JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Anden halvårsrapport 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Anden halvårsrapport 2012"

Transkript

1 JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning Anden halvårsrapport 2012

2 Indledning I efteråret 2012 er der fulgt op på de initiativer, der blev sat i værk i årets første halvdel. Inden for de arkæologiske undersøgelser har vægten ligget på en udgravning øst for Jelling Kirkes gavl, hvor jordlag med begravelser og korfundamentets yderside blev undersøgt. I det sene efterår blev der også føjet nyt til vikingetidens palisadeanlæg, idet en planlagt flytning af Smededammen i forbindelse med Vejle Kommunes helhedsplan for monumentområdet gav en uventet mulighed for at opnå ny viden om palisaden og dens datering. Vejle Museerne stod for den arkæologiske undersøgelse, og medarbejdere fra Institut for Geografi og Geologi ved Københavns Universitet og Nationalmuseet tog sig af de naturvidenskabelige analyser. Den største overraskelse var, at der endnu fandtes bevarede egestolper på bunden af dammen. Ud fra placeringen kunne stolperne meget vel være knyttet til den sydlige palisadelinie, og C 14 -datering bekræftede, at stolperne med stor sandsynlighed var fra vikingetiden. Medarbejdere fra Institut for Geografi og Geologi har ligeledes gennemført en række jordbundsanalyser i Jellings nærmeste omegn med henblik på at afdække vikingetidens landskab og de ændringer, der er sket i moderne tid. Den forbedrede formidling af monumentområdet i landskabet involverer en udbygning af Kongernes Jelling. Den nuværende udstilling er fra år 2000, men med de seneste års forskningsresultater er dele af udstillingen allerede nu forældet. Samtidig er historien om vikingetidens Jelling blevet væsentlig større; nye monumentdele er kommet til, og nye temaer og problemstillinger kan tages op. Desuden kan historierne med elektroniske medier fortælles på en anden vis end tidligere. De første møder og workshops om ombygningen er afholdt, og deltagere i Jellingprojektet indgår i de grupper, der leverer indholdsmæssigt input til den kommende formidling. Projektet vil levere materiale til bl.a. en grafisk præsentation af monumentkomplekset og dets enkeltelementer. Jellingprojektet vil ligeledes bidrage med grafik om Jelling til den kommende særudstilling i København. Udstillingen har nu fået sit endelige navn Viking og dens layout og design er i grundtræk lagt fast. Hvor stort udstillingens hovedstykke Roskilde vrag 6 egentlig er, illustreres af, at skibet kun akkurat kan passes ind i Nationalmuseets store Egmonthal. Det må stilles diagonalt, omgivet af udstillingens fire hovedtemaer. Arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelser Bortset fra de to runesten, højene og kirken er fortidens monumenter i Jelling ikke synlige over jorden. Selv om mange besøgende måske tror det, er de bautasten, der i dag står på kirkegården, ikke en del af den store skibssætning, der indledte rækken af monumenter, og hvis midterakse efterfølgende blev styrende for placeringen af højene og kong Haralds runesten. Stenene indgår i stedet i en visualisering fra 1951 af arkitekt Ejnar Dyggves tolkning af stenrækkerne under Sydhøjen; de var efter hans opfattelse dele af et gigantisk trekantet vi. Dyggves idéer er i dag opgivet, men hans tanke om et nøje defineret rituelt rum har fået fornyet aktualitet med opdagelsen af det store palisadeanlæg på 12,5 ha. Palisade og bygninger er heller ikke synlige, men med Vejle Kommunes helheds-plan for området vil der blive ændret på dette, så besøgende kan få et indtryk af anlæggets format og layout. 2

3 Ved indvielsen af den nye omfartsvej, Mangehøje, omkring Jelling den 3. august blev det første spadestik taget til den kunstneriske visualisering af palisadekomplekset, et projekt, der er udarbejdet af Kristine Jensens Tegnestue i samarbejde med kunstneren Ingvar Cronhammer. Palisade, bygninger og stensætning skal markeres i området, og da palisadens sydlige linie løber gennem den nuværende Smededam, var det planen at omlægge dammen og give den en ny placering inden for palisaden. Seminariedammen, en mindre dam vest for Smededammen, var allerede sløjfet, og søgegrøfter vest for denne dam i 2009 havde ikke ramt palisaden. Smededammen set fra sydøst en sommerdag i juni Foto Anne Pedersen. Tømning af Smededammen blev indledt af Vejle Kommune i begyndelsen af november. Fiskene blev flyttet over i en anden dam, og de første fund, desværre af nyere dato, dukkede op. Vejle Museerne overtog derefter den arkæologiske undersøgelse af bundlagene. Et af de store spørgsmål var, om der heri kunne findes spor af vikingetidens palisade. I første omgang blev der langt gangplader ud over dammens bund, så det var muligt at tage prøver fra bundlagene til pollen- og makrofossilanalyse på Nationalmuseet (Danmarks Oldtid/Naturvidenskab) og på Inst. for Geologi og Geografi ved Københavns Universitet. Samtidig blev der foretaget en række boringer ned gennem lagene i håb om at få flere oplysninger om søens oprindelse. 3

4 Jeppe Aagaard Kristensen (Inst. for Geologi og Geografi) på vej med sit bor ud i Smededammen langs den udlagte sti af gummiplader. Landmålerstokken markerer den omtrentlige placering af palisadens sydøstlige hjørne, skæringspunktet mellem dens østlig og sydlige linie. Foto Charlotta Lindblom. Smededammen kunne være en naturlig sø. Imod dette taler dog palisadeliniens forløb gennem dammen, og der er snarere tale om en naturlig fugtig sænkning, som først på et tidspunkt efter vikingetiden er blevet uddybet til en egentlig dam. Udgravningen ved Gorms Torv i 2010 viste, at palisaden her løb igennem en ældre tørvedannelse, et vådområde af mindre omfang. Bortset fra en smule trækul gav den første prøve fra Smededammens bundlag ikke brugbart materiale, og heller ikke de efterfølgende bundprøver indeholdt tilstrækkeligt velbevaret materiale til analyse. Ikke desto mindre fik den arkæologiske undersøgelse et uventet positivt resultat, da der i midten af november blev gravet et lille felt ved dammens sydside dér, hvor palisadelinien efter udmålingen skulle ramme dammens kant. Forventningerne til den arkæologiske undersøgelse var ikke høje. Maskinføreren kunne berette, at han havde været med til at rense dammen op omkring 10 år tidligere, og at alt løst træ og grene den gang blev skrabet bort til et stykke ned i leret. Dette var heller ikke første gang, der var renset op i dammen. I nyere tid var dette sket i 1916, 1944 og igen i 1996, og oprensninger har sikkert været nødvendige med jævne mellemrum i dammens historie. Det viste sig dog, at der endnu var træ bevaret. Under slammet og et tørvelag dukkede 3-4 stolper op på en række. I første omgang så de ikke ud til at følge palisadens formodede linje. Rækken løb parallelt med den sydlige kant af Smededammen, og det 4

5 kunne derfor ikke udelukkes, at den blot markerede en tidligere kant på dammen. Dette blev dog justeret, da stolperne blev målt nøjagtigt ind i Jellingprojektets GIS. Overensstemmelsen med palisadens forventede forløb (ud fra sporene på Gorms Torv og øst for Smededammen) var da slående. Sammenfaldet kunne næsten ikke være tydeligere. Palisadeanlæggets forløb og Smededammen med markering af de fundne stolpespor. Den grønne linie markerer den planlagte visualisering af palisaden, som er forskudt mod syd af hensyn til de bevarede levn af vikingetidens palisade. Grafik Charlotta Lindblom. Prøver af træet blev sendt til Forhistorisk Museum Moesgård til en hurtig vedbestemmelse. Det viste sig at være eg, hvilket gav nyt håb om, at det kunne høre til et ældre anlæg. De første prøver var ikke tilstrækkeligt velbevarede til en dendrokronologisk datering, og fire prøver blev derfor i stedet sendt til hastedatering hos Beta Analytic Inc. i Miami. Resultatet levede op til alle forhåbninger. Der er med stor sandsynlighed tale om vikingetid, og dateringerne ligger tæt på de første C 14 -dateringer fra palisadens vestlige forløb i Vestergade. Disse pegede mod slutningen af jernalderen eller begyndelsen af vikingetiden med de udsving, som dateringsmetoden indebærer. 1 Med dette resultat er der grundlag for at gå videre i 2013 og forsøge at få en eller flere af de allerede eksponerede stolper op til en dendrokronologisk datering og, forudsat de er tilstrækkeligt velbevarede, til konservering, så de kan udstilles. 1 Steen Wulff Andersen, Bautasten og kæmpehegn, Skalk 2009/1,

6 Museumsinspektør Rasmus Birch Iversen og tidl. museumsinspektør Steen Wulff Andersen graver et snit i bundlagene, mens forløbet bliver filmet af Jørn Kjær Nielsen (Movision). Foto Charlotta Lindblom. Bevaret træ i mudderet på bunden af Smededammen. Foto Charlotta Lindblom. 6

7 Jelling Kirke I forlængelse af undersøgelsen af Jelling Kirkes østgavl i juni blev der gennemført en udgravning øst for kirkens gavl i august. Der blev i alt undersøgt 55 m2. I lighed med området syd for kirken og omkring den store runesten, var udgravningsområdet præget af intensiv begravelse med bl.a. mange børn. 33 skeletter blev registreret, og jordlag og fundament blev dokumenteret. Udgravningen ud for Jelling Kirkes østgavl den 23. august. De øverste grave ligger kun omkring 50 cm dybt. Foto Anne Pedersen. Til de væsentligste iagttagelser i forhold til bygningen hører blandt andet, at stenene i det formodede nordre fundament, der kom frem i den primære søgegrøft i 2011, og en tilsvarende ansamling af sten i syd viste sig ikke at ligge in situ, men derimod i omrodet kirkegårdsjord. Det kan dermed ikke afgøres med sikkerhed, om de stammer fra en bygning. Fundamentet under gavlmuren blev afdækket i sin helhed. Under korgavlens to østlige hjørner er der kun et spinkelt fundament, der ikke springer nævneværdigt frem foran østflugten af muren, mens det mellemliggende parti fremstår som et langt kraftigere fundament med store sten nederst og mindre opefter. Fundamentet springer i bueform frem mod øst. Det nuværende kors sydfundament er ligeledes spinkelt og svarer til de to hjørners. I jord-fylden mellem det fremspringende fundaments sten fandtes frådstensmuld og -klumper samt smuld af frådstensmørtel. Der var få genstandsfund fra udgravningen, men dog et middelalderligt spænde og et fugleformet spænde fra den tidlige middelalder. 7

8 Fugleformet spænde fra Jelling Kirkegård efter konservering. Spændet er 2 cm bredt og minder om talrige andre små spænder fra den tidlige middelalder. 2 Foto Anne Pedersen. Fundamentet under korgavlens hjørner er spinklere end fundamentet under midterpartier. Gavlhjørnerne er blevet forstærket. Foto Hans Mikkelsen. Den 24. oktober arrangerede Jellingprojektet et arbejdsseminar om udgravningen og murundersøgelsen med deltagelse af fagkolleger fra Danmark, Sverige og Nordtyskland. Resultaterne blev præsenteret og gav anledning til livlig diskussion, der vil blive taget op igen ved publiceringen af undersøgelserne. En foreløbig artikel er udkommet i Skalk 2013/1. 2 Se f.eks. Anne Pedersen, Rovfugle eller duer Fugleformede fibler fra den tidlige middelalder. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1999 (2001)

9 Det kultur- og naturhistoriske landskab Jordbundsundersøgelser I årets anden halvdel er der ved Inst. for Geologi og Geografi, Københavns Universitet foretaget to jordbundsundersøgelser i tilknytning til Jelling, dels en indsamling af jordprøver omkring Jelling til datering, dels en jordbundskortlægning af Jelling ejerlav. Jordprøver til OSL-datering (optically stimulated luminescence dating) blev indsamlet i juli. Målet er at bestemme alderen på sedimenterne omkring Jelling, så dateringen sammen med bestemmelse af sedimenternes art kan danne grundlag for en beskrivelse af landskabsdannelsen omkring Jelling. Dette vil igen bidrage til at belyse det landskab, vikingetidens monumenter var en del af. Prøverne er sendt til datering på Nordic Centre for Luminescence Research, Risø, og resultatet forventes at foreligge i foråret I løbet af efteråret er der foretaget en kortlægning af Jelling Ejerlav efter ejerlavsgrænsen angivet på 1844-matrikelkortene. Dette blev gjort med henblik på at få et overblik over de nuværende jordbundsforhold for der igennem at give et bud på, hvilke potentialer og hindringer jorden omkring Jelling indeholdt i vikingetiden. I kortlægningen er der sat særligt fokus på de jordegenskaber, som skønnes at have haft betydning for jordkvaliteten og jordernes dyrkningspotentialer før indførelse af moderne landbrugsteknologi med dræning, gødskning og kalkning. Der blev lagt særlig vægt på jorden tekstur og stenindhold samt indikationer på nuværende og tidligere reducerede/oxiderende tilstande i jorden, der viser sig som gley, pseudogley eller decideret som tørv. Der er udført mere end 100 boringer, og jordbundsgrænserne er så vidt muligt indtegnet i felten. Øverst til venstre: i enkelte overpløjede lavninger med skrænter dukkede de gamle tørv op under den gule moræneler allerede inden for 1 m. Nederst til venstre: udsigt over Grejs Ådal øst for Skovdalslund. Højre: ved Hestedamshoved findes kildekalk under de lerede tørv. Foto: Jeppe Å. Kristensen. 9

10 Med udgangspunkt i det udarbejdede jordbundskort kan der med inddragelse af sekundærkilder som historiske topografiske kort, GEUS jordartskort, Den Danske Jordbundsdatabase, 1844 matrikelkort og en detaljeret digital højdemodel udarbejdes et kort, der viser den formodede hydrologi (jordenes dræningsforhold) i vikingetidens landskab omkring Jelling. En digitalisering af 1844-bonitetskortet er iværksat, hvilket vil give et indblik i den dyrkningsværdi, jordbunden havde før de store teknologiske fremskridt vandt bredt indpas i Danmark i sidste halvdel af 1800-årene og starten af 1900-årene. I områder som af den ene eller anden årsag ikke var tilgængelige for boring, er jordtypen anslået ud fra det ovenfor beskrevne kortmateriale. Kortlægning af de dominerende jordtyper i Jelling Ejerlav anno Kort af Jeppe Å. Kristensen. Resultaterne vil siden indgå i publiceringen af monumentområdet og det lokale landskab. Ved boringerne syd for Jelling blev der desuden bemærket et ældre vejforløb hen over Hestedamshoved øst for Fårup Sø. Vejforløbet er ikke dateret, men er det gammelt, kan det have forbindelse til sporene af jernalder- og vikingetidsbebyggelse ved Haughus sydøst for Jelling. Jelling Norden Europa Et af Jellingprojektets mål er at sætte monumentkomplekset ind i en større nordisk og europæisk sammenhæng. Dette har været udgangspunkt for to ekskursioner og et seminar i efterårets løb. 10

11 Quedlinburg Domkirkes tårne rejser sig højt over byen. Dronning Mathildes grav findes endnu i krypten. Foto Anne Pedersen. Quedlinburg og Magdeburg Den 31. oktober-1. november besøgte projektleder Morten Teilmann-Jørgensen, overinsp. Hans Ole Mathiessen og Anne Pedersen Quedlinburg og Magdeburg, to byer af central betydning i det Ottonske kejserrige. Kejser Otto den Stores forældre, Henrik I Fuglefænger ( 936) og dronning Mathilde ( 968) blev i sin tid begravet i Quedlinburg Domkirke, og Otto den Store ( 973) ligger begravet i Magdeburg Domkirke. I anledning af 1100-året for kejserens fødsel den 23. november 912 viste Magdeburger Museen en udstilling, Otto der Grosse und das römische Reich. Kaisertum von der Antike zum Mittelalter. Udstillingen var den sidste i en trilogi, der belyste forskellige sider af Otto den Stores og kejserrigets historie og betydning i samtidens Europa. De idealer, som lå bag tanken om kejserriget, har sandsynligvis også påvirket udviklingen af det danske kongerige og dannet forlæg for nogle af Harald Blåtands initiativer. Hildesheim Deltagere i projektet om Jelling Kirke (Jakob Kieffer-Olsen, Thomas Bertelsen og Anders C. Christensen) arrangerede den november en ekskursion til Hildesheim i Tyskland på invitation fra diplomingeniør Jens Christian Holst, der deltog i seminaret om projektets undersøgelse af Jelling Kirke den 24. oktober. Hovedformålet med ekskursionen var at besigtige verdensarvmonumentet Hildesheim Domkirke, der i disse år gennemgår omfattende restaureringer. Som følge heraf er der i kirken og dens omgivelser foretaget en mængde arkæologiske og bygningsarkæologiske undersøgelser, alle varetaget af professor Karl Bernhard Kruse (ligeledes deltager i Jellingseminaret), der stod for rund- og fremvisninger. Turen gav også lejlighed til at se de monumentale tidligmiddelalderlige 11

12 basilikaer Skt. Michael og Skt. Godehard i Hildesheim samt landsbykirkerne i Basse og Mendelsloh og klosterkirken i Mariensee. Naturstensmurværk i Hildesheim Domkirke besigtiges af Jens Christian Holst og Thomas Bertelsen. Murværket t.v. kan være oprindeligt, mens kapellet t.h. er en yngre tilføjelse. Foto Anders C. Christensen. Ekskursionen havde som led i Jellingprojektets undersøgelse af frådstenskirken i Jelling ikke mindst til formål at give deltagerne et indblik i det tyske forskningsmiljøs tilsvarende analyser af naturstensmurværk fra og 1100-årene. Under fremvisningen af Hildesheim Domkirke var der således stærk fokus på netop dette bygningsarkæologiske aspekt. Dette blev yderligere udbygget ved et besøg i byens store Sankt Micaelis Kirke, hvor tidligmiddelalderlige reparationer af den udvendige kvaderbeklædning fulgte samme mønster som det, der er konstateret på korgavlen i Jelling. I kraft af ekskursionen er der siden opbygget kontakt til det tyske kirkemiljø, som i det videre arbejde med Jelling Kirke vil kunne bidrage med egne erfaringer. 12

13 Skagerrak og Kattegat Den september fandt et seminar sted på Nationalmuseet under satsningsområdet Nordlige Verdener. Temaet for seminaret, Et fælles hav Skagerrak og Kattegat i vikingetiden, tog blandt andet udgangspunkt i ordene vandt sig Danmark al og Norge på Harald Blåtands store runesten i Jelling og spørgsmålet om, hvad disse ord egentlig indebærer. Skagerrak og Kattegat var i vikingetiden bindeled i et netværk af politiske, sociale og økonomiske relationer. Dette netværk opstod ikke pludseligt af ingenting. Forbindelserne på tværs af de to have kan følges langt tidligere i de arkæologiske fund, men i vikingetiden og den tidlige middelalder føjes skriftlige vidnesbyrd til de Frankiske Rigsannaler, handelsmanden Ottars beretning om sin rejse fra Nordnorge til Hedeby, runestenene, skjaldekvadene og senere tiders historiske krøniker. De skriftlige kilder giver indblik i, hvilke kredse var involveret i håndhævelsen af den politiske magt og samtidig et indtryk af de overordnede politiske modsætninger. Det fremgår dog ikke klart, hvordan elitens alliancer og netværk blev vedligeholdt og synliggjort, og endnu mindre om og i givet fald, hvordan de skiftende magtforhold påvirkede lokalsamfundene. Her kan arkæologien supplere. Bredden i det arkæologiske fundstof understreger samtidig betydningen af en tværfaglig tilgang til problematikken. Målet med seminaret var derfor at sætte fokus på sammenhængene på tværs af Sydskandinavien (det gammeldanske område) ud fra forskellige kildegrupper med hver deres udsagnskraft og dermed også bidrage til forståelsen af baggrunden for budskabet på Harald Blåtands runesten. 21 forskere fra Danmark, Norge og Sverige deltog i seminaret, og de fleste af indlæggene vil blive publiceret i en workshoprapport i

14 Formidlingsmæssige initiativer Udkast til udstillingslogo. Grafik Vera Tang. Udstillingen Viking Jellingprojektets formidlingsindsats i efteråret 2012 har hovedsageligt været koncentreret om den kommende særudstilling Viking. Udstillingen er bygget op omkring Roskilde vrag 6, og de fire hovedtemaer tager udgangspunkt i de betydningslag, der er forbundet med skibet det konkrete vrag af krigsskibet og vikingetidens skibe i det hele taget. Teksten til udstillingens katalog er afsluttet og på vej til oversættelse, og de enkelte indlån er ved at være på plads. Udstillingen bygges op i Nationalmuseet Egmonthal og blandt genstandene vil der være fund fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Rusland, Polen, Tyskland, de Britiske Øer og Irland. Skematisk fremstilling af udstillingens hovedtemaer og deres tilknytning til skibet. Anne Pedersen. 14

15 Udstillingens generelle layout med de fire temaer omkring et centralt rum til skibet. Grafik: arkitekt Maruiska Solow. Undervisning Første fase i projektet Danmarkshistorien på YouTube er afsluttet. Efter feedback fra testklasser og tilrettelægger er den første film indspillet. Filmen handler om religionsskiftet i vikingetiden og er nu tilgængelig på internettet. Ud over filmen skal projektet omfatte en hjemmeside med adgang til filmene og en elevopgave, som lærerne kan anvende i undervisningen. Elevopgaven og mock-up til hjemmesiden vil efter planen blive udarbejdet i januar. Samtidig skal den færdigredigerede film vises på en skole. Input fra lærere og elever vil danne grundlag for den videre proces i projektets fase 2, der indledes i løbet af Jellingprojektets formidlingsindsats har endelig omfattet omvisninger og foredrag bl.a. på Kongernes Jelling for 80 deltagere og på Haderslev Museum for 160 deltagere. Deltagerantallet bekræfter den brede interesse for monumentkomplekset og de nye resultater, der også vil finde plads i udstillingen. Foredrag Rundvisning i Jelling (Mads Holst) for studenter fra Harvard University Summer School. 19. juli. Rundvisning i Jelling og omegn (Anne Pedersen) for studenter fra München Universitet. 24. juli. 15

16 Ekskursion til Jelling (Mads Holst), arrangeret af Saga Conference. 8. august. Introduktion til Jelling (Mads Holst) på European Association of Archaeologists (EAA), session Organizing Landscapes. 1. september. Vikingetidens Danmark (Anne Pedersen), Folkeuniversitetet i Emdrup. 10. september. Nyt fra vikingetidens Jelling (Anne Pedersen), Tværpilen/Københavns Folkeuniversitet (foredragsrække Fra stamme til stat i Danmark ). 17. september. Hvad viste boringerne i Jellinghøjene ? Dybe boringer og brønden på højen (Henrik Breuning-Madsen), Det Kgl. Geografiske Selskab. 2. oktober. Omvisning (Charlotta Lindblom) for medarbejdere og studerende ved Göteborgs Universitet, Linjen för Byggningsvård. 11. oktober. Jellingmonumenterne nye resultater og nye tolkningsmuligheder (Anne Pedersen), Arkæologi Haderslev/Folkeuniversitetet (foredragsrække Handel, magt og kirke i vikingetiden ). 24. oktober. 160 deltagere. Offentligt arrangement i Kongernes Jelling med foredrag: Jelling kirkes østgavl, undersøgelser og resultater 2011 og 2012 (Thomas Bertelsen) og De arkæologiske udgravninger ved kirkens østgavl august 2012 (Anders Christensen). 24. oktober. 80 deltagere. Omvisning for projektgruppe fra Vejdirektoratet (Charlotta Lindblom). 31. oktober. Nyt og gammelt fra Kongernes Jelling (Rasmus Birch Iversen), Grenå Museumsforening. 4. december. Publikationer 2012 Bertelsen, Thomas: Kirken i koret, Skalk 2012/ Breuning-Madsen, Henrik; Mads Kähler Holst & Peter Steen Henriksen: The hydrology in huge burial mounds built of loamy tills: a case study on the genesis of perched water tables and a well in a Viking Age burial mound in Jelling, Denmark. Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 112:1, Moesgaard, Jens Christian: Efterligninger af kølnske penninge i Danmark i 900- tallet. Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad nr. 2, maj Moesgaard, Jens Christian: Hedeby og den danske kongemagt i 900-tallet. Mønternes udsagn. Kuml Pedersen, Anne: Nabo, fjende og forbillede Danernes forhold til Tyskland i det arkæologiske fundbillede. Det 30. Tværfaglige Vikingesymposium. Danmark og Tyskland i det 10. århundrede, Højbjerg Pentz, Peter: Markgrevens borg. Skalk 2012/ Vellev, Jens: Jelling, Sommeren Frederik 7.s og J.J.A. Worsaaes udgravninger. Aarhus

17 Planer for første halvår 2013 I forlængelse af Vejle Museernes undersøgelse af Smededammen planlægges en mindre udgravning af de allerede eksponerede stolper i foråret Målet er at hente træ op til en dendrokronologisk datering. En præcis datering af palisadestolper har afgørende betydning for vurderingen af kompleksets udvikling over tid. Kun nogle af monumenterne overlejrer hinanden direkte, så deres indbyrdes datering kan fastlægges. Hvor dette ikke er tilfældet, kan rækkefølgen af f.eks. bygninger og andre anlæg ikke afgøres ved hjælp af typologiske argumenter i lyset af kompleksets korte levetid. Afhængigt af mulighederne vil der blive udført recognosceringer eller prøvegravninger i kompleksets umiddelbare nærhed. En bygning identificeret ved prøvegravningen i 2009 ligger således påfaldende isoleret i forhold til monumentkomplekset. Samtidig vil der blive søgt om tilladelse til boringer i udvalgte høje tæt på romanske kirker med henblik på at fastslå, om der her har eksisteret lignende forhold som i Jellinghøjene. Manuskripter vedr. monumentkomplekset samt bebyggelses- og stednavneanalyserne er under udarbejdelse, og den indledende redaktion forventes indledt omkring sommer Samtidig indledes redaktionen af de første artikler til et samlebind om monumenterne i et nordisk og europæisk perspektiv. Hertil har bl.a. museumsinspektør Maria Knudsen (Sydvestjyske Museer) afleveret første udkast til en artikel Jellingstilen kunst og kommunikation i vikingetid. Særudstillingen Viking åbner for publikum den 22. juni, og i løbet af foråret vil invitationer til en planlagt konference i tilknytning til udstillingen og Jellingprojektet fra den 8. til 11. september blive udsendt. Konferencen indledes i København og afsluttes i Jelling. Anden halvårsrapport 2012 udarbejdet af projektleder Anne Pedersen. 17

18 Deltagere i Jellingprojektet Seniorforsker Anne Pedersen, Nationalmuseet (projektleder) Lektor Mads Kähler Holst, Forhistorisk Arkæologi, Aarhus Universitet Cand.mag. Peter Jensen, Arkæologisk IT, Aarhus Universitet Projektforsker Mads Dengsø Jessen, Forhistorisk Arkæologi, Aarhus Universitet Museumsinspektør Steen Wulff Andersen, Vejle Museum Museumsinspektør Folmer Christiansen, Vejle Museum (bebyggelsesprojekt 2010) Museumsinspektør Charlotta Lindblom, Vejle Museum Museumsinspektør Rasmus Birch Iversen, Vejle Museum Adjunkt Rikke Steenholt Olesen, Inst. for Navneforskning, Københavns Universitet Projektforsker Lisbeth Christensen, Inst. for Navneforskning, Københavns Universitet Prof. Henrik Breuning-Madsen, Inst. for Geografi og Geologi, Københavns Universitet Prof. Stig Schack Petersen, GEUS Seniorforsker Charlie Christensen, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab, Nationalmuseet Cand.agro. Peter Steen Henriksen, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab, Nationalmuseet Catherine Jessen, Danmarks Oldtid/Naturvidenskab, Nationalmuseet Museumsinspektør Peter Pentz, Danmarks Oldtid, Nationalmuseet Bygningsredaktør Thomas Bertelsen, Danmarks Kirker, Nationalmuseet Museumsinspektør/kirkekonsulent Hans Mikkelsen, Nationalmuseet Museumsinspektør/kirkekonsulent Sissel Plathe, Nationalmuseet Konservator Peder Bøllingtoft, Kunstakademiets Konservatorskole, København Museumsinspektør Jens Chr. Moesgaard, Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling, Nationalmuseet Videnskabelig medarbejder Gitte Tarnow Ingvardsen, Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling, Nationalmuseet Museumsinspektør Maria Knudsen, Sydvestjyske Museer Museumsinspektør Mogens Bo Henriksen, Odense Bys Museer Museumsinspektør Susanne Klingenberg, Danmarks Oldtid, Nationalmuseet (udgravning 2009) Forskningsassistent Josefine Franck Bican, Danmarks Oldtid, Nationalmuseet (udgravning 2009) Undervisnings- og udviklingsansvarlig Marlene Kramm, Nationalmuseet Webmedhjælper Ida N. Gustav, Nationalmuseet Ph.d. Xenia Pauli Jensen, Nationalmuseet (særudstilling 2011/12) Lektor Jens Vellev, Afd. for Middelalderarkæologi, Aarhus Universitet Redaktør Chr. Adamsen, Skalk Dendrokronolog Kjeld Christensen, Århus Lektor Almut Schülke, Oslo Universitet Ph.d. stipendiat Kasper H. Andersen, Aarhus Universitet Torben Dehn, Kulturarvsstyrelsen (arkæologisk strategigruppe) Liv Stidsing Reher-Langberg (student på NØ-kvadranten 2010; udgravningerne 2011) Peter Moe Astrup (student på NØ-kvadranten 2010) Casper Skaaning Andersen (NØ-kvadranten 2010; udgravningerne 2011) Disa Lundsgård Simonsen (student på palisadegravningerne 2010) Studenter på soldning 18

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Anden halvårsrapport 2010

JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning. Anden halvårsrapport 2010 JELLINGPROJEKTET et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning Anden halvårsrapport 2010 Indledning Første halvår af 2010 betød et afgørende gennembrud i undersøgelsen af Jellings store palisadekompleks.

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen 1 Uddrag af: Årets Gang 2005. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2006. Åmoserne

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013

Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013 Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013 Lokalhistorisk Inspirationsdag 23-2 Det er os en fornøjelse endnu engang at kunne indbyde medlemmer af lokalarkiver og lokalhistoriske foreninger i Sydøstjylland samt medlemmer

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04. Skive Museum, Arkæologisk afdeling Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.09 Inge Kjær Kristensen * 2006 SMS 906A Posthustorvet 2 INDHOLD AUD 2005

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning 12.8.2011 Resultat af prøve. August 2011 NIELS-HOLGER LARSEN August 2011 Baggrund for prøvebehandling Prøven skal danne grundlag

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier Forelæsning den 14. februar 2013 Lektor Lars Nicolai Bock Platform for Arkitektonisk Kulturarv Rom - byarkæologi tolkning af spor

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Viborgegnens voldsteder II. Vandporten ved Hald Ruin (Hald III)

Viborgegnens voldsteder II. Vandporten ved Hald Ruin (Hald III) Viborgegnens voldsteder II. Vandporten ved Hald Ruin (Hald III) Af Jesper Hjermind Christopher Krabbe og Hald Fra 1889 til 1913 påbegyndte ejeren af Hald Hovedgaard, Christopher Krabbe (1833-1913), en

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af fyrretræ fra udgravning ved Thon Hotel Høyers, Skien, Norge

Dendrokronologisk undersøgelse af fyrretræ fra udgravning ved Thon Hotel Høyers, Skien, Norge MILJØARKÆOLOGI & MATERIALEFORSKNING DENDROKRONOLOGISK LABORATORIUM Dendrokronologisk undersøgelse af fyrretræ fra udgravning ved Thon Hotel Høyers, Skien, Norge af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

- fra bar mark til museumsmontre-

- fra bar mark til museumsmontre- - fra bar mark til museumsmontre- JEG ER ARKÆOLOG er et computerbaseret læringsspil om arkæologi og naturvidenskab. I spillet kan man spille seks forskellige baner. Alle baner er baseret på virkelige arkæologiske

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Kultur i bevægelse historien undervejs

Kultur i bevægelse historien undervejs Kultur i bevægelse historien undervejs Det fynske eventyr Det royale Fyn Event: Syddansk Musikfestival. En musikalsk og kulinarisk rejse Rute: De kongeliges spor på Fyn Uhyggen på Fyn Event: Metalkoncert

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Danmark på Ansgars tid Danmark i Vikingetiden ca.750 1050

Danmark på Ansgars tid Danmark i Vikingetiden ca.750 1050 Danmark på Ansgars tid Danmark i Vikingetiden ca.750 1050 1. Den europæiske sammenhæng 2. Begyndende rigsdannelse 3. De første byer 4. Den vældige ekspansion 5. Den gamle tro og den nye Europa ca. 800

Læs mere

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015 Jydsk Naturhistorisk Forening Naturkalender 2015 Vi arbejder for gode og spændende oplevelser i naturen - året rundt Jydsk Naturhistorisk Forening er en sammenslutning af de to tidligere foreninger Jydsk

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Byer i Vandbalance. FIF-møde den 13. juni 2012. Rørcentret

Byer i Vandbalance. FIF-møde den 13. juni 2012. Rørcentret Byer i Vandbalance FIF-møde den 13. juni 2012 Byer i Vandbalance 10.00-10.30 10.30-10.40 10.40-11.00 11.00-11.10 11.10-11.25 11.10-11.30 11.30-11.44 11.45-12.00 12.00-12.40 12.40-12.50 12.50-14.10 14.10-14.20

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort

Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort De ældste matrikelkort og Videnskabernes Selskabs kort kan hjælpe dig med at finde de kunstige vandløb. Udkast til vandområdeplanerne

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Tekstiler fortæller Europas historie

Tekstiler fortæller Europas historie Tekstiler fortæller Europas historie På det gamle Københavns Universitet Amager sidder en gruppe kvinder i et stort lyst lokale med kunstfærdige og farverige billedtæpper på væggene. De har på få år formået

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Arabiske mønter fra Sigerslevøster

Arabiske mønter fra Sigerslevøster 14 NoMus Arabiske mønter fra Sigerslevøster Finn Erik Kramer Fig. 1-2. Billedet til venstre viser et udsnit af genstandene fra skat 1, mens billedet til højre viser skat 2 i sin helhed. Samanidemønten

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Nyhedsbrev oktober 2014 Haderslev, 28. oktober 2014 udgravningsdata.dk Tlf: 73 52 34 69/24 60 78 53 Så er efteråret over os og det er tid til refleksion over årets hidtidige aktiviteter i MUD, samt fremtidige

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42.

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. Beretning for forundersøgelse forud for etablering af et stort jordvarmeanlæg beliggende

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Vikingernes billedfortællinger

Vikingernes billedfortællinger Vikingernes billedfortællinger RUNESTEN Signe og Bjørn hjælper hver dag deres far med arbejdet, så han kan nå at blive færdig med høvdingens store runesten inden solhvervsfesten. Billeder og runeindskrift

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder.

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder. Månedens skeletfund - januar 2012 Af Peter Tarp, forskningsassistent, ADBOU Denne måneds skeletfund omhandler ikke kun et enkelt individ, men derimod data fra to kirkegårdsudgravninger i Horsens. Fra 2007

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Nordborg Kirkes bygningshistorie

Nordborg Kirkes bygningshistorie Nordborg Kirkes bygningshistorie En summarisk beskrivelse - med udgangspunkt i beskrivelsen i Danmarks Kirker samt iagttagelser gjort under facaderenovering og gennemgang af tagværk i forbindelse med forberedelser

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Bacheloruddannelsen Grafisk linje

Bacheloruddannelsen Grafisk linje Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen Undervisningsplan 2014-2015 Bacheloruddannelsen Grafisk linje GENERELLE OPLYSNINGER Studieprogram 2014-2015

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne Roskilde september 2013 Kære gymnasielærer, Dette lærerbrev er et supplement til inspirationsmaterialet SAMTIDSKUNST - fra relationel æstetik til det radikale demokrati. Materialet henvender sig til gymnasielærere,

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395 REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde Branchesamarbejde, Det Digitale Anlæg TIDSPUNKT Tirsdag

Læs mere

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Følgegruppemøde 19-03-2012, GEUS, Århus De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Active Learning in Lectures

Active Learning in Lectures Active Learning in Lectures Centre for Science Education Aarhus University Spørgsmål 1 Har du brugt clickere i din undervisning? 1. Ja, meget 2. Ja, lidt 3. Nej 4. Jeg underviser ikke Information til læreren

Læs mere

TO LANDE, ÉN HISTORIE

TO LANDE, ÉN HISTORIE TO LANDE, ÉN HISTORIE Danmark og Norge fejrer fællesskab og folkestyre Vigtigste fælles begivenheder og events i Begivenheder i Norge Dato Arrangør Begivenheder Kontakoplysninger 13. 15. januar Riksarkivet

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker RIBE KUNST MUSEUM 2005 August Paula Modersohn-Becker RIBE KUNSTFORENING 2 ARRANGEMENTSKALENDER 14. maj 6. november 2005 Udstillingen Hvad med en god historie? Den helt store satsning i sommeren 2005 er

Læs mere