anvendt til at skabe kontrast i værkerne og vurder kontrastforholdets virkning og formål. Et af værkerne skal analyseres særlig grundigt. Perspektiver til mindst et af dine egne arbejder, hvor du har arbejdet med en form for kontrast. ****************************************************************************** 1. Skulptur (installation) Vælg 3-4 værker hvor den antikke formverden kan have været udgangspunkt (inspiration). Giv et bud på den bagvedliggende ide for værkerne, en form og betydningsanalyse. Inddrag også din torso. Der kan eventuelt inddrages et maleri eller et stykke arkitektur. 2. Arkitektur Vælg 3-4 bygningsværker hvor den antikke formverden kan have været udgangspunkt (inspiration). Giv et bud på den bagvedliggende ide for bygningsværkerne, en form og betydningsanalyse. Inddrag også dit udkast til Københavnerfolder. Der kan eventuelt inddrages et maleri eller en skulptur. 3. Maleri (installation) Vælg 3-4 værker med forskellig rumopfattelse. Giv et bud på rum og farveopfattelsen i værkerne Giv et bud på den bagvedliggende ide for værkerne, en form og betydningsanalyse. Inddrag et enkelt af egne værker. ****************************************************************************** 1. Rumopbygning og perspektiv Udvælg mindst 4 kunstværker fra portfoliet (heraf mindst én af dine egne praktiske øvelser) til at illustrere den udvikling, der sker i rumopbygningen i malerkunsten. Du skal herunder bl.a. redegøre for og forklare forskellige metoder til at skabe dybde i billeder. 2. Forskelle i kunstneriske perioders formelle træk

12 Udvælg fra portfoliet mindst 2 kunstværker (skulptur eller maleri) til at illustrere forskelle i de formelle elementer mellem forskellige kunstneriske perioder. Du skal gøre dette på baggrund af formalanalyser af værkerne. I fremlægningen af dine analyser skal du inddrage mindst én af dine egne praktiske øvelser til at illustrere typiske formelle træk fra en (eller flere) af perioderne. 3. Renæssance og barok Udvælg fra portfoliet mindst 4 kunstværker inden for maleri, skulptur og arkitektur (mindst to forskellige kunstformer) til at illustrere typiske træk i kunsten i renæssancen og barokken. Du skal foretage en formalanalyse af værkerne, og kort præsentere hovedpointerne fra denne analyse. 4. Modernistisk malerkunst ( ) Udvælg fra portfoliet mindst 2 malerier fra de modernistiske stilarter, vi har beskæftiget os med, fx impressionisme, ekspressionisme, surrealisme eller abstrakt kunst. Gennem formal- og betydningsanalyse af værkerne skal du illustrere forskellene mellem stilarterne. Inddrag mindst én af dine egne praktiske øvelser til at forklare bestemte kunstneriske teknikker fra en bestemt stilart. Du skal desuden bestemme den vigtigste gengivelsesstrategi for stilarterne. 5. Skulptur Udvælg fra portfoliet 3-4 skulpturer til at illustrere typiske træk i forskellige perioder i skulpturens udvikling. Du skal gøre dette på baggrund af skulpturanalyser af værkerne. Inddrag mindst én af dine egne praktiske øvelser til at illustrere periodetypiske træk. Bestem desuden, hvilken gengivelsesstrategi, der er den vigtigste i de valgte værker.

13 6. Gengivelsesstrategier og perioder Forklar kort, hvad gengivelsesstrategier er. Inddrag mindst ét af dine egne værker til dette formål. Vælg herefter fra portfoliet 3 kunstværker (maleri/skulptur) til at illustrere forskellige gengivelsesstrategier. Du skal kunne argumentere for, hvorfor du mener, det er netop disse gengivelsesstrategier, der er anvendt, på baggrund af udvalgte punkter fra en formal- eller betydningsanalyse af værkerne. Overvej desuden, om den gengivelsesstrategi, der er benyttet i disse 3 kunstværker, er typiske for den periode, de tilhører. 7. Gengivelsesstrategi og kunstnerisk smag Vælg fra portfoliet 3 kunstværker (maleri eller skulptur) til at illustrere forskellige former for gengivelsesstrategier. Du skal kunne argumentere for, hvorfor du mener, det er netop disse gengivelsesstrategier, der er anvendt, på baggrund af udvalgte punkter fra en formal- eller betydningsanalyse af værkerne. Vælg desuden mindst ét af dine egne værker til at uddybe, hvordan man kan arbejde med den gengivelsesstrategi, du her har brugt. Sammenhold de forskellige gengivelsesstrategier med den afsender/modtager-model inden for kunst, som vi har arbejdet med (se herunder). Diskutér herudfra, om der er sammenhæng mellem folks kunstneriske smag og kunstnerens gengivelsesstrategier. 8. Komparativ arkitekturanalyse Foretag en sammenlignende arkitekturanalyse af 2-3 bygningsværker fra forskellige perioder/stilarter med henblik på at påvise forskelle og ligheder mellem dem. Bygningsværkerne udvælges fra portfoliet. I en perspektivering skal du beskrive de værdier/den ideologi, der ligger bag de valgte bygningsværker, og sammenligne dem med værdierne i din egen arkitekturmodel, lavet i Google SketchUp.

14 9. Arkitektur og ideologi Med udgangspunkt i din arkitekturmodel lavet i Google SketchUp, samt 2-3 andre bygningsværker udvalgt fra portfoliet, skal du redegøre for, hvordan arkitektur og ideologi/værdier hænger sammen. Dette skal gøres på baggrund af en kort arkitekturanalyse af værkerne - også dit eget. Gør rede for, hvordan bygningsværkernes ideologi hænger sammen med periodens ideologi. Du kan vælge at gøre dette undervejs i analyserne. Placér også din egen arkitekturmodel i forhold til fx stilarterne modernisme, postmodernisme og nymodernisme. 10. Samtidskunst Med udgangspunkt i dit projekt i samtidskunst skal du foretage en grundig formal- og betydningsanalyse af et samtidskunstværk og af dit eget værk, som du har lavet som en kommentar til samtidskunstværket. Inddrag evt. kunstnerens biografi. Overvej desuden hvilken gengivelsesstrategi, der er benyttet i henholdsvis samtidskunstværket og din egen praktiske øvelse. Perspektivér værkerne til tidligere perioder/stilarter - kan der findes inspiration fra andre perioder? 11. Farven i kunsten Foretag en grundig farveanalyse af mindst 3 værker udvalgt fra portfoliet; ét af værkerne skal være fra udstillingen "Farven i kunsten" på Louisiana, og ét skal være en af dine egne praktiske øvelser. Perspektivér værkerne til den periode/stilart, de tilhører, og vurdér om denne brug af farven var typisk for perioden. Overvej også, hvilken stilart dit eget værk hører ind under.

15

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold STX Billedkunst, niveau C Jeanette

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Kære selvstuderende i: Billedkunst C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Kære selvstuderende i: Billedkunst C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Billedkunst C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Bemærk følgende: 1. Se læreplan for billedkunst HF C i bilaget her. 2. Portfolio:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. August 2013 juni 2014. Uddannelse.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. August 2013 juni 2014. Uddannelse. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2013 juni 2014 VUC Skive-Viborg Hf Billedkunst C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj 2012 Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf/hfe Billedkunst

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse HF Fag og niveau Billedkunst O-B stx (prøveform a) Lærer Hold Tine Kent Egedal te@vucv.dk 1bkB02 Oversigt over gennemførte

Læs mere

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014.

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål 1 a) Udvælg en bygning du kender og gennemgå bygningen (eksteriør som interiør). Du skal anvende 3 analyseniveauer: b) Sammenlign den udvalgte bygning

Læs mere

Eks. på undervisningsmateriale hvor begrebet gengivelsesstrategi` indgår som læringselement.

Eks. på undervisningsmateriale hvor begrebet gengivelsesstrategi` indgår som læringselement. UDVIKLINGSPROJEKT i Bik / KONFERENCE 8-9-marts 07. GENGIVELSESSTRATEGIER. VitaRiis. jogvriis@image.dk. 12-07-2007 1 BILAG 4: Eks. på undervisningsmateriale hvor begrebet gengivelsesstrategi` indgår som

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf

Læs mere

Billedkunst C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Billedkunst C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Billedkunst C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Billedkunst C Stx. Vejledning / Råd og vink. 1. Identitet og formål. 2. Faglige mål og fagligt indhold. Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Billedkunst C Stx. Vejledning / Råd og vink. 1. Identitet og formål. 2. Faglige mål og fagligt indhold. Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Billedkunst C Stx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC, Nykøbing afd. HF Billedkunst

Læs mere

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 Det Nationale Fotomuseum, Den Sorte Diamant Søren Kierkegaards Plads 1, København K Alle dage undtagen søndag: 10-19

Læs mere

Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder ikke mindst billedkunst anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. Derfor undervises i billedkunst

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2014 Læreruddannelse

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet ØSTFYNS MUSEER, SKOLETJENESTEN LÆRERVEJLEDNING Mit Østfyn: Et undervisningsforløb for 3.klassetrin på Johannes Larsen Museet. Det overordnede formål med Mit Østfyn er at sikre, at alle skoleelever fra

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 14/ juni 15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf2 Design C Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 1.abcy_bk1 & 2

Undervisningsbeskrivelse 1.abcy_bk1 & 2 Undervisningsbeskrivelse 1.abcy_bk1 & 2 Forløb 1: Intro (august 2005) Beskrivelse: Eleverne introduceres til formalanalysen : Ingen Erik Hagens: Vinterbanen Forløb 2-a: Gengivelsesstrategier (august 2005)

Læs mere

Billedkunst. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 2. klassetrin Efter 5. klassetrin

Billedkunst. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 2. klassetrin Efter 5. klassetrin Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Billedfremstilling Billedanalyse Billedkommunikation sig i plane, rumlige og digitale Eleven kan samtale om egne og andres Eleven kan

Læs mere

Målgruppe: Indskoling

Målgruppe: Indskoling UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Tag på opdagelse i Robert Jacobsens skulpturelle univers! Her transformeres jernrør, fjedre, tandhjul,

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 Overordnet formål med P-fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-fag, som omfatter Billedkunst, Håndværk og design og Madkundskab. Undervisningen i de tre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe e-earning Billedkunst

Læs mere

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Dette materiale består af følgende afsnit Om udstillingen... 1 Om undervisningstilbuddet på Trapholt... 2 Hvem er Bent Rej og Søren Solkær?...

Læs mere

Eksamensspørgsmål til 12 elever i designc - anonymiserede

Eksamensspørgsmål til 12 elever i designc - anonymiserede Eksamensspørgsmål til 12 elever i designc - anonymiserede 1 Emne Produktdesign og kommunikationsdesign med henblik på bæredygtighed. Du skal præsentere analyser af 2 professionelle eksempler på produktdesign

Læs mere

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Introduktion Danmark under forvandling er et fotoprojekt hvor 14 fotografer er blevet bedt om at give deres bud på hvordan de ser det danske

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

Louisiana DET ARABISKE NU

Louisiana DET ARABISKE NU Louisiana DET ARABISKE NU Tekst: Dorthe Bendtsen, arkitekt MAA og journalist DJ Foto: Mathilde Schjerning Byens Netværk har været en tur i Arabien. Eller i hvert fald noget der ligner! D. 6. marts var

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Målgruppe: Tysk kunst, kultur og historie Billedkunst, tysk, historie, AT og tværfaglige forløb Gymnasiale udd.

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Målgruppe: Tysk kunst, kultur og historie Billedkunst, tysk, historie, AT og tværfaglige forløb Gymnasiale udd. Fag Billedkunst, tysk, historie, AT og tværfaglige forløb Billederne i denne vejledning er fra tv-udsendelserne. Titel Tysk kunst 1-3 (Produceret af BBC 2010, 3 x 55min) 1. Et delt land (DRK 2. januar

Læs mere

NOR SISDEN. Portfolio. AVI Akademiet for Visuel Innovation - Design Illustration

NOR SISDEN. Portfolio. AVI Akademiet for Visuel Innovation - Design Illustration NOR SISDEN Portfolio Hjælpeværktøj til færdiggørelse af kunstneriske arbejder, tegninger og illustration. AVI Akademiet for Visuel Innovation - Design Illustration Kom godt i gang Del 1: Skab overblik

Læs mere

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 Farver ses og opleves med både intellekt og følelser. I useumsbygningen undersøger seks kunstnere, hvad farver gør ved

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS)

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) MYPLACE Fotodeling på nettet med topografisk fokus Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) Kulturnet DK tematimer 10.12.2008 Andreas Brøgger Vestsjællands Kunstmuseum ab@vestkunst.dk

Læs mere

Linda Bendiks Hasselström (LB)

Linda Bendiks Hasselström (LB) Kære selvstuderende i: Design C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 8-16 På mailadressen: LB@kvuc.dk Med venlig hilsen Linda Bendiks

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Nedenfor kan du se de kunstværker, som er indkøbt til udlodning ved den kommende generalforsamling d. 17. marts 2011. Bodil Tobiesen er uddannet maler fra

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse Find landskabet Undervisningsmateriale 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Generelle opgaver side 4 o Musik - Storstrøms Kammerensemble side 5 o Kulturhistorie - Museum Lolland-Falster side 7 o Billedkunst

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Billedkunst B Undervisningsvejledning

Billedkunst B Undervisningsvejledning Billedkunst B Undervisningsvejledning Undervisningsvejledningen indeholder uddybede og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Der gives også eksempler på forløbsbeskrivelser. Vejledningen

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Undervisningsmateriale Ungdomsuddannelser og grundskolens mellem- og udskolingstrin Tiden omkring Kristiania-bohEmen christian krohg, oda krohg, u.å.. privateje. Foto: Fridrik Bertelsen Introduktion Norske

Læs mere

Din rejse igennem kunsthistorien starter med: renæssance. barok. rokoko. nyklassicisme. dansk guldalder. impressionisme. symbolisme.

Din rejse igennem kunsthistorien starter med: renæssance. barok. rokoko. nyklassicisme. dansk guldalder. impressionisme. symbolisme. Her begynder din bog om kunsthistorie. Den vil fortælle dig om en masse forskellige ismer. Det er et sjovt ord, ikke? Jeg kalder det ismer, fordi mange af perioderne i kunst-historien har et navn, der

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj juni 2015 Institution Fredericia HF og VUC

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj juni 2015 Institution Fredericia HF og VUC Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015 Institution Fredericia HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Billedkunst C Diana

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO Læs om Sommerhold og CAMP LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2015 En tegneevent for voksne er blandt

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

OPG 1: Iscenesæt et fotografi

OPG 1: Iscenesæt et fotografi Optagelsesprøve til Fotografisk Kommunikation lørdag 10. maj 2014 OPG 1: Iscenesæt et fotografi Deadline: Upload af løsning senest kl. 10.30. Skrive- og kreativitetsopgave: BALLETDANSER ALBAN LENDORF I

Læs mere

IMPRESSIONISMEN. This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

IMPRESSIONISMEN. This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com Enemærkes KunstKompendium mpressionismen. www.enekunst.dk 1997-2006ver2 side 1. Denne stil stammer fra fransk impression >indtryk, er opkaldt efter maleren Claude Monets banebrydende maleri; Soleil levent

Læs mere

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning Open Call 2015 Ansøgningsvejledning OPEN CALL 2015 OPEN CALL 2015 Aarhus 2017 inviterer nye kulturprojekter til at blive en del af programmet et helt år med kulturelle oplevelser! Vi udvikler et program,

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

KØB AF KUNST KAN TRÆKKES FRA I SKAT NYE FORBEDREDE FRADRAGSREGLER FOR VIRKSOMHEDER

KØB AF KUNST KAN TRÆKKES FRA I SKAT NYE FORBEDREDE FRADRAGSREGLER FOR VIRKSOMHEDER FEBRUAR 2006 KØB AF KUNST KAN TRÆKKES FRA I SKAT WWW.KUM.DK KØB AF KUNST KAN TRÆKKES FRA I SKAT NYE FORBEDREDE FRADRAGSREGLER FOR VIRKSOMHEDER INFORMATION TIL VIRKSOMHEDER Lin Utzon: Uden titel, 2000 Lin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2015 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Design B Mette Maria

Læs mere

Kunstnere i Rebild - en præsentation

Kunstnere i Rebild - en præsentation Kunstnere i Rebild - en præsentation Rebild Kommune er kendt for et rigt, varieret og mangfoldigt kulturliv, som er udviklet i et frugtbart samspil mellem frivillige kulturaktører, initiativrige kulturinstitutioner

Læs mere

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner 3. kl. supplerende årsplaner 2009-2010 engelsk billedkunst natur og teknik Sarah Pilkington sarahpilki@gmail.com tlf: 3514 6246 Supplerende årsplan i engelsk 3. kl. 2009-2010 Mål Undervisningstilgang Formålet

Læs mere

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne Roskilde september 2013 Kære gymnasielærer, Dette lærerbrev er et supplement til inspirationsmaterialet SAMTIDSKUNST - fra relationel æstetik til det radikale demokrati. Materialet henvender sig til gymnasielærere,

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Tre analytiske synsvinkler: den formalanalytiske, den betydningsanalytiske og den socialanalytiske (vejledningstekst 2005)

Tre analytiske synsvinkler: den formalanalytiske, den betydningsanalytiske og den socialanalytiske (vejledningstekst 2005) Tre analytiske synsvinkler: den formalanalytiske, den betydningsanalytiske og den socialanalytiske (vejledningstekst 2005) Når man foretager en billede-, rum- eller arkitekturanalyse, (jf. 2.1. Analysere

Læs mere

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO)

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Introduktion Nu skal du til at skrive din DHO. Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e), og så er formålet også at øve dig

Læs mere

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 MUSEUM SØNDERJYLLAND KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 SÆRUDSTILLING 1. FEBRUAR 2013-12. MAJ 2013 LEE MILLER OG DET SURREALISTISKE BLIK Forårets udstilling sætter fokus på den amerikanske fotograf

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Dette er emner jeg vil komme ind på i løbet af de ni dage på Bornholm.

Dette er emner jeg vil komme ind på i løbet af de ni dage på Bornholm. Rum og Bevægelse Hvad er form for en størrelse Kan en form være rumlig uden bevægelse? Hvilken betydning har perspektivets på en forms rumlighed? Hvad betyder profilen for en forms stoflighed? Hvad betyder

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Eksempler på tværfaglige studieprojektemner

Eksempler på tværfaglige studieprojektemner Dansk Eksempler på tværfaglige studieprojektemner NATURVIDENSKABELIG STUDIERETNING: - Eifeltårnet/Verdensudstilingen 1899 Gør rede for de tekniske og fysik-matematiske overvejelser og udfordringer i forbindelse

Læs mere

Galleri-MD. Billedkunst. Firmaudstillinger - Kunst & Bolig. Billedkunstner Mette Danielsen. www.galleri-md.dk

Galleri-MD. Billedkunst. Firmaudstillinger - Kunst & Bolig. Billedkunstner Mette Danielsen. www.galleri-md.dk Firmaudstillinger - Kunst & Bolig Billedkunstner Mette Danielsen Billedkunst www.galleri-md.dk Specielarrangemnater for kunstforeninger Der arrangeres også private fremvisninger eller andre særlige arrangementer,

Læs mere

UDSKOLINGEN / VENSKABER

UDSKOLINGEN / VENSKABER EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / VENSKABER Lærervejledning Venskaber. Indhold og formål: Venskaber behandler elevernes egne venskabsrelationer perspektiveret

Læs mere

EN LÆRERGUIDE A Kassen Carnegie Art Award 2014

EN LÆRERGUIDE A Kassen Carnegie Art Award 2014 EN LÆRERGUIDE A Kassen Carnegie Art Award 2014 18. januar - 23. februar 2014 Introduktion Kære underviser I perioden 17 januar til 24 februar 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en stor soloudstilling

Læs mere

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung Velkommen Til at rejse & male med Inge Hornung Start med at tænke over, hvad man vil lave: En stemning Landskab Mennesker Huse Portræt Dyr Vil vi male naturalistisk eller abstrakt. Tænk på at Weie sagde

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1

k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1 S k a l l i g r a f i s k wo r k shop o r i o l m i r ó & a l l a n da a s t ru p j y d e ru p h ø j s ko l e, da n m a r k 2 8 j u n i 4 j u l i 2 0 1 5 n ot h i n g quite says»i love yo u«like the ro

Læs mere

J.F. Willumsens portrætter: Vild med iscenesættelse

J.F. Willumsens portrætter: Vild med iscenesættelse 7.-10. klasse J.F. Willumsens portrætter: Vild med iscenesættelse por træt subst.: -tet, plur. -ter: billede af en person min faders p. hænger på væggen; i sin roman giver han et p. af den store skuespiller

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

1. september 2008-10. oktober 2008. Relevant litteratur i udvalg:

1. september 2008-10. oktober 2008. Relevant litteratur i udvalg: 1. september 2008-10. oktober 2008 Komposition og de-komposition Relevant litteratur i udvalg: Lise Gotfredsen: Billedets formsprog Johannes Itten: Farvekunstens elementer Robert Cumming & Tom Porter:

Læs mere

Form og skab i billedkunst

Form og skab i billedkunst Form og skab i billedkunst 40 undervisningsforløb i ler, skulptur, grafik og mosaik Af Britta Aagaard Thorlann Indhold Forord.................................................5 Kapitel 1 Grafik Linoleum............................................9

Læs mere

SUNDHED OG TRIVSEL I KUNSTEN BESØG PÅ EGEN HÅND PÅ STATENS MUSEUM FOR KUNST, 0.-10. KLASSE, UGE SEX 2015

SUNDHED OG TRIVSEL I KUNSTEN BESØG PÅ EGEN HÅND PÅ STATENS MUSEUM FOR KUNST, 0.-10. KLASSE, UGE SEX 2015 SUNDHED OG TRIVSEL I KUNSTEN BESØG PÅ EGEN HÅND PÅ STATENS MUSEUM FOR KUNST, 0.-10. KLASSE, UGE SEX 2015 SUNDHED OG TRIVSEL I KUNSTEN Kære underviser Dette materiale indeholder inspiration til planlægning

Læs mere

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag DESIGN I DIALOG MED STEDET På denne workshop skal I arbejde med, hvordan man i dialog med et udvalgt sted og andre dogmer, kan inddrage arbejdet med forskellige designparametre

Læs mere