OMRÅDEFORNYELSEN I LIHME skitseforslag - september 2014 LABLAND ARKITEKTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMRÅDEFORNYELSEN I LIHME skitseforslag - september 2014 LABLAND ARKITEKTER"

Transkript

1 OMRÅDEFORNYELSEN I LIHME skitseforslag - september 014 LABLAND ARKITEKTER

2 indholdsfortegnelse projektmappe INDSATSOMRÅDER NATUR OG LANDSKAB en by omgivet af landskab 4 NATUR OG LANDSKAB 60 landskabsperspektiv 5 VEJKRYDSET I LIHME tre tidligere fornyelser 6 GRØNNE BYPORTE begrønnende fartdæmpere 7 Ortofotos (DDO land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges. LANDSKABET I BYEN fornyet liv og frodighed 8 MATERIALER den røde teglsten 9 INVENTAR stole og bænke 10 INVENTAR identitetsskabende inventar 11 Eksisterende forhold torvet i dag 1 Eksisterende forhold byparken i dag 1 torvet plan 1:00 14 torvet visualisering 15 BYPARKEN plan 1:00 16 BYPARKEN visualisering 17 referencebilleder inspiration til torvet og parken 18 TIDSPLAN 19 økonomi skitsefasen 0 Øverst: Luftfoto over Lihme Nederst: Lihme Kirke Projektet er en viderebearbejdning af de helhedsorienterede projekter, Skive Kommune sammen med borgerne i Lihme har udarbejdet for at styrke Lihme som et attraktivt bo- og levested. Projektmappen er en opsamling og dokumentation af skitserings- og beslutningsprocessen i skitsefasen udviklet i et tæt samarbejde mellem Sille Christiane Linnet v/ Skive Kommune, borgerne i Lihme og LABLAND ARKITEKTER v/ Annemette Andersen og Søren Kristensen. LABLAND ARKITEKTER 014

3 indsatsområder trafiksikring af vejkryds Vejkrydset i Lihme bærer præg af en tung trafik, hvor trafikanterne generelt kører i for høj en fart. Krydset er over flere omgange forsøgt fornyet med henblik på at nedsætte billisternes fart, dog uden held. Vi samler op på de erfaringer, man har gjort sig op gennem årene og etablerer nye fartdæmpende foranstaltninger. FORNYELSE AF pladsen ved dagli brugsen Denne plads benyttes hovedsageligt af cykelturister, der gør et kort ophold, under deres rejse. Pladsen er meget åben og bærer præg af mange forskellige tiltag og elementer gennem tidens løb. Dette projekt har en vision om at gøre pladsen til et hyggeligt, intimt torv, der opfordrer til ophold og sociale interaktioner i tæt samspil med Dagli Brugsens aktiviteter. FORNYELSE AF pladsen bag forsamlingshuset Pladsen, der ligger bag forsamlingshuset, har et tomt og gråt udtryk over sig. Pladsen består hovedsageligt af asfalt og beton og er generelt menneskeforladt, på nær når den lokale bus afgår og ankommer. Vi bryder betonen ned på pladsen, anlægger en park af træer og skaber en lang passage, der opfordrer til gennemgang. Derudover skabes en lysning blandt træerne, hvor der anlægges en multifunktionel aktivitetsplads, der skaber rammerne for mere permanent ophold og nye aktivitetsformer i byen. Aktivitetsformer, der henvender sig til en bred gruppe af brugerne og kan ændres over tid. Pladsen ved forsamlingshuset Pladsen ved brugsen Trafiksikring af vejkryds

4 natur og landskab en by omgivet af landskab Landskabstyper Lihme er en smuk og karakterfuld landsby omgivet af et 60 graders landskabsperspektiv. Det omkringlæggende landskab kan deles op i fire landskabstyper: Fritidslandskabet (Gyldendal Havn, campingpladsen og sommerhusene) Morænelandskabet (de omkringliggende marker) Kystlandskabet (Limfjorden og de kystnære arealer) Det historiske landskab (Lihme Kirke, Spøttrup Borg og Kaas Hovedgård) Begrønnelse af byen Med den nyanlagte natursti rundt om Lihme, får borgerne muligheden for at komme ud til byens naturskønne omgivelser. Dette projekt ønsker at synliggøre landskabet endnu mere og trækker landskabet ind som en del af selve byen. Dette skal gøre landskabet og Lihme til en grøn og bæredygtig by, hvor landskabet og det grønne er i fokus og bidrager til byens idenditet og karakter. 4 Venstre øverst: Gyldendal Havn Venstre midten: Kysten ved Limfjorden Øverst højre: Udsigt over Lihmes morænelandskab Nederst: Spøttrup Borg

5 natur og landskab 60 landskabsperspektiv det historiske landskab fritidslandskabet 60 graders landskabet landskabsperspektiv Lihme kystlandskabet morænelandskabet 5

6 vejkrydset i lihme tre tidligere forsøg fartdæmpende ændringer Vejkrydset i Lihme har gennemgået markante ændringer op gennem tiden i forsøget på at dæmpe hastigheden på trafikken: Anlæggelse af vejchikaner på Amtsvejen Hævning af vejfladen i krydset Udvidelse af krydset i svinget mellem Kåsvej og Ålbækvej samt anlæggelse af midterhelle ved Kåsvej Vores forslag til den nye renovering af krydset er en opsamling af tidligere tiders erfaring, samholdt med nutidens krav og ønsker med særligt hensyn til de forskellige trafikformer og trafikanterne, der dagligt bruger krydset. Øverst: Krydset set fra Amtsvejen Midterst: Udvidelsen af krydset Nederst: Nuværende vejchikane ved Kåsvej 6

7 grønne byporte begrønnende fartdæmpere fire grønne byporte I forbindelse med renoveringen af vejkrydset anlægges fire grønne byporte langs byens indfaldsveje i umiddelbar nærhed til vejkrydset. Byportene etableres som en dobbelt chikane, hvor form, placering og afstand tilpasses de eksisterende forhold på stedet og i forhold til de gældende vejregler på området. Byportene indsnævrer vejens bredde i begge retninger og medvirker sammen med plantning af træer til nedsættelse af hastigheden, før ankomsten til krydset. For at understøtte denne hastighedsnedsættelse anlægges der rumlefelter mellem vejchikanerne.rumlefelterne markeres med termoplast i samme farve som fortovets belægning og bliver en visuel forbindelse på tværs af vejen. AMTSVEJEN nyt fortov afstand meter grøn byport rumlefelt grøn byport afstand meter I forbindelse med renoveringen af vejkrydset genskabes krydsets oprindelige form på hjørnet af Kåsvej og Ålbækvej. Fladen på det eksisterende vejkryds sænkes til samme niveau som de tilstødende veje og betonbelægningen erstattes med en ny asfaltbelægning. nyt fortov eksist. fortov Øverst: Planudsnit, der illustrerer de grønne byporte og mellemliggende rumlefelter - mål 1:100 Nederst: Rumlefelter af termoplast - Prags Bouldevard 7

8 landskabet i byen fornyet liv og frodighed landskabet i dag Belægningen i byen og på begge pladserne er præget af gråtonede nuancer. Hist og her er der plantet et træ eller et blomsterbed, men byens offentlige rum mangler den frodighed og begrønnelse, der er at finde i borgernes baghaver og i byens omkringliggende natur og landskab. landskabet i fremtiden I byens fremtidige landskab trækkes den naturskønhed, der findes rundt om Lihme ind på byens pladser, i form af karakterfulde prydtræer. kirsebærtræer Kirsebærtræet stod tidligere ved ankomsten til Lihme skole og bidrog i sin smukke blomstring og høstfarverne til stedet og byens karakter. Kirsebærtræet er derfor ikke et fremmed træ for Lihme og relanceres i fremtidens Lihme, idet der plantes kirsebærtræer som prydtræer på torvet og i parken. I denne forbindelse suppleres der med varierede sorter under særlig hensyn til blomstring og høstfarver. landskabet landskabet landskabet 8 landskabet Venstre øverst: Asfaltlandskab bag forsamlingshuset Venstre midten: Prydtræer på åbne pladser Øverst højre: Japansk kirsebærtræ i blomstring Nederst: Diagram, der illustrerer, at landskabet skal trækkes ind på pladserne

9 materialer den røde teglsten Et historisk og særegnt materiale Lihme er kendt for sine røde tegl- og munkesten, et byggemateriale som de tidligere borgere i Lihme har haft lige ved hånden, da jorden i området er særligt mergelholdigt (ler- og kalkholdig). Denne særlige jord dannede grobund for de teglværker, der tidligere dominerede området. De søer og vandhuller, der i dag ligger i og omkring Lihme, er rester efter disse såkaldte mergelgrave, hvor teglværkerne udgravede deres mergel. Den røde teglsten har stadig en fremherskende rolle i Lihme, hvilket særligt ses på facaderne langs Adelgade og i områdets historiske bygninger som Spøttrup Borg, Kaas Hovedgård og Lihme Kirke. En ny fortovsbelægning På grund af materialets historiske betydning for byens visuelle udtryk, vælger vi at arbejde med teglsten, i røde og sorte nuancer, i den nye fortovsbelægning langs bymidtens hovedgader. Denne teglstensbelægning markerer byens historiske centrum og griber samtidig ud mod attraktionerne i området. I samspil med teglstenen introduceres betonklinken, der i form og farver supplerer teglstenes rødgyldne farver og bidrager til en markering af byens centrum og pladser. Venstre øverst: Kaas Hovedgård Venstre midten: Vestled Hvide Sande Øverst højre: Lihme Kirke Nederst: Diagram, der illustrerer belægningsprincippet 9

10 inventar stole og bænke Et Socialt potentiale I Lihme er der et stærkt socialt sammenhold, og der hilses pænt, når de lokale møder hinanden foran Dagli Brugsen eller ude på gaden. Byen er karakteriastisk med sine mange stole og bænke langs vejene, hvilket tyder på stor lyst til social aktivitet og et socialt potentiale blandt borgerne i byen. På torvet foran Brugsen er der placeret to bord- og bænkesæt, der primært benyttes af cykelturisterne. Området har dog en størrelse, der sammen med byens sociale potentiale kan blive et nyt centralt møde- og samlingssted for byens borgere. 0C 0B A C 1B 1A C D 5C B 4A 5B A 4B 5A 5D 5E 5G 5H 5K 8B 6 8A A D 1C 1B 1A 11A 11B 11C 9E 9D 9C 9B 9A A Øverst: Stole langs Kåsvej Nederst: Diagram over stole og bænke i Lihme A 19B A B 4A 4B

11 inventar identitetsskabende inventar LIHME-BÆNKEN På det nye torv ved Dagli Brugsen skaber vi byens sociale omdrejningspunkt i form af Lihme-bænken, en lang multifunktionel bænk i flere niveauer. Bænken skaber på én og samme tid rum og rammerne for opholdsmulighederne på torvet og leder gående på tværs af pladsen. Lihme-bænken adskiller sig fra den traditionelle bænk og vil orientere sig i alle retninger, således den både orienterer sig mod torvets midte og byens hovedveje. LIHME-STOLEN I byens nye park opstilles flytbare stole i form af Lihme-stolen, der frit kan benyttes af alle og kan flyttes rundt alt efter vind- og vejrforholdene, og hvor man lige har lyst til at sidde. I ryglænet på stolene indgraveres stedets navn, der sammen med den stedspecifikke beplantning giver området karakter. Øverst: Bænk på Arena Boulevard Nederst: Amagerstol i Nørre Snede 11

12 1 eksisterende forhold torvet i dag

13 eksisterende forhold byparken i dag 1

14 eksist. parkeringsplads termoplast og nyt slidlag HC eksist. fortov ÅLBÆKVEJ eksist. fortov torvet det nye sociale samlingssted termoplast eksist. parkeringsplads vej-/prydtræer KÅSVEJ eksist. fortov eksist. fortov Dagli Brugsen trin alm. cykel 5 pladser vej-/prydtræer byens juletræ rumlefelt som termoplast sti mod p-pladsen kirsebærtræer udstillingsareal dagli brugsen pavillon kirsebærtræer teglklinke bunddække kirsebærtræer kantsten/ledelinje livlig flugt effektbelysning digital infoskærm tegl-/betonklinke placering ny kunst eksist. flagstænger eksist. helleanlæg fjernes kirsebærtræer effektbelysning lihme-bænken lihme-cyklen 7 pladser eksist. kryds genoprettes kantsten/ledelinje vej-/prydtræer eksist. vejkryds sænkes nyt bærelag og slidlag rumlefelt som termoplast eksist. lampe teglklinke AMTSVEJEN teglklinke Et nyt GRØNT bytorv Foran Dagli Brugsen etableres byens nye torv og mødested. Torvet udvides i forhold til rammerne i dag ved indsnævring af vejkrydset på hjørnet af Kåsvej og Ålbækvej. Torvets form tager afsæt i den nye tilbygning til Dagli Brugsen og åbner sig op mod byen i tæt forbindelse med de tilstødende parkeringsarealer, der bevares. Torvet afgrænses med en grøn beplantning, der skaber rum og læ for blæsten i området. Torvets funktion bliver primært til kortvarige ophold, hvor de lokale tilfældigt mødes på bænken og cykelturisterne nyder deres medbragte madpakke og den sodavand, som de har købt i Dagli Brugsen. BELÆGNING Torvets overflade og belægning udføres som en rød betonklinke med røde- og sorte nuancer med reference til byens historie. Betonklinken kombineres med teglstenen, der udgør belægningen på fortovene omkring krydset og torvet. På parkeringspladsen anlægges der et nyt slidlag, og p-båsene markeres med udskårne blade i termoplast. Lihme-cyklen Torvet bliver også et stoppested blandt flere for Lihme-cyklen, hvor man som turist kan orientere sig om vej-/prydtræer aktiviteterne i området via en opsat INFO-skærm placeret under træerne centralt på torvet. Foruden Lihme-cyklen opsættes cykelstativer, der tilgodeser behovet for at kunne parkere rumlefelt cyklen somi forbindelse med indkøb termoplast i Dagli Brugsen. Pavillion eksist. fortov I forbindelse med stien mellem parkeringspladsen og torvet opstilles en pavillon i træ, der sammen med bænken bliver det sociale omdrejningspunkt på torvet. Pavillonen kan benyttes til både ophold og salg i forbindelse med salg af forfriskninger og kaffe eller æbleskiver og gløgg i forbindelse med julearrangementerne på torvet. Pavillonens funktioner og aktiviteter drøftes i samråd med Dagli Brugsen. 14 eksist. fortov rumlefelt som termoplast ADELGADE TORVETS KUNSTVÆRKER Torvets nuværende skulptur Livlig Flugt, der er udformet til stedet, renoveres, og får på samme tid en ny og central placering mellem pavillonen, bænken og prydtræerne. I midten af pladsen opføres et nyt kunstværk af en lokal kunstner i området. Kunstvæket inviterer i sin form og udtryk til ophold og leg og bliver på samme måde som Livlig flugt en naturlig del af torvet. juletræ og belysning Byens juletræ placeres centralt ved indgangen til Dagli Brugsen og vil på samme tid kunne opleves fra de tilstødende veje, når man passerer gennem byen. Udvalgte træer på torvet belyses med effektbelysning, der oplyser træernes stamme og krone.

15 torvet visualisering 15

16 eksist. fortov byparken en multifunktionel park eksist. belægning ÅLBÆKVEJ det kræver et menneske lihme-stolen byens juletræ stenmel kantsten/ledelinje eksist. bygning effektbelysning sti som betonklinke eksist. lampe kantparkering - 5 pladser eksist. parkeringsplads indkørsel til p-plads kirsebærtræer eksist. lampe lihme-stolen eksist. toilet bus genbrug cykelparkering - 15 pladser En ny grøn park Lihme får en ny grøn bypark i området mellem sportspladsen og forsamlingshuset. Den store parkeringsflade bag forsamlingshuset nedbrydes med etableringen af en ny grøn beplantning i form af karakterfulde prydtræer og et let kuperet terræn i stenmel, hvor regnvandet nedsiver lokalt. Vejen indsnævres og parkeringen ændres fra parkeringslommer til kantparkering langs med vejen. Ønskes der flere parkeringspladser, kan parkeringen ændres til skråparkering, hvor vejen bruges som manøvreareal. Vejen udformes med en overflade af asfalt og kantparkeringen med en overflade som stenmel i sammenhæng med parkens flade. Vejens bredde og forløb tilpasses bussernes krav til kørsel og svingradier, så busser kan passere hinanden på samme tid. Bogbussens nuværende parkering flyttes mod vest og får en mere central EL placering i parken. effektbelysning eksist. fortov eksist. lampe FORSAMLINGSHUSET kirsebærtræer eksist. belægning eksist. lampe kirsebærtræer stoppested bogbussen stoppested bus GYDEN plint termoplast lihme-stolen bakkeø lys bakkeø lihme-stolen asfalt plint lys eksist. lampe stenmel kantsten/ledelinje Forbindelsen effektbelysning mellem Ålbækvej, børnehaven og sportspladsen fremhæves med etableringen af en ny belægning, lampe der på én og samme tid fungerer som sti og op- eksist. stenmel holdsplads i forbindelse med at man venter på bussen. Belægningen udføres som en betonklinke i samme udtryk og karakter som belægningen på torvet. sti mod skolen sti som betonklinke En multifunktionel aktivitetsplads Midt i parken eksist. etableres rist en større lysning, der skaber muligheder og rammerne for mere permanente aktiviteter i byen. Aktivitetsfladen består af en kuperet flade formet i asfalt, der sammen med plinte inviterer til kantsten/ledelinje andre former for bevægelse og aktivitet. Parkens træer videreføres på tværs af aktivitetspladsen og giver sammen med det grafiske mønster aktivitetspladsen rum og karakter. Mønsteret vælges i næste fase. kantparkering - 4 pladser sti mod sportspladsen og naturstien belysning eksist. lampe Udvalgte træer i parken, primært langs stiforløbet, belyses med effektbelysning, der oplyser træernes stamme og krone. De eksisterende parklamper bevares og suppleres med nye i forbindelse med aktivitetspladsen. eksist. belægning plint termoplast kirsebærtræer eksist. lampe eksist. sti eksist. bygning eksist. lampe stenmel eksist. sti eksist. lampe 16

17 byparken visualisering 17

18 referencebilleder inspiration til torvet og parken opholdspladsen (kunstner-pavillon) byparken uden forsamlingshuset principdiagram - mål 1: Venstre øverst: Fladen som kuperede bakker Venstre midten: Betonelementer og -plinte Øverst højre: Bænk uden ryg - Arena Bouldevard Nederst: Fladen som grafik

19 tidsplan TIDSPLAN FOR OMRÅDEFORNYELSE I LIHME DATO: SEPTEMBER 014 JUL AUG SEP OKT NOV DEC ID AKTIVITET ANSVAR ID SKITSERING PROJEKTERING UDFØRELSE JAN FEB MAR APR MAJ JUN AKTIVITET ANSVAR UDFØRELSE 4 19

20 økonomi skitsefasen LANDSBYFORNYELSE I LIHME - BYTORVET LANDSBYFORNYELSE I LIHME - BYPARKEN FORBEHOLD Anlægsøkonomien er baseret på skitsemappen, dateret 1. september 014 Der tages forbehold for forurenet jord og ikke bæredygtig bund FORBEHOLD Anlægsøkonomien er baseret på skitsemappen, dateret 1. september 014 Der tages forbehold for forurenet jord og ikke bæredygtig bund OMRÅDEFORNYELSEN Samlet beløb RYDNING OG TERRÆNARBEJDER Rydning, udgravning og bortkørsel BEFÆSTELSER Kantsten, befæstelser, betonklinke, asfalt og termoplast BEPLANTNING Prydtræer og bunddække INVENTAR Lihmebænken, pavillon, affaldskurv, cykelstativ og flytning af kunst BELYSNING Efektbelysning ØVRIGE UDGIFTER Rådgiverhonorar, kunstprojekt og byggepladsudgifter DELSUM Ikke forudsete udgifter (10 procent) I ALT kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr OMRÅDEFORNYELSEN Samlet beløb RYDNING OG TERRÆNARBEJDER Rydning, udgravning og bortkørsel BEFÆSTELSER Kantsten, befæstelser, betonklinke, asfalt, termoplast og stenmel BEPLANTNING Prydtræer INVENTAR Lihmestolen, affaldskurv, cykelstativ og evt. flytning af statue BELYSNING Parklamper og effektbelysning ØVRIGE UDGIFTER Ingen DELSUM Ikke forudsete udgifter (8 procent) I ALT kr kr kr kr kr kr 0 kr kr kr kr 0

21 LANDSBYFORNYELSE I LIHME - GRØNT STRØG OG TRAFIKSIKRING AF VEJKRYDS FORBEHOLD Anlægsøkonomien er baseret på skitsemappen, dateret 1. september 014 Der tages forbehold for forurenet jord og ikke bæredygtig bund OMRÅDEFORNYELSEN Samlet beløb kr RYDNING OG TERRÆNARBEJDER Rydning, udgravning og bortkørsel kr BEFÆSTELSER Befæstelser, kantsten, teglklinke, asfalt og termoplast kr BEPLANTNING Prydtræer og bunddække kr ØVRIGE UDGIFTER Byggepladsomkostninger kr DELSUM kr Ikke forudsete udgifter (8 procent) I ALT kr kr 1

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Resumé Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Nordjyllands Trafikselskab (NT) har igennem et stykket tid arbejdet med at opgradere Aalborg Busterminal

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Projekt. Æblehaven. The little Apple. Niels Knudsens Plads Nordenskov

Projekt. Æblehaven. The little Apple. Niels Knudsens Plads Nordenskov Projekt Æblehaven The little Apple Niels Knudsens Plads Nordenskov Projekt: The little Apple. Æblehaven. Motivation: Da den gamle købmandsgård i Nordenskovs centrum Niels Knudsens købmandshandel blev revet

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Illustration af Toosbuys Torv set fra Storegade Mer a kite ur hverd gen! www.movearkitektur.dk Eng i blomsterflor Åen løber I forbindelse med områdefornyelsesprojektet

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Tabeller og diagrammer Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul,7 - tabeller og diagrammer Side 7 : Tabellen og diagrammet herunder viser, hvor mange børn der blev født i

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN I DAG KARAKTERGIVENDE SÆRLIGE KIG INDUSTRIOMRÅDET KNUDEPUNKTET HAVNEN HAVNEN DOKKEN, VÆRFTET, TORVET, KLYNGEN De eksisterende bygninger rives ned og giver plads

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Østervangs trafikpolitik

Østervangs trafikpolitik Østervangs trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Fokus på byliv Carsten Henriksen, programchef i Odense Kommune Mobilitet og transportmiddelvalg Søren Junker, trafikplanlægger

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN GÅGADE REGULATIV Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN Regulativets bestemmelser m.h.t. gadeinventarets omfang og udformning herunder parasoller, afskærmninger,

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk Tematiseret oplevelsesattraktion Julemandens Kongsgaard er en oplevelsesattraktion tematiseret i tråd med julens univers. Den indeholder museum, stor udendørs legeplads, indendørs legeland, arbejdende

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Permeable belægninger til naturlig dræning

Permeable belægninger til naturlig dræning Permeable belægninger til naturlig dræning Thomas Pilegaard Madsen Teknologisk Institut Betoncentret 11. maj 2011 Lokal håndtering af regnvand Lokal afledning af regnvand hvor det falder forkortes LAR

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

NU BEGYNDER VI AT BYGGE

NU BEGYNDER VI AT BYGGE URBAN MEDIASPACE AARHUS NU BEGYNDER VI AT BYGGE INFORMATION OM BYGGEPROCESSENS 1. FASE 2011 2012 2013 2014 2015 02-03» URBAN MEDIASPACE AARHUS ER MED ET BUDGET PÅ CIRKA 1,9 MILLIARDER KRONER DET HIDTIL

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Oktober 2013 1 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum

Læs mere

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb 1 Gladsaxe Cykler er Gladsaxe Kommunes overordnede indsats for at få flere til at benytte cyklen som transportmiddel. Et af flere indsatsområder, som Trafikog

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

D ET GRØNNE SPISEKAMMER

D ET GRØNNE SPISEKAMMER D ET GRØNNE SPISEKAMMER SMAG PÅ ÅRHUS Festivallens mål om at gøre byens rum spiselige har vi omsat til et konkret rum. Vi ønsker med dette pavillionforslag at fejre og udvide horisonten for det spiselige

Læs mere

Rødtjørnen II i Horsens

Rødtjørnen II i Horsens Rødtjørnen II i Horsens Midtjysk Boligselskab Midtjysk Boligselskab opfører 60 nye lejeboliger på Rødtjørnen i Torsted ved Horsens. De 60 nye lejeboliger kommer til at bestå af fritliggende huse på hhv.

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

NB. Grøn skrift er tilføjelser efterfølgende gåtur med følgegruppen i projektområdet.

NB. Grøn skrift er tilføjelser efterfølgende gåtur med følgegruppen i projektområdet. Referat dialogmøde 1 - Marsk Stigs Alle, Peder Hesselsvej, Abelsvej og Erik Grippings Alle Rådgiver Rambøll Mødedato: 28/8 Deltagere: Rådgiver Rambøll: Thomas Siggaard og Rikke Hedegaard Jeppesen Sag-202998

Læs mere

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt AR N 99 110 Etapeplanerne følger på de efterfølgende 28 sider: Etape 1 Etape 1+2 Etape 2 Etape 2+3 Etape 3 Etape 3+4 Etape 4 Etape 4+5 Etape 5 Etape 5+6 Etape 6 Etape 6+7 Etape 7 Etape 7+8 Etape 8 Etape

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor Kollektiv Trafik Konferencen i Korsør den 1. og 2. oktober 2015 1. Seminarrunde / Sammenhængende kollektiv trafik / Mobilitetsudfordringen Kommunalt kørselskontor Oplæg ved fagleder Bo Kuno Christensen,

Læs mere

Fælles gårdanlæg i Kertemindegade-karreen

Fælles gårdanlæg i Kertemindegade-karreen VELKOMMEN TIL 3. GÅRDGRUPPEMØDE 31. Marts 2011 Fælles gårdanlæg i Kertemindegade-karreen Dagsorden Faskiner og skraldesug status på tilbagemeldinger Oplæg omkring materialer v/ Lone og Rikke Spørgsmål

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

TINGBJERG KVARTER MILJØ STATION. RETABLERING. DATO: 17.04.2009

TINGBJERG KVARTER MILJØ STATION. RETABLERING. DATO: 17.04.2009 TINGBJERG KVARTER MILJØ STATION. RETABLERING. DATO: 17.04.2009 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og oversigtstegning Side 1 2. Kvartermiljøstationen i Tingbjerg. Generel beskrivelse. Side 2 3. Forslag

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Til beboerne opgang 61, 64, 65 og 66 Afd. 24, Søndervangen 8260 Viby Omdelt 18. juli 2014 2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Kort om status Dette er 2. varsling der indeholder

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

STATIONSAREALER PÅ DEN NEDLAGTE JERNBANE RINGE-KORINTH

STATIONSAREALER PÅ DEN NEDLAGTE JERNBANE RINGE-KORINTH STATIOSAREALER PÅ DE EDLAGTE JERBAE RIGE-KORITH IDHOLD 3 Stationsarealer Inspiration Koncept Vild natur på stationen Inventar Skiltning Korinth Stationsareal -plan og udsnit -snit og collage -bevarelsesplan

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

HORNUM... ...Her kommer Bølle Bob fra. Projektbeskrivelse - 1. Etape feb. 2014. Illustration tegnet af Peer Poulsen

HORNUM... ...Her kommer Bølle Bob fra. Projektbeskrivelse - 1. Etape feb. 2014. Illustration tegnet af Peer Poulsen HORNUM......Her kommer Bølle Bob fra Projektbeskrivelse - 1. Etape feb. 2014 Illustration tegnet af Peer Poulsen 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Baggrund 4 Torvet 5-11 Kunst på

Læs mere

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 Margrethegården i dag Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 A B D C F E Margrethegården med helhedsplan og lokalplan 278 Lokalplanen Indsigelser er indarbejdet i lokalplanen efter høringsperioden Det

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere