OMRÅDEFORNYELSEN I LIHME skitseforslag - september 2014 LABLAND ARKITEKTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMRÅDEFORNYELSEN I LIHME skitseforslag - september 2014 LABLAND ARKITEKTER"

Transkript

1 OMRÅDEFORNYELSEN I LIHME skitseforslag - september 014 LABLAND ARKITEKTER

2 indholdsfortegnelse projektmappe INDSATSOMRÅDER NATUR OG LANDSKAB en by omgivet af landskab 4 NATUR OG LANDSKAB 60 landskabsperspektiv 5 VEJKRYDSET I LIHME tre tidligere fornyelser 6 GRØNNE BYPORTE begrønnende fartdæmpere 7 Ortofotos (DDO land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges. LANDSKABET I BYEN fornyet liv og frodighed 8 MATERIALER den røde teglsten 9 INVENTAR stole og bænke 10 INVENTAR identitetsskabende inventar 11 Eksisterende forhold torvet i dag 1 Eksisterende forhold byparken i dag 1 torvet plan 1:00 14 torvet visualisering 15 BYPARKEN plan 1:00 16 BYPARKEN visualisering 17 referencebilleder inspiration til torvet og parken 18 TIDSPLAN 19 økonomi skitsefasen 0 Øverst: Luftfoto over Lihme Nederst: Lihme Kirke Projektet er en viderebearbejdning af de helhedsorienterede projekter, Skive Kommune sammen med borgerne i Lihme har udarbejdet for at styrke Lihme som et attraktivt bo- og levested. Projektmappen er en opsamling og dokumentation af skitserings- og beslutningsprocessen i skitsefasen udviklet i et tæt samarbejde mellem Sille Christiane Linnet v/ Skive Kommune, borgerne i Lihme og LABLAND ARKITEKTER v/ Annemette Andersen og Søren Kristensen. LABLAND ARKITEKTER 014

3 indsatsområder trafiksikring af vejkryds Vejkrydset i Lihme bærer præg af en tung trafik, hvor trafikanterne generelt kører i for høj en fart. Krydset er over flere omgange forsøgt fornyet med henblik på at nedsætte billisternes fart, dog uden held. Vi samler op på de erfaringer, man har gjort sig op gennem årene og etablerer nye fartdæmpende foranstaltninger. FORNYELSE AF pladsen ved dagli brugsen Denne plads benyttes hovedsageligt af cykelturister, der gør et kort ophold, under deres rejse. Pladsen er meget åben og bærer præg af mange forskellige tiltag og elementer gennem tidens løb. Dette projekt har en vision om at gøre pladsen til et hyggeligt, intimt torv, der opfordrer til ophold og sociale interaktioner i tæt samspil med Dagli Brugsens aktiviteter. FORNYELSE AF pladsen bag forsamlingshuset Pladsen, der ligger bag forsamlingshuset, har et tomt og gråt udtryk over sig. Pladsen består hovedsageligt af asfalt og beton og er generelt menneskeforladt, på nær når den lokale bus afgår og ankommer. Vi bryder betonen ned på pladsen, anlægger en park af træer og skaber en lang passage, der opfordrer til gennemgang. Derudover skabes en lysning blandt træerne, hvor der anlægges en multifunktionel aktivitetsplads, der skaber rammerne for mere permanent ophold og nye aktivitetsformer i byen. Aktivitetsformer, der henvender sig til en bred gruppe af brugerne og kan ændres over tid. Pladsen ved forsamlingshuset Pladsen ved brugsen Trafiksikring af vejkryds

4 natur og landskab en by omgivet af landskab Landskabstyper Lihme er en smuk og karakterfuld landsby omgivet af et 60 graders landskabsperspektiv. Det omkringlæggende landskab kan deles op i fire landskabstyper: Fritidslandskabet (Gyldendal Havn, campingpladsen og sommerhusene) Morænelandskabet (de omkringliggende marker) Kystlandskabet (Limfjorden og de kystnære arealer) Det historiske landskab (Lihme Kirke, Spøttrup Borg og Kaas Hovedgård) Begrønnelse af byen Med den nyanlagte natursti rundt om Lihme, får borgerne muligheden for at komme ud til byens naturskønne omgivelser. Dette projekt ønsker at synliggøre landskabet endnu mere og trækker landskabet ind som en del af selve byen. Dette skal gøre landskabet og Lihme til en grøn og bæredygtig by, hvor landskabet og det grønne er i fokus og bidrager til byens idenditet og karakter. 4 Venstre øverst: Gyldendal Havn Venstre midten: Kysten ved Limfjorden Øverst højre: Udsigt over Lihmes morænelandskab Nederst: Spøttrup Borg

5 natur og landskab 60 landskabsperspektiv det historiske landskab fritidslandskabet 60 graders landskabet landskabsperspektiv Lihme kystlandskabet morænelandskabet 5

6 vejkrydset i lihme tre tidligere forsøg fartdæmpende ændringer Vejkrydset i Lihme har gennemgået markante ændringer op gennem tiden i forsøget på at dæmpe hastigheden på trafikken: Anlæggelse af vejchikaner på Amtsvejen Hævning af vejfladen i krydset Udvidelse af krydset i svinget mellem Kåsvej og Ålbækvej samt anlæggelse af midterhelle ved Kåsvej Vores forslag til den nye renovering af krydset er en opsamling af tidligere tiders erfaring, samholdt med nutidens krav og ønsker med særligt hensyn til de forskellige trafikformer og trafikanterne, der dagligt bruger krydset. Øverst: Krydset set fra Amtsvejen Midterst: Udvidelsen af krydset Nederst: Nuværende vejchikane ved Kåsvej 6

7 grønne byporte begrønnende fartdæmpere fire grønne byporte I forbindelse med renoveringen af vejkrydset anlægges fire grønne byporte langs byens indfaldsveje i umiddelbar nærhed til vejkrydset. Byportene etableres som en dobbelt chikane, hvor form, placering og afstand tilpasses de eksisterende forhold på stedet og i forhold til de gældende vejregler på området. Byportene indsnævrer vejens bredde i begge retninger og medvirker sammen med plantning af træer til nedsættelse af hastigheden, før ankomsten til krydset. For at understøtte denne hastighedsnedsættelse anlægges der rumlefelter mellem vejchikanerne.rumlefelterne markeres med termoplast i samme farve som fortovets belægning og bliver en visuel forbindelse på tværs af vejen. AMTSVEJEN nyt fortov afstand meter grøn byport rumlefelt grøn byport afstand meter I forbindelse med renoveringen af vejkrydset genskabes krydsets oprindelige form på hjørnet af Kåsvej og Ålbækvej. Fladen på det eksisterende vejkryds sænkes til samme niveau som de tilstødende veje og betonbelægningen erstattes med en ny asfaltbelægning. nyt fortov eksist. fortov Øverst: Planudsnit, der illustrerer de grønne byporte og mellemliggende rumlefelter - mål 1:100 Nederst: Rumlefelter af termoplast - Prags Bouldevard 7

8 landskabet i byen fornyet liv og frodighed landskabet i dag Belægningen i byen og på begge pladserne er præget af gråtonede nuancer. Hist og her er der plantet et træ eller et blomsterbed, men byens offentlige rum mangler den frodighed og begrønnelse, der er at finde i borgernes baghaver og i byens omkringliggende natur og landskab. landskabet i fremtiden I byens fremtidige landskab trækkes den naturskønhed, der findes rundt om Lihme ind på byens pladser, i form af karakterfulde prydtræer. kirsebærtræer Kirsebærtræet stod tidligere ved ankomsten til Lihme skole og bidrog i sin smukke blomstring og høstfarverne til stedet og byens karakter. Kirsebærtræet er derfor ikke et fremmed træ for Lihme og relanceres i fremtidens Lihme, idet der plantes kirsebærtræer som prydtræer på torvet og i parken. I denne forbindelse suppleres der med varierede sorter under særlig hensyn til blomstring og høstfarver. landskabet landskabet landskabet 8 landskabet Venstre øverst: Asfaltlandskab bag forsamlingshuset Venstre midten: Prydtræer på åbne pladser Øverst højre: Japansk kirsebærtræ i blomstring Nederst: Diagram, der illustrerer, at landskabet skal trækkes ind på pladserne

9 materialer den røde teglsten Et historisk og særegnt materiale Lihme er kendt for sine røde tegl- og munkesten, et byggemateriale som de tidligere borgere i Lihme har haft lige ved hånden, da jorden i området er særligt mergelholdigt (ler- og kalkholdig). Denne særlige jord dannede grobund for de teglværker, der tidligere dominerede området. De søer og vandhuller, der i dag ligger i og omkring Lihme, er rester efter disse såkaldte mergelgrave, hvor teglværkerne udgravede deres mergel. Den røde teglsten har stadig en fremherskende rolle i Lihme, hvilket særligt ses på facaderne langs Adelgade og i områdets historiske bygninger som Spøttrup Borg, Kaas Hovedgård og Lihme Kirke. En ny fortovsbelægning På grund af materialets historiske betydning for byens visuelle udtryk, vælger vi at arbejde med teglsten, i røde og sorte nuancer, i den nye fortovsbelægning langs bymidtens hovedgader. Denne teglstensbelægning markerer byens historiske centrum og griber samtidig ud mod attraktionerne i området. I samspil med teglstenen introduceres betonklinken, der i form og farver supplerer teglstenes rødgyldne farver og bidrager til en markering af byens centrum og pladser. Venstre øverst: Kaas Hovedgård Venstre midten: Vestled Hvide Sande Øverst højre: Lihme Kirke Nederst: Diagram, der illustrerer belægningsprincippet 9

10 inventar stole og bænke Et Socialt potentiale I Lihme er der et stærkt socialt sammenhold, og der hilses pænt, når de lokale møder hinanden foran Dagli Brugsen eller ude på gaden. Byen er karakteriastisk med sine mange stole og bænke langs vejene, hvilket tyder på stor lyst til social aktivitet og et socialt potentiale blandt borgerne i byen. På torvet foran Brugsen er der placeret to bord- og bænkesæt, der primært benyttes af cykelturisterne. Området har dog en størrelse, der sammen med byens sociale potentiale kan blive et nyt centralt møde- og samlingssted for byens borgere. 0C 0B A C 1B 1A C D 5C B 4A 5B A 4B 5A 5D 5E 5G 5H 5K 8B 6 8A A D 1C 1B 1A 11A 11B 11C 9E 9D 9C 9B 9A A Øverst: Stole langs Kåsvej Nederst: Diagram over stole og bænke i Lihme A 19B A B 4A 4B

11 inventar identitetsskabende inventar LIHME-BÆNKEN På det nye torv ved Dagli Brugsen skaber vi byens sociale omdrejningspunkt i form af Lihme-bænken, en lang multifunktionel bænk i flere niveauer. Bænken skaber på én og samme tid rum og rammerne for opholdsmulighederne på torvet og leder gående på tværs af pladsen. Lihme-bænken adskiller sig fra den traditionelle bænk og vil orientere sig i alle retninger, således den både orienterer sig mod torvets midte og byens hovedveje. LIHME-STOLEN I byens nye park opstilles flytbare stole i form af Lihme-stolen, der frit kan benyttes af alle og kan flyttes rundt alt efter vind- og vejrforholdene, og hvor man lige har lyst til at sidde. I ryglænet på stolene indgraveres stedets navn, der sammen med den stedspecifikke beplantning giver området karakter. Øverst: Bænk på Arena Boulevard Nederst: Amagerstol i Nørre Snede 11

12 1 eksisterende forhold torvet i dag

13 eksisterende forhold byparken i dag 1

14 eksist. parkeringsplads termoplast og nyt slidlag HC eksist. fortov ÅLBÆKVEJ eksist. fortov torvet det nye sociale samlingssted termoplast eksist. parkeringsplads vej-/prydtræer KÅSVEJ eksist. fortov eksist. fortov Dagli Brugsen trin alm. cykel 5 pladser vej-/prydtræer byens juletræ rumlefelt som termoplast sti mod p-pladsen kirsebærtræer udstillingsareal dagli brugsen pavillon kirsebærtræer teglklinke bunddække kirsebærtræer kantsten/ledelinje livlig flugt effektbelysning digital infoskærm tegl-/betonklinke placering ny kunst eksist. flagstænger eksist. helleanlæg fjernes kirsebærtræer effektbelysning lihme-bænken lihme-cyklen 7 pladser eksist. kryds genoprettes kantsten/ledelinje vej-/prydtræer eksist. vejkryds sænkes nyt bærelag og slidlag rumlefelt som termoplast eksist. lampe teglklinke AMTSVEJEN teglklinke Et nyt GRØNT bytorv Foran Dagli Brugsen etableres byens nye torv og mødested. Torvet udvides i forhold til rammerne i dag ved indsnævring af vejkrydset på hjørnet af Kåsvej og Ålbækvej. Torvets form tager afsæt i den nye tilbygning til Dagli Brugsen og åbner sig op mod byen i tæt forbindelse med de tilstødende parkeringsarealer, der bevares. Torvet afgrænses med en grøn beplantning, der skaber rum og læ for blæsten i området. Torvets funktion bliver primært til kortvarige ophold, hvor de lokale tilfældigt mødes på bænken og cykelturisterne nyder deres medbragte madpakke og den sodavand, som de har købt i Dagli Brugsen. BELÆGNING Torvets overflade og belægning udføres som en rød betonklinke med røde- og sorte nuancer med reference til byens historie. Betonklinken kombineres med teglstenen, der udgør belægningen på fortovene omkring krydset og torvet. På parkeringspladsen anlægges der et nyt slidlag, og p-båsene markeres med udskårne blade i termoplast. Lihme-cyklen Torvet bliver også et stoppested blandt flere for Lihme-cyklen, hvor man som turist kan orientere sig om vej-/prydtræer aktiviteterne i området via en opsat INFO-skærm placeret under træerne centralt på torvet. Foruden Lihme-cyklen opsættes cykelstativer, der tilgodeser behovet for at kunne parkere rumlefelt cyklen somi forbindelse med indkøb termoplast i Dagli Brugsen. Pavillion eksist. fortov I forbindelse med stien mellem parkeringspladsen og torvet opstilles en pavillon i træ, der sammen med bænken bliver det sociale omdrejningspunkt på torvet. Pavillonen kan benyttes til både ophold og salg i forbindelse med salg af forfriskninger og kaffe eller æbleskiver og gløgg i forbindelse med julearrangementerne på torvet. Pavillonens funktioner og aktiviteter drøftes i samråd med Dagli Brugsen. 14 eksist. fortov rumlefelt som termoplast ADELGADE TORVETS KUNSTVÆRKER Torvets nuværende skulptur Livlig Flugt, der er udformet til stedet, renoveres, og får på samme tid en ny og central placering mellem pavillonen, bænken og prydtræerne. I midten af pladsen opføres et nyt kunstværk af en lokal kunstner i området. Kunstvæket inviterer i sin form og udtryk til ophold og leg og bliver på samme måde som Livlig flugt en naturlig del af torvet. juletræ og belysning Byens juletræ placeres centralt ved indgangen til Dagli Brugsen og vil på samme tid kunne opleves fra de tilstødende veje, når man passerer gennem byen. Udvalgte træer på torvet belyses med effektbelysning, der oplyser træernes stamme og krone.

15 torvet visualisering 15

16 eksist. fortov byparken en multifunktionel park eksist. belægning ÅLBÆKVEJ det kræver et menneske lihme-stolen byens juletræ stenmel kantsten/ledelinje eksist. bygning effektbelysning sti som betonklinke eksist. lampe kantparkering - 5 pladser eksist. parkeringsplads indkørsel til p-plads kirsebærtræer eksist. lampe lihme-stolen eksist. toilet bus genbrug cykelparkering - 15 pladser En ny grøn park Lihme får en ny grøn bypark i området mellem sportspladsen og forsamlingshuset. Den store parkeringsflade bag forsamlingshuset nedbrydes med etableringen af en ny grøn beplantning i form af karakterfulde prydtræer og et let kuperet terræn i stenmel, hvor regnvandet nedsiver lokalt. Vejen indsnævres og parkeringen ændres fra parkeringslommer til kantparkering langs med vejen. Ønskes der flere parkeringspladser, kan parkeringen ændres til skråparkering, hvor vejen bruges som manøvreareal. Vejen udformes med en overflade af asfalt og kantparkeringen med en overflade som stenmel i sammenhæng med parkens flade. Vejens bredde og forløb tilpasses bussernes krav til kørsel og svingradier, så busser kan passere hinanden på samme tid. Bogbussens nuværende parkering flyttes mod vest og får en mere central EL placering i parken. effektbelysning eksist. fortov eksist. lampe FORSAMLINGSHUSET kirsebærtræer eksist. belægning eksist. lampe kirsebærtræer stoppested bogbussen stoppested bus GYDEN plint termoplast lihme-stolen bakkeø lys bakkeø lihme-stolen asfalt plint lys eksist. lampe stenmel kantsten/ledelinje Forbindelsen effektbelysning mellem Ålbækvej, børnehaven og sportspladsen fremhæves med etableringen af en ny belægning, lampe der på én og samme tid fungerer som sti og op- eksist. stenmel holdsplads i forbindelse med at man venter på bussen. Belægningen udføres som en betonklinke i samme udtryk og karakter som belægningen på torvet. sti mod skolen sti som betonklinke En multifunktionel aktivitetsplads Midt i parken eksist. etableres rist en større lysning, der skaber muligheder og rammerne for mere permanente aktiviteter i byen. Aktivitetsfladen består af en kuperet flade formet i asfalt, der sammen med plinte inviterer til kantsten/ledelinje andre former for bevægelse og aktivitet. Parkens træer videreføres på tværs af aktivitetspladsen og giver sammen med det grafiske mønster aktivitetspladsen rum og karakter. Mønsteret vælges i næste fase. kantparkering - 4 pladser sti mod sportspladsen og naturstien belysning eksist. lampe Udvalgte træer i parken, primært langs stiforløbet, belyses med effektbelysning, der oplyser træernes stamme og krone. De eksisterende parklamper bevares og suppleres med nye i forbindelse med aktivitetspladsen. eksist. belægning plint termoplast kirsebærtræer eksist. lampe eksist. sti eksist. bygning eksist. lampe stenmel eksist. sti eksist. lampe 16

17 byparken visualisering 17

18 referencebilleder inspiration til torvet og parken opholdspladsen (kunstner-pavillon) byparken uden forsamlingshuset principdiagram - mål 1: Venstre øverst: Fladen som kuperede bakker Venstre midten: Betonelementer og -plinte Øverst højre: Bænk uden ryg - Arena Bouldevard Nederst: Fladen som grafik

19 tidsplan TIDSPLAN FOR OMRÅDEFORNYELSE I LIHME DATO: SEPTEMBER 014 JUL AUG SEP OKT NOV DEC ID AKTIVITET ANSVAR ID SKITSERING PROJEKTERING UDFØRELSE JAN FEB MAR APR MAJ JUN AKTIVITET ANSVAR UDFØRELSE 4 19

20 økonomi skitsefasen LANDSBYFORNYELSE I LIHME - BYTORVET LANDSBYFORNYELSE I LIHME - BYPARKEN FORBEHOLD Anlægsøkonomien er baseret på skitsemappen, dateret 1. september 014 Der tages forbehold for forurenet jord og ikke bæredygtig bund FORBEHOLD Anlægsøkonomien er baseret på skitsemappen, dateret 1. september 014 Der tages forbehold for forurenet jord og ikke bæredygtig bund OMRÅDEFORNYELSEN Samlet beløb RYDNING OG TERRÆNARBEJDER Rydning, udgravning og bortkørsel BEFÆSTELSER Kantsten, befæstelser, betonklinke, asfalt og termoplast BEPLANTNING Prydtræer og bunddække INVENTAR Lihmebænken, pavillon, affaldskurv, cykelstativ og flytning af kunst BELYSNING Efektbelysning ØVRIGE UDGIFTER Rådgiverhonorar, kunstprojekt og byggepladsudgifter DELSUM Ikke forudsete udgifter (10 procent) I ALT kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr OMRÅDEFORNYELSEN Samlet beløb RYDNING OG TERRÆNARBEJDER Rydning, udgravning og bortkørsel BEFÆSTELSER Kantsten, befæstelser, betonklinke, asfalt, termoplast og stenmel BEPLANTNING Prydtræer INVENTAR Lihmestolen, affaldskurv, cykelstativ og evt. flytning af statue BELYSNING Parklamper og effektbelysning ØVRIGE UDGIFTER Ingen DELSUM Ikke forudsete udgifter (8 procent) I ALT kr kr kr kr kr kr 0 kr kr kr kr 0

21 LANDSBYFORNYELSE I LIHME - GRØNT STRØG OG TRAFIKSIKRING AF VEJKRYDS FORBEHOLD Anlægsøkonomien er baseret på skitsemappen, dateret 1. september 014 Der tages forbehold for forurenet jord og ikke bæredygtig bund OMRÅDEFORNYELSEN Samlet beløb kr RYDNING OG TERRÆNARBEJDER Rydning, udgravning og bortkørsel kr BEFÆSTELSER Befæstelser, kantsten, teglklinke, asfalt og termoplast kr BEPLANTNING Prydtræer og bunddække kr ØVRIGE UDGIFTER Byggepladsomkostninger kr DELSUM kr Ikke forudsete udgifter (8 procent) I ALT kr kr 1

En god omvej Velkommen på kanten af Lihme

En god omvej Velkommen på kanten af Lihme En god omvej Velkommen på kanten af Lihme Projekt indsendt af Skive Kommune Områdetypologi: Landsbyen og det åbne land Anlægsøkonomi: Kr. 3.388.990,- Rådgivere: Møller & Grønborg Projektet tager afsæt

Læs mere

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER INDHOLD Rødding Højskole Flors Allé 1 6630 Rødding T: 74842284 E: kontor@rhskole.dk Indledning 3 Rødding 4 Rødding Højskole

Læs mere

idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse

idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse HOVEDGADEN og bygningsfornyelse idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse Hovedgaden i Græsted, Gribskov Kommune. 2 Indhold indledning 4 Workshop KONKLUsion 6 ByLIVSparameter

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO Østre Plads. Pjentedamsgade. VIDSTE DU AT Områdefornyelsen blev sat i gang i 2012 og strækker sig til 2016, så vi er næsten halvvejs. Målet med områdefornyelsen er at udvikle

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Bording + Høringsmateriale 13. 11. 2014. Nyt centrum i Bording

Bording + Høringsmateriale 13. 11. 2014. Nyt centrum i Bording Bording + Nyt centrum i Bording Illustration fra konkurrenceforslaget. Jens Christensens lads set fra Borgergade mod Kr. O. Skovs bygning Høringsmateriale 13. 11. 2014 1 Konkurenceforslaget: Nyt centrum

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN JELLING MIDTBY UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY Vedtaget af Vejle Byråd 2. oktober 2013 Vejle Kommune Teknik & Miljø Kirketorvet 22 7100 Vejle Udviklingsplanen

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

IDÉKATALOG. til næraktivitetsanlæg

IDÉKATALOG. til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg Bosch & Fjord Aps og Peter Holst Arkitektur & Landskab Dette idékatalog til næraktivitetsanlæg er

Læs mere

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Mere bevægelse i byens rum et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader KOLOFON MERE BEVÆGELSE I BYENS RUM et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

Landsbyanalyse Sejling

Landsbyanalyse Sejling Landsbyanalyse Sejling Indledning I Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 er der udlagt store områder til byvækst ved Sejling. Byvæksten kan først ske, når den eksisterende landsby er blevet overført til byzone.

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 orgerrepræsentationen har den 20. september 2012 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan Carlsberg II med tilhørende tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2011 Planerne

Læs mere

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Udviklingsplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete projekter.

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE

IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE KOLOFON Dette Idékatalog til næraktivitetsområdet er udarbejdet til Lokale- og Anlægsfonden ved Peter Holst Landskab & Arkitektur og Bosch & Fjord APS i marts 2009 DESIGN,

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere