Team By & Arkitektur. Samlet brev, modtaget fremsendt af Peter Nørgreen på vegne af 20 beboere i området. Følgende har afgivet høringssvar:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Team By & Arkitektur. Samlet brev, modtaget 9.1.2013. fremsendt af Peter Nørgreen på vegne af 20 beboere i området. Følgende har afgivet høringssvar:"

Transkript

1 Team By & Arkitektur Sags id.: 12/4410 Sagsbehandler: Tove Krogh Stockmarr Behandling af indsigelser efter offentlig høring af forslag til Lokalplan 314 og kommuneplantillæg nr. 20, Offentligt område ved Chr. Winthers Vej i Fredericia. Der har været afholdt offentlig høring af ovennævnte plan i perioden fra den 21. november 2012 til den 16. januar Der er indkommet 23. indsigelser: Bemærkninger fra: 1. Peter Nørgreen, Chr. Winthersvej nr. 18 (modtaget ) 2. Peter Nørgreen, Chr. Winthersvej nr. 18 (modtaget 1.12.) 3. Haderslev Stift, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev (modtaget 6.12.) Samlet brev, modtaget fremsendt af Peter Nørgreen på vegne af 20 beboere i området. Følgende har afgivet høringssvar: 4. Jette og Preben Groth, Kaalundsvej 9 5. Lise og Ove Henriksen, Kaalundsvej 4 6. Kirsten og Helge Hedevang, Kaalundsvej Preben Nielsen, Pontoppidansvej Bjarne Broch, Kaalundsvej 3 9. Ulla og Lasse Abelstedt, Pontoppidansvej Margit K. Bach Sørensen, Chr. Winthersvej 14A 11. Birgitte og Bjarne M.S-Sørensen, Aarestrupsvej Britta Nielsen, Chr. Winthersvej 16B 13. Kirsten og Peter Holst, Chr. Winthersvej Mogens Fogtmann Nielsen, Chr. Winthersvej 1A 15. Sonja Wiinberg, Chr. Winthersvej Birgitte og Fritz Bjerring-Kristensen, Chr. Winthersvej 12B 17. Lene Hansen for Thomas Hansen, Chr. Winthersvej 16A 18. Kaj Christensen og Pia Jensen, Chr. Winthersvej 14B 19. Michael Bjeld, Pontoppidansvej Karsten K. Pedersen og Liselotte Pedersen, Kaalundsvej 22

2 21. Tina Gert Christensen og Kim Winther Hansen, Kaalundsvej Jacob og Gitte Petersen, Kaalundsvej Laila Krarup Pedersen, Chr. Winthersvej 5 Indsender Indsigelse Bemærkning Beslutning Peter Nørgreen: Påpeger at bygningens arkitektur er voldsom i et parcelhusområde Plan & Byg medgiver, at bygningen er voluminøs og har på et tidligt tidspunkt drøftet dette med bygherres arkitekt. Arkitekten begrunder bygningens højde og form med at denne er direkte afledt af indretningen i de store kontrolrum. Den runde form giver det mest effektive areal til den ønskede indretning. Derudover medgiver Plan & Byg at bygningen er høj når den sammenlignes med det nærliggende parcelhusområde. Men laves en tilsvarende sammenligning med højden af Banegårdsbygningen er denne sammenlignelig. Synspunktet tages til efterretning Finder at placeringen er uhensigtsmæssig i forhold til skyggepåvirkning af parcelhusområdet Fremhæver at den store højde på bygningen giver indsigtsgener Foreslår at bygningen placeres længere væk fra boligområdet. Han vil gerne at kommunen undersøger muligheden for at Banedanmark udnytter deres areal op til Madsbyparken hvor der synes plads. Skal bygningen absolut placeres på Chr. Der er udarbejdet skyggediagrammer, se pkt. e). Mulige indbliksgener fra vinduer og tagterrasse vil blive minimeret mest muligt, se senere. Der er undersøgt en alternativ placering ved Prangervej, som blev fravalgt, da placeringen ved Chr. Winthers Vej giver mange åbenlyse fordele i forhold til nærhed til stationen. Afvises Side 2

3 Winthersvej foreslår han at den etableres tættere ved banegården omkring det eksisterende parkeringsanlæg. I oversigtsform omhandler de øvrige punkter i indsigelserne følgende forhold: a.) Stiller spørgsmål ved, at anlægsarbejdet vil medføre skader på husfundamenter, og appellerer til, at der laves fotodokumentation af de omkring liggende ejendomme inden et byggeri igangsættes. b.) Stiller spørgsmålstegn ved, om der etableres grundvandssænkning og at sænkningen må give anledning til skader. c.) Ønsker klarhed over erstatningsspørgsmål d.) Stiller spørgsmålstegn ved rigtigheden af visualiseringen af bygningen (udsendt sammen med høringsbrevet). a, b, c) Kommunen er opmærksom på, at området består af en jordbund der er sætningsgivende når der ændres på dræningsforholdene. En evt. nødvendig grundvandssænkning i såvel anlægs- som driftsfasen, vil derfor blive etableret under hensyntagen til dette så en, for et byggeri, nødvendig grundvandssænkning ikke berører andre bygninger i området. Det er forhold der bliver behandlet i den endelige projektering af byggeriet. Vibrationsgener fra byggeriet vil kunne forekomme, men de vil blive minimeret mest muligt for at tage hensyn til boligområdet. Derudover vil der blive lavet en fotoregistrering af boligernes fundamenter til dokumentation for eventuelle revner. d.) Der er foretaget en efterprøvning af miljørapportens visualisering der er udarbejdet af ansøgers arkitekt. (Den er afprøvet på kommunens 3Dbymodel). På den baggrund har kommunen vurderet at arkitektens visualisering i forhold til højde er retvisende. Dog bemærkes det, at bygningen på kommunens 3D-model synes en anelse bredere. Samlet set vurderes dette imidlertid ikke at være forhold der måtte lede til at visualiseringen er misvisende eller direkte forkert. a, b, c) Afvises d.) Afvises Side 3

4 e.) Ønsker at gøre indsigelse mod placeringen (skyggevirkning) samt indbliksgener fra kontrolcenteret f.) Foreslår at byggeriet placeres længere mod øst. e.) Idet der henvises til miljørapportens skyggediagrammer, er det Plan & Bygs opfattelse, at skyggepåvirkningen ved et 26 meter højt byggeri vil være ret begrænset, idet der i forvejen kastes skygge fra de høje træer i området. Der er udarbejdet skyggediagrammer for jævndøgn (21. marts og 21. september), sommersolhverv (21. juni) og vintersolhverv (21. december). Skyggepåvirkningerne af boligområdet vest for Chr. Winthers Vej vil i overvejende grad ske om morgenen omkring vintersolhverv i december måned hvor skyggen rækker et stykke ind i boligområdet. Udbredelsen af skyggen fra byggeriet rækker imidlertid ikke ret meget ud over den skygge som kastes af trærækken langs Chr. Winthers Vej. Det er derfor vurderet at skyggepåvirkningen fra byggeriet giver en meget lille gene i forhold til den skygge der allerede er i dag. Plan & Byg er dog opmærksom på, at der kan være tale om en ekstra påvirkning i vinterhalvåret, hvor der ikke er blade på træerne. f.) Kommunen har ansøgt Naturstyrelsen om tilladelse til at placere kontrolcenteret længere mod øst (i fredskoven) for bl.a at minimere skyggepåvirkningen af bygningen mest muligt, samt for at øge afstanden til beboelsesområdet. En placering i fredskoven kræver at fredskovspligten for det berørte område, ophæves. Naturstyrelsen har imidlertid meddelt afslag på ansøgningen, idet man ikke fandt, at der forelå en særlig grund der måtte tale for en tilladelse. Naturstyrelsen oplyser, at praksis e.) Afvises f.) Afvises Side 4

5 g.) Foreslår at der undersøges en alternativ placering (et helt andet sted) fx placering ved Prangervej. h.) Ønsker at gøre indsigelse mod øget mængde trafik og stiller spørgsmålstegn ved om der er et reelt behov for at øge antallet af p- pladser ved banegården. for ophævelse af fredskovspligten er restriktiv. I praksis gives kun tilladelse til ophævelse af fredskovspligt på arealer, som ønskes anvendt til andet end skovdrift, såfremt der ikke kan findes en placering uden for fredskov, og såfremt de overordnede samfundsmæssige formål vejer tungere end hensynet til at bevare arealet som fredskov. Naturstyrelsen fandt således at et kontrolcenter til betjening af togdriften i Danmark ikke var et væsentlig samfundsmæssigt formål. Naturstyrelsen fandt således at fredskovspligten ikke skulle vige for ønsket om anvendelse til kontrolcenter. Byggeriet er derfor placeret på grunden så den ligger udenfor fredskov. g.) Placeringen ved Prangervej er fravalgt, fordi placeringen ved Chr. Winthers Vej gav så mange åbenlyse fordele i forhold til nærheden til Stationen og de øvrige arbejdspladser h.) Trafikken vil stige som følge af at der er ansatte der skal have adgang til bygningen samtidig med at den udvidede p-plads skal benyttes af rejsende og andre. Derfor vil beboerne opleve at der kommer mere trafik til området. Den kørende adgang vil fortsat være ad den eksisterende vejadgang til den eksisterende p-plads. Trafikstigning vil først og fremmest ske i den nordlige del af Chr. Winthersvej. Det er således meget få ejendomme der vil opleve en stigende trafikmængde. På den baggrund vurderes det, at den øgede trafikmængde ikke er g.) Afvises h.) Afvises Side 5

6 i.) Ønsker redegørelse af, hvorfor der er afmærket træer og fældet træer i området, uden først at borgerne har været inddraget/har været hørt j.)forstår ikke hvorfor der ikke nævnes noget om områdets egentlige anvendelse her hentydes til, at området tidligere blev brugt til kolonihaver k.) Synes ikke, at der er taget højde for, at der i dag lever råvildt, fasaner og harer i området. 3. Stiftet vurderer, at lokalplanforslaget ikke berører Hannerup Kirkes landskabelige eller kirkelige interesser. Udtalelsen omfatter alene Hannerup kirkes interesser og ikke anden fast ejendom, som menighedsrådet måtte bestyre. Såfremt menighedsrådet måtte vurdere, at interesser knyttet til anden kirkelig ejendom vil være påvirket af planforslaget, vil kommunen høre nærmere direkte fra menighedsrådet Kollektiv indsigelse underskrevet af 20 husstande. Indsigelsen omhandler følgende forhold: Beboerne ønsker ikke et byggeri på den foreslåede placering i en højde på 26 meter. De er betænkeli- uacceptabel. i.) Området ejes i dag af Banedanmark. Den del af bevoksningen som ikke er omfattet af fredskovspligt, kan derfor ryddes uden tilladelse fra myndighederne. j.) Der har tidligere ligget et lille antal selvgroede kolonihaver i området. Haverne er væk i dag. Området har ikke på noget tidspunkt været udlagt til en anvendelse til kolonihaver. k.) Tages til efterretning. Se svar vedr. skygge under pkt. e), vibrationer i anlægsfasen under pkt. a) og ændring af grundvands- i.) Afvises j.) Afvises k.)tages til efterretning Tages til efterretning Side 6

7 ge ved om bygningens placering giver generende skyggevirkning. Derudover er flere bekymrede ved, om anlægsarbejdet medfører vibrationer og ændringer i grundvandsstand med sætningsskader til følge. Endelig ønsker man at kommunen havde indkaldt områdets beboere til et møde, inden lokalplanforslaget blev udarbejdet, hvorved de ville have haft mulighed for samlet at kunne samstemme deres holdninger til projektet. stand under pkt. b). Kommuneplan udlægger matr. nr. 76 e Fredericia Ejendomsjorder til offentligt formål, baneterræn og p-plads, V.O.5. Opførelsen af en op til 26 meter høj bygning til overvågning af togdriften er således ikke i strid med kommuneplanens lokalplanramme der udlægger området til en anvendelse som offentligt formål, baneterræn samt de til banedriften nødvendige funktioner banegårdshaller, værkstedsbygninger, parkering, osv. Af de bebyggelsesregulerende bestemmelser fremgår det at området må bebygges op til 60% med en bygning på op til 10 meter i max 3 etager. Opførelsen af en bygning på op til 26 meter er derfor i strid med lokal-planrammen, hvorfor der er udarbejdet et kommuneplantillæg (Tillæg nr. 20) der muliggør opførelsen af bygningen. Det følger af Planloven, at der skal foretages forudgående høring (indkaldelse af ideer og forslag) før kommunen kan udarbejde et forslag til tillæg til kommuneplanen. Pligten til at gennemføre en forudgående offentlighed ved ændringer af kommuneplanen gælder ikke, hvis planforslaget kun går ud på mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincip- Imødekommes ikke. Side 7

8 Af de 20 medunderskrivere af den kollektive indsigelse, har 5 beboere medsendt supplerende synspunkter som de vil gøre opmærksom på. Synspunkterne handler i hovedtræk om følgende: Er betænkelige ved om vibrationsgener i anlægsfasen giver sætningsskader på deres ejendom (fra afsender nr. 4, 10) Placering, og for stor bygningshøjde - Foreslår en placering i fredskov tæt ved banelegemet, idet der ikke er bevaringsværdige træer i fredskoven. Fredskoven bør ikke vægtes højere end naboerne. Alternativt foreslås en placering ved Prangervej (fra afsender nr. 5, 6) En del fremhæver at en bygning på 26 meter med tagterrasse vil give væsentlige indbliksgener (fra afsender nr. 5, 6, 10). per samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur. Kommuneplanens lokalplanramme muliggjorde i forvejen et byggeri på op til 10 meter med en bebyggelsesprocent på 60. Ud fra en vurdering af arkitektens aktuelle forslag til bygningens udseende, blev det vurderet, at udarbejdelsen af lokalplanforslag nr. 314 med tillæg nr. 20 kunne sidestilles med en mindre ændring. Se svar i a, b, c.) Se svar i f.) Bygningen vil blive indrettet, så risiko for indbliksgener fra kontrolcenteret til parcelhusområdet reduceres mest muligt. Bygherres arkitekt oplyser således, at vinduerne er integreret i murværket således, at murværket fortsætter hen foran vinduerne. Udkig fra arbejdspladsen vil være begrænset og styret. Ligeså opsættes persienner der indstilles så Imødekommes. Side 8

9 de skærmer for udkig. Tagterrassen er placeret inde midt på taget med ryg op mod installations-kernen. Tagterrassen er ca. 150 m 2 og har en afstand til tagkanten på 6 meter ved den korteste afstand og 12 meter ved den længste afstand. Det vil således ikke være muligt at kigge ned over de matrikler der ligger op til bygningen. Ønsker lav beplantning langs Chr. Winthersvej pga bøvl med blade og frø. På den anden side ønskes en skærmende høj beplantning omkring selve bygningen mod vest (fra afsender nr. 4, 6) Bekymret over at husene i området falder i værdi som følge af byggeriet (fra afsender nr. 10) Synes det er et tab, at udsigten til det grønne område ind mod banelegemet forsvinder fra deres ejendom, hvis kontrolstationen opføres (fra afsender nr. 21) Synspunktet tages til efterretning. Synspunktet tages til efterretning. Synspunktet tages til efterretning. I indsigelsesnotatet er indsigelserne systematiseret og vurderet. Indsigelsernes fulde ordlyd kan ses i sagsnr.: 12/12859/TETO Side 9

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget 05-02-2012 Dato 5. februar 2013 Tid 15:00 Sted ML Fasanvej 1 NB. Fraværende Erik Sørensen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul Rode

Læs mere

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé:

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé: Hvidbog Indsigelser til Tillæg 2009.12 og lokalplanforslag 565 for énfamiliehus på Fiskopvej 35. Endelig vedtagelse med forslag til rettelser/imødekommelse af indsigelser. Lokalplanforslaget har været

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts 2013. 30.

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Marts 2015 12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Den 10. januar 2014 sendte John Menke 10 spørgsmål om Torveparkeringen og Rådhusgade. Ib Nielsen har sendt 6 spørgsmål om

Læs mere

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den 29.02.2012, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinært møde Dato 16. august 2012 Tid 16:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan 2009-2020. H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende kaldet HKM) kommer hermed med

Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan 2009-2020. H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende kaldet HKM) kommer hermed med i8zr4wv - scanning - 02-09-2013-10:04-5EF6ARCODE: QUI 72 * X H0rsholm Kirke Menlghedsradet Indsieelsetil lokalpianforslae 146 ogtiltaegtil Helhedsplan 2009-2020 H0rsholm Kirkes menighedsrad (idet f0lgende

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:35 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere