PLAN, BYG og ERHVERV. LOKALPLAN nr Rensningsanlæg ved Tengslemark april forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLAN, BYG og ERHVERV. LOKALPLAN nr. 2014-42. Rensningsanlæg ved Tengslemark april 2014. forslag"

Transkript

1 PLAN, BYG og ERHVERV LOKALPLAN nr Rensningsanlæg ved Tengslemark april 2014 forslag

2 Odsherred Kommune er udarbejdet af Plan og Udvikling, Odsherred Kommune, i nært samarbejde med Odsherred Forsyning A/S, Grontmij A/S og en række interne og eksterne samarbejdspartnere. Forsidebillederne er en principiel visualisering af hvordan anlægget kan komme til at se ud, set fra Tengslemarkvej mod Tengslemark. Bagsidekortet viser det kuperede terræn omkring lokalplanområdet, Geodatastyrelsens højdemodel med 50-cm kurver. Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må de ejendomme der er omfattet af planen, ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe indholdet af den endelige plan, jf. Planlovens 17. Dette forbud gælder dog højst ét år efter offentliggørelsen af forslaget. Når fristen for indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger er udløbet, kan kommunalbestyrelsen tillade, at ejendomme udnyttes efter forslaget. Dette forudsætter dog, at anvendelsen er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde. Forslaget bortfalder, hvis ikke planen er endeligt vedtaget inden tre år fra offentliggørelsen. Offentlighed Periode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt fra den 21. maj til den 18. juli Kommentarer Bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag skal sendes senest den 18. juli 2014 til: Odsherred Kommune, Plan, Byg og Erhverv, Nyvej 22, 4573 Højby til med e-post, evt. til Indhold Lokalplanredegørelse Indledning/Forord Eksisterende forhold Forhold til anden planlægning Lokalplanens indhold Fremtidige forhold - resumé Lokalplanbestemmelser Lokalplanens formål 2 Område og zonestatus 3 Arealanvendelse 4 Udstykning 5 Veje, stier, trafik og parkering 6 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 8 Beplantning, hegning og ubebyggede arealer 9 Anlægsarbejder / terrænregulering 10 Belysning 11 Skiltning, flagning m.m. 12 Ledningsforhold 13 Antenneanlæg 14 Støj 15 Lugt 16 Forudsætning for ibrugtagning 17 Tilladelser efter anden lovgivning 18 Tilladelser fra andre myndigheder Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelse Kortbilag 1 Område og matrikelkort Bilag 2 Visualisering set fra nordøst Bilag 3 Visualisering set mod syd fra den nordlige morænebakke Kortbilag 4 Situationsplan Bilag til lokalplanen Farvekort 2

3 Odsherred Kommune Redegørelse Hvad er en lokalplan? I en lokalplan kan Byrådet fastlægge bindende bestemmelser for et område, for eksempel om: anvendelse, udstykning, veje og stier, placering og udformning af bygninger, herunder materialeanvendelse og farver, bevaring af bygninger og landskabstræk, udlæg af friarealer, beplantningsforhold, fællesanlæg, og overførsel fra landzone til byzone. Planloven fastlægger, at der skal udarbejdes en lokalplan inden et større anlægsarbejde eller byggeri sættes i gang eller en større nedrivning gennemføres. Der skal også udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens gennemførelse. Byrådet kan herudover altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan. En lokalplan skal fremlægges til offentlig høring i en periode på mindst 8 uger, inden den kan vedtages endeligt. I denne periode har alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag, og har således mulighed for at påvirke planens kvalitet og indhold. Byrådet skal tage stilling til modtagne skriftlige indlæg fra borgere m.fl. inden lokalplanen kan vedtages endeligt. Efter den endelige vedtagelse indberettes lokalplanen på de ejendomme, planen omfatter, til PlansystemDK, Indberetningen erstatter den tidligere tinglysning på ejendommene. Lokalplanlægningen må ikke stride mod lands-, region- og kommuneplanlægningen, andre love, EUdirektiver m.v., og skal holde sig inden for de rammer, disse forskrifter giver. Lokalplaner kan betegnes som grundstenene i det danske planlægningssystem. De udmønter kommuneplanens arealregulerende indhold og rammer, således at de bliver juridisk bindende overfor den enkelte grundejer. Indledning Dette hæfte indledes med en redegørelse, hvor der fortælles om hvorledes lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den øvrige planlægning. Herefter følger en beskrivelse, der fortæller om lokalplanens hovedindhold. Endelig følger selve lokalplanen. Her findes de bindende bestemmelser om den fremtidige udnyttelse af området. Lokalplanens retsvirkninger fortæller om den direkte betydning planen har, blandt andet for grundejere i området. Til sidst følger illustrationer, der har til formål at gøre det lettere at forstå lokalplanbestemmelserne. Vær opmærksom på, at efter en årrække kan oplysningerne i redegørelsen om anden planlægning og anden lovgivning mv. være blevet uaktuelle, uanset at lokalplanens bestemmelser stadig er gældende. Udsigt til lokalplanområdet set mod syd fra toppen af den østligste del af den langstrakte morænebakke Kirkeåsen 3

4 Redegørelse Odsherred Kommune Lokalplanredegørelse Forord Eksisterende forhold Beliggenhed, størrelse Baggrund, formål Byrådet vil med denne lokalplan bl.a. sikre, at det kommende nordlige centralrensningsanlæg indpasses i landskabet. Lokalplanområdet ligger syd for Tengslemarkvej, mellem Tengslemark og Stenstrup. Arealet er ca. 4 ha stort og omfatter dele af matrikel nummer 3 cø og 4 bz Tengslemark By, Højby. Området dyrkes i dag intensivt jordbrugsmæssigt. Ved Tillæg nr. 1 til de tre gamle Odsherred-kommuners spildevandsplaner blev det i 2007 vedtaget, at elleve små rensningsanlæg i den nordlige del af Odsherred skal erstattes af ét nyt anlæg. De til grund liggende, meget omfattende undersøgelser pegede på en placering ved Tengslemark som den samlet set bedste løsning, både miljø- og klimamæssigt samt anlægs- og driftsøkonomisk. Formålet med indeværende lokalplan er at sikre mulighed for etablering af et nordligt centralrensningsanlæg, og at det sker under hensyntagen til landskabet og miljøet. Forhold til anden planlægning Statslige vand- og naturplaner Lokalplanområdet rummer hverken vandløb eller søer. Lokalplanområdet hører til Hovedvandopland Kalundborg. Vandplanerne har gennemgået en offentlighedsperiode men er endnu ikke vedtaget. Indtil da er det regionsplanen der er gældende. Det fremgår af retningslinjer for regionplanen for Vestsjælland at næringsbelastningen fra land til det sydlige Kattegat ikke må øges uden forudgående dokumentation for stofspredningen og påvirkningen af havmiljøet. I henhold til vandplan for hovedopland Kalundborg, er der sat mål for Kattegat, der sigter mod en reduktion i udledningen af kvælstof frem til 2015 med 4 tons N/år. KOMMUNEPLAN Kommuneplanramme Vejforhold I retningslinjerne til Odsherred Kommuneplan står der at nye tekniske anlæg ikke må tilsidesætte væsentlige naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige, rekreative miljømæssige og landbrugsmæssige interesser. Tekniske anlæg skal arkitektonisk og placeringsmæssigt tilpasses eksisterende bebyggelse og landskabsforhold. Lokalplanområdet ligger i kommuneplanens rammeområde 5T4, Rensningsanlæg ved Tengslemark. Den maksimale bebyggelsesprocent er 30, maksimalt etageareal er 1,5 og maksimal bygningshøjde er 12,5 m. Vejadgang sker fra Tengslemarkvej. 4

5 Odsherred Kommune Redegørelse Kollektiv trafik SÆRLIGE BELIGGENHEDSKRAV Lokalplanområdet busbetjenes ved starten af 2014 af busrute 561, fra Stenstrup ca. 1 km væk og fra Tengslemark ca. 800m væk. Større rensningsanlæg hører under betegnlesen virksomheder med særlige beliggenhedskrav. I Kommuneplan , afsnit om Særligt erhvervsområde, er lokalplanområdet udpeget som anlægsområde for et centralrensningsanlæg i Tengslemark. Støj Virksomhedsstøj Virksomheder der etablerer sig i lokalplanområdet, er til enhver tid underlagt gældende miljølovgivning. Som vejledning til administration af støj har Miljøstyrelsen udsendt Vejledning nr.5 om ekstern støj fra virksomheder i Heri er fastlagt støjgrænser i forhold til forskellige anvendelsestyper, som danner grundlag for fastsættelsen af støjniveauet i det konkrete område. Virksomheden skal ikke alene overholde den grænseværdi der gælder for det område, inden for hvilken virksomheden er beliggende, men også for de omkringliggende områder, f.eks. boligområder, der belastes af støj fra virksomheden. Nærværende lokalplan er beliggende i landzone, hvor der ikke umiddelbart er angivet grænseværdier i ovennævnte vejledning. Udgangspunktet for en konkret vurdering af grænseværdier gældende ved nærmeste enkeltbolig tages i de støjgrænser der gælder for områdetype 3 (Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder). For ejendomme i lokalplanområdet Ved omkringliggende enkeltboliger Hverdage kl Lørdage kl Hverdage kl Søn- og helligdage kl Lørdage kl Alle dage kl Maksimal spidsværdi Nat kl Tabellen viser de vejledende grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder angivet i db(a). Forurening Der er ikke konstateret jordforurening i lokalplanområdet. Jordforureningslovens 71: Hvis der konstateres en jordforurening på et ikke - kortlagt areal, skal Region Sjælland underrettes. Arbejdet må først genoptages 4 uger efter, at Regionen har modtaget underretning om den konstaterede for- 5

6 Redegørelse Odsherred Kommune urening, medmindre Regionen forinden skriftligt har meddelt, at den ikke agter at træffe afgørelse om, at det pågældende areal skal kortlægges. Regionen underretter kommunen og arbejdstilsynet. Hvis der er tale om en forurening, der er sket efter 2001, kan kommunen give påbud om undersøgelser og afhjælpning af forureningen. Er der tale om en ældre forurening, vil Regionen afgøre, om den skal kortlægges. Sker der en kortlægning, skal kommunen udarbejde vilkår for det fortsatte byggeri på den kortlagte grund. DET ÅBNE LAND Landskabsområder Lokalplanområdet ligger i landzone i et landskabsområde inden for kystnærhedszone B. Landskabets kulturhistoriske oprindelse fremstår tydelig i området, kun delvist udvisket pga. nedlagte diger og hegn. Landskabet opleves som enkelt med landbyer, gårde og huse langs vej og middelstore marker delvist afgrænset af bevoksning. Det bakkede terræn og de delvist bevoksede hegn og diger i markskellene, samt tætte bevoksninger i lavninger danner middelstore landskabsrum. Landskabet i området har fået det strategiske mål vedligehold. Det betyder, at der ved ændringer i området bør lægges vægt på at tilpasse disse til den eksisterende landskabskarakter. Anlæg og bebyggelse bør udformes, så det underordner sig terrænet og landskabskarakteren generelt. Anlægget bør derfor udføres i tråd med den eksisterende bebyggelse i området og skærmes med grøn beplantning. For principielle visualiseringer af hvordan anlægget kunne tage sig ud, henvises til forsiden, bilag 2 og bilag 3. I visualiseringerne er de maksimale bygningshøjder benyttet, men den endelige udformning af anlægget kan variere noget fra visualiseringen, indenfor de rammer som lokalplanen fastlægger. Værdifuldt landbrugsområde Skovrejsning Geologi Omtrent en tredjedel af området ligger i et særligt værdifuldt landbrugsområde. Skovrejsning er uønsket i lokalplanområdet. Lokalplanområdet er beliggende på en morænebakke. Terrænet falder mod nord med en højdeforskel på ca. 11 m over en afstand af ca. 125 m, dvs. en gennemsnitlig hældning 1:11 eller ca. 5 %. KLIMA Lavbundsarealer Lavninger Energibesparende og byøkologiske tiltag Lokalplanområdet rummer ikke lavbundsarealer. Lokalplanområdet rummer ingen større lavninger. Lokalplanen foreskriver ikke konkrete energibesparende eller byøko- 6

7 Odsherred Kommune Redegørelse logiske tiltag. Mandskabs- og driftsbygninger kan opvarmes delvis ved procesenergi. NATURBESKYTTELSE Natura 2000 Fredninger Økologiske forbindelser 3-områder Hvis området rummer arealer omfattet af 3 Det nærmeste Natura2000-område er Sejerøbugten i en afstand af ca. 3 km. Der findes ingen fredningskendelser eller fredningsdeklarationer for området. Området er ikke del af nogen udpeget økologisk forbindelse. Området rummer ikke naturtyper, der er umiddelbart beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3. Af vejledningen til Naturbeskyttelsesloven fremgår: Bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens 3 kan ikke fortrænges af, at noget tillades eller er udtrykkeligt tilladt efter anden lovgivning. Det betyder, at hvis en lokalplan forudsætter et indgreb i et naturbeskyttet areal, kan lokalplanen kun realiseres, hvis der kan gives en dispensation til det konkrete projekt. Da beskyttede naturtyper defineres ud fra naturtilstand og driftshistorie, kan et areal vokse ind i beskyttelse. Når der f.eks. opstår et vandhul i et lokalplanområde, og der er indvandret vandhulsplanter og -dyr, så er det beskyttet. Størrelsen skal dog være 100 m² eller mere inklusive omgivende rørsump eller mose. Også i sådan et tilfælde kræves dispensation fra kommunen til at ændre vandhullet. For de andre beskyttede naturtyper, eng, mose, overdrev, hede og strandeng, er størrelsesgrænsen m². Bilag IV-arter Planforslag efter Planloven kan ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen kan beskadige eller ødelægge yngle- og rastepladser for dyrearter eller ødelægge plantearter fra EF-habitatdirektivets bilag IV (jf. bekendtgørelse i medfør af Miljømålsloven, nr. 408 af 1/5 2007, med senere ændringer). Lokalplanområdet rummer ikke potentielle levesteder for bilag IV-arter. Der er ikke kendskab til leve- eller rastesteder for bilag IV-arter i umiddelbar nærhed til lokalplanområdet.. Automatisk beskyttelse Naturen er dynamisk Dette betyder, at selv om de nu foreliggende registreringer ikke har påvist beskyttede naturtyper i området, vil dette ikke nødvendigvis blive ved med at være tilfældet. Eksempelvis vil et åbent regnvandsbassin efter et stykke tid automatisk blive omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Der er også altid en vis risiko for at dele af en lokalplan alligevel ikke kan realiseres senere, hvis der til den tid ikke er hjemmel til eller grundlag for at kunne meddele nødvendige dispensationer efter anden lovgivning. 7

8 Redegørelse Odsherred Kommune KULTURARV Bevaringsværdig bebyggelse mv. Kulturmiljøer Kirkeomgivelser Fortidsminder Området er ubebygget. Lokalplanområdet er ikke del af noget udpeget kulturmiljø. Lokalplanområdet ligger ikke inden for noget kirkeomgivelsesområde. Der er ikke registreret fredede fortidsminder i eller nær lokalplanområdet. Odsherred Museum har lavet en arkivalsk kontrol og en besigtigelse af lokalplanområdet og vurderer at det kan forventes at der stødes på skjulte fortidsminder under realiseringen af lokalplanen. I henhold til museumslovens 27 skal der derfor foretages en arkæologisk forundersøgelse forud for etableringen af rensningsanlægget. Hvis der stødes på spor af væsentlige fortidsminder under anlægsarbejdet, så skal arbejdet standes og det lokale museum tilkaldes. Sten- og jorddiger Der er registreret et nord-sydgående beskyttet dige midt i lokalplanområdet. Realisering af lokalplanen forudsætter et gennembrud på diget. Lokalplanen tillader gennembrud på diget i det omfang det skønnes nødvendigt for realiseringen af lokalplanen og drift af anlægget. Gennembrud på et beskyttet dige forudsætter en dispensation fra museumslovens 29a. Kulturarvsarealer Arkæologiske interesser Det nærmeste kulturarvsareal (område med særligt mange fund eller betydningsfulde fund og bevaringsværdige levn fra oldtiden eller middelalderen) ligger i en afstand af 1,7 km mod ØSØ. Mange steder i Odsherred er der sandsynlighed for, at man ved bygge- og anlægsarbejder støder på oldtidsfund. Hvis der ved bygge- og anlægsarbejde afdækkes eller berøres et fortidsminde, skal arbejdet stoppes, jf. Museumsloven 27, mens der gennemføres en arkæologisk undersøgelse. Større jordarbejder bør derfor i god tid anmeldes til Vestsjællands Museer Odsherred, Annebjerg Stræde 1, 4500 Nykøbing Sj. Museumsloven lægger op til at den ansvarlige arkæologiske myndighed inddrages i tre trin: Først den såkaldte antikvariske kontrol, hvor museet sammenholder de allerede kendte registreringer af arkæologiske data med det berørte anlægsområde. Næste skridt kan være en såkaldt forundersøgelse, som består af ca. 2 m brede søgegrøfter, hvor pløjelaget fjernes med gravemaskine; søgegrøfterne anlægges oftest parallelt med m imellem. Fremkommer der ved forundersøgelsen velbevarede levn tilhørende et jordfast fortidsminde, iværksættes den sidste fase, en regulær arkæologisk undersøgelse. Lovens grundtanke er, at man ved at inddrage de arkæologiske myndigheder tidligt i et anlægsarbejde, i så høj grad som muligt skal søge at bevare de jordfaste fortidsminder i stedet for at grave dem ud. 8

9 Odsherred Kommune Redegørelse KYST Kystnærhedszone Lokalplanområdet ligger inden for 3 km kystnærhedszonen, jf. Planlovens 5 a og 5 b, hvori der stilles krav bl.a. om redegørelse for nyt byggeris påvirkning af kystlandskabet, samt den planmæssige begrundelse for placeringen. Placeringen af et rensningsanlæg ved Tengslemark er optimal set i forhold til beliggenheden af de nuværende større renseanlæg som skal nedlægges og af de nye områder, der skal kloakeres. Placeringen medfører kortest mulige transportveje for spildevandet. Mod nord kan der etableres en udløbsledning til Kattegat. Dertil skal det bemærkes, at lokalplanområdet er afskærmet fra kysten 2,5 km derfra, af de omliggende højere morænebakker. Bebyggelsen af anlægget i en maksimal højde af 12,5 m vil derfor ikke medføre nogen visuel påvirkning af kystlandskabet. TEKNISK FORSYNING El Varme Vand Spildevand Elforsyning sker fra SEAS/NVE. Varmeforsyning til kontor og driftsbygninger forventes at kunne ske delvis ved udnyttelse af procesvarme fra anlæggets drift. Der er ikke pligt til tilslutning til fælles varmeforsyning. Forsyning med drikkevand sker fra Nyrup Vandværk eller GHT Vandværk. Lokalplanområdet er omfattet af Tillæg nr. 1 og Tillæg nr. 6 til de tre gamle Odsherredkommuners spildevandsplaner. SERVITUTTER Der er inden for lokalplanområdet tinglyst følgende servitutter: Dokument om færdselsret Dokument til NVE om kabler mv. Lokalplanens indhold De tinglyste servitutter er ikke uforenelige med lokalplanen. Der ophæves ingen servitutter med lokalplanen. Lokalplanen indeholder bestemmelser for udformning af et nyt centralrensningsanlæg med en af mange spildevandstekniske, miljømæssige og økonomiske årsager ret bundet placering. Ved udarbejdelse af planen er der især lagt vægt på den landskabelige tilpasning af anlægget, så det uden urimelige bindinger eller funktionsnedsættelse syner mindst muligt. Fremtidige forhold - resumé Miljøscreening +/- af hovedpunkter Ved screeningen blev bemærket følgende: - Der inddrages landbrugsjord til anlægsformål i kystnærhedszonen. 9

10 Redegørelse Odsherred Kommune - Der er en mulig påvirkning af landskabet, arkæologiske forhold og et beskyttet dige. - Etableringen af et centralt rensningsanlæg kan potentielt påvirke dyre- og planteliv, vandmiljøet og rekreative interesser gennem ændret udledning af næringsstoffer. Miljøvurdering af planer og programmer Konklusionen af screeningen blev, at der er behov for en nærmere undersøgelse af miljøforholdene. Byrådet har derfor ladet foretage en miljøvurdering. Konklusion Miljøvurderingen bliver bekendtgjort sammen med Tillæg nr. 6 til gældende spildevandsplaner - Nyt renseanlæg ved Tengslemark med udløbsledning og kloakledning fra Højby d. 21. maj Konklusion på VVM er som følgende: Centralisering af spildevandsrensningen på Tengslemark Renseanlæg vil betyde en markant reduktion af næringsstoffer til Sejerø Bugt, Isefjord og det sydlige Kattegat. Dette er en stor positiv påvirkning, som også vil medføre forbedret badevandskvalitet. Der forventes ingen negativ påvirkning af Natura 2000-områder, herunder Ebbeløkke Rev, samt bilag IV-arter. Terrestrisk natur, fredskov og beskyttede diger kan i anlægsfasen blive påvirket i mindre til moderat negativ grad, alt efter hvilket alternativ, der vælges til ledningstracéet. Påvirkningen af vandløb er positiv, da tilledning af renset og urenset overfladevand hindres. Enkelte vandløb kan påvirkes negativt som følge af mindre vandføring, men dette afhjælpes ved tilledning af overfladenært grundvand. Ligeledes skal afværgeforanstaltninger sikre, at der i anlægs- og driftsfasen ikke sker udsivning af perkolat fra lossepladsområdet nord for Tengslemarkvej. Ved at gennemføre lokalplanen sikres at spildevandsplanlægningens største projekt i de kommende årtier kan realiseres bygge- og anlægsmæssigt. 10

11 Odsherred Kommune Bestemmelser Lokalplanbestemmelser I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24/09/2009 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: for et område til rensningsanlæg ved Tengslemark: 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er at: udlægge arealet til teknisk anlæg, der kun må anvendes til renseanlæg og aktiviteter, der er knyttet til denne. muliggøre bebyggelse til nødvendig administration samt formidling. sikre områdets indpasning i det omliggende landskab. fastlægge retningslinier for anlæggets og bebyggelsens ydre fremtræden, der muliggør et nutidigt helhedsudtryk med arkitektonisk kvalitet. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 (matrikelkort). Området omfatter dele af matrikel nr. 3cø og 4bz Tengslemark by, Højby, samt alle parceller der efter den **.**.2014 udstykkes fra disse dele af ejendommene. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver i landzone. 2.3 Udstykning og bebyggelse inden for lokalplanområdet kan kun ske i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplanen. Der kræves derfor ikke landzonetilladelse hertil, jf. planlovens 35, stk Arealanvendelse 4 Udstykning 5 Veje, stier, trafik og parkering 3.1 Området må kun anvendes til rensningsanlæg med tilhørende faciliteter som for eksempel administrationsbygninger, rådnetanke, slamlager og andet, samt beplantningsbælte og afskærmning. 4.1 Udstykning må kun ske i overensstemmelse med kortbilag En sydvendt udvidelse af Tengslemarkvej kan ske ind på lokalplanområdet, så Tengslemarkvej får en udlægsbredde på 10 m. 5.2 Ved overkørsler til Tengslemarkvej skal sikres oversigtsarealer på 5 x 60 m fra vejkant. På oversigtsarealerne må der ikke etableres beplantning, som får en større højde end 0,8 m. 6 Bebyggelsens omfang og placering Etageantal og højder 5.3 Overkørsler til Tengslemarkvej skal tilsluttes denne vinkelret. 6.1 Bebyggelse må kun opføres i 1 etage med udnyttelig tagetage, kælder undtaget. 11

12 Bestemmelser Odsherred Kommune 6.2 Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m fra fastlagte niveauplaner, målt efter reglerne i Bygningsreglementet. 6.3 Rådnetanke (-siloer) må udføres med højde indtil 12,5 m, målt efter reglerne i Bygningsreglementet. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden Udvendige flader Bygninger 7.1 Til tagflader må ikke anvendes blanke og reflekterende materialer med glanstal over 20. Der kan opsættes ikke-reflekterende solenergianlæg på taget. Solenergianlæg skal etableres plant på den tagflade de monteres på. 7.2 Til udvendige bygningssider må kun anvendes teglsten, fibercement, betonelementer, træ- eller metalbeklædning. Murværk kan stå blankt eller vandskuret, kalket, pudset, filset m.v. Ved blank mur skal der anvendes blødstrøgne eller håndstrøgne teglsten. Farver 7.3 Udvendige bygningssider må kun fremtræde i jordfarver (se bilag: farvekort). Teglsten til bygningsider må kun fremtræde i røde og gule nuancer. Træ kan desuden fremtræde i materialets egen, naturlige farveholdning. Til gesimser, sokler, døre, vinduer, luger, porte, skodder og lignende mindre bygningsdele kan anvendes andre farver (se bilag: farvekort). 8 Beplantning, hegning og ubebyggede arealer 8.1 Der skal etableres beplantningsbælter (bredde 5 m) langs lokalplanområdets afgrænsning mod Tengslemarkvej. Beplantning skal ske med egnstypiske træer og buske, f.eks. bøg, eg, ask, røn, ribs, fuglekirsebær, tjørn, lind, hyld eller hassel. 8.2 Der opsættes trådhegn på den indvendige side af det levende hegn. Trådhegnet opsættes af sikkerhedsmæssige årsager og skal derfor have en højde på mindst 1,8 m. 9 Anlægsarbejder / terrænregulering 8.3 Henstilling af køretøjer over kg, både, campingvogne, containere, oplag (herunder henlæggelse af materiale og materiel) og lignende må kun finde sted i bygninger eller dertil indrettede, tæt hegnede aflukker. 9.1 Der må foretages terrænregulering på optil ± 2,0 m i forhold til evt. fastlagte niveauplaner, jf. bygningsreglementet. 12

13 Odsherred Kommune Bestemmelser 9.2 Der må ikke foretages terrænregulering nærmere skel mod hverken nabo eller vej end 1,0 m. 10 Belysning 10.1 Belysning af området, bortset fra arbejdsbelysning, skal være pullert- eller parkbelysning på højst 4 m høje standere. Belysning må ikke være til gene for omboende, f.eks. ved blænding Der må ikke etableres vedvarende belysning af facader, anlæg og skiltning. 11 Skiltning, flagning m.m Moderat skiltning efter følgende regler tillades: Der kan skiltes ved indkørsler og ved indgangsdøre. Skiltestørrelsen skal begrænses mest muligt og må ikke overstige 40 x 60 cm. Skiltes placering og udformning skal indordnes hensynet til det omliggende landskab, samt byggeriets arkitektur og farveholdning. Gavlreklamer og bannere må ikke opsættes Der må opsættes én flagstang. 12 Ledningsforhold 12.1 EI- og teleanlæg må alene udføres med jordkabler Nødvendige procesledninger kan udføres over terræn Det skal ved deklarationer sikres, at eksisterende vandledninger, spildevandsledninger, dræn og jordkabler kan henligge uforstyrret. 13 Antenneanlæg 14 Støj 15 Lugt 16 Forudsætning for ibrugtagning 17 Tilladelser efter anden lovgivning 18 Tilladelser fra andre myndigheder 13.1 Der må opsættes én slank antennemast til teknisk kommunikation, med højde maks. 14 m Ved etablering af rensningsanlægget skal det sikres, at det ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, som er gældende i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder Anlæg inden for lokalplanområdet skal overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for lugt Ny bebyggelse må først tages i brug, når - de i 8.1 nævnte plantebælter er etableret, - det i 8.2 nævnte trådhegn er etableret Uanset foranstående må det beskyttede dige ikke gennembrydes, medmindre der er meddelt tilladelse hertil, jf. Museumslovens 29a og 29j stk Landbrugspligten i henhold til Landbrugsloven skal ophæves. 13

14 Bestemmelser Odsherred Kommune Lokalplanens retsvirkninger Ophævelse af landbrugspligten kræver tilladelse fra Jordbrugskommissionen for Sjælland. Efter at Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og offentliggjort den, må de ejendomme der er omfattet af planen ifølge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om, at de anlæg med videre, der er indeholdt i planen, skal etableres (ingen handlepligt ). Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige afvigelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at disse ikke er i strid med principperne i planen. Dispensation kan kun ske efter skriftlig orientering af naboer m.fl. medmindre byrådet skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (Planlovens 19 og 20) Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved at tilvejebringe en ny lokalplan. Vedtagelse Forslag til lokalplan nr er vedtaget til offentliggørelse af Odsherred Byråd den 29. april 2014 Thomas Adelskov borgmester Rie Perry kommunaldirektør 14

15 Odsherred Kommune Kort og illustrationer Lokalplanområde Alle matrikelnumre: Tengslemark by, Højby Rensningsanlæg ved Tengslemark Kort mål 1:4.000 Kortbilag 1 Område og matrikelkort 15

16 Kort og illustrationer Odsherred Kommune Bilag 2 Visualisering set fra nordøst 16

17 Odsherred Kommune Kort og illustrationer Rensningsanlæg ved Tengslemark Bilag 2 Principiel visualisering af bygningshøjde og bygningsmasse set fra nordøst 17

18 Kort og illustrationer Odsherred Kommune Bilag 3 Visualisering set mod syd fra den nordlige morænebakke 18

19 Odsherred Kommune Kort og illustrationer Rensningsanlæg ved Tengslemark Bilag 3 Principiel visualisering af bygningshøjde og masse set mod syd fra den nordlige morænebakke 19

20 Kort og illustrationer Odsherred Kommune Rensningsanlæg ved Tengslemark Målestok 1:2.000 Kortbilag 4 Principiel situationsplan 20

21 Odsherred Kommune Bilag til lokalplan Bilag til lokalplanen FARVEKORT Udvalg af farver til facader og til mindre bygningsdele Facadefarver Bemærkninger Farver mindre bygningsdele Jordfarver NCS-kode Okker S Y10R Farverne er her defineret ud fra NCS systemet (se evt. nærmere på en enkelt er fra RAL systemet. Andre farver NCS-kode Svagt cremegul S Y50R Lys okker S Y20R Terra di Siena S Y70R Engelsk rød S Y80R Svensk rød S Y80R Mørkebrun S Y80R Brun umbra S Y30R Dodenkop S Y90R Grågrøn S G50Y Grøn umbra S G20Y Hvid S N Kodeværdierne skal ikke opfattes som et krav om præcision, men blot definere udgangspunktet for farven. Den samme farve vil desuden kunne fremtræde ret forskelligt afhængigt af glans, malingstype og pigment. For eksempel findes okkergul og svenskrødt fra gammel tid i flere udgaver. Farver, der åbenlyst afviger fra skemaet eller ikke på anden vis, f.eks. i Center for Bygningsbevaring i Raadvads anvisning: Den klassiske pigment-farveskala (2010), kan dokumenteres at høre til den klassiske pigmentfarveskala, må ikke anvendes. Af trykketekniske årsager kan de viste farver aldrig blive gengivet helt korrekt på tryk eller print, og slet ikke set på en skærm. Prøver på de rigtige farver kan bl.a. ses hos kommunen, en malermester, en farvehandler eller et byggemarked. Rød S Y70R Rødbrun S Y90R Brun S Y70R Grønjord S G60Y Grøn S G30Y Vogngrøn m.fl. S G30Y Ultramarinblå S R80B Blå S R70B Grå S G Antracitgrå RAL 7016 Lysegrå S N Mørkegrå S N Sort S N Traditionelle betegnelser for jordfarver er bl.a. Gul - Gul(d) okker, Jernoxydgult, (Jernvitriolkalk) Brun - Terra di Siena, Rå og brændt Umbra, Caput Mortuum Rød - Rød okker, Engelsk-, Svensk- og Italienskrødt, Brændt Terra di Siena, (Falurød) Grøn - bjerg-, malikit-, kobber-, mineral-, tyroler- og skifergrønt Blå - bjerg-, kobber-, mineral- og hamburgerblåt Hvid - danskhvidt, wienerhvidt og perlehvidt, (hvidtekalk) Sort - sortgrafit, sortkridt, spansk kridt, skifersort og tegneskifer Traditionelle betegnelser for andre farver er bl.a. Gul - (Kadmiumgul). Sort S B20G Brun - Rå umbra, Brændt umbra, Rød -. Grøn - Grønjord, Kromoxidgrøn, Hollandsk grøn, Portgrøn, Blå - Ultramarinblå, Lapis Lazuli, Koboltblå, Berlinerblå, Pariserblå Hvid - Kridt, Titanhvidt, Grå - Varm grå, Kold grå, Grafitgrå Sort - Oxydsort, Sodsort, Kønrøg, Bensort. 21

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Lokalplantillæg 55.2 Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Indholdsfortegnelse 1 Broager kommune Lokalplantillæg 55.2 Område til servicebygninger og svømmebad Indledning Hvad er en lokalplan...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

For at sikre de nødvendige arealer til. Lokalplan nr for et område til offentlige formål ved Årøsund. ved Skomagervej beliggende i det

For at sikre de nødvendige arealer til. Lokalplan nr for et område til offentlige formål ved Årøsund. ved Skomagervej beliggende i det I N D L E D N I N G Lokalplan nr. 17.36-1 for et område til offentlige formål ved Årøsund. Som led i den kommunale spildevandsrensning har byrådet til hensigt at lade opføre et renseanlæg ved Årøsund.

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Greve Kommune Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Lokalplan nr. 12.43 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015. Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

TILLÆG TIL. LOKALPLAN NR. T.D.2. DYSTED samt tillæg nr. 7 til kommuneplanen. Tillæg til T.D.2. Tillæg til. Forslag til lokalplan den 31. august 2005.

TILLÆG TIL. LOKALPLAN NR. T.D.2. DYSTED samt tillæg nr. 7 til kommuneplanen. Tillæg til T.D.2. Tillæg til. Forslag til lokalplan den 31. august 2005. HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TILLÆG TIL LOKALPLAN NR. T.D.2. DYSTED samt tillæg nr. 7 til kommuneplanen Hovkrog Tillæg til T.D.2. Gl.Skolevej Tillæg til T.D.2. Østerbro Forslag til lokalplan

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby

Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby REDEGØRELSE Samsø er af Energiministeriet udnævnt til Danmarks Vedvarende EneriØ i 1997. Målsætningen er, at Samsø på sigt skal blive selvforsynende

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40 Fanø Kommune Oktober 1989 2 Lokalplan 40 Fanø Kommune FANØ KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 40 FOR ET OMRÅDE TIL KUNSTMUSEUM VED SØNDERHO INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.6 Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke 2001 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

PLAN, BYG OG ERHVERV. Lokalplan nr. 2013-52. Boligbebyggelse Æblehaven, Askehaven, Nykøbing Sj. Forslag

PLAN, BYG OG ERHVERV. Lokalplan nr. 2013-52. Boligbebyggelse Æblehaven, Askehaven, Nykøbing Sj. Forslag PLAN, BYG OG ERHVERV Lokalplan nr. 2013-52 Boligbebyggelse Æblehaven, Askehaven, Nykøbing Sj. Forslag FORSLAG Odsherred Kommune Lokalplan nr. 2013-52 er udarbejdet af arkitekt maa Finn Mørup i samarbejde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd. Indsigelsesfrist 30. november 2011

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd. Indsigelsesfrist 30. november 2011 LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd Indsigelsesfrist 30. november 2011 oktober 2011 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før

Læs mere