Har tid værdien 0 i samfundsøkonomien?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har tid værdien 0 i samfundsøkonomien?"

Transkript

1 Har tid værdien 0 i samfundsøkonomien? af Hans Ege, Strategichef i Hovedstadsområdets trafikselskab. a. Baggrund Samfundsøkonomisk værdisætning har vundet indpas som del af beslutningsgrundlaget for visse trafikinvesteringer i Danmark. Begrebet synes at love, at samfundets samlede interesse i projekterne sammenfattes i måleenheden kr. Metoden anvendes dog langt fra til alle store/betydende projekter heldigvis, for så fik vi aldrig lavet trafiksaneringsplaner for bymidter, gågader, cykelstier, generelle og lokale hastighedsdæmpende foranstaltninger mv. I den udviklede metode er tid i praksis kommet til at indgå som den helt dominerende faktor. Heroverfor står det faktum, at vi historisk set i gennemsnit bliver ved med at rejse lige længe pr dag. Vi får ikke mere tid, men længere rejser. Andre forhold, der opstilles som overordnede, officielle mål og tillægges stor betydning i samfundet, værdisættes relativt lavt eller slet ikke regnes med. Man får ikke på en afbalanceret måde sammenvejet de mål og strategier, som samfundet ønsker at fremme. b. Nationale og regionale samfundsmæssige mål For trafikken er der opstillet nationale mål i Trafik 2005, landsplanredegørelse mv. Gennemgående er, at to delvist modsatrettede mål ønskes opfyldt: 1. Øgning af mobiliteten 2. Begrænsning af transportarbejdet og om muligt øgning af markedsandelene for den kollektive trafik samt cykel- og gangtrafik. I Hovedstadsområdet er der desuden opstillet regionale mål. I Københavns og Frederiksbergs kommuneplaner er målet, at - biltrafikken ikke skal øges over niveauet i 90'erne - væksten skal finde sted i cykel-, gang- og kollektiv trafik og mere forsigtigt i amternes planlægning: man ønsker at styrke den kollektive trafik og lægge en dæmper i biltrafikkens vækst. Umiddelbart kan målene synes modsatrettede. Positivt fortolket kan det udlægges som et ønske om høj transportkvalitet, store muligheder og fleksibilitet for

2 arbejdskraften og for andet transportbehov, men i længden skal effekten ikke være øget transportarbejde, tværtimod. Opnåelse af denne balance fordrer dog åbenlyst en aktiv planlægning og styring. Kort fortalt kan man sige, at det går rigtig godt med det første mål, mens det går baglæns med det andet. c. Eksempler på vægtning af tid i forskellige trafikprojekter HT har undersøgt trafikprognoser og beregninger af samfundsøkonomi, tidsbidrag og trafikal effekt for de mange store og små projekter, som indgår i Kollektiv Trafik-plan Hertil er indhentet eksempler fra trafikplanlægningen i øvrigt i HT-området. Specielt er der analyseret tid i statslige, regionale og lokale projekter, såvel hvor samfundsøkonomiske beregninger traditionelt er en del af beslutnings-grundlaget, som hvor de ikke er det. I det følgende gives nogle eksempler. KØBENHAVN-RINGSTED, 2 EKSTRA BANESPOR, UDBYGNINGSLØSNING Samfundsøkonomi, nutidsværdi, 5% diskontering Negative effekter Anlægsinvesteringer 11,5 mia kr Andre effekter 9,2 mia kr I alt 20,7 mia kr Positive effekter Tidsgevinster 9,1 mia kr 52% Andre effekter 8,3 mia kr 48% I alt 17,4 mia kr 100% Samfundsøkonomisk resultat - 3,3 mia kr Tiden værdsættes til 52% af benefits i projektet; resten er i store træk billetindtægter. De kan repræsentere de kvalitative fordele, som ved projektet i form af bl a større frekvens, bedre regularitet, større udbud af siddepladser, samt (vel igen) de evt

3 benefits trafikanterne oplever og er villige til at betale for i form af bedre rejsetid. Eksternaliteter for nær-, regionalt - og globalt miljø tillægges forsvindende lille betydning. Hvor er værdsætningen af samfundets interesse i overflytning af biltrafik til kollektiv trafik for at hindre tilstopning af byrummene med biltrafik? Hvor er værdien af det byliv, som kan blomstre, hvis der gives plads og bykvalitet til det? NEDLÆGGELSE AF CYKELSTIER OG SIDEPARKERING, Vesterbrogade i København, samfundsøkonomi Værdi af sparet rejsetid (bil) Værdi af tidstab for cyklister Nettofordele + 1,8 mio kr/år - 0,8 mio kr/år + 1,0 mio kr/år Investeringsbehov incl. moms - 5,4 mio kr Nutidsværdi + 23 mio kr Intern rente 21 % I det netop færdiggjorte "Basisnetprojekt" for Hovedstadsområdet fremlægges dokumentation for væsentlige huller i den tilbudte kollektive trafik. Der formuleres 3 alternative løsningsforslag, som alle alternativer kommer ud med negative nutidsværdier. Det er videre belyst, at en anvendelse af "den danske model for samfundsøkonomiske beregninger af trafikprojekter" på selv de bedst fungerende og værdsatte, højklassede transportløsninger i udenlandske storbyer (franske, tyske, sweiziske, østrigske) kommer ud med negative resultater. Den danske model ville tværtimod prioritere mere biltrafik i disse byer også. En meget stor del af de trafikprojekter, som man gennemfører i storbyerne (gågader, cykelstinet, samlet plads ved Rådhuspladsen i København, den overvejede trafiksaneringsplan med omkring halvering af biltrafikken i Køben-havns Indre By osv) er "samfundsøkonomisk ufornuftige", fordi de kvaliteter, som man værdsætter og ønsker at fremme, ikke indgår, og "tid" dermed kommer til at vælte regnestykket. d. Får vi mere tid?

4 Den tyske trafiksociolog Werner Brög har undersøgt trafikantadfærd i storbyer. Hans konklusion: i storbyregioner i den vestlige verden anvender borgerne i gennemsnit 1 time pr dag til transport, men rejser længere og længere. Det gælder i store træk alle storbyer og i historisk lys er tallet konstant. Antal aktiviteter pr indbygger pr døgn er ligeledes konstant.

5 Danske undersøgelser peger på det samme. Her gives alene et eksempel på udvikling i rejseafstand. En international og historisk konklusion synes at kunne være, at den stadigt øgede mobilitet og mulighed for kortere rejsetid næsten 100% omsættes i længere rejser på den samme tid og til det samme antal aktiviteter. Der er ingen tvivl om, at borgerne værdsætter tidsbesparelser selv om de i historisk lys ikke får dem. Vi vil gerne have mere tid til børnene, haven, konen, huset, kultur, sport, at ligge på ryggen og kigge op i skyerne, besøge bedste, ordne feriebilleder, at kunne køre til bedre boliger eller arbejdspladser længere væk, indkøb For den almindelige gennemsnits-stressede dansker har den marginale tidsanvendelse stor betydning. Men de aktiviteter, som der ønskes skaffet tid til, muliggøres åbenbart ikke ved højere hastigheder og lokalt sparet tid. e. Konklusion: Har tid værdien 0 i samfundsøkonomien? Der synes i Danmark på transportområdet at råde divergens mellem opstillede mål, anvendte evalueringsmetoder og trufne beslutninger. I de overordnede mål for samfundet indgår ønsket om at begrænse det samlede transportarbejde. Da nu

6 masser af faktisk gennemførte projekter ikke lever op til de samfundsøkonomiske kriterier vi i historisk lys bliver ved med at rejse lige længe pr indbygger pr dag, kan man stille sig det spørgsmål om: vi skal videre udvikle metoderne / værdisætte anderledes for at løse de nævnte paradoksproblemer, og i givet fald hvordan? eller vi skal opgive ambitionen om, at trafikprojekter skal have en samfundsøkonomisk nytte målt i % pr år, og (som i mange andre lande) i stedet holde os til en vurdering af, om de politiske mål hæmmes eller fremmes, eller vi skal finde på noget helt nyt? Nej, tiden har en værdi. Den kan til dels repræsentere den bedre mobilitet (større arbejdsmarked, centralisering af detailhandel, som efterspørges, men som også ønskes tilvejebragt uden øget transportarbejde og miljøbelastning. Men tiden bør i de samfundsøkonomiske vurdering i hvert fald ikke være så dominerende som tilfældet er i dag, og fordi andre forhold er nok så væsentlige, fordi tidsbesparelser ikke holder på sigt, idet konsekvensen af forsøg på at opnå generelle tidsbesparelser over en årrække omsættes i mere transportarbejde, som er samfundsmæssigt uønsket! Indvundet tid anvendes i praksis, set i gennemsnit og i historisk lys til at foretage det samme antal ture til principielt de samme mål og på den samme tid, men over længere afstand og med højere hastighed. Der bliver ikke mere tid til produktion, børnene, sport osv. Vi opnår ikke det vi håber og tror med rejsetidsbesparelser. Man kunne til nøds også værdisætte den psykologisk betingede større nydelse ved at kunne bevæge sig med højere fart til de samme mål længere væk. Psykologer hævder, at fart er sex'et. Men det fører vist for vidt. Der er behov for at nyvurdere vægtning af tid, mobilitet, rejsekvalitet, miljø, bymiljø mv. i "samfundsøkonomien". Men tid er fortsat en vigtig konkurrenceparameter for de forskellige transportmidler. Figuren nedenfor viser en meget tydelig sammenhæng mellem den kollektive trafiks markedsandel og forholdet mellem rejsetid dør-til-dør kollektivt henholdsvis i bil for forskellige rejserelationer i Stockholmsregionen.

7 I Danmark viser trafikmodellernes forudsætningsberegninger om trafikanternes modal split-valg en meget stor vægtning af tidselementet. Så f eks. for den kollektive trafik er høj hastighed og kort rejsetid dør-til-dør vigtigt. Det er mere tvivlsomt, hvor meget samfundsmæssig værdi det skaber.

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder er udarbejdet af BM Arkitekter ApS for Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Citater:

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 Fælles Passageranalyse Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fælles Passageranalyse

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Flere buspassagerer Hvad skal der til?

Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? April 2011 Titel: Flere buspassagerer Hvad skal der til? Tekst og grafik: Tetraplan & Incentive Partners Udgiver: Danske Regioner,

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder KRONER KRONER forskellig hastighed forskellig hastighed fælles faciliteter fælles faciliteter kollektiv transport kollektiv transport bedre kvalitet bedre kvalitet omprioritering omprioritering retfærdig

Læs mere

Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport

Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport Transportministeriet og Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Kort om analysen 3 1 Sammenfatning 4 2 Indledning 6 2.1 Oversigt over scenarier

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Helle Bach og Christian Bason, PLS RAMBØLL Management Indhold Side

Læs mere

MAN KAN MÆRKE LÆNGSLEN

MAN KAN MÆRKE LÆNGSLEN MAN KAN MÆRKE LÆNGSLEN The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 3: INTERVIEWUNDERSØGELSE MAJ 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord......................................................................

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge Marts 2009 Gennemført af HAST Kommunikation for Dansk Ungdoms Fællesråd 1. Indledning

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser Helle Holt & Marie Louise Lind Socialforskningsinstituttet Beskæftigelse og erhverv Marts 2004 2 Om undersøgelsen Danmarks

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Samspil mellem bus og metro i København Strategisk Analyse og International Best Practice for Tilpasning af Busnettet til Metroen Hamburg,

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

2. Modstanden mod systemledelse styring

2. Modstanden mod systemledelse styring Dialog mellem ledelsesniveauerne hvorfor er det så svært? Uddannelseschef Annemette Digmann (Århus Amts Uddannelsesafdeling) og vicekontorchef Claus I. Sørensen (Økonomisk Afdeling, Århus Amt) I denne

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere