Teknik og Miljø. Klimakommune statusrapport og handleplan 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik og Miljø. Klimakommune statusrapport og handleplan 2010"

Transkript

1 Teknik og Miljø Klimakommune statusrapport og handleplan 2010

2

3 Indledning Resultat af kortlægningen Slagelse Kommune indgik i januar 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. I aftalen forpligter kommunen sig som virksomhed til at reducere CO 2 -udledningen med 2 % om året frem til Aftalen indebærer, at kommunen: - skal udarbejde en opgørelse (baseline) over kommunens CO 2 -udledning i skal udarbejde en klimahandleplan - årligt skal opgøre reduktionen af CO 2 -udledningen og offentliggøre resultatet. I 2009 blev der lavet en kortlægning af CO 2 -udledningen for For at sikre og dokumentere at Slagelse Kommune lever op til aftalen kortlægges udledningen én gang årligt. Nærværende dokument indeholder en opgørelse over CO 2 - udledningen i 2008 og 2009, en vurdering af de opnåede resultater i 2009 og en handleplan for 2010 i overensstemmelse med forpligtelserne i klimakommuneaftalen. Byrådet har efter indgåelse af klimakommuneaftalen valgt også at tiltræde den Europæiske Borgmesterpagt om klima og hermed forpligter kommunen sig til at brede klimaindsatsen ud til hele kommunen som geografisk område. Ligeledes er det besluttet, at der i 2010 skal udarbejdes en klimaplan over kommunens samlede klimaindsats. Nærværende opgørelse og handleplan er således kun et delelement i kommunens samlede klimaindsats. Opgørelsen for 2009 viser, at Slagelse Kommune som virksomhed har opnået besparelser på både el og brændstofforbrug sammenlignet med Med enkelte undtagelser er alle energibesparelsestiltag i de kommunale bygninger, som var omfattet af handleplanen for 2009, gennemført. Derudover er der gennemført et par yderligere tiltag. Brændstofforbruget til transport er ligeledes reduceret i 2009 i forhold til Det største fald er sket inden for plejepersonalekørsel, som hovedsagligt skyldes anvendelse af nyere og mere energieffektive køretøjer. Skøjtebanen blev i 2008/2009 erstattet med en kunstskøjtebane, og dermed er der sparet energi til nedkøling af anlægget. Den samlede CO 2 -emission i 2009 er faldet med 3,5 % i forhold 2008, og dermed er målet om 2 % reduktion opfyldt. Tabel 1: CO 2 emissioner fra Slagelse kommune som virksomhed (emission i tons CO 2 ) Kommunale bygninger Bygninger (el) Bygninger (varme)** Transport Plejekørsel (tjenestebiler) Teknik og Miljø, Drift og Anlæg (tjenestebiler og private biler) Entreprenørservice (kørsel og forbrug) Vejbelysning Idrætsanlæg Skøjtebane 48 - I alt (kommunen som virksomhed) Ændring i forhold til ,5 % **graddagekorrigerede emissioner - 3 -

4 2009 var koldere end 2008, og derfor er CO 2 emissioner fra varme fra de kommunale bygninger graddagskorrigeret. Afgrænsning og metode Nedenfor følger en beskrivelse af de afgrænsninger, der er foretaget i forbindelse med kortlægningen. For at sikre at data er direkte sammenlignelige for 2008 og 2009 har det været nødvendigt at genberegne emissionen fra de kommunale bygninger for Omfang af CO 2 -kortlægning CO 2 -kortlægningen dækker forskellige kommunale driftsaktiviteter, som er anført nedenfor. Derudover er vejbelysning under SK Forsyning medtaget: Kommunale institutioners el- og varmeforbrug - administrationsbygninger - skoler - daginstitutioner - fritids- og ungdomsklubber - specialinstitutioner - kulturinstitutioner - andre kommunale bygninger - ældrepleje El- og varmeforbrug ved idrætsanlæg (svømmehaller, sportshaller mv.) Brændstofforbrug til Entreprenørservice under Vej og Parkområdet (græsslåning, ukrudtsbekæmpelse m.v. ) Transport o Tjenestekørsel i tjenestebiler Center for Teknik og Miljø Center for Drift og Anlæg Plejepersonale (hjemmepleje) o Tjenestekørsel i egen bil Center for Teknik og Miljø Center for Drift og Anlæg Vejbelysning (under SK Forsyning, som dog er midt i en proces med at overtage vejbelysning fra SEAS- NVE, hvorfor data for 2009 baserer sig på et skøn). Kriterier og afgrænsning Slagelse Kommune har i kortlægningen taget udgangspunkt i Danmarks Naturfredningsforenings Vejledning til opgørelse af dokumentation af kommunens CO 2 -udledninger og reduktioner. Følgende betragtninger har ligget til grund for afgrænsningen: - Har aktiviteten relevans i forhold til CO 2 -udledning - Findes der tilgængelige og pålidelige data - Er der potentiale for at reducere CO 2 -udledningen fra aktiviteten - Har kommunen indflydelse på driften af aktiviteten og dermed direkte mulighed for at optimere driften og reducere energiforbruget CO 2 -kortlægningen omfatter kun aktiviteter, der er udført af kommunen og ikke aktiviteter, der ligger før eller efter den kommunale aktivitet. Der medtages således ikke CO 2 -udledning for produktion og transport af de varer, tjenesteydelser m.m., som kommunen køber. Ligeledes medtages som udgangspunkt ikke aktiviteter, som er udliciteret, og hvor kommunen kontraktligt er - 4 -

5 bundet uden muligheder for at reducere udledningen i en given periode. I regnskabet er der kun medtaget data om drivhusgassen CO 2 og ikke andre drivhusgasser såsom metan og lattergas. Metodebeskrivelse Metodebeskrivelse og forudsætninger for beregningerne er vedlagt i bilag 1. Data er indhentet direkte fra de relevante kommunale centre og SK- Forsyning. Data på energiforbrug fra de kommunale bygninger og CO 2 opgørelser fra opvarmning stammer fra dataudtræk fra energiregistreringssystemet Min energi. Systemet dækker over 200 institutioner, og således kan der ske små dataændringer i takt med diverse justeringer. Handleplan for 2010 Ifølge klimakommuneaftalen skal der udarbejdes en handleplan for, hvordan kommunen sikrer opfyldelse af den aftalte CO 2 - reduktion på 2 % årligt i perioden Nærværende handleplan gælder for Handleplanen er udarbejdet af Center for Teknik og Miljø i samarbejde med Center for Drift og Anlæg (Kommunale ejendomme og Entreprenørservice), IT & digitalisering, Center for Ældre og SK Forsyning. Handleplanen indeholder en oversigt over indsatser, som sættes i værk i Handleplanen indeholder indsatser inden for de områder, der er omfattet af CO 2 -kortlægningen, og er derfor ikke en udtømmende beskrivelse af alle CO 2 -reducerende indsatser i kommunen. Handleplanen skal nødvendigvis kunne uddybes og tilpasses løbende. Det kan vise sig nødvendigt at ændre i planen, såfremt at de planlagte indsatser vurderes utilstrækkelige i forhold til at nå CO 2 -målet. For at nå målet om 2 % reduktion skal CO 2 -udledningen i 2010 reduceres med ca. 275 tons. Indsatser På næste side er en oplistning af, hvilke indsatser som er/skal sættes i værk for at nå CO 2 -målet i

6 Tid/succeskriterie Energibesparelsesprojekter i de kommunale institutioner Handling Indsats Anslået CO 2 - reduktionspotentiale 270 tons Se bilag 2 Projekterne (jf. bilag) er gennemført inden udgangen af 2010 Aktører/ ansvarlig Kommunale ejendomme Status Bemærkninger Påbegyndt Ca. 340 tons i 2009 / 2010 (med ca. 50 % gennemslag i 2010) og 1200 tons i 2010 / 2011 med ca. 8 % gennemslag i Den beregnede reduktion i 2010 er således 170 tons tons. Netværk for energiansvarlige på skoleområdet Udskiftninger af biler, Entreprenørservice Energibesparende foranstaltninger i Entreprenørservice Fastholde tidligere opnået reduktion på skolerne Uvist Uvist Gennemføre 3-4 netværksmøder årligt Indkøb af 2 nye miljøvenlige fejemaskiner og 2 biler At der minimum afholdes 3 møder inden udgangen af 2010 Løbende Kommunale ejendomme Entreprenørservice Lys- og varmestyring på offentlige toiletter, udskiftning af lys og pære til lavenergi. Energigennemgang af springvand. Pumper i springvand udskiftes efter nedbrud til mere energivenlige. Entreprenørservice 2 møder afholdt Ny stor fejemaskine er taget i brug 1.april. Den anden fejemaskine tages i brug ca. uge 38. To nye biler er indkøbt. Påbegyndt 12 lamper 300 W er udskiftet til 75 W Der er afsat 4 mio. kr. til området i Den store fejemaskine medfører en besparelse på ca. 50 l. diesel pr. arbejdsdag

7 Elbesparende foranstaltninger på ITområdet Gennemføre eksempelprojekt på Dahlsvej 3 Energieffektiv kørsel i hjemmeplejen Handling Tid/succeskriterie Kvalifikationsuddannelse af chauffører med henblik på energirigtig kørsel 7,8 tons Udskiftning af ca. 275 pc er i administration til mindre energiforbrugende i 2010 Uvist Udskiftning af lysstyring i udvalgte områder m.m. Uvist Gennemførelse af konkurrencen Hvem kører længst på en tankfuld benzin? Personalemøderne vil være dér, hvor konkurrencen introduceres, og der vil blive hængt sparetips i billedform op på, hvordan man kører miljørigtigst. Indsats Anslået CO 2 - reduktionspotentiale Energieffektiv kørsel, Uvist Entreprenørservice Projektet er gennemført inden udgangen af 2010 Aktører/ ansvarlig Entreprenørservice IT & digitalisering Agenda 21 Kommunale Ejendomme Center for Ældre Status Opstartes 4. oktober Begyndes efter efterårsferien 2010 Bemærkninger 29 personer (stort kørekort) på kursus frem til ultimo Derefter sigtes der mod at sende de resterende 100 personer på kursus frem til 2014 Opsamling Handleplanen sigter efter, at der iværksættes de nødvendige indsatser for at reducere CO 2 -udledningen med ca. 275 tons i Det er forventningen, at kommunen qua de indsatser som sættes i værk opfylder CO 2 -målet for Det skal pointeres, at de angivne CO 2 -reduktionsmål i handleplanen i vid udstrækning er baseret på skøn og derfor behæftet med stor usikkerhed. En række af indsatserne vil først blive iværksat ultimo 2010, hvorfor de afledte effekter først vil virke fuldt ud fra Dette gælder fx konvertering af naturgas til fjernvarme i Rosenkildeparken, hvor den forventede effekt er ca tons CO 2 -reduktion, når det er fuldt implementeret i Udgangspunktet for handleplanen har været at plukke de lavest hængende frugter først. Potentialet for CO 2 -fortrængning vil derfor svinde ind over årene, hvilket fordre en tilsvarende større indsats for at nå CO 2 -målet

8 Bilag 1 Metodebeskrivelse og forudsætninger for CO 2 -kortlægningen Basisår År 2008 er valgt som basisår. Drivhusgasser Det er kun CO 2 som er medtaget i kortlægningen, dvs. at der ikke indgår andre drivhusgasser i beregningerne. Energi Energiregistreringssystemet Min energi er etableret i over 200 af kommunens bygninger. Registreringer foregår delvis automatisk, delvis manuelt, og der gennemføres løbende data tilpasning og justeringer. Opgørelsen omfatter derfor kun bygninger, hvor det har været muligt entydigt at få opgjort energiforbruget. Fx er bygninger hvor en del af bygningen anvendes af andre end kommunen ikke medtaget i opgørelsen. Ligeledes er strømforbruget fra større byggeprojekter ikke medtaget i analysen. Områder hvor der er åbenlyse fejl i aflæsningen er heller ikke medtaget. På grund af justeringer i energiregistreringssystemet har det været nødvendigt at genberegne emissionerne for El Som forudsætninger for beregning af CO 2 -udledningen fra elforbrug er anvendt gennemsnitsværdi for CO 2 -udledningen (Miljødeklaration fra Energinet.dk) for produktion af elektricitet i Østdanmark. Værdien indeholder et energitab til det overordnede transmissionsnet, og der er anvendt en fordeling på kraftvarmeværket efter den såkaldte 125 % metode. Tabel 2: Emissionsfaktorer for el Emissionsfaktorer el (g CO 2 / kwh) 2008 El 429 I 2009 blev der gennemført flere energitiltag, hvilket medførte, at der blev brugt ca. 1 % mindre el. Tabel 3: Elforbrug i de kommunale bygninger Elforbrug (MWh) *) Kortlægningen omfatter kun kommunale institutioner. Disse forventes at udgøre over 90 % af den samlede kommunale bygningsmasse. Kommunale ejendomme, som er ubemandet (f.eks. toiletter) er ikke omfattet af kortlægningen. Hovedparten af ældre/plejeboliger ejes af boligselskaber, og disse er ikke omfattet af kortlægningen

9 Varme I forbindelse med beregning af emissioner fra fjernvarme er 125 % regel anvendt, således at der sikres en sammenhæng mellem de anvendte emissionsfaktorer for el og varme. Tabel 4. Anvendte emissionsfaktorer for varme Emissionsfaktorer (kg CO2 / MWh) 2008 Slagelse fjernvarme 8* Korsør fjernvarme 207* Hashøj fjernvarme 38** Naturgas (kg CO2 / m3) 2,25 Olie (kg CO2 / kwh) 2,6 * 2008: beregnet efter 125 % regel. **se varmeplan for Slagelse kommune. Biobrændsler (træpiller, bioolie m.v.) er regnet CO 2 -neutralt. På Korsør fjernvarmeværk blev der i slutningen af 2008 taget en træflis fyret kedel i brug, emissionsreduktionen er dog ikke afspejlet i beregningerne. Det har ikke været muligt entydigt at få opgjort MWh varmeforbrug for 2008 eller CO 2 -udledning fra kommunale bygninger Min energi er anvendt til at få opgjort elforbruget i MWh. Det tal blev anvendt til at beregne CO 2 fra el. Data på CO 2 emission fra varme er trukket direkte fra Min energi og derefter graddagskorrigeret. Tabel 5: CO 2 udledning fra de kommunale bygninger (graddagskorrigeret) CO 2 -udledning fra de kommunale bygninger (tons CO 2 ) El Varme Sum Transport I 2009 er hjemmeplejen blevet omorganiseret, således at områderne nu er delt op i område nord, syd og myndighedsbehandling. CO 2 - udledning fra kørsel i tjenestebiler er opgjort per indkøbt brændstof. I to af distrikterne kører en stor andel af personalet i egen bil. Opgø

10 relsen over kørte km er kun indhentet for 2009 og ikke 2008, hvorfor den ikke indgår direkte i sammenligning med emissionerne for Opgørelser over kilometergodtgørelser er fremsendt af Center for Økonomi efter aftale med de berørte centre. Tjenestebiler CO 2 -udledningen fra kørsel i tjenestebiler og i hjemmeplejen er opgjort ved hjælp af opgørelser over brændstofforbrug fra perioden januar december Som forudsætning for beregning af CO 2 udledning fra transport er anvendt de anbefalede tal fra Danmarks Naturfredningsforening. Tabel 6: CO 2 udledning fra brændstoffer Udledning af CO 2 kg CO 2 /liter Benzin 2,400 Diesel 2,650 Tabel 7: CO 2 udledning fra kørsel i tjenestebiler i det tekniske område Emission fra kørsel i tjenestebiler Tekniske område liter benzin liter diesel Center for Drift og Anlæg Center for Teknik og Miljø Emissionsfaktorer (kg CO 2 / enhed ) 2,40 2,65 Total kg Total ton CO 2 6,6 11,6 Tabel 8: CO 2 udledning fra kørsel i tjenestebiler plejepersonalekørsel Emission fra kørsel i tjenestebiler Plejepersonalekørsel liter benzin liter diesel Plejeområde nord Plejeområde syd Myndighedsbehandling Handicap og Socialpsykiatri Emissionsfaktorer (kg CO 2 / enhed ) 2,40 2,65 Total kg Total ton CO2 4,0 150,0 I forhold til indberetning til DN er det dog kun områder nord, syd og myndighedsbehandling som medregnes. Emission derfra er 152 tons CO 2. I 2009 blev en del af tjenestebiler udskiftet til mere energirigtige biler

11 Arbejdskørsel i egen bil Arbejdskørsel i egen bil er opgjort for Center for Teknik og Miljø og Center for Drift og Anlæg ved udbetalt kilometergodtgørelse. Ved beregning af CO 2 -udledning fra kørsel i egen bil i tjenesteøjemed er følgende gennemsnitsværdi anvendt: 0,164 kg CO 2 /km. Tabel 9: CO 2 udledning fra kørsel i eget bil, tekniske område Emission fra kørsel i egen bil Tekniske område kørsel i egen bil (km) Center for Drift og Anlæg Center for Teknik og Miljø Emissionsfaktorer (kg CO 2 / enhed ) 0,164 Total kg Total (ton CO 2 ) 18,7 Derudover er også plejepersonalekørsel i egen bil under Center for Ældre, samt kørsel under 96 under Center for Socialpsykiatri opgjort vha. udbetalt kilometergodtgørelse. Dette er en udvidelse af opgørelsen i forhold til 2008, og derfor indgår tallet ikke direkte i sammenligning med emissionerne for Tabel 10: CO 2 udledning fra kørsel i eget bil, plejepersonalekørsel Emission fra kørsel i egen bil Plejepersonalekørsel kørsel i egen bil (km) Plejeområde nord Plejeområde syd Myndighedsbehandling Handicap og Socialpsykiatri Emissionsfaktorer (kg CO 2 / enhed ) 0,164 Total kg Total (ton CO 2 )

12 Entreprenørservice Tabel 11: CO 2 udledning fra brændstof brugt i entreprenørservice Entreprenørservice liter benzin liter diesel kg gas Kørsel Brændstof til græsslåning og andre maskiner Brændstof til ukrudtsafbrænding Rum opvarmning Andet Sum: Emissionsfaktorer (kg CO 2 / enhed) 2,4 2,65 3,0 Total kg Total (ton CO 2 ) 579,0 54,3 29,5 Samlet opgørelse over indkøbt brændstof Som en udvidelse af dataindhentning er der indhentet data på, hvor meget brændstof kommunen i alt købte i 2009 via Statoil, Shell, OK og Uno X. Udledningen fra kommunens totale indkøb af brændstof i 2009 var på tons CO 2 Tabel 12: CO 2 udledning fra brændstof købt på kommunens kontonummer Emissioner fra brændstof købt på kommunens kontokort liter benzin liter diesel Købt brændstof Emissionsfaktorer (kg CO 2 / enhed ) 2,40 2,65 Total kg Total ton CO Redegørelsen i forhold til DN dækker over 803 tons CO 2 (entreprenørservice, kørsel i tjenestebiler i det tekniske område og i plejepersonalekørsel) og omfatter således ca. 55 % af den samlede emission fra kørsel i tjenestebiler. Det er ikke muligt ud fra opgørelsen over det totale forbrug af brændstof at koble det til aktiviteter/områder, hvilket er årsagen til, at der ikke er igangsat yderligere specifikke aktiviteter på transportområdet i Gadebelysning SK- Forsyning har fremsendt data på strømforbrug på deres Gadebelysning i 2008, hvor der blev brugt 2891 MWh. I 2009 har SK- Forsyning påbegyndt overtagelse af gadebelysning fra SEAS NVE. Samtidigt udskiftes der også diverse lamper til mere energibesparende lamper. Da det ikke har været muligt at fremskaffe nøjagtige data er forbruget for 2009 skønnet (SK Forsyning)

13 Tabel 13: CO 2 udledning fra gadebelysning Gadebelysning Strømforbrug (MWh) Emissionsfaktorer (tons CO 2 / MWh) 0,429 0,429 Total ton

14 Bilag 2 Oversigt over besparelsesprojekter i de kommunale bygninger i 2010 I løbet af de næste 2-3 år vil samtlige kommunale bygninger i kommunen blive gennemgået mht. energiforbrug, hvorefter en overordnet prioritering og koordineret indsats vil kunne finde sted. Indtil da er fremgangsmåden den at overvåge samtlige bygningernes energiforbrug, lokalisere steder med uforklarligt høje nøgletal og herefter ændre/udskifte installationer med unødigt højt forbrug. Denne fremgangsmåde kombineres med at udskifte udtjente installationer i forbindelse med løbende renovering og projekter. Energibesparelsesprojekter i de kommunale bygninger i 2010 Enhedsnavn Gæstedagplejen Børnehaven Møllebakken Plejehjemmet Lütsensvej 2 Rosenkildevej 83 Anne-Marievej 5 Børnehaven Skovbrynet Børnehaven Elmely Eggeslevmagle Skole Skælskør Plejehjemmet Dalmosehallen Rosenkilde vuggestue Dalmose Skole Rosenkildevej 47 Musikhuset Vestermose Skole pt. sat i bero Rosenkildeparken total Skanderborgvej 5 Skanderborgvej 9 Energitiltag CTS Isolering Udskiftning af varmepumper mv Udskiftning af termostat, isolering af etageadskillese Gaskedel, vvb og solvarme, CTS Solfanger CTS, Dropstik Ny belysning i hal og i bibliotek, ovenlys Udskiftning af termostat. vent Renovering af ventilation og VVB Varme Ventilation Ventilation El Vand og varme Konvertering gas til fjernvarme Konvertering gas til fjernvarme Konvertering gas til fjernvarme

15

16 Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej Korsør September 2010 Redaktion: Mette Lücke Pedersen Design: Teknik og Miljø/NFN Print: Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Klimakommune statusrapport og handleplan 2011

Teknik og Miljø. Klimakommune statusrapport og handleplan 2011 Teknik og Miljø Klimakommune statusrapport og handleplan 2011 Indledning Resultat af kortlægningen Slagelse Kommune indgik i januar 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. I aftalen

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Læsevejledning Dette er det Grønne Regnskab for Slagelse Kommunes egen drift. Dokumentet redegør dermed for ressourceforbruget i de kommunale bygninger og udvalgte medarbejders kørsel. Det Grønne Regnskab

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

CO 2 regnskab

CO 2 regnskab CO 2 regnskab 2007-2010 CO 2 regnskab for Frederiksberg Kommune 2007-2010 Frederiksberg Kommune har den 10. december 2008 indgået en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Aftalens mål

Læs mere

CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune 1 Fald i CO 2 -udledning i 2014 Silkeborg Kommune har forpligtet sig til at nedbringe CO 2 -udledningen med 2 % fra 2013-2015. Regnskabet for 2014 viser

Læs mere

CO2-regnskab For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2013 For virksomheden Silkeborg Kommune Uændret CO 2 -udledning i 2013 Silkeborg Kommune har forpligtet sig til at nedbringe CO 2 -udledningen med 2 % fra 2013-2015. Regnskabet for 2013 viser

Læs mere

CO2-regnskab 2012. For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab 2012. For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2012 For virksomheden Silkeborg Kommune Uændret CO2 udledning i 2012 Silkeborg Kommune sætter nye mål for at begrænse CO2-udledningen. Allerede sidste år nåede kommunen målet om at sænke udledningen

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 24-06-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO2 regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2015... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

Teknik og Miljø. Klimakommune statusrapport og handleplan 2009

Teknik og Miljø. Klimakommune statusrapport og handleplan 2009 Teknik og Miljø Klimakommune statusrapport og handleplan 2009 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Resumé...3 Statusrapport 2008...3 Omfattet af CO 2 -kortlægning...3 Kriterier og afgrænsning...4 Resultatet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2015... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2012. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

CO2 beregning 2015 (inkl. opdateret beregning for 2014) og Klimatiltag for Gribskov Kommune. CO2 beregning 2015 og Klimatiltag 2016

CO2 beregning 2015 (inkl. opdateret beregning for 2014) og Klimatiltag for Gribskov Kommune. CO2 beregning 2015 og Klimatiltag 2016 CO2 2015 (inkl. opdateret 2014) og Klimatiltag 2016 Gribskov Kommune 1 CO2 2015 og Klimatiltag 2016 Indholdstegnelse Indholdstegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2 2015...3 2.1 Afgrænsning...3 2.2 Ændring

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

CO2-regnskab 2008. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO2-regnskab 2008. For virksomheden Jammerbugt Kommune CO2-regnskab 2008 For virksomheden Jammerbugt Kommune - Samlet fra el & varme (ton fra varme (ton Kommunale bygninger i alt 3.604 1.873 Administrationsbygninger 389 124 Skoler 1.856,5 1884,5 Fritids- og

Læs mere

Klimakommune Statusrapport

Klimakommune Statusrapport Klimakommune Statusrapport Nærmere oplysninger: Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf. 99 88 99 88 Mail: raadhus@rebild.dk Rapporten er udarbejdet af Rebild Kommune. Klimakommune statusrapport

Læs mere

Klima kommune indberetning 2008

Klima kommune indberetning 2008 Klima kommune indberetning 2008 Hermed fremsendes den første status rapport for forbrugsåret 2008 Målsætning er, en reduktion af CO² udledningen på 3 % pr. år. Der tages udgangspunkt i forbrug for 2007

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2012 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 01

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013-2 Udarbejdet af Byggeri og Natur 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING 1 Indledning har i en årrække haft fokus på en bred vifte af klimasatsninger. Senest har kommunen

Læs mere

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed 2014, CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 -udledningen og dermed være med til, at begrænse klimaændringerne og mindske afhængigheden

Læs mere

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 for Gribskov Kommune 1 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO2-regnskab for Stevns Kommune 2015 2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 udledningen og for at begrænse klimaændringerne og mindske

Læs mere

Indhold. CO 2 -opgørelse 2011 for Roskilde Kommune som virksomhed

Indhold. CO 2 -opgørelse 2011 for Roskilde Kommune som virksomhed Indhold Indledning... 3 Resultat af CO 2-opgørelse 2011... 4 Datagrundlag og opgørelsesmetode... 7 Afgrænsning og datagrundlag... 7 Emissionsfaktorer... 8 Graddage... 8 Specifikation af CO 2-udledningen

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

Klimakommunerapporten 2014

Klimakommunerapporten 2014 Klimakommunerapporten 2014 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2014. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

CO 2. -regnskab 2009. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab 2009. For virksomheden Jammerbugt Kommune -regnskab 2009 For virksomheden Jammerbugt Kommune regnskab for Jammerbugt Kommune 2009 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Formålet

Læs mere

Handlingsplan for Hillerød Kommune

Handlingsplan for Hillerød Kommune Handlingsplan for Hillerød Kommune Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening 2016 1 Indledning Hillerød Kommunes Borgmester, underskrev i maj måned

Læs mere

CO2 beregning 2016 og Klimatiltag 2017

CO2 beregning 2016 og Klimatiltag 2017 CO2 2016 og Klimatiltag 2017 Gribskov Kommune 1 CO2 2016 og Klimatiltag 2017 Indholdstegnelse Indholdstegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2 2016...4 2.1 Afgrænsning...4 2.2 CO2 udledning fra energibrug

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stor fokus på klimaområdet.

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015 Udarbejdet af Trafik og Ejendom CO2 opgørelse 2015 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2015. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2013 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2013 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2014

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2014 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2014 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2014. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013

CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013 CO2-OPGØRELSE 2012 OG HANDLINGSPLAN 2013 RØDOVRE KOMMUNE -opgørelse 2012 -opgørelsen omfatter el- og varmeforbrug i kommunens bygninger samt kørsel i kommunens bilpark. De kommunale bygninger er inddelt

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 214/215 Statusrapport for forbrugsåret 214 Solrød Kommune tilsluttede sig Danmarksnaturfredningsforenings klimakommune aftale

Læs mere

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-12101 Dokid: 2015-69262 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivet juni 2015 Udarbejdet af: Byrådsservice 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klimakommunerapporten 2015

Klimakommunerapporten 2015 Klimakommunerapporten 2015 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stort fokus på klimaområdet.

Læs mere

Klima kommune indberetning 2010

Klima kommune indberetning 2010 Klima kommune indberetning 2010 Hermed fremsendes status rapport for forbrugsåret 2010 Målsætning er, en reduktion af CO² udledningen på 3 % pr. år, Frederikshavn Kommune som virksomhed. Der tages udgangspunkt

Læs mere

CO2-regnskab 2009. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk

CO2-regnskab 2009. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk CO2-regnskab 2009 For virksomheden Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune vil være en klimakommune Dette er det første CO2-regnskab, der er udarbejdet, siden Silkeborg Kommune i april 2009 underskrev en klimakommuneaftale

Læs mere

CO2-regnskab 2011. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk

CO2-regnskab 2011. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk CO2-regnskab 2011 For virksomheden Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune har nået sparemål før tid Silkeborg Kommunes CO2-regnskab for 2011 viser, at kommunens mål om at sænke udledningen med 2 % inden 2012

Læs mere

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 CO 2 -regnskab 2013 - for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Team Bæredygtig Udvikling November 2014 Forsiden: viser Hjørring Kommunes nyrenoveret

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling -regnskab 2008 For virksomheden Halsnæs Kommune Natur og udvikling -regnskab 2008 For virksomheden Halsnæs Kommune Den samlede CO2-udledning var i år 2008 12.892 tons CO2-udledningen fordeler sig således:

Læs mere

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 Statusrapport for forbrugsåret 2013 Målsætningen for Solrød Kommune er at reducere CO 2 udledningen med 2 % om året frem

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed.

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. -opgørelse for 2009-2010 for Morsø Kommune som virksomhed. Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Formålet med Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er at sætte et

Læs mere

Brønderslev Kommune Klimarapport

Brønderslev Kommune Klimarapport Brønderslev Kommune Klimarapport 2009 Kolofon. Titel : Brønderslev kommune klimarapport 2009 Udgivet af : Brønderslev kommune, Bygninger & beredskab Udgivelses dato : August 2010 Udgivelsessted : Dronninglund

Læs mere

Klima kommune indberetning 2007

Klima kommune indberetning 2007 Klima kommune indberetning 2007 Hermed fremsendes den første status rapport for forbrugsåret 2007 Målsætning er, en reduktion af CO² udledningen på 3 % pr. år. Der tages udgangspunkt i forbrug for 2007

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2011

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2011 Danmarks Naturfredningsforening l Att: Jens la Cour, jlc@dn.dk Dato: 3. juli 2012 Reference: Rikke Flinterup Direkte telefon: 89594009 E-mail: rmf@norddjurs.dk Journalnr.: 12/6771 af CO2-udledning fra

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR ROSKILDE KOMMUNE Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ

HANDLINGSPLAN FOR ROSKILDE KOMMUNE Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ HANDLINGSPLAN FOR ROSKILDE KOMMUNE Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening 2010 Indledning s Borgmester Poul Lindor Nielsen underskrev i sommeren

Læs mere

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For Halsnæs Kommune Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For de kommunale aktiviteter i 2010 var den samlede CO2-udledning på 12.362 t CO2. CO2-udledningen er således faldet med 0,6%

Læs mere

CO 2. -regnskab 2011 & 2012. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab 2011 & 2012. For virksomheden Jammerbugt Kommune -regnskab 2011 & 2012 For virksomheden Jammerbugt Kommune Forsidebilledet viser Ryå, der går over sine bredder -regnskab for Jammerbugt Kommune 2011 & 2012 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Bilag 1 Regneark med opstillet CO2-opgørelse for en fiktiv kommune

Bilag 1 Regneark med opstillet CO2-opgørelse for en fiktiv kommune Bilag til: Klimakommuner Vejledning til opgørelse af CO 2 -udledninger og -reduktioner for kommunen som virksomhed Version II-A 12. marts 2012 Bilag 1 Regneark med opstillet CO2-opgørelse for en fiktiv

Læs mere

Grøn styring i Rødovre Kommune

Grøn styring i Rødovre Kommune GRØNT REGNSKAB 2016 Indhold Indhold... 2 Grøn styring i Rødovre Kommune... 3 Grundlag og begreber... 3 Målsætninger og resultater... 4 Arealudviklingen... 4 Varmeforbrug... 6 Elforbrug... 8 Solceller...

Læs mere

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2013

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2013 Danmarks Naturfredningsforening l Att: Jens la Cour, jlc@dn.dk Lasse Jesper Pedersen, lasse@dn.dk Dato: 30. juni 2014 Reference: Rikke Flinterup Direkte telefon: 89594009 E-mail: rmf@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Status på projekter 2012... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2 Energibesparelser

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

FORORD AF BORGMESTER ELVIN J. HANSEN

FORORD AF BORGMESTER ELVIN J. HANSEN CO2011 FORORD AF BORGMESTER ELVIN J. HANSEN Byrådet har i marts 2012 indgået en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har vi skrevet under på, at vi vil udlede 2 % mindre

Læs mere

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO 2 -regnskab for Stevns Kommune 2013 Side 2 af 11 2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO2 udledningen og dermed være med til, at begrænse

Læs mere

CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-4161 Dokid: 2014-36694 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivelsesdato: 24. september 2014 Udarbejdet af: Byrådsservice

Læs mere

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling -regnskab 2007 For virksomheden Halsnæs Kommune Natur og udvikling -regnskab 2007 For virksomheden Halsnæs Kommune Den samlede CO2-udledning var i år 2007 14.479 tons. CO2-udledningen fordeler sig således:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2013

Energistrategi Evaluering 2013 Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 Ærø CO 2 -opgørelse 2011 Juni 2012 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970

Læs mere

-udledning inkluderet.

-udledning inkluderet. CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2010 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg. Kommunen har

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

Titel Klimakommune statusrapport og handleplan Formål. Udarbejdet af. Dato Juni Tekst, foto, layout mv. Journalnr.

Titel Klimakommune statusrapport og handleplan Formål. Udarbejdet af. Dato Juni Tekst, foto, layout mv. Journalnr. Klimakommune statusrapport og handleplan 2010 Titel Klimakommune statusrapport og handleplan 2010 Formål Udarbejdet af Opfølgning på Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening af den 2. december

Læs mere

CO2-regnskab 2010. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk

CO2-regnskab 2010. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk CO2-regnskab 2010 For virksomheden Silkeborg Kommune Energispareprojekterne virker Dette er det tredje CO2-regnskab, der er udarbejdet, siden Silkeborg Kommune i april 2009 underskrev en klimakommuneaftale

Læs mere

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2012

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2012 Danmarks Naturfredningsforening l Att: Jens la Cour, jlc@dn.dk Dato: 28. juni 2013 Reference: Rikke Flinterup Direkte telefon: 89594009 E-mail: rmf@norddjurs.dk Journalnr.: 12/6771 Opgørelse af CO2-udledning

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

Grønt Regnskab 2015 Fredericia Kommune

Grønt Regnskab 2015 Fredericia Kommune Grønt Regnskab 215 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Indledning og sammenfatning... 2 Elforbruget i kommunens bygninger og gadebelysning... 5 Varmeforbruget i kommunens bygninger...

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

CO 2 -regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 -regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 -regnskab for Egedal Kommune 2013 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2013 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere