På denne måde sikres, at solenergiprojektet erstatter Avedøreværkets leverancer med lokal bæredygtig energi.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På denne måde sikres, at solenergiprojektet erstatter Avedøreværkets leverancer med lokal bæredygtig energi."

Transkript

1 Fra bevaringsværdig til bæredygtig bevaringsværdighed. - integration af solenergi i en bevaringsværdig boligafdeling i Hvidovrebo 1 Afdeling 6 i Hvidovrebo en smuk bebyggelse fra 1950 erne. Afdelingen Afdeling 6 i Hvidovrebo, der er beliggende langs Strandhavevej i Hvidovre, er opført i perioden som et af Danmarks første industrialiserede byggerier. Bebyggelsen er på denne baggrund omfattet af en bevarende lokalplan (lokalplan 331). Selv om bebyggelsen er bevaringsværdig, er der bestemmelser i lokalplanen, der allerede tillader afvigelser fra den oprindelige og eksisterende bebyggelses arkitektoniske udseende og funktionelle indretning. Som eksempel påbyder lokalplanen, at tagene skal beklædes med gennemfarvede mørkegrå skiferplader, trods det forhold, at de oprindelige tage, der stadig er monteret, er stålplader. Stålpladerne giver genskin, navnlig i perioder med regn. Afdeling 6 i Hvidovrebo har besluttet at undersøge muligheden for at integrere solenergi i bebyggelsen i forbindelse med en tagrenovering. I denne forbindelse har afdelingen taget kontakt til fjernvarmeselskabet Hvidovre Syd A.m.b.a. med henblik på at søge en renovering gennemført i lighed med den første etape på Store Hus Solhuset hvor der er integreret solenergi i bygningen. Fjernvarmeselskabet har i denne anledning besluttet at foretage forundersøgelser, herunder visualisering, af mulighederne for at gennemføre et

2 solenergiprojekt med henholdsvis solvarme, etableret og finansieret af fjernvarmeselskabet, og solstrøm (solceller), finansieret af beboerne. En visualisering af projektet er indeholdt i denne præsentation af projektet. Solenergi i et kraftvarme-område 2 I forbindelse med Solhus-projektet blev det med Avedøreværket afklaret, at produktionsforholdene for el og varme fra værket er i forholdet 1 : 1, dvs. hver gang der produceres 1 kwh el, hvilket er værkets egentlige produktionsformål, produceres 1 kwh varme, der anvendes som fjernvarme for vestegnen. Ved integration af solenergi, hvor fjernvarmeselskabet skal deltage, vil det således være dette målestoksforhold, der er udgangspunktet. Hvis fjernvarmeselskabet f.eks. skal etablere et 100 MWh/år solvarmeanlæg, skal beboerne etablere et 100 MWh/år solcelleanlæg. Dermed afløftes elproduktionen på Avedøreværket, og det lokale solenergi-projekt kan betragtes som et lokalt mini-avedøreværk, der ikke belaster det overordnede net for vestegnen. På denne måde sikres, at solenergiprojektet erstatter Avedøreværkets leverancer med lokal bæredygtig energi. Samtidig skal det sikres, at den lokale energiproduktion anvendes i og dimensioneres efter den konkrete boligafdeling. I Hvidovrebos afdeling 6 bruges i gennemsnit 170 MWh/år til elforbrug ved driften af afdelingens fællesfaciliteter. Det betyder, at der skal dimensioneres et solcelleanlæg, der stort set vil kunne dække dette forbrug, og samtidig skal der etableres et solvarmeanlæg, der vil kunne levere ca. 170 MWh/år. Når begrebet stort set er nævnt, skyldes det, at der ikke skal dimensioneres et anlæg helt op til 170 MWh/år, da årsforbrugene kan variere. Derfor bør der etableres to solenergianlæg, der begge vil kunne levere mellem 150- ca.165 MWh. De nærmere størrelser afhænger af de muligheder, som bygningerne tillader for energiproduktionen på henholdsvis syd-, øst- og vestvendte tagflader. Solenergi i en bevaringsværdig bebyggelse I Bygningskultur Danmarks Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger fra 2010 er der på side 69 følgende udsagn om solenergi: Solenergi bruges enten til at opvarme varmt brugsvand gennem solfangere eller til at producere elektricitet gennem solceller. Både solfangere og solceller installeres ofte i kombination med varmepumper eller jordvarmeanlæg. Solceller er endnu ikke rentable, men der forskes meget på dette område i disse år for at få prisen reduceret og effektiviteten øget. Både solfangere og solceller opsættes som regel på en sydvendt tagflade, da effekten ellers vil være for ringe. Placering af

3 sådanne fremmedelementer på et tag på et bevaringsværdigt hus kan ikke anbefales underhensyn til bevaringsværdierne og vil i øvrigt næppe kunne tillades på et fredet hus. Ved landejendomme eller fritliggende huse kan solfangere dog opsættes fritstående i terrænet, hvis der er frit udsyn mod syd. Generelt kan solvarme på vore breddegrader kun realistisk benyttes til opvarmning af det varme brugsvand, da de ikke yder tilstrækkelig effekt i fyringssæsonen til at kunne opvarme huset. De fleste solvarmesystemer kan imødekomme det nødvendige varmtvandsforbrug om sommeren og i alt ca. halvdelen af et års forbrug. Solvarmesystemer sammenkobles normalt med elektriske varmtvandsbeholdere, så det sikres, at der er varmt vand tilstede hele året. Energiguiden indeholder følgende eksempel på en mindre heldig opsætning at solenergi på taget: 3 Ovennævnte citat og foto viser, at koncipisten til afsnittet ikke helt har fulgt med i udviklingen af integration af solenergi i tagflader (den såkaldte 5. facade), herunder rentabiliteten af solceller samt disses varierede udseender. Blandt andre professor Claus Bech-Danielsen fra Statens Byggeforskningsinstitut har i flere sammenhænge og bøger givet udtryk for, at integration af bæredygtige løsninger, herunder solenergianlæg, med skyldig hensyn til bygningers arkitektur vil kunne lade sig gøre. En række kommuner har da også fraveget ovenstående noget pessimistiske syn på integration af solenergi i bevaringsværdige bygninger. F.eks. har Middelfart Kommune i foråret 2011 udarbejdet et forslag til bygnings- og arkitekturpolitik, hvor følgende nævnes om integration af energiløsninger i bevaringsværdigt byggeri: Energi- og klimapolitik er højaktuelle emner, specielt inden for bygningsområdet. Middelfart Kommune vil, ved at sætte fokus på energiforbrug i egne bygninger og deltage i udviklingsarbejde om energirenovering af ældre bygninger, give sit bidrag til at mindske de globale klimaproblemer. Som grøn vækstkommune vil vi skabe eksempler på, at bevaringsarbejde og energisparetiltag kan forenes. Herefter er der givet en række politiske mål og indsatsområder for kommunen. Flere kommuner har udarbejdet tilsvarende retningslinjer og er i gang med en revision af lokalplaner m.m. med henblik på at opdatere bestemmelser, der umiddelbart hindrer etableringen af vedvarende energi i bygninger. I denne forbindelse skal det understreges, at solprojektet i afdeling 6 er tænkt som et projekt med nøje integration af solenergi i et bevaringsværdigt byggeri.

4 Vision Solprojektet i afdeling 6 i Hvidovrebo skal integrere solenergien på en måde, der vil kunne danne skole for energirenovering af bevaringsværdige bygninger æstetisk, arkitektonisk og funktionelt. Derfor er følgende overskrift valgt for denne projektpræsentation: - fra bevaringsværdig til bæredygtig bevaringsværdighed. 4 Projektet Som nævnt er solenergiprojektet en kombination af solvarme og solstrøm. Solvarme: Der etableres et solvarmeanlæg i umiddelbar tilknytning til den eksisterende varmecentral. Der anvendes et tagareal på ca. 200 m 2 ved vaskeriet og garagen/materielgården (ved varmecentralen), hvor der er en 15 o taghældning. Se oversigtsfoto på side 5. Der opsættes et solvarmeanlæg med en effekt på ca MWh/år. Da bygningerne er placeret udenfor de egentlige boligblokke, og da bygningerne heller ikke ligner boligblokkene, er placeringen af solenergi på disse tage ikke så problematisk. Hertil kommer, at bygningernes tage i dag har vidt forskellige arkitektoniske udtryk. Solvarmeanlægget vil dog blive integreret i tagkonstruktionen. Her er vist eksempel på integreret solvarme i taget: Fjernvarmeselskabet Hvidovre Syd a.m.b.a. står for opførelse og finansiering af anlægget.

5 Solstrøm: Tagenes hældning på boligblokkene (11 o ) er ikke den mest ideelle hældning for solceller, men der vil alligevel kunne produceres solstrøm på tagene, der vil kunne dække afdelingens el-forbrug. Der er flere anvendelsesmuligheder, hvoraf tagfladerne mod syd er absolut de mest energifremmende flader at placere solcellerne på. - anvendelse af tagfladerne mod syd på blokkene, der ligger ud mod Strandhavevej: Det er beregnet, at hver tagflade vil kunne producere ca. 19,6 MWh/år. Med 6 blokke langs vejen vil der kunne produceres ca. 117,6 MWh/år. 5 - anvendelse af øst-/vestvendte tagflader på sydgående blokke inde i bebyggelsen: Det er beregnet, at hver bloks øst-/vestvendte tagflader vil kunne producere ca. 17,6 MWh/år. Anvendes 9 tagflader på sydgående blokke vil energiforbruget næsten kunne inddækkes. - forslag til etablering af solceller: For at danne ensartethed i det visuelle indtryk af bebyggelsen foreslås, at de tagflader, der vender ind mod større gårdrum formet som et omvendt U beklædes med solceller. Det betyder, at 2 omvendte U er vil kunne beklædes med solceller og dermed komme meget tæt på afdelingens energibehov fsva. elforbrug til fælles installationer. Der vil være tale om 2 sydvendte tagflader mod Strandhavevej og 8 tage på sydvendte boligblokke, hvor enten den øst- eller vestvendte tagflade beklædes med solceller. Placeringen er nær vaskeri og fælleshus. De 2 sol-u er eller 1 sol-u: De to østlige U er. Et enkelt U vil være krydset til højre. Det gule kryds er solvarmeanlæggets placering. Med dette projekt etableres anlæg på samlet ca. 180 MWh/år og med en CO 2 -reduktion på ca. 90 t/år. Alternativt foreslås 1 sol-u, hvor alle øst-/vestvendte tagflader beklædes på de sydgående blokke og med 1 sydvendt tagflade i U et. Det vil i alt kunne producere ca. 160 MWh (80 t CO 2 /år). Det bør nævnes, at andre tagarealer i bebyggelsen er velegnet til solenergi. Taget på den kommunale institution i bebyggelsen samt tagene på flere enkeltstående bebyggelser, f.eks. det andet vaskeri ved afdelingsbestyrelsens kontor, vil være velegnede til solceller.

6 Solenergiprojekt i Hvidovrebo, afdeling 6, Hvidovre. Visualisering På de følgende sider vises en visualisering af etableringen af solceller på boligblokkene. Der er tale serieforbundne polykrystallinske solceller med hærdet glas. Farven er antrazit/sort. 6 Eksisterende bebyggelse. Bebyggelsen med solceller. Tlf

7 7 Bebyggelse med solceller. Bebyggelse med solceller.

8 Finansiering og samarbejde Spørgsmålet om finansiering skal forelægges fjernvarmeselskabets bestyrelse samt beboerne i afdelingen. Det kan oplyses, at en bevilling til indkøb af solceller er tildelt projektet via PSO-midler. Der er tale om en bevilling på ca kr.. 8 DONGenergy ved energirådgiver Per Ruby Hansen er samarbejdspart i projektet og vil stå som totalleverandør af solprojektet. Fjernvarmeselskabet Hvidovre Syd A.m.b.a juli Finn Halberg, bestyrelsesmedlem og formand for afdeling 6. Erik Christiansen, direktør i EBO Consult A/S, der administrerer fjernvarmeselskabet.

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER København C02-neutral i 2025 København Kommune skal være CO2-neutral i 2025. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor gerne hjælpe københavnerne

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

PROJEKTERING AF TAGINTEGREREDE SOLCELLEANLÆG

PROJEKTERING AF TAGINTEGREREDE SOLCELLEANLÆG 2008 19.11.2008 PROJEKTERING AF TAGINTEGREREDE SOLCELLEANLÆG Metodebeskrivelse Indholdsfortegnelse FORORD 5 RESUME 6 1 ERFARINGER FRA DANSKE TAGINTEGREREDE SOLCELLE-ANLÆG 12 2 BARRIERER, TEKNIK / PROJEKTERING

Læs mere

Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg

Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg Gode råd inden du opsætter Solenergianlæg 3 4 5 6 7 9 10 11 14 18 24 25 Indhold: Først.. Hvad er et solenergianlæg? Generelt Tænk på naboerne Når lokalplanen siger... Byggeloven og brand Bygnings- og Boligregisteret

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

SBi 2010:54. Elbesparelser i sommerhuse her og nu

SBi 2010:54. Elbesparelser i sommerhuse her og nu SBi 2010:54 Elbesparelser i sommerhuse her og nu Elbesparelser i sommerhuse her og nu Niels-Ulrik Kofoed Elise Roed Rasmussen Peter Weldingh Jacob Worm Lene Adams Rasmussen Michael Reuss Klaus Ellehauge

Læs mere

Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse

Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse En samlet energiog indeklimaløsning Mens energiomkostningerne i vores boliger fortsætter med at stige, så øges forventningerne til

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Haunstrupgård Afd. 2. Næstvedgade 35 2100 København Ø Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 12005-341 4-4 Vaskeri Peder lykkes vej 103 2300 København S Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2012 Til den 6. august

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Stenaldervej Kollegiet Stenaldervej 221A 8220 Brabrand Bygningernes energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21.

Læs mere

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne inspiration REN BESKED om REN ENERGI Jeg bruger stort set ingen energi Pump varmen op af jorden Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne Få ny energi Miljørigtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skjoldhøjkollegiet - Bloktype B Spobjergvej 5 8220 Brabrand Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. januar 2014 Til den

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fredensgade Kollegiet Fredensgade 14 8000 Aarhus C ernes energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Såbyhallen, Lejre kommune Egevej 4 4060 Kirke Såby Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. december 2013 Til den 4. december

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

Den energioptimerede landsby Landsbyer i front med bæredygtig energiudvikling

Den energioptimerede landsby Landsbyer i front med bæredygtig energiudvikling Den energioptimerede landsby Landsbyer i front med bæredygtig energiudvikling FORORD Der findes nogle projekter, som man kan komme i godt humør af. Projekterne fra Dybvad og Jerup hører absolut til den

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere