ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK"

Transkript

1 ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

2 ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

3 INDHOLD

4 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE EGENART GENNEM BÅDE BEVARING OG UDVIKLING FOKUSOMRÅDER/ Byens omdannelse Byens kulturarv Byens skala Byens profil Byen ned til vandet Byens lys INDSATSER/ 24 Udvikling og bevaring gennem lokalplanlægning 26 Eksempelsamling for kulturmiljøer Byfornyelse Områdeløft 28 Designpolitik Belysning 30 HER OG NU 02 ARKITEKTUR VI SKAL FREMME BÆREDYGTIG ARKITEKTUR, DER TILFØRER BYENS SAMMENHÆNGE OG HELHEDER NYE KVALITETER FOKUSOMRÅDER/ Byen i alle skalaer Byens huse og rum Byens tæthed Byens åbenhed og fleksibilitet Byens mangfoldighed Byens miljø Byens sammenhænge INDSATSER/ 44 Lokalplanlægning og byggesagsbehandling Fleksible arkitektoniske løsninger 46 Arkitektonisk kvalitet i boligbyggeriet 48 Højhuse Evalueringer 52 HER OG NU 03 BYRUM VI SKAL SKABE BYRUM OG URBANE LANDSKABER AF HØJ ARKITEKTONISK KVALITET, DER INVITERER TIL ET MANG- FOLDIGT BYLIV FOKUSOMRÅDER/ Byens liv Byens rum Byens landskab Byens vandflade Byens udviklingsområder INDSATSER/ Byrumsplanlægning Bylivsregnskab Belysningsstrategi Nye parker Lommeparker og grønne forbindelser HER OG NU 04 PROCESSER VI SKAL UDVIKLE OG FREMME PROCESSER, DER SIKRER ARKITEKTONISK KVALITET OG BÆREDYGTIGE LØSNINGER APPENDIKS FOKUSOMRÅDER/ Byens bæredygtighed Byens arkitektoniske udfordringer Byens arkitektkonkurrencer Byens rådgivere Byens arkitekturdiskussion Byens netværk og samarbejde 85 Politikker, strategier og retningslinjer 86 Fotos & illustrationer INDSATSER/ 76 Bæredygtighed i byggeri og byudvikling Programmering 78 Konkurrencer Vækstlaget 80 Bygningspræmiering Arkitekturpolitiske temahæfter Copenhagen X Netværk og samarbejde 82 HER OG NU

5 4 FORORD/ Klaus Bondam Teknik- og Miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard Teknik- og Miljøborgmester København fremstår i dag som en smuk og velbevaret by. Som andre hovedstæder har den sin helt særlige og unikke fremtræden, der bunder i historien og i stedets karakter. Byen rummer et væld af arkitektoniske og landskabsarkitektoniske herligheder, der med rette roses af mange også internationalt. Men byen rummer bestemt også områder, hvor de arkitektoniske kvaliteter ikke ligefrem er fremtrædende. Og byen skal fortsat fornyes bl.a. for at leve op til fremtidens altafgørende krav på klimaområdet. Bygninger, byrum og byens landskabselementer skal udvikles på et bæredygtigt grundlag og med insisterende fokus på, at de skal fungere som rammer om et mangfoldigt byliv for udfoldelse, bevægelse, oplevelse og mødet mellem mennesker. Og når Københavns Kommune nu fornyer sin arkitekturpolitik, er visionerne om at sætte mennesker og miljø i centrum naturligvis helt bærende tilgange. Således skal arkitekturpolitikken være med til at konkretisere og bygge videre på flere af de visioner, som tidligere er blevet præsenteret i Metropol for Mennesker og Miljømetropolen. København har gennem de seneste år udviklet helt nye byområder. Vi er i gang med at omdanne en lang række af industrisamfundets erhvervsområder f.eks. havne- og jernbanearealer, lagerområder og produktionsanlæg til nye bydele. Vi har i de områder lært, hvor vigtigt det er at arbejde bredt med arkitekturen og planlægningen.

6 5 Hverken bygningsarkitekten, byplanlæggeren, landskabsarkitekten eller bylivseksperten kan gøre det alene. Men deres perspektiver er alle nødvendige, hvis vi skal lykkes med at skabe en økonomisk, miljømæssigt og socialt bæredygtig by. Og det uanset om vi arbejder med helt nye bydele, laver store omdannelser eller skaber mindre tilføjelser og fornyelser i den eksisterende by. Trods udsigterne til fortsat økonomisk afmatning må vi forvente, at der de kommende år også vil være væsentlig byggeaktivitet i København. Arbejdspladser flytter til København, og flere og flere vil gerne bo i byen. Der skal bygges nye boliger, børneinstitutioner, skoler, idrætsanlæg, parker og grønne områder, og vi ser nye behov til de fysiske rammer både hos virksomhederne og inden for idræts- og kulturlivet. Der er også stadig et væsentligt behov for område- og byfornyelse. Vi er allerede et godt stykke inde i et århundrede, der byder på helt andre udfordringer end dem, vi tidligere har stået over for. Det stiller nye krav til arkitekturen og til tænkningen i arbejdet med både udvikling, fornyelse og bevaring af København. Alt sammen sætter det scenen for en ny arkitekturpolitik, der omsætter disse tendenser til retning og nye mål for vores arbejde med byens arkitektur. Arkitekturpolitikken skal især kunne bruges i dialogen med bygherrer, arkitekter, planlæggere, landskabsarkitekter om planer og projekter, men er også udformet så alle dem, der interesserer sig for byens arkitektur og byrum kan se, hvilke mål og fokusområder Københavns Kommune prioriterer.

7 6 I forgrunden ses typiske københavnske kolonihaver, i baggrunden, langs havneløbet Valby Bådklubs karakteristiske lave røde huse, der nu suppleres af Sluseholmens moderne karréer ved vandet.

8

9 8 INTRODUKTION/ Jan Christiansen Stadsarkitekt I Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign har vi arbejdet bevidst frem mod en ny arkitekturpolitik for Københavns Kommune. Samtidig har kommunen været medspiller i udviklingen af Arkitekturnation Danmark, Rammer for liv Rammer for vækst en dansk arkitekturpolitik, udarbejdet af Kulturministeriet for Regeringen, i Her har kommunerne fået et stort ansvar for at føre den nationale arkitekturpolitik ud i livet både som offentlig bygherre og som planmyndighed. I Arkitekturnation Danmark opfordres kommunerne bl.a. til at gå forrest og stille krav til den arkitektoniske kvalitet, og der lægges op til, at hver kommune udarbejder sin egen arkitekturpolitik, som beskriver kommunens visioner, mål og krav. Arkitekturpolitikken for Københavns Kommune er delt op i fire hovedafsnit med fire hovedmålsætninger: 01 EGENART Vi skal styrke den københavnske egenart gennem både bevaring og udvikling. 02 ARKITEKTUR Vi skal fremme bæredygtig arkitektur, der tilfører byens sammenhænge og helheder nye kvaliteter. 03 BYRUM Vi skal skabe byrum og urbane landskaber af høj arkitektonisk kvalitet, der inviterer til et mangfoldigt byliv. 04 PROCESSER Vi skal udvikle og fremme processer, der sikrer arkitektonisk kvalitet og bæredygtige løsninger.

10 9 Alle fire hovedmål indeholder temaer og mål, som vi skal arbejde hen imod for at blive en arkitekturby i verdensklasse. Vi vil ikke alene fokusere på enkeltstående bygningsværker, men se byen i en sammenhængende form og tilstræbe, at gode huse og gode byrum altid forbliver et særkende ved København. De fire afsnit beskriver indsatser, som skal til for at nå de overordnede mål. Det være sig metoder, processer og samarbejdsformer, som er nødvendige i den demokratiske sammenhæng, en kommunal forvaltning indgår i. Flere af disse indsatser er allerede en del af den daglige praksis, men vi har valgt at supplere med nye initiativer, der her og nu vil blive sat i værk, for at vi kan nå vores mål. Her og nu vil vi således sætte indsatser i gang, der undersøger og udvikler den københavnske egenart, bæredygtig arkitektur samt byrum og landskab i byudviklingsområderne. I dag er udfordringen at bevare og udvikle Københavns arkitektur i et meget komplekst samfund med et højt udviklet demokrati. Arkitekturby København angiver sammen med udgivelserne i det tilhørende appendiks retningslinjer for arbejdet med byens udvikling og den efterfølgende byggesagsbehandling. Den arkitektoniske kvalitetsdiskussion skal indgå på alle skalatrin, fra overordnet planlægning over bygnings- og landskabskunst til design. Arkitekturpolitikken henvender sig såvel til byggebranchens interessenter og planlæggere som til byens borgere. Uden en bred orientering og mulighed for borgernes inddragelse i processerne om at skabe by, får vi ikke det sublime.

11 10 Københavns profil år 1750 her set fra Vesterbro.

12 Københavns profil år 2009 her set fra Kløvermarken fungerer som et væsentligt element i forståelsen af den københavnske egenart. 11

13 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE EGENART GENNEM BÅDE BEVARING OG UDVIKLING København har en stærk egenart. Byens profil med de grønne tårne og spir, byens tage og byrummenes proportionering og mangfoldighed har et særligt københavnsk og nordisk præg. Byens let aflæselige historiske lag, den grønne struktur og den fligede kystlinje er væsentlige træk. Og byens forhold til vandet giver sammen med byrummenes skala en særlig atmosfære. Alt sammen danner en egenart, der også i fremtiden skal bevares og udvikles med udgangspunkt i de historiske og arkitektoniske kvaliteter, der allerede gør København enestående. København skal fortsat fremstå som en velbevaret by, der tilføjer nyt i høj arkitektonisk kvalitet og i et nutidigt formsprog, der fremhæver byens skala og identitet. Københavns egenart skal således være afsæt for udviklingen af ny arkitektur og nye byrum. Udvikling af nye byområder skal have internationalt format, men København ønsker ikke kun at kopiere europæiske forbilleder. Formatet skal opnås gennem en moderne tolkning af stedets ånd. københavnernes liv. Nye byudviklingsområder, byrum, parker, bygninger og ombygninger skal bidrage til et mangfoldigt byliv indlejret i de bedste principper for bæredygtighed. Der skal således fokuseres på arkitekturen i forbindelse med transformationer af bygninger og områder fra ét formål til et andet. Omdannelser rummer en masse muligheder i sammenstillingen af nyt og gammelt, der inspirerer til andre funktioner og skaber nye rumligheder. Ændring af industrielle bygningsanlæg og havneområder til nye og mere funktionssammensatte byområder med boliger, handel og erhverv, kan være eksempler på dette. Ved løbende at supplere vores bygningskultur og tilføje ny arkitektur, der i et moderne formsprog tolker og fornyer den københavnske egenart, holder vi vores kulturarv levende. Byen og dens huse skal være en tidssvarende ramme om

14 01 EGENART / FOKUSOMRÅDER 13

15 14 01 EGENART / FOKUSOMRÅDER Både de historiske kvaliteter og en moderne arkitektur er med til at give de nye områder identitet FOKUSOMRÅDER/ BYENS OMDANNELSE BYENS KULTURARV BYENS SKALA BYENS PROFIL BYEN NED TIL VANDET BYENS LYS Byens omdannelse Københavns overordnede planlægning sigter på at fortsætte udviklingen fra en industri- og havneby til en moderne, bæredygtig metropol for mennesker. Transformation af tidligere lager-, industri- og havneområder til andre funktioner i nye, urbane strukturer og landskaber fokuserer på såvel bygningsarkitektur som byrums- og landskabsarkitektur for at opnå de bedste arkitektoniske resultater. Både de historiske kvaliteter og en moderne arkitektur er med til at give de nye områder identitet. I mange tilfælde kan bygninger opført til et helt andet formål give nye og anderledes rammer for nye funktioner. Eksisterende bygningsstrukturer, der i den endelige plan skal nedrives, kan i visse tilfælde have en midlertidig værdi, som vil være et stort aktiv for det pågældende område. Spinderiet Valby Arkitekt: AK83 Færdigopført: 2007 Spinderiet i Valby er et eksempel på omdannelse af et tidligere industriområde til nye bymæssige funktioner. Butikker, boliger og kulturelle tilbud har givet Valby et nyt mødested.

16

17 16 01 EGENART / FOKUSOMRÅDER Østerbrogade 105 Arkitekt: Arkitektfirmaet C.F. Møller Færdigopført: 2007 Indre By og brokvartererne er karakteristiske med karrébebyggelser i op til seks etager med blandede funktioner. Boligbebyggelsen Østerbrogade 105 er et nutidigt eksempel på, at denne struktur er videreført og tolket med respekt for skala og materialer. 02 Motortorpedobådshallen Arkitekt for ombygning: Tegnestuen Vandkunsten Færdigopført: 1952, ombygget 2002 På Holmen ses mange eksempler på, at kulturarven holdes levende, og historiske og arkitektoniske kvaliteter bevares gennem udvikling og omdannelse fra én funktion til en anden. I Motortorpedobådshallens tilfælde fra værft til boliger. 03 Sluseholmen Masterplan: Soeters Van Eldonk Arkitektkoord.: Arkitema og Gröning Arkitekter Færdigopført: 2008 Den københavnske karréstruktur kombineret med kanalrummets velkendte kvaliteter. På Sluseholmen er arkitektonisk variation samt fleksible underetager vigtige elementer i dannelsen af en mangfoldig bydel.

18 01 EGENART / FOKUSOMRÅDER Jorcks Passage Arkitekt: Vilhelm Dahlerup Færdigopført: 1897 København er kun forsynet med få passager i de historiske bydele. Flere er sikkert på vej, og i den forbindelse er Jorcks Passage et rumligt og æstetisk forbillede. 05 Buen ved Vesterport Arkitekter: Thorvald Dreyer, Ib Lunding og Ole Hagen Færdigopført: 1956 Modernismens andet eller tredje gennembrud i København, Buen, SAS hotellet og byrummene langs banegravene er storslåede byrum, som nu indgår som en del af Metropolzonen. Buen er en tolkning af passagen i bilbyens skala

19 18 01 EGENART / FOKUSOMRÅDER Byens kulturarv København bærer som hovedstad et nationalt ansvar for at bevare sin kulturarv. En stor del af Danmarks fredede og bevaringsværdige bygninger ligger i Københavns Kommune. At forvalte denne bygningskultur er en udfordring, men også en stor gevinst for byen. København har sin egen unikke historie og arkitektur. En anden vigtig del af byens kulturarv består af grønne strukturer og landskabelige træk, f.eks. fæstningsringen, fællederne og den ydre parkring. Transformering og bevarelse af disse kvaliteter medvirker til at styrke Københavns egenart og kan samtidig bidrage til at skabe nye rekreative udfoldelsesmuligheder. Byens skala I de landskabelige og bygningsmæssige løsninger skal der arbejdes med Københavns egenart i alle skalatrin, fra byudviklingsområder, byrum og landskabsbearbejdning til bygningskunst og design. Vi skal videreudvikle den særlige nordiske, danske og københavnske bygningskunst med humanistiske arkitekturidealer. Nye, urbane rum skal tage udgangspunkt i den københavnske egenart, der i høj grad knytter sig til byrummenes menneskelige skala, og som er med til at fremme byens liv og særlige atmosfære. Byens profil Et væsentligt træk ved København er den ensartede bygningshøjde afbrudt af tårne, spir og kupler. Kommuneplanen angiver, at denne generelt fastholdes i de historiske bydele, hvor de mange fredede og bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer er en vigtig del af byens attraktion og identitet. Placering og udformning af nybyggeri højere end 3-6 etager vil derfor naturligt tage udgangspunkt i forholdet til den historiske profil og andre væsentlige byarkitektoniske træk som f.eks. havnen og byens topografi. Nye, urbane rum skal tage udgangspunkt i den københavnske egenart, der i høj grad knytter sig til byrummenes menneskelige skala Tietgens ærgelse Arkitekt: Tony Fretton Forventes færdigopført: 2010 Tietgens Ærgrelse er københavnernes øgenavn til den byggetomt, som datidens storinvestor, Tietgen, aldrig fik bebygget, og dermed fik han aldrig fuldendt sin storslåede bybygningsindsats omkring Marmorkirken og Amalienborgaksen. Den engelske arkitekt Tony Frettons enkle greb omkring opgaven er på én gang fyldt med respekt for stedet og København og samtidig en nutidig tolkning af både klassicismen og barokken i byens billede.

20

21 Byen ned til vandet Overgangene mellem by og vand er en væsentlig del af den københavnske egenart. Derfor skal kaj- og kystarealer, kanaler og brygger samt de karakteristiske fligede indskæringer betones og have et arkitektonisk udtryk. Det er vigtigt at skabe rekreative aktiviteter med arkitektoniske og byrumsmæssige kvaliteter og stor herlighedsværdi langs alle vandområder. Promenader skal bearbejdes, så den arkitektoniske kvalitet er i orden, uanset om man oplever den fra land eller fra vand. Og både vandrummet og promenaderne skal arkitektonisk bindes sammen med forbindelserne til resten af byen og havnen. Byens lys Lyset er med til at fremhæve byens særlige identitet. De nordlige breddegrader giver os sommerens lyse nætter, de lange vinternætter, det afdæmpede bløde lys og tusmørket med de mange nuancer. Beliggenheden ved vandet giver et ekstra lag gennem refleksioner, der spiller ind på facader og rum. Det er vigtigt, at arkitekturen forholder sig til disse lysforhold og bevidst arbejder på at understrege byens nordiske tradition gennem krav til dagslysforhold og gennem lyssætningen om natten.

22 Hensyntagen til tryghed og forskellen på dag og nat er væsentlige problemstillinger i København. Bylivet kan ikke være intenst alle steder, og det tomme rum kan have store byrumsmæssige kvaliteter.

23 Kartoffelrækkerne Indre by og Brokvartererne er langt overvejende præget af karréer i op til 6 etager, men Kartoffelrækkerne er et godt eksempel på, at byen også rummer lokale kvarterer med deres eget særpræg. Søerne Den blå ring er med til at sætte København i scene som en by ved vandet med enestående rekreative muligheder.

24

25 24 01 EGENART / INDSATSER INDSATSER/ UDVIKLING OG BEVARING GENNEM LOKALPLANLÆGNING EKSEMPELSAMLING FOR KULTURMILJØER BYFORNYELSE OMRÅDELØFT DESIGNPOLITIK BELYSNING Udvikling og bevaring gennem lokalplanlægning Arkitektoniske krav til nye byområder og bebyggelser fastlægges gennem lokalplanlægningen. Lokalplaner vil altid indeholde krav til arkitektur og byrum baseret på de stedlige potentialer og kvaliteter. Når områder, der rummer bymiljøer af høj arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi skal udvikles, har Københavns Kommune i lokalplaner mulighed for at fastlægge bygninger, bebyggelser, byrum og landskabselementer som bevaringsværdige. Det betyder, at oprindelige arkitektoniske kvaliteter eller væsentlige kulturhistoriske træk kan styres og fastholdes ved tilføjelser af nybyggeri, ved omdannelser og overgang til nye anvendelser. I de store byudviklingsprojekter på f.eks. Carlsberg, i Valby og i Nordhavn arbejdes der i tæt dialog mellem kommunen, bygherrer, rådgivere og relevante myndigheder. Det fælles mål er at udvikle områderne til fremragende nye bydele og samtidig bevare de bygninger og byrum, der rummer særlige kvaliteter og udgør eksempler på københavnsk industrikultur. Disse bliver fastlagt som bevaringsværdige i lokalplanerne, men kan omdannes og udvikles i tæt samarbejde med myndighederne. Den industrielle kulturarv bidrager på den måde i sin nye kontekst til udvikling af den københavnske egenart i de nye bydele og knytter dem arkitektonisk og historisk til den eksisterende by. For at sikre særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier i udvalgte områder udarbejder Københavns Kommune i visse tilfælde særlige bevarende lokalplaner. Carlsberg Et tidligere industriområde, der omdannes til nye funktioner: Boliger, kultur, idræt og erhverv. De eksisterende arkitektoniske kvaliteter er meget høje. De bevares og udvikles i fornyelsen.

26

27 26 01 EGENART / INDSATSER Eksempelsamling for kulturmiljøer I forlængelse af arbejdet med en ny kommuneplan er Københavns Kommune ved at udarbejde en eksempelsamling, der uddyber kommunens arbejde med udpegning af kulturmiljøer. Samlingen vil blandt andet rumme eksempler fra de store byudviklingsområder, og i sammenhæng med den overordnede planlægning sætte fokus på områdernes bevaringsværdige kulturmiljøer og deres arkitektoniske potentialer. Kulturarvsstyrelsen og Københavns Bymuseum vil blive inddraget i arbejdet med eksempelsamlingen, der vil rumme eksempler på enkeltbygninger samt bygninger, der indgår i bevaringsværdige sammenhænge. Derudover vil der indgå eksempler på andre bevaringsværdige anlæg og beplantninger. Områdeløft Sammen med Staten vil Københavns Kommune fortsætte med at gennemføre en række kvarterløft- og områdefornyelsesprojekter, hvor både sociale og fysiske forbedringer er i fokus. Gennem en omfattende borgerdialog udarbejdes kvarterplaner som grundlag for det videre arbejde. Såvel borgerdialogen som satsningen på fysiske forbedringer har været og vil fortsat være et vigtigt instrument. Arkitektonisk og byrumsmæssig kvalitet er med til at styrke identiteten og etablere både fysiske og kulturelle fyrtårne i områderne. Flere af de gennemførte projekter er efterfølgende blevet præmieret af Københavns Kommune som fremragende arkitekturværker, byrum og parker. Byfornyelse En vigtig indsats for at bevare en levende bygningskultur er at bringe bygningsmassen i en tidssvarende stand, der gør den attraktiv til bolig-, erhvervs- og institutionsformål. Gennem en massiv byfornyelse er store dele af byen blevet sat i stand og har fået udbedret en række installationsmangler. Med udgangspunkt i denne byfornyelse, der samtidig udviklede og bevarede de eksisterende arkitektoniske kvaliteter, er der udarbejdet en ny byfornyelsesstrategi. Københavns Kommunes nye strategi for byfornyelsen vil også fremover værne om de arkitektoniske kvaliteter, men fornyer fokus på den miljømæssige bæredygtighed. 01 Emaljehaven Rentemestervej Arkitekt: Entasis Færdigopført: 2007 Emaljehaven er et eksempel på moderne dansk boligbyggeri, hvor omsorgen for detaljen bidrager stærkt til den samlede arkitektoniske kvalitet. Som i de to andre eksempler er det gentagelsen af den elegant designede altan, der skaber det unikke bygværk. 02 VM husene Ørestad Arkitekt: PLOT Færdigopført: 2005 Fra VM Husene i Ørestad ses klare referencer tilbage til dansk boligbyggeris guldalder i 1930rne og 40rne. Gentagelsen er her suppleret med variation i form og rytme. 03 Vestersøhus Vester Søgade Arkitekter: Kay Fisker og C.F. Møller Færdigopført: 1939 Altan/karnap facaden siges at være Danmarks eneste typologiske bidrag til verdensarkitekturen.

28 01 EGENART / INDSATSER

29 28 01 EGENART / INDSATSER Designpolitik Københavns Kommune arbejder via designpolitik og designmanualer på at bevare og udvikle Københavns egenart, som den kommer til udtryk i vores byrumsudstyr, belægninger og beplantning. En ny designpolitik skal fastlægge retningslinjer for, hvornår der arbejdes med byens generelle identitet, der søges fastholdt, og hvornår der kan bruges andre løsninger, som kan være med til at fremhæve en mere stedlig karakter. I begge tilfælde skal der vælges bæredygtige og holdbare løsninger, så byrummene kan drives og vedligeholdes på en forsvarlig måde. Belysning Behandlingen af dagslyset er en essen tiel del af arkitekturen og for de kvaliteter, der skabes både inde og ude. Derfor stilles der krav til dagslysforhold for både boliger og arbejdspladser, men også for friarealer og byrum. Kunstbelysningen er ligeledes af stor betydning i København, hvor den mørke tid af året fylder meget. Byens lys er med til at give tryghed, og når vi taler egenart, er der næppe noget vigtigere for København end at være kendt som en sikker by. Københavns Kommune har udviklet belysningsstrategien Natten i byens lys. Grundbelysning skal skabe sikkerhed, tryghed, sammenhæng og tilgængelighed i byen på et bæredygtigt grundlag med omtanke for miljø og ressourcer. Arkitektonisk lyssætning skal iscenesætte byen i natten. Lyset skal bruges med omtanke og med det mål at styrke bylivet og fremhæve byens særlige identitet, arkitektur og detaljer. Nat skal forblive nat og ikke efterligne dagen. Havneholmen I modsætning til bygninger og byrum i den historiske by er lyssætningen i moderne arkitektur ofte indbygget i selve hovedidéen og har sjældent behov for senere tilføjelser. I nyere huse og byrum er det muligt at give arkitekturen andre fortællinger om natten.

30 01 EGENART / INDSATSER 29

31 HER OG NU/ Vi vil udvikle en metode til at analysere og beskrive københavnsk og lokal egenart. Metoden vil vi bruge, når vi fremover planlægger og vurderer projekter i forbindelse med rammelokalplaner, lokalplaner og byggesager i større områder. På den måde kan vi få en frugtbar og fremadrettet diskussion af, hvad byens egenart er, og hvor vidt de konkrete projekter skaber fornyelse og berigelse af egenarten.

32

33 02 ARKITEKTUR VI SKAL FREMME BÆREDYGTIG ARKITEKTUR, DER TILFØRER BYENS SAMMENHÆNGE OG HELHEDER NYE KVALITETER Københavns Kommune ønsker at fremme arkitektonisk og byggeteknisk kvalitet i et tidssvarende formsprog, der forholder sig både æstetisk, funktionelt og bymæssigt til omgivelserne og brugernes behov. Samtidig er det et mål at fremme bæredygtighed såvel i miljømæssig og social som økonomisk sammenhæng. Bebyggelser, byrum og landskab skal både idémæssigt og æstetisk tolke den urbane sammenhæng og skabe funktionelle, tilgængelige og bæredygtige rammer for københavnerne. I byudviklingsområderne er der i forhold til den eksisterende by et større spillerum for at arbejde med arkitekturidealer, der med bæredygtige og velfungerende løsninger nyfortolker den københavnske egenart. Det er Københavns Kommunes ønske, at der arbejdes med eksperimenterende arkitektur og byrum, der kan være med til at give de nye områder identitet. byrum skiller sig ud fra de andre. Københavns Kommune vil i sin planlægning være med til at sikre den arkitektoniske mangfoldighed inden for den helhed, der præger et område. Attraktive byrum og klare sammenhænge med den eksisterende by er afgørende for at skabe byliv i nye områder. Derfor er det af stor vigtighed, at arkitekturen og de enkelte bygninger etableres ud fra en plan for de omgivende byrum baseret på klare forestillinger om hvilken slags byliv, man forestiller sig i det givne område. Det er intentionen, at der i byudviklingsområderne skabes tætte, urbane bebyggelser. Større tæthed med mere koncentrerede funktioner giver bedre grundlag for bylivet i de enkelte kvarterer og forøger den arkitektoniske mangfoldighed. Variation er et vigtigt element i den arkitektoniske oplevelse. Samtidig er det med til at skabe identitet til den enkelte bebyggelse, at den arkitektonisk udtrykker sig. På den anden side er det ikke et mål i sig selv, at hver bygning eller hvert

34

35 34 02 ARKITEKTUR / FOKUSOMRÅDER Københavns Kommune ønsker den højest mulige arkitektoniske kvalitet i alle skalaer FOKUSOMRÅDER/ BYEN I ALLE SKALAER BYENS HUSE OG RUM BYENS TÆTHED BYENS ÅBENHED OG FLEKSIBILITET BYENS MANGFOLDIGHED BYENS MILJØ BYENS SAMMENHÆNGE Byen i alle skalaer Københavns Kommune ønsker den højest mulige arkitektoniske kvalitet i alle skalaer, der både idémæssigt, æstetisk og funktionelt udvikles i relation til den eksisterende kontekst. I forhold til den eksisterende by skal der være et større spillerum for at arbejde med nye arkitekturidealer i byudviklingsområderne, hvor eksperimenterende arkitektur kan være med til at give de nye områder identitet. Tilsvarende udvikles byens landskab i en hele tiden eksperimenterende form, hvor samspillet mellem landskab og bygningskunst, overgange mellem ude og inde samt forløb af byrum og overgangene til det åbne land kan nytænkes. Byens huse og rum Byens huse definerer byens rum og rammerne om bylivet, samtidig med at husene udgør rammen om vores bolig, arbejde, skole og fritid. Københavns Kommune har primært interesse i husenes indvirkning på byen og kun sekundært i rammerne inden døre. Kommunen har dog en lang tradition for at arbejde med boligbyggeri af stor arkitektonisk værdi gennem det støttede byggeri. Her vil vi fortsat arbejde for, at byggeriet er præget af arkitektonisk kvalitet såvel for den enkelte bolig som for bebyggelserne og for deres urbane sammenhænge. Skuespilhuset og Operaen T.v.: Skuespilhuset Arkitekt: Lundgaard & Tranberg Færdigopført: 2007 T.h.: Operaen Arkitekt: Henning Larsen Færdigopført: 2004 De store kulturbyggerier på havnen, Det Kgl. Teaters nye Skuespilhus og Operaen, forholder sig til havnerummets skala og tilfører det nye kvaliteter, der understreges i belysningen.

36

37 36 02 ARKITEKTUR / FOKUSOMRÅDER 01 På Carlsberg eksperimenteres med byens tæthed. Lysafstande og indblik er væsentlige parametre ligesom forskellige funktioner placeres strategisk boliger øverst og erhverv i de nedre etager. 02 Skematik der viser den moderne planlægnings åbne byrum, her visualiseret som en parkbebyggelse. 01 Snit i karré 1: Skematik der viser det historiske byideal, den tætte by med veldefinerede pladser og byrum, der er forbilledet for byudviklingen på Carlsberg. dagslys i gårdrum: gårdrum, sagsfabrik housing, vienna-bbk3 04 Som Bellahøj mod nord får Carlsberg og Valby Bakke deres egen profil i den københavnske skyline. verdensarkitektur i baggården bassingården Carlsberg Arkitekter: Entasis Konkurrence 2008 Omdannelsen af det tidligere bryggeriområde på Carlsberg til et nyt byområde med boliger, erhverv, institutioner, idræt og kultur blev udskrevet som en åben international arkitektkonkurrence med over 200 deltagere. En dansk tegnestue vandt konkurrencen med et meget urbant projekt, der nærmest er en nytolkning af renæssancens byidealer til en københavnsk virkelighed. Projektet og realiseringen af projektet eksperimenterer med byens tæthed i en kombination af boliger og erhverv. 04

38 02 ARKITEKTUR / FOKUSOMRÅDER /06 8-tallet Arkitekt: BIG Forventes færdigopført: Ørestad Syd Arkitekter: BIG, Vandkunsten, Vilhelm Lauritsen, Entasis, Skodvin & Jensen m.fl. Under opførelse I Ørestad Syd eksperimenteres med nye boligformer og nye former for udearealer. Lokalplanens karréstruktur tolkes frit både i form af nye typer etagehuse, terrassehuse, større tætheder og nye typer højhuse.

39 38 02 ARKITEKTUR / FOKUSOMRÅDER Byens tæthed Tætte, urbane bebyggelser giver en særlig arkitektonisk udfordring. Da en af hensigterne med stor tæthed er at styrke bylivet, skal arkitekturen være udformet med henblik på menneskers ophold og færden. Bebyggelserne skal have adgang til gode rekreative muligheder, men det er kvaliteten frem for kvantiteten, der er afgørende. Byrummene skal derfor proportioneres og udformes med stor omhu. Intime rum og gode dagslysforhold stiller krav til arkitekturen, hvor kun særlige bygninger og bygningsdele bør være højere end den velkendte, københavnske skala. Byens åbenhed og fleksibilitet Nye bebyggelser skal være åbne og inviterende i deres arkitektur og fremme tilgængelighed, tolerance og mangfoldighed. Samtidig er det vigtigt, at nye bebyggelser ikke er for fastlåste i deres program. Som vi ser det med den ældre, industrielle arkitektur i byomdannelsesområderne, lever mange arkitektoniske kvaliteter videre, selv om funktionerne ændrer sig med tiden. En tilsvarende mulighed for fleksibilitet bør indbygges i fremtidens arkitektur. Byens mangfoldighed Mangfoldighed er et mål i Københavns Kommunes overordnede planlægning. Kommunen søger gennem planlægning og dialog med bygherrerne at sikre dette. Byens kvarterer skal invitere til, at mange forskellige befolkningsgrupper kan leve side om side. Her spiller arkitekturen en vigtig rolle. Bykvarterer skal være let tilgængelige med klart hierarki i bebyggelser og byrum. De skal rumme variation i arkitektoniske udtryk, som giver særpræg og lokal identitet. Der skal være boliger til forskellige typer af beboere med forskelle i alder og livsform. Byrum skal være trygge med behagelige og klare overgange mellem det private og det offentlige. Og arkitekturen skal fremstå åben og invitere til ophold og møder mellem mennesker. Nye bebyggelser skal være åbne og inviterende i deres arkitektur og fremme tilgængelighed, tolerance og mangfoldighed Byrummene skal derfor proportioneres og udformes med stor omhu Byens kvarterer skal invitere til, at mange forskellige befolkningsgrupper kan leve side om side. Her spiller arkitekturen en vigtig rolle

At bevare egenart og forskellighed i byens udvikling - Samspillet mellem bevaring og udvikling

At bevare egenart og forskellighed i byens udvikling - Samspillet mellem bevaring og udvikling At bevare egenart og forskellighed i byens udvikling - Samspillet mellem bevaring og udvikling http://www.fbbb.dk/files/filer/baeredygtige_byer_- _SF_udspil_juli_2010.pdf Tina Saaby, stadsarkitekt, København

Læs mere

BÆREDYGTIG BYFORNYELSE. Tina Saaby, stadsarkitekt, København

BÆREDYGTIG BYFORNYELSE. Tina Saaby, stadsarkitekt, København BÆREDYGTIG BYFORNYELSE Tina Saaby, stadsarkitekt, København SBI boligdag 23.10.2012 KØBENHAVN VOKSER 100.000 nye Københavnere i 2025 1000 nye borgere hver måned Kommuneplanens vision: Fokus på grøn vækst

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Bellahøj som case. Tina Saaby, stadsarkitekt, København

RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Bellahøj som case. Tina Saaby, stadsarkitekt, København RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Bellahøj som case Tina Saaby, stadsarkitekt, København Foreningen bæredygtige byer Bellahøj 02.10.2012 KØBENHAVN VOKSER 100.000 nye Københavnere i 2025 1000 nye

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Forslag til Højhusstrategi for København

Forslag til Højhusstrategi for København Bilag 4 Forslag til Højhusstrategi for København Forord København er en attraktiv europæisk storby, der indtager en central rolle i udviklingen af en stærk Øresundsregion. Mange ønsker at arbejde og bo

Læs mere

BÆREDYGTIG BYFORNYELSE. Tina Saaby, stadsarkitekt, København

BÆREDYGTIG BYFORNYELSE. Tina Saaby, stadsarkitekt, København BÆREDYGTIG BYFORNYELSE Tina Saaby, stadsarkitekt, København SBI boligdag 23.10.2012 KØBENHAVN VOKSER 100.000 nye Københavnere i 2025 1000 nye borgere hver måned Kommuneplanens vision: Fokus på grøn vækst

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

NATTEN I BYENS LYS ForSLAg TIL EN BELYSNINgSSTrATEgI For KøBENhAvN

NATTEN I BYENS LYS ForSLAg TIL EN BELYSNINgSSTrATEgI For KøBENhAvN NATTEN I BYENS LYS Forslag til en belysningsstrategi for København INDHOLD FORORD 5 VISION 6 BYLIV 10 IDENTITET 14 IDE OG ÆSTETIK 18 FUNKTION 22 TEKNIK 25 LÆS MERE 26 NATTEN I BYENS LYS Forslag til en

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

BY(GNINGER) I FORANDRING Få mest muligt ud af dine m2 Transformation: Hvad kan vi lære af de gode eksempler

BY(GNINGER) I FORANDRING Få mest muligt ud af dine m2 Transformation: Hvad kan vi lære af de gode eksempler BY(GNINGER) I FORANDRING Få mest muligt ud af dine m2 Transformation: Hvad kan vi lære af de gode eksempler Tina Saaby, stadsarkitekt, København Bygherreforeningen 28.09.2012 KØBENHAVN VOKSER 100.000 nye

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området

Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området Notat: Retningslinjer FAB boligbebyggelse, Plum-området Til: Lars Møller Kopi til: Ann-Mett Sepstrup, Peter Rask Fra: Tamara Winkel Henriksen 03. juni 2016 Dette notat skitserer nogle retningslinjer som

Læs mere

arkitekturpolitik for Ballerup Kommune

arkitekturpolitik for Ballerup Kommune arkitekturpolitik for Ballerup Kommune indhold 3 5 6 12 13 14 15 16 17 18 vision og idégrundlag arkitektoniske indsatsområder byens rum boligområder erhvervsområder landskaber og grønne områder bevaringsværdier

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Referencer til byomdannelse af området ved Krimsvej

Referencer til byomdannelse af området ved Krimsvej Referencer til byomdannelse af området ved Krimsvej www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Krimsvej 2 Københavns kommune har som mål at være miljømetropol. Derfor

Læs mere

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport I notatet redegør forvaltningen

Læs mere

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN gpp Arkitekter 12. TILBUD H O U H A V N VISUALISERING Strandvillaerne OVERSIGTSKORT HVOR ER VI? LUFT FOTO MED GRUNDENE Havneområdet 2 3 1 INTENTIONSBESKRIVELSE DET SAMLEDE FORSLAG Hou i fremtiden Hou er

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

krøyer hus i carlsberg byen

krøyer hus i carlsberg byen krøyer hus i carlsberg byen Bygningen danner overgang fra det gamle Vesterbro til det nye bykvarter, og reflekterer både boligkarréerne på Vesterfælledvej og de historiske Humleby-rækkehuse, som nabo mod

Læs mere

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011 Arkitekturstrategi 2011 1 Indhold Vision... 3 Arkitektur... 3 For byernes huse og rum vil byrådet:... 4 For nybyggeri vil byrådet:... 7 For bebyggelse i det åbne land vil byrådet:... 9 For erhvervsområder

Læs mere

I kommuneplanen arbejdes med bebyggelsesprocenter

I kommuneplanen arbejdes med bebyggelsesprocenter KOMMUNEPLAN 2015 SCENARIE 2.MIN. KP 15 flytter områder fra planperiodens 2. del til efter planperioden som perspektivområder. Kortgrundlag: Kommuneplan 11 1. del af planperioden 2. del af planperioden

Læs mere

Thors Bakke, Randers. Fra Vandet Til Byen i serial vision Sagnr

Thors Bakke, Randers. Fra Vandet Til Byen i serial vision Sagnr Thors Bakke, Randers Fra Vandet Til Byen i serial vision 02.10.2015 Sagnr. 15.358 beskrivelse View 1 Thors Bakke - bydelen der samler Randers Randers Kommunes visioner om at bringe by og vand tættere sammen

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området.

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Ørestads Boulevard 4-5 Svend Aukens Plads 1, 3, 5, 7, 9 og 11 Njalsgade 58, 60, 62,

Læs mere

LEJLIGHEDER RÆKKEHUS/TÆT LAV PARCELHUSE KOLLEGIER,INSTITUTIONER KP KP LEJLIGHEDER RÆKKEHUS/TÆT LAV PARCELHUSE KOLLEGIER,INSTITUTIONER KP KP Byers økonomiske præstationer G De 4 tematillæg BOLIGUDBYGNING

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

København som havneby. Slusen / Bådklubben Valby 2.3

København som havneby. Slusen / Bådklubben Valby 2.3 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København København som havneby Slusen / Bådklubben Valby 2.3 2.3 Slusen og bådklubben valby Stedet Kulturmiljøet er lokaliseret omkring Kalvebodløbet og omfatter Slusen ved

Læs mere

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Byliv og boliger ved Bassin 7 BAGGRUND FOR HØRINGEN Aarhus Kommune er i gang med, at udvikle området ved Bassin 7 på Aarhus Ø. Det er

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING Notat Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE 10. marts 2014 1 Projekt nr. 216629 Version 3 Dokument nr. 1210383404 Udarbejdet af LLU Kontrolleret af MLG Godkendt af LLU BAGGRUND

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-11-2015 Sagsnr. 2015-0236704 NABOORIENTERING boliger ved Rahbeks Allé Dokumentnr. 2015-0236704-4 Praksis Arkitekter har på vegne af Carlsberg

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Arkitekturpolitik Kommunalbestyrelsen, den 18. december 2000

Arkitekturpolitik Kommunalbestyrelsen, den 18. december 2000 Det grønne Gentofte Arkitektur og æstetik Gentofte Kommunes Arkitekturpolitik Kommunalbestyrelsen, den 18. december 2000 Foto; Sabroe Media Texaco Tank Arkitekt Arne Jacobsen 1937 Gentofte Kommunes istandsættelsesprojekt

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg Frederiks Plads Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg 20130902 DAGSORDEN OMRAADETS POTENTIALE PROJEKT VISION BEVARINGS OVERVEJELSER KULTURHISTORISKE RELATIONER AARHUS C IDAG Området har med sin

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

arkitekturpolitik for Ballerup Kommune

arkitekturpolitik for Ballerup Kommune arkitekturpolitik for Ballerup Kommune indhold 3 7 8 13 15 16 19 21 22 25 vision og idégrundlag arkitektoniske indsatsområder byens rum boligområder erhvervsområder landskaber og grønne områder bevaringsværdier

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 Tillæg nr. 13 - FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013 Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 maj 2016 Redegørelse Baggrund Den tidligere helhedsplan for DSB-arealerne fra 2005 har vist sig vanskelig at realisere,

Læs mere

NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE

NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE FEBRUAR 2014 Forudgående høring om VVM-redegørelse for nye boligøer og kanaler på Enghave Brygge BYUDVIKLING PÅ ENGHAVE BRYGGE Det aktuelle projekt med boligøer og kanaler

Læs mere

HAVNEHUSET VEST, 2150 NORDHAVN

HAVNEHUSET VEST, 2150 NORDHAVN HAVNEHUSET VEST, 2150 NORDHAVN Hvem vil ikke gerne bo på havnen midt i storbyen. Velkommen til Havnehuset. Pejlemærket for et større byfornyelsesprojekt i Nordhavnen, Østerbros nye mondæne kvarter. Og

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune. Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune

Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune. Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune Udgivet af Jammerbugt Kommune Udgivelsesdato: 1. maj 2009

Læs mere

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller Byen og historien Industriforeningens Udstillingsbygning, ca. 1872 Rådhuspladsen, 1948 Industriforeningens Udstillingsbygning, 1888 Fra Rådhustårnet, 1898 Fra Rådhustårnet, 1948 Industriens Hus, 1960 erne

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København København 2015 - Verdens Miljømetropol I 2015 er København med rette kendt som den af verdens hovedstæder, der har det bedste storbymiljø.

Læs mere

Forslag til princip om individuelle energiløsninger i forhold til kollektive løsninger.

Forslag til princip om individuelle energiløsninger i forhold til kollektive løsninger. Temadrøftelse : Klima og Bebyggelse Bilag til Planudvalgets møde den 2. oktober 2012 Principper for placering af solenergianlæg og vindmøller i Furesø kommune Indeværende principper er tænkt som afsæt

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Strategisk byudvikling i Roskilde? Finde sine potentialer potentialer og er begyndt at folde

Læs mere

BY FOR ALLE Aktivitetsplan 2009

BY FOR ALLE Aktivitetsplan 2009 Aktivitsplan 2009 beskriver, hvordan arbejder med tilgængeligheden i København i det kommende år, og hvad vi har lavet i 2008. Indhold Hvad er? Overordnet mål Fokus Sådan arbejder vi med tilgængelighed

Læs mere

Bæredygtighed i planlægning i Københavns Kommune. Vida Christeller Center for Byplanlægning

Bæredygtighed i planlægning i Københavns Kommune. Vida Christeller Center for Byplanlægning Bæredygtighed i planlægning i Københavns Kommune Vida Christeller Center for Byplanlægning Fingerplanen Kommuneplan 2015 1. Grøn boligby 6. Infrastruktur 2. Sammenhængende by 5. Greater Copenhagen 3. Kvalitet

Læs mere

Carlsberg - rammelokalplan

Carlsberg - rammelokalplan Bæredygtighed og planloven FBBB workshop oktober 2010 - Carlsberg som case Berit Jørgensen, Center for Bydesign Carlsberg - rammelokalplan forbindelser bevaring kældre tæthed højhuse skala byrumshierarki

Læs mere

HAVNEHOLMEN-AARHUS LAD DET BEDSTE AF AARHUS BLIVE EN DEL AF DIN HVERDAG

HAVNEHOLMEN-AARHUS LAD DET BEDSTE AF AARHUS BLIVE EN DEL AF DIN HVERDAG HAVNEHOLMEN-AARHUS LAD DET BEDSTE AF AARHUS BLIVE EN DEL AF DIN HVERDAG BELIGGENHED ET MODERNE CENTRUM I EN HISTORISK BY Havneholmen ligger lige ud til vandet på Aarhus Ø. aarhusianere. En kort gåtur fra

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Hovedbudskab Byliv, social mangfoldighed og social bæredygtighed handler ikke kun om det, der foregår

Læs mere

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr.

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 23. juni 2011 Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 301 Ørestad Nord Introduktion og formål Denne høring omhandler et projekt for en rækkehusbebyggelse i Ørestad

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER

METROPOL FOR MENNESKER METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig by med byrum, der inviterer til et mangfoldigt

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

Dato: 28. april qweqwe. Mangfoldige by og boligområder

Dato: 28. april qweqwe. Mangfoldige by og boligområder Dato: 28. april 2018 qweqwe Mangfoldige by og boligområder Boligudviklingen skal ske i balance med de landskabelige og naturmæssige værdier, der findes i kommunen og vi skal kunne tilbyde velfungerende

Læs mere

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere

Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste Batteri III

Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste Batteri III KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 11 Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste

Læs mere

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE 1 / PROJEKTBAGGRUND HISTORISK BAGGRUND Helt frem til det 20. århundrede fungerede området som landbrugsjord beliggende lige udenfor Købstaden Odense. Omkring 1920 blev

Læs mere

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling KAB Vester Voldgade 17 1552 København V 03-03-2015 Sagsnr. 2015-0044911 Dokumentnr. 2015-0044911-7 22496298 Naboorientering vedrørende Islands

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd Udkast 12. juni 2015 Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd mellem Udviklingsselskabet By og Havn I/S og Københavns Kommune Indhold ASGER JORNS ALLÉ SOM AKTIV HOVEDGADE...

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

AMBITIONER - FOKUSPUNKTER - RETNINGSLINJER

AMBITIONER - FOKUSPUNKTER - RETNINGSLINJER AMBITIONER - FOKUSUNKTER - RETNINGSLINJER INTRO Et nyt Aarhusiansk brokvarter skal strække sig fra Godsbanearealet til Åby Skole. Hele vejen langs Søren Frichsvej skal et nyt brokvarter skyde op både nord

Læs mere

Bilag: Kommentarer vedr. uhensigtsmæssige påvirkninger af Allébyen og manglende investering i byliv og bykvalitet

Bilag: Kommentarer vedr. uhensigtsmæssige påvirkninger af Allébyen og manglende investering i byliv og bykvalitet Bilag: Kommentarer vedr. uhensigtsmæssige påvirkninger af Allébyen og manglende investering i byliv og bykvalitet Foretræde for Teknisk Udvalg vedr. lokalplan 1031 Mandag d. 23. maj kl. 18.09 Kamilla Gumede,

Læs mere

2. januar 2014 UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET

2. januar 2014 UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET 2. januar 2014 UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 2. Udbygningsscenarium for Bank-Mikkelsens

Læs mere

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 42 Krimsvej Luftfoto af lokalplantillægsområde nr. 2, som er markeret med en hvid linje. ( JW luftfoto, oktober 201). Lokalplantillæggets baggrund

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere