Stedfæstelsen af servitutter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stedfæstelsen af servitutter"

Transkript

1 Retsudvalget REU Alm.del Bilag 30 Offentligt Stedfæstelsen af servitutter et digitaliseringsprojekt i kritisk afvigelse INTRODUKTION Med Lov 539 af om ændring af lov om tinglysning (TL) og forskellige andre love blev kursen sat mod en digital tinglysning uden væsentlige materielle ændringer i tinglysningsloven. Der er dog enkelte undtagelser, hvoraf især kravet om stedfæstelse af servitutter ved servitutstiftelse og matrikulære forandringer er en markant ændring (stedfæstelsen). Herved forudsættes det, at alle servitutter såvel nye som eksisterende servitutter skal stedfæstes geografisk nye ved stiftelsen og eksisterende ved servitutfordeling i tilknytning til matrikulære forandringer (udstykning og arealoverførsel) 1. Her fire år efter idriftsættelsen af den digitale tinglysning kan de praktiserende landinspektører, som er de primære private aktører omkring stedfæstelsen, konstatere, at de betydelige ressourcer, der har været anvendt på stedfæstelsen 2 især i forbindelse med stedfæstelse af eksisterende servitutter, hverken har bidraget til at skabe en sammenhængende, enkel og effektiv offentlig-privat opgavevaretagelse eller til at skabe det forventede overblik over retstilstanden på den enkelte ejendom. Den samfundsmæssige nytteværdi er udeblevet, hvilket er et resultat af, at både det juridiske og det tekniske grundlag står i vejen for at skabe et effektivt digitalt grundlag for retlige og forvaltningsmæssige beslutninger: regelgrundlaget er uhomogent og mangelfuldt teknologien er mangelfuld og udvikles ikke organiseringen er uklar det økonomiske ansvar er mangelfuldt Det er Praktiserende Landinspektørers Forenings (PLF) påstand, at stedfæstelsen er et digitaliseringsinitiativ i en kritisk driftsfase. Denne status beror basalt på, at stedfæstelsen blev idriftsat på et ufuldstændigt grundlag. Digitaliseringsprojektet blev implementeret/realiseret på en skitsemæssig arkitektur/ide et mangelfuldt projektforløb uden grundige analyser, udvikling og kvalitetssikring af løsningsarkitektur og kravspecifikation. 1 TL 10, stk. 5 Desuden skal servituttens geografiske udstrækning angives TL 22, stk. 1 Forinden en udstykning fuldbyrdes ved tinglysning af skøder på de enkelte grundstykker, skal der foreligge attest fra retten om den geografiske udstrækning af de på ejendommen tinglyste servitutter, og hvilke af grundstykkerne disse påhviler. Som grundlag for denne attest kan retten forlange en erklæring af en landinspektør om nævnte spørgsmål. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om registrering af den geografiske udstrækning af servitutter. 2 Landinspektørbranchen har leveret 94 % af de i alt registrerede stedfæstelser, der er gennemført i perioden fra den digitale tinglysnings idriftsættelse 8. september 2009 og frem til 19. december Heraf vedrører stedfæstelser eksisterende servitutter tinglyst før 8. september

2 PLF vil her ud fra en nytteværdibetragtning argumentere for, at stedfæstelsesprojektet skal rettes op ved korrigerende handlinger, så det kan udvikles til et effektivt forvaltnings- og retsgrundlag, som kan realisere det benefit-potentiale digitaliseringsprojektet rummer. Med udgangspunkt i følgende benefit-map lignende model vil PLF pege på den samfundsmæssige nytteværdi (gevinster og hovedgevinster), der knytter sig til et visionært stedfæstelseskoncept (vision og forandringer) og herunder de juridiske og tekniske rammer, der skal sættes (hovedleverancer) for at digitaliseringsprojektet kan levere et effektivt digitalt forvaltningsgrundlag for offentlige og private aktører og samtidig skabe en større retssikkerhed omkring ejendomstransaktioner. NYTTEVÆRDI Den overordnede målsætning med stedfæstelse af servitutterne er, at der inden for nær fremtid kan opnås en geografisk visualisering af de servitutter, der er tinglyst på én ejendom. Information der er vigtig ved køb/salg af fast ejendom, ved forvaltning og administration af ejendomme og i tilknytning til ejendomsdannelsesprocessen. De gevinster og udfordringer som PLF ser i forhold hertil er: 2

3 Gevinster: 11: Systemmæssige forbedringer - Med det nuværende set-up for stedfæstelsesdatabasen opnås ikke den ønskede information i f.t. stedfæstelse af de eksisterende servitutter. Eksempelvis er der ikke udviklet ajourføringsrutiner i forhold til stedfæstelsesdatabasen. 12: Ajourførte data - Opdaterede, fuldstændige og troværdige data er centralt såfremt stedfæstelsen skal kunne benyttes ved bl.a. køb og salg af fast ejendom. 13: Brug af færre ressourcer ved sagsbehandling - En opdateret og troværdig stedfæstelsesdatabase kan reducere brugen af de ressourcer, der bl.a. benyttes ved servitutfordeling i tilknytning til ejendomsdannelsesprocessen. Den hidtidige praksis med udarbejdelse af analoge servituterklæringer vil fortsætte uændret p.g.a. den manglende datakvalitet i stedfæstelsesdatabasen. 14: Nye muligheder for brug af data - En troværdig stedfæstelsesdatabase kan sammenstilles med andre relevante datasamlinger miljøportalen, plansystemet m.fl. bl.a. for at opnå indsigt i de arealregulerende bestemmelser der er gældende for den enkelte ejendom. 15: Tidsbesparelse ved integration med nye systemløsninger - Integreret anvendelse af stedfæstelsesdatabasen med eksisterende og kommende systemløsninger indeholdende geografiske data vil åbne nye muligheder for analyser og præsentationer eksempelvis i forhold til ejendomsvurdering. 16: Bedre dialog med registreringsmyndigheden - Behov for mere åben dialog mellem de offentlige og private aktører der involveret i udvikling og drift af stedfæstelsesdatabasen 17: Hurtigere gevinstrealisering - Ønskes en hurtigt gevinstrealisering af stedfæstelsesdatabasen i forhold til de eksisterende servitutter - bør der ske en prioritering heraf. Eksempelvis kunne indsatsen - i første omgang - koncentreres om de offentligretlige servitutter og ledningsservitutter. Efter en præklusion bør det overvejes hvor stor en nytteværdi der opnås ved stedfæstelse af de privatretlige servitutter. 18: Overblik over herskendes rettigheder - Ved at benytte den geografiske stedfæstelse vil stedfæstelsesdatabasen kunne indeholde information om såvel den tjenende som herskende ejendom. Et ønske der allerede blev udtrykt i Betænkningen for den digitale tinglysning. 19: Retssikkerheden øges for ældre servitutter - Stedfæstelse af dårligt dokumenterede servitutter vil øge retssikkerheden i administrationen af disse. I forhold til en overordnet samfundsmæssig betragtning kan stedfæstelsesdatabasen resultere i følgende: Hovedgevinster: 20: Bedre beslutningsgrundlag hos offentlige myndigheder og private aktører - Stedfæstelsesdatabasen åbner mulighed for brugen af de digitale servitutter sammen med andre georelaterede data eksempelvis fra Miljøportal hvorved der opnås et bedre beslutningsgrundlag bl.a. i relation til den kommunale administration 21: Nye digitale produkter - Foreligger alle servitutter med en geografisk stedfæstelse på digital form, åbnes der mulighed for at foretage forskellige geografiske eller temamæssige søgninger 22: Frigive ressourcer hos dataleverandør på sigt - Stedsfæstes alle eksisterende servitutter, vil dette spare ressourcer og tid ved sagsbehandlingen. Eksempelvis vil processerne i tilknytning køb/salg af fast ejendom samt ejendomsdannelse kunne effektiviseres og optimeres 23: Tillid til datas kvalitet - Stedfæstelsen af servitutter og tilrettelæggelse af formaliserede rutiner ved vedligeholdelse af stedfæstelsen vil øge datas kvalitet og dermed brugen og genbrugen af data. 3

4 I det følgende beskrives fire konkrete anvendelseseksempler i forhold til stedfæstelsesdatabasen. 1) Ejendomsdannelse Ved forandring af ejendomsgrænser eksempelvis ved udstykning eller arealoverførsel udarbejder landinspektøren en servituterklæring, hvor der foretages en fordeling af tinglyste servitutter på de enkelte jordstykker. Servituterklæringen danner grundlag for vedligeholdelse af tingbogens byrderubrik. Landinspektørens arbejdsbelastning ved udarbejdelse af servituterklæringen varierer fra sag til sag. Ved sager, der er omfattet af et stort antal servitutter, benyttes der ofte mange ressourcer på at fordele servitutter af ældre dato. Et arbejde, der ofte gentages gang på gang hos forskellige landinspektører, der er i berøring med ejendommen og servitutterne i forskellige sager. Ideen med stedfæstelsesdatabasen er, at de eksisterende servitutter én gang for alle - stedfæstes på et geografisk kortgrundlag. Herved opnås at de stedfæstede servitutter fremadrettet stilles til rådighed for såvel landinspektørbranchen, den offentlige forvaltning, den enkelte grundejer m.fl. 2) Forsyningssektoren Forsyningsledninger, der nedlægges på privat ejendom, sikres ved tinglysning. Blandt ledningsejerne er der et stort ønske om til stadighed at have overblik over det tinglyste ledningsnet. Stedfæstelsesdatabasen vil give forsyningssektoren et godt visuelt overblik over ledningsnettet et overblik der vil lette den daglige administration og vedligeholdelse af forsyningsnettet. Stedfæstelsesdatabasen vil sætte forsyningssektoren i stand til at sikre deres rettigheder over en given ejendom. Ligeledes vil stedfæstelsen give den enkelte grundejer et geografisk overblik over tinglyste forsyningsanlæg på den enkelte ejendom. 4

5 3) Den kommunale forvaltning I tilknytning til den kommunale forvaltning er der ofte behov for præcise oplysninger om en servituts geografiske udstrækning eksempelvis i relation til byggesagsbehandling og lokalplanlægning (servitutundersøgelse). Stedfæstelsesdatabasen indeholdende den geografiske stedfæstelse af eksisterende servitutter/bindinger vil være et vigtigt værktøj i den kommunale sagsbehandling. I relation hertil er det vigtigt, at oplysningerne er troværdige, fuldstændige og foreligger på en form som muliggør digital integration med andre relevante data. I Hedensted Kommune er der et konkret ønske om at kunne lave masseudtræk fra stedfæstelsesdatabasen bl.a. servitutter indeholdende bestemmelser i forhold til hjørne afskæring, byggelinjer, adgangsbegrænsning, fælles brandmur mv. Ligeledes ønsker kommunen Arealbindinger let og nem adgang til servitutter ved en geografisk søgning og med direkte link til det tinglyste dokument på linje med PlansystemDK. 4) Øvrige private aktører Blandt de øvrige private aktører der kan have stor glæde af stedfæstelsesdatabasen er bl.a. advokater og ejendomsmægler. Ved køb og salg har ejendomsmægleren bl.a. en oplysningspligt i forhold til tinglyste servitutter på den ejendom, der ønskes handlet. En geografisk visualisering af servitutterne vil ofte lette informationsformidlingen overfor potentielle købere. Ved udfærdigelse af købsaftale henvises ofte til tingbogen fsva. tinglyste servitutter. Køberen eller dennes rådgiver undersøger derfor ofte selv betydningen af disse servitutter og deres geografiske udstrækning. Stedfæstelsesdatabasen vil også i denne sammenhæng kunne lette informationsformidlingen. 5

6 FORUDSÆTNINGER For at opnå den ovenfor omtalte nytteværdi af en stedfæstelsesdatabase er der en række forudsætninger, der skal være opfyldt. Under henvisning til benefit-map-illustrationen er disse kort beskrevet i det efterfølgende hovedleverancer og forandringer: Hovedleverancer: 1: Ajourføring/oprydning i byrderubrikken (tingbogen) - En optimering af stedfæstelsesopgaven forudsætter, at der sker en oprydning i byrderubrikken en oprydning der kunne ske i form af en præklusion, hvor uaktuelle servitutter af ældre dato fjernes. 2: Ny datamodel - Den nuværende datamodel for stedfæstelsesdatabasen skal moderniseres, således at denne kan indgå som services i forskellige systemløsninger her bør benyttes en services orienteret arkitektur (SOA). 3: Forbedret udstillingsservice og dataadgang - Stedfæstelsesdatabasen udstilles i dag af henholdsvis Geodatastyrelsen og Tinglysningsretten. En forbedret udstillingsservice og dataadgang bør ske via datafordeleren. 4: Retningslinjer for stedfæstelse - De nuværende (eller manglende) retningslinjer for stedfæstelse af servitutter skal revideres, og principper for vedligeholdelse af de stedfæstede servitutter skal udarbejdes. Forandringer: 5: kvalitetsforbedring af datagrundlag - En forudsætning for etablering af en opdateret og troværdig stedfæstelsesdatabase er at der forud for stedfæstelsen sker en datavask, således at der ikke benyttes ressourcer på stedfæstelse af uaktuelle servitutter 6: Tilvejebringelse af retlige geografiske grunddata - Stedfæstelsesdatabasen skal have retslig gyldighed. Der er behov for tilpasning af Tinglysningsloven i f.t. digital forvaltning samt tilrettelæggelse af ændrede processer ved prøvelse af stedfæstelsen. 7: Nye digitale formidlingsmuligheder - Konceptet for stedfæstelsesdatabasen skal nytænkes i forhold til fremadrettede muligheder for at benytte stedfæstede servitutter i nye systemløsninger der underbygger digital forvaltning både i offentlig og privat regi. 8: Ændrede processer for brugerne - Der skal i forhold til etablering og vedligeholdelse af stedfæstelsesdatabasen stilles ændrede krav ved tinglysning af servitutter bl.a. skal forsyningssektoren stille digitale data til rådighed ved stedfæstelse af ledningsanlæg. 9: Ændrede forudsætninger i f.t. grunddataprogrammet - De seneste års udvikling i forhold til grunddataprogrammet incl. frikøb af data stiller nye krav til organisering og vedligeholdelse af stedfæstelsesdatabasen. På sigt må det være målsætningen, at stedfæstelsesdatabasen bliver en del af grunddataprogrammet. 10: Digital forvaltning - Ønsket om digital forvaltning stiller øgede krav til organisering af data i stedfæstelsesdatabasen krav som forudsætter at der sker en tilpasning af stedfæstelsesdatabasen og de services, der stilles til rådighed. 6

7 VISION OG ANBEFALEDE HANDLINGER De visioner, der ligger til grund for arbejdet med etablering og drift af stedfæstelsen, knytter sig i vid udstrækning til de tanker, der ligeledes er opstillet i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. I forhold til information om de stedfæstede servitutter knytter disse sig til følgende jf. benefit-map-illustrationen Vision: 24: Sikkerhed ved ejendomstransaktioner - Ved køb og salg af fast ejendom er der hos brugerne en forventning om, at de offentlige datasamlinger indeholder alle relevante data og, at disse er troværdige, ajourførte og let tilgængelige. Stedfæstelsesdatabasen har til formål at udstille servitutterne på et geografisk kortgrundlag, hvorved disse repræsenteres for brugerne på nem og let tilgængelig form. 25: Bedre forvaltning - En geografisk repræsentation af servitutterne vil lette den daglige administration i bl.a. den kommunale forvaltning, hvor der i en lang række sammenhænge er behov for information i tilknytning til den enkelte ejendom byggesagsbehandling, lokalplanlægning mv. 26: Effektivisering og modernisering inden for såvel den offentlige sektor som hos private aktører - I henhold til den fælles offentlige digitaliseringsstrategi skal digitale data bidrage til en mere effektiv og moderne administration og forvaltning. De stedfæstede servitutter vil via geografiske informationssystemer bidrage positivt til at opnå en øget effektivisering 27: Forbedret retssikkerhed - Mulighed for på en let og nem måde at distribuere information om de bestemmelser, der via en servitut er tinglyst på den enkelte ejendom, vil bidrage til forbedret retssikkerhed ved bl.a. køb og salg af fast ejendom. Skal ovennævnte visioner nås er det vigtigt, at den fortsatte udvikling og drift af stedfæstelsesdatabasen sker ud fra en række overordnede retningslinjer. De praktiserende landinspektører har siden 2009 idriftsætning af e-tinglysningen i vid udstrækning været ansvarlig for stedfæstelse af servitutterne. I relation hertil er der opnået en række erfaringer erfaringer som har vist, at der behov for en nytænkning af stedfæstelseskonceptet i forhold til tinglyste servitutter af ældre dato. På baggrund af de opnåede erfaringer og visionerne om øget effektiv digital forvaltning indstiller PLF følgende: Anbefalede handlinger: a) at stedfæstelse af servitutter ved ejendomsdannelsesprocessen indtil videre stilles i bero, da det nuværende stedfæstelseskoncept ikke giver nytteværdi. b) at Tinglysningsretten foranlediger iværksat af en præklusion (oprydning af ældre og uaktuelle servitutter) bør gennemføres inden for 5 år. c) at der iværksættes et pilotprojekt der underbygger gevinsterne ved stedfæstelsesdatabasen efter at en forbedret datamodel og vejledning er tilvejebragt Business Case. I tilknytning hertil skal allerede eksisterende forretningsrutiner revurderes. d) at der iværksættes et lovarbejde, der sikrer, at stedfæstelsen får retsgyldighed og, at stedfæstelsesdatabasen tilpasses digtal forvaltning. e) at der tilrettelægges en proces hvorved de offentligretlige servitutter og ledningsservitutter stedfæstes af rettighedshaverne efter beslutning om endt præklusion er kendt (servitutter før præklusionsdatoen, stedfæstes kun når påtaleberettigede selv iværksætter opgaven). f) at der igangsættes et udredningsarbejde m.h.p. udarbejdelse af forbedret datamodel, nye retningslinjer for stedfæstelse af servitutter samt vedligeholdelse af stedfæstelsesdatabasen. 7

8 g) at der udvikles en ny forbedret udstillingsservice fra stedfæstelsesdatabasen af såvel den geografiske præsentation som tilhørende tinglyste dokumenter. h) at privatretlige servitutter stedfæstes såvel ved matrikulære aktiviteter som ved handel med fast ejendom. PLF deltager gerne i forhold til iværksættelse af ovennævnte handlinger. Handlingerne kræver bl.a. tilpasning af gældende lovgivning, revurdering af den fungerende datamodel og udvikling af nye services, hvorfor det er vigtigt, at alle centrale aktører er involveret og deltager aktivt og positivt i udviklingsarbejdet. De anbefalede handlinger bør iværksættes snarest, såfremt der skal sikres en hensigtsmæssig anvendelse af de ressourcer, der benyttes på stedfæstelse af de ældre servitutter. PLF/4. oktober

Dagsorden. Stedfæstelse af servitutter. 1) Bagrund og formål - Et digitaliseringsprojekt i kritisk afvigelse. 2) Stedfæstelsen hvor er vi?

Dagsorden. Stedfæstelse af servitutter. 1) Bagrund og formål - Et digitaliseringsprojekt i kritisk afvigelse. 2) Stedfæstelsen hvor er vi? Dagsorden Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 371 Offentligt 1) Bagrund og formål - Et digitaliseringsprojekt i kritisk afvigelse 2) Stedfæstelsen hvor er vi? - Status et juridisk og digitalt problembarn

Læs mere

Agenda. Stedfæstelse af servitutter

Agenda. Stedfæstelse af servitutter Agenda Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 30 Offentligt 1) Hvem er PLF? - 2) Bagrund og formål 3) Krav om geografisk stedfæstelse 4) Stedfæstelsen potentiale 5) Nytteværdibetragtninger 6) Stedfæstelsen

Læs mere

Stedfæstelse af servitutter

Stedfæstelse af servitutter Stedfæstelse af servitutter v/ Peter Jensen Landinspektørfirmaet Vestergade 8 Århus C Lov nr. 539 af 08/06/2006 om ændring af lov om tinglysning mv. 10, stk. 5. desuden skal servituttens geografiske udstrækning

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Geodatastyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr. 494 af

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

GeoForum Rogaland seminar i DK. Landinspektørens rolle i ejendomsdannelsen Danmark

GeoForum Rogaland seminar i DK. Landinspektørens rolle i ejendomsdannelsen Danmark GeoForum Rogaland seminar i DK --- Landinspektørens rolle i ejendomsdannelsen Danmark Torben Juulsager, tgj@geopartner.dk Partner: Geopartner Landinspektører A/S Formand: Praktiserende Landinspektørers

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 104 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 25. november 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Helene Hvid

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love LOV nr 80 af 24/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., j.nr. KMS-620-00049 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning i stedfæstelsesopgaver i relation til den digitale tinglysning 2009-2013

Vejledning i stedfæstelsesopgaver i relation til den digitale tinglysning 2009-2013 Vejledning i stedfæstelsesopgaver i relation til den digitale tinglysning 2009-2013 (15. marts 2013, version 2.7) Ændringer fra 25. juni 2010 er markeret med rødt Ændringer fra 15. marts 2013 er martkeret

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 1 Stor nytteværdi i forhold til indsats borgerrettet Stor nytteværdi i forhold til indsats internt Direkte eller indirekte økonomisk gevinst Sikre at datagrundlag er

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet

Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet Socialanalyse Øget datadeling på socialområdet Præsentation af foreløbige resultater til Arkitekturrådet 29. april 2015 v/projektleder Michal Ingvald Sørensen, Arbejdsgange & It-arkitektur, KL Baggrund

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Geodata på vej mod et gennembrud

Geodata på vej mod et gennembrud Geodata på vej mod et gennembrud FOT Danmark Troels Andersen, CEDI Agenda Et kig fra sidelinjen På vej mod et gennembrud Centrale udfordringer Anvendelse og udvikling Et kig fra sidelinjen Debatten om

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger i matriklen Af specialkonsulent LARS BUHL, Kort & Matrikelstyrelsen I artiklen beskrives de nye registreringer i matriklen af strandbeskyttelses-

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

Nytten af fælles (offentlige) samarbejder og infrastruktur

Nytten af fælles (offentlige) samarbejder og infrastruktur Nytten af fælles (offentlige) samarbejder og infrastruktur Adm. direktør Anders Eldrup, DONG Energy A/S Konference om INSPIRE og infrastruktur for geodata i Danmark DONG Energy og INSPIRE? Hvorfor indlæg

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne?

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne? Aningaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREENLAND Anthon Frederiksen (Partii Nalaraq) Medlem af Inatsisartut IH er Svar

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Kort- og Matrikelstyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA Praktiserende Landinspektørers Forening Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA 02 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA Om minimaks og MIA minimaks er Kort & Matrikelstyrelsens nye matrikulære

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Fremtidens ejendomsregistrering begreber. Det fungerer, men

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Side 2. Disposition. > Indledningen om FOT > Potentialer Veje Bygninger Vandløb Vindmøller > En dynamisk specifikation > Afslutning

Side 2. Disposition. > Indledningen om FOT > Potentialer Veje Bygninger Vandløb Vindmøller > En dynamisk specifikation > Afslutning 22-11-2011 Side 2 Disposition > Indledningen om FOT > Potentialer Veje Bygninger Vandløb Vindmøller > En dynamisk specifikation > Afslutning FOTdanmark 2011 22-11-2011 Side 3 FOTdanmark Det Fællesoffentlige

Læs mere

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud Programchef Kit Roesen, KL Agenda Trivsel og læring digitaliseringsstrategi Hvor bliver ejerskabet af, når vi køber ind for

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Stedfæstelse af servitutter

Stedfæstelse af servitutter Stedfæstelse af servitutter - en opgave i e-tinglysning, marts 2010 Lars Storgaard Kort & Matrikelstyrelsen laers@kms.dk 1 Indhold 10.00 til 12.00 E-tinglysning og stedfæstelsesdatabasen - procedurer for

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Let adgang til Miljødata - Danmarks Miljøportal

Let adgang til Miljødata - Danmarks Miljøportal Let adgang til Miljødata - Danmarks Miljøportal 2 Agenda Hvem står bag Miljøportalen? Miljøportalens opgaver Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi miljøområdet Hvordan kan Videnscenter for Landbrug

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNES GIS-STRATEGI 2013-2015

NÆSTVED KOMMUNES GIS-STRATEGI 2013-2015 NÆSTVED KOMMUNES GIS-STRATEGI 2013-2015 September 2013 Version 2.0 GIS-STRATEGI 2013-2015 0. INDLEDNING... 3 1. OFFENTLIGE STRATEGIER OG INITIATIVER SÆTTER RAMMERNE FOR NÆSTVED KOMMUNES S GIS-STRATEGI...

Læs mere

Der er penge i service Elektronisk tinglysning

Der er penge i service Elektronisk tinglysning Der er penge i service Elektronisk tinglysning IT Arkitekturkonferencen 2008 Forfatter og projektchef Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk Blogs og kommentarer på www.soanetwork.dk

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Forsiden Matrikelkort: Copyright, kort & Matrikelstyrelsen G24-98 Blyant:

Forsiden Matrikelkort: Copyright, kort & Matrikelstyrelsen G24-98 Blyant: Forsiden Matrikelkort: Copyright, kort & Matrikelstyrelsen G24-98 Blyant: http://www.xara.com/news/october06/img/pencil37.png Titel: Stedfæstelse af servitutter Tema: - en problematisering og vurdering

Læs mere

Anbefalinger til håndtering af stedfæstelse af servitutter og bygninger på lejet grund

Anbefalinger til håndtering af stedfæstelse af servitutter og bygninger på lejet grund Stedfæstelsesprojektgruppen i regi af Kort & Matrikelstyrelsen Praktiserende Landinspektørers Forening Aalborg Universitet Anbefalinger til håndtering af stedfæstelse af servitutter og bygninger på lejet

Læs mere

Digital forvaltning ret og vrang

Digital forvaltning ret og vrang Digital forvaltning ret og vrang Line Hvingel, Landinspektør, ph.d. Projektleder i team By- og trafikplanlægning 1 2 NOVEMBER 2015 Digital forvaltning ret og vrang Hvorfor 'ret og vrang'? Miljøportalen

Læs mere

Perspektiv nr. 11, Forretningsmodel for FOTdanmark nyt fællesoffentligt samarbejde. Af Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet

Perspektiv nr. 11, Forretningsmodel for FOTdanmark nyt fællesoffentligt samarbejde. Af Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet Forretningsmodel for FOTdanmark nyt fællesoffentligt samarbejde Af Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet Igennem de seneste år har der været øget fokus på koordinering af den danske kort- og geodataproduktion.

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Gevinstrealisering i øjenhøjde. Bedre digitaliseringsprojekter og bedre løsninger med større værdi for SOF

Gevinstrealisering i øjenhøjde. Bedre digitaliseringsprojekter og bedre løsninger med større værdi for SOF Gevinstrealisering i øjenhøjde Bedre digitaliseringsprojekter og bedre løsninger med større værdi for SOF Gevinstrealisering i øjenhøjde Baggrund Kontoret for Digitalisering i SOF har gennem længere tid

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi - potentielle retlige udfordringer Europas mest digitaliserede land Kommunernes hidtidige placering Forrige digitaliseringsstrategi: De 4 bølgelove 2012-2014:

Læs mere

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for en række opgaver inden for by- og boligområdet, udvikling af landdistrikter og bedre informationer

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden

Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden 2016-2018 Version af 1. december 2015 Version Dato Status Kommentar 0.2 7/10-15 Udkast Struktur og eksisterende data lagt ind 0.5 5/11-15 Udkast Suppleret

Læs mere

Resultatkontrakt 2013 Geodatastyrelsen

Resultatkontrakt 2013 Geodatastyrelsen Resultatkontrakt 2013 Geodatastyrelsen Indholdsfortegnelse Introduktion til Geodatastyrelsens arbejde... 3 Faglige og administrative strategiske mål og resultatmål... 5 Formalia og påtegning... 8 Bilag

Læs mere

Servitut. Ejendom: Adresse: Savonlinnavej Silkeborg. Matrikelnummer: Ejer: Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg Cvr-nr.

Servitut. Ejendom: Adresse: Savonlinnavej Silkeborg. Matrikelnummer: Ejer: Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg Cvr-nr. Servitut Ejendom: Adresse: Savonlinnavej 3 Landsejerlav: Matrikelnummer: 0005m Ejer: Påtaleberettiget: Anmoder: Cvr-nr.: 20014784 Geopartner Landinspektører A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense C Myndighed:

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Digital ledelse muligheder og udfordringer

Digital ledelse muligheder og udfordringer www.pwc.dk Digital ledelse muligheder og udfordringer Inspirationsoplæg på DDB Strategidag 2016 1. juni 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1. Mulighederne: Kort om fremtidens digitale udvikling Det

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister).

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister). N O TAT Økonomien i det fælles grunddataprogram Grunddataprogrammet handler grundlæggende om at forbedre kvaliteten af grunddata og at effektivisere brug, opbevaring og distribution af grunddata, herunder

Læs mere