Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE"

Transkript

1 Aalborg Kommune Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE August 2009

2 Side i 1. KONSEKVENSANALYSE RESUMÉ BYARKITEKTUREN BYRUM OMKRING DE HØJE HUSE DET LOKALE KLIMA OMKRING DET HØJE HUS TRAFIKALE FORHOLD BÆREDYGTIGHED KULTURARV BILAG VINDMILJØ LINDHOLM BRYGGE NIRAS Konsulenterne A/S i

3 1. KONSEKVENSANALYSE Baggrunden for konsekvensanalysen er projektredegørelsen fra april 2009 for Højhuse på Lindholm Brygge. Sideløbende med konsekvensanalysen udarbejdes desuden en VVM screening. På baggrund af denne screening skal det afgøres, om der skal udarbejdes en VVM redegørelse. VVM screeningen vil også kunne anvendes som grundlag for screening for miljøvurdering af den efterfølgende lokalplan og kommuneplantillæg. På nuværende tidspunkt omfatter området bygningen Katedralen, der har været anvendt til cementfabrik fra 1913 til 1978 Katedralen NIRAS Konsulenterne A/S 1

4 2. RESUMÉ I henhold til Aalborg Kommunes højhuspolitik, som er udmøntet gennem retningslinje i kommuneplanen med tilhørende bygherrevejledning i bilag, skal der foretages en højhuskonsekvensvurdering, når der planlægges for højhuse i de områder, der i kommuneplanen er udlagt til mulige højhuse. Ét af de fire udpegede områder i Aalborg / Nørresundby er Lindholm Brygge. En konsekvensanalyse skal omfatte følgende parametre: Byarkitektur Byrum Det lokale klima omkring højhusene Trafikale forhold Bæredygtighed Kulturarv Byarkitektur Lindholm Brygge er i forvejen præget af et højhus ved fjorden ikke langt fra projektområdet. Bygningshøjden er således ikke fremmed i området. De to nye højhuse i meters højde består af Triplet Tower, der fortrinsvis er forbeholdt boliger og Hotel Tower, der primært er et hotelbyggeri. De øvrige nye bygninger, der er skudt op langs med og i umiddelbart nærhed af Lindholm Brygge de senere år, er af nutidig arkitektur primært med flade tage og materialer som tegl, pudsede overflader, glas og træ. De foreslåede højhusbyggerier vil ligeledes blive opført i nutidig arkitektur, og det vurderes, at det med sin højde, udtryksfulde formsprog og lyse materialevalg vil tilføre området et kvalitativt løft. Der er foretaget visualisering af de nye høje huse fra otte fotostandpunkter i og omkring Nørresundby. Generelt er højhusene synlige fra alle de valgte fotostandpunkter. Oplevelsen af området ændres således, men påvirkningen vurde- NIRAS Konsulenterne A/S 2

5 res dog ikke at være væsentlig negativ. I alle tilfælde er der dog tale om et ændret indtryk af den eksisterende massive bebyggelse langs Lindholm Brygge, hvor der i visse tilfælde er tale om en positiv påvirkning hen imod et mere harmonisk og afbalanceret udtryk. I umiddelbar nærhed af højhusene Triplet Tower og DAC Tower ligger boligbebyggelserne Panoramabo og Fjordbo. Når bebyggelse opføres tæt på anden bebyggelse, og i dette tilfælde høj bebyggelse, er der en mulighed for indkig til boliger og fællesarealer. Der er foretaget en vurdering af generne vedrørende en række konkrete etager, hvor generne vil kunne opstå. Der er en specifik risiko for indkig til øverste etage af Panoramabo, mens generne for øvrige boliger er minimale eller af en karakter, der må kunne forventes i bebyggede områder. Byrum Den allerede gennemførte omdannelsesproces omkring Lindholm Brygge har medvirket til en opgradering af bydelen. En større koncentration af boliger, fitness, hotel, konference mm, som projektet giver mulighed for, vil i kraft af højhusene og den dermed øgede bebyggelsesprocent medvirke til en yderligere styrkelse af bydelens byliv. Det lokale klima omkring det høje hus Sol- og skyggeforholdene er belyst gennem skyggediagrammer for tidspunkterne 8.00, og ved jævndøgn, 9.00, 13.00, og ved årets længste dag samt på tidspunkterne 10.00, og ved årets korteste dag. Ved jævndøgn vil der i morgentimerne kastes skygge på Teknisk Skole, mens bl.a. boliger vil ligge i skygge om eftermiddagen. Om sommeren vil mindre områder med bl.a. boliger ligge i skygge om eftermiddagen. På årets korteste dag vil der i løbet af dagen kastes skygge på flere boligområder. På tilsvarende vis er der foretaget en vurdering af refleksioner fra bygningerne. Der anvendes ikke spejlglas som facademateriale, men kun almindeligt reflekterende glas. Det vurderes, at det kun er gavlene på DAC Tower, der vil kunne reflektere mod naboområder. Enkelte boliger vurderes at kunne blive ramt af refleksioner, men påvirkningen vurderes dog ikke væsentlig negativ, da påvirkningen vil være kortvarig og kun omfatte et mindre område. Der er desuden foretaget en vurdering af den vindskabende og vindpåvirkende effekt. Vindforholdene på og omkring bygningerne indenfor projektområdet er vurderet, og der er opstillet forslag til læskabende elementer i projektet. Desuden er det i forhold til påvirkningen af omgivelserne vurderet, at der i umiddelbar nærhed af højhusene kan forventes højere vindhastigheder i 50 % af tiden, NIRAS Konsulenterne A/S 3

6 mens der ved nabobebyggelse forventes ubetydelige påvirkninger eller en stigning i op til 10 % af tiden. Trafikale forhold Trafikafviklingen på det overordnede berørte vejnet forventes ikke at blive ændret betydeligt som konsekvens af aktiviteterne i projektområdet. Der er en vis usikkerhed i forbindelse med den generelle trafikudvikling i byen. Kommer der til at ske en generel trafikstigning i stedet for en stagnering, vil dette medføre forringet trafikafvikling og muligvis trængselsproblemer. Risikoen for en trafikstigning og dertil hørende trafikale problemer vurderes at være uafhængig af projektområdets aktiviteter. Kapacitetsberegninger ved rundkørslen ved Lindholm Brygge viser, at der i dag kan opstå stor trængsel med periodevis sammenbrud i trafikken. Trafikken fra projektområdet vil forventeligt medføre, at disse trængselsproblemer vil opstå hyppigere og være større. Kapacitetsberegningerne for T-krydset Viaduktvej/Thistedvej viser, at der er risiko for trængselsproblemer - dog ikke i samme omfang som ved rundkørslen ved Lindholm Brygge. Vedrørende trafiksikkerheden er der generelt ikke de store problemer. De steder, hvor der bør være størst fokus på trafiksikkerheden, er cykeltrafikken langs Lindholm Brygge og konfliktpunkterne ved adgangen til projektområdet. Idet højhusene er over 25 m høje skal der jf. en tinglyst servitut for området indhentes tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen. Boligsiloerne for enden af Lindholm Brygge er opført i samme højde med tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen og med vilkår om afmærkning. Tilsvarende vilkår forventes at kunne blive stillet i forbindelse med dette projekt. Bæredygtighed Bygherren ønsker at opføre projektet som et miljøbevidst byggeri. Til opførelsen anvendes der holdbare og genanvendelige byggematerialer. I driften er varmeog kølebehovet lavt som følge af et afbalanceret forhold mellem højisolerede facader og energiruder. Beplantning og grønne elementer markerer sig tydeligt i de befæstede arealer. Udsigt, sol og mulighed for udeophold under varierende vejrforhold bestyrker muligheden for at drage nytte af naturens positive indvirkning på sjælen. Kulturarv Der er gennem flere år blevet arbejdet med forskellige projekter til renovering og forskønnelse af Katedralen, der trods den store betydning for bydelens omdannelse stadig er forsømt. Mange af de tidligere projekter har taget udgangs- NIRAS Konsulenterne A/S 4

7 punkt i at nedrive Katedralen for at skabe plads til nye bygningskroppe med en mere optimeret indretning og anvendelse. Projekterne har ikke i tilstrækkelig grad formået at bevare og fremhæve den industrielle kulturarv, som Katedralen repræsenterer. Med disse højhuse skabes et økonomisk fundament for at sikre Katedralen som kulturarv fra den nyere industrihistorie i Aalborg og omegn. Katedralens sidebygninger NIRAS Konsulenterne A/S 5

8 3. BYARKITEKTUREN De høje huse set i forhold til bydelens skala og skyline Højhusene Der ligger i forvejen et højhus med boliger for enden af Lindholm Brygge ikke langt fra projektområdet, så bygningshøjden er ikke fremmed i området. De to nye højhuse består af Triplet Tower, der fortrinsvis er forbeholdt boliger og Hotel Tower, der primært er et hotelbyggeri. Det tilstræbes at højhusene skal gives en overflade, der tilpasses hinanden og den eksisterende bebyggelse i området, herunder især Katedralen. Længdesnit i Lindholm Brygge De nye bygninger, der er skudt op langs med og i umiddelbart nærhed af Lindholm Brygge de senere år, er af nutidig arkitektur primært med flade tage og materialer som tegl, pudsede overflader, glas og træ. De foreslåede højhusbyggerier vil ligeledes blive opført i nutidig arkitektur, og det vurderes, at det med sin højde, udtryksfulde formsprog og lyse materialevalg vil tilføre området et kvalitativt løft. Mens udformningen af Triplet Tower udspringer af siloernes cirkler og bløde cirkelslag, er DAC Tower dannet af minimalistiske og klart definerede bygningskroppe, som de øvrige nye bygninger langs Lindholm Brygge. Triplet Tower Triplet Tower dannes af tre sammenstillede cylindriske former, der møder jorden i en base på tre etager. De tre cylindre udføres i varierende højder for at NIRAS Konsulenterne A/S 6

9 markere de enkelte cylindres og fremhæve silomotivet, alt imens der skabes attraktive taghaver i læ for den fremherskende vestenvind. Visualiseringerne i denne konsekvensanalyse er udført med to etagers variation i højden (således at højeste den højeste cylinder er 63 meter over terræn og den laveste er 57 meter over terræn). Det er sandsynligt, at en større variation mellem de tre cylindre kan styrke projektet rent arkitektonisk, således at den højeste cylinder for eksempel er 66 meter og den laveste 54 meter over terræn. Triplet Towers tre cylindre fremstår som lette nyfortolkninger af fortidens bastante betonsiloer, og de cylindriske former defineres af separate (beton-)skaller, NIRAS Konsulenterne A/S 7

10 hvis lethed understreges af de store udskæringer for altanerne / terrasserne og ikke mindst de lodrette gennemgående bånd ved sammenstødene mellem cylindrene. Ved foden af Triplet Tower skaber en stor udskæring i én af skallerne indgangspartiet til bygningen, og andre skaller bugter sig og vokser op i 1. og 2. sals højde og skaber en base med et åbent udtryk i gadeplan med glasfacader mod Katedralen og Lindholm Brygge. Der etableres taghaver på toppen af de enkelte cylindre som en kombination af haver og terrasser. Haverne kan udnyttes som forsinkelse for voldsomme regnskyl, der i stigende grad overbelaster det eksisterende kloaksystem, og de medvirker de i positiv retning til byens grønne profil. På basens tagflade i tredje sals højde skabes der en taghave kombineret med et fælles opholdsareal for bebyggelsen brugere. Den endelige udformning og fordelingen mellem taghave og -terrasse er ikke fastlagt. NIRAS Konsulenterne A/S 8

11 Triplet Tower opføres i materialer, der skaber en sammenhæng i det samlede projekt, og som kan rummes indenfor det spænd, der er åbnet op for med de nye bebyggelser langs Lindholm Brygge. Materialerne på Triplet Tower vælges, så der tydeligt skelnes mellem Katedralen med det autentiske beton og nye bygninger med mere moderne materialer/overflader. Triplet Tower kan således udføres i hvid beton eller puds, men det kan også være en mulighed også at arbejde med en variation i stofligheden udover farve for at fremhæve kontrasten mellem det nye og det gamle. Facadekeramik, natursten eller andet kan således være interessante materialer, hvis potentiale eventuelt kan afdækkes i en videre bearbejdning af projektet. DAC Tower Bag Katedralen med de mange detaljer opføres DAC Tower som en minimalistisk bygning med et 60 meter højt volumen bagest og forrest et lavere fremskudt volumen med terrasse i læ for vestenvinden. DAC Tower svarer med den høje og bastante del og den fremskudte og mere opløste del til hovedgrebet bag de nye bygninger på aksen langs Lindholm Brygge: For eksempel Siemens-bygningen, hvor den højeste og lukkede del danner en markant overgang til det åbne land mod vest, mens den lavere og transparente del mod øst åbner op mod byen og bylivet mod øst. Hvor bygninger på aksen har en vandret orientering har DAC Tower en klar lodret orientering. NIRAS Konsulenterne A/S 9

12 Som for Triplet Tower er materialevalget på DAC Tower endnu ikke endeligt afklaret, men det er hensigten, at bygningerne opføres med materialer, der adskiller sig fra Katedralens grå beton. Således er hvid beton/puds samt facadekeramik og natursten nogle af de materialer/overflader, der overvejes. De nærmeste eksisterende højhuse er silohøjhusene for enden af Lindholm Brygge. De foreslåede højhuse har en højde, så de kan betragtes som et landmark i sammenhæng med silohøjhusene, og de vurderes ikke at have større betydning for oplevelsen af de omkringliggende højhuse. De foreslåede højhuse vurderes ikke at have større betydning for de øvrige landmarks omkring området NIRAS Konsulenterne A/S 10

13 (kirker etc.). De nye bygninger vil dog markere sig som et orienteringspunkt og et vartegn for bydelen. Katedralen En del af det omkringliggende område præges stadig af bygninger brugt til tungt erhverv såsom Katedralen, der er en væsentlig del af projektet. Katedralen udgør den del af projektet, der omfatter sikring af kulturarven vedrørende den nyere industrihistorie. I omdannelsen vil Katedralens hovedbygning ikke blive væsentligt forandret. Der tilføjes en ny lav bygningsdel mod vest svarende til en spejling af den lave NIRAS Konsulenterne A/S 11

14 sidebygning mod Lindholm Brygge. Det vil fortsat være den grålige beton, der udgør den primære del af facadematerialerne. Den eksisterende hal vil sandsynligvis skulle nedrives for at give den nødvendig rumhøjde til de nutidige aktiviteter, der skal foregå. Hallen genopføres med buetag, men i en større højde end i dag. Hallen vil fremstå med grå betonoverflader som den øvrige Katedral. De varierende sidebygninger langs hallen mod Lindholm Brygge søges bevaret. Hvis det af byggetekniske årsager viser sig at være besværligt, vil sidebygningerne blive genopført stort set, som de står i dag. Vindues- og døråbninger vil dog blive tilpasset de bagvedliggende funktioner. NIRAS Konsulenterne A/S 12

15 Visualiseringer Nedenstående fotorealistiske visualiseringer viser, hvorledes byen og bydelen påvirkes af den nye bebyggelse med før og efter situationer. Visualiseringerne viser, hvordan bebyggelsen vil indgå i samspil med bydelens øvrige bygningsvolumener. Visualiseringerne er fra udvalgte steder, der er udpeget af Aalborg Kommune, og som fremgår af nedenstående kort. Oversigt over visualisering standpunkter Generelt viser alle visualiseringer, at projektet vil være synligt fra alle fotostandpunkter, hvilket betyder, at det ændrer oplevelsen af området. Påvirkningen vurderes dog i ingen tilfælde at være væsentlig negativ, idet der i en række af tilfældene blot er tale om et ændret udtryk for den eksisterende massive bebyggelse langs Lindholm Brygge. I andre tilfælde er der tale om en positiv påvirkning til et mere harmonisk og afbalanceret udtryk. NIRAS Konsulenterne A/S 13

16 1. Lindholm Høje Før Efter Fra Lindholm Høje, der er et af områdets vigtigste rekreative områder, kan man i dag se de to siloer for enden af Lindholm Brygge, som en forstyrrelse af den smukke udsigt. Som det fremgår af den første visualisering, vil denne forstyrrelse blive tydeligere med de nye højhuse, men højhusene medvirker ikke til at fjerne en unik uforstyrret udsigt. NIRAS Konsulenterne A/S 14

17 2. Thistedvej/Sundvej Før Efter Ved Thistedvej/Sundvej nærmer man sig en storby, hvor det forventes, at der vil være en tættere bebyggelse. Denne forventning indfries med de to højhuse, der således markerer indgangen til Nørre Sundby og Aalborg. Oplevelsen af det hyggelige gademiljø vil dog være anderledes efter højhusenes realisering. NIRAS Konsulenterne A/S 15

18 3. Viaduktvej ved viadukten Før Efter Hvis man står ved viadukten på Viaduktvej, ser man en storby med karreer, tog og brede funktionelle veje. Af visualiseringen fremgår det, at højhusene medvirker til at understrege dette indtryk af storby. NIRAS Konsulenterne A/S 16

19 4. Lindholm Å/Fjordparken Før Efter De to siloer ligger på dette sted som et fint point-de-vue for enden af træbroen. Til gengæld ligger Katedralen til venstre i billedet - lidt forkølet og uden sammenhæng med den øvrige bebyggelse. De nye højhuse fungerer som en markant byport i samspil med siloerne, og samtidig indrammer de Katedralen. NIRAS Konsulenterne A/S 17

20 5. Thistedvej/Stationsvej Før Efter Her er der udsigt til en markant grøn korridor, der indrammer vejen længere fremme. Der er også en rodebutik af skilte og bomme, så det er et meget komplekst byrum, der ikke umiddelbart vinder eller taber ved etableringen af højhusene. NIRAS Konsulenterne A/S 18

21 6. Lindholm Strandpark Før Efter Fra Lindholm Strandpark ses den nye eksisterende bebyggelse langs vestsiden af Lindholm Brygge meget tydeligt. Visualiseringen er et klassisk motiv, hvor man befinder sig i naturen og betragter den pulserende by, der er så tæt på. De nye højhuse medvirker til at understrege dette motiv. NIRAS Konsulenterne A/S 19

22 7. Limfjordsbroen Før Efter Der ligger i forvejen en meget markant bebyggelse langs Lindholm Brygge set fra Limfjordsbroen. Kystlandskabet er således præget af meget tæt bebyggelse få meter fra vandet. Det vurderes ikke, at de nye højhuse er medvirkende til at påvirke denne oplevelse i negativ retning. Derimod virker det som om, at bebyggelsens fokus og dermed påvirkning af kystlandskabet rykkes væk fra vandet i retning mod de nye højhuse. NIRAS Konsulenterne A/S 20

23 8. Skudehavnen Før Efter Set fra Skudehavnen ligger Lindholms bebyggelse meget markant på den anden side af Limfjorden med duvende sejlbåde i mellemgrunden. De nye højhuse vurderes ikke at påvirke kystlandskabet i negativ retning, men medvirker til at understrege og fremhæve den markante bebyggelse. NIRAS Konsulenterne A/S 21

24 Belysning af bebyggelsen Der vil ikke blive etableret decideret effektbelysning af bebyggelsernes facader, men der vil blive etableret påkrævet belysning i henhold til Lufthavnsstyrelsens regler og bestemmelser. Belysning af arealer på terræn omkring bygningen vil blive designet for de mennesker, der færdes og opholder sig her. Belysningen vil således foregå med parkarmaturer eller med lav belysning på facaderne. Belysning af tagterrasser vil foregå som lavere belysning i pullerthøjde. Skiltning vil blive etableret i henhold til Aalborg Kommunes normer på området. Det er hensigten, at skiltning ikke skal virke dominerende og skæmmende for hverken bebyggelsens arkitektur eller området som helhed. Indbliksgener Triplet Tower er placeret 5 m fra boligbebyggelsen Panoramabo mod syd, mens DAC Tower er placeret 24 m fra ungdomsboligbebyggelsen Fjordbo mod nord. Placeringerne kan give problemer med indbliksgener til boligerne og fællesarealet udenfor bygningerne. Panoramabo NIRAS Konsulenterne A/S 22

25 Fjordbo Fra Triplet Tower er der visuel forbindelse til Panoramabos vestfacade, der med svalegange fungerer som indgangsfacade til boligerne. Med adgangsvej og svalegang er facaden af den grund forholdsvis lukket, og risikoen for indbliksgener minimeret. Af plantegningen for sal for Panoramabo og Triplet Tower fremgår det, at der vil være en visuel forbindelse mellem boligerne og erhvervslokalerne. Facaderne er vinkelrette på hinanden, så indblik mod boligerne (og ikke nødvendigvis indblik ind i boligerne) kan kun ske i en afstand, der må forventes i bebyggede områder, og som vurderes at være acceptabel. Panoramabo og Triplet Tower sal NIRAS Konsulenterne A/S 23

26 For 4. og 5. sal er facaderne i Triplet Tower rettet mere direkte mod Panoramabo, og i forbindelse med den markerede altan, kan der blive gener i forbindelse med indblik fra Triplet Tower mod Panoramabo og omvendt. På 6. sal kan der også være risiko for, at indblik fra altanen på Triplet Tower kan genere beboere på de øverste etager af Panoramabo. Panoramabo og Triplet Tower sal Fra etagerne over 6. sal vurderes det, at højdeforskellen medvirker til, at der ikke vil være indbliksgener. Fra DAC Towers nordfacade er der visuel forbindelse til Fjordbos vestfacade og specielt til den nærmeste del, hvor opholdsrummene ligger mod vest. Plantegningen af 4. sal viser imidlertid, at der er tale om en stor afstand, og samtidig er der tale om lukkede/ubenyttede funktioner bag DAC Towers nordfacade. DAC Tower og Fjordbo 4. sal NIRAS Konsulenterne A/S 24

27 4. BYRUM OMKRING DE HØJE HUSE Bydelens liv Den næsten gennemførte omdannelsesproces for området omkring Lindholm Brygge medvirker generelt som en statusmæssig opgradering af bydelen, samtidig med at lastbiler og øvrig arbejdskørsel er erstattet med personbiler, cykler og fodgængere på vej til og fra de mange boliger og øvrige funktioner i området. Det vurderes, at den store interaktion, der vil være mellem lufthavnen, højhusene og den øvrige del af byen vil medvirke til en større aktivitet og færdsel i og omkring projektområdet og derved give et godt udgangspunkt for en styrkelse af bylivet på Lindholm Brygge. Der vil være et større behov for etablering af mødesteder i bydelen, hvilket er indeholdt i planen med bl.a. torve og pladser samt caféer, madsteder mm. En større koncentration af boliger, fitness, hotel, konference mm, som projektet giver mulighed for, vil i kraft af højhuset og den dermed øgede bebyggelsesprocent medvirke til en yderligere styrkelse af bydelens byliv. I forhold til den nuværende situation i projektområdet vil der med realiseringen af projektet gives mulighed for en styrkelse af bydelens byliv og aktiviteter i og omkring lokalområdet. Nye aktiviteter for unge kunne også være et udslag af omdannelsen. Det kunne være, at Lindholm Brygge vil blive taget i brug af skatere og måske kan dele af de nye facader anvendes til ex klatrevæg. Byrum på terræn Med bebyggelsen inden for projektområdet fastholdes idéen om den præcise bymur langs vestsiden af Lindholm Brygge. Det er langs denne bymur, at størstedelen af det offentlige liv vil foregå. Alle facader vil være åbne mod bryggen og indeholde hovedparten af indgangspartier og samtidig tilbyde butikker, fitness og caféer. NIRAS Konsulenterne A/S 25

28 Inspirationsfoto Århus Å Det er af stor betydning, at bryggen fastholdes som den livgivende nerve i området, og der vil være mulighed for udeservering ved caféerne. På et senere tidspunkt kan det være relevant at se på muligheden for at etablere et torv på tværs af Lindholm Brygge mellem AMU Centret og Katedralen. Et vigtigt byrum er ved indgangen til hotellet. Her vil der foregå en masse aktivitet og summen af mennesker, der kommer og går fra hotellet, venter på taxi mm. Dette rum vil ikke blive et decideret opholdsrum, men et rum til gående færdsel og ventende mennesker. Inspirationsfoto City Lounge NIRAS Konsulenterne A/S 26

29 Passagen mellem Triplet Tower og Katedralen er endnu et vigtigt rum primært til færdsel mellem bygningerne, men også til ophold i forbindelse med udeservering fra restauranten i bunden af Katedralen. Der er en tendens til, at uderum skal placeres og anlægges, hvor de kan være nyttige året rundt og døgnet rundt. Det er en glimrende egenskab at give uderum, men der bør i højere grad også være fokus på at skabe uderum for de særlige øjeblikke. De øjeblikke, hvor temperaturen når op over 25 grader og hvor der er behov for skygge og en let brise med sol i de tidlige formiddagstimer og de sene aftenstimer. Sådan et uderum er denne passage. Inspirationsfoto Dubai Inspirationsfoto Cagliari Byrummet på vestsiden af Katedralen ligger væk fra den pulserende og larmende del af projektområdet og er derfor oplagt til et urbant haveanlæg. Alternativt NIRAS Konsulenterne A/S 27

30 kan arealet benyttes som en ekstra mulighed for udeservering for hotellets gæster og deltagere i konferencer. Inspirationsfoto Los Angeles NIRAS Konsulenterne A/S 28

31 5. DET LOKALE KLIMA OMKRING DET HØJE HUS Sol- og skyggeforhold Som udgangspunkt for en vurdering af det lokale klima indenfor og umiddelbart udenfor lokalplanområdet er der udarbejdet skyggediagrammer på baggrund af projektet. Det er undersøgt hvilke områder, der ligger i skygge på tidspunkterne 8.00, og ved jævndøgn, 9.00, 13.00, og ved årets længste dag og på tidspunkterne 10.00, og ved årets korteste dag. Nedenfor er skyggediagrammerne vist. 21. marts kl NIRAS Konsulenterne A/S 29

32 21. marts kl NIRAS Konsulenterne A/S 30

33 21. marts kl NIRAS Konsulenterne A/S 31

34 21. juni kl NIRAS Konsulenterne A/S 32

35 21. juni kl NIRAS Konsulenterne A/S 33

36 21. juni kl NIRAS Konsulenterne A/S 34

37 21. juni kl NIRAS Konsulenterne A/S 35

38 21. december kl NIRAS Konsulenterne A/S 36

39 21. december kl NIRAS Konsulenterne A/S 37

40 21. december kl I forhold til den nuværende lave bebyggelse vil en bebyggelse med en højde på op til 63 m kaste markant længere skygger, der i morgentimerne ved jævndøgn vil skygge for dele af Teknisk Skole. Om eftermiddagen vil højhusene i et tidsrum skygge for ungdomsboligerne Fjordbo, IBS bygningen og en del af bebyggelsen langs Thistedvej. Om sommeren vil højhusene skygge for en mindre del af Fjordbo og IBS bygningen i eftermiddagstimerne. Først på aftenen er det kun en lille del af Fjordbo, der vil ligge i skygge, mens højhusene vil skygge for IBS bygningen, TAMU og en boligbebyggelse på sydsiden af Thistedvej. Ved årets korteste dag i formiddagstimerne vil højhusene kaste skygger på boligområdet ved Løkkevej, Sydvestvej, Sundvej og Lundøvej samt Teknisk Skole. Ved middagstid skygger højhusene for stadig for en mindre del af Løkkevej samt for enkelte bebyggelser langs Thistedvej og Viaduktvej. Om eftermiddagen NIRAS Konsulenterne A/S 38

41 har skyggerne flyttet sig til den østlige side af Banevej og på begge sider af Thistedvej. Refleksioner fra bygningerne Der vil ikke være mange generende refleksioner fra den nye bebyggelse på de omkringliggende nabobebyggelser. Glasfacaderne på Hotel Tower skal ganske vist primært beklædes med glas, men et permanent persiennesystem vil hindre glassets refleksioner. Det vurderes, at de glasarealer, der kan kaste refleksioner på naboområderne vil være gavlene i Hotel Tower. Derfor er der udarbejdet refleksionsdiagrammer for jævndøgn, hvor solen står så lavt på himlen, at det kan være relevant at tale om gener. Det skal understreges, at glasset vil være almindeligt reflekterende glas, og ikke spejlglas, der kan reflektere sollyset med samme styrke som det direkte sollys. 21. marts kl NIRAS Konsulenterne A/S 39

42 21. marts kl marts kl Af diagrammerne ses det, at der i morgentimerne kan være refleksioner fra Hotel Towers nordlige gavl i en lille del af boligområdet ved Løkkevej. Ved mid- NIRAS Konsulenterne A/S 40

43 dagstid er det kun parkeringsarealet mellem Katedralen og Teknisk Skole, der opleves refleksioner. Om eftermiddagen ser det ud til at enkelte af boligerne ved Anders Nielsens Vej kan blive ramt af refleksioner fra del sydlige gavl. Dette vurderes dog ikke at være en væsentlig negativ påvirkning af omgivelserne, da påvirkningen vil være kortvarig og kun omfatte et mindre område. Dagslystilgang i højhusene Den høje del af Triplet Tower er en kompakt bygning uden tilgang af dagslys i det centrale område. Af den grund placeres trappe- og elevatorskakt og sekundære rum i midten af bygningen, mens primære rum som opholdsstuer, køkkener og værelser er placeret mod facaderne for at drage nytte af dagslyset. Vinduer er dels placeret i frie krumme facader og dels i de rette facader mod altanerne. Vinduerne i de krumme facader har fri tilgang af dagslys dog er en del af himmellyset begrænset specielt for de nedre etager, der vender mod Katedralens hovedbygning. Som udgangspunkt er disse etager tiltænkt forbeholdt hotellejligheder og ikke almindelige boliger. Vinduerne mod altanerne er store for blandt andet at tillade mest muligt dagslys i boligerne. Altanerne fungerer som udhæng/skygge for de underliggende boliger, men de krumme former gør, at altanerne spidser til, og selv for facader mod altaner er der vinduer med næsten uhindret tilgang af dagslys. Skematisk illustration af dagslystilgangen i en typisk boligetage i Triplet Tower NIRAS Konsulenterne A/S 41

44 DAC Tower er en smal bygning med hotelværelser mod de lange facader, og de høje vinduer giver god mulighed for dagslys i værelserne. Den smalle bygningskrop giver gode dagslysforhold I Katedralens hovedbygning isættes glasfacader i en stor del af facaderne mellem pilastrene, så de bagvedliggende hotelværelser forsynes med dagslys. Hotelværelserne i Katedralens hovedbygning får store glasfacader med god tilgang af dagslys NIRAS Konsulenterne A/S 42

45 Tilgangen af dagslys er visse steder begrænset som følge af sammenbygningen mellem Katedralen og DAC Tower og mellem Katedralen og konferencecenteret mod vest. Disse områder vil blive indrettet til lagerlokaler, kølerum, omklædnings- og badefaciliteter mm. Husets vindskabende og påvirkende effekt Som udgangspunkt for en vurdering af det lokale klima indenfor og umiddelbart udenfor lokalplanområdet er udarbejdet vindrapporten Vindmiljø Lindholm Brygge på baggrund af projektet. Generel vurdering Vindforholdene er blevet vurderet for Triplet Tower, DAC Katedral, DAC Tower og Konferencebygningen ved Lindholm Brygge i Nørresundby. Det primære fokus var lagt på de områder, hvor der er forventet fodgængeraktivitet. Konceptet af desktop studie begrænser nøjagtigheden for vurderingen af vindmiljøet. En detaljeret og kvantitativ evaluering af vindmiljøet kan kun laves ved hjælp af vindtunnelforsøg, hvor et desktop studie altid vil give en generel kvalitativ vurdering. Triplet Tower Terrassen er placeret på den sydvestlige side af Triplet Tower huset. Hovedpunkterne for vindmiljøanalysen er: - Terrassen er meget eksponeret for vind fra både øst og vest. Med vindretningen fra vest vil der dog være en læ zone i den nordlige ende af terrassen. Anbefaling: For at løse de mulige problemer med de store områder med blæst på terrassen kan man gøre glaskanten højere langs kanten. Hvis dette ikke er en mulighed, kan der eventuelt også placeres skærme på selve terrassen for at give læ. Skærme kan bestå af store planter eller glasskærme. Passagen Passagen er placeret mellem hovedbygningen og Triplet Tower. Hovedpunkterne for vindmiljøanalysen er: - Passagen mellem Triplet Tower og Hovedbygningen vil blive udsat for meget vind, der bliver kanaliseret igennem passagen. Ved vind fra både vest og øst vil der være meget blæst igennem hele passagen. Dog vil den med en østlig vind være lidt skærmet på grund af træerne, der er placeret langs Lindholm Brygge. NIRAS Konsulenterne A/S 43

HØJHUSE PÅ LINDHOLM BRYGGE. - projektredegørelse, april 2009

HØJHUSE PÅ LINDHOLM BRYGGE. - projektredegørelse, april 2009 HØJHUSE PÅ LINDHOLM BRYGGE - projektredegørelse, april 2009 Konsortiet bag Triplet Tower og DAC Cathedral Aalborg ønsker at opføre to højhuse i forbindelse med Dansk Andels Cements cementfabrik, Katedralen,

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 JANUAR 2012 NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 AABENRAA NÆROMRÅDET VISION PROJEKTBESKRIVELSE SITUATIONSPLAN SNIT SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

HVOR ØRESUND MØDER KØBENHAVNS HAVN

HVOR ØRESUND MØDER KØBENHAVNS HAVN HVOR ØRESUND MØDER KØBENHAVNS HAVN HVA DRIKKER MØLR -siloen er blevet et velkendt bygningsværk for mange Københavnere og et folkeligt ikon for Nordhavnen. Siloen er den største industribygning i Nordhavnen

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Auderødlejren Trafikal vurdering NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 Indledning... 2 1.1 Grundlag... 2 1.2 Afgrænsning af analyseområde... 3 2 Hidtidig trafikbelastning...

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Notat Emne: Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2012 Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Byplanafdelingen Kalkværksvej

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Regionplan 2005. Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. Tillæg nr. 45. DGI-by ved Nørregade i Herning, Herning Kommune. Tillæg nr. 45 til Regionplan 2005

Regionplan 2005. Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. Tillæg nr. 45. DGI-by ved Nørregade i Herning, Herning Kommune. Tillæg nr. 45 til Regionplan 2005 Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø Regionplan 2005 Tillæg nr. 45 Herning Kommune December 2006 Side 12 Øvrige miljømæssige konsekvenser nordlige del af området er der ikke kortlagt jordforurening, men den

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20140710116 Plan og Erhverv Dato : 30-10-2014 Ref. : HJO Mødedato : 27-10-2014 R E F E R A T Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere