Stedfæstelsen af servitutter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stedfæstelsen af servitutter"

Transkript

1 Retsudvalget REU Alm.del Bilag 30 Offentligt Stedfæstelsen af servitutter et digitaliseringsprojekt i kritisk afvigelse INTRODUKTION Med Lov 539 af om ændring af lov om tinglysning (TL) og forskellige andre love blev kursen sat mod en digital tinglysning uden væsentlige materielle ændringer i tinglysningsloven. Der er dog enkelte undtagelser, hvoraf især kravet om stedfæstelse af servitutter ved servitutstiftelse og matrikulære forandringer er en markant ændring (stedfæstelsen). Herved forudsættes det, at alle servitutter såvel nye som eksisterende servitutter skal stedfæstes geografisk nye ved stiftelsen og eksisterende ved servitutfordeling i tilknytning til matrikulære forandringer (udstykning og arealoverførsel) 1. Her fire år efter idriftsættelsen af den digitale tinglysning kan de praktiserende landinspektører, som er de primære private aktører omkring stedfæstelsen, konstatere, at de betydelige ressourcer, der har været anvendt på stedfæstelsen 2 især i forbindelse med stedfæstelse af eksisterende servitutter, hverken har bidraget til at skabe en sammenhængende, enkel og effektiv offentlig-privat opgavevaretagelse eller til at skabe det forventede overblik over retstilstanden på den enkelte ejendom. Den samfundsmæssige nytteværdi er udeblevet, hvilket er et resultat af, at både det juridiske og det tekniske grundlag står i vejen for at skabe et effektivt digitalt grundlag for retlige og forvaltningsmæssige beslutninger: regelgrundlaget er uhomogent og mangelfuldt teknologien er mangelfuld og udvikles ikke organiseringen er uklar det økonomiske ansvar er mangelfuldt Det er Praktiserende Landinspektørers Forenings (PLF) påstand, at stedfæstelsen er et digitaliseringsinitiativ i en kritisk driftsfase. Denne status beror basalt på, at stedfæstelsen blev idriftsat på et ufuldstændigt grundlag. Digitaliseringsprojektet blev implementeret/realiseret på en skitsemæssig arkitektur/ide et mangelfuldt projektforløb uden grundige analyser, udvikling og kvalitetssikring af løsningsarkitektur og kravspecifikation. 1 TL 10, stk. 5 Desuden skal servituttens geografiske udstrækning angives TL 22, stk. 1 Forinden en udstykning fuldbyrdes ved tinglysning af skøder på de enkelte grundstykker, skal der foreligge attest fra retten om den geografiske udstrækning af de på ejendommen tinglyste servitutter, og hvilke af grundstykkerne disse påhviler. Som grundlag for denne attest kan retten forlange en erklæring af en landinspektør om nævnte spørgsmål. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om registrering af den geografiske udstrækning af servitutter. 2 Landinspektørbranchen har leveret 94 % af de i alt registrerede stedfæstelser, der er gennemført i perioden fra den digitale tinglysnings idriftsættelse 8. september 2009 og frem til 19. december Heraf vedrører stedfæstelser eksisterende servitutter tinglyst før 8. september

2 PLF vil her ud fra en nytteværdibetragtning argumentere for, at stedfæstelsesprojektet skal rettes op ved korrigerende handlinger, så det kan udvikles til et effektivt forvaltnings- og retsgrundlag, som kan realisere det benefit-potentiale digitaliseringsprojektet rummer. Med udgangspunkt i følgende benefit-map lignende model vil PLF pege på den samfundsmæssige nytteværdi (gevinster og hovedgevinster), der knytter sig til et visionært stedfæstelseskoncept (vision og forandringer) og herunder de juridiske og tekniske rammer, der skal sættes (hovedleverancer) for at digitaliseringsprojektet kan levere et effektivt digitalt forvaltningsgrundlag for offentlige og private aktører og samtidig skabe en større retssikkerhed omkring ejendomstransaktioner. NYTTEVÆRDI Den overordnede målsætning med stedfæstelse af servitutterne er, at der inden for nær fremtid kan opnås en geografisk visualisering af de servitutter, der er tinglyst på én ejendom. Information der er vigtig ved køb/salg af fast ejendom, ved forvaltning og administration af ejendomme og i tilknytning til ejendomsdannelsesprocessen. De gevinster og udfordringer som PLF ser i forhold hertil er: 2

3 Gevinster: 11: Systemmæssige forbedringer - Med det nuværende set-up for stedfæstelsesdatabasen opnås ikke den ønskede information i f.t. stedfæstelse af de eksisterende servitutter. Eksempelvis er der ikke udviklet ajourføringsrutiner i forhold til stedfæstelsesdatabasen. 12: Ajourførte data - Opdaterede, fuldstændige og troværdige data er centralt såfremt stedfæstelsen skal kunne benyttes ved bl.a. køb og salg af fast ejendom. 13: Brug af færre ressourcer ved sagsbehandling - En opdateret og troværdig stedfæstelsesdatabase kan reducere brugen af de ressourcer, der bl.a. benyttes ved servitutfordeling i tilknytning til ejendomsdannelsesprocessen. Den hidtidige praksis med udarbejdelse af analoge servituterklæringer vil fortsætte uændret p.g.a. den manglende datakvalitet i stedfæstelsesdatabasen. 14: Nye muligheder for brug af data - En troværdig stedfæstelsesdatabase kan sammenstilles med andre relevante datasamlinger miljøportalen, plansystemet m.fl. bl.a. for at opnå indsigt i de arealregulerende bestemmelser der er gældende for den enkelte ejendom. 15: Tidsbesparelse ved integration med nye systemløsninger - Integreret anvendelse af stedfæstelsesdatabasen med eksisterende og kommende systemløsninger indeholdende geografiske data vil åbne nye muligheder for analyser og præsentationer eksempelvis i forhold til ejendomsvurdering. 16: Bedre dialog med registreringsmyndigheden - Behov for mere åben dialog mellem de offentlige og private aktører der involveret i udvikling og drift af stedfæstelsesdatabasen 17: Hurtigere gevinstrealisering - Ønskes en hurtigt gevinstrealisering af stedfæstelsesdatabasen i forhold til de eksisterende servitutter - bør der ske en prioritering heraf. Eksempelvis kunne indsatsen - i første omgang - koncentreres om de offentligretlige servitutter og ledningsservitutter. Efter en præklusion bør det overvejes hvor stor en nytteværdi der opnås ved stedfæstelse af de privatretlige servitutter. 18: Overblik over herskendes rettigheder - Ved at benytte den geografiske stedfæstelse vil stedfæstelsesdatabasen kunne indeholde information om såvel den tjenende som herskende ejendom. Et ønske der allerede blev udtrykt i Betænkningen for den digitale tinglysning. 19: Retssikkerheden øges for ældre servitutter - Stedfæstelse af dårligt dokumenterede servitutter vil øge retssikkerheden i administrationen af disse. I forhold til en overordnet samfundsmæssig betragtning kan stedfæstelsesdatabasen resultere i følgende: Hovedgevinster: 20: Bedre beslutningsgrundlag hos offentlige myndigheder og private aktører - Stedfæstelsesdatabasen åbner mulighed for brugen af de digitale servitutter sammen med andre georelaterede data eksempelvis fra Miljøportal hvorved der opnås et bedre beslutningsgrundlag bl.a. i relation til den kommunale administration 21: Nye digitale produkter - Foreligger alle servitutter med en geografisk stedfæstelse på digital form, åbnes der mulighed for at foretage forskellige geografiske eller temamæssige søgninger 22: Frigive ressourcer hos dataleverandør på sigt - Stedsfæstes alle eksisterende servitutter, vil dette spare ressourcer og tid ved sagsbehandlingen. Eksempelvis vil processerne i tilknytning køb/salg af fast ejendom samt ejendomsdannelse kunne effektiviseres og optimeres 23: Tillid til datas kvalitet - Stedfæstelsen af servitutter og tilrettelæggelse af formaliserede rutiner ved vedligeholdelse af stedfæstelsen vil øge datas kvalitet og dermed brugen og genbrugen af data. 3

4 I det følgende beskrives fire konkrete anvendelseseksempler i forhold til stedfæstelsesdatabasen. 1) Ejendomsdannelse Ved forandring af ejendomsgrænser eksempelvis ved udstykning eller arealoverførsel udarbejder landinspektøren en servituterklæring, hvor der foretages en fordeling af tinglyste servitutter på de enkelte jordstykker. Servituterklæringen danner grundlag for vedligeholdelse af tingbogens byrderubrik. Landinspektørens arbejdsbelastning ved udarbejdelse af servituterklæringen varierer fra sag til sag. Ved sager, der er omfattet af et stort antal servitutter, benyttes der ofte mange ressourcer på at fordele servitutter af ældre dato. Et arbejde, der ofte gentages gang på gang hos forskellige landinspektører, der er i berøring med ejendommen og servitutterne i forskellige sager. Ideen med stedfæstelsesdatabasen er, at de eksisterende servitutter én gang for alle - stedfæstes på et geografisk kortgrundlag. Herved opnås at de stedfæstede servitutter fremadrettet stilles til rådighed for såvel landinspektørbranchen, den offentlige forvaltning, den enkelte grundejer m.fl. 2) Forsyningssektoren Forsyningsledninger, der nedlægges på privat ejendom, sikres ved tinglysning. Blandt ledningsejerne er der et stort ønske om til stadighed at have overblik over det tinglyste ledningsnet. Stedfæstelsesdatabasen vil give forsyningssektoren et godt visuelt overblik over ledningsnettet et overblik der vil lette den daglige administration og vedligeholdelse af forsyningsnettet. Stedfæstelsesdatabasen vil sætte forsyningssektoren i stand til at sikre deres rettigheder over en given ejendom. Ligeledes vil stedfæstelsen give den enkelte grundejer et geografisk overblik over tinglyste forsyningsanlæg på den enkelte ejendom. 4

5 3) Den kommunale forvaltning I tilknytning til den kommunale forvaltning er der ofte behov for præcise oplysninger om en servituts geografiske udstrækning eksempelvis i relation til byggesagsbehandling og lokalplanlægning (servitutundersøgelse). Stedfæstelsesdatabasen indeholdende den geografiske stedfæstelse af eksisterende servitutter/bindinger vil være et vigtigt værktøj i den kommunale sagsbehandling. I relation hertil er det vigtigt, at oplysningerne er troværdige, fuldstændige og foreligger på en form som muliggør digital integration med andre relevante data. I Hedensted Kommune er der et konkret ønske om at kunne lave masseudtræk fra stedfæstelsesdatabasen bl.a. servitutter indeholdende bestemmelser i forhold til hjørne afskæring, byggelinjer, adgangsbegrænsning, fælles brandmur mv. Ligeledes ønsker kommunen Arealbindinger let og nem adgang til servitutter ved en geografisk søgning og med direkte link til det tinglyste dokument på linje med PlansystemDK. 4) Øvrige private aktører Blandt de øvrige private aktører der kan have stor glæde af stedfæstelsesdatabasen er bl.a. advokater og ejendomsmægler. Ved køb og salg har ejendomsmægleren bl.a. en oplysningspligt i forhold til tinglyste servitutter på den ejendom, der ønskes handlet. En geografisk visualisering af servitutterne vil ofte lette informationsformidlingen overfor potentielle købere. Ved udfærdigelse af købsaftale henvises ofte til tingbogen fsva. tinglyste servitutter. Køberen eller dennes rådgiver undersøger derfor ofte selv betydningen af disse servitutter og deres geografiske udstrækning. Stedfæstelsesdatabasen vil også i denne sammenhæng kunne lette informationsformidlingen. 5

6 FORUDSÆTNINGER For at opnå den ovenfor omtalte nytteværdi af en stedfæstelsesdatabase er der en række forudsætninger, der skal være opfyldt. Under henvisning til benefit-map-illustrationen er disse kort beskrevet i det efterfølgende hovedleverancer og forandringer: Hovedleverancer: 1: Ajourføring/oprydning i byrderubrikken (tingbogen) - En optimering af stedfæstelsesopgaven forudsætter, at der sker en oprydning i byrderubrikken en oprydning der kunne ske i form af en præklusion, hvor uaktuelle servitutter af ældre dato fjernes. 2: Ny datamodel - Den nuværende datamodel for stedfæstelsesdatabasen skal moderniseres, således at denne kan indgå som services i forskellige systemløsninger her bør benyttes en services orienteret arkitektur (SOA). 3: Forbedret udstillingsservice og dataadgang - Stedfæstelsesdatabasen udstilles i dag af henholdsvis Geodatastyrelsen og Tinglysningsretten. En forbedret udstillingsservice og dataadgang bør ske via datafordeleren. 4: Retningslinjer for stedfæstelse - De nuværende (eller manglende) retningslinjer for stedfæstelse af servitutter skal revideres, og principper for vedligeholdelse af de stedfæstede servitutter skal udarbejdes. Forandringer: 5: kvalitetsforbedring af datagrundlag - En forudsætning for etablering af en opdateret og troværdig stedfæstelsesdatabase er at der forud for stedfæstelsen sker en datavask, således at der ikke benyttes ressourcer på stedfæstelse af uaktuelle servitutter 6: Tilvejebringelse af retlige geografiske grunddata - Stedfæstelsesdatabasen skal have retslig gyldighed. Der er behov for tilpasning af Tinglysningsloven i f.t. digital forvaltning samt tilrettelæggelse af ændrede processer ved prøvelse af stedfæstelsen. 7: Nye digitale formidlingsmuligheder - Konceptet for stedfæstelsesdatabasen skal nytænkes i forhold til fremadrettede muligheder for at benytte stedfæstede servitutter i nye systemløsninger der underbygger digital forvaltning både i offentlig og privat regi. 8: Ændrede processer for brugerne - Der skal i forhold til etablering og vedligeholdelse af stedfæstelsesdatabasen stilles ændrede krav ved tinglysning af servitutter bl.a. skal forsyningssektoren stille digitale data til rådighed ved stedfæstelse af ledningsanlæg. 9: Ændrede forudsætninger i f.t. grunddataprogrammet - De seneste års udvikling i forhold til grunddataprogrammet incl. frikøb af data stiller nye krav til organisering og vedligeholdelse af stedfæstelsesdatabasen. På sigt må det være målsætningen, at stedfæstelsesdatabasen bliver en del af grunddataprogrammet. 10: Digital forvaltning - Ønsket om digital forvaltning stiller øgede krav til organisering af data i stedfæstelsesdatabasen krav som forudsætter at der sker en tilpasning af stedfæstelsesdatabasen og de services, der stilles til rådighed. 6

7 VISION OG ANBEFALEDE HANDLINGER De visioner, der ligger til grund for arbejdet med etablering og drift af stedfæstelsen, knytter sig i vid udstrækning til de tanker, der ligeledes er opstillet i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. I forhold til information om de stedfæstede servitutter knytter disse sig til følgende jf. benefit-map-illustrationen Vision: 24: Sikkerhed ved ejendomstransaktioner - Ved køb og salg af fast ejendom er der hos brugerne en forventning om, at de offentlige datasamlinger indeholder alle relevante data og, at disse er troværdige, ajourførte og let tilgængelige. Stedfæstelsesdatabasen har til formål at udstille servitutterne på et geografisk kortgrundlag, hvorved disse repræsenteres for brugerne på nem og let tilgængelig form. 25: Bedre forvaltning - En geografisk repræsentation af servitutterne vil lette den daglige administration i bl.a. den kommunale forvaltning, hvor der i en lang række sammenhænge er behov for information i tilknytning til den enkelte ejendom byggesagsbehandling, lokalplanlægning mv. 26: Effektivisering og modernisering inden for såvel den offentlige sektor som hos private aktører - I henhold til den fælles offentlige digitaliseringsstrategi skal digitale data bidrage til en mere effektiv og moderne administration og forvaltning. De stedfæstede servitutter vil via geografiske informationssystemer bidrage positivt til at opnå en øget effektivisering 27: Forbedret retssikkerhed - Mulighed for på en let og nem måde at distribuere information om de bestemmelser, der via en servitut er tinglyst på den enkelte ejendom, vil bidrage til forbedret retssikkerhed ved bl.a. køb og salg af fast ejendom. Skal ovennævnte visioner nås er det vigtigt, at den fortsatte udvikling og drift af stedfæstelsesdatabasen sker ud fra en række overordnede retningslinjer. De praktiserende landinspektører har siden 2009 idriftsætning af e-tinglysningen i vid udstrækning været ansvarlig for stedfæstelse af servitutterne. I relation hertil er der opnået en række erfaringer erfaringer som har vist, at der behov for en nytænkning af stedfæstelseskonceptet i forhold til tinglyste servitutter af ældre dato. På baggrund af de opnåede erfaringer og visionerne om øget effektiv digital forvaltning indstiller PLF følgende: Anbefalede handlinger: a) at stedfæstelse af servitutter ved ejendomsdannelsesprocessen indtil videre stilles i bero, da det nuværende stedfæstelseskoncept ikke giver nytteværdi. b) at Tinglysningsretten foranlediger iværksat af en præklusion (oprydning af ældre og uaktuelle servitutter) bør gennemføres inden for 5 år. c) at der iværksættes et pilotprojekt der underbygger gevinsterne ved stedfæstelsesdatabasen efter at en forbedret datamodel og vejledning er tilvejebragt Business Case. I tilknytning hertil skal allerede eksisterende forretningsrutiner revurderes. d) at der iværksættes et lovarbejde, der sikrer, at stedfæstelsen får retsgyldighed og, at stedfæstelsesdatabasen tilpasses digtal forvaltning. e) at der tilrettelægges en proces hvorved de offentligretlige servitutter og ledningsservitutter stedfæstes af rettighedshaverne efter beslutning om endt præklusion er kendt (servitutter før præklusionsdatoen, stedfæstes kun når påtaleberettigede selv iværksætter opgaven). f) at der igangsættes et udredningsarbejde m.h.p. udarbejdelse af forbedret datamodel, nye retningslinjer for stedfæstelse af servitutter samt vedligeholdelse af stedfæstelsesdatabasen. 7

8 g) at der udvikles en ny forbedret udstillingsservice fra stedfæstelsesdatabasen af såvel den geografiske præsentation som tilhørende tinglyste dokumenter. h) at privatretlige servitutter stedfæstes såvel ved matrikulære aktiviteter som ved handel med fast ejendom. PLF deltager gerne i forhold til iværksættelse af ovennævnte handlinger. Handlingerne kræver bl.a. tilpasning af gældende lovgivning, revurdering af den fungerende datamodel og udvikling af nye services, hvorfor det er vigtigt, at alle centrale aktører er involveret og deltager aktivt og positivt i udviklingsarbejdet. De anbefalede handlinger bør iværksættes snarest, såfremt der skal sikres en hensigtsmæssig anvendelse af de ressourcer, der benyttes på stedfæstelse af de ældre servitutter. PLF/4. oktober

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Handlingsplan Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ke Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. Metode... 3 3. Digital adgang til data relevant ved ejendomshandel

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Indhold: Forord Resume 1. Indledning 2. Ejendomsdatarapporten og systemet bag 3. Resultatopgørelse for DIADEM s udviklingsdel 4. Projektforløbet

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag Arkitekturramme for Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag 2008-2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Projektets baggrund...4 OIO EA...5 Matrikulære data er referencedata...5 Bruger-analyse...6

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Version:

Læs mere

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Rapport Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ ke Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 5 3. Det nuværende forretningsflow...

Læs mere

IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning. Pisariillisaaneq at gøre det lettere

IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning. Pisariillisaaneq at gøre det lettere ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 IKT Business case for Pisariillisaaneq-projektet Fællesoffentligt ERP - Enterprise Ressource Planning Pisariillisaaneq at gøre det

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Mission og it-vision...3 Forretningsmæssige krav, herunder kompetencer...4 It-styring og -organisering...6

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Bygning på lejet grund - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering

Bygning på lejet grund - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering Badebroejer Brugsretsaftaler Kolonihavehusejer Tinglysning og beskatning? Vindmølleejer Michael Frederiksen og Trine Thomsen Afgangsprojekt 2013 Landinspektør,

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen Rapport kort version Publikationen er udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72423700 servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Vejledning til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til vejledning til gevinstrealisering............................. 3

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

GIS-Strategiplan 2008

GIS-Strategiplan 2008 Rapport Version 1.06 GIS-Strategiplan 2008 Udarbejdet af GIS-funktionen, Administration, Teknisk Forvaltning: Anja Jerow (akj53) og Erling Kristensen (ekr53) I samarbejde med COWI a/s: Minna Vadskjær (mvd)

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere