85 PLEJEBOLIGER, HEDEVEJ, 8240 RISSKOV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "85 PLEJEBOLIGER, HEDEVEJ, 8240 RISSKOV"

Transkript

1 85 PLEJEBOLIGER, HEDEVEJ, 8240 RISSKOV

2 INDLEDENDE VISUALISERINGER PROJEKTTEAM: Totalentreprenør : Scandi Byg a/s Himmerlandsvej Løgstør Arkitekt : Regnbuen arkitekter maa Møllestien Århus C Landskabsarkitekt: Thing & Wainø ApS Langenæs Allé 21, Århus C Ingeniør : Esbensen Rådgivende Ingeniør Silkeborgvej Århus C

3 INDHOLDSFORTEGNELSE : TILGANG TIL PROJEKTET FORSLAG TIL JUSTERINGER UDEAREALER FÆLLES OPHOLDSAREALER ENERGITILTAG INDEKLIMA BO-KVALITETER BOLIGEN UDTRYK

4 TILGANG TIL PROJEKTET HUS 1 Denne mappe skal ses som et supplement til selve tilbudsmappen. I mappen gennemgås og forklares de forslag til justeringer af udbuddet der er implementeret i tilbuddet. Tilgangen til udfærdigelse af dette tilbud har været trofast at følge udbuddets overordnede organisering og udtryk - og udelukkende foreslå justeringer der kan medvirke til at stedet bliver et endnu bedre sted at bo, arbejde og besøge. Det skal pointeres at de planmæssige og funktionelle justeringer er FORSLAG. Forslag der uden økonomiske omkostninger kan udelades helt eller delvist i den videre bearbejdning og i tæt dialog med bygherre og brugergruppe. Det er målet med de foreslåede justeringer at skabe et områdecenter med et humant, åbent udtryk. Et områdecenter der med sin arkitektur, udformning, materialer, haveanlæg samt miljømæssige og indeklimamæssige overvejelser: - Bidrager til det gode plejehjemsophold med fokus på opholdets tre parter; de omsorgs-givende, de omsorgs-behøvende og de pårørende - Tilbyder oplevelser som gør dagligdagen varierende - Tager hensyn til og bidrager til sine omgivelser - Danner en sammenhængende helhed med højst muligt præg af et samhør og identitet - Understøtter socialt og trygt samvær i boliger og fællesarealer med dagslys, luft og udsyn. Der er arbejdet intenst med at opnå gode boliger og fællesarealer med mest muligt naturligt dagslys, godt indeklima og stor fleksibilitet. Pauser, mellemrum, overgangszoner og opholdsnicher er vigtige for at skabe levende og oplevelsesrige omgivelser og mulighed for stille at sidde og betragte omgivelserne. Vi har valgt at gøre forbindelsesgangen mellem husene til en oplevelsesrig del af helheden. Der er skabt mulighed for pause/ophold - skærmet fra solens stråler af det store udhæng og lamellerne mod syd og med frit ublændet udsyn mod nord og sansehaverne. Som besøgende ledes man naturligt mod hovedindgangen og umiddelbart indenfor markerer Servicebygning ved den fremrykkede sundhedsklinik og ovenlysene. Behandlingen af rumlighed går igen i bogrupperne. Nichen ved hver boligdør er søgt g jort så rummelig som muligt og de brede nicher og kigget til de gennemlyste fælles opholdsarealer, begrænser oplevelsen af endeløse gange. Der er arbejdet med at tilbyde forbedring af logistik og åbne for yderligere forbedringer - evt. på et senere tidspunkt. For at højne den indre logistik i hus 1, er flugtvejstrappen i den nordlige ende af huset lagt indenfor klimaskærmen, og vil derfor kunne benyttes i dagligdagen (og af nattevagten!). Som huset er disponeret vil dette også være en mulighed i hus 3. SAMLET STUEPLAN MÅL 1:500 For at tage hensyn til adfærden fra de dørsøgende er udgangsdøre for enden af gangene - så vidt muligt - ændret til vinduespartier med sprosse - og døre flyttet så de ikke er umiddelbart synlige.

5 HUS 2 Arkitekturen skaber rammerne for samarbejdet mellem beboerne og personalet. Dette samarbejde er karakteriseret ved forskellige behov. Beboerne skal føle sig trygge og bevare størst mulig selvstændighed i deres omgivelser mens plejepersonalet skal have ubesværede arbejdsgange. Ved at etablere optimale arbejdsforhold skabes overskud til omsorg og nærvær som så kommer beboerne til gode. Desuden er det vigtigt, at de pårørende føler sig velkomne og har lyst til at besøge og få fælles oplevelser med deres ældre. Ved at rammerne virker indbydende på dem, sikres det tredje led i et godt plejehjemsophold. HUS 3 Hovedindgang SERVICEBYGNING Vi har med dette projekt en ambition om at sætte mennesket i centrum og at skabe et sted hvor vi selv har lyst at bo, at arbejde eller komme på besøg!

6 FORSLAG TIL JUSTERINGER De foreslåede justeringer tager alle afsæt i en ambition om, nøje at opfylde af Århus Kommunes standardbyggeprogram - Bedst mulig logistik Ekstra intern trappe i nordlig ende af Hus 1. - Gennemlyste og funktionsopdelelige fælles opholdsarealer Ændret disponering. - Overskuelighed og overdækning ved indgange Tag over forbindelsesgang forøges og indgange tydeliggøres. - Dagslysforhold og naturlig ventilation i bolig Ekstra vindue mod nord-øst / nord-vest. - Oplevelser Opholdsnicher i forbindelsesgang. Sansehaver og stiforløb i haveanlægget. - Bæredygtighed Materialer med høj holdbarhed og lavest mulig miljøskadelig effekt. - Energieffektivitet God energieffektivitet næsten uden aktive tiltag. - Indeklima Indeklimakrav honoreres på mest energieffektive måde uden køling! Intern trappe Gennemlyste fællesophold Sansehaver Optimering af dagslys i boliger Rumlig niche ved boligdør Sansehaver Bæredygtige materialer Opholdsnicher Overdækkede indgange

7

8 UDEAREALER Det er målet at bebyggelsen skal opleves som placeret i et stort frodigt haverum. Langs hele grundens afgrænsning findes den tættere træplantning og bunddækning. Tættere på husene snor et oplevelsesrigt stiforløb sig - her finder man en bænk under træet at sidde på, blomsterhaver med farver og dufte, nyttehaver med dufte og smagsmæssige oplevelser, evt. dyrehold og en lille sø, er blot nogle af de oplevelsesmuligheder, området byder på. Her er plads til alle. Røl Ankomst til de nye plejeboliger sker fra Hedevej mod syd. Al trafik og parkering foregår langs det sydlige skel. Forpladsen ligger naturligt placeret synligt i forlængelse af indkørslen fra Hedevej og spænder fra ankomstdøren til parkeringspladsen. Pladsen giver mulighed for af og pålæsning, men er ellers trafikfredet. Pladsen begrønes med bede og træer og vil fremstå som bebyggelsens Torv. Parken Den samlende flade i parken er græs med kløverblanding, hvor i der er placeret cirkulære opholdsoaser med forskellige temaer. Områderne og sansehaverne er forbundet med et kurvet stiforløb, der favner området og bebyggelsen. Langs stier placeres bænke og til ophold og hvilepauser. Parken omkring bebyggelsen er delt op i lukkede og åbne områder. Arealerne mellem boligstængerne er indhegnet med trådhegn og låger. Hegnet placeres diskret i beplantningen mod nord. like vej LÅGE Sansehave Syn Regnvandsbassin LÅGE Sansehave Smag Det har vægtet højt, at plejeboligernes haver varierer i rum og udtryk, så de tilbyder beboerne forskellige oplevelser. Tilsammen danner haverne én stor sansehave med forskellighed i farver, former og dufte. Sansehave Lyd Sansehave Duft Der er arbejdet med tema-haver, så der en have til hver af vores sanser. Synshaven tænkes tilplantet med buskroser i alverdens forskellige farvenuancer. I forbindelse med roserne tænkes en pavillon placeret, der muliggør ophold under et farvet tag af klatreroser. Smagshaven tilplantes med bærbuske, som hindbær, solbær, ribs og stikkelsbær. Her kan beboerne sidde på en bænk og nyde de forskellige smagsoplevelser. Hørehaven indrettes med et lille kildevæld. Her nyder man lyden af det rislende vand, mens man tænker tilbage på det der var engang. Duftehaven tilplantes med forskellige urter. Urterne kan ligeledes anvendes til madlavning i køkkenet. Hed eve ILLUSTRATIONSPLAN Ikke i mål j

9 I det åbne parkområde uden for indhegningen kan et område til dyrehold placeres. Her kan beboerne nyde samværet med kaniner, høns o.lign.. Ligeledes kan placeres nyttehaver i det åbne parkområde, hvor beboerne kan hygge sig med at dyrke forskellige grøntsager, urter eller hvad de kunne tænke sig. Terrasser Boliger i stueplan har terrasser placeret i direkte forlængelse af stuerne. Den skærmende skrå karnap definerer den private zone - ikke generet af udog indkigsgener. Terrassernes afsluttes i en plantekumme ud imod parkområdet. Kummen tænkes beplantet med lave, blomstrende buske med overhængende grene. Mellem terrasser plantes bøgepur eller blomstrende buske f.eks. spirea. Terrasser i forbindelse med fællesrummene er åbne terrasser, der ikke er afskærmet mod fællesarealerne og hvorfra der er stiforbindelser ud i parken. Dyrhold Beplantning Varierede plantninger skaber tilsammen frodige og oplevelsesrige haver. Der vælges arter, der supplerer hinandens blomstringstider, så der løbende er nye blomster at kigge på. Træer og buske danner læ for vind og sol i dele af haverne, så det altid er muligt at vælge mellem sol og skygge. De anvendte planter er hjemmehørende i Danmark og vækker minder og utrykker hjemlighed. Som randplantning anvendes bl.a. syren, hyld og hassel samt mindre blomstrende buske. Træer i parken er frugttræer. Langs vejene plantes røn og på forpladsen anvendes eg. I udformningen af friarealerne er der taget miljømæssige hensyn. Således er der bevidst etableret friarealer hvor grønne flader dominerer frem for befæstede flader. Dermed aflastes kloaksystemet og der sker i stedet lokal nedsivning af regnvand i græs- og bedarealer. For af fremme biodiversiteten plantes der varieret, både i plantetyper og plantearter. Træer, buske, stauder og løg plantes i en bred vifte af forskellige arter og danner et levested for insekter og fugle. Ved valg af planter tages også hensyn til den fremtidige pleje. Søndersøvej Materialer og lys Parkeringspladsen etableres med asfalt. Parkeringsbåse afmærkes med termoplastisk materiale. Stier i parkområdet udføres i lys asfalt. Forpladserne tænkes belagt med belægningssten i grå beton. Bordursten i beton fører parkstierne videre ud på pladsen som afmærkning af en fodgængerzone. Private terrasser med plantekumme og fællesterrasser udføres i hårdt træ, og placeres i gulvhøjde på punktfundamenter. Belysningen etableres som lave parkarmaturer langs veje og pullertlamper langs stier. Der forslås effektlys i enkelte bede i haverne mellem boliglængerne, så beboerne kan kigge ud på oplyste træer og buske om aftenen og få en særlig oplevelse.

10 Brugt luft ud ved naturlig ventilation Frisk luft ind Udsigt og dagslys FÆLLES OPHOLDAREALER At bo sammen med mennesker man ikke selv har valgt, stiller krav til muligheden for at finde sit EGET sted at sidde. Alt for store rum gør det svært at skabe tryghed og intimitet. Kontakt Dagslys er ligeledes et meget vigtigt parameter for at føle velvære. At kunne følge dagslyset vandring - og selv at kunne vælge om man vil SIDDE i lys - eller KIGGE på lys burde også være en selvfølge i en bolig. Kontakt Fællesrummet udgør samlingspunktet for boenhedens beboere. Der skal være plads til alle - sammen, i små grupper eller hver for sig. Samtidig skal det være overskueligt for personalet så følelesen af tryghed kan opstå. Frisk luft ind Udsigt og dagslys Med forslagets disponering af de fælles opholdsarealer opnåes dannelsen af et fælles torv der spænder på tværs af bygningskroppen - og dermed både opnår gennemlyste rumligheder, opdelelig indretning samt synlighed fra begge boligender. Fællesterraser og udgange placeres mod de indre gårdrum. Dette giver tryghed i overvågelsen af de kognitivt svageste beboere, der ellers kunne fristes til at vandre på opdagelse udenfor matriklen.

11

12 ENERGITILTAG Projekt overholder lavenergiklasse 2015 uden køling! For at komme helt ned i energiklasse vil det være nødvendigt at implementere ca. 90 m² solceller. For at opfylde kravene til passivhus-niveau har der været fokus på at lave en kompakt og velisoleret klimaskærm med optimal placering af vinduer i forhold til verdenshjørnerne. Endvidere er der valgt gode vinduer med lav U-værdi. I alle rum vil der være balanceret og behovsstyret mekanisk ventilation med varmegenvinding. Der anvendes en modstrømsveksler, dels fordi varmegenvindingsgraden er lidt højere og dels fordi der således vil være 100 % frisk luft i indblæsningsarmaturerne. Om sommeren i boligerne vil den mekaniske ventilation blive suppleret med naturlig ventilation med oplukkelige vinduer. I kontorer og fællesrum vil der i sommermånederne udelukkende være hybrid ventilation via motorstyrede vinduer i facaden samt en vind turbine på taget. Turbinen er uafhængig af vindretningen og bevirker at der altid vil være luft flow igennem bygningen. I turbinen sidder en lille hjælpemotor som kan slå til hvis vindhastigheden skulle være for lille i forhold til rummets ønskede luftskifte. På denne måde sikres at der altid vil være et godt indeklima i rummene og samtidigt et minimalt energiforbrug til ventilation. Vi foreslår at varmeforsyningen til Plejecenteret baseres på fjernvarme, dels fordi byggeriet ligger i fjernvarmeforsynet område og dels fordi Århus Kommune har en vision om at være CO2 neutral i Varmeanlægget der vælges er lavtemperaturradiatorer, således at man hurtigt kan regulere temperaturerne op og ned. Masser af dagslys INDEKLIMA Projektet har brugerne i centrum. Et behageligt indeklima er vigtigt for især de svækkede beboerne, fordi de opholder sig meget inden døre. Simuleringer af indeklimaet viser at forslaget overholder komfortkravene i henhold til DS474 uden køling! Dette sikres ved effektiv ventilation samt automatisk solafskærmning (kontorer og fællesrum) som i styringen sættes til at tænde før der opstår overtemperaturer i rummene. Mange undersøgelser viser at dagslys er livsvigtigt for mennesker sundhed og velvære. Der findes endnu ikke nogen lyskilder som kan gengive farver lige så godt som det naturlige dagslys. I vort projekt har vi optimeret dagslysforholdene - herved får både beboerne og plejeren en øget indeklimakomfort, samtidigt som energiforbruget til belysning reduceres væsentligt. For at sikre et godt indeklima, anvendes i videst muligt omfang omhyggeligt udvalgte byggematerialer og overfladebehandlinger, som lever op til de strengeste indeklimakrav og som i produktion, opførelse, brug og nedrivning ikke giver anledning til gener i arbejdsmiljø eller indeklima. På den måde sikres det, at afgasning fra materialer og astma- og allergirisici minimeres, samtidig med at behovet for ventilation kan reduceres uden at gå på kompromis med et godt indeklima. Supplerende naturlig ventilation

13 Rummelig niche Demonterbare vægge Skærmet privatområde Indledende visualisering Zoner BO-KVALITETER Til god bokvalitet hører en god kontakt til omgivelserne. Det er ikke sikkert man har lyst eller mulighed for at tage aktivt del i det liv der udspiller sig - men det er så godt at have muligheden for at kunne betragte det i diskret tilbagetrukkethed. Udformning af boligen, muliggør gode udsigtsforhold fra såvel stue som soveværelse. Samtidig begrænser karnappens udformning og vinduesplacering for indbliksgener. Der opstår en naturlig halvprivat zone udfor stuen. På samme måde fungerer nichen mod gangen. Her er mulighed for at personliggøre boligen med billeder eller lignende. Den gode bredde på nichen giver ligeledes plads til at man kan stille sin rolator / kørestol her. De demonterbare vægge giver mulighed for en anden indretning. Boligen leveres med skillevæggen, men del vil nemt kunne demonteres og stilles på lager. Samlet giver dette mulighed for at personliggøre boligen - gøre den til hjem. Godt udsyn

14

15 BOLIGPLAN MÅL 1:50 BOLIGEN Der foreslås nogle små ændringer i disponeringen af boligen i forhold til layoutet i udbudet. Dels placeres teknikskakt og vaskemaskineniche lidt anderledes end i udbudet. Dette vil give mulighed for en bredere niche ved boligdøren, samt lette tilgang til vaskemaskinen. Samtidig opnås mulighed for knagerække bag døren. Desuden foreslås det at skillevæg mellem soveværelse og stue udføres som et demonterbart element. Herved åbnes for mulighed for at sammenlægge de to rum til ét stort rum - i tilfælde af at beboeren er permanent sengeliggende. Samtidig vil dette begrænse vægtykkelsen, med deraf følgende større rumbredde i stuen. I soveværelse tilføjes et højtsiddende vindue. Dette vindue vil fange dagslyset ind i boligen på tidspunkter hvor det ellers ville være væk. Dette vil både give mere rummelighed og mindske behovet for kunstig belysning. Det smalle høje vindue i soveværelset giver optimal kontakt til udeområdet for sengeliggende. Vinduet ligger langt tilbage i muren for at opnå en skygge effekt som værn mod den høje sommersol.

16 FACADEUDSNIT MÅL 1:50 Almene boliger Scandi Byg A/S Almene boliger Scandi Byg A/S

17

18 KONKLUSION Teamet har valgt at sætte overliggeren højt med nærværende projekt. Alle valg er foretaget med en ambition om at dette projekt skal blive af høj kvalitet. Vi mener at have opfyldt alle krav og ønsker, samt alle krav stillet i Århus Kommunes Standardbyggeprogram. Det er håbet at vi kan få mulighed for at gennemføre dette spændende projekt - i tæt dialog med bygherre og de fremtidige brugere.

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger NOTAT Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger Indledning Københavns Kommune har siden 2006 arbejdet med at modernisere boligmassen

Læs mere

BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER. Livet på. Blomstergården. Fra første spadestik.

BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER. Livet på. Blomstergården. Fra første spadestik. BLOMSTERGÅRDEN SLAGELSE KOMMUNES NYE PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER Livet på Blomstergården Fra første spadestik til første beboer INDHOLD 3 VELKOMMEN TIL BLOMSTERGÅRDEN 6 FRA FØRSTE SPADESTIK TIL FØRSTE

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger MARTS 2010 Modelprogram for plejeboliger Titel Modelprogram for plejeboliger Udgiver Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Ansvarlig institution Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter Modelprogrammet

Læs mere

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden.

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. 65783 PULSEN DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. Pulsen : INDHOLD bæredygtig : INDLEDNING bæredygtig : HOVEDGREB bæredygtig : PLANLÆGNING bæredygtighed : SOCIALT

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Dommerbetænkning af 2. fase DOMMERBETÆNKNING AF 2. FASE Efter bedømmelsen

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

dommerkomiteens betænkning

dommerkomiteens betænkning BOLIG+ Etageboliger i Aalborg FREMTIDENS ENERGINEUTRALE BOLIGER dommerkomiteens betænkning indledning Konkurrencen er udskrevet af Akademisk Arkitektforening og Ingeniørforeningen i Danmark i samarbejde

Læs mere

FREMTIDENS BØRNEHAVE HOVALDT BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE ARKITEKTFIRMAET NOVEMBER

FREMTIDENS BØRNEHAVE HOVALDT BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE ARKITEKTFIRMAET NOVEMBER 1 2 3 4 FREMTIDENS BØRNEHAVE BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE ARKITEKTFIRMAET HOVALDT NOVEMBER 2014 BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 4 5 5 9 9 10 14 14 16 18 20 22 24 24 25 FORORD

Læs mere

BYGHERREVEJLEDNING FØR DU BYGGER PÅ ØSTERHØJ... Gode råd og anbefalinger

BYGHERREVEJLEDNING FØR DU BYGGER PÅ ØSTERHØJ... Gode råd og anbefalinger BYGHERREVEJLEDNING FØR DU BYGGER PÅ ØSTERHØJ... Gode råd og anbefalinger 1 Forord Det er ikke tilfældigt, at så mange vælger at bo i Ballerup Kommune. Kommunen har et alsidigt boligtilbud, mange arbejdspladser,

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI STATIONSZONEN BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI HILLERØD 2009 KOMMUNE INDLEDNING Med bæredygtighedsstrategien for Stationszonen beskrives forudsætningerne for hvordan en bydel kan planlægges og udvikles så den opfylder

Læs mere

KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ. Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014

KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ. Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014 KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014 INDHOLD Forord 3 Energi 5 Energiproduktion Energibesparelse Synliggørelse af energiforbrug Begrønning 21 Grønne gårdrum

Læs mere

Inspiration til dit nye hus

Inspiration til dit nye hus Inspiration til dit nye hus Når du skal bygge dit eget hus, er der mange ting du skal tænke over, tage hensyn til og tage stilling til. Det er en fantastisk process og vi er med dig hele vejen igennem.

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Miljø i byggeri og anlæg 2010

Miljø i byggeri og anlæg 2010 Miljø i byggeri og anlæg 2010 Universet, Meinungsgade, Nørrebro, København, JJW Arkitekter, Bygherre Københavns Kommune, Ølgård Rådgivende Ingeniører, entreprenør Omega Gruppen, 2009 Fritidshjem med blandt

Læs mere

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius.

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius. INDHOLD 03 Planlægning af haven 07 Ny græsplæne 11 Større projekter i haven 15 Mindre projekter i haven 19 Hvad er en god terrasse 23 Terrasser af sten 28 Terrasser af træ 34 Udekøkkener 37 Sådan anlægger

Læs mere

Frihed. Personlighed. Tryghed. Du kan sagtens få det hele.

Frihed. Personlighed. Tryghed. Du kan sagtens få det hele. 1 Frihed. Personlighed. Tryghed. Du kan sagtens få det hele. Det er dejligt at kunne vælge frit. At tænke stort. At gøre drømmen virkelig. Også når du bygger nyt hus. 1½ Dit nye hus er mere end mursten,

Læs mere

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil AF BIRGITTE KLEIS KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer 5 Balancerede erfaringer 6

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Debatoplæg Energirenovering af lejeboliger Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Konference for beslutnings tagere i ejendoms erhvervet Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Tietgensgade 65 ved Københavns

Læs mere

Hjem til dig og din familie

Hjem til dig og din familie Hjem til dig og din familie Quattro Nova Uno Nova 1 2 Indhold Moderne hjem til danske familier...5 Facts om husene...7 Vi bygger et hjem... 8 Købsprocessen... 12 5 lækre standard materialer... 16 Glade

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere