Udmøntningsplan for Brug for Alle -projektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udmøntningsplan for Brug for Alle -projektet"

Transkript

1 Udmøntningsplan for Brug for Alle -projektet Version pr Indhold Introduktion... 2 Mål og succeskriterier... 2 Målgruppe... 2 Beskrivelse af organisering og forløb... 2 Projektets parter... 5 Tidsplan... 6 Økonomioverslag... 7 Bilag 1 Forberedende skema... 8 Bilag 2 Funktionsbeskrivelse for de to tovholdere... 9 Bilag 3 Indsatsskema...11 Bilag 4 To do liste...12 Bilag 5 Projektets flow

2 Introduktion Udmøntningsplanen beskriver hvordan Brug for alle -projektet kan implementeres i Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Forslaget er udarbejdet på baggrund af en række møder i en arbejdsgruppe bestående af Jan Bartholomæussen, Linne Mogensen, Per Tostenæs fra Ishøj Kommune og Merete Kieme, Hans Jensen, Anette Hein-Sørensen/Rikke Braad og Henning Thomsen fra Vallensbæk Kommune. Møderne er afholdt juli Mål og succeskriterier Initiativets langsigtede mål er fastlagt i projektbeskrivelsen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen: Borgere i målgruppen kommer i job eller ordinær uddannelse (unge) På kortere sigt er delmålene for initiativet: Borgeren får en indsatsplan med klart job- eller uddannelsessigte Borgeren deltager i beskæftigelsesrettede tilbud Borgeren får en relevant indsats på social- og/eller sundhedsområdet Målgruppe Målgruppen er alle kontanthjælpsmodtagere, som pr. 1. april 2012 er i matchgruppe 3 og modtager kontanthjælp, i alt 219 borgere fra Ishøj og Vallensbæk kommuner. Ishøj 186 personer Køn Mænd: 85 personer Kvinder: 101 personer Alder Under 30 år: 64 personer Ml år: 77 personer 50 og ældre: 45 personer Etnicitet Dansk oprindelse: 85 Indvandrere ikke-vestlige lande: 72 Efterkommere ikke-vestlige lande: 20 Øvrige: 7 Langtidsledige Mere end 12 måneder på kontanthjælp: 147 personer Kilde: jobindsats.dk Vallensbæk 35 personer Mænd: 23 personer Kvinder: 12 personer Under 30 år: 11 personer Ml år: 14 personer 50 og ældre: 10 personer Dansk oprindelse: 21 Indvandrere ikke-vestlige lande: 10 Efterkommere ikke-vestlige lande: 0 Øvrige: 0 Mere end 12 måneder på kontanthjælp: 24 personer Beskrivelse af organisering og forløb Den primære tovholder og den socialfaglige indsats er forankret i Ishøj Kommune, Borger og Socialservice (BSO). Indsatsen for borgeren består af: 1) Et indledende samtaleforløb (inkl. screening) 2) En tværfaglig afklaring 3) En indsatsplan over de indsatser inden for beskæftigelse, social- og sundhedsområde, der skal iværksættes for at hjælpe den enkelte borger nærmere job eller uddannelse. Jobcentrene skal løbende følge op på, at planens indsatser iværksættes og følges. Se illustration af projektets flow i bilag 5. 2

3 Indledende samtaleforløb Det er aftalt i arbejdsgruppen, at faglig leder i jobcenteret (JC) gennemgår sagerne i KMD Opera med henblik på inddeling i 4 farvegrupper: Grønne = Borgere, hvis primære problemstilling er beskæftigelsesrettet, og hvor der ikke umiddelbart er kontakt til BSO. Orange = Borgere, hvis primære problemstilling er socialfaglig, og hvor der er kendskab til borgeren i BSO. Røde = Borgere, der er fraflyttet, udvandret, overgået til FØP, terminal syge eller på barsel, og som derved ikke skal være en del af projektet. Blå = Unge borgere, der deltager i et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU). På baggrund af den indledende screening afgøres det, hvilken instans der gennemfører det indledende samtaleforløb med borgeren. Screeningen fungerer samtidig som dokumentation for målgruppens status ved udgangspunktet, og kan sammenholdes med resultatet efter et år. De grønne borgere får indledende samtale hos sagsbehandler i JC, i forbindelse med det ordinære kontaktforløb. Alle borgere har en ordinær samtale inden jul. Udebliver borgeren fra samtalen, overgår denne til orange kategori. De orange borgere skal have den indledende samtale ved tovholderne. De Blå borgere fortsætter i deres særligt tilrettelagte forløb (STU). Arbejdsgruppen foreslår, at deres sag alligevel drøftes med tovholdere, og at Laila fra PPR inddrages i forhold til forløbet efter STU. Fremadrettet vil STU erne være del af målgruppen for den nye FØP reform, så derfor kan indsatsen i Brug for alle lige så godt være på forkant med dette og allerede nu tænke langsigtet i stedet for at udskyde problemerne. De røde borgere får intet forløb. Det er gennem det indledende samtaleforløb, at tovholderne skal under huden på borgerne, vinde deres tillid og komme til bunds i deres problemstillinger. Hvis dette ikke lykkes, vil det være en umulig opgave for det tværgående team at komme til bunds i problemerne. Det forberedende skema (se bilag 1) fra Arbejdsmarkedsstyrelsen udfyldes sammen med borgeren til den indledende samtale. Skemaet indgår som forberedelse for mødet i tværfagligt team og danner grundlag for sammensætningen af teamet. Arbejdsgruppen foreslår, at der afholdes et afklarende møde med tværfagligt team inden projektstart, for at definere behovet for viden om borgeren. Tværfaglig afklaring Indkaldelse af tværfagligt team. Tovholdere indkalder og sammensætter teamet på baggrund af det forberedende skema. Teamets møder bør følge en fast mødeplan. Tværfagligt team mødes med borgeren. Tovholder sidder for bordenden med borgeren. Teamet lytter og vejleder samt kommer med anbefalinger til tovholder om relevante indsatser. Hvis borger ikke deltager, så gennemføres mødet alligevel. Her kan tovholderne med fordel pulje borgerne, så der eksempelvis er en del med fokus på misbrug og en anden del med fokus på psykiske problematikker. På denne måde er der kun de relevante ressourcepersoner til stede, og de behøver ikke indkaldes af flere omgange eller deltage i sager, som ikke er relevante for dem. 3 Hver borger skal have en samtale i perioden fra d.1.9. til Der skal således gennemføres 14 samtaler pr uge. Hvis der allokeres ½ time til hver borger i det tværfaglige team, er det samlede ressourceforbrug på 109 timer. Hvis tværfagligt team mødes hver 14. dag i hele perioden (10 md.), skal der tales med 4-5 borgere på hvert møde.

4 Eksempel på borgernes inddeling i arketyper og arketypernes betydning for bemandingen af tværfagligt team: Indvandreren med bevægeapparatlidelser og psykiske problemer Den midaldrende mand med alkoholmisbrug og fysiske problemer Den yngre mand med psykiske og sociale problemer Den yngre kvinde med psykiske problemer Den midaldrende kvinde med psykiske og fysiske problemer Borger og Jobcenter Sundhedscenter Familiecenter UU Lægekonsulent Socialcenter x x x x X X x X X X X x X X X x x x X X X x Bemærk: Arketyperne er baseret på kilden: Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, maj 2012 Indsatsen over for borgere i matchgruppe 3 Det er vigtigt, at være opmærksom på, at efterhånden som teamet har mødtes nogle gange bliver tovholderne også mere bekendte med de forskellige indsatsmuligheder. Herved bliver det på sigt kun nødvendigt, at indkalde ressourcepersoner ved tvivlsspørgsmål i stedet for ved alle møder. Indsatsplan Tovholder aftaler indsatsplan med borgeren på grundlag af indledende samtaleforløb og møde med tværfagligt team. Indsatsplanen skal indeholde beskrivelse af indsatser, tidsplan/rækkefølge af indsatser og hvem der varetager indsatsen. Indsatsplanen erstatter den lovpligtige jobplan. Det skal være muligt for borgeren, at deltage i flere parallelle forløb på samme tid. Indsatserne kan være på individniveau eller på gruppeniveau, f.eks. kan der være basis for at oprette et hold for personer med problemer i forhold til bevægeapparatet. Det er vigtigt, at tilbuddene åbner mulighed for at skabe sociale netværk, og at de er sundhedsforberedende. Arbejdsgruppen anbefaler, at indsatsplanen opdeles på måneder. Tovholder og sagsbehandler kan trække på ressourcenetværket undervejs. Selve indsatsen skal der følges op på. Den instans, som igangsætter et forløb for borgeren, har ansvaret for at advisere tovholderne, hvis borgeren ikke følger forløbet eller der opstår problemer. Det er herefter tovholderne, som griber ind og tager fat i borgeren. Hvis der er problemer, eller der mangler ressourcer, er det vigtigt, at tovholderne hele tiden holder sig for øje, at de almindelige ydelser også fortsat kan benyttes! Eks. Hjemmevejledning, den almindelige mentorordning osv. En indsats kan godt have fokus på motivation i stedet for målsætning. Eksempelvis vil det for nogle borgere være umuligt, at have ædruelighed som mål i første omgang. Der vil det være mere givtigt at fokusere på, at de skal motiveres til at få lyst til at arbejde for ædruelighed. Selve projektet kan justeres undervejs, efterhånden som deltagerne bliver klogere, og arbejdsgruppen foreslår at der gennemføres en evaluering omkring jul. Øvrige procedurer/informationer Borgere, som om-matches til matchgruppe 2, skal kun fremlægges for det tværgående team, såfremt der er problemer med deres nuværende indsats. 4

5 Tovholderne skal begge have adgang til KMD Opera, så de kan opdatere borgerens sag løbende. Arbejdsgruppen foreslår, at de øvrige centre sender information om borgerne til tovholdere pr. mail, som herefter kopieres ind i opera, så hele sagen ligger i et system. Der skal ske en kulturændring både internt og eksternt. Der har længe været fokus på, hvad borgeren ikke kan og på førtidspension som en målsætning. Dette skal ændres, og det kræver både tid og kompetenceudvikling! Mulighed for sanktionering er vigtigt, hvis borgeren nægter at deltage. Det er dog meget vigtigt at have øje for, om det handler om manglende vilje eller manglende ressourcer. Det er borgere med komplekse problemstillinger, og derfor er det vigtigt, at afdække årsagen bag fravær eller lignende. Samtidig skal de heller ikke sanktioneres, hvis deres økonomi er så dårlig, at en sanktionering vil sætte dem på gaden. Projektets parter Arbejdsgruppen foreslår nedenstående organisering: Styregruppe Dan Nielsen/Merete Kieme Helle Madsen Jan Bartholomæussen Hans V. Jensen Linne Mogensen (konsulent) Henning Thomsen (konsulent) Evt. tovholder(e) Styregruppen har det overordnede ansvar for: 1) Økonomien i projektet 2) Forestå den overordnede styring af projektet ved at se på progression og opnåelse af mål 3) Drøfte nødvendige ændringer/justeringer i projektorganiseringen 4) Forestå kontakten til Beskæftigelsesregionen og holde sig løbende opdateret på eventuelle ændringer/udviklinger. Herunder forestå evaluering af projektet i løbende dialog med beskæftigelsesregionen. 5) Projektsekretariat 6) Styregruppen drøfter, på baggrund af erfaringer fra projektet, modeller for fremtidig organisering 2 tovholdere (BSO primær, JC sekundær) De 2 tovholdere samarbejder tæt og har den overordnede koordineringsopgave. Deres primære opgaver vil være at: 1) At have overblik over alle 219 borgere, og hvilken farvekategori de skal være indplaceret i 2) I første omgang er det dem, som forestår den indledende samtale med de tunge borgere (orange kategori) 3) Det er tovholderne der indkalder det tværfaglige team på baggrund af borgernes forberedende skemaer (som skitserer ønsker og problemstillinger) 4) Deltage på mødet i det tværfaglige team 5) Udarbejde indsatsplan på baggrund af mødet i det tværfaglige team 6) Følge op på indsatsen. Eksempelvis skal tovholderne kontaktes, når en borger ikke følger en indsats. Tovholderne er herefter dem, som følger op på problemet. 7) Melde tilbage til projektgruppen, hvis de oplever problemer/forhindringer i forhold til organiseringen af projektet. 5

6 Se funktionsbeskrivelse for primær og sekundær tovholder i bilag 2. Det tværfaglige team Teamet er et rådgivende organ, som skal komme med anbefalinger til indsatsen. De er ikke myndigheden, men det er vigtigt, at deres anbefalinger tages alvorligt! Det tværfaglige team skal ifølge projektbeskrivelsen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen indeholder følgende kompetencer: 1) En person fra beskæftigelsesforvaltningen med beslutningskompetence og viden om udsatte ledige og lokale beskæftigelsestilbud for målgruppen (fx en jobkonsulent). 2) En person fra socialforvaltningen med beslutningskompetence og viden om lokale tilbud til udsatte efter Serviceloven 3) En person med viden om fysiske og især psykiske lidelser samt kendskab til relevante kommunale, regionale og private tilbud for sindslidende med angst, depression, skizofreni, mv. (for eksempel en psykiater, læge, psykolog eller psykiatrisk sygeplejerske). Der kan både være tale om eksterne eller personer, der allerede er tilknyttet jobcentret 4) En person med viden om ungeindsatsen og lokale uddannelsestilbud (for unge u/ 30 år) 5) Jobcentret kan herudover inddrage øvrige relevante personer. Disse kompetencer kan dog godt være fordelt på færre end 4 personer. Ud over kernen, som skal være til stede ved møderne, foreslår arbejdsgruppen at der nedsættes et ressourcenetværk, som kan indkaldes ad hoc. Dette kan eksempelvis være en støtte-kontaktperson, borgerens egen læge eller en person fra Vallensbæk/Ishøj Kommune, som hører til Familiecenteret, er sundhedsfaglig konsulent, fra UU m.m. Leverandør- og tilbudsliste Der vil være brug for en oversigt over tilbud og leverandører indenfor beskæftigelse, social og sundhedsområdet. I forbindelse med en undersøgelse af jobcenteret, skal der udarbejdes en oversigt over tilbud. Denne kan formentlig også bruges i forbindelse med Brug for alle. Tidsplan Deadline/starttidspunkt Aktivitet Udsøgningsvejledning modtages fra beskæftigelsesregionen Uge 29 Indledende screening af borgere mhp inddeling i fire gmålgrupper Udmøntningsplan godkendes af Helle Madsen og Dan Nielsen Jobcenter udpeger mentor/tovholder BSO udpeger tovholder Forberedelse og information til sagsbehandlere i Jobcenteret påbegyndes Screeningsperiode: Individuelle samtaler med alle borgere i projektet Deadline for indstilling af ressourcepersoner til det tværfaglige team Ca Afklarende møde med tværfagligt team inden projektstart Ydelseskatalog på plads Informationsmateriale til borgere skal være klart Ultimo sept. Beskæftigelsesregionen inviterer til opstartsseminar Tværfagligt team i drift Projektet afsluttes 6

7 Økonomioverslag Budget for indsats Indtægter Udgifter Til samtaleforløb, tværfaglig afklaring, indsatsplaner 794 Virksomhedskonsulent/mentor 250 Mentorstøtte eller kompetenceudvikling til nydanske kvinder kr kr. 149 BSO tovholder frikøb fuld tid 480 JC tovholder/mentor frikøb fuld tid 420 Lægekonsulent honorar v/ca. 50 timer 40 Psykolog/psykiater honorar v/ca. 50 timer 40 Sundhedsafdelinger 20 Familiecentret samlet honorar for medvirken 15 UU-center samlet honorar for medvirken 15 Virksomhedskonsulent honorar v/ca. 219 timer 55 Andre udgifter 108 I alt Det allervigtigste ressourcepunkt er det indledende samtaleforløb. Det er her benarbejdet skal laves og vi skal under huden på borgeren og vinde tillid! Ellers får vi ikke et optimal udbytte af det tværgående team! Kompetenceudvikling Der er kr ,- til kompetenceudvikling af tværgående team inklusive jobcentermedarbejdere. Kompetenceudviklingsbehov: Kultur- og holdningsbearbejdning; spotte ressourcer fremfor problemer Målgruppe: Tværfagligt team Sundhedspædagogik og kommunikation (f.eks. v/sundhedskoordinator Lise Jørgensen) Målgruppe: Tovholdere og jobcentermedarbejdere I det indledende samtaleforløb er det kritisk, at sagsbehandler og tovholder evner at skabe den gode relation til borgeren, og her kan spørgeteknikker hjælpe Videndeling lære hinanden at kende i tværfagligt team 7

8 Bilag 1 Forberedende skema 8

9 Bilag 2 Funktionsbeskrivelse for de to tovholdere Den primære tovholder Overordnet set skal tovholderen være god til at motivere og relatere til borgere med store sociale vanskeligheder. Det er helt centralt, at tovholderen er i stand til at møde borgeren, der hvor borgeren er. Tovholderen skal være udadvendt og god til at samarbejde med forskellige typer af mennesker. Især er det helt centralt, at tovholderen kan indgå i et meget tæt samarbejde med tovholderen fra Jobcenteret. Samtidig skal tovholderen være en arbejdshest, som: - Er stærk inden for det socialfaglige område - Kan tage initiativ - Kan tage ansvar - Kan tænke kreativt og uden for kassen - Kan arbejde struktureret og bevare overblikket - Er en utrættelig optimist, også når tingene ikke lykkes Overordnet set er tovholderens funktion, at være den overordnede koordinator for hele forløbet sammen med tovholderen fra Jobcenteret. Det er dem, som sammen skal sørge for, at forløbet skrider fremad som planlagt og gribe ind, hvis der opstår problemer. Arbejdsopgaverne for de 2 tovholdere vil primært være: 1. At have overblikket over alle 219 borgere, og hvilken farvekategori de skal være indplaceret i 2. I første omgang er det tovholderne, som forestår den indledende samtale med de tunge borgere (gul kategori) 3. Det er tovholderne der indkalder det tværfaglige team på baggrund af borgernes forberedende skemaer (som skitserer ønsker og problemstillinger) 4. Deltage på mødet i det tværfaglige team 5. Udarbejde indsatsplan på baggrund af mødet i det tværfaglige team 6. Følge op på indsatsen. Eksempelvis skal tovholderne kontaktes, når en borger ikke følger en indsats. Tovholderne er herefter dem, som følger op på problemet. 7. Det er samtidig tovholderne der tager fat i borgeren og følger denne til en indsats eksempelvis, hvis borgeren ikke kan møde uden støtte. 8. Melde tilbage til projektgruppen, hvis de oplever problemer/forhindringer i forhold til organiseringen af projektet. 9. Den primære tovholder referer til faglig leder i Borger og Socialservice Den sekundære tovholder /mentor Den sekundære tovholder/mentor skal indgå i et tæt samarbejde med den primære tovholder fra Borger- og Socialservice. En betydelig del af de opgaver og krav, som er beskrevet for den primære tovholder, gælder også for den sekundære tovholder/mentor. Den sekundære tovholder/mentor har sit faglige udgangspunkt fra jobcenteret. Erfaring er nødvendigt. Personen skal være ressourcespotter og god til at motivere og relatere til borgere i målgruppen, som er kendetegnet ved at have komplekse sociale-/sundheds- og 9

10 beskæftigelsesmæssige problemstillinger. Vedholdenhed er et vigtigt karaktertræk ved den person, som søges, ikke mindst i forhold til at sikre progression for målgruppen. Tovholder/mentor har et godt indblik i jobcenterets tilbud til målgruppen og kunne pege på mangler i forhold til behovene. Den sekundære tovholder har en selvstændig rolle med at virke som social mentor. Som social mentor støtter tovholderen borgeren i at overkomme de hindringer, som betyder, at det er vanskeligt at blive indsatsklar eller jobklar (hjælpe med at skabe struktur, fysiske og psykiske barriere, misbrug, mødestabilitet etc.) Den sekundære tovholder refererer til faglig leder i Jobcenteret. 10

11 Bilag 3 Indsatsskema 11

12 Bilag 4 To do liste Der skal; - udarbejdes en detaljeret plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - videregives information til medarbejdere i JC om Brug for alle - udarbejdes ydelseskatalog, som løbende opdateres efterhånden som tilbuddene udvikles for at matche borgerne. - aftales med medlemmerne af tværfagligt team hvilken information de skal have forud for et møde - udarbejdes infomateriale til borgerne, og borgerne skal informeres om, at deltagelse er obligatorisk og at de vil blive sanktioneret, hvis de ikke møder og deltager aktivt. Endelig skal borgerne vide, hvem de skal kontakte, hvis de ikke kan møde til en indsats! - aftales procedure og samarbejde ved sanktionering med ydelseskontoret - Aftales evalueringsterminer og evalueringsfokus i styregruppen - beskrives hvilke faglige profiler, som ønskes til tværfagligt team, og hvem der beder afdelingerne om at udpege personer til tværfagligt team og ressourcenetværk. 12

13 Opfølgning Bilag 5 Projektets flow 219 cpr.nr. Screening Fortsat passive Borgere, som JC er i kontakt med Borgere, som er i behandling i BSO Unge i gang med STU Indledende samtaleforløb v/sagsbeh. i JC Indledende samtaleforløb v/tovholder Sparring m. tværfagligt team og ressource-netværk Vurdere skema og indkalde team Tværfagligt møde m borger Aftale indsatsplan Sparring m. tværfagligt team og ressource-netværk Igangsætte indsatser Igangsætte indsatser Igangsætte indsatser Job eller uddannelse Fra match 3 til match 2 Fortsat passiv Indstilles til permanent forsørgelse 13

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere P R O J E K T B E S K R I V E L S E Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere 6. juni 2012 J.nr. 2012-0000313 2. kt. Problemstilling Målgruppen for initiativet Brug for alle er kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen a1 Agenda Målgruppen Udfordringer og muligheder Elementerne i Brug for alle Inspirationsoplæg fra jobcenter Hvad skal der ske lige

Læs mere

Projektgrundlag. Projektnavn: Projektperiode: SBSYS sagsnummer: Nedbringelse af tilgang til permanent forsørgelse 15.04.10-P20-9-20.

Projektgrundlag. Projektnavn: Projektperiode: SBSYS sagsnummer: Nedbringelse af tilgang til permanent forsørgelse 15.04.10-P20-9-20. Projektnavn: Projektgrundlag Projekt Brug for Alle Projektleder: Heidi Andersen Indsatsområde: Nedbringelse af tilgang til permanent forsørgelse Projektperiode: 01.08.2012 31.07.2013 SBSYS sagsnummer:

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Brug for alle - en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 3. Informationsmøde den 14. juni 2012

Brug for alle - en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 3. Informationsmøde den 14. juni 2012 Brug for alle - en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 3 Informationsmøde den 14. juni 2012 Program Brug for alle et nyt initiativ Ved Beskæftigelsesregionen Formål med initiativet, elementerne

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST KVIK v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST Kort om KVIK KVIK: Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for Kontanthjælpsmodtagere Målgruppe: Kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 2 (med max 1 ½ år på ydelsen) og matchgruppe

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 6. november 2012 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Mødet med borgeren og udarbejdelsen af Indsatsplanen. Modul 4

Mødet med borgeren og udarbejdelsen af Indsatsplanen. Modul 4 Mødet med borgeren og udarbejdelsen af Indsatsplanen Modul 4 Agenda for modul 4 1. Sagsbehandlerens forberedelse af materiale til mødet med det tværgående team 2. Det tværfaglige team hvordan kan det arbejde?

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Netværksmøde om implementering af føp/fleksreformen 13.dec. 2012 Beskæftigelsesregion Syddanmark Program for workshops 13.00-13.30: Drøftelse af opgaver og opmærksomhedspunkter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Baggrund for reformen fleksjob og førtidspension Den grundlæggende intention bag dette lovforslag er at

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Sygedagpengeanalyse. Jobcenterchefseminar 13. marts JOBCENTERCHEFSEMINAR

Sygedagpengeanalyse. Jobcenterchefseminar 13. marts JOBCENTERCHEFSEMINAR Sygedagpengeanalyse Jobcenterchefseminar 13. marts 2012 14-03-2012 1 Baggrund for projektet Jobcentrene i Danmark kan konstatere: At sygedagpengeområdet er et område med stadige udfordringer At antallet

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Forslag 1 Afkortning af ressourceforløb Medio 2017 er der i Norddjurs Kommune ca. 125 personer i ressourceforløb. Antallet af deltagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord

UNGEANALYSE. Jobcenter Mariagerfjord UNGEANALYSE Jobcenter Mariagerfjord Ungeanalyse - Jobcenter Mariagerfjord Denne pjece giver en sammenfatning af en COWI-analyse af ledige unge mellem 18 og 29 år tilknyttet Jobcenter Mariagerfjord. Analysen

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 23. maj 2013 J.nr.: 2013-0006947 Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Ressourceforløbet er et centralt element i den reform af førtidspension og fleksjob,

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere D. 10. juni 2013 for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Susanne Wiederquist www.wiederquist.dk LOVBOG www.wiederquist.dk - Fagligt materiale

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og

Læs mere

Gruppearbejde om kvalitetskrav og handlinger ift. god og effektiv opfølgning Aalborg

Gruppearbejde om kvalitetskrav og handlinger ift. god og effektiv opfølgning Aalborg Gruppearbejde om kvalitetskrav og ift. god og effektiv opfølgning Aalborg 24.01.2013 der være særlig fokus på i opfølgningen, og hvor er der særlige udviklingsbehov? : Markerer opgaver som deltagerne vurderer

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013 Kom godt i gang Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune Evaluering november 2013 1 Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede den 21/02 2012 111.500 kr. til projekt Kom godt i

Læs mere

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs:

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs: NOTAT Til Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget Kopi Fra Emne Team Tværs Team Tværs-samarbejdet I marts 2014 blev Notat vedr. forstærket indsats for unge mellem

Læs mere

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 05.12.2012 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 496. Sager og skrivelser til orientering

Læs mere

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsats Υνγεινδσατσ Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under 30 år. Der er en række specifikke regler for unge under

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med beskæftigelsesreformen

Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med beskæftigelsesreformen Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med Aktivitet intention Indhold Målrettet Afsender Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Læs mere

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper.

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. 18.01.13 Tema Målgruppe Projektets navn Baggrund og vision for projektet Tidlig opsporring

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Ressourceforløb. Social- og Sundhedsudvalget, 29. november

Ressourceforløb. Social- og Sundhedsudvalget, 29. november Ressourceforløb Social- og Sundhedsudvalget, 29. november 2016 www.ballerup.dk Hvorfor en sag om ressourceforløb og netop nu? Vi ønsker fornyet og forstærket politisk signal på tværs af udvalg om den tværsektorielle

Læs mere

1. & 2. kvt. Socialcentret Centerstaben

1. & 2. kvt. Socialcentret Centerstaben Center for Familie, Social & Beskæftigelse 6. april 2016 Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2016 1. kvartal 1 Samarbejdsmodellen fra projekt Godt videre skal udbredes til også at omfatte arbejdet med alle

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Unge lediges ressourcer

Unge lediges ressourcer Unge lediges ressourcer - Hvordan finder vi dem? Lars Zøylner Jobcenter Ung? En kommunedækkende enhed for 18 25 årige kontanthjælpsmodtagere. Ca. 20 rådgivere og 1 jobkonsulent + administrativt personale

Læs mere

Ansøgningsskema til Det gode ressourceforløb

Ansøgningsskema til Det gode ressourceforløb Ansøgningsskema til Det gode ressourceforløb Ansøger Kommune Middelfart Navn og titel på projektansvarlig Per Rasmussen, Jobcenterchef Telefonnummer på projektansvarlig 88 88 49 74/ 20 25 39 09 Mailadresse

Læs mere

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Bilag 1 JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 18. september 2015 J.nr. 15/04549 1. Baggrund Reformerne af førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 08. november Sagsbeh: ToNi, ThRa Sagsnr.: /0055360 Dokumentnr.: Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomi- og Administrationsstaben

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 30. maj 2008 J.nr.: 07-320- Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø 1. Emne Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø. 2. Resultatbeskrivelse

Læs mere

Redegørelse 2010 om opfølgning på mål og resultatkrav for bevilling til ekstra jobkonsulenter til Ishøj Kommune

Redegørelse 2010 om opfølgning på mål og resultatkrav for bevilling til ekstra jobkonsulenter til Ishøj Kommune Notat Maj 2011 Redegørelse om opfølgning på mål og resultatkrav for bevilling til ekstra jobkonsulenter til Ishøj Kommune Baggrund For at styrke integrationsindsatsen og hjælpe indvandrere med at få kontakt

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Beskæftigelse og sundhed

Beskæftigelse og sundhed Beskæftigelse og sundhed Investering i arbejdsrettet rehabilitering Seniorkonsulent Torben Birkeholm torben.birkeholm@hjoerring.dk Tlf. 41 22 60 22 29. November 2017 Værdigrundlaget for Arbejdsmarkedspolitikken

Læs mere

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Der blev i maj 2010 nedsat en intern arbejdsgruppe med henblik på analyse af ovenstående område, samt at få et samlet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Temadrøftelsens formål og indhold

Temadrøftelsens formål og indhold Temadrøftelsens formål og indhold Formål: At informere udvalget om forvaltningens brug af mentorer i beskæftigelsesindsatsen set i lyset af kontanthjælpsreformen 2 oplæg med efterfølgende drøftelse 1)

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Ressourceforløb i Jobcenter Aarhus

Ressourceforløb i Jobcenter Aarhus Ressourceforløb i Jobcenter Aarhus Oplæg v. Marianne Eriksen Søren 28 år Flere år på kontanthjælp Arbejdsmarkedscenter peger på førtidspension Bostøtte via VH (ADHD) hver 14 dag. Tidligere hjemløseproblematik

Læs mere

Projekt Ny start Evaluering december 2012

Projekt Ny start Evaluering december 2012 Projekt Ny start Evaluering december 2012 Baggrund Projektet blev etableret på baggrund af et behov for at yde en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats til ressourcesvage familier i Rebild Kommune.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark. Førtidspensions- og fleksjobreformen Oplæg på netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer

Beskæftigelsesregion Syddanmark. Førtidspensions- og fleksjobreformen Oplæg på netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer Beskæftigelsesregion Syddanmark Førtidspensions- og fleksjobreformen plæg på netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer isposition Baggrund og intentioner Indhold i indsatserne Processen før og under indsatserne

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan Til samtlige kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T: 72 14 20 00 E: star@star.dk www.star.dk Dato: 10-09-2015 Skrivelse om rehabiliteringsteam

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18. juni 2013 Formål og tema Formål med netværket Bidrage til at begrænse tilgangen

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Personlig mentor et skridt nærmere arbejdsmarkedet. Projektperiode:

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder

Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder Bilag 1 Indsatsmodel i Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder Projektets indsatsmodel bygger på viden om, hvilke indsatser der virker i forhold til at hjælpe de borgere, der befinder

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere