JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Anden halvårsrapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Anden halvårsrapport 2012"

Transkript

1 JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning Anden halvårsrapport 2012

2 Indledning I efteråret 2012 er der fulgt op på de initiativer, der blev sat i værk i årets første halvdel. Inden for de arkæologiske undersøgelser har vægten ligget på en udgravning øst for Jelling Kirkes gavl, hvor jordlag med begravelser og korfundamentets yderside blev undersøgt. I det sene efterår blev der også føjet nyt til vikingetidens palisadeanlæg, idet en planlagt flytning af Smededammen i forbindelse med Vejle Kommunes helhedsplan for monumentområdet gav en uventet mulighed for at opnå ny viden om palisaden og dens datering. Vejle Museerne stod for den arkæologiske undersøgelse, og medarbejdere fra Institut for Geografi og Geologi ved Københavns Universitet og Nationalmuseet tog sig af de naturvidenskabelige analyser. Den største overraskelse var, at der endnu fandtes bevarede egestolper på bunden af dammen. Ud fra placeringen kunne stolperne meget vel være knyttet til den sydlige palisadelinie, og C 14 -datering bekræftede, at stolperne med stor sandsynlighed var fra vikingetiden. Medarbejdere fra Institut for Geografi og Geologi har ligeledes gennemført en række jordbundsanalyser i Jellings nærmeste omegn med henblik på at afdække vikingetidens landskab og de ændringer, der er sket i moderne tid. Den forbedrede formidling af monumentområdet i landskabet involverer en udbygning af Kongernes Jelling. Den nuværende udstilling er fra år 2000, men med de seneste års forskningsresultater er dele af udstillingen allerede nu forældet. Samtidig er historien om vikingetidens Jelling blevet væsentlig større; nye monumentdele er kommet til, og nye temaer og problemstillinger kan tages op. Desuden kan historierne med elektroniske medier fortælles på en anden vis end tidligere. De første møder og workshops om ombygningen er afholdt, og deltagere i Jellingprojektet indgår i de grupper, der leverer indholdsmæssigt input til den kommende formidling. Projektet vil levere materiale til bl.a. en grafisk præsentation af monumentkomplekset og dets enkeltelementer. Jellingprojektet vil ligeledes bidrage med grafik om Jelling til den kommende særudstilling i København. Udstillingen har nu fået sit endelige navn Viking og dens layout og design er i grundtræk lagt fast. Hvor stort udstillingens hovedstykke Roskilde vrag 6 egentlig er, illustreres af, at skibet kun akkurat kan passes ind i Nationalmuseets store Egmonthal. Det må stilles diagonalt, omgivet af udstillingens fire hovedtemaer. Arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelser Bortset fra de to runesten, højene og kirken er fortidens monumenter i Jelling ikke synlige over jorden. Selv om mange besøgende måske tror det, er de bautasten, der i dag står på kirkegården, ikke en del af den store skibssætning, der indledte rækken af monumenter, og hvis midterakse efterfølgende blev styrende for placeringen af højene og kong Haralds runesten. Stenene indgår i stedet i en visualisering fra 1951 af arkitekt Ejnar Dyggves tolkning af stenrækkerne under Sydhøjen; de var efter hans opfattelse dele af et gigantisk trekantet vi. Dyggves idéer er i dag opgivet, men hans tanke om et nøje defineret rituelt rum har fået fornyet aktualitet med opdagelsen af det store palisadeanlæg på 12,5 ha. Palisade og bygninger er heller ikke synlige, men med Vejle Kommunes helheds-plan for området vil der blive ændret på dette, så besøgende kan få et indtryk af anlæggets format og layout. 2

3 Ved indvielsen af den nye omfartsvej, Mangehøje, omkring Jelling den 3. august blev det første spadestik taget til den kunstneriske visualisering af palisadekomplekset, et projekt, der er udarbejdet af Kristine Jensens Tegnestue i samarbejde med kunstneren Ingvar Cronhammer. Palisade, bygninger og stensætning skal markeres i området, og da palisadens sydlige linie løber gennem den nuværende Smededam, var det planen at omlægge dammen og give den en ny placering inden for palisaden. Seminariedammen, en mindre dam vest for Smededammen, var allerede sløjfet, og søgegrøfter vest for denne dam i 2009 havde ikke ramt palisaden. Smededammen set fra sydøst en sommerdag i juni Foto Anne Pedersen. Tømning af Smededammen blev indledt af Vejle Kommune i begyndelsen af november. Fiskene blev flyttet over i en anden dam, og de første fund, desværre af nyere dato, dukkede op. Vejle Museerne overtog derefter den arkæologiske undersøgelse af bundlagene. Et af de store spørgsmål var, om der heri kunne findes spor af vikingetidens palisade. I første omgang blev der langt gangplader ud over dammens bund, så det var muligt at tage prøver fra bundlagene til pollen- og makrofossilanalyse på Nationalmuseet (Danmarks Oldtid/Naturvidenskab) og på Inst. for Geologi og Geografi ved Københavns Universitet. Samtidig blev der foretaget en række boringer ned gennem lagene i håb om at få flere oplysninger om søens oprindelse. 3

4 Jeppe Aagaard Kristensen (Inst. for Geologi og Geografi) på vej med sit bor ud i Smededammen langs den udlagte sti af gummiplader. Landmålerstokken markerer den omtrentlige placering af palisadens sydøstlige hjørne, skæringspunktet mellem dens østlig og sydlige linie. Foto Charlotta Lindblom. Smededammen kunne være en naturlig sø. Imod dette taler dog palisadeliniens forløb gennem dammen, og der er snarere tale om en naturlig fugtig sænkning, som først på et tidspunkt efter vikingetiden er blevet uddybet til en egentlig dam. Udgravningen ved Gorms Torv i 2010 viste, at palisaden her løb igennem en ældre tørvedannelse, et vådområde af mindre omfang. Bortset fra en smule trækul gav den første prøve fra Smededammens bundlag ikke brugbart materiale, og heller ikke de efterfølgende bundprøver indeholdt tilstrækkeligt velbevaret materiale til analyse. Ikke desto mindre fik den arkæologiske undersøgelse et uventet positivt resultat, da der i midten af november blev gravet et lille felt ved dammens sydside dér, hvor palisadelinien efter udmålingen skulle ramme dammens kant. Forventningerne til den arkæologiske undersøgelse var ikke høje. Maskinføreren kunne berette, at han havde været med til at rense dammen op omkring 10 år tidligere, og at alt løst træ og grene den gang blev skrabet bort til et stykke ned i leret. Dette var heller ikke første gang, der var renset op i dammen. I nyere tid var dette sket i 1916, 1944 og igen i 1996, og oprensninger har sikkert været nødvendige med jævne mellemrum i dammens historie. Det viste sig dog, at der endnu var træ bevaret. Under slammet og et tørvelag dukkede 3-4 stolper op på en række. I første omgang så de ikke ud til at følge palisadens formodede linje. Rækken løb parallelt med den sydlige kant af Smededammen, og det 4

5 kunne derfor ikke udelukkes, at den blot markerede en tidligere kant på dammen. Dette blev dog justeret, da stolperne blev målt nøjagtigt ind i Jellingprojektets GIS. Overensstemmelsen med palisadens forventede forløb (ud fra sporene på Gorms Torv og øst for Smededammen) var da slående. Sammenfaldet kunne næsten ikke være tydeligere. Palisadeanlæggets forløb og Smededammen med markering af de fundne stolpespor. Den grønne linie markerer den planlagte visualisering af palisaden, som er forskudt mod syd af hensyn til de bevarede levn af vikingetidens palisade. Grafik Charlotta Lindblom. Prøver af træet blev sendt til Forhistorisk Museum Moesgård til en hurtig vedbestemmelse. Det viste sig at være eg, hvilket gav nyt håb om, at det kunne høre til et ældre anlæg. De første prøver var ikke tilstrækkeligt velbevarede til en dendrokronologisk datering, og fire prøver blev derfor i stedet sendt til hastedatering hos Beta Analytic Inc. i Miami. Resultatet levede op til alle forhåbninger. Der er med stor sandsynlighed tale om vikingetid, og dateringerne ligger tæt på de første C 14 -dateringer fra palisadens vestlige forløb i Vestergade. Disse pegede mod slutningen af jernalderen eller begyndelsen af vikingetiden med de udsving, som dateringsmetoden indebærer. 1 Med dette resultat er der grundlag for at gå videre i 2013 og forsøge at få en eller flere af de allerede eksponerede stolper op til en dendrokronologisk datering og, forudsat de er tilstrækkeligt velbevarede, til konservering, så de kan udstilles. 1 Steen Wulff Andersen, Bautasten og kæmpehegn, Skalk 2009/1,

6 Museumsinspektør Rasmus Birch Iversen og tidl. museumsinspektør Steen Wulff Andersen graver et snit i bundlagene, mens forløbet bliver filmet af Jørn Kjær Nielsen (Movision). Foto Charlotta Lindblom. Bevaret træ i mudderet på bunden af Smededammen. Foto Charlotta Lindblom. 6

7 Jelling Kirke I forlængelse af undersøgelsen af Jelling Kirkes østgavl i juni blev der gennemført en udgravning øst for kirkens gavl i august. Der blev i alt undersøgt 55 m2. I lighed med området syd for kirken og omkring den store runesten, var udgravningsområdet præget af intensiv begravelse med bl.a. mange børn. 33 skeletter blev registreret, og jordlag og fundament blev dokumenteret. Udgravningen ud for Jelling Kirkes østgavl den 23. august. De øverste grave ligger kun omkring 50 cm dybt. Foto Anne Pedersen. Til de væsentligste iagttagelser i forhold til bygningen hører blandt andet, at stenene i det formodede nordre fundament, der kom frem i den primære søgegrøft i 2011, og en tilsvarende ansamling af sten i syd viste sig ikke at ligge in situ, men derimod i omrodet kirkegårdsjord. Det kan dermed ikke afgøres med sikkerhed, om de stammer fra en bygning. Fundamentet under gavlmuren blev afdækket i sin helhed. Under korgavlens to østlige hjørner er der kun et spinkelt fundament, der ikke springer nævneværdigt frem foran østflugten af muren, mens det mellemliggende parti fremstår som et langt kraftigere fundament med store sten nederst og mindre opefter. Fundamentet springer i bueform frem mod øst. Det nuværende kors sydfundament er ligeledes spinkelt og svarer til de to hjørners. I jord-fylden mellem det fremspringende fundaments sten fandtes frådstensmuld og -klumper samt smuld af frådstensmørtel. Der var få genstandsfund fra udgravningen, men dog et middelalderligt spænde og et fugleformet spænde fra den tidlige middelalder. 7

8 Fugleformet spænde fra Jelling Kirkegård efter konservering. Spændet er 2 cm bredt og minder om talrige andre små spænder fra den tidlige middelalder. 2 Foto Anne Pedersen. Fundamentet under korgavlens hjørner er spinklere end fundamentet under midterpartier. Gavlhjørnerne er blevet forstærket. Foto Hans Mikkelsen. Den 24. oktober arrangerede Jellingprojektet et arbejdsseminar om udgravningen og murundersøgelsen med deltagelse af fagkolleger fra Danmark, Sverige og Nordtyskland. Resultaterne blev præsenteret og gav anledning til livlig diskussion, der vil blive taget op igen ved publiceringen af undersøgelserne. En foreløbig artikel er udkommet i Skalk 2013/1. 2 Se f.eks. Anne Pedersen, Rovfugle eller duer Fugleformede fibler fra den tidlige middelalder. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1999 (2001)

9 Det kultur- og naturhistoriske landskab Jordbundsundersøgelser I årets anden halvdel er der ved Inst. for Geologi og Geografi, Københavns Universitet foretaget to jordbundsundersøgelser i tilknytning til Jelling, dels en indsamling af jordprøver omkring Jelling til datering, dels en jordbundskortlægning af Jelling ejerlav. Jordprøver til OSL-datering (optically stimulated luminescence dating) blev indsamlet i juli. Målet er at bestemme alderen på sedimenterne omkring Jelling, så dateringen sammen med bestemmelse af sedimenternes art kan danne grundlag for en beskrivelse af landskabsdannelsen omkring Jelling. Dette vil igen bidrage til at belyse det landskab, vikingetidens monumenter var en del af. Prøverne er sendt til datering på Nordic Centre for Luminescence Research, Risø, og resultatet forventes at foreligge i foråret I løbet af efteråret er der foretaget en kortlægning af Jelling Ejerlav efter ejerlavsgrænsen angivet på 1844-matrikelkortene. Dette blev gjort med henblik på at få et overblik over de nuværende jordbundsforhold for der igennem at give et bud på, hvilke potentialer og hindringer jorden omkring Jelling indeholdt i vikingetiden. I kortlægningen er der sat særligt fokus på de jordegenskaber, som skønnes at have haft betydning for jordkvaliteten og jordernes dyrkningspotentialer før indførelse af moderne landbrugsteknologi med dræning, gødskning og kalkning. Der blev lagt særlig vægt på jorden tekstur og stenindhold samt indikationer på nuværende og tidligere reducerede/oxiderende tilstande i jorden, der viser sig som gley, pseudogley eller decideret som tørv. Der er udført mere end 100 boringer, og jordbundsgrænserne er så vidt muligt indtegnet i felten. Øverst til venstre: i enkelte overpløjede lavninger med skrænter dukkede de gamle tørv op under den gule moræneler allerede inden for 1 m. Nederst til venstre: udsigt over Grejs Ådal øst for Skovdalslund. Højre: ved Hestedamshoved findes kildekalk under de lerede tørv. Foto: Jeppe Å. Kristensen. 9

10 Med udgangspunkt i det udarbejdede jordbundskort kan der med inddragelse af sekundærkilder som historiske topografiske kort, GEUS jordartskort, Den Danske Jordbundsdatabase, 1844 matrikelkort og en detaljeret digital højdemodel udarbejdes et kort, der viser den formodede hydrologi (jordenes dræningsforhold) i vikingetidens landskab omkring Jelling. En digitalisering af 1844-bonitetskortet er iværksat, hvilket vil give et indblik i den dyrkningsværdi, jordbunden havde før de store teknologiske fremskridt vandt bredt indpas i Danmark i sidste halvdel af 1800-årene og starten af 1900-årene. I områder som af den ene eller anden årsag ikke var tilgængelige for boring, er jordtypen anslået ud fra det ovenfor beskrevne kortmateriale. Kortlægning af de dominerende jordtyper i Jelling Ejerlav anno Kort af Jeppe Å. Kristensen. Resultaterne vil siden indgå i publiceringen af monumentområdet og det lokale landskab. Ved boringerne syd for Jelling blev der desuden bemærket et ældre vejforløb hen over Hestedamshoved øst for Fårup Sø. Vejforløbet er ikke dateret, men er det gammelt, kan det have forbindelse til sporene af jernalder- og vikingetidsbebyggelse ved Haughus sydøst for Jelling. Jelling Norden Europa Et af Jellingprojektets mål er at sætte monumentkomplekset ind i en større nordisk og europæisk sammenhæng. Dette har været udgangspunkt for to ekskursioner og et seminar i efterårets løb. 10

11 Quedlinburg Domkirkes tårne rejser sig højt over byen. Dronning Mathildes grav findes endnu i krypten. Foto Anne Pedersen. Quedlinburg og Magdeburg Den 31. oktober-1. november besøgte projektleder Morten Teilmann-Jørgensen, overinsp. Hans Ole Mathiessen og Anne Pedersen Quedlinburg og Magdeburg, to byer af central betydning i det Ottonske kejserrige. Kejser Otto den Stores forældre, Henrik I Fuglefænger ( 936) og dronning Mathilde ( 968) blev i sin tid begravet i Quedlinburg Domkirke, og Otto den Store ( 973) ligger begravet i Magdeburg Domkirke. I anledning af 1100-året for kejserens fødsel den 23. november 912 viste Magdeburger Museen en udstilling, Otto der Grosse und das römische Reich. Kaisertum von der Antike zum Mittelalter. Udstillingen var den sidste i en trilogi, der belyste forskellige sider af Otto den Stores og kejserrigets historie og betydning i samtidens Europa. De idealer, som lå bag tanken om kejserriget, har sandsynligvis også påvirket udviklingen af det danske kongerige og dannet forlæg for nogle af Harald Blåtands initiativer. Hildesheim Deltagere i projektet om Jelling Kirke (Jakob Kieffer-Olsen, Thomas Bertelsen og Anders C. Christensen) arrangerede den november en ekskursion til Hildesheim i Tyskland på invitation fra diplomingeniør Jens Christian Holst, der deltog i seminaret om projektets undersøgelse af Jelling Kirke den 24. oktober. Hovedformålet med ekskursionen var at besigtige verdensarvmonumentet Hildesheim Domkirke, der i disse år gennemgår omfattende restaureringer. Som følge heraf er der i kirken og dens omgivelser foretaget en mængde arkæologiske og bygningsarkæologiske undersøgelser, alle varetaget af professor Karl Bernhard Kruse (ligeledes deltager i Jellingseminaret), der stod for rund- og fremvisninger. Turen gav også lejlighed til at se de monumentale tidligmiddelalderlige 11

12 basilikaer Skt. Michael og Skt. Godehard i Hildesheim samt landsbykirkerne i Basse og Mendelsloh og klosterkirken i Mariensee. Naturstensmurværk i Hildesheim Domkirke besigtiges af Jens Christian Holst og Thomas Bertelsen. Murværket t.v. kan være oprindeligt, mens kapellet t.h. er en yngre tilføjelse. Foto Anders C. Christensen. Ekskursionen havde som led i Jellingprojektets undersøgelse af frådstenskirken i Jelling ikke mindst til formål at give deltagerne et indblik i det tyske forskningsmiljøs tilsvarende analyser af naturstensmurværk fra og 1100-årene. Under fremvisningen af Hildesheim Domkirke var der således stærk fokus på netop dette bygningsarkæologiske aspekt. Dette blev yderligere udbygget ved et besøg i byens store Sankt Micaelis Kirke, hvor tidligmiddelalderlige reparationer af den udvendige kvaderbeklædning fulgte samme mønster som det, der er konstateret på korgavlen i Jelling. I kraft af ekskursionen er der siden opbygget kontakt til det tyske kirkemiljø, som i det videre arbejde med Jelling Kirke vil kunne bidrage med egne erfaringer. 12

13 Skagerrak og Kattegat Den september fandt et seminar sted på Nationalmuseet under satsningsområdet Nordlige Verdener. Temaet for seminaret, Et fælles hav Skagerrak og Kattegat i vikingetiden, tog blandt andet udgangspunkt i ordene vandt sig Danmark al og Norge på Harald Blåtands store runesten i Jelling og spørgsmålet om, hvad disse ord egentlig indebærer. Skagerrak og Kattegat var i vikingetiden bindeled i et netværk af politiske, sociale og økonomiske relationer. Dette netværk opstod ikke pludseligt af ingenting. Forbindelserne på tværs af de to have kan følges langt tidligere i de arkæologiske fund, men i vikingetiden og den tidlige middelalder føjes skriftlige vidnesbyrd til de Frankiske Rigsannaler, handelsmanden Ottars beretning om sin rejse fra Nordnorge til Hedeby, runestenene, skjaldekvadene og senere tiders historiske krøniker. De skriftlige kilder giver indblik i, hvilke kredse var involveret i håndhævelsen af den politiske magt og samtidig et indtryk af de overordnede politiske modsætninger. Det fremgår dog ikke klart, hvordan elitens alliancer og netværk blev vedligeholdt og synliggjort, og endnu mindre om og i givet fald, hvordan de skiftende magtforhold påvirkede lokalsamfundene. Her kan arkæologien supplere. Bredden i det arkæologiske fundstof understreger samtidig betydningen af en tværfaglig tilgang til problematikken. Målet med seminaret var derfor at sætte fokus på sammenhængene på tværs af Sydskandinavien (det gammeldanske område) ud fra forskellige kildegrupper med hver deres udsagnskraft og dermed også bidrage til forståelsen af baggrunden for budskabet på Harald Blåtands runesten. 21 forskere fra Danmark, Norge og Sverige deltog i seminaret, og de fleste af indlæggene vil blive publiceret i en workshoprapport i

14 Formidlingsmæssige initiativer Udkast til udstillingslogo. Grafik Vera Tang. Udstillingen Viking Jellingprojektets formidlingsindsats i efteråret 2012 har hovedsageligt været koncentreret om den kommende særudstilling Viking. Udstillingen er bygget op omkring Roskilde vrag 6, og de fire hovedtemaer tager udgangspunkt i de betydningslag, der er forbundet med skibet det konkrete vrag af krigsskibet og vikingetidens skibe i det hele taget. Teksten til udstillingens katalog er afsluttet og på vej til oversættelse, og de enkelte indlån er ved at være på plads. Udstillingen bygges op i Nationalmuseet Egmonthal og blandt genstandene vil der være fund fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Rusland, Polen, Tyskland, de Britiske Øer og Irland. Skematisk fremstilling af udstillingens hovedtemaer og deres tilknytning til skibet. Anne Pedersen. 14

15 Udstillingens generelle layout med de fire temaer omkring et centralt rum til skibet. Grafik: arkitekt Maruiska Solow. Undervisning Første fase i projektet Danmarkshistorien på YouTube er afsluttet. Efter feedback fra testklasser og tilrettelægger er den første film indspillet. Filmen handler om religionsskiftet i vikingetiden og er nu tilgængelig på internettet. Ud over filmen skal projektet omfatte en hjemmeside med adgang til filmene og en elevopgave, som lærerne kan anvende i undervisningen. Elevopgaven og mock-up til hjemmesiden vil efter planen blive udarbejdet i januar. Samtidig skal den færdigredigerede film vises på en skole. Input fra lærere og elever vil danne grundlag for den videre proces i projektets fase 2, der indledes i løbet af Jellingprojektets formidlingsindsats har endelig omfattet omvisninger og foredrag bl.a. på Kongernes Jelling for 80 deltagere og på Haderslev Museum for 160 deltagere. Deltagerantallet bekræfter den brede interesse for monumentkomplekset og de nye resultater, der også vil finde plads i udstillingen. Foredrag Rundvisning i Jelling (Mads Holst) for studenter fra Harvard University Summer School. 19. juli. Rundvisning i Jelling og omegn (Anne Pedersen) for studenter fra München Universitet. 24. juli. 15

16 Ekskursion til Jelling (Mads Holst), arrangeret af Saga Conference. 8. august. Introduktion til Jelling (Mads Holst) på European Association of Archaeologists (EAA), session Organizing Landscapes. 1. september. Vikingetidens Danmark (Anne Pedersen), Folkeuniversitetet i Emdrup. 10. september. Nyt fra vikingetidens Jelling (Anne Pedersen), Tværpilen/Københavns Folkeuniversitet (foredragsrække Fra stamme til stat i Danmark ). 17. september. Hvad viste boringerne i Jellinghøjene ? Dybe boringer og brønden på højen (Henrik Breuning-Madsen), Det Kgl. Geografiske Selskab. 2. oktober. Omvisning (Charlotta Lindblom) for medarbejdere og studerende ved Göteborgs Universitet, Linjen för Byggningsvård. 11. oktober. Jellingmonumenterne nye resultater og nye tolkningsmuligheder (Anne Pedersen), Arkæologi Haderslev/Folkeuniversitetet (foredragsrække Handel, magt og kirke i vikingetiden ). 24. oktober. 160 deltagere. Offentligt arrangement i Kongernes Jelling med foredrag: Jelling kirkes østgavl, undersøgelser og resultater 2011 og 2012 (Thomas Bertelsen) og De arkæologiske udgravninger ved kirkens østgavl august 2012 (Anders Christensen). 24. oktober. 80 deltagere. Omvisning for projektgruppe fra Vejdirektoratet (Charlotta Lindblom). 31. oktober. Nyt og gammelt fra Kongernes Jelling (Rasmus Birch Iversen), Grenå Museumsforening. 4. december. Publikationer 2012 Bertelsen, Thomas: Kirken i koret, Skalk 2012/ Breuning-Madsen, Henrik; Mads Kähler Holst & Peter Steen Henriksen: The hydrology in huge burial mounds built of loamy tills: a case study on the genesis of perched water tables and a well in a Viking Age burial mound in Jelling, Denmark. Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 112:1, Moesgaard, Jens Christian: Efterligninger af kølnske penninge i Danmark i 900- tallet. Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad nr. 2, maj Moesgaard, Jens Christian: Hedeby og den danske kongemagt i 900-tallet. Mønternes udsagn. Kuml Pedersen, Anne: Nabo, fjende og forbillede Danernes forhold til Tyskland i det arkæologiske fundbillede. Det 30. Tværfaglige Vikingesymposium. Danmark og Tyskland i det 10. århundrede, Højbjerg Pentz, Peter: Markgrevens borg. Skalk 2012/ Vellev, Jens: Jelling, Sommeren Frederik 7.s og J.J.A. Worsaaes udgravninger. Aarhus

17 Planer for første halvår 2013 I forlængelse af Vejle Museernes undersøgelse af Smededammen planlægges en mindre udgravning af de allerede eksponerede stolper i foråret Målet er at hente træ op til en dendrokronologisk datering. En præcis datering af palisadestolper har afgørende betydning for vurderingen af kompleksets udvikling over tid. Kun nogle af monumenterne overlejrer hinanden direkte, så deres indbyrdes datering kan fastlægges. Hvor dette ikke er tilfældet, kan rækkefølgen af f.eks. bygninger og andre anlæg ikke afgøres ved hjælp af typologiske argumenter i lyset af kompleksets korte levetid. Afhængigt af mulighederne vil der blive udført recognosceringer eller prøvegravninger i kompleksets umiddelbare nærhed. En bygning identificeret ved prøvegravningen i 2009 ligger således påfaldende isoleret i forhold til monumentkomplekset. Samtidig vil der blive søgt om tilladelse til boringer i udvalgte høje tæt på romanske kirker med henblik på at fastslå, om der her har eksisteret lignende forhold som i Jellinghøjene. Manuskripter vedr. monumentkomplekset samt bebyggelses- og stednavneanalyserne er under udarbejdelse, og den indledende redaktion forventes indledt omkring sommer Samtidig indledes redaktionen af de første artikler til et samlebind om monumenterne i et nordisk og europæisk perspektiv. Hertil har bl.a. museumsinspektør Maria Knudsen (Sydvestjyske Museer) afleveret første udkast til en artikel Jellingstilen kunst og kommunikation i vikingetid. Særudstillingen Viking åbner for publikum den 22. juni, og i løbet af foråret vil invitationer til en planlagt konference i tilknytning til udstillingen og Jellingprojektet fra den 8. til 11. september blive udsendt. Konferencen indledes i København og afsluttes i Jelling. Anden halvårsrapport 2012 udarbejdet af projektleder Anne Pedersen. 17

18 Deltagere i Jellingprojektet Seniorforsker Anne Pedersen, Nationalmuseet (projektleder) Lektor Mads Kähler Holst, Forhistorisk Arkæologi, Aarhus Universitet Cand.mag. Peter Jensen, Arkæologisk IT, Aarhus Universitet Projektforsker Mads Dengsø Jessen, Forhistorisk Arkæologi, Aarhus Universitet Museumsinspektør Steen Wulff Andersen, Vejle Museum Museumsinspektør Folmer Christiansen, Vejle Museum (bebyggelsesprojekt 2010) Museumsinspektør Charlotta Lindblom, Vejle Museum Museumsinspektør Rasmus Birch Iversen, Vejle Museum Adjunkt Rikke Steenholt Olesen, Inst. for Navneforskning, Københavns Universitet Projektforsker Lisbeth Christensen, Inst. for Navneforskning, Københavns Universitet Prof. Henrik Breuning-Madsen, Inst. for Geografi og Geologi, Københavns Universitet Prof. Stig Schack Petersen, GEUS Seniorforsker Charlie Christensen, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab, Nationalmuseet Cand.agro. Peter Steen Henriksen, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab, Nationalmuseet Catherine Jessen, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab, Nationalmuseet Museumsinspektør Peter Pentz, Danmarks Oldtid, Nationalmuseet Bygningsredaktør Thomas Bertelsen, Danmarks Kirker, Nationalmuseet Museumsinspektør/kirkekonsulent Hans Mikkelsen, Nationalmuseet Museumsinspektør/kirkekonsulent Sissel Plathe, Nationalmuseet Konservator Peder Bøllingtoft, Kunstakademiets Konservatorskole, København Museumsinspektør Jens Chr. Moesgaard, Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling, Nationalmuseet Videnskabelig medarbejder Gitte Tarnow Ingvardsen, Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling, Nationalmuseet Museumsinspektør Maria Knudsen, Sydvestjyske Museer Museumsinspektør Mogens Bo Henriksen, Odense Bys Museer Museumsinspektør Susanne Klingenberg, Danmarks Oldtid, Nationalmuseet (udgravning 2009) Forskningsassistent Josefine Franck Bican, Danmarks Oldtid, Nationalmuseet (udgravning 2009) Undervisnings- og udviklingsansvarlig Marlene Kramm, Nationalmuseet Webmedhjælper Ida N. Gustav, Nationalmuseet Ph.d. Xenia Pauli Jensen, Nationalmuseet (særudstilling 2011/12) Lektor Jens Vellev, Afd. for Middelalderarkæologi, Aarhus Universitet Redaktør Chr. Adamsen, Skalk Dendrokronolog Kjeld Christensen, Århus Lektor Almut Schülke, Oslo Universitet Ph.d. stipendiat Kasper H. Andersen, Aarhus Universitet Torben Dehn, Kulturarvsstyrelsen (arkæologisk strategigruppe) Liv Stidsing Reher-Langberg (student på NØ-kvadranten 2010; udgravningerne 2011) Peter Moe Astrup (student på NØ-kvadranten 2010) Casper Skaaning Andersen (NØ-kvadranten 2010; udgravningerne 2011) Disa Lundsgård Simonsen (student på palisadegravningerne 2010) Studenter på soldning 18

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Anden halvårsrapport 2010

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Anden halvårsrapport 2010 JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning Anden halvårsrapport 2010 Indledning Første halvår af 2010 betød et afgørende gennembrud i undersøgelsen af Jellings store palisadekompleks.

Læs mere

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Første halvårsrapport 2012

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Første halvårsrapport 2012 JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning Første halvårsrapport 2012 Indledning Jellingprojektets første fase, planlagt frem til udgangen af 2011, er forlænget til og med 2012.

Læs mere

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Anden halvårsrapport 2009

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Anden halvårsrapport 2009 JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning Anden halvårsrapport 2009 Indledning I løbet af efteråret 2009 er der fulgt op på initiativer og planer fra foråret. En stor del af

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

VKH 7155 Jelling detektortræf 2008

VKH 7155 Jelling detektortræf 2008 Rapport for detektortræf i Jelling d. 6.-7 september 2008 VKH 7155 detektorafsøgning nord og nordøst for højområdet i Jelling. (Jelling s., Tørrild h., Vejle a.) Afsøgning af området vest for kirken på

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Anden halvårsrapport 2011

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Anden halvårsrapport 2011 JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning Anden halvårsrapport 2011 Indledning Jellingprojektets arkæologiske indsats har i løbet af efteråret 2011 været rettet mod at afslutte

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens

Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens Horsens museum har nu gravet i Ole Worms Gade i Horsens i snart et år, og udgravningen fortsætter et stykke ind i det nye

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009 VSM 09664, Klovenhøjvej 11, Sønder Rind sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130711-161-162 KUAS j.nr.: Ingen, da der var tale om museets egen mindre forundersøgelse 1 Rapport fra prøvegravning forud for

Læs mere

RENÆSSANCENS BEFÆSTEDE BYER et seminar

RENÆSSANCENS BEFÆSTEDE BYER et seminar Dansk Center for Byhistorie Afdeling for Middelalder- og Renæssancearkæologi Aarhus Universitet RENÆSSANCENS BEFÆSTEDE BYER et seminar 14.-15. september 2006 Aarhus Universitet (Moesgaard med aftenarrangement

Læs mere

Nationalmuseets Kirkeundersøgelser. Børglum Klosterkirkes kirkegård

Nationalmuseets Kirkeundersøgelser. Børglum Klosterkirkes kirkegård Børglum Kirke J.nr. NMII 954/2007 Børglum Hrd. Hjørring Amt Stednr. 100102 Nationalmuseets Kirkeundersøgelser Børglum Klosterkirkes kirkegård Overvågning af nedrivning af mur på kirkegårdens nordside 17.-18.

Læs mere

OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn

OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse forud for opførelse af Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl, Middelfart kommune Af arkæolog Jesper Langkilde Arkæologisk rapport

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Herstedøster sogn, Smørum hrd., Københavns amt., Stednr. 02.02.06 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro oktober

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

Jelling 14113 NY HIMMEL OVER JELLINGSTENENE

Jelling 14113 NY HIMMEL OVER JELLINGSTENENE Jelling 14113 NY HIMMEL OVER JELLINGSTENENE VINDMØLLE Idéen Ikke kun Jellingstenene, men hele det samlede mindesmærke i Jelling med kirken, de to vældige kongehøje, resterne af den skibsformede stensætning,

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus-

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- -Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- MKH 1588 Viuf Vesterby, Viuf sogn, Brusk herred, Vejle amt. St. nr. 170210-50 Arkæologisk prøvegravning af et område på 8 ha. Herved fremkom hegnsforløb, bebyggelsesspor

Læs mere

KUML Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab. With summaries in English. I kommission hos Aarhus Universitetsforlag

KUML Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab. With summaries in English. I kommission hos Aarhus Universitetsforlag KUML 2014 KUML 2014 Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab With summaries in English I kommission hos Aarhus Universitetsforlag Kongens Borge Det kronologiske forhold mellem Pine Mølle og Trelleborg - svar

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række N Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport RESUME: På udgravningsområdet og tilstødende arealer har

Læs mere

OBM 7746, Grandvej, etape 2.

OBM 7746, Grandvej, etape 2. OBM 7746, Grandvej, etape 2. - Arkæologisk forundersøgelse forud for Nr. Aaby Kraftvarmeværks byggeri. Af Arkæolog Katrine Moberg Riis Arkæologisk Rapport nr.431, 2013 Indledning... 3 Udgravningens forhistorie...

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009 Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009 Kirke Skensved sogn, Tune hrd., Københavns amt., Stednr. 02.05.07 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro april

Læs mere

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte RUTS KIRKE Hvad plastmalingen gemte NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 I Ruts Kirkes indre er man i gang med at gøre klar til kalkning. Men det var ikke helt nemt der var nemlig plastmaling udenpå den tidligere

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen for arkæologisk forundersøgelse af STÆNDERTORVET 1, Roskilde Domsogn ROM 2737 KUAS j.nr. 2010-7.24.02/ROM-0002. Stednr. 020410 STÆNDERTORVET 1 Kulturlag, hustomt, anlægsspor Middelalder Matr.nr. 331a Roskilde

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER MAJ 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER En guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere om arkæologiske udgravninger 2 BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER BYGGERI & ARKÆOLOGI Denne

Læs mere

KBM 2366 Vestergade 29-31

KBM 2366 Vestergade 29-31 KBM 2366 Vestergade 29-31 Udgravningsrapport Lene Høst-Madsen 26-09-2013 Arkæologisk undersøgelse af område ved Sankt Clemens Kirkegård, fund af middelalder kirkegårdsafgrænsning, skeletter, affaldsgruber

Læs mere

Bækkemonumentet / Klebæk Høje. Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen om det meget smukke og spændende fortidsminde ved Hærvejen.

Bækkemonumentet / Klebæk Høje. Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen om det meget smukke og spændende fortidsminde ved Hærvejen. Bækkemonumentet / Klebæk Høje. Billedserie v. Jørgen Drostrup Andersen om det meget smukke og spændende fortidsminde ved Hærvejen. 1 Bækkemonumentet / Klebæk Høje Et spændende og smukt fortidsminde ved

Læs mere

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby SIM 5/2010 motorvejen Hårup-Låsby Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Etape 8 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape:Nyløkkevej SB

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Første halvårsrapport 2009

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Første halvårsrapport 2009 JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning Første halvårsrapport 2009 Indledning Jellingprojektets mål for efteråret 2008 var at iværksætte en række konkrete initiativer og forundersøgelser

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009 Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009 Glim sogn, Sømme hrd., Københavns amt., Stednr. 02.04.02 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro januar 2011 J.nr. 518/2009

Læs mere

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/5 2010 For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr. 13.03.03-204 Sted: Funder-Pankas Matr.nr.: 14c, 19e Ejerlav: Funder By Sogn: Funder

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Første halvårsrapport 2010

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Første halvårsrapport 2010 JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning Første halvårsrapport 2010 Indledning Jellingprojektet er nu gået ind i sit andet hele år. Rækken af delprojekter er vokset, og aktiviteten

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012. Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012. Asferg Kirke, Nørhald hrd., Randers amt. Stednr. 14.06.01 Rapport ved museumsinspektør Stine A. Højbjerg november 2012. J.nr.

Læs mere

DJM 2734 Langholm NØ

DJM 2734 Langholm NØ DJM 2734 Langholm NØ Rapport til bygherre Med rødt lokalplansområdet syd for den eksisterende sommerhusbebyggelse Resumé. Prøvegravning af 1,2 ha ved Gjerrild Nordstrand med levn fra bondestenalder (Tragtbægerkultur

Læs mere

PÅ SPORET AF VIKINGERNE

PÅ SPORET AF VIKINGERNE RUM 15 Prøv at skrive dit navn med runer på linierne herunder. Hvis du ikke kan finde alle bogstaverne i dit navn, så sæt ٠ for det manglende bogstav. Når du har øvet dig i at skrive dit navn, så kan du

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Udgravningsberetning over arkæologiske undersøgelser forud for opførsel af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr Skydebanen Nørbølling, Folding sogn, Malt herred, Region Syddanmark

Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr Skydebanen Nørbølling, Folding sogn, Malt herred, Region Syddanmark Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr. 1470 Skydebanen Nørbølling, Folding sogn, Malt herred, Region Syddanmark Af Ba. Peter Kahr Jørgensen 1 Indhold Baggrund 3 Topografi og undergrund

Læs mere

JELLING. dramaioldtiden.natmus.dk

JELLING. dramaioldtiden.natmus.dk JELLING JELLING OG KONGEMAGTEN Jelling er rammen om et af de vigtigste monumenter fra Danmarks vikingetid. Der er flere grunde til, at Jelling-monumentet er så betydningsfuldt, som det er. For det første

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Holme Kirke, Ning Herred, Aarhus Amt, 10. marts 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Holme Kirke, Ning Herred, Aarhus Amt, 10. marts 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Holme Kirke, Ning Herred, Aarhus Amt, 10. marts 2010. J. 1003/2009 Stednr. 15.04.03 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 11. april 2011. Figur 1. Udgravning

Læs mere

Herregården før, nu og i fremtiden

Herregården før, nu og i fremtiden Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 4 Offentlig Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og Nationalmuseet Indbyder til FÆLLESSEMINAR Herregården før, nu og i fremtiden Indlæg ved: Museumschef Per

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. J. 752/2012 Stednr. 15.02.05 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 21. marts 2013 Figur 1. Nordre

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Grauballemanden.dk i historie

Grauballemanden.dk i historie Lærervejledning: Gymnasiet Grauballemanden.dk i historie Historie Introduktion I historieundervisningen i gymnasiet fokuseres der på historisk tid begyndende med de første bykulturer og skriftens indførelse.

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport.

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport. FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006 Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751 Bygherrerapport Gylling Prøvegravningsområde Kirke og kirkegård Malskær bæk Resumé: I

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

Kirker i Horsens og omegn

Kirker i Horsens og omegn Kirker i Horsens og omegn Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Kirke fra ca. 1225 er byens ældste. Den var oprindeligt et kongeligt ejet kapel, kaldet Skt. Jacobs kapel. Dette kapel blev besøgt af mange rejsende,

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af kirkegårdsfundament ved Albæk Kirke, Støvring h., Randers a. d. 8 april 2008.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af kirkegårdsfundament ved Albæk Kirke, Støvring h., Randers a. d. 8 april 2008. Rapport fra arkæologisk undersøgelse af kirkegårdsfundament ved Albæk Kirke, Støvring h., Randers a. d. 8 april 2008. J. 1104/2007 Sted nr. 14.09.01 Rapport ved museumsinspektør Nils Engberg d. 10 april

Læs mere

OBM 2860, Grimmerhus, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM 2860, Grimmerhus, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM 2860, Grimmerhus, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse i forbindelse med udvidelse af Danmarks Keramikmuseum, Grimmerhus Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk

Læs mere

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser Af stud. mag Jesper Jensen og museumsinspektør Mads Runge Arkæologisk rapport nr. 196, 2008 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning...

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999.

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 413/1999 Sted: Rye Mølle Stednummer:

Læs mere

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Status for 2008

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Status for 2008 JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning Status for 2008 Introduktion Monumenterne i Jelling de to runesten rejst af kongerne Gorm og Harald, de vældige høje og Jelling Kirke

Læs mere

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt.

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. - Forundersøgelse i forbindelse med om og tilbygninger på Psykiatrisk afdeling, ved Middelfart Sygehus. Af Arkæolog Maria Elisabeth

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra Bjerggården, Seden sogn, Fyn.

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra Bjerggården, Seden sogn, Fyn. Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra Bjerggården, Seden sogn, Fyn. af Niels Bonde no NNU rapport nr. 14 2005 NNU Rapport 14 2005 2 Bjerggården

Læs mere

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190204. FF nr. 208628. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme.

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport Systematisk udgravning HBV1447 Bæklund II Andst sogn, Anst herred, Region Syddanmark KUAS nr. 2011-7.24.02/HBV-0012 Stednr. 190101-127 Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2,

Læs mere

Kulturstyrelsen H. C: Andersens Boulevard København V 14/10/2014 KNV Kildevej KUAS j. nr /KNV-0031

Kulturstyrelsen H. C: Andersens Boulevard København V 14/10/2014 KNV Kildevej KUAS j. nr /KNV-0031 Kulturstyrelsen H. C: Andersens Boulevard 2 1553 København V 14/10/2014 KNV00247-02-62 Kildevej KUAS j. nr. 2014-7.24.02/KNV-0031 Vedr: Arkæologisk undersøgelse forud for udstykning ved Havdrup Vest Museum

Læs mere

OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse

OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse Af Stud. Mag Line Borre og Museumsinspektør Mads Runge. Fraugde Fraugde Kærby Kærby Over Over Holluf Holluf Fraugde Fraugde Arkæologisk

Læs mere

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg Hadbjerg sogn, Galten Herred Stednr. 14.03.02. Bygherrerapport Indhold Indledende tekst... 2 IAbstract... 2 Administration... 2 TTU... 3 Målestystem... 3 Øvrigt... 3 Metode...

Læs mere

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg.

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg. VSM 10409 Kærvej 3, Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-247 Rapport for prøvegravning forud for etablering af jordvarme på Kærvej 3, Viborg. Udført af Katrine Vestergaard for Viborg Museum i

Læs mere

HAM4343 Nørre Å, Sommersted sogn, Gram herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb. 117.

HAM4343 Nørre Å, Sommersted sogn, Gram herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb. 117. HAM4343 Nørre Å, Sommersted sogn, Gram herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 200209 Sb. 117. Indhold Resumé... 3 Undersøgelsens resultat... 3 Perspektivering... 4 Tidstavle med udgravningen indplaceret

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Udgravning ved Sneumvej 34, Vadum. Undersøgelse af et langhus fra ældre germansk jernalder. J.nr. ÅHM 6197 Udgravning maj 2014. Telefon: 99 31 74

Læs mere

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti ARV 14 Kjelstvej, cykelsti Kjelst By, Billum, matr. 18 g mfl. Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 84 Beretning for overvågning i forbindelse med etablering

Læs mere

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum ROM j.nr. 2377 Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr. 020405- Roskilde Museum Undersøgelsens data Udgravningen af ROM 2377 Børnehøjen blev gennemført

Læs mere

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fem søndage i træk inviterer Museum Nordsjælland alle interesserede til at opleve nogle af de mest spændende

Læs mere

Trollesgave Øst. Prøvegravningsrapport NÆM 2000:100 - RAS P.3750/00

Trollesgave Øst. Prøvegravningsrapport NÆM 2000:100 - RAS P.3750/00 Trollesgave Øst Prøvegravningsrapport NÆM 2000:100 - RAS P.3750/00 Næstved Museum 2000 Prøvegravningsrapport for undersøgelsen af den sydlige bred af Holmegaards Mose, Trollesgave øst. Fensmark Sogn, Tybjerg

Læs mere

Bygherrerapport. Arkæologisk forundersøgelse. HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn

Bygherrerapport. Arkæologisk forundersøgelse. HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn Arkæologisk forundersøgelse Bygherrerapport HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn Sted: Langgade. Matr. nr. 5bt, Lund By, Tamdrup KUAS: 2009-7.24.02/HOM-0028 Ill. 1.

Læs mere

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.:

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Sted: Skærskovgård V Matr. nr.: Ejerlav: Sogn: Herred: Hids Gl. Amt: Viborg Hus A801 fra bondestenalderen markeret med paptallerkner.

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred Arkæologisk undersøgelse af bopladslevn fra yngre bronzealder og ældre romersk eller tidlig yngre romersk jernalder udført forud for anlægsarbejde.

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard

OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk Rapport nr.483, 2015 Indledning.. 3 Udgravningens forhistorie 3 Udgravningens

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Konferencens formål Formidle de første (foreløbige) resultater Fremme refleksioner om problemstillinger

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid ROM 2265 Foldager Glim sogn Sømme herred Københavns amt Stednr. 020402 I forbindelse med at firmaet Kongstrup

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.:

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.: 1 VSM 09260 Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130702-19, -16 KUAS j.nr.: 2003-2122-1606 Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Sidsel Wåhlin for

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV00156 Bjerggade, Ølby og Hastrup KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0011 Matrikelnummer 10a Ølby By, Højelse Højelse Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt. Stednummer 020105-105 og

Læs mere

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard Langsø Journalnummer: SIM 22/2011 Sted: Silkeborg Langsø Sted og SB nr. 16.01.08-11 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/SIM-0006 Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Silkeborg Matr. nr.:171a, 173, 175a og 177

Læs mere