Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt"

Transkript

1 DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland 2007 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på vegne af Region Hovedstaden og Region Sjælland

2 Præsentation Introduktion Dette er en kort præsentation af resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse om patienters oplevelser i forbindelse med deres indlæggelsesforløb i regionerne øst for Storebælt. Undersøgelsen omfatter somatiske og psykiatriske patienter, som blev udskrevet fra et sygehus i Region Hovedstaden eller Region Sjælland i perioden 5. august oktober Blandt de somatisk indlagte patienter (41.054) besvarede 50 % spørgeskemaet, mens svarprocenten blandt de psykiatrisk indlagte patienter (2.513) er 37 %. Denne præsentation fokuserer hovedsageligt på de samlede resultater for Danmark øst for Storebælt, men undersøgelsen giver også mulighed for at se resultater på afdelingsniveau. 1 Disse resultater findes i bilagstabellerne, der er tilgængelige på 2 Undersøgelsen indeholder spørgsmål inden for temaerne: kliniske ydelser og patientoplevede fejl, patient- og personalekontinuitet, medinddragelse og kommunikation, information, behandlingsforløb, udskrivelse, overgange mellem sektorer, fysiske rammer, ventetid og samlet indtryk af indlæggelsen. I det følgende præsenteres de vigtigste resultater for henholdsvis somatiske og psykiatriske patienter. Resultater for somatiske patienter De somatiske patienter har generelt set et positivt indtryk af deres indlæggelsesforløb. Knap ni ud af ti somatiske patienter har et virkelig godt eller godt samlet indtryk af indlæggelsen. Bedst vurderede områder I den øverste del af figur 1 ses de områder, hvor andelen af positive svar er højest, når somatiske patienter giver deres vurderinger af indlæggelsesforløbet. De bedst vurderede områder ses hovedsageligt inden for temaerne: Kliniske ydelser og behandlingsforløb. Kliniske ydelser De somatiske patienter har generelt stor tillid til såvel lægernes som plejepersonalets faglige dygtighed. Ca. 95 % af patienterne har i høj grad eller i nogen grad tillid til personalets faglige dygtighed andelen af patienter med høj grad af tillid er på 70 %. 1 Resultaterne for psykiatriske patienter afrapporteres på henholdsvis centerniveau (Region Hovedstaden) og distriktsniveau (Region Sjælland), da der ikke er tilstrækkelig mange patienter til at gennemføre de statistiske analyser på afdelingsniveau. Psykiatrisk center/distrikt er en betegnelse for en organisatorisk samling af psykiatriske afdelinger. I Region Hovedstaden kaldes hovedparten af de organisatoriske samlinger af afdelinger officielt for psykiatriske centre. I Region Sjælland omtales de organisatoriske samlinger af psykiatriske afdelinger i stedet eksempelvis Psykiatrien i Holbæk eller Psykiatrien i Roskilde og Køge. I Region Sjælland benyttes betegnelsen psykiatriske distrikter, som dækker over en organisatorisk samling af psykiatriske afdelinger og distriktspsykiatri. Da denne undersøgelses fokus kun er på indlagte patienter, refererer begrebet her udelukkende til de psykiatriske sengeafdelinger inden for det pågældende distrikt og ikke til distriktspsykiatrien. 2 Som supplement til denne rapport og bilagstabellerne på får de enkelte somatiske afdelinger og psykiatriske centre/distrikter et sæt tabeller, der sammenfatter deres resultater. Den enkelte afdeling kan anvende tabellerne til at få et overblik over hvilke områder, deres patienter oplever positivt og negativt. Behandlingsforløb De somatiske patienter er også overvejende positive i deres vurdering af aspekter vedrørende behandlingsforløbet. 90 % af patienterne oplever, at lægerne og plejepersonalet har et velfungerende samarbejde om deres behandling og pleje. Endvidere er 87 % af patienterne positive i deres vurdering af, hvordan de bliver informeret om indlæggelsesforløbet i de første dage på afdelingen. Desuden oplever 84 % af patienterne, at planerne for deres behandlingsforløb bliver overholdt. Primære indsatsområder I den nederste del af figur 1 ses de områder, hvor de somatiske sygehuse samlet set opnår de dårlig- Spørgeskemaundersøgelse

3 ste resultater. De primære indsatsområder ses hovedsageligt inden for temaerne: Patient- og personalekontinuitet, ventetid og patientoplevede fejl. Patient- og personalekontinuitet Det område, hvor sygehusene samlet set klarer sig dårligst i forhold til de somatiske patienters indlæggelsesforløb, er inden for temaet patientog personalekontinuitet. Over halvdelen af patienterne (55 %) tilkendegiver, at de ikke bliver oplyst om, hvor de skal henvende sig med spørgsmål om deres sygdom og behandling under indlæggelsen. Næsten samme andel af de somatiske patienter (54 %) oplever ikke, at der er én læge på afdelingen, der har særligt ansvar for deres behandling. Ligeledes oplever halvdelen af patienterne ikke, at der er én blandt plejepersonalet på afdelingen med særligt ansvar for deres pleje. Betydningen af at have en blandt personalet på afdelingen med særligt ansvar understreges af sammenhængen mellem dette og patienternes øvrige oplevelser. Patienter, der har én blandt personalet med særligt ansvar, har i højere grad positive oplevelser af aspekter vedrørende information, medinddragelse og kommunikation, behandlingsforløb, ventetid, overgange mellem sektorer samt patienternes samlede indtryk af indlæggelsen. Ventetid Næsten en tredjedel af patienterne (31 %) oplever, at der opstår ventetider på undersøgelser og behandlinger under indlæggelsen, der forlænger indlæggelsestiden. Pædiatriske patienter (eller pårørende der har svaret på vegne af patienterne) oplever oftest, at ventetid på undersøgelser og behandlinger forlænger indlæggelsen. Blandt de planlagt indlagte patienter oplever en tredjedel (33 %) yderligere, at ventetiden fra henvisningen til sygehuset til indlæggelsen ikke er passende. Inden for specialerne geriatri og neurologi oplever patienterne imidlertid hyppigt, at ventetiden fra henvisning til indlæggelse er passende. Patientoplevede fejl På trods af at patienterne generelt har tillid til personalets faglige dygtighed, oplever næsten en fjerdedel af patienterne (23 %), at der opstår fejl i forbindelse med indlæggelsesforløbet. Det er især personalets håndtering af fejlen og følgerne af fejlen, som vurderes negativt af patienterne. Blandt patienter, der oplever fejl, oplever en tredjedel, at fejlen medfører forlængelse af indlæggelsestiden. Ligeledes oplever en tredjedel at blive genindlagt som følge af fejlen, mens 29 % oplever at få en funktionsnedsættelse. Yderligere oplever omkring 30 % af de patienter, der oplever fejl, at personalet ikke håndterer fejlen tilfredsstillende, efter den er blevet opdaget/erkendt. Ikke overraskende er patienter, der oplever fejl, mere negative i deres vurdering af andre aspekter af indlæggelsen. Det gælder blandt andet deres tillid til personalets faglige dygtighed, personalets samarbejde, inddragelse af patient og deres pårørende og det samlede indtryk af indlæggelsen. Områder med blandede resultater Kommunikation De somatiske patienter oplever generelt både plejepersonale og læger som lydhøre. Endvidere mener 86 % af patienterne, at de har god mulighed for at tale med en blandt plejepersonalet om deres behandling. Til gengæld opleves muligheden for at tale med en læge ikke så god. Omkring hver fjerde af patienterne (26 %) oplever desuden ikke, at de under indlæggelsen har mulighed for at tale med en læge om deres behandling ved behov. Medinddragelse Omkring hver femte (19 %) af de somatiske patienter oplever ikke, at de inddrages i beslutninger om deres behandling og pleje i et passende omfang, og hver fjerde af patienterne oplever ikke, at deres pårørende inddrages i passende omfang. 2 Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

4 Overgange mellem sektorer Inden for temaet overgange mellem sektorer er patienterne positive i deres vurdering af afdelingens informationsniveau ved indlæggelsen. Samtidig oplever patienterne at have viden om henvendelsesmuligheder, hvis der sker ændringer i deres tilstand inden indlæggelsen. En lidt mindre andel af patienterne er tilfredse med overgangen fra sygehuset til primær sektor i forbindelse med udskrivelsen. 81 % mener, at samarbejdet mellem sygehus og den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje er velfungerende, og 76 % synes, at deres egen praktiserende læge er godt orienteret om deres indlæggelse. Information Under halvdelen af de somatiske patienter (48 %) modtager skriftlig information i forbindelse med indlæggelsesforløbet. Til gengæld er patienterne, der modtager informationen, meget tilfredse med indholdet af den. Hele 95 % af patienterne er positive i deres vurdering af indholdet af den skriftlige information. Resultaterne viser, at der er sammenhæng mellem, om patienter modtager skriftlig information i forbindelse med indlæggelsen og deres tryghed ved udskrivelsen. Endvidere har patienter, der modtager skriftlig information, i højere grad et positivt samlet indtryk af indlæggelsen, og de oplever i mindre grad tvivlsspørgsmål efter udskrivelsen. Udskrivelse Størstedelen af de somatiske patienter (86 %) er trygge ved at skulle hjem fra sygehuset. Patienterne ved, hvem de skal henvende sig til med spørgsmål efter udskrivelsen, og de er ikke i tvivl om den medicin, de skal tage. Men 36 % af patienterne er efter udskrivelsen i tvivl om sygdommens konsekvenser for deres fremtid, og 28 % er i tvivl om efterbehandling eller genoptræning. Resultater for psykiatriske patienter Hovedparten af de psykiatriske patienter har et positivt samlet indtryk af deres indlæggelsesforløb. Andelen er dog lavere (76 %), end den er blandt somatiske patienter. Figur 2 viser fordelingen af positive og negative svar blandt de psykiatriske patienter for hvert enkelt af undersøgelsens spørgsmål. I den øverste del af figuren ses de områder i undersøgelsen, hvor sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland opnår de bedste resultater. Nederst i figuren ses de områder, hvor sygehusene opnår de dårligste resultater. Bedst vurderede områder De områder, hvor der findes den højeste andel positive svar blandt psykiatriske patienter, er primært inden for temaerne kliniske ydelser og behandlingsforløb. Kliniske ydelser Blandt de psykiatriske patienter har fire ud af fem tillid til henholdsvis lægernes og det øvrige personales faglige dygtighed. Behandlingsforløb 79 % af patienterne vurderer, at lægerne og det øvrige personale har et velfungerende samarbejde om deres behandling og pleje. Tre ud af fire patienter oplever i de første dage af indlæggelsen at blive godt informeret om, hvordan indlæggelsesforløbet vil foregå. Tilsvarende oplever 76 %, at planerne for deres behandlingsforløb overholdes. Primære indsatsområder De primære indsatsområder blandt de psykiatriske patienter ses nederst i figur 2. Disse områder er hovedsageligt inden for temaerne patientoplevede fejl, medinddragelse og ventetid. Patientoplevede fejl 41 % af de psykiatriske patienter oplever, at der sker fejl i forbindelse med deres indlæggelse. Det drejer sig hyppigst om, at de får udleveret forkert medicin eller oplever, at deres sygdom bliver forkert behandlet. En fjerdedel af de psykiatriske patienter mener således, at de får udleveret forkert medicin. En stor del af patientkommentarerne handler endvidere om, at de får for stor dosis medicin. Spørgeskemaundersøgelse

5 Der findes flere sammenhænge mellem patientoplevede fejl og patienternes oplevelser af andre aspekter af indlæggelsesforløbet. Mange af disse sammenhænge vedrører patienternes kontakt med personalet. Eksempelvis oplever patienter i mindre grad, at lægerne og det øvrige personale er lydhøre, respekterer dem og inddrager dem i beslutninger om deres behandling og pleje, hvis de har oplevet fejl. Medinddragelse Omkring en tredjedel af de psykiatriske patienter oplever, at de og deres pårørende bliver inddraget for lidt i beslutninger omkring deres behandling og pleje. En meget lille andel patienter (1-2 %) mener, at de bliver inddraget for meget i beslutningerne. Ventetid 35 % af patienterne oplever i høj eller nogen grad, at der under deres indlæggelse opstår ventetider på undersøgelser og behandlinger, som forlænger deres ophold. Områder med blandede resultater Information En stor del af de psykiatriske patienter modtager ikke skriftlig information om deres sygdom og behandling i forbindelse med deres indlæggelsesforløb (62 %). 39 % af patienterne mener endvidere, at de får for lidt skriftlig og mundtlig information under deres indlæggelse. Hovedparten af de patienter, der modtager skriftlig information, vurderer til gengæld, at indholdet er godt, ligesom indholdet af den mundtlige information også overvejende får en positiv vurdering. Patienter, der modtager skriftlig information, oplever i mindre grad at være i tvivl om noget efter udskrivelsen og har i større udstrækning et positivt samlet indtryk af indlæggelsen end patienter, der ikke får skriftlig information. Overgange mellem sektorer Med hensyn til overgange mellem sektorer oplever 40 % af de psykiatriske patienter, at deres egen praktiserende læge bliver dårligt orienteret om, hvad der er sket under deres indlæggelse på sygehuset. Blandt de patienter, der har været i kontakt med henholdsvis distriktspsykiatrien, socialpsykiatrien eller den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje oplever de fleste imidlertid (71-77 %), at sygehuset og den aktuelle instans samarbejder godt om deres udskrivelse. Patient- og personalekontinuitet 71 % af de psykiatriske patienter bliver oplyst om, hvem de skal henvende sig til med spørgsmål om deres sygdom og behandling, mens de er indlagt. Det er imidlertid kun 63 % af patienterne, som oplever, at der er én læge med særligt ansvar for deres behandling, mens 69 % af patienterne oplever, at der er én blandt personalet med særligt ansvar. Samlet set oplever fire ud af fem, at én læge og/eller én blandt personalet, har et særligt ansvar. Patienternes oplevelser af patient- og personalekontinuitet hænger også sammen med deres oplevelser af andre aspekter af indlæggelsesforløbet. Eksempelvis har patienter, der oplever én læge og/eller én blandt personalet med særligt ansvar, i højere grad positive oplevelser af kommunikationen og behandlingsforløbet end patienter, der ikke oplever én med særligt ansvar for deres behandling. Kommunikation Hovedparten af de psykiatriske patienter oplever, at personalet respekterer dem (80 %). Tre ud af fire patienter oplever endvidere, at lægerne og det øvrige personale er lydhøre, ligesom de oplever, at der er god mulighed for at tale med en fra personalegruppen om deres behandling, når de har behov det. Det er imidlertid kun 64 % af patienterne, som oplever, at der er god mulighed for at tale med en læge. Udskrivelse Selvom hovedparten af de psykiatriske patienter har en afsluttende samtale med en læge eller en anden fra personalegruppen inden deres udskrivelse fra sygehuset (86 %), og 80 % ved, hvor de kan henvende sig med spørgsmål om deres sygdom og behandling, efter de kommer hjem, er 35 % af patienterne utrygge ved at skulle hjem fra sygehuset. Kun omkring en fjerdedel af pa- 4 Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

6 tienterne oplever efter deres udskrivelse at blive i tvivl om den medicin, de skal tage, eller om deres livsstils betydning for sygdommen. Til gengæld er der en relativt stor andel patienter, der bliver i tvivl om sygdommens konsekvenser for fremtiden, om efterbehandlingen og om mulighederne for få undervisning om deres sygdom. Patienter, der har en afsluttende samtale og ved, hvor de kan henvende sig med spørgsmål efter deres udskrivelse, er generelt mere positive i deres vurdering af andre aspekter. Således oplever de i mindre grad at blive i tvivl om noget efter deres udskrivelse, ligesom de i større udstrækning oplever, at sygehuset og distriktspsykiatrien har et velfungerende samarbejde om udskrivelsen. Forskel mellem somatik og psykiatri Generelt er somatiske patienter mere positive i deres vurderinger af deres indlæggelsesforløb end psykiatriske patienter. Der er dog tre områder, hvor andelen af positive svar er højere blandt psykiatriske patienter. Det gælder i forhold til oplevelsen af én læge med særligt ansvar, oplysning om henvendelsesmuligheder ved spørgsmål under indlæggelsen og afholdelse af afsluttende samtale. Betydningen af patienternes baggrund Undersøgelsen viser, at blandt både somatiske og psykiatriske patienter er mandlige patienter mere positive end kvindelige patienter i deres vurdering af indlæggelsesforløbet. Endvidere er ældre (60+ år) patienter mere positive end yngre patienter (1-59 år). Planlagt indlagte patienter er desuden mere positive end patienter, der er indlagt akut. Psykiatriske patienters indlæggelsesvilkår (frivilligt/andre vilkår) og indlæggelsessted (skadestue/sengeafsnit) har også betydning for patienternes oplevelser, men der ses modsatrettede tendenser inden for forskellige områder. Spørgeskemaundersøgelse

7 Figur 1. Svarfordeling for somatiske patienter Spørgsmål Meget positiv % Positiv % Negativ % Meget negativ % 20. Indhold af skriftlig information 25,1 70,2 4,3 0,4 26. Tillid til plejepersonalets faglige dygtighed 69,5 25,3 4,4 0,8 25. Tillid til lægers faglige dygtighed 71,9 22,3 4,6 1,3 27. Samarbejde om pleje og behandling mellem læger og plejepersonale 36,3 53,4 8,0 2,3 9. Lydhørhed fra plejepersonale 58,5 30,8 8,2 2,5 3. Informering af afdeling ved indlæggelse 26,3 62,8 7,8 3,1 36. Samlet indtryk af indlæggelsen 29,5 59,4 8,5 2,6 6. Lydhørhed fra læger 54,3 32,8 9,6 3,3 4. Information til patienten om indlæggelsesforløbet i de første dage 26,9 59,8 10,3 3,0 21. Indhold af mundtlig information under indlæggelse 26,6 60,0 11,3 2,1 8. Mulighed for at tale med plejepersonale om behandling 31,1 55,1 11,0 2,8 32b. Ingen tvivl efter udskrivelse om medicin 76,3 9,6 9,2 4,8 2,4 30. Tryghed ved udskrivelse 30,2 55,5 11,9 31. Viden om henvendelse med spørgsmål efter udskrivelse 85,4 14,6 14. Overholdelse af planer for behandlingsforløb 53,1 31,1 10,9 4,9 24. Samlet vurdering af skriftlig og mundtlig information under indlæggelse 23,4 60,3 13,4 2,8 23. Overensstemmelse mellem information fra forskelligt personale 44,0 39,2 11,8 5,0 2. Viden om henvendelsesmuligheder ved ændring i tilstand inden indlæggelse 82,9 17,0 32c. Ingen tvivl efter udskrivelse om livsstilens betydning for sygdommen 70,2 11,9 11,3 6,6 12. Inddragelse af patient i beslutning om behandling og pleje 80,8 19,2 33. Samarbejde mellem sygehus og kommunal hjemmepleje/hjemmesygepleje 29,4 51,4 11,3 7,9 29. Afsluttende samtale ved udskrivelse 80,5 19,5 35. Samlet indtryk af sygehusets lokaler 17,2 61,6 16,0 5,2 22. Omfang af skriftlig og mundtlig information under indlæggelse 15. Ikke oplevet fejl i behandlingsforløbet 77,5 76,7 22,5 23,3 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 6 Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

8 Spørgsmål Meget positiv % Positiv % Negativ % Meget negativ % 34. Orientering af egen læge 19,8 56,2 15,1 8,9 13. Inddragelse af pårørende i beslutning om behandling og pleje 75,6 24,4 5. Mulighed for at tale med læge om behandling 18,3 55,7 19,8 6,2 32a. Ingen tvivl efter udskrivelse om efterbehandling/genoptræning 57,5 14,1 17,8 10,6 16a. Ikke funktionsnedsættelse som følge af fejl 71,3 28,7 18. Personalets håndtering af fejlen 19,0 51,5 19,9 9,7 28. Ingen oplevelse af ventetid under indlæggelsen 50,3 18,6 19,6 11,5 16c. Ikke genindlagt som følge af fejl 1. Passende ventetid mellem henvisning og indlæggelse 16b. Ikke forlænget indlæggelse som følge af fejl Én læge og/eller én blandt plejepersonalet med særligt ansvar 66,8 66,6 66,5 64,1 33,2 33,4 33,5 35,9 32d. Ingen tvivl efter udskrivelse om sygdommens konsekvenser for fremtiden 46,1 18,0 20,9 15,1 10. Én blandt plejepersonalet med særligt ansvar 50,0 50,0 19. Modtaget skriftlig information i forbindelse med indlæggelsesforløb 48,3 51,7 7. Én læge med særligt ansvar 45,8 54,2 11. Oplyst om henvendelsesmuligheder ved spørgsmål under indlæggelse 45,3 54,7 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Spørgeskemaundersøgelse

9 Figur 2. Svarfordeling for psykiatriske patienter Spørgsmål 28. Afsluttende samtale ved udskrivelse Meget positiv % Positiv % Negativ % Meget negativ % 85,6 14,4 18. Indhold af skriftlig information 12,8 72,1 12,9 2,2 23. Tillid til lægers faglige dygtighed 48,8 33,2 12,5 5,5 24. Tillid til det øvrige personales faglige dygtighed 41,5 39,3 14,7 4,6 30. Viden om henvendelsesmuligheder ved spørgsmål efter udskrivelse 80,4 19,6 9. Respekt fra personalet 44,9 34,8 14,5 5, Én læge og/eller én blandt personalet med særligt ansvar 79,5 20,5 25. Samarbejde om pleje og behandling mellem læger og det øvrige personale 25,6 53,2 15,5 5,7 31b. Ingen tvivl efter udskrivelse om medicin 65,2 13,4 12,9 8,4 34. Samarbejde mellem sygehus og kommunal hjemmepleje/hjemmesygepleje 23,2 54,0 12,7 10,2 6. Mulighed for at tale med en fra personalegruppen om behandling 26,8 50,1 15,2 7,9 2. Information i de første dage om indlæggelsesforløbet 14,5 61,5 17,5 6,5 13. Overholdelse af planer for behandlingsforløb 39,5 36,3 16,2 7,9 7. Lydhørhed fra personale 38,9 36,5 17,7 7,0 31c. Ingen tvivl efter udskrivelse om livsstilens betydning for sygdommen 58,3 17,0 14,6 10,1 36. Samlet indtryk af indlæggelsen 22,6 52,6 14,9 9,8 4. Lydhørhed fra læger 41,0 34,1 17,5 7,4 32. Samarbejde mellem sygehus og distriktspsykiatri 21,5 53,1 14,4 11,0 27. Samlet indtryk af sygehusets lokaler 23,9 49,9 17,3 9,0 21. Overensstemmelse af information fra forskelligt personale 33,0 40,2 18,6 8,2 19. Indhold af mundtlig information under indlæggelse 16,9 56,1 20,6 6,4 33. Samarbejde mellem sygehus og socialpsykiatri 20,3 51,0 14,5 14,2 10. Oplyst om henvendelsesmuligheder ved spørgsmål under indlæggelse 8. Én blandt personalet med særligt ansvar 70,7 69,3 29,3 30,7 22. Samlet vurdering af skriftlig og mundtlig information under indlæggelse 15,7 53,0 23,0 8,2 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 8 Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

10 Spørgsmål Meget positiv % Positiv % Negativ % Meget negativ % 11. Inddragelse af patient i beslutning om behandling og pleje 66,6 33,4 29. Tryghed ved udskrivelse 19,4 45,9 26,4 8,4 26. Ingen oplevelse af ventetid under indlæggelsen 43,7 21,3 21,6 13,3 12. Inddragelse af pårørende i beslutning om behandling og pleje 64,5 35,5 3. Mulighed for at tale med læge om behandling 12,6 51,3 23,7 12,5 5. Én læge med særligt ansvar 62,8 37,2 31a. Ingen tvivl efter udskrivelse om efterbehandling 45,3 15,5 21,6 17,7 35. Orientering af egen læge 17,2 42,8 20,0 20,0 14. Ikke oplevet fejl i behandlingsforløbet 20. Omfang af skriftlig og mundtlig information under indlæggelse 59,1 57,7 40,9 42,3 31e. Ingen tvivl efter udskrivelse om mulighed for undervisning 39,3 17,1 20,8 22,8 16. Personalets håndtering af fejlen 9,7 45,4 28,2 16,7 31d. Ingen tvivl efter udskrivelse om sygdommens konsekvenser for fremtiden 31,8 17,4 23,1 27,8 17. Modtaget skriftlig information i forbindelse med indlæggelsesforløb 37,7 62,3 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Spørgeskemaundersøgelse

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Patienters oplevelser på de færøske sygehuse

Patienters oplevelser på de færøske sygehuse ALMANNA O HEILSMÁLARÁÐIÐ Patienters oplevelser på de færøske sygehuse 2007 Spørgeskemaundersøgelse blandt 879 indlagte patienter Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Social- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter DEN TVÆRAMTSLIGE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 22.000 indlagte patienter 2004 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Patienters oplevelser på færøske sygehuse

Patienters oplevelser på færøske sygehuse heilsumálaráðið Patienters oplevelser på færøske sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 886 indlagte patienter 2010 Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Sundhedsministeriet Patienters oplevelser

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling M2 Medicinsk Afdeling, Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afdeling R170 Hæmatologisk Afdeling R Århus Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

2005/06. Patienters vurdering af hospitalsafdelinger i H:S. Spørgeskemaundersøgelse blandt patienter. Hovedstadens Sygehusfællesskab

2005/06. Patienters vurdering af hospitalsafdelinger i H:S. Spørgeskemaundersøgelse blandt patienter. Hovedstadens Sygehusfællesskab Patienters vurdering af hospitalsafdelinger i H:S Spørgeskemaundersøgelse blandt 14.697 patienter 2005/06 Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af H:S Hovedstadens Sygehusfællesskab Patienters vurdering

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurorehabilitering Senge Lemvig Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2009 Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2009 Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2009 Spørgeskemaundersøgelse blandt 22.471 indlagte og 47.285 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Midtjylland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter 15. april 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig spørgeskemaundersøgelse af

Læs mere

steno diabetes center

steno diabetes center Steno Ambulante patienters oplevelser i Steno Diabetes Center Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.000 ambulante patienter 2007 Enheden for Brugerundersøgelser i region hovedstaden på vegne af steno diabetes

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Apopleksiafsnit Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Nordjylland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Procent Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 2016. Resultaterne fra LUP somatik 2016 er offentliggjort i uge 11,

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Patienters vurdering af sygehusafsnit i

Patienters vurdering af sygehusafsnit i Patienters vurdering af sygehusafsnit i Nordjyllands Amt Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.712 patienter 2005 Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Patienters vurdering af sygehusafsnit i Nordjyllands

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Patienters oplevelser i ambulatorier i SYV AMTER

Patienters oplevelser i ambulatorier i SYV AMTER Patienters oplevelser i ambulatorier i SYV AMTER Spørgeskemaundersøgelse blandt 80.616 ambulante patienter 2006 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på vegne af Frederiksborg Amt, H:S, Københavns Amt, Nordjyllands

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital

Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital Brystkirurgisk ambulatorium Herlev Hospital Undersøgelsen er blandt 400 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013. Dato: 13. maj 2013 Brevid: 2050498 Afrapportering af LUP Somatik 2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP og LUP Fødende) 2012 blev offentliggjort den 30. april 2013. Et udsnit på

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på M3 Medicinsk Sengeafsnit Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende undersøgelse af ambulante patienters oplevelser. til Regionsrådets møde den 22.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende undersøgelse af ambulante patienters oplevelser. til Regionsrådets møde den 22. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende undersøgelse af ambulante patienters oplevelser Bilag til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008 Punkt nr. 13 Regionsrådet Orientering om landsdækkende

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Psykiatriske patienters oplevelser

Psykiatriske patienters oplevelser ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER I KØBENHAVN AMT Psykiatriske patienters oplevelser Spørgeskemaundersøgelse blandt psykiatrisk indlagte patienter i Københavns Amt Psykiatriske patienters oplevelser Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 70.011 indlagte og 161.165 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne og Ministeriet

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit M 2121, Skive Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland

Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Patienters oplevelser i Region Sjælland 2010 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.236 indlagte og 28.309 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Enheden

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Krydstabeller for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Krydstabeller for planlagt indlagte patienter på REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for planlagt indlagte patienter på Urinvejskirurgisk Afdeling K Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 60.655 indlagte og 177.678 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Revideret udgave august 2011 2010 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015.

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015. LUP somatik 015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 015. Resultaterne fra LUP somatik 015 er offentliggjort i uge 11 016. LUP somatik er opdelt i tre undersøgelser for henholdsvis

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland Dato: 25-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afdeling J Øjenafdeling J Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurologisk Sengeafdeling Skive Neurologisk afdeling Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Spørgeskemaundersøgelse 70.697 indlagte og 160.496 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Kort fortalt 2009 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Tumor Stam ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 70.742 indlagte og 164.860 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne og Ministeriet

Læs mere