PLAN, BYG og ERHVERV. LOKALPLAN nr Rensningsanlæg ved Tengslemark april forslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLAN, BYG og ERHVERV. LOKALPLAN nr. 2014-42. Rensningsanlæg ved Tengslemark april 2014. forslag"

Transkript

1 PLAN, BYG og ERHVERV LOKALPLAN nr Rensningsanlæg ved Tengslemark april 2014 forslag

2 Odsherred Kommune er udarbejdet af Plan og Udvikling, Odsherred Kommune, i nært samarbejde med Odsherred Forsyning A/S, Grontmij A/S og en række interne og eksterne samarbejdspartnere. Forsidebillederne er en principiel visualisering af hvordan anlægget kan komme til at se ud, set fra Tengslemarkvej mod Tengslemark. Bagsidekortet viser det kuperede terræn omkring lokalplanområdet, Geodatastyrelsens højdemodel med 50-cm kurver. Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må de ejendomme der er omfattet af planen, ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe indholdet af den endelige plan, jf. Planlovens 17. Dette forbud gælder dog højst ét år efter offentliggørelsen af forslaget. Når fristen for indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger er udløbet, kan kommunalbestyrelsen tillade, at ejendomme udnyttes efter forslaget. Dette forudsætter dog, at anvendelsen er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde. Forslaget bortfalder, hvis ikke planen er endeligt vedtaget inden tre år fra offentliggørelsen. Offentlighed Periode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt fra den 21. maj til den 18. juli Kommentarer Bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag skal sendes senest den 18. juli 2014 til: Odsherred Kommune, Plan, Byg og Erhverv, Nyvej 22, 4573 Højby til med e-post, evt. til Indhold Lokalplanredegørelse Indledning/Forord Eksisterende forhold Forhold til anden planlægning Lokalplanens indhold Fremtidige forhold - resumé Lokalplanbestemmelser Lokalplanens formål 2 Område og zonestatus 3 Arealanvendelse 4 Udstykning 5 Veje, stier, trafik og parkering 6 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 8 Beplantning, hegning og ubebyggede arealer 9 Anlægsarbejder / terrænregulering 10 Belysning 11 Skiltning, flagning m.m. 12 Ledningsforhold 13 Antenneanlæg 14 Støj 15 Lugt 16 Forudsætning for ibrugtagning 17 Tilladelser efter anden lovgivning 18 Tilladelser fra andre myndigheder Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelse Kortbilag 1 Område og matrikelkort Bilag 2 Visualisering set fra nordøst Bilag 3 Visualisering set mod syd fra den nordlige morænebakke Kortbilag 4 Situationsplan Bilag til lokalplanen Farvekort 2

3 Odsherred Kommune Redegørelse Hvad er en lokalplan? I en lokalplan kan Byrådet fastlægge bindende bestemmelser for et område, for eksempel om: anvendelse, udstykning, veje og stier, placering og udformning af bygninger, herunder materialeanvendelse og farver, bevaring af bygninger og landskabstræk, udlæg af friarealer, beplantningsforhold, fællesanlæg, og overførsel fra landzone til byzone. Planloven fastlægger, at der skal udarbejdes en lokalplan inden et større anlægsarbejde eller byggeri sættes i gang eller en større nedrivning gennemføres. Der skal også udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens gennemførelse. Byrådet kan herudover altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan. En lokalplan skal fremlægges til offentlig høring i en periode på mindst 8 uger, inden den kan vedtages endeligt. I denne periode har alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag, og har således mulighed for at påvirke planens kvalitet og indhold. Byrådet skal tage stilling til modtagne skriftlige indlæg fra borgere m.fl. inden lokalplanen kan vedtages endeligt. Efter den endelige vedtagelse indberettes lokalplanen på de ejendomme, planen omfatter, til PlansystemDK, Indberetningen erstatter den tidligere tinglysning på ejendommene. Lokalplanlægningen må ikke stride mod lands-, region- og kommuneplanlægningen, andre love, EUdirektiver m.v., og skal holde sig inden for de rammer, disse forskrifter giver. Lokalplaner kan betegnes som grundstenene i det danske planlægningssystem. De udmønter kommuneplanens arealregulerende indhold og rammer, således at de bliver juridisk bindende overfor den enkelte grundejer. Indledning Dette hæfte indledes med en redegørelse, hvor der fortælles om hvorledes lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den øvrige planlægning. Herefter følger en beskrivelse, der fortæller om lokalplanens hovedindhold. Endelig følger selve lokalplanen. Her findes de bindende bestemmelser om den fremtidige udnyttelse af området. Lokalplanens retsvirkninger fortæller om den direkte betydning planen har, blandt andet for grundejere i området. Til sidst følger illustrationer, der har til formål at gøre det lettere at forstå lokalplanbestemmelserne. Vær opmærksom på, at efter en årrække kan oplysningerne i redegørelsen om anden planlægning og anden lovgivning mv. være blevet uaktuelle, uanset at lokalplanens bestemmelser stadig er gældende. Udsigt til lokalplanområdet set mod syd fra toppen af den østligste del af den langstrakte morænebakke Kirkeåsen 3

4 Redegørelse Odsherred Kommune Lokalplanredegørelse Forord Eksisterende forhold Beliggenhed, størrelse Baggrund, formål Byrådet vil med denne lokalplan bl.a. sikre, at det kommende nordlige centralrensningsanlæg indpasses i landskabet. Lokalplanområdet ligger syd for Tengslemarkvej, mellem Tengslemark og Stenstrup. Arealet er ca. 4 ha stort og omfatter dele af matrikel nummer 3 cø og 4 bz Tengslemark By, Højby. Området dyrkes i dag intensivt jordbrugsmæssigt. Ved Tillæg nr. 1 til de tre gamle Odsherred-kommuners spildevandsplaner blev det i 2007 vedtaget, at elleve små rensningsanlæg i den nordlige del af Odsherred skal erstattes af ét nyt anlæg. De til grund liggende, meget omfattende undersøgelser pegede på en placering ved Tengslemark som den samlet set bedste løsning, både miljø- og klimamæssigt samt anlægs- og driftsøkonomisk. Formålet med indeværende lokalplan er at sikre mulighed for etablering af et nordligt centralrensningsanlæg, og at det sker under hensyntagen til landskabet og miljøet. Forhold til anden planlægning Statslige vand- og naturplaner Lokalplanområdet rummer hverken vandløb eller søer. Lokalplanområdet hører til Hovedvandopland Kalundborg. Vandplanerne har gennemgået en offentlighedsperiode men er endnu ikke vedtaget. Indtil da er det regionsplanen der er gældende. Det fremgår af retningslinjer for regionplanen for Vestsjælland at næringsbelastningen fra land til det sydlige Kattegat ikke må øges uden forudgående dokumentation for stofspredningen og påvirkningen af havmiljøet. I henhold til vandplan for hovedopland Kalundborg, er der sat mål for Kattegat, der sigter mod en reduktion i udledningen af kvælstof frem til 2015 med 4 tons N/år. KOMMUNEPLAN Kommuneplanramme Vejforhold I retningslinjerne til Odsherred Kommuneplan står der at nye tekniske anlæg ikke må tilsidesætte væsentlige naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige, rekreative miljømæssige og landbrugsmæssige interesser. Tekniske anlæg skal arkitektonisk og placeringsmæssigt tilpasses eksisterende bebyggelse og landskabsforhold. Lokalplanområdet ligger i kommuneplanens rammeområde 5T4, Rensningsanlæg ved Tengslemark. Den maksimale bebyggelsesprocent er 30, maksimalt etageareal er 1,5 og maksimal bygningshøjde er 12,5 m. Vejadgang sker fra Tengslemarkvej. 4

5 Odsherred Kommune Redegørelse Kollektiv trafik SÆRLIGE BELIGGENHEDSKRAV Lokalplanområdet busbetjenes ved starten af 2014 af busrute 561, fra Stenstrup ca. 1 km væk og fra Tengslemark ca. 800m væk. Større rensningsanlæg hører under betegnlesen virksomheder med særlige beliggenhedskrav. I Kommuneplan , afsnit om Særligt erhvervsområde, er lokalplanområdet udpeget som anlægsområde for et centralrensningsanlæg i Tengslemark. Støj Virksomhedsstøj Virksomheder der etablerer sig i lokalplanområdet, er til enhver tid underlagt gældende miljølovgivning. Som vejledning til administration af støj har Miljøstyrelsen udsendt Vejledning nr.5 om ekstern støj fra virksomheder i Heri er fastlagt støjgrænser i forhold til forskellige anvendelsestyper, som danner grundlag for fastsættelsen af støjniveauet i det konkrete område. Virksomheden skal ikke alene overholde den grænseværdi der gælder for det område, inden for hvilken virksomheden er beliggende, men også for de omkringliggende områder, f.eks. boligområder, der belastes af støj fra virksomheden. Nærværende lokalplan er beliggende i landzone, hvor der ikke umiddelbart er angivet grænseværdier i ovennævnte vejledning. Udgangspunktet for en konkret vurdering af grænseværdier gældende ved nærmeste enkeltbolig tages i de støjgrænser der gælder for områdetype 3 (Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder). For ejendomme i lokalplanområdet Ved omkringliggende enkeltboliger Hverdage kl Lørdage kl Hverdage kl Søn- og helligdage kl Lørdage kl Alle dage kl Maksimal spidsværdi Nat kl Tabellen viser de vejledende grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder angivet i db(a). Forurening Der er ikke konstateret jordforurening i lokalplanområdet. Jordforureningslovens 71: Hvis der konstateres en jordforurening på et ikke - kortlagt areal, skal Region Sjælland underrettes. Arbejdet må først genoptages 4 uger efter, at Regionen har modtaget underretning om den konstaterede for- 5

6 Redegørelse Odsherred Kommune urening, medmindre Regionen forinden skriftligt har meddelt, at den ikke agter at træffe afgørelse om, at det pågældende areal skal kortlægges. Regionen underretter kommunen og arbejdstilsynet. Hvis der er tale om en forurening, der er sket efter 2001, kan kommunen give påbud om undersøgelser og afhjælpning af forureningen. Er der tale om en ældre forurening, vil Regionen afgøre, om den skal kortlægges. Sker der en kortlægning, skal kommunen udarbejde vilkår for det fortsatte byggeri på den kortlagte grund. DET ÅBNE LAND Landskabsområder Lokalplanområdet ligger i landzone i et landskabsområde inden for kystnærhedszone B. Landskabets kulturhistoriske oprindelse fremstår tydelig i området, kun delvist udvisket pga. nedlagte diger og hegn. Landskabet opleves som enkelt med landbyer, gårde og huse langs vej og middelstore marker delvist afgrænset af bevoksning. Det bakkede terræn og de delvist bevoksede hegn og diger i markskellene, samt tætte bevoksninger i lavninger danner middelstore landskabsrum. Landskabet i området har fået det strategiske mål vedligehold. Det betyder, at der ved ændringer i området bør lægges vægt på at tilpasse disse til den eksisterende landskabskarakter. Anlæg og bebyggelse bør udformes, så det underordner sig terrænet og landskabskarakteren generelt. Anlægget bør derfor udføres i tråd med den eksisterende bebyggelse i området og skærmes med grøn beplantning. For principielle visualiseringer af hvordan anlægget kunne tage sig ud, henvises til forsiden, bilag 2 og bilag 3. I visualiseringerne er de maksimale bygningshøjder benyttet, men den endelige udformning af anlægget kan variere noget fra visualiseringen, indenfor de rammer som lokalplanen fastlægger. Værdifuldt landbrugsområde Skovrejsning Geologi Omtrent en tredjedel af området ligger i et særligt værdifuldt landbrugsområde. Skovrejsning er uønsket i lokalplanområdet. Lokalplanområdet er beliggende på en morænebakke. Terrænet falder mod nord med en højdeforskel på ca. 11 m over en afstand af ca. 125 m, dvs. en gennemsnitlig hældning 1:11 eller ca. 5 %. KLIMA Lavbundsarealer Lavninger Energibesparende og byøkologiske tiltag Lokalplanområdet rummer ikke lavbundsarealer. Lokalplanområdet rummer ingen større lavninger. Lokalplanen foreskriver ikke konkrete energibesparende eller byøko- 6

7 Odsherred Kommune Redegørelse logiske tiltag. Mandskabs- og driftsbygninger kan opvarmes delvis ved procesenergi. NATURBESKYTTELSE Natura 2000 Fredninger Økologiske forbindelser 3-områder Hvis området rummer arealer omfattet af 3 Det nærmeste Natura2000-område er Sejerøbugten i en afstand af ca. 3 km. Der findes ingen fredningskendelser eller fredningsdeklarationer for området. Området er ikke del af nogen udpeget økologisk forbindelse. Området rummer ikke naturtyper, der er umiddelbart beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3. Af vejledningen til Naturbeskyttelsesloven fremgår: Bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens 3 kan ikke fortrænges af, at noget tillades eller er udtrykkeligt tilladt efter anden lovgivning. Det betyder, at hvis en lokalplan forudsætter et indgreb i et naturbeskyttet areal, kan lokalplanen kun realiseres, hvis der kan gives en dispensation til det konkrete projekt. Da beskyttede naturtyper defineres ud fra naturtilstand og driftshistorie, kan et areal vokse ind i beskyttelse. Når der f.eks. opstår et vandhul i et lokalplanområde, og der er indvandret vandhulsplanter og -dyr, så er det beskyttet. Størrelsen skal dog være 100 m² eller mere inklusive omgivende rørsump eller mose. Også i sådan et tilfælde kræves dispensation fra kommunen til at ændre vandhullet. For de andre beskyttede naturtyper, eng, mose, overdrev, hede og strandeng, er størrelsesgrænsen m². Bilag IV-arter Planforslag efter Planloven kan ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen kan beskadige eller ødelægge yngle- og rastepladser for dyrearter eller ødelægge plantearter fra EF-habitatdirektivets bilag IV (jf. bekendtgørelse i medfør af Miljømålsloven, nr. 408 af 1/5 2007, med senere ændringer). Lokalplanområdet rummer ikke potentielle levesteder for bilag IV-arter. Der er ikke kendskab til leve- eller rastesteder for bilag IV-arter i umiddelbar nærhed til lokalplanområdet.. Automatisk beskyttelse Naturen er dynamisk Dette betyder, at selv om de nu foreliggende registreringer ikke har påvist beskyttede naturtyper i området, vil dette ikke nødvendigvis blive ved med at være tilfældet. Eksempelvis vil et åbent regnvandsbassin efter et stykke tid automatisk blive omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Der er også altid en vis risiko for at dele af en lokalplan alligevel ikke kan realiseres senere, hvis der til den tid ikke er hjemmel til eller grundlag for at kunne meddele nødvendige dispensationer efter anden lovgivning. 7

8 Redegørelse Odsherred Kommune KULTURARV Bevaringsværdig bebyggelse mv. Kulturmiljøer Kirkeomgivelser Fortidsminder Området er ubebygget. Lokalplanområdet er ikke del af noget udpeget kulturmiljø. Lokalplanområdet ligger ikke inden for noget kirkeomgivelsesområde. Der er ikke registreret fredede fortidsminder i eller nær lokalplanområdet. Odsherred Museum har lavet en arkivalsk kontrol og en besigtigelse af lokalplanområdet og vurderer at det kan forventes at der stødes på skjulte fortidsminder under realiseringen af lokalplanen. I henhold til museumslovens 27 skal der derfor foretages en arkæologisk forundersøgelse forud for etableringen af rensningsanlægget. Hvis der stødes på spor af væsentlige fortidsminder under anlægsarbejdet, så skal arbejdet standes og det lokale museum tilkaldes. Sten- og jorddiger Der er registreret et nord-sydgående beskyttet dige midt i lokalplanområdet. Realisering af lokalplanen forudsætter et gennembrud på diget. Lokalplanen tillader gennembrud på diget i det omfang det skønnes nødvendigt for realiseringen af lokalplanen og drift af anlægget. Gennembrud på et beskyttet dige forudsætter en dispensation fra museumslovens 29a. Kulturarvsarealer Arkæologiske interesser Det nærmeste kulturarvsareal (område med særligt mange fund eller betydningsfulde fund og bevaringsværdige levn fra oldtiden eller middelalderen) ligger i en afstand af 1,7 km mod ØSØ. Mange steder i Odsherred er der sandsynlighed for, at man ved bygge- og anlægsarbejder støder på oldtidsfund. Hvis der ved bygge- og anlægsarbejde afdækkes eller berøres et fortidsminde, skal arbejdet stoppes, jf. Museumsloven 27, mens der gennemføres en arkæologisk undersøgelse. Større jordarbejder bør derfor i god tid anmeldes til Vestsjællands Museer Odsherred, Annebjerg Stræde 1, 4500 Nykøbing Sj. Museumsloven lægger op til at den ansvarlige arkæologiske myndighed inddrages i tre trin: Først den såkaldte antikvariske kontrol, hvor museet sammenholder de allerede kendte registreringer af arkæologiske data med det berørte anlægsområde. Næste skridt kan være en såkaldt forundersøgelse, som består af ca. 2 m brede søgegrøfter, hvor pløjelaget fjernes med gravemaskine; søgegrøfterne anlægges oftest parallelt med m imellem. Fremkommer der ved forundersøgelsen velbevarede levn tilhørende et jordfast fortidsminde, iværksættes den sidste fase, en regulær arkæologisk undersøgelse. Lovens grundtanke er, at man ved at inddrage de arkæologiske myndigheder tidligt i et anlægsarbejde, i så høj grad som muligt skal søge at bevare de jordfaste fortidsminder i stedet for at grave dem ud. 8

9 Odsherred Kommune Redegørelse KYST Kystnærhedszone Lokalplanområdet ligger inden for 3 km kystnærhedszonen, jf. Planlovens 5 a og 5 b, hvori der stilles krav bl.a. om redegørelse for nyt byggeris påvirkning af kystlandskabet, samt den planmæssige begrundelse for placeringen. Placeringen af et rensningsanlæg ved Tengslemark er optimal set i forhold til beliggenheden af de nuværende større renseanlæg som skal nedlægges og af de nye områder, der skal kloakeres. Placeringen medfører kortest mulige transportveje for spildevandet. Mod nord kan der etableres en udløbsledning til Kattegat. Dertil skal det bemærkes, at lokalplanområdet er afskærmet fra kysten 2,5 km derfra, af de omliggende højere morænebakker. Bebyggelsen af anlægget i en maksimal højde af 12,5 m vil derfor ikke medføre nogen visuel påvirkning af kystlandskabet. TEKNISK FORSYNING El Varme Vand Spildevand Elforsyning sker fra SEAS/NVE. Varmeforsyning til kontor og driftsbygninger forventes at kunne ske delvis ved udnyttelse af procesvarme fra anlæggets drift. Der er ikke pligt til tilslutning til fælles varmeforsyning. Forsyning med drikkevand sker fra Nyrup Vandværk eller GHT Vandværk. Lokalplanområdet er omfattet af Tillæg nr. 1 og Tillæg nr. 6 til de tre gamle Odsherredkommuners spildevandsplaner. SERVITUTTER Der er inden for lokalplanområdet tinglyst følgende servitutter: Dokument om færdselsret Dokument til NVE om kabler mv. Lokalplanens indhold De tinglyste servitutter er ikke uforenelige med lokalplanen. Der ophæves ingen servitutter med lokalplanen. Lokalplanen indeholder bestemmelser for udformning af et nyt centralrensningsanlæg med en af mange spildevandstekniske, miljømæssige og økonomiske årsager ret bundet placering. Ved udarbejdelse af planen er der især lagt vægt på den landskabelige tilpasning af anlægget, så det uden urimelige bindinger eller funktionsnedsættelse syner mindst muligt. Fremtidige forhold - resumé Miljøscreening +/- af hovedpunkter Ved screeningen blev bemærket følgende: - Der inddrages landbrugsjord til anlægsformål i kystnærhedszonen. 9

10 Redegørelse Odsherred Kommune - Der er en mulig påvirkning af landskabet, arkæologiske forhold og et beskyttet dige. - Etableringen af et centralt rensningsanlæg kan potentielt påvirke dyre- og planteliv, vandmiljøet og rekreative interesser gennem ændret udledning af næringsstoffer. Miljøvurdering af planer og programmer Konklusionen af screeningen blev, at der er behov for en nærmere undersøgelse af miljøforholdene. Byrådet har derfor ladet foretage en miljøvurdering. Konklusion Miljøvurderingen bliver bekendtgjort sammen med Tillæg nr. 6 til gældende spildevandsplaner - Nyt renseanlæg ved Tengslemark med udløbsledning og kloakledning fra Højby d. 21. maj Konklusion på VVM er som følgende: Centralisering af spildevandsrensningen på Tengslemark Renseanlæg vil betyde en markant reduktion af næringsstoffer til Sejerø Bugt, Isefjord og det sydlige Kattegat. Dette er en stor positiv påvirkning, som også vil medføre forbedret badevandskvalitet. Der forventes ingen negativ påvirkning af Natura 2000-områder, herunder Ebbeløkke Rev, samt bilag IV-arter. Terrestrisk natur, fredskov og beskyttede diger kan i anlægsfasen blive påvirket i mindre til moderat negativ grad, alt efter hvilket alternativ, der vælges til ledningstracéet. Påvirkningen af vandløb er positiv, da tilledning af renset og urenset overfladevand hindres. Enkelte vandløb kan påvirkes negativt som følge af mindre vandføring, men dette afhjælpes ved tilledning af overfladenært grundvand. Ligeledes skal afværgeforanstaltninger sikre, at der i anlægs- og driftsfasen ikke sker udsivning af perkolat fra lossepladsområdet nord for Tengslemarkvej. Ved at gennemføre lokalplanen sikres at spildevandsplanlægningens største projekt i de kommende årtier kan realiseres bygge- og anlægsmæssigt. 10

11 Odsherred Kommune Bestemmelser Lokalplanbestemmelser I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24/09/2009 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: for et område til rensningsanlæg ved Tengslemark: 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er at: udlægge arealet til teknisk anlæg, der kun må anvendes til renseanlæg og aktiviteter, der er knyttet til denne. muliggøre bebyggelse til nødvendig administration samt formidling. sikre områdets indpasning i det omliggende landskab. fastlægge retningslinier for anlæggets og bebyggelsens ydre fremtræden, der muliggør et nutidigt helhedsudtryk med arkitektonisk kvalitet. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 (matrikelkort). Området omfatter dele af matrikel nr. 3cø og 4bz Tengslemark by, Højby, samt alle parceller der efter den **.**.2014 udstykkes fra disse dele af ejendommene. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver i landzone. 2.3 Udstykning og bebyggelse inden for lokalplanområdet kan kun ske i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplanen. Der kræves derfor ikke landzonetilladelse hertil, jf. planlovens 35, stk Arealanvendelse 4 Udstykning 5 Veje, stier, trafik og parkering 3.1 Området må kun anvendes til rensningsanlæg med tilhørende faciliteter som for eksempel administrationsbygninger, rådnetanke, slamlager og andet, samt beplantningsbælte og afskærmning. 4.1 Udstykning må kun ske i overensstemmelse med kortbilag En sydvendt udvidelse af Tengslemarkvej kan ske ind på lokalplanområdet, så Tengslemarkvej får en udlægsbredde på 10 m. 5.2 Ved overkørsler til Tengslemarkvej skal sikres oversigtsarealer på 5 x 60 m fra vejkant. På oversigtsarealerne må der ikke etableres beplantning, som får en større højde end 0,8 m. 6 Bebyggelsens omfang og placering Etageantal og højder 5.3 Overkørsler til Tengslemarkvej skal tilsluttes denne vinkelret. 6.1 Bebyggelse må kun opføres i 1 etage med udnyttelig tagetage, kælder undtaget. 11

12 Bestemmelser Odsherred Kommune 6.2 Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m fra fastlagte niveauplaner, målt efter reglerne i Bygningsreglementet. 6.3 Rådnetanke (-siloer) må udføres med højde indtil 12,5 m, målt efter reglerne i Bygningsreglementet. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden Udvendige flader Bygninger 7.1 Til tagflader må ikke anvendes blanke og reflekterende materialer med glanstal over 20. Der kan opsættes ikke-reflekterende solenergianlæg på taget. Solenergianlæg skal etableres plant på den tagflade de monteres på. 7.2 Til udvendige bygningssider må kun anvendes teglsten, fibercement, betonelementer, træ- eller metalbeklædning. Murværk kan stå blankt eller vandskuret, kalket, pudset, filset m.v. Ved blank mur skal der anvendes blødstrøgne eller håndstrøgne teglsten. Farver 7.3 Udvendige bygningssider må kun fremtræde i jordfarver (se bilag: farvekort). Teglsten til bygningsider må kun fremtræde i røde og gule nuancer. Træ kan desuden fremtræde i materialets egen, naturlige farveholdning. Til gesimser, sokler, døre, vinduer, luger, porte, skodder og lignende mindre bygningsdele kan anvendes andre farver (se bilag: farvekort). 8 Beplantning, hegning og ubebyggede arealer 8.1 Der skal etableres beplantningsbælter (bredde 5 m) langs lokalplanområdets afgrænsning mod Tengslemarkvej. Beplantning skal ske med egnstypiske træer og buske, f.eks. bøg, eg, ask, røn, ribs, fuglekirsebær, tjørn, lind, hyld eller hassel. 8.2 Der opsættes trådhegn på den indvendige side af det levende hegn. Trådhegnet opsættes af sikkerhedsmæssige årsager og skal derfor have en højde på mindst 1,8 m. 9 Anlægsarbejder / terrænregulering 8.3 Henstilling af køretøjer over kg, både, campingvogne, containere, oplag (herunder henlæggelse af materiale og materiel) og lignende må kun finde sted i bygninger eller dertil indrettede, tæt hegnede aflukker. 9.1 Der må foretages terrænregulering på optil ± 2,0 m i forhold til evt. fastlagte niveauplaner, jf. bygningsreglementet. 12

13 Odsherred Kommune Bestemmelser 9.2 Der må ikke foretages terrænregulering nærmere skel mod hverken nabo eller vej end 1,0 m. 10 Belysning 10.1 Belysning af området, bortset fra arbejdsbelysning, skal være pullert- eller parkbelysning på højst 4 m høje standere. Belysning må ikke være til gene for omboende, f.eks. ved blænding Der må ikke etableres vedvarende belysning af facader, anlæg og skiltning. 11 Skiltning, flagning m.m Moderat skiltning efter følgende regler tillades: Der kan skiltes ved indkørsler og ved indgangsdøre. Skiltestørrelsen skal begrænses mest muligt og må ikke overstige 40 x 60 cm. Skiltes placering og udformning skal indordnes hensynet til det omliggende landskab, samt byggeriets arkitektur og farveholdning. Gavlreklamer og bannere må ikke opsættes Der må opsættes én flagstang. 12 Ledningsforhold 12.1 EI- og teleanlæg må alene udføres med jordkabler Nødvendige procesledninger kan udføres over terræn Det skal ved deklarationer sikres, at eksisterende vandledninger, spildevandsledninger, dræn og jordkabler kan henligge uforstyrret. 13 Antenneanlæg 14 Støj 15 Lugt 16 Forudsætning for ibrugtagning 17 Tilladelser efter anden lovgivning 18 Tilladelser fra andre myndigheder 13.1 Der må opsættes én slank antennemast til teknisk kommunikation, med højde maks. 14 m Ved etablering af rensningsanlægget skal det sikres, at det ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, som er gældende i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder Anlæg inden for lokalplanområdet skal overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for lugt Ny bebyggelse må først tages i brug, når - de i 8.1 nævnte plantebælter er etableret, - det i 8.2 nævnte trådhegn er etableret Uanset foranstående må det beskyttede dige ikke gennembrydes, medmindre der er meddelt tilladelse hertil, jf. Museumslovens 29a og 29j stk Landbrugspligten i henhold til Landbrugsloven skal ophæves. 13

14 Bestemmelser Odsherred Kommune Lokalplanens retsvirkninger Ophævelse af landbrugspligten kræver tilladelse fra Jordbrugskommissionen for Sjælland. Efter at Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og offentliggjort den, må de ejendomme der er omfattet af planen ifølge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om, at de anlæg med videre, der er indeholdt i planen, skal etableres (ingen handlepligt ). Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige afvigelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at disse ikke er i strid med principperne i planen. Dispensation kan kun ske efter skriftlig orientering af naboer m.fl. medmindre byrådet skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (Planlovens 19 og 20) Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved at tilvejebringe en ny lokalplan. Vedtagelse Forslag til lokalplan nr er vedtaget til offentliggørelse af Odsherred Byråd den 29. april 2014 Thomas Adelskov borgmester Rie Perry kommunaldirektør 14

15 Odsherred Kommune Kort og illustrationer Lokalplanområde Alle matrikelnumre: Tengslemark by, Højby Rensningsanlæg ved Tengslemark Kort mål 1:4.000 Kortbilag 1 Område og matrikelkort 15

16 Kort og illustrationer Odsherred Kommune Bilag 2 Visualisering set fra nordøst 16

17 Odsherred Kommune Kort og illustrationer Rensningsanlæg ved Tengslemark Bilag 2 Principiel visualisering af bygningshøjde og bygningsmasse set fra nordøst 17

18 Kort og illustrationer Odsherred Kommune Bilag 3 Visualisering set mod syd fra den nordlige morænebakke 18

19 Odsherred Kommune Kort og illustrationer Rensningsanlæg ved Tengslemark Bilag 3 Principiel visualisering af bygningshøjde og masse set mod syd fra den nordlige morænebakke 19

20 Kort og illustrationer Odsherred Kommune Rensningsanlæg ved Tengslemark Målestok 1:2.000 Kortbilag 4 Principiel situationsplan 20

21 Odsherred Kommune Bilag til lokalplan Bilag til lokalplanen FARVEKORT Udvalg af farver til facader og til mindre bygningsdele Facadefarver Bemærkninger Farver mindre bygningsdele Jordfarver NCS-kode Okker S Y10R Farverne er her defineret ud fra NCS systemet (se evt. nærmere på en enkelt er fra RAL systemet. Andre farver NCS-kode Svagt cremegul S Y50R Lys okker S Y20R Terra di Siena S Y70R Engelsk rød S Y80R Svensk rød S Y80R Mørkebrun S Y80R Brun umbra S Y30R Dodenkop S Y90R Grågrøn S G50Y Grøn umbra S G20Y Hvid S N Kodeværdierne skal ikke opfattes som et krav om præcision, men blot definere udgangspunktet for farven. Den samme farve vil desuden kunne fremtræde ret forskelligt afhængigt af glans, malingstype og pigment. For eksempel findes okkergul og svenskrødt fra gammel tid i flere udgaver. Farver, der åbenlyst afviger fra skemaet eller ikke på anden vis, f.eks. i Center for Bygningsbevaring i Raadvads anvisning: Den klassiske pigment-farveskala (2010), kan dokumenteres at høre til den klassiske pigmentfarveskala, må ikke anvendes. Af trykketekniske årsager kan de viste farver aldrig blive gengivet helt korrekt på tryk eller print, og slet ikke set på en skærm. Prøver på de rigtige farver kan bl.a. ses hos kommunen, en malermester, en farvehandler eller et byggemarked. Rød S Y70R Rødbrun S Y90R Brun S Y70R Grønjord S G60Y Grøn S G30Y Vogngrøn m.fl. S G30Y Ultramarinblå S R80B Blå S R70B Grå S G Antracitgrå RAL 7016 Lysegrå S N Mørkegrå S N Sort S N Traditionelle betegnelser for jordfarver er bl.a. Gul - Gul(d) okker, Jernoxydgult, (Jernvitriolkalk) Brun - Terra di Siena, Rå og brændt Umbra, Caput Mortuum Rød - Rød okker, Engelsk-, Svensk- og Italienskrødt, Brændt Terra di Siena, (Falurød) Grøn - bjerg-, malikit-, kobber-, mineral-, tyroler- og skifergrønt Blå - bjerg-, kobber-, mineral- og hamburgerblåt Hvid - danskhvidt, wienerhvidt og perlehvidt, (hvidtekalk) Sort - sortgrafit, sortkridt, spansk kridt, skifersort og tegneskifer Traditionelle betegnelser for andre farver er bl.a. Gul - (Kadmiumgul). Sort S B20G Brun - Rå umbra, Brændt umbra, Rød -. Grøn - Grønjord, Kromoxidgrøn, Hollandsk grøn, Portgrøn, Blå - Ultramarinblå, Lapis Lazuli, Koboltblå, Berlinerblå, Pariserblå Hvid - Kridt, Titanhvidt, Grå - Varm grå, Kold grå, Grafitgrå Sort - Oxydsort, Sodsort, Kønrøg, Bensort. 21

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 FORSLAG Plan & Byg, Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, tlf. 7210 7000 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanens hovedformål

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge

Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge LOKALPLAN NR. 109 Boligområde, Holtug Vænge FORSLAG Fremlagt fra den 6. juli til den 7. september 2009 Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge Indledning Lokalplan nr. 109 omfatter et område på 2.155m

Læs mere

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende

Læs mere