Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE"

Transkript

1 Aalborg Kommune Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE August 2009

2 Side i 1. KONSEKVENSANALYSE RESUMÉ BYARKITEKTUREN BYRUM OMKRING DE HØJE HUSE DET LOKALE KLIMA OMKRING DET HØJE HUS TRAFIKALE FORHOLD BÆREDYGTIGHED KULTURARV BILAG VINDMILJØ LINDHOLM BRYGGE NIRAS Konsulenterne A/S i

3 1. KONSEKVENSANALYSE Baggrunden for konsekvensanalysen er projektredegørelsen fra april 2009 for Højhuse på Lindholm Brygge. Sideløbende med konsekvensanalysen udarbejdes desuden en VVM screening. På baggrund af denne screening skal det afgøres, om der skal udarbejdes en VVM redegørelse. VVM screeningen vil også kunne anvendes som grundlag for screening for miljøvurdering af den efterfølgende lokalplan og kommuneplantillæg. På nuværende tidspunkt omfatter området bygningen Katedralen, der har været anvendt til cementfabrik fra 1913 til 1978 Katedralen NIRAS Konsulenterne A/S 1

4 2. RESUMÉ I henhold til Aalborg Kommunes højhuspolitik, som er udmøntet gennem retningslinje i kommuneplanen med tilhørende bygherrevejledning i bilag, skal der foretages en højhuskonsekvensvurdering, når der planlægges for højhuse i de områder, der i kommuneplanen er udlagt til mulige højhuse. Ét af de fire udpegede områder i Aalborg / Nørresundby er Lindholm Brygge. En konsekvensanalyse skal omfatte følgende parametre: Byarkitektur Byrum Det lokale klima omkring højhusene Trafikale forhold Bæredygtighed Kulturarv Byarkitektur Lindholm Brygge er i forvejen præget af et højhus ved fjorden ikke langt fra projektområdet. Bygningshøjden er således ikke fremmed i området. De to nye højhuse i meters højde består af Triplet Tower, der fortrinsvis er forbeholdt boliger og Hotel Tower, der primært er et hotelbyggeri. De øvrige nye bygninger, der er skudt op langs med og i umiddelbart nærhed af Lindholm Brygge de senere år, er af nutidig arkitektur primært med flade tage og materialer som tegl, pudsede overflader, glas og træ. De foreslåede højhusbyggerier vil ligeledes blive opført i nutidig arkitektur, og det vurderes, at det med sin højde, udtryksfulde formsprog og lyse materialevalg vil tilføre området et kvalitativt løft. Der er foretaget visualisering af de nye høje huse fra otte fotostandpunkter i og omkring Nørresundby. Generelt er højhusene synlige fra alle de valgte fotostandpunkter. Oplevelsen af området ændres således, men påvirkningen vurde- NIRAS Konsulenterne A/S 2

5 res dog ikke at være væsentlig negativ. I alle tilfælde er der dog tale om et ændret indtryk af den eksisterende massive bebyggelse langs Lindholm Brygge, hvor der i visse tilfælde er tale om en positiv påvirkning hen imod et mere harmonisk og afbalanceret udtryk. I umiddelbar nærhed af højhusene Triplet Tower og DAC Tower ligger boligbebyggelserne Panoramabo og Fjordbo. Når bebyggelse opføres tæt på anden bebyggelse, og i dette tilfælde høj bebyggelse, er der en mulighed for indkig til boliger og fællesarealer. Der er foretaget en vurdering af generne vedrørende en række konkrete etager, hvor generne vil kunne opstå. Der er en specifik risiko for indkig til øverste etage af Panoramabo, mens generne for øvrige boliger er minimale eller af en karakter, der må kunne forventes i bebyggede områder. Byrum Den allerede gennemførte omdannelsesproces omkring Lindholm Brygge har medvirket til en opgradering af bydelen. En større koncentration af boliger, fitness, hotel, konference mm, som projektet giver mulighed for, vil i kraft af højhusene og den dermed øgede bebyggelsesprocent medvirke til en yderligere styrkelse af bydelens byliv. Det lokale klima omkring det høje hus Sol- og skyggeforholdene er belyst gennem skyggediagrammer for tidspunkterne 8.00, og ved jævndøgn, 9.00, 13.00, og ved årets længste dag samt på tidspunkterne 10.00, og ved årets korteste dag. Ved jævndøgn vil der i morgentimerne kastes skygge på Teknisk Skole, mens bl.a. boliger vil ligge i skygge om eftermiddagen. Om sommeren vil mindre områder med bl.a. boliger ligge i skygge om eftermiddagen. På årets korteste dag vil der i løbet af dagen kastes skygge på flere boligområder. På tilsvarende vis er der foretaget en vurdering af refleksioner fra bygningerne. Der anvendes ikke spejlglas som facademateriale, men kun almindeligt reflekterende glas. Det vurderes, at det kun er gavlene på DAC Tower, der vil kunne reflektere mod naboområder. Enkelte boliger vurderes at kunne blive ramt af refleksioner, men påvirkningen vurderes dog ikke væsentlig negativ, da påvirkningen vil være kortvarig og kun omfatte et mindre område. Der er desuden foretaget en vurdering af den vindskabende og vindpåvirkende effekt. Vindforholdene på og omkring bygningerne indenfor projektområdet er vurderet, og der er opstillet forslag til læskabende elementer i projektet. Desuden er det i forhold til påvirkningen af omgivelserne vurderet, at der i umiddelbar nærhed af højhusene kan forventes højere vindhastigheder i 50 % af tiden, NIRAS Konsulenterne A/S 3

6 mens der ved nabobebyggelse forventes ubetydelige påvirkninger eller en stigning i op til 10 % af tiden. Trafikale forhold Trafikafviklingen på det overordnede berørte vejnet forventes ikke at blive ændret betydeligt som konsekvens af aktiviteterne i projektområdet. Der er en vis usikkerhed i forbindelse med den generelle trafikudvikling i byen. Kommer der til at ske en generel trafikstigning i stedet for en stagnering, vil dette medføre forringet trafikafvikling og muligvis trængselsproblemer. Risikoen for en trafikstigning og dertil hørende trafikale problemer vurderes at være uafhængig af projektområdets aktiviteter. Kapacitetsberegninger ved rundkørslen ved Lindholm Brygge viser, at der i dag kan opstå stor trængsel med periodevis sammenbrud i trafikken. Trafikken fra projektområdet vil forventeligt medføre, at disse trængselsproblemer vil opstå hyppigere og være større. Kapacitetsberegningerne for T-krydset Viaduktvej/Thistedvej viser, at der er risiko for trængselsproblemer - dog ikke i samme omfang som ved rundkørslen ved Lindholm Brygge. Vedrørende trafiksikkerheden er der generelt ikke de store problemer. De steder, hvor der bør være størst fokus på trafiksikkerheden, er cykeltrafikken langs Lindholm Brygge og konfliktpunkterne ved adgangen til projektområdet. Idet højhusene er over 25 m høje skal der jf. en tinglyst servitut for området indhentes tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen. Boligsiloerne for enden af Lindholm Brygge er opført i samme højde med tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen og med vilkår om afmærkning. Tilsvarende vilkår forventes at kunne blive stillet i forbindelse med dette projekt. Bæredygtighed Bygherren ønsker at opføre projektet som et miljøbevidst byggeri. Til opførelsen anvendes der holdbare og genanvendelige byggematerialer. I driften er varmeog kølebehovet lavt som følge af et afbalanceret forhold mellem højisolerede facader og energiruder. Beplantning og grønne elementer markerer sig tydeligt i de befæstede arealer. Udsigt, sol og mulighed for udeophold under varierende vejrforhold bestyrker muligheden for at drage nytte af naturens positive indvirkning på sjælen. Kulturarv Der er gennem flere år blevet arbejdet med forskellige projekter til renovering og forskønnelse af Katedralen, der trods den store betydning for bydelens omdannelse stadig er forsømt. Mange af de tidligere projekter har taget udgangs- NIRAS Konsulenterne A/S 4

7 punkt i at nedrive Katedralen for at skabe plads til nye bygningskroppe med en mere optimeret indretning og anvendelse. Projekterne har ikke i tilstrækkelig grad formået at bevare og fremhæve den industrielle kulturarv, som Katedralen repræsenterer. Med disse højhuse skabes et økonomisk fundament for at sikre Katedralen som kulturarv fra den nyere industrihistorie i Aalborg og omegn. Katedralens sidebygninger NIRAS Konsulenterne A/S 5

8 3. BYARKITEKTUREN De høje huse set i forhold til bydelens skala og skyline Højhusene Der ligger i forvejen et højhus med boliger for enden af Lindholm Brygge ikke langt fra projektområdet, så bygningshøjden er ikke fremmed i området. De to nye højhuse består af Triplet Tower, der fortrinsvis er forbeholdt boliger og Hotel Tower, der primært er et hotelbyggeri. Det tilstræbes at højhusene skal gives en overflade, der tilpasses hinanden og den eksisterende bebyggelse i området, herunder især Katedralen. Længdesnit i Lindholm Brygge De nye bygninger, der er skudt op langs med og i umiddelbart nærhed af Lindholm Brygge de senere år, er af nutidig arkitektur primært med flade tage og materialer som tegl, pudsede overflader, glas og træ. De foreslåede højhusbyggerier vil ligeledes blive opført i nutidig arkitektur, og det vurderes, at det med sin højde, udtryksfulde formsprog og lyse materialevalg vil tilføre området et kvalitativt løft. Mens udformningen af Triplet Tower udspringer af siloernes cirkler og bløde cirkelslag, er DAC Tower dannet af minimalistiske og klart definerede bygningskroppe, som de øvrige nye bygninger langs Lindholm Brygge. Triplet Tower Triplet Tower dannes af tre sammenstillede cylindriske former, der møder jorden i en base på tre etager. De tre cylindre udføres i varierende højder for at NIRAS Konsulenterne A/S 6

9 markere de enkelte cylindres og fremhæve silomotivet, alt imens der skabes attraktive taghaver i læ for den fremherskende vestenvind. Visualiseringerne i denne konsekvensanalyse er udført med to etagers variation i højden (således at højeste den højeste cylinder er 63 meter over terræn og den laveste er 57 meter over terræn). Det er sandsynligt, at en større variation mellem de tre cylindre kan styrke projektet rent arkitektonisk, således at den højeste cylinder for eksempel er 66 meter og den laveste 54 meter over terræn. Triplet Towers tre cylindre fremstår som lette nyfortolkninger af fortidens bastante betonsiloer, og de cylindriske former defineres af separate (beton-)skaller, NIRAS Konsulenterne A/S 7

10 hvis lethed understreges af de store udskæringer for altanerne / terrasserne og ikke mindst de lodrette gennemgående bånd ved sammenstødene mellem cylindrene. Ved foden af Triplet Tower skaber en stor udskæring i én af skallerne indgangspartiet til bygningen, og andre skaller bugter sig og vokser op i 1. og 2. sals højde og skaber en base med et åbent udtryk i gadeplan med glasfacader mod Katedralen og Lindholm Brygge. Der etableres taghaver på toppen af de enkelte cylindre som en kombination af haver og terrasser. Haverne kan udnyttes som forsinkelse for voldsomme regnskyl, der i stigende grad overbelaster det eksisterende kloaksystem, og de medvirker de i positiv retning til byens grønne profil. På basens tagflade i tredje sals højde skabes der en taghave kombineret med et fælles opholdsareal for bebyggelsen brugere. Den endelige udformning og fordelingen mellem taghave og -terrasse er ikke fastlagt. NIRAS Konsulenterne A/S 8

11 Triplet Tower opføres i materialer, der skaber en sammenhæng i det samlede projekt, og som kan rummes indenfor det spænd, der er åbnet op for med de nye bebyggelser langs Lindholm Brygge. Materialerne på Triplet Tower vælges, så der tydeligt skelnes mellem Katedralen med det autentiske beton og nye bygninger med mere moderne materialer/overflader. Triplet Tower kan således udføres i hvid beton eller puds, men det kan også være en mulighed også at arbejde med en variation i stofligheden udover farve for at fremhæve kontrasten mellem det nye og det gamle. Facadekeramik, natursten eller andet kan således være interessante materialer, hvis potentiale eventuelt kan afdækkes i en videre bearbejdning af projektet. DAC Tower Bag Katedralen med de mange detaljer opføres DAC Tower som en minimalistisk bygning med et 60 meter højt volumen bagest og forrest et lavere fremskudt volumen med terrasse i læ for vestenvinden. DAC Tower svarer med den høje og bastante del og den fremskudte og mere opløste del til hovedgrebet bag de nye bygninger på aksen langs Lindholm Brygge: For eksempel Siemens-bygningen, hvor den højeste og lukkede del danner en markant overgang til det åbne land mod vest, mens den lavere og transparente del mod øst åbner op mod byen og bylivet mod øst. Hvor bygninger på aksen har en vandret orientering har DAC Tower en klar lodret orientering. NIRAS Konsulenterne A/S 9

12 Som for Triplet Tower er materialevalget på DAC Tower endnu ikke endeligt afklaret, men det er hensigten, at bygningerne opføres med materialer, der adskiller sig fra Katedralens grå beton. Således er hvid beton/puds samt facadekeramik og natursten nogle af de materialer/overflader, der overvejes. De nærmeste eksisterende højhuse er silohøjhusene for enden af Lindholm Brygge. De foreslåede højhuse har en højde, så de kan betragtes som et landmark i sammenhæng med silohøjhusene, og de vurderes ikke at have større betydning for oplevelsen af de omkringliggende højhuse. De foreslåede højhuse vurderes ikke at have større betydning for de øvrige landmarks omkring området NIRAS Konsulenterne A/S 10

13 (kirker etc.). De nye bygninger vil dog markere sig som et orienteringspunkt og et vartegn for bydelen. Katedralen En del af det omkringliggende område præges stadig af bygninger brugt til tungt erhverv såsom Katedralen, der er en væsentlig del af projektet. Katedralen udgør den del af projektet, der omfatter sikring af kulturarven vedrørende den nyere industrihistorie. I omdannelsen vil Katedralens hovedbygning ikke blive væsentligt forandret. Der tilføjes en ny lav bygningsdel mod vest svarende til en spejling af den lave NIRAS Konsulenterne A/S 11

14 sidebygning mod Lindholm Brygge. Det vil fortsat være den grålige beton, der udgør den primære del af facadematerialerne. Den eksisterende hal vil sandsynligvis skulle nedrives for at give den nødvendig rumhøjde til de nutidige aktiviteter, der skal foregå. Hallen genopføres med buetag, men i en større højde end i dag. Hallen vil fremstå med grå betonoverflader som den øvrige Katedral. De varierende sidebygninger langs hallen mod Lindholm Brygge søges bevaret. Hvis det af byggetekniske årsager viser sig at være besværligt, vil sidebygningerne blive genopført stort set, som de står i dag. Vindues- og døråbninger vil dog blive tilpasset de bagvedliggende funktioner. NIRAS Konsulenterne A/S 12

15 Visualiseringer Nedenstående fotorealistiske visualiseringer viser, hvorledes byen og bydelen påvirkes af den nye bebyggelse med før og efter situationer. Visualiseringerne viser, hvordan bebyggelsen vil indgå i samspil med bydelens øvrige bygningsvolumener. Visualiseringerne er fra udvalgte steder, der er udpeget af Aalborg Kommune, og som fremgår af nedenstående kort. Oversigt over visualisering standpunkter Generelt viser alle visualiseringer, at projektet vil være synligt fra alle fotostandpunkter, hvilket betyder, at det ændrer oplevelsen af området. Påvirkningen vurderes dog i ingen tilfælde at være væsentlig negativ, idet der i en række af tilfældene blot er tale om et ændret udtryk for den eksisterende massive bebyggelse langs Lindholm Brygge. I andre tilfælde er der tale om en positiv påvirkning til et mere harmonisk og afbalanceret udtryk. NIRAS Konsulenterne A/S 13

16 1. Lindholm Høje Før Efter Fra Lindholm Høje, der er et af områdets vigtigste rekreative områder, kan man i dag se de to siloer for enden af Lindholm Brygge, som en forstyrrelse af den smukke udsigt. Som det fremgår af den første visualisering, vil denne forstyrrelse blive tydeligere med de nye højhuse, men højhusene medvirker ikke til at fjerne en unik uforstyrret udsigt. NIRAS Konsulenterne A/S 14

17 2. Thistedvej/Sundvej Før Efter Ved Thistedvej/Sundvej nærmer man sig en storby, hvor det forventes, at der vil være en tættere bebyggelse. Denne forventning indfries med de to højhuse, der således markerer indgangen til Nørre Sundby og Aalborg. Oplevelsen af det hyggelige gademiljø vil dog være anderledes efter højhusenes realisering. NIRAS Konsulenterne A/S 15

18 3. Viaduktvej ved viadukten Før Efter Hvis man står ved viadukten på Viaduktvej, ser man en storby med karreer, tog og brede funktionelle veje. Af visualiseringen fremgår det, at højhusene medvirker til at understrege dette indtryk af storby. NIRAS Konsulenterne A/S 16

19 4. Lindholm Å/Fjordparken Før Efter De to siloer ligger på dette sted som et fint point-de-vue for enden af træbroen. Til gengæld ligger Katedralen til venstre i billedet - lidt forkølet og uden sammenhæng med den øvrige bebyggelse. De nye højhuse fungerer som en markant byport i samspil med siloerne, og samtidig indrammer de Katedralen. NIRAS Konsulenterne A/S 17

20 5. Thistedvej/Stationsvej Før Efter Her er der udsigt til en markant grøn korridor, der indrammer vejen længere fremme. Der er også en rodebutik af skilte og bomme, så det er et meget komplekst byrum, der ikke umiddelbart vinder eller taber ved etableringen af højhusene. NIRAS Konsulenterne A/S 18

21 6. Lindholm Strandpark Før Efter Fra Lindholm Strandpark ses den nye eksisterende bebyggelse langs vestsiden af Lindholm Brygge meget tydeligt. Visualiseringen er et klassisk motiv, hvor man befinder sig i naturen og betragter den pulserende by, der er så tæt på. De nye højhuse medvirker til at understrege dette motiv. NIRAS Konsulenterne A/S 19

22 7. Limfjordsbroen Før Efter Der ligger i forvejen en meget markant bebyggelse langs Lindholm Brygge set fra Limfjordsbroen. Kystlandskabet er således præget af meget tæt bebyggelse få meter fra vandet. Det vurderes ikke, at de nye højhuse er medvirkende til at påvirke denne oplevelse i negativ retning. Derimod virker det som om, at bebyggelsens fokus og dermed påvirkning af kystlandskabet rykkes væk fra vandet i retning mod de nye højhuse. NIRAS Konsulenterne A/S 20

23 8. Skudehavnen Før Efter Set fra Skudehavnen ligger Lindholms bebyggelse meget markant på den anden side af Limfjorden med duvende sejlbåde i mellemgrunden. De nye højhuse vurderes ikke at påvirke kystlandskabet i negativ retning, men medvirker til at understrege og fremhæve den markante bebyggelse. NIRAS Konsulenterne A/S 21

24 Belysning af bebyggelsen Der vil ikke blive etableret decideret effektbelysning af bebyggelsernes facader, men der vil blive etableret påkrævet belysning i henhold til Lufthavnsstyrelsens regler og bestemmelser. Belysning af arealer på terræn omkring bygningen vil blive designet for de mennesker, der færdes og opholder sig her. Belysningen vil således foregå med parkarmaturer eller med lav belysning på facaderne. Belysning af tagterrasser vil foregå som lavere belysning i pullerthøjde. Skiltning vil blive etableret i henhold til Aalborg Kommunes normer på området. Det er hensigten, at skiltning ikke skal virke dominerende og skæmmende for hverken bebyggelsens arkitektur eller området som helhed. Indbliksgener Triplet Tower er placeret 5 m fra boligbebyggelsen Panoramabo mod syd, mens DAC Tower er placeret 24 m fra ungdomsboligbebyggelsen Fjordbo mod nord. Placeringerne kan give problemer med indbliksgener til boligerne og fællesarealet udenfor bygningerne. Panoramabo NIRAS Konsulenterne A/S 22

25 Fjordbo Fra Triplet Tower er der visuel forbindelse til Panoramabos vestfacade, der med svalegange fungerer som indgangsfacade til boligerne. Med adgangsvej og svalegang er facaden af den grund forholdsvis lukket, og risikoen for indbliksgener minimeret. Af plantegningen for sal for Panoramabo og Triplet Tower fremgår det, at der vil være en visuel forbindelse mellem boligerne og erhvervslokalerne. Facaderne er vinkelrette på hinanden, så indblik mod boligerne (og ikke nødvendigvis indblik ind i boligerne) kan kun ske i en afstand, der må forventes i bebyggede områder, og som vurderes at være acceptabel. Panoramabo og Triplet Tower sal NIRAS Konsulenterne A/S 23

26 For 4. og 5. sal er facaderne i Triplet Tower rettet mere direkte mod Panoramabo, og i forbindelse med den markerede altan, kan der blive gener i forbindelse med indblik fra Triplet Tower mod Panoramabo og omvendt. På 6. sal kan der også være risiko for, at indblik fra altanen på Triplet Tower kan genere beboere på de øverste etager af Panoramabo. Panoramabo og Triplet Tower sal Fra etagerne over 6. sal vurderes det, at højdeforskellen medvirker til, at der ikke vil være indbliksgener. Fra DAC Towers nordfacade er der visuel forbindelse til Fjordbos vestfacade og specielt til den nærmeste del, hvor opholdsrummene ligger mod vest. Plantegningen af 4. sal viser imidlertid, at der er tale om en stor afstand, og samtidig er der tale om lukkede/ubenyttede funktioner bag DAC Towers nordfacade. DAC Tower og Fjordbo 4. sal NIRAS Konsulenterne A/S 24

27 4. BYRUM OMKRING DE HØJE HUSE Bydelens liv Den næsten gennemførte omdannelsesproces for området omkring Lindholm Brygge medvirker generelt som en statusmæssig opgradering af bydelen, samtidig med at lastbiler og øvrig arbejdskørsel er erstattet med personbiler, cykler og fodgængere på vej til og fra de mange boliger og øvrige funktioner i området. Det vurderes, at den store interaktion, der vil være mellem lufthavnen, højhusene og den øvrige del af byen vil medvirke til en større aktivitet og færdsel i og omkring projektområdet og derved give et godt udgangspunkt for en styrkelse af bylivet på Lindholm Brygge. Der vil være et større behov for etablering af mødesteder i bydelen, hvilket er indeholdt i planen med bl.a. torve og pladser samt caféer, madsteder mm. En større koncentration af boliger, fitness, hotel, konference mm, som projektet giver mulighed for, vil i kraft af højhuset og den dermed øgede bebyggelsesprocent medvirke til en yderligere styrkelse af bydelens byliv. I forhold til den nuværende situation i projektområdet vil der med realiseringen af projektet gives mulighed for en styrkelse af bydelens byliv og aktiviteter i og omkring lokalområdet. Nye aktiviteter for unge kunne også være et udslag af omdannelsen. Det kunne være, at Lindholm Brygge vil blive taget i brug af skatere og måske kan dele af de nye facader anvendes til ex klatrevæg. Byrum på terræn Med bebyggelsen inden for projektområdet fastholdes idéen om den præcise bymur langs vestsiden af Lindholm Brygge. Det er langs denne bymur, at størstedelen af det offentlige liv vil foregå. Alle facader vil være åbne mod bryggen og indeholde hovedparten af indgangspartier og samtidig tilbyde butikker, fitness og caféer. NIRAS Konsulenterne A/S 25

28 Inspirationsfoto Århus Å Det er af stor betydning, at bryggen fastholdes som den livgivende nerve i området, og der vil være mulighed for udeservering ved caféerne. På et senere tidspunkt kan det være relevant at se på muligheden for at etablere et torv på tværs af Lindholm Brygge mellem AMU Centret og Katedralen. Et vigtigt byrum er ved indgangen til hotellet. Her vil der foregå en masse aktivitet og summen af mennesker, der kommer og går fra hotellet, venter på taxi mm. Dette rum vil ikke blive et decideret opholdsrum, men et rum til gående færdsel og ventende mennesker. Inspirationsfoto City Lounge NIRAS Konsulenterne A/S 26

29 Passagen mellem Triplet Tower og Katedralen er endnu et vigtigt rum primært til færdsel mellem bygningerne, men også til ophold i forbindelse med udeservering fra restauranten i bunden af Katedralen. Der er en tendens til, at uderum skal placeres og anlægges, hvor de kan være nyttige året rundt og døgnet rundt. Det er en glimrende egenskab at give uderum, men der bør i højere grad også være fokus på at skabe uderum for de særlige øjeblikke. De øjeblikke, hvor temperaturen når op over 25 grader og hvor der er behov for skygge og en let brise med sol i de tidlige formiddagstimer og de sene aftenstimer. Sådan et uderum er denne passage. Inspirationsfoto Dubai Inspirationsfoto Cagliari Byrummet på vestsiden af Katedralen ligger væk fra den pulserende og larmende del af projektområdet og er derfor oplagt til et urbant haveanlæg. Alternativt NIRAS Konsulenterne A/S 27

30 kan arealet benyttes som en ekstra mulighed for udeservering for hotellets gæster og deltagere i konferencer. Inspirationsfoto Los Angeles NIRAS Konsulenterne A/S 28

31 5. DET LOKALE KLIMA OMKRING DET HØJE HUS Sol- og skyggeforhold Som udgangspunkt for en vurdering af det lokale klima indenfor og umiddelbart udenfor lokalplanområdet er der udarbejdet skyggediagrammer på baggrund af projektet. Det er undersøgt hvilke områder, der ligger i skygge på tidspunkterne 8.00, og ved jævndøgn, 9.00, 13.00, og ved årets længste dag og på tidspunkterne 10.00, og ved årets korteste dag. Nedenfor er skyggediagrammerne vist. 21. marts kl NIRAS Konsulenterne A/S 29

32 21. marts kl NIRAS Konsulenterne A/S 30

33 21. marts kl NIRAS Konsulenterne A/S 31

34 21. juni kl NIRAS Konsulenterne A/S 32

35 21. juni kl NIRAS Konsulenterne A/S 33

36 21. juni kl NIRAS Konsulenterne A/S 34

37 21. juni kl NIRAS Konsulenterne A/S 35

38 21. december kl NIRAS Konsulenterne A/S 36

39 21. december kl NIRAS Konsulenterne A/S 37

40 21. december kl I forhold til den nuværende lave bebyggelse vil en bebyggelse med en højde på op til 63 m kaste markant længere skygger, der i morgentimerne ved jævndøgn vil skygge for dele af Teknisk Skole. Om eftermiddagen vil højhusene i et tidsrum skygge for ungdomsboligerne Fjordbo, IBS bygningen og en del af bebyggelsen langs Thistedvej. Om sommeren vil højhusene skygge for en mindre del af Fjordbo og IBS bygningen i eftermiddagstimerne. Først på aftenen er det kun en lille del af Fjordbo, der vil ligge i skygge, mens højhusene vil skygge for IBS bygningen, TAMU og en boligbebyggelse på sydsiden af Thistedvej. Ved årets korteste dag i formiddagstimerne vil højhusene kaste skygger på boligområdet ved Løkkevej, Sydvestvej, Sundvej og Lundøvej samt Teknisk Skole. Ved middagstid skygger højhusene for stadig for en mindre del af Løkkevej samt for enkelte bebyggelser langs Thistedvej og Viaduktvej. Om eftermiddagen NIRAS Konsulenterne A/S 38

41 har skyggerne flyttet sig til den østlige side af Banevej og på begge sider af Thistedvej. Refleksioner fra bygningerne Der vil ikke være mange generende refleksioner fra den nye bebyggelse på de omkringliggende nabobebyggelser. Glasfacaderne på Hotel Tower skal ganske vist primært beklædes med glas, men et permanent persiennesystem vil hindre glassets refleksioner. Det vurderes, at de glasarealer, der kan kaste refleksioner på naboområderne vil være gavlene i Hotel Tower. Derfor er der udarbejdet refleksionsdiagrammer for jævndøgn, hvor solen står så lavt på himlen, at det kan være relevant at tale om gener. Det skal understreges, at glasset vil være almindeligt reflekterende glas, og ikke spejlglas, der kan reflektere sollyset med samme styrke som det direkte sollys. 21. marts kl NIRAS Konsulenterne A/S 39

42 21. marts kl marts kl Af diagrammerne ses det, at der i morgentimerne kan være refleksioner fra Hotel Towers nordlige gavl i en lille del af boligområdet ved Løkkevej. Ved mid- NIRAS Konsulenterne A/S 40

43 dagstid er det kun parkeringsarealet mellem Katedralen og Teknisk Skole, der opleves refleksioner. Om eftermiddagen ser det ud til at enkelte af boligerne ved Anders Nielsens Vej kan blive ramt af refleksioner fra del sydlige gavl. Dette vurderes dog ikke at være en væsentlig negativ påvirkning af omgivelserne, da påvirkningen vil være kortvarig og kun omfatte et mindre område. Dagslystilgang i højhusene Den høje del af Triplet Tower er en kompakt bygning uden tilgang af dagslys i det centrale område. Af den grund placeres trappe- og elevatorskakt og sekundære rum i midten af bygningen, mens primære rum som opholdsstuer, køkkener og værelser er placeret mod facaderne for at drage nytte af dagslyset. Vinduer er dels placeret i frie krumme facader og dels i de rette facader mod altanerne. Vinduerne i de krumme facader har fri tilgang af dagslys dog er en del af himmellyset begrænset specielt for de nedre etager, der vender mod Katedralens hovedbygning. Som udgangspunkt er disse etager tiltænkt forbeholdt hotellejligheder og ikke almindelige boliger. Vinduerne mod altanerne er store for blandt andet at tillade mest muligt dagslys i boligerne. Altanerne fungerer som udhæng/skygge for de underliggende boliger, men de krumme former gør, at altanerne spidser til, og selv for facader mod altaner er der vinduer med næsten uhindret tilgang af dagslys. Skematisk illustration af dagslystilgangen i en typisk boligetage i Triplet Tower NIRAS Konsulenterne A/S 41

44 DAC Tower er en smal bygning med hotelværelser mod de lange facader, og de høje vinduer giver god mulighed for dagslys i værelserne. Den smalle bygningskrop giver gode dagslysforhold I Katedralens hovedbygning isættes glasfacader i en stor del af facaderne mellem pilastrene, så de bagvedliggende hotelværelser forsynes med dagslys. Hotelværelserne i Katedralens hovedbygning får store glasfacader med god tilgang af dagslys NIRAS Konsulenterne A/S 42

45 Tilgangen af dagslys er visse steder begrænset som følge af sammenbygningen mellem Katedralen og DAC Tower og mellem Katedralen og konferencecenteret mod vest. Disse områder vil blive indrettet til lagerlokaler, kølerum, omklædnings- og badefaciliteter mm. Husets vindskabende og påvirkende effekt Som udgangspunkt for en vurdering af det lokale klima indenfor og umiddelbart udenfor lokalplanområdet er udarbejdet vindrapporten Vindmiljø Lindholm Brygge på baggrund af projektet. Generel vurdering Vindforholdene er blevet vurderet for Triplet Tower, DAC Katedral, DAC Tower og Konferencebygningen ved Lindholm Brygge i Nørresundby. Det primære fokus var lagt på de områder, hvor der er forventet fodgængeraktivitet. Konceptet af desktop studie begrænser nøjagtigheden for vurderingen af vindmiljøet. En detaljeret og kvantitativ evaluering af vindmiljøet kan kun laves ved hjælp af vindtunnelforsøg, hvor et desktop studie altid vil give en generel kvalitativ vurdering. Triplet Tower Terrassen er placeret på den sydvestlige side af Triplet Tower huset. Hovedpunkterne for vindmiljøanalysen er: - Terrassen er meget eksponeret for vind fra både øst og vest. Med vindretningen fra vest vil der dog være en læ zone i den nordlige ende af terrassen. Anbefaling: For at løse de mulige problemer med de store områder med blæst på terrassen kan man gøre glaskanten højere langs kanten. Hvis dette ikke er en mulighed, kan der eventuelt også placeres skærme på selve terrassen for at give læ. Skærme kan bestå af store planter eller glasskærme. Passagen Passagen er placeret mellem hovedbygningen og Triplet Tower. Hovedpunkterne for vindmiljøanalysen er: - Passagen mellem Triplet Tower og Hovedbygningen vil blive udsat for meget vind, der bliver kanaliseret igennem passagen. Ved vind fra både vest og øst vil der være meget blæst igennem hele passagen. Dog vil den med en østlig vind være lidt skærmet på grund af træerne, der er placeret langs Lindholm Brygge. NIRAS Konsulenterne A/S 43

Notat TRAFIKANALYSE. Projekt ved Katedralen, Lindholm Brygge. 17. august 2009 / rev. 26. oktober 2009

Notat TRAFIKANALYSE. Projekt ved Katedralen, Lindholm Brygge. 17. august 2009 / rev. 26. oktober 2009 Notat NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk TRAFIKANALYSE CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Projekt ved Katedralen, Lindholm

Læs mere

Vindmiljø - Lindholm Brygge Desktop Studie LB Katedralen, DAC Aps FORCE 109-26747 / Rev. C

Vindmiljø - Lindholm Brygge Desktop Studie LB Katedralen, DAC Aps FORCE 109-26747 / Rev. C Vindmiljø - Desktop Studie FORCE 109-26747 / Rev. C i TABLE OF CONTENTS: PAGE: 1. INTRODUKTION...1 2. RESUME OG KONKLUSIONER...2 2.1 Grundlæggende Antagelser...2 2.2 Samlet Vurdering...2 2.3 Vindmiljøkort...4

Læs mere

NOTAT. Københavns Kommune. Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret

NOTAT. Københavns Kommune. Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret NOTAT Til: Fra: Emne: Københavns Kommune By & Havn Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret Baggrund Teknik- og Miljøudvalget drøftede den 16. marts 2015 dispensationsanmodningen fra By og Havn

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJHUSE PÅ LINDHOLM BRYGGE. - projektredegørelse, april 2009

HØJHUSE PÅ LINDHOLM BRYGGE. - projektredegørelse, april 2009 HØJHUSE PÅ LINDHOLM BRYGGE - projektredegørelse, april 2009 Konsortiet bag Triplet Tower og DAC Cathedral Aalborg ønsker at opføre to højhuse i forbindelse med Dansk Andels Cements cementfabrik, Katedralen,

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

NOTAT. 1. Lokale vindforhold

NOTAT. 1. Lokale vindforhold NOTAT Projekt Vindmiljø vurdering Holstebro Centrum Notat nr. 01 Dato 2016-04-08 Fra Christian Matthes Nørgaard, CHMN Det nye Citycenter i Holstebro planlægges etableret på en eksisterende parkeringsplads

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund Rema Ejendomsinvest A/S Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190 Trafikredegørelse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26.

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26. Notat NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse).

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). Punkt 19. Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan 4-6-104 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2013-20369. By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Indstilling. Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 7.

Indstilling. Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 7. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 7. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse med parkeringskælder

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

SÆRLIGE FORHOLD OMKRING

SÆRLIGE FORHOLD OMKRING Notat NIRAS Konsulenterne Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C LB Katedralen UDVIKLING AF OMRÅDET VED KATEDRALEN, LIND- SÆRLIGE FORHOLD OMKRING HOLM BRYGGE KATEDRAL OG HØJHUSE PÅ LINDHOLM BRYGGE

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. november 2015 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere

Lokalplan 1012, Højhusbebyggelse ved Møllevangs Alle, Katrinebjerg - Endelig

Lokalplan 1012, Højhusbebyggelse ved Møllevangs Alle, Katrinebjerg - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. marts 2016 Lokalplan 1012, Højhusbebyggelse ved Møllevangs Alle, Katrinebjerg - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose.

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose. NOTAT Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2 Dato 2014-08-18 Til Fra Kopi til Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose 1. Indledning og baggrund Bornholms Regionkommune undersøger

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

Lergravsvej. Bilag 2. Forslag til lokalplan i supplerende høring. Supplerende høring fra den 7. marts til den 24. marts 2014

Lergravsvej. Bilag 2. Forslag til lokalplan i supplerende høring. Supplerende høring fra den 7. marts til den 24. marts 2014 Forslag til lokalplan i supplerende høring Bilag 2 I denne pjece kan du læse om ændring af det projekt, der ligger til grund for det tidligere offentliggjorte lokalplanforslag, og om dine muligheder for

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER

AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune Notat Hillerød Kommune ULLERØDBYEN Trafikal vurdering 17. december 2014 Projekt nr. 218546 Dokument nr. 1214349121 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af PFK Godkendt af PFK 1 BAGGRUND I forbindelse

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.004 for Østre Havn Den 26. marts 2012 er kommuneplantillæg 1.004 for en ændring

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Skolen på Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Indledning Løsningsforslagene på de følgende sider tager afsæt i de problematikker, som er blevet udpeget i forbindelse med skolevejsanalysen

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af

Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af BY, ERHVERV OG KULTUR Udkast til sammenfattende redegørelse ved endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplan 14.B12.1 for et boligområde ved Grøndahlsvej i Herning Ved den endelige vedtagelse

Læs mere

Østre Havn Planprincipper og procesforløb - september 2010

Østre Havn Planprincipper og procesforløb - september 2010 Østre Havn Planprincipper og procesforløb - september 2010 Nyhavnsgade kvarteret Kig til promenaden i Nyhavnsgade kvarteret B y l i v Kulturarv V i d e n b y B æ r e - dygtighed L i l l e Manhattan Kvartersinddeling

Læs mere

Miljørapport til Lokalplanforslag nr. 990

Miljørapport til Lokalplanforslag nr. 990 CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Miljørapport til Lokalplanforslag nr. 990 Blandet byområde ved Lokesvej, Åby samt tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013. Miljørapporten er sammen med lokalplanen og kommuneplantillægget

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv.

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv. FL-CONSULT APS TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKNOTAT INDHOLD

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR BEFÆSTIGELSE OG AFLEDNING AF REGNVAND DOK. NR. : 29153-11 AF 16. FEBRUAR 2011 SAGS NR.: 11/5483 SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR til Lokalplan 3.1-4 og Kommuneplantillæg nr. 3 Møllebakken, Tommerup

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej.

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej. Memo Dato Sag 7. januar 006 Gentofte Kommune Vedr: Til: Vurdering af trafikforhold omkring Gersonsvej i forbindelse med ny idræts- og fritidscenter Skolebestyrelsen for Tranegårdsskolen - Gentofte Ref

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk Kongevejen 21 Oplæg til forhøring Dato: 08.09.2014 Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANOMRÅDET - MATR.NR. 7O, 7X OG 7GO S. 3 LOKALPLANOMRÅDET OG NÆROMRÅDET

Læs mere

VINDMILJØ VED AXELTORV 2 Vindtunnelforsøg og analyser. Udført for: ProCon Danmark ApS Revision 1, August 2012

VINDMILJØ VED AXELTORV 2 Vindtunnelforsøg og analyser. Udført for: ProCon Danmark ApS Revision 1, August 2012 Svend Ole Hansen ApS SCT. JØRGENS ALLÉ 5C DK-1615 KØBENHAVN V DENMARK TEL: (+45) 33 25 38 38 FAX: (+45) 33 25 38 39 WWW.SOHANSEN.DK BILAG 6 WIND ENGINEERING FLUID DYNAMICS VINDMILJØ VED AXELTORV 2 Vindtunnelforsøg

Læs mere

Midsommer, kl. 10.00 Højhuset kaster skygge på beboelsen vest for grunden indtil ca. kl. 10.30

Midsommer, kl. 10.00 Højhuset kaster skygge på beboelsen vest for grunden indtil ca. kl. 10.30 Højhuspolitik 2007 Indledning Høje huse har på godt og ondt stor indvirkning på landskabet, bymønstret, byens skalamæssige sammensætning og på det nære byrum ved foden af det høje hus. Husene kan ses

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. juni 2015 Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket.

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket. Af Malene Kofod Nielsen Cowi A/S mkni@cowi.dk Carsten Krogh Aalborg Kommune ckj-teknik@aalborg.dk Nye turrater i Aalborg Kommune Kommuner, projektudviklere og andre, der planlægger ny- eller ombygning

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter munke mose k arré s d e o d e n s e - v e j l e & h f+v u c f y n 28.09.2015 Velkommen til projektet om bygningerne beliggende på Munke Mose Allé og Hunderupvej i Odense. Efter mere end 100 år som undervisningsinstitution

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING:

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: Dette projekt anviser et konkret forslag til bebyggelse af grunden på Herningvej, mellem Skaadsmosevej og Glentevej i Ringkøbing. Forslaget anviser etablering af butiksarealer,

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og erhverv, Kirkegårdsgade, Vestbyen (2. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og erhverv, Kirkegårdsgade, Vestbyen (2. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.038 og Lokalplan 1-3-111 Boliger og erhverv, Kirkegårdsgade, Vestbyen (2. forelæggelse) 2014-22642 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

HØJHUSPOLITIK. Hvilke krav stilles der til belysning af højhusprojekter En bygherrevejledning. Århus Kommune

HØJHUSPOLITIK. Hvilke krav stilles der til belysning af højhusprojekter En bygherrevejledning. Århus Kommune HØJHUSPOLITIK for Århus Kommune Hvilke krav stilles der til belysning af højhusprojekter En bygherrevejledning Århus Kommune Teknik & Miljø Højhuspolitik for Århus Kommune Hvilke krav stilles der til belysning

Læs mere

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen 14/2013 Tracéet langs Helsingørmotorvejen Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere