Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land"

Transkript

1 Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse. En mulighed for frembygning af strandene nord og syd for havnen. En omlægning af dele af havnens landarealer. En omstrukturering og mindre udvidelse af bebyggelsen på havnen. I det følgende er de enkelte elementer kortfattet beskrevet med henvisning til vedhæftede plantegninger, 3D-modeller og visualiseringer. Endelig er der kort redegjort for planprocessen med henblik på, at screening for VVM / miljøvurdering, kommuneplantillæg og lokalplan kan igangsættes. Havneudvidelsen Havneudvidelsen omfatter en udbygning med i alt ca. 160 pladser. Havneudvidelsen fremgår af bilag 1. og indebærer, at de nuværende moler forskydes ca. 90m mod øst. I forbindelse med havneudvidelsen gennemføres samtidig en omformning af indsejlingen, så der skabes en nødvendig dækning af havnebassinet mod bølger fra nord. I forbindelse med havneudvidelsen kan der ske en beskeden fremrykning af strandene nord og syd for havnen. Strandenes land-skabelige og rekreative kvaliteter vil kunne udvikles i forbindelse med fremrykningen. Havneudvidelsen er visualiseret som vist på bilag 1-7 Visualiseringerne giver indtryk af, hvordan de nuværende oplevelser af kystlandskabet påvirkes oplevet hhv. nord for og syd for havnen. Strandene Udsigts-, adgangs-, parkerings- og bebyggelsesforhold for strandene er uændrede i havneforslaget, bortset fra at der i forbindelse med Klubhus Syd på Vedbæk Havn (se efterfølgende afsnit) kan indgå overvejelser om en modernisering af toiletfaciliteterne for badestranden. I forbindelse med havneudvidelsen vil havnens rolle som parkerings-sted for strandgæsterne kunne opretholdes i uændret omfang. I forbindelse med den ønskede regulering af arealanvendelsesforholdene på en del af havnen vil arealerne til vinteropbevaring og til parkering herunder gæsteparkering kunne udvides. Som det fremgår af bilag 8 fl yttes alle jolleaktiviteter til en ny jolleplads i forbindelse med Søndre Mole. Denne jolleplads frigør samlet ca. 450 m2 areal i hhv. den centrale del og den sydlige af havnen. Dette vil i den forventede fremtidige situation kunne dække efterspørgsel efter vinteropbevaring og bådejernes egen parkering, som den udvidede havn og de ændrede bebyggelsesforhold (se efterfølgende) indebærer. Der er ikke normer for, hvordan en lystbådehavns parkerings- og vinteropbevaringsarealer skal dimensioneres. Erfaringerne fra Vedbæk Havn peger på, at 170 af de i alt 460 hjemmehørende både svarende til ca. 37% af bådene ønsker vinteropbevaring på land på havnen. Mange både vinteropbevares uden for havnen i haller og på værfter, samtidig med at stadig fl ere ønsker at lade deres båd ligge i vandet vinteren igennem. De stadig større både fremmer også denne udvikling. Dette er slået igennem i Vedbæk, selvom havnen er meget urolig. En ændring af indsejlingen med et velbeskyttet indre havnebassin forventes at åbne for, at fl ere vil lade deres båd ligge i vandet vinteren igennem. Det samlede nye nettoareal til vinteropbevaring vil med den viste udformning kunne rumme i alt både svarende til ca. 32 % af den samlede kapacitet. En parkeringsdækning svarende til at hver fjerde båd er i aktivitet 1 P-plads pr. 4 både i havnen dækker erfaringsmæssigt fuldt ud den almindelige havnebrug. Med de viste ændrede arealressourcer vil parkeringsarealerne på Vedbæk Havn kunne øges fra 375 P-pladser til 418 P-pladser. Det svarer til 1 plads pr. 1,5 båd af det samlede bådtal. Havnens eget forbrug af parkeringspladser (også med havneudvidelsen) dækkes således rigeligt inden for de eksisterende og planlagte arealer. Behovet for P-pladser for gæster ændres ikke af planerne. Det vil stadig være således, at de to badestrande i vid udstrækning vil kunne serviceres parkeringsmæssigt af havnens arealer, som erfaringsmæssigt rummer et stort antal tilgængelige pladser i sejladssæsonen. I en kort periode i det tidlige forår kan der erfaringsmæssigt blive pres på en lystbådehavns landarealer. Et sammenfald imellem mange både under klargøring og godt forårsvejr tidligt kan lokke mange gæster til havnen for at besøge restaurant, iskiosk mv. og dermed give et pres på parkeringskapaciteten. Men sådanne sammenfald er sjældne og udløser normalt ikke problemer. Vinterbadernes bro og vanddybden ved denne skal nærmere vurderes i den videre bearbejdning. Landarealer På bilag 8 er vist, hvilke arealer der vil kunne disponeres til hhv. bebyggelse, vinteropbevaring af både, jolleplads, parkering for havnens brugere samt gæsteparkering. Den nuværende vinteropbevaringsplads servicerer alene Vedbæk Havn og har i de senere år ikke været udnyttet 100 %. Der er til stadighed en uudnyttet vinteropstillingskapacitet på ca pladser. Derudover reserveres der i forbindelse med vinteropbevaringen parkeringsarealer i hhv. den nordlige og sydlige del af havnen, så der i to delområder til stadighed er hhv. 72 P-pladser og 36 P-pladser til rådighed. Samt P-pladser langs de vinteropbevarede både.

2 Bebyggelse Den nuværende bebyggelse foreslås suppleret med en udvikling af Klubhus Syd som fælles hjemsted for søspejdere, kajakklub og sejlklub (sejlerafdeling, juniorafdeling og surferafdeling). I den centrale del af havnen udvikles et nyt havnehus med faciliteter som havnekontor, bade- og vaskefaciliteter for sejlere / gæstesejlere samt mødelokale. Det nuværende juniorhus kan omdisponeres til andet formål, fx dykkere, og i Klubhus Nord frigøres havnekontor og nuværende klubloka-le for sejlklubben til andet formål fx en udvikling af restauranten og dens køkken, depotfaciliteter mv. Klubhus Syd Der er ikke foretaget en detailprogrammering af det fremtidige behov ved en placering af alle sejlklubbens aktiviteter her, samtidig med at søspejdere og kano og kajak fastholdes i Klubhus Syd. Det skønnes, at der er behov for en samlet udvidelse af etagearealet på 380m2, som kan tilvejebringes ved en forlængelse af Klubhus Syds to bygningskroppe mod vest på henholdsvis 10m og 15m. Hvordan husets indre skal disponeres er åbent, men det viste princip muliggør: At søspejdernes forhold forbliver uændrede. At sejlklubben disponerer over hele den centrale og østlige del af Klubhus Syd. At kajakklubben etableres med udbyggede opbevaringsfaciliteter for kajakker mv. i den østlige udbygning. At der etableres fælles omklædning. Sammen med bygningsudvidelsen er det også muligt at indarbejde en ny bygning for strandens toiletter, servicerum mv. Der vil være store arkitektoniske fordele i at samtænke disse ting, bl.a. fordi der kan skabes en meget mere indbydende sammenhæng mellem havnens søndre promenademole og Strandvejen. Nyt havnehus Centralt i havnen foreslås placeret et havnehus på i alt 325m2 med havnekontor, depot, omklædningsrum mv. for havnens personale samt et fælles mødelokale til brug for alle havnens klubber og foreninger samt et sejler- / gæstesejlertoilet, bad mv. Dette hus med et stueareal på 205m2 og 120m² på 1. sal vil kunne udformes i overens-stemmelse med de arkitektoniske principper, der præger de eksisterende mindre bygninger på havnepromenaden. Havnekontoret vil få en central placering i havnen med en god sammenhæng med havnens forskellige aktivitetsområder. Ny jolleplads Imellem stenkastningen på den eksisterende Søndre Mole og den indre bro ligger et uudnyttet, delvist opfyldt areal. Det foreslås, at havnens jolleplads (primært med aktiviteter tilknyttet søspejdere og sejlklub) fl yttes hertil. Der åbnes ikke for en trailerrampe eller kørende trafi k på Søndre Mole. Arealet på ca. 1000m² har en størrelse og en beliggenhed, der vil tilføre havnen nye kvaliteter som jollested med stor værdi - bl.a. for ungdomsarbejdet. Som beskrevet ovenfor frigør denne disponering i alt ca. 450m2 areal på havnens nuværende landarealer. Jollepladsen forudsætter ikke bebyggelse ud over det allerede beskrevne i forbindelse med udvidelsen af Klubhus Syd. Jollepladsen vil ikke være udsigtshindrende. Stativer til optimistjoller foreslås fx placeret i max. 2 lag. Der er de nødvendige arealressourcer til stede hertil. Jollepladsen vil kunne serviceres med et rampeanlæg der både har tilsejling gennem havnebassinet, men også direkte imod øst. Flytning af jollepladsen og dens rampeanlæg muliggør en omdannelse af havnebassinets afslutning ind mod Klubhus Syd, hvor der foreslås indrettet et rampeanlæg specielt egnet for kajakker. Dette vil muliggøre en bedre indretning af denne del af havnebassinet. Visualiseringer af bebyggelse På bilag er vist visualiseringer af de beskrevne bebyggelser. Visualiseringerne viser, hvordan det er muligt at føje til den eksisterende bebyggelse med respekt for den karakteristiske arkitektur og uden at udsigtskvaliteterne langs kysten og fra Strandvejen ud mod vandet bliver væsentligt påvirket. Proces På bilag 19. er vist et forslag til planproces for det videre forløb. Planprocessen indebærer, at der skal træffes politisk beslutning i Ruders-dal Kommune om en igangsætning af planlægningen, og en anmodning om stillingtagen fra Kystdirektoratet mht. om udvidelsen vil kræve VVM. Tids- og aktivitetsplanen viser det foreløbige estimerede, samlede tidsforbrug med en hurtigst muligt gennemført planproces. Den muliggør, at et udvidet havneanlæg, hvis den fornødne fremdrift kan holdes, kan ligge klart ved start af sejlsæsonen Dan B. Hasløv Nyt klubhus Sejlklubbens juniorafdelings lokaler bliver frigjort i forbindelse med en fl ytning til Klubhus Syd. Huset kan stilles til rådighed for andre maritime aktiviteter, f.eks. en dykkerklub evt. med en mindre udvidelse på 40m² mod vest. Ingen af de beskrevne funktioner vil med deres indpasning øge parkeringspresset på havnen. Friarealer vil i vid udstrækning være orienteret mod den nuværende havnepromenade og inddrage denne.

3 LUFTFOTO EKSISTERENDE FORHOLD BILAG 1

4 EKSISTERENDE FORHOLD OG SKITSEPROJEKT BILAG 2

5 SKITSEPROJEKT BILAG 3

6 Standpunkt Standpunkt 1. eksisterende forhold. BILAG 4

7 Strandudvidelse Havneudvidelse Standpunkt 1. fremtidige forhold. BILAG 5

8 Standpunkt Standpunkt 2. eksisterende forhold. BILAG 6

9 Forlænget bro Havneudvidelse Strandudvidelse Standpunkt 2. fremtidige forhold. BILAG 7

10 Udsigtpunkter Ledigt klubhus BILAG 8

11 BILAG 9

12 Set fra syd - eksisterende forhold. BILAG 10

13 Set fra syd - med udbygningsforslag. BILAG 11

14 Set fra nord - Klubhus Syd eksisterende forhold. BILAG 12

15 Set fra nord - Klubhus Syd - med udbygningsforslag. BILAG 13

16 Set fra vest - eksisterende forhold. BILAG 14

17 Set fra øst- med udbygningsforslag. BILAG 15

18 Klubhus Syd udbygningsforslag. BILAG 16

19 Havnehus bygningsforslag. BILAG 17

20 Ledigt klubhus med tilbygning - forslag. BILAG 18

21 Vedbæk Havn Oplæg til tids- og aktivitetsplan Aktivitet 1. projektforslag - interssentundersøgelse - havnplanudvidelse/omdannelse - visualiseringer - notat om trafik, kyst, parkering - folder - præsentation, offentligt møde Sag nr. RUD 23.0 Den Planlægning - politisk beslutn. om start planproces - screening (MV/VVM) - evt. undersøgelser - miljøvurdering (evt.vvm) - lokalplan - kommuneplantillæg* 3. Projekt/udbud - projektering - udbud 4. Udførelse - havneudvidelse - omdannelse på nuværende havn 5. Indvielse af havneudvidelsen * Forudsat at der ikke er tale om hovedstrukturændring (med forudgående høring mv.) BILAG 19

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 05-05-2008 Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen,

Læs mere

Maritimt Knudepunkt Storebælt

Maritimt Knudepunkt Storebælt Maritimt Knudepunkt Storebælt hvordan det hele startede processen og vigtige beslutninger undervejs resultatet og realisering havneudvidelserne på Omø og Agersø møde 18. december 2007 Landudvikling Slagelse,

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010 Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN 10.03-05.05.2010 Forslag til kommuneplantillæg 3-2009 for Haderslev

Læs mere

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh Greve Kommune Indførelse af betalt parkering Finansieringsmodeller for p-anlæg Parkeringsfond Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger... 2 2.1 Nuværende parkering...

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

MODELLER FOR OMDANNELSE AF VESTEGNENS ERHVERVSOMRÅDER

MODELLER FOR OMDANNELSE AF VESTEGNENS ERHVERVSOMRÅDER Dialogprojekt Revitalisering af Hovedstadens Vestegn MODELLER FOR OMDANNELSE AF VESTEGNENS ERHVERVSOMRÅDER November 2005 1 Indhold 1. Forord 3 2. Sammenfatning 5 3. Projektets forudsætninger og forløb

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Rastepladser langs motorveje. Strækningsanalyser

Rastepladser langs motorveje. Strækningsanalyser Rastepladser langs motorveje Strækningsanalyser Notat 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 P0stboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax. 3315 6335 Rastepladser langs motorveje Strækningsanalyser

Læs mere

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Side 1. Lundeborg Havn 2015. - en rapport om fremtidige muligheder

Side 1. Lundeborg Havn 2015. - en rapport om fremtidige muligheder Side 1 Lundeborg Havn 2015 - en rapport om fremtidige muligheder udarbejdet af en arbejdsgruppe i foråret 2011 Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Forord...3 2. Lundeborg Havn, før og nu...4 A. Lundeborgs

Læs mere

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 1 af 22 F Forslag til Fingerplan 2013 Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 2 af 22 Forslag til Fingerplan 2013 - Hovedbudskaber Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Kalvebod Brygge (tv) og sydlige del af Christianshavns Kanal (th) er næsten uden både og derfor øde.

Kalvebod Brygge (tv) og sydlige del af Christianshavns Kanal (th) er næsten uden både og derfor øde. Den levende havn Gennem årene har mange forskellige planer for Københavns havn været udarbejdet, ofte i stor detaljerigdom. På trods heraf er Københavns Havn stadig ikke velfungerende og har store uudnyttede

Læs mere