Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE"

Transkript

1 Aalborg Kommune Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE August 2009

2 Side i 1. KONSEKVENSANALYSE RESUMÉ BYARKITEKTUREN BYRUM OMKRING DE HØJE HUSE DET LOKALE KLIMA OMKRING DET HØJE HUS TRAFIKALE FORHOLD BÆREDYGTIGHED KULTURARV BILAG VINDMILJØ LINDHOLM BRYGGE NIRAS Konsulenterne A/S i

3 1. KONSEKVENSANALYSE Baggrunden for konsekvensanalysen er projektredegørelsen fra april 2009 for Højhuse på Lindholm Brygge. Sideløbende med konsekvensanalysen udarbejdes desuden en VVM screening. På baggrund af denne screening skal det afgøres, om der skal udarbejdes en VVM redegørelse. VVM screeningen vil også kunne anvendes som grundlag for screening for miljøvurdering af den efterfølgende lokalplan og kommuneplantillæg. På nuværende tidspunkt omfatter området bygningen Katedralen, der har været anvendt til cementfabrik fra 1913 til 1978 Katedralen NIRAS Konsulenterne A/S 1

4 2. RESUMÉ I henhold til Aalborg Kommunes højhuspolitik, som er udmøntet gennem retningslinje i kommuneplanen med tilhørende bygherrevejledning i bilag, skal der foretages en højhuskonsekvensvurdering, når der planlægges for højhuse i de områder, der i kommuneplanen er udlagt til mulige højhuse. Ét af de fire udpegede områder i Aalborg / Nørresundby er Lindholm Brygge. En konsekvensanalyse skal omfatte følgende parametre: Byarkitektur Byrum Det lokale klima omkring højhusene Trafikale forhold Bæredygtighed Kulturarv Byarkitektur Lindholm Brygge er i forvejen præget af et højhus ved fjorden ikke langt fra projektområdet. Bygningshøjden er således ikke fremmed i området. De to nye højhuse i meters højde består af Triplet Tower, der fortrinsvis er forbeholdt boliger og Hotel Tower, der primært er et hotelbyggeri. De øvrige nye bygninger, der er skudt op langs med og i umiddelbart nærhed af Lindholm Brygge de senere år, er af nutidig arkitektur primært med flade tage og materialer som tegl, pudsede overflader, glas og træ. De foreslåede højhusbyggerier vil ligeledes blive opført i nutidig arkitektur, og det vurderes, at det med sin højde, udtryksfulde formsprog og lyse materialevalg vil tilføre området et kvalitativt løft. Der er foretaget visualisering af de nye høje huse fra otte fotostandpunkter i og omkring Nørresundby. Generelt er højhusene synlige fra alle de valgte fotostandpunkter. Oplevelsen af området ændres således, men påvirkningen vurde- NIRAS Konsulenterne A/S 2

5 res dog ikke at være væsentlig negativ. I alle tilfælde er der dog tale om et ændret indtryk af den eksisterende massive bebyggelse langs Lindholm Brygge, hvor der i visse tilfælde er tale om en positiv påvirkning hen imod et mere harmonisk og afbalanceret udtryk. I umiddelbar nærhed af højhusene Triplet Tower og DAC Tower ligger boligbebyggelserne Panoramabo og Fjordbo. Når bebyggelse opføres tæt på anden bebyggelse, og i dette tilfælde høj bebyggelse, er der en mulighed for indkig til boliger og fællesarealer. Der er foretaget en vurdering af generne vedrørende en række konkrete etager, hvor generne vil kunne opstå. Der er en specifik risiko for indkig til øverste etage af Panoramabo, mens generne for øvrige boliger er minimale eller af en karakter, der må kunne forventes i bebyggede områder. Byrum Den allerede gennemførte omdannelsesproces omkring Lindholm Brygge har medvirket til en opgradering af bydelen. En større koncentration af boliger, fitness, hotel, konference mm, som projektet giver mulighed for, vil i kraft af højhusene og den dermed øgede bebyggelsesprocent medvirke til en yderligere styrkelse af bydelens byliv. Det lokale klima omkring det høje hus Sol- og skyggeforholdene er belyst gennem skyggediagrammer for tidspunkterne 8.00, og ved jævndøgn, 9.00, 13.00, og ved årets længste dag samt på tidspunkterne 10.00, og ved årets korteste dag. Ved jævndøgn vil der i morgentimerne kastes skygge på Teknisk Skole, mens bl.a. boliger vil ligge i skygge om eftermiddagen. Om sommeren vil mindre områder med bl.a. boliger ligge i skygge om eftermiddagen. På årets korteste dag vil der i løbet af dagen kastes skygge på flere boligområder. På tilsvarende vis er der foretaget en vurdering af refleksioner fra bygningerne. Der anvendes ikke spejlglas som facademateriale, men kun almindeligt reflekterende glas. Det vurderes, at det kun er gavlene på DAC Tower, der vil kunne reflektere mod naboområder. Enkelte boliger vurderes at kunne blive ramt af refleksioner, men påvirkningen vurderes dog ikke væsentlig negativ, da påvirkningen vil være kortvarig og kun omfatte et mindre område. Der er desuden foretaget en vurdering af den vindskabende og vindpåvirkende effekt. Vindforholdene på og omkring bygningerne indenfor projektområdet er vurderet, og der er opstillet forslag til læskabende elementer i projektet. Desuden er det i forhold til påvirkningen af omgivelserne vurderet, at der i umiddelbar nærhed af højhusene kan forventes højere vindhastigheder i 50 % af tiden, NIRAS Konsulenterne A/S 3

6 mens der ved nabobebyggelse forventes ubetydelige påvirkninger eller en stigning i op til 10 % af tiden. Trafikale forhold Trafikafviklingen på det overordnede berørte vejnet forventes ikke at blive ændret betydeligt som konsekvens af aktiviteterne i projektområdet. Der er en vis usikkerhed i forbindelse med den generelle trafikudvikling i byen. Kommer der til at ske en generel trafikstigning i stedet for en stagnering, vil dette medføre forringet trafikafvikling og muligvis trængselsproblemer. Risikoen for en trafikstigning og dertil hørende trafikale problemer vurderes at være uafhængig af projektområdets aktiviteter. Kapacitetsberegninger ved rundkørslen ved Lindholm Brygge viser, at der i dag kan opstå stor trængsel med periodevis sammenbrud i trafikken. Trafikken fra projektområdet vil forventeligt medføre, at disse trængselsproblemer vil opstå hyppigere og være større. Kapacitetsberegningerne for T-krydset Viaduktvej/Thistedvej viser, at der er risiko for trængselsproblemer - dog ikke i samme omfang som ved rundkørslen ved Lindholm Brygge. Vedrørende trafiksikkerheden er der generelt ikke de store problemer. De steder, hvor der bør være størst fokus på trafiksikkerheden, er cykeltrafikken langs Lindholm Brygge og konfliktpunkterne ved adgangen til projektområdet. Idet højhusene er over 25 m høje skal der jf. en tinglyst servitut for området indhentes tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen. Boligsiloerne for enden af Lindholm Brygge er opført i samme højde med tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen og med vilkår om afmærkning. Tilsvarende vilkår forventes at kunne blive stillet i forbindelse med dette projekt. Bæredygtighed Bygherren ønsker at opføre projektet som et miljøbevidst byggeri. Til opførelsen anvendes der holdbare og genanvendelige byggematerialer. I driften er varmeog kølebehovet lavt som følge af et afbalanceret forhold mellem højisolerede facader og energiruder. Beplantning og grønne elementer markerer sig tydeligt i de befæstede arealer. Udsigt, sol og mulighed for udeophold under varierende vejrforhold bestyrker muligheden for at drage nytte af naturens positive indvirkning på sjælen. Kulturarv Der er gennem flere år blevet arbejdet med forskellige projekter til renovering og forskønnelse af Katedralen, der trods den store betydning for bydelens omdannelse stadig er forsømt. Mange af de tidligere projekter har taget udgangs- NIRAS Konsulenterne A/S 4

7 punkt i at nedrive Katedralen for at skabe plads til nye bygningskroppe med en mere optimeret indretning og anvendelse. Projekterne har ikke i tilstrækkelig grad formået at bevare og fremhæve den industrielle kulturarv, som Katedralen repræsenterer. Med disse højhuse skabes et økonomisk fundament for at sikre Katedralen som kulturarv fra den nyere industrihistorie i Aalborg og omegn. Katedralens sidebygninger NIRAS Konsulenterne A/S 5

8 3. BYARKITEKTUREN De høje huse set i forhold til bydelens skala og skyline Højhusene Der ligger i forvejen et højhus med boliger for enden af Lindholm Brygge ikke langt fra projektområdet, så bygningshøjden er ikke fremmed i området. De to nye højhuse består af Triplet Tower, der fortrinsvis er forbeholdt boliger og Hotel Tower, der primært er et hotelbyggeri. Det tilstræbes at højhusene skal gives en overflade, der tilpasses hinanden og den eksisterende bebyggelse i området, herunder især Katedralen. Længdesnit i Lindholm Brygge De nye bygninger, der er skudt op langs med og i umiddelbart nærhed af Lindholm Brygge de senere år, er af nutidig arkitektur primært med flade tage og materialer som tegl, pudsede overflader, glas og træ. De foreslåede højhusbyggerier vil ligeledes blive opført i nutidig arkitektur, og det vurderes, at det med sin højde, udtryksfulde formsprog og lyse materialevalg vil tilføre området et kvalitativt løft. Mens udformningen af Triplet Tower udspringer af siloernes cirkler og bløde cirkelslag, er DAC Tower dannet af minimalistiske og klart definerede bygningskroppe, som de øvrige nye bygninger langs Lindholm Brygge. Triplet Tower Triplet Tower dannes af tre sammenstillede cylindriske former, der møder jorden i en base på tre etager. De tre cylindre udføres i varierende højder for at NIRAS Konsulenterne A/S 6

9 markere de enkelte cylindres og fremhæve silomotivet, alt imens der skabes attraktive taghaver i læ for den fremherskende vestenvind. Visualiseringerne i denne konsekvensanalyse er udført med to etagers variation i højden (således at højeste den højeste cylinder er 63 meter over terræn og den laveste er 57 meter over terræn). Det er sandsynligt, at en større variation mellem de tre cylindre kan styrke projektet rent arkitektonisk, således at den højeste cylinder for eksempel er 66 meter og den laveste 54 meter over terræn. Triplet Towers tre cylindre fremstår som lette nyfortolkninger af fortidens bastante betonsiloer, og de cylindriske former defineres af separate (beton-)skaller, NIRAS Konsulenterne A/S 7

10 hvis lethed understreges af de store udskæringer for altanerne / terrasserne og ikke mindst de lodrette gennemgående bånd ved sammenstødene mellem cylindrene. Ved foden af Triplet Tower skaber en stor udskæring i én af skallerne indgangspartiet til bygningen, og andre skaller bugter sig og vokser op i 1. og 2. sals højde og skaber en base med et åbent udtryk i gadeplan med glasfacader mod Katedralen og Lindholm Brygge. Der etableres taghaver på toppen af de enkelte cylindre som en kombination af haver og terrasser. Haverne kan udnyttes som forsinkelse for voldsomme regnskyl, der i stigende grad overbelaster det eksisterende kloaksystem, og de medvirker de i positiv retning til byens grønne profil. På basens tagflade i tredje sals højde skabes der en taghave kombineret med et fælles opholdsareal for bebyggelsen brugere. Den endelige udformning og fordelingen mellem taghave og -terrasse er ikke fastlagt. NIRAS Konsulenterne A/S 8

11 Triplet Tower opføres i materialer, der skaber en sammenhæng i det samlede projekt, og som kan rummes indenfor det spænd, der er åbnet op for med de nye bebyggelser langs Lindholm Brygge. Materialerne på Triplet Tower vælges, så der tydeligt skelnes mellem Katedralen med det autentiske beton og nye bygninger med mere moderne materialer/overflader. Triplet Tower kan således udføres i hvid beton eller puds, men det kan også være en mulighed også at arbejde med en variation i stofligheden udover farve for at fremhæve kontrasten mellem det nye og det gamle. Facadekeramik, natursten eller andet kan således være interessante materialer, hvis potentiale eventuelt kan afdækkes i en videre bearbejdning af projektet. DAC Tower Bag Katedralen med de mange detaljer opføres DAC Tower som en minimalistisk bygning med et 60 meter højt volumen bagest og forrest et lavere fremskudt volumen med terrasse i læ for vestenvinden. DAC Tower svarer med den høje og bastante del og den fremskudte og mere opløste del til hovedgrebet bag de nye bygninger på aksen langs Lindholm Brygge: For eksempel Siemens-bygningen, hvor den højeste og lukkede del danner en markant overgang til det åbne land mod vest, mens den lavere og transparente del mod øst åbner op mod byen og bylivet mod øst. Hvor bygninger på aksen har en vandret orientering har DAC Tower en klar lodret orientering. NIRAS Konsulenterne A/S 9

12 Som for Triplet Tower er materialevalget på DAC Tower endnu ikke endeligt afklaret, men det er hensigten, at bygningerne opføres med materialer, der adskiller sig fra Katedralens grå beton. Således er hvid beton/puds samt facadekeramik og natursten nogle af de materialer/overflader, der overvejes. De nærmeste eksisterende højhuse er silohøjhusene for enden af Lindholm Brygge. De foreslåede højhuse har en højde, så de kan betragtes som et landmark i sammenhæng med silohøjhusene, og de vurderes ikke at have større betydning for oplevelsen af de omkringliggende højhuse. De foreslåede højhuse vurderes ikke at have større betydning for de øvrige landmarks omkring området NIRAS Konsulenterne A/S 10

13 (kirker etc.). De nye bygninger vil dog markere sig som et orienteringspunkt og et vartegn for bydelen. Katedralen En del af det omkringliggende område præges stadig af bygninger brugt til tungt erhverv såsom Katedralen, der er en væsentlig del af projektet. Katedralen udgør den del af projektet, der omfatter sikring af kulturarven vedrørende den nyere industrihistorie. I omdannelsen vil Katedralens hovedbygning ikke blive væsentligt forandret. Der tilføjes en ny lav bygningsdel mod vest svarende til en spejling af den lave NIRAS Konsulenterne A/S 11

14 sidebygning mod Lindholm Brygge. Det vil fortsat være den grålige beton, der udgør den primære del af facadematerialerne. Den eksisterende hal vil sandsynligvis skulle nedrives for at give den nødvendig rumhøjde til de nutidige aktiviteter, der skal foregå. Hallen genopføres med buetag, men i en større højde end i dag. Hallen vil fremstå med grå betonoverflader som den øvrige Katedral. De varierende sidebygninger langs hallen mod Lindholm Brygge søges bevaret. Hvis det af byggetekniske årsager viser sig at være besværligt, vil sidebygningerne blive genopført stort set, som de står i dag. Vindues- og døråbninger vil dog blive tilpasset de bagvedliggende funktioner. NIRAS Konsulenterne A/S 12

15 Visualiseringer Nedenstående fotorealistiske visualiseringer viser, hvorledes byen og bydelen påvirkes af den nye bebyggelse med før og efter situationer. Visualiseringerne viser, hvordan bebyggelsen vil indgå i samspil med bydelens øvrige bygningsvolumener. Visualiseringerne er fra udvalgte steder, der er udpeget af Aalborg Kommune, og som fremgår af nedenstående kort. Oversigt over visualisering standpunkter Generelt viser alle visualiseringer, at projektet vil være synligt fra alle fotostandpunkter, hvilket betyder, at det ændrer oplevelsen af området. Påvirkningen vurderes dog i ingen tilfælde at være væsentlig negativ, idet der i en række af tilfældene blot er tale om et ændret udtryk for den eksisterende massive bebyggelse langs Lindholm Brygge. I andre tilfælde er der tale om en positiv påvirkning til et mere harmonisk og afbalanceret udtryk. NIRAS Konsulenterne A/S 13

16 1. Lindholm Høje Før Efter Fra Lindholm Høje, der er et af områdets vigtigste rekreative områder, kan man i dag se de to siloer for enden af Lindholm Brygge, som en forstyrrelse af den smukke udsigt. Som det fremgår af den første visualisering, vil denne forstyrrelse blive tydeligere med de nye højhuse, men højhusene medvirker ikke til at fjerne en unik uforstyrret udsigt. NIRAS Konsulenterne A/S 14

17 2. Thistedvej/Sundvej Før Efter Ved Thistedvej/Sundvej nærmer man sig en storby, hvor det forventes, at der vil være en tættere bebyggelse. Denne forventning indfries med de to højhuse, der således markerer indgangen til Nørre Sundby og Aalborg. Oplevelsen af det hyggelige gademiljø vil dog være anderledes efter højhusenes realisering. NIRAS Konsulenterne A/S 15

18 3. Viaduktvej ved viadukten Før Efter Hvis man står ved viadukten på Viaduktvej, ser man en storby med karreer, tog og brede funktionelle veje. Af visualiseringen fremgår det, at højhusene medvirker til at understrege dette indtryk af storby. NIRAS Konsulenterne A/S 16

19 4. Lindholm Å/Fjordparken Før Efter De to siloer ligger på dette sted som et fint point-de-vue for enden af træbroen. Til gengæld ligger Katedralen til venstre i billedet - lidt forkølet og uden sammenhæng med den øvrige bebyggelse. De nye højhuse fungerer som en markant byport i samspil med siloerne, og samtidig indrammer de Katedralen. NIRAS Konsulenterne A/S 17

20 5. Thistedvej/Stationsvej Før Efter Her er der udsigt til en markant grøn korridor, der indrammer vejen længere fremme. Der er også en rodebutik af skilte og bomme, så det er et meget komplekst byrum, der ikke umiddelbart vinder eller taber ved etableringen af højhusene. NIRAS Konsulenterne A/S 18

21 6. Lindholm Strandpark Før Efter Fra Lindholm Strandpark ses den nye eksisterende bebyggelse langs vestsiden af Lindholm Brygge meget tydeligt. Visualiseringen er et klassisk motiv, hvor man befinder sig i naturen og betragter den pulserende by, der er så tæt på. De nye højhuse medvirker til at understrege dette motiv. NIRAS Konsulenterne A/S 19

22 7. Limfjordsbroen Før Efter Der ligger i forvejen en meget markant bebyggelse langs Lindholm Brygge set fra Limfjordsbroen. Kystlandskabet er således præget af meget tæt bebyggelse få meter fra vandet. Det vurderes ikke, at de nye højhuse er medvirkende til at påvirke denne oplevelse i negativ retning. Derimod virker det som om, at bebyggelsens fokus og dermed påvirkning af kystlandskabet rykkes væk fra vandet i retning mod de nye højhuse. NIRAS Konsulenterne A/S 20

23 8. Skudehavnen Før Efter Set fra Skudehavnen ligger Lindholms bebyggelse meget markant på den anden side af Limfjorden med duvende sejlbåde i mellemgrunden. De nye højhuse vurderes ikke at påvirke kystlandskabet i negativ retning, men medvirker til at understrege og fremhæve den markante bebyggelse. NIRAS Konsulenterne A/S 21

24 Belysning af bebyggelsen Der vil ikke blive etableret decideret effektbelysning af bebyggelsernes facader, men der vil blive etableret påkrævet belysning i henhold til Lufthavnsstyrelsens regler og bestemmelser. Belysning af arealer på terræn omkring bygningen vil blive designet for de mennesker, der færdes og opholder sig her. Belysningen vil således foregå med parkarmaturer eller med lav belysning på facaderne. Belysning af tagterrasser vil foregå som lavere belysning i pullerthøjde. Skiltning vil blive etableret i henhold til Aalborg Kommunes normer på området. Det er hensigten, at skiltning ikke skal virke dominerende og skæmmende for hverken bebyggelsens arkitektur eller området som helhed. Indbliksgener Triplet Tower er placeret 5 m fra boligbebyggelsen Panoramabo mod syd, mens DAC Tower er placeret 24 m fra ungdomsboligbebyggelsen Fjordbo mod nord. Placeringerne kan give problemer med indbliksgener til boligerne og fællesarealet udenfor bygningerne. Panoramabo NIRAS Konsulenterne A/S 22

25 Fjordbo Fra Triplet Tower er der visuel forbindelse til Panoramabos vestfacade, der med svalegange fungerer som indgangsfacade til boligerne. Med adgangsvej og svalegang er facaden af den grund forholdsvis lukket, og risikoen for indbliksgener minimeret. Af plantegningen for sal for Panoramabo og Triplet Tower fremgår det, at der vil være en visuel forbindelse mellem boligerne og erhvervslokalerne. Facaderne er vinkelrette på hinanden, så indblik mod boligerne (og ikke nødvendigvis indblik ind i boligerne) kan kun ske i en afstand, der må forventes i bebyggede områder, og som vurderes at være acceptabel. Panoramabo og Triplet Tower sal NIRAS Konsulenterne A/S 23

26 For 4. og 5. sal er facaderne i Triplet Tower rettet mere direkte mod Panoramabo, og i forbindelse med den markerede altan, kan der blive gener i forbindelse med indblik fra Triplet Tower mod Panoramabo og omvendt. På 6. sal kan der også være risiko for, at indblik fra altanen på Triplet Tower kan genere beboere på de øverste etager af Panoramabo. Panoramabo og Triplet Tower sal Fra etagerne over 6. sal vurderes det, at højdeforskellen medvirker til, at der ikke vil være indbliksgener. Fra DAC Towers nordfacade er der visuel forbindelse til Fjordbos vestfacade og specielt til den nærmeste del, hvor opholdsrummene ligger mod vest. Plantegningen af 4. sal viser imidlertid, at der er tale om en stor afstand, og samtidig er der tale om lukkede/ubenyttede funktioner bag DAC Towers nordfacade. DAC Tower og Fjordbo 4. sal NIRAS Konsulenterne A/S 24

27 4. BYRUM OMKRING DE HØJE HUSE Bydelens liv Den næsten gennemførte omdannelsesproces for området omkring Lindholm Brygge medvirker generelt som en statusmæssig opgradering af bydelen, samtidig med at lastbiler og øvrig arbejdskørsel er erstattet med personbiler, cykler og fodgængere på vej til og fra de mange boliger og øvrige funktioner i området. Det vurderes, at den store interaktion, der vil være mellem lufthavnen, højhusene og den øvrige del af byen vil medvirke til en større aktivitet og færdsel i og omkring projektområdet og derved give et godt udgangspunkt for en styrkelse af bylivet på Lindholm Brygge. Der vil være et større behov for etablering af mødesteder i bydelen, hvilket er indeholdt i planen med bl.a. torve og pladser samt caféer, madsteder mm. En større koncentration af boliger, fitness, hotel, konference mm, som projektet giver mulighed for, vil i kraft af højhuset og den dermed øgede bebyggelsesprocent medvirke til en yderligere styrkelse af bydelens byliv. I forhold til den nuværende situation i projektområdet vil der med realiseringen af projektet gives mulighed for en styrkelse af bydelens byliv og aktiviteter i og omkring lokalområdet. Nye aktiviteter for unge kunne også være et udslag af omdannelsen. Det kunne være, at Lindholm Brygge vil blive taget i brug af skatere og måske kan dele af de nye facader anvendes til ex klatrevæg. Byrum på terræn Med bebyggelsen inden for projektområdet fastholdes idéen om den præcise bymur langs vestsiden af Lindholm Brygge. Det er langs denne bymur, at størstedelen af det offentlige liv vil foregå. Alle facader vil være åbne mod bryggen og indeholde hovedparten af indgangspartier og samtidig tilbyde butikker, fitness og caféer. NIRAS Konsulenterne A/S 25

28 Inspirationsfoto Århus Å Det er af stor betydning, at bryggen fastholdes som den livgivende nerve i området, og der vil være mulighed for udeservering ved caféerne. På et senere tidspunkt kan det være relevant at se på muligheden for at etablere et torv på tværs af Lindholm Brygge mellem AMU Centret og Katedralen. Et vigtigt byrum er ved indgangen til hotellet. Her vil der foregå en masse aktivitet og summen af mennesker, der kommer og går fra hotellet, venter på taxi mm. Dette rum vil ikke blive et decideret opholdsrum, men et rum til gående færdsel og ventende mennesker. Inspirationsfoto City Lounge NIRAS Konsulenterne A/S 26

29 Passagen mellem Triplet Tower og Katedralen er endnu et vigtigt rum primært til færdsel mellem bygningerne, men også til ophold i forbindelse med udeservering fra restauranten i bunden af Katedralen. Der er en tendens til, at uderum skal placeres og anlægges, hvor de kan være nyttige året rundt og døgnet rundt. Det er en glimrende egenskab at give uderum, men der bør i højere grad også være fokus på at skabe uderum for de særlige øjeblikke. De øjeblikke, hvor temperaturen når op over 25 grader og hvor der er behov for skygge og en let brise med sol i de tidlige formiddagstimer og de sene aftenstimer. Sådan et uderum er denne passage. Inspirationsfoto Dubai Inspirationsfoto Cagliari Byrummet på vestsiden af Katedralen ligger væk fra den pulserende og larmende del af projektområdet og er derfor oplagt til et urbant haveanlæg. Alternativt NIRAS Konsulenterne A/S 27

30 kan arealet benyttes som en ekstra mulighed for udeservering for hotellets gæster og deltagere i konferencer. Inspirationsfoto Los Angeles NIRAS Konsulenterne A/S 28

31 5. DET LOKALE KLIMA OMKRING DET HØJE HUS Sol- og skyggeforhold Som udgangspunkt for en vurdering af det lokale klima indenfor og umiddelbart udenfor lokalplanområdet er der udarbejdet skyggediagrammer på baggrund af projektet. Det er undersøgt hvilke områder, der ligger i skygge på tidspunkterne 8.00, og ved jævndøgn, 9.00, 13.00, og ved årets længste dag og på tidspunkterne 10.00, og ved årets korteste dag. Nedenfor er skyggediagrammerne vist. 21. marts kl NIRAS Konsulenterne A/S 29

32 21. marts kl NIRAS Konsulenterne A/S 30

33 21. marts kl NIRAS Konsulenterne A/S 31

34 21. juni kl NIRAS Konsulenterne A/S 32

35 21. juni kl NIRAS Konsulenterne A/S 33

36 21. juni kl NIRAS Konsulenterne A/S 34

37 21. juni kl NIRAS Konsulenterne A/S 35

38 21. december kl NIRAS Konsulenterne A/S 36

39 21. december kl NIRAS Konsulenterne A/S 37

40 21. december kl I forhold til den nuværende lave bebyggelse vil en bebyggelse med en højde på op til 63 m kaste markant længere skygger, der i morgentimerne ved jævndøgn vil skygge for dele af Teknisk Skole. Om eftermiddagen vil højhusene i et tidsrum skygge for ungdomsboligerne Fjordbo, IBS bygningen og en del af bebyggelsen langs Thistedvej. Om sommeren vil højhusene skygge for en mindre del af Fjordbo og IBS bygningen i eftermiddagstimerne. Først på aftenen er det kun en lille del af Fjordbo, der vil ligge i skygge, mens højhusene vil skygge for IBS bygningen, TAMU og en boligbebyggelse på sydsiden af Thistedvej. Ved årets korteste dag i formiddagstimerne vil højhusene kaste skygger på boligområdet ved Løkkevej, Sydvestvej, Sundvej og Lundøvej samt Teknisk Skole. Ved middagstid skygger højhusene for stadig for en mindre del af Løkkevej samt for enkelte bebyggelser langs Thistedvej og Viaduktvej. Om eftermiddagen NIRAS Konsulenterne A/S 38

41 har skyggerne flyttet sig til den østlige side af Banevej og på begge sider af Thistedvej. Refleksioner fra bygningerne Der vil ikke være mange generende refleksioner fra den nye bebyggelse på de omkringliggende nabobebyggelser. Glasfacaderne på Hotel Tower skal ganske vist primært beklædes med glas, men et permanent persiennesystem vil hindre glassets refleksioner. Det vurderes, at de glasarealer, der kan kaste refleksioner på naboområderne vil være gavlene i Hotel Tower. Derfor er der udarbejdet refleksionsdiagrammer for jævndøgn, hvor solen står så lavt på himlen, at det kan være relevant at tale om gener. Det skal understreges, at glasset vil være almindeligt reflekterende glas, og ikke spejlglas, der kan reflektere sollyset med samme styrke som det direkte sollys. 21. marts kl NIRAS Konsulenterne A/S 39

42 21. marts kl marts kl Af diagrammerne ses det, at der i morgentimerne kan være refleksioner fra Hotel Towers nordlige gavl i en lille del af boligområdet ved Løkkevej. Ved mid- NIRAS Konsulenterne A/S 40

43 dagstid er det kun parkeringsarealet mellem Katedralen og Teknisk Skole, der opleves refleksioner. Om eftermiddagen ser det ud til at enkelte af boligerne ved Anders Nielsens Vej kan blive ramt af refleksioner fra del sydlige gavl. Dette vurderes dog ikke at være en væsentlig negativ påvirkning af omgivelserne, da påvirkningen vil være kortvarig og kun omfatte et mindre område. Dagslystilgang i højhusene Den høje del af Triplet Tower er en kompakt bygning uden tilgang af dagslys i det centrale område. Af den grund placeres trappe- og elevatorskakt og sekundære rum i midten af bygningen, mens primære rum som opholdsstuer, køkkener og værelser er placeret mod facaderne for at drage nytte af dagslyset. Vinduer er dels placeret i frie krumme facader og dels i de rette facader mod altanerne. Vinduerne i de krumme facader har fri tilgang af dagslys dog er en del af himmellyset begrænset specielt for de nedre etager, der vender mod Katedralens hovedbygning. Som udgangspunkt er disse etager tiltænkt forbeholdt hotellejligheder og ikke almindelige boliger. Vinduerne mod altanerne er store for blandt andet at tillade mest muligt dagslys i boligerne. Altanerne fungerer som udhæng/skygge for de underliggende boliger, men de krumme former gør, at altanerne spidser til, og selv for facader mod altaner er der vinduer med næsten uhindret tilgang af dagslys. Skematisk illustration af dagslystilgangen i en typisk boligetage i Triplet Tower NIRAS Konsulenterne A/S 41

44 DAC Tower er en smal bygning med hotelværelser mod de lange facader, og de høje vinduer giver god mulighed for dagslys i værelserne. Den smalle bygningskrop giver gode dagslysforhold I Katedralens hovedbygning isættes glasfacader i en stor del af facaderne mellem pilastrene, så de bagvedliggende hotelværelser forsynes med dagslys. Hotelværelserne i Katedralens hovedbygning får store glasfacader med god tilgang af dagslys NIRAS Konsulenterne A/S 42

45 Tilgangen af dagslys er visse steder begrænset som følge af sammenbygningen mellem Katedralen og DAC Tower og mellem Katedralen og konferencecenteret mod vest. Disse områder vil blive indrettet til lagerlokaler, kølerum, omklædnings- og badefaciliteter mm. Husets vindskabende og påvirkende effekt Som udgangspunkt for en vurdering af det lokale klima indenfor og umiddelbart udenfor lokalplanområdet er udarbejdet vindrapporten Vindmiljø Lindholm Brygge på baggrund af projektet. Generel vurdering Vindforholdene er blevet vurderet for Triplet Tower, DAC Katedral, DAC Tower og Konferencebygningen ved Lindholm Brygge i Nørresundby. Det primære fokus var lagt på de områder, hvor der er forventet fodgængeraktivitet. Konceptet af desktop studie begrænser nøjagtigheden for vurderingen af vindmiljøet. En detaljeret og kvantitativ evaluering af vindmiljøet kan kun laves ved hjælp af vindtunnelforsøg, hvor et desktop studie altid vil give en generel kvalitativ vurdering. Triplet Tower Terrassen er placeret på den sydvestlige side af Triplet Tower huset. Hovedpunkterne for vindmiljøanalysen er: - Terrassen er meget eksponeret for vind fra både øst og vest. Med vindretningen fra vest vil der dog være en læ zone i den nordlige ende af terrassen. Anbefaling: For at løse de mulige problemer med de store områder med blæst på terrassen kan man gøre glaskanten højere langs kanten. Hvis dette ikke er en mulighed, kan der eventuelt også placeres skærme på selve terrassen for at give læ. Skærme kan bestå af store planter eller glasskærme. Passagen Passagen er placeret mellem hovedbygningen og Triplet Tower. Hovedpunkterne for vindmiljøanalysen er: - Passagen mellem Triplet Tower og Hovedbygningen vil blive udsat for meget vind, der bliver kanaliseret igennem passagen. Ved vind fra både vest og øst vil der være meget blæst igennem hele passagen. Dog vil den med en østlig vind være lidt skærmet på grund af træerne, der er placeret langs Lindholm Brygge. NIRAS Konsulenterne A/S 43

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 orgerrepræsentationen har den 20. september 2012 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan Carlsberg II med tilhørende tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2011 Planerne

Læs mere

Multi Arena i Høje Taastrup. Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt. Retningslinier og VVM-redegørelse

Multi Arena i Høje Taastrup. Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt. Retningslinier og VVM-redegørelse Multi Arena i Høje Taastrup Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt Retningslinier og VVM-redegørelse maj 2001 Multi Arena i Høje Taastrup Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997

Læs mere

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende INFRASTRUKTUR MOTORVEJ NDR. TRANDERS AALBORG ØST KILDEPARKEN Infrastrukturel rygrad I forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for Kildeparken i Aalborg Øst har der været udtrykt et ønske om at skabe

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej

Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej Tillæg 1 til til Lokalplan 132 for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

LANDGREVEN Forslag til lokalplan

LANDGREVEN Forslag til lokalplan LANDGREVEN Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 3. juni 2010 vedtaget forslag til lokalplan Landgreven. Lokalplanområdet ligger i bydelen Indre By. Offentlig høringsperiode fra den 16.

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Ring SøPark l. Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ

Ring SøPark l. Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ Ring SøPark l Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 3-2009 Offentliggørelse For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning

besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning besparelses- og designkatalog Energirenovering af Middelfart Kommunes vejbelysning Struktur Indledning, kapitel 1: Beskriver baggrunden for og formålet med at udfærdige et besparelses- og designkatalog

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Lokalplan nr. 232. Helhedsplan for Nyborg Strand Hotel

Lokalplan nr. 232. Helhedsplan for Nyborg Strand Hotel Lokalplan nr. 232 Helhedsplan for Nyborg Strand Hotel Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme:

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere