PLAN, BYG og ERHVERV. LOKALPLAN nr Rensningsanlæg ved Tengslemark april forslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLAN, BYG og ERHVERV. LOKALPLAN nr. 2014-42. Rensningsanlæg ved Tengslemark april 2014. forslag"

Transkript

1 PLAN, BYG og ERHVERV LOKALPLAN nr Rensningsanlæg ved Tengslemark april 2014 forslag

2 Odsherred Kommune er udarbejdet af Plan og Udvikling, Odsherred Kommune, i nært samarbejde med Odsherred Forsyning A/S, Grontmij A/S og en række interne og eksterne samarbejdspartnere. Forsidebillederne er en principiel visualisering af hvordan anlægget kan komme til at se ud, set fra Tengslemarkvej mod Tengslemark. Bagsidekortet viser det kuperede terræn omkring lokalplanområdet, Geodatastyrelsens højdemodel med 50-cm kurver. Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må de ejendomme der er omfattet af planen, ikke bebygges eller i øvrigt anvendes på en måde, der skaber risiko for at foregribe indholdet af den endelige plan, jf. Planlovens 17. Dette forbud gælder dog højst ét år efter offentliggørelsen af forslaget. Når fristen for indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger er udløbet, kan kommunalbestyrelsen tillade, at ejendomme udnyttes efter forslaget. Dette forudsætter dog, at anvendelsen er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde. Forslaget bortfalder, hvis ikke planen er endeligt vedtaget inden tre år fra offentliggørelsen. Offentlighed Periode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt fra den 21. maj til den 18. juli Kommentarer Bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag skal sendes senest den 18. juli 2014 til: Odsherred Kommune, Plan, Byg og Erhverv, Nyvej 22, 4573 Højby til med e-post, evt. til Indhold Lokalplanredegørelse Indledning/Forord Eksisterende forhold Forhold til anden planlægning Lokalplanens indhold Fremtidige forhold - resumé Lokalplanbestemmelser Lokalplanens formål 2 Område og zonestatus 3 Arealanvendelse 4 Udstykning 5 Veje, stier, trafik og parkering 6 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 8 Beplantning, hegning og ubebyggede arealer 9 Anlægsarbejder / terrænregulering 10 Belysning 11 Skiltning, flagning m.m. 12 Ledningsforhold 13 Antenneanlæg 14 Støj 15 Lugt 16 Forudsætning for ibrugtagning 17 Tilladelser efter anden lovgivning 18 Tilladelser fra andre myndigheder Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelse Kortbilag 1 Område og matrikelkort Bilag 2 Visualisering set fra nordøst Bilag 3 Visualisering set mod syd fra den nordlige morænebakke Kortbilag 4 Situationsplan Bilag til lokalplanen Farvekort 2

3 Odsherred Kommune Redegørelse Hvad er en lokalplan? I en lokalplan kan Byrådet fastlægge bindende bestemmelser for et område, for eksempel om: anvendelse, udstykning, veje og stier, placering og udformning af bygninger, herunder materialeanvendelse og farver, bevaring af bygninger og landskabstræk, udlæg af friarealer, beplantningsforhold, fællesanlæg, og overførsel fra landzone til byzone. Planloven fastlægger, at der skal udarbejdes en lokalplan inden et større anlægsarbejde eller byggeri sættes i gang eller en større nedrivning gennemføres. Der skal også udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens gennemførelse. Byrådet kan herudover altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan. En lokalplan skal fremlægges til offentlig høring i en periode på mindst 8 uger, inden den kan vedtages endeligt. I denne periode har alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag, og har således mulighed for at påvirke planens kvalitet og indhold. Byrådet skal tage stilling til modtagne skriftlige indlæg fra borgere m.fl. inden lokalplanen kan vedtages endeligt. Efter den endelige vedtagelse indberettes lokalplanen på de ejendomme, planen omfatter, til PlansystemDK, Indberetningen erstatter den tidligere tinglysning på ejendommene. Lokalplanlægningen må ikke stride mod lands-, region- og kommuneplanlægningen, andre love, EUdirektiver m.v., og skal holde sig inden for de rammer, disse forskrifter giver. Lokalplaner kan betegnes som grundstenene i det danske planlægningssystem. De udmønter kommuneplanens arealregulerende indhold og rammer, således at de bliver juridisk bindende overfor den enkelte grundejer. Indledning Dette hæfte indledes med en redegørelse, hvor der fortælles om hvorledes lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den øvrige planlægning. Herefter følger en beskrivelse, der fortæller om lokalplanens hovedindhold. Endelig følger selve lokalplanen. Her findes de bindende bestemmelser om den fremtidige udnyttelse af området. Lokalplanens retsvirkninger fortæller om den direkte betydning planen har, blandt andet for grundejere i området. Til sidst følger illustrationer, der har til formål at gøre det lettere at forstå lokalplanbestemmelserne. Vær opmærksom på, at efter en årrække kan oplysningerne i redegørelsen om anden planlægning og anden lovgivning mv. være blevet uaktuelle, uanset at lokalplanens bestemmelser stadig er gældende. Udsigt til lokalplanområdet set mod syd fra toppen af den østligste del af den langstrakte morænebakke Kirkeåsen 3

4 Redegørelse Odsherred Kommune Lokalplanredegørelse Forord Eksisterende forhold Beliggenhed, størrelse Baggrund, formål Byrådet vil med denne lokalplan bl.a. sikre, at det kommende nordlige centralrensningsanlæg indpasses i landskabet. Lokalplanområdet ligger syd for Tengslemarkvej, mellem Tengslemark og Stenstrup. Arealet er ca. 4 ha stort og omfatter dele af matrikel nummer 3 cø og 4 bz Tengslemark By, Højby. Området dyrkes i dag intensivt jordbrugsmæssigt. Ved Tillæg nr. 1 til de tre gamle Odsherred-kommuners spildevandsplaner blev det i 2007 vedtaget, at elleve små rensningsanlæg i den nordlige del af Odsherred skal erstattes af ét nyt anlæg. De til grund liggende, meget omfattende undersøgelser pegede på en placering ved Tengslemark som den samlet set bedste løsning, både miljø- og klimamæssigt samt anlægs- og driftsøkonomisk. Formålet med indeværende lokalplan er at sikre mulighed for etablering af et nordligt centralrensningsanlæg, og at det sker under hensyntagen til landskabet og miljøet. Forhold til anden planlægning Statslige vand- og naturplaner Lokalplanområdet rummer hverken vandløb eller søer. Lokalplanområdet hører til Hovedvandopland Kalundborg. Vandplanerne har gennemgået en offentlighedsperiode men er endnu ikke vedtaget. Indtil da er det regionsplanen der er gældende. Det fremgår af retningslinjer for regionplanen for Vestsjælland at næringsbelastningen fra land til det sydlige Kattegat ikke må øges uden forudgående dokumentation for stofspredningen og påvirkningen af havmiljøet. I henhold til vandplan for hovedopland Kalundborg, er der sat mål for Kattegat, der sigter mod en reduktion i udledningen af kvælstof frem til 2015 med 4 tons N/år. KOMMUNEPLAN Kommuneplanramme Vejforhold I retningslinjerne til Odsherred Kommuneplan står der at nye tekniske anlæg ikke må tilsidesætte væsentlige naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige, rekreative miljømæssige og landbrugsmæssige interesser. Tekniske anlæg skal arkitektonisk og placeringsmæssigt tilpasses eksisterende bebyggelse og landskabsforhold. Lokalplanområdet ligger i kommuneplanens rammeområde 5T4, Rensningsanlæg ved Tengslemark. Den maksimale bebyggelsesprocent er 30, maksimalt etageareal er 1,5 og maksimal bygningshøjde er 12,5 m. Vejadgang sker fra Tengslemarkvej. 4

5 Odsherred Kommune Redegørelse Kollektiv trafik SÆRLIGE BELIGGENHEDSKRAV Lokalplanområdet busbetjenes ved starten af 2014 af busrute 561, fra Stenstrup ca. 1 km væk og fra Tengslemark ca. 800m væk. Større rensningsanlæg hører under betegnlesen virksomheder med særlige beliggenhedskrav. I Kommuneplan , afsnit om Særligt erhvervsområde, er lokalplanområdet udpeget som anlægsområde for et centralrensningsanlæg i Tengslemark. Støj Virksomhedsstøj Virksomheder der etablerer sig i lokalplanområdet, er til enhver tid underlagt gældende miljølovgivning. Som vejledning til administration af støj har Miljøstyrelsen udsendt Vejledning nr.5 om ekstern støj fra virksomheder i Heri er fastlagt støjgrænser i forhold til forskellige anvendelsestyper, som danner grundlag for fastsættelsen af støjniveauet i det konkrete område. Virksomheden skal ikke alene overholde den grænseværdi der gælder for det område, inden for hvilken virksomheden er beliggende, men også for de omkringliggende områder, f.eks. boligområder, der belastes af støj fra virksomheden. Nærværende lokalplan er beliggende i landzone, hvor der ikke umiddelbart er angivet grænseværdier i ovennævnte vejledning. Udgangspunktet for en konkret vurdering af grænseværdier gældende ved nærmeste enkeltbolig tages i de støjgrænser der gælder for områdetype 3 (Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder). For ejendomme i lokalplanområdet Ved omkringliggende enkeltboliger Hverdage kl Lørdage kl Hverdage kl Søn- og helligdage kl Lørdage kl Alle dage kl Maksimal spidsværdi Nat kl Tabellen viser de vejledende grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder angivet i db(a). Forurening Der er ikke konstateret jordforurening i lokalplanområdet. Jordforureningslovens 71: Hvis der konstateres en jordforurening på et ikke - kortlagt areal, skal Region Sjælland underrettes. Arbejdet må først genoptages 4 uger efter, at Regionen har modtaget underretning om den konstaterede for- 5

6 Redegørelse Odsherred Kommune urening, medmindre Regionen forinden skriftligt har meddelt, at den ikke agter at træffe afgørelse om, at det pågældende areal skal kortlægges. Regionen underretter kommunen og arbejdstilsynet. Hvis der er tale om en forurening, der er sket efter 2001, kan kommunen give påbud om undersøgelser og afhjælpning af forureningen. Er der tale om en ældre forurening, vil Regionen afgøre, om den skal kortlægges. Sker der en kortlægning, skal kommunen udarbejde vilkår for det fortsatte byggeri på den kortlagte grund. DET ÅBNE LAND Landskabsområder Lokalplanområdet ligger i landzone i et landskabsområde inden for kystnærhedszone B. Landskabets kulturhistoriske oprindelse fremstår tydelig i området, kun delvist udvisket pga. nedlagte diger og hegn. Landskabet opleves som enkelt med landbyer, gårde og huse langs vej og middelstore marker delvist afgrænset af bevoksning. Det bakkede terræn og de delvist bevoksede hegn og diger i markskellene, samt tætte bevoksninger i lavninger danner middelstore landskabsrum. Landskabet i området har fået det strategiske mål vedligehold. Det betyder, at der ved ændringer i området bør lægges vægt på at tilpasse disse til den eksisterende landskabskarakter. Anlæg og bebyggelse bør udformes, så det underordner sig terrænet og landskabskarakteren generelt. Anlægget bør derfor udføres i tråd med den eksisterende bebyggelse i området og skærmes med grøn beplantning. For principielle visualiseringer af hvordan anlægget kunne tage sig ud, henvises til forsiden, bilag 2 og bilag 3. I visualiseringerne er de maksimale bygningshøjder benyttet, men den endelige udformning af anlægget kan variere noget fra visualiseringen, indenfor de rammer som lokalplanen fastlægger. Værdifuldt landbrugsområde Skovrejsning Geologi Omtrent en tredjedel af området ligger i et særligt værdifuldt landbrugsområde. Skovrejsning er uønsket i lokalplanområdet. Lokalplanområdet er beliggende på en morænebakke. Terrænet falder mod nord med en højdeforskel på ca. 11 m over en afstand af ca. 125 m, dvs. en gennemsnitlig hældning 1:11 eller ca. 5 %. KLIMA Lavbundsarealer Lavninger Energibesparende og byøkologiske tiltag Lokalplanområdet rummer ikke lavbundsarealer. Lokalplanområdet rummer ingen større lavninger. Lokalplanen foreskriver ikke konkrete energibesparende eller byøko- 6

7 Odsherred Kommune Redegørelse logiske tiltag. Mandskabs- og driftsbygninger kan opvarmes delvis ved procesenergi. NATURBESKYTTELSE Natura 2000 Fredninger Økologiske forbindelser 3-områder Hvis området rummer arealer omfattet af 3 Det nærmeste Natura2000-område er Sejerøbugten i en afstand af ca. 3 km. Der findes ingen fredningskendelser eller fredningsdeklarationer for området. Området er ikke del af nogen udpeget økologisk forbindelse. Området rummer ikke naturtyper, der er umiddelbart beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3. Af vejledningen til Naturbeskyttelsesloven fremgår: Bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens 3 kan ikke fortrænges af, at noget tillades eller er udtrykkeligt tilladt efter anden lovgivning. Det betyder, at hvis en lokalplan forudsætter et indgreb i et naturbeskyttet areal, kan lokalplanen kun realiseres, hvis der kan gives en dispensation til det konkrete projekt. Da beskyttede naturtyper defineres ud fra naturtilstand og driftshistorie, kan et areal vokse ind i beskyttelse. Når der f.eks. opstår et vandhul i et lokalplanområde, og der er indvandret vandhulsplanter og -dyr, så er det beskyttet. Størrelsen skal dog være 100 m² eller mere inklusive omgivende rørsump eller mose. Også i sådan et tilfælde kræves dispensation fra kommunen til at ændre vandhullet. For de andre beskyttede naturtyper, eng, mose, overdrev, hede og strandeng, er størrelsesgrænsen m². Bilag IV-arter Planforslag efter Planloven kan ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen kan beskadige eller ødelægge yngle- og rastepladser for dyrearter eller ødelægge plantearter fra EF-habitatdirektivets bilag IV (jf. bekendtgørelse i medfør af Miljømålsloven, nr. 408 af 1/5 2007, med senere ændringer). Lokalplanområdet rummer ikke potentielle levesteder for bilag IV-arter. Der er ikke kendskab til leve- eller rastesteder for bilag IV-arter i umiddelbar nærhed til lokalplanområdet.. Automatisk beskyttelse Naturen er dynamisk Dette betyder, at selv om de nu foreliggende registreringer ikke har påvist beskyttede naturtyper i området, vil dette ikke nødvendigvis blive ved med at være tilfældet. Eksempelvis vil et åbent regnvandsbassin efter et stykke tid automatisk blive omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Der er også altid en vis risiko for at dele af en lokalplan alligevel ikke kan realiseres senere, hvis der til den tid ikke er hjemmel til eller grundlag for at kunne meddele nødvendige dispensationer efter anden lovgivning. 7

8 Redegørelse Odsherred Kommune KULTURARV Bevaringsværdig bebyggelse mv. Kulturmiljøer Kirkeomgivelser Fortidsminder Området er ubebygget. Lokalplanområdet er ikke del af noget udpeget kulturmiljø. Lokalplanområdet ligger ikke inden for noget kirkeomgivelsesområde. Der er ikke registreret fredede fortidsminder i eller nær lokalplanområdet. Odsherred Museum har lavet en arkivalsk kontrol og en besigtigelse af lokalplanområdet og vurderer at det kan forventes at der stødes på skjulte fortidsminder under realiseringen af lokalplanen. I henhold til museumslovens 27 skal der derfor foretages en arkæologisk forundersøgelse forud for etableringen af rensningsanlægget. Hvis der stødes på spor af væsentlige fortidsminder under anlægsarbejdet, så skal arbejdet standes og det lokale museum tilkaldes. Sten- og jorddiger Der er registreret et nord-sydgående beskyttet dige midt i lokalplanområdet. Realisering af lokalplanen forudsætter et gennembrud på diget. Lokalplanen tillader gennembrud på diget i det omfang det skønnes nødvendigt for realiseringen af lokalplanen og drift af anlægget. Gennembrud på et beskyttet dige forudsætter en dispensation fra museumslovens 29a. Kulturarvsarealer Arkæologiske interesser Det nærmeste kulturarvsareal (område med særligt mange fund eller betydningsfulde fund og bevaringsværdige levn fra oldtiden eller middelalderen) ligger i en afstand af 1,7 km mod ØSØ. Mange steder i Odsherred er der sandsynlighed for, at man ved bygge- og anlægsarbejder støder på oldtidsfund. Hvis der ved bygge- og anlægsarbejde afdækkes eller berøres et fortidsminde, skal arbejdet stoppes, jf. Museumsloven 27, mens der gennemføres en arkæologisk undersøgelse. Større jordarbejder bør derfor i god tid anmeldes til Vestsjællands Museer Odsherred, Annebjerg Stræde 1, 4500 Nykøbing Sj. Museumsloven lægger op til at den ansvarlige arkæologiske myndighed inddrages i tre trin: Først den såkaldte antikvariske kontrol, hvor museet sammenholder de allerede kendte registreringer af arkæologiske data med det berørte anlægsområde. Næste skridt kan være en såkaldt forundersøgelse, som består af ca. 2 m brede søgegrøfter, hvor pløjelaget fjernes med gravemaskine; søgegrøfterne anlægges oftest parallelt med m imellem. Fremkommer der ved forundersøgelsen velbevarede levn tilhørende et jordfast fortidsminde, iværksættes den sidste fase, en regulær arkæologisk undersøgelse. Lovens grundtanke er, at man ved at inddrage de arkæologiske myndigheder tidligt i et anlægsarbejde, i så høj grad som muligt skal søge at bevare de jordfaste fortidsminder i stedet for at grave dem ud. 8

9 Odsherred Kommune Redegørelse KYST Kystnærhedszone Lokalplanområdet ligger inden for 3 km kystnærhedszonen, jf. Planlovens 5 a og 5 b, hvori der stilles krav bl.a. om redegørelse for nyt byggeris påvirkning af kystlandskabet, samt den planmæssige begrundelse for placeringen. Placeringen af et rensningsanlæg ved Tengslemark er optimal set i forhold til beliggenheden af de nuværende større renseanlæg som skal nedlægges og af de nye områder, der skal kloakeres. Placeringen medfører kortest mulige transportveje for spildevandet. Mod nord kan der etableres en udløbsledning til Kattegat. Dertil skal det bemærkes, at lokalplanområdet er afskærmet fra kysten 2,5 km derfra, af de omliggende højere morænebakker. Bebyggelsen af anlægget i en maksimal højde af 12,5 m vil derfor ikke medføre nogen visuel påvirkning af kystlandskabet. TEKNISK FORSYNING El Varme Vand Spildevand Elforsyning sker fra SEAS/NVE. Varmeforsyning til kontor og driftsbygninger forventes at kunne ske delvis ved udnyttelse af procesvarme fra anlæggets drift. Der er ikke pligt til tilslutning til fælles varmeforsyning. Forsyning med drikkevand sker fra Nyrup Vandværk eller GHT Vandværk. Lokalplanområdet er omfattet af Tillæg nr. 1 og Tillæg nr. 6 til de tre gamle Odsherredkommuners spildevandsplaner. SERVITUTTER Der er inden for lokalplanområdet tinglyst følgende servitutter: Dokument om færdselsret Dokument til NVE om kabler mv. Lokalplanens indhold De tinglyste servitutter er ikke uforenelige med lokalplanen. Der ophæves ingen servitutter med lokalplanen. Lokalplanen indeholder bestemmelser for udformning af et nyt centralrensningsanlæg med en af mange spildevandstekniske, miljømæssige og økonomiske årsager ret bundet placering. Ved udarbejdelse af planen er der især lagt vægt på den landskabelige tilpasning af anlægget, så det uden urimelige bindinger eller funktionsnedsættelse syner mindst muligt. Fremtidige forhold - resumé Miljøscreening +/- af hovedpunkter Ved screeningen blev bemærket følgende: - Der inddrages landbrugsjord til anlægsformål i kystnærhedszonen. 9

10 Redegørelse Odsherred Kommune - Der er en mulig påvirkning af landskabet, arkæologiske forhold og et beskyttet dige. - Etableringen af et centralt rensningsanlæg kan potentielt påvirke dyre- og planteliv, vandmiljøet og rekreative interesser gennem ændret udledning af næringsstoffer. Miljøvurdering af planer og programmer Konklusionen af screeningen blev, at der er behov for en nærmere undersøgelse af miljøforholdene. Byrådet har derfor ladet foretage en miljøvurdering. Konklusion Miljøvurderingen bliver bekendtgjort sammen med Tillæg nr. 6 til gældende spildevandsplaner - Nyt renseanlæg ved Tengslemark med udløbsledning og kloakledning fra Højby d. 21. maj Konklusion på VVM er som følgende: Centralisering af spildevandsrensningen på Tengslemark Renseanlæg vil betyde en markant reduktion af næringsstoffer til Sejerø Bugt, Isefjord og det sydlige Kattegat. Dette er en stor positiv påvirkning, som også vil medføre forbedret badevandskvalitet. Der forventes ingen negativ påvirkning af Natura 2000-områder, herunder Ebbeløkke Rev, samt bilag IV-arter. Terrestrisk natur, fredskov og beskyttede diger kan i anlægsfasen blive påvirket i mindre til moderat negativ grad, alt efter hvilket alternativ, der vælges til ledningstracéet. Påvirkningen af vandløb er positiv, da tilledning af renset og urenset overfladevand hindres. Enkelte vandløb kan påvirkes negativt som følge af mindre vandføring, men dette afhjælpes ved tilledning af overfladenært grundvand. Ligeledes skal afværgeforanstaltninger sikre, at der i anlægs- og driftsfasen ikke sker udsivning af perkolat fra lossepladsområdet nord for Tengslemarkvej. Ved at gennemføre lokalplanen sikres at spildevandsplanlægningens største projekt i de kommende årtier kan realiseres bygge- og anlægsmæssigt. 10

11 Odsherred Kommune Bestemmelser Lokalplanbestemmelser I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24/09/2009 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: for et område til rensningsanlæg ved Tengslemark: 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er at: udlægge arealet til teknisk anlæg, der kun må anvendes til renseanlæg og aktiviteter, der er knyttet til denne. muliggøre bebyggelse til nødvendig administration samt formidling. sikre områdets indpasning i det omliggende landskab. fastlægge retningslinier for anlæggets og bebyggelsens ydre fremtræden, der muliggør et nutidigt helhedsudtryk med arkitektonisk kvalitet. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 (matrikelkort). Området omfatter dele af matrikel nr. 3cø og 4bz Tengslemark by, Højby, samt alle parceller der efter den **.**.2014 udstykkes fra disse dele af ejendommene. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver i landzone. 2.3 Udstykning og bebyggelse inden for lokalplanområdet kan kun ske i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplanen. Der kræves derfor ikke landzonetilladelse hertil, jf. planlovens 35, stk Arealanvendelse 4 Udstykning 5 Veje, stier, trafik og parkering 3.1 Området må kun anvendes til rensningsanlæg med tilhørende faciliteter som for eksempel administrationsbygninger, rådnetanke, slamlager og andet, samt beplantningsbælte og afskærmning. 4.1 Udstykning må kun ske i overensstemmelse med kortbilag En sydvendt udvidelse af Tengslemarkvej kan ske ind på lokalplanområdet, så Tengslemarkvej får en udlægsbredde på 10 m. 5.2 Ved overkørsler til Tengslemarkvej skal sikres oversigtsarealer på 5 x 60 m fra vejkant. På oversigtsarealerne må der ikke etableres beplantning, som får en større højde end 0,8 m. 6 Bebyggelsens omfang og placering Etageantal og højder 5.3 Overkørsler til Tengslemarkvej skal tilsluttes denne vinkelret. 6.1 Bebyggelse må kun opføres i 1 etage med udnyttelig tagetage, kælder undtaget. 11

12 Bestemmelser Odsherred Kommune 6.2 Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m fra fastlagte niveauplaner, målt efter reglerne i Bygningsreglementet. 6.3 Rådnetanke (-siloer) må udføres med højde indtil 12,5 m, målt efter reglerne i Bygningsreglementet. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden Udvendige flader Bygninger 7.1 Til tagflader må ikke anvendes blanke og reflekterende materialer med glanstal over 20. Der kan opsættes ikke-reflekterende solenergianlæg på taget. Solenergianlæg skal etableres plant på den tagflade de monteres på. 7.2 Til udvendige bygningssider må kun anvendes teglsten, fibercement, betonelementer, træ- eller metalbeklædning. Murværk kan stå blankt eller vandskuret, kalket, pudset, filset m.v. Ved blank mur skal der anvendes blødstrøgne eller håndstrøgne teglsten. Farver 7.3 Udvendige bygningssider må kun fremtræde i jordfarver (se bilag: farvekort). Teglsten til bygningsider må kun fremtræde i røde og gule nuancer. Træ kan desuden fremtræde i materialets egen, naturlige farveholdning. Til gesimser, sokler, døre, vinduer, luger, porte, skodder og lignende mindre bygningsdele kan anvendes andre farver (se bilag: farvekort). 8 Beplantning, hegning og ubebyggede arealer 8.1 Der skal etableres beplantningsbælter (bredde 5 m) langs lokalplanområdets afgrænsning mod Tengslemarkvej. Beplantning skal ske med egnstypiske træer og buske, f.eks. bøg, eg, ask, røn, ribs, fuglekirsebær, tjørn, lind, hyld eller hassel. 8.2 Der opsættes trådhegn på den indvendige side af det levende hegn. Trådhegnet opsættes af sikkerhedsmæssige årsager og skal derfor have en højde på mindst 1,8 m. 9 Anlægsarbejder / terrænregulering 8.3 Henstilling af køretøjer over kg, både, campingvogne, containere, oplag (herunder henlæggelse af materiale og materiel) og lignende må kun finde sted i bygninger eller dertil indrettede, tæt hegnede aflukker. 9.1 Der må foretages terrænregulering på optil ± 2,0 m i forhold til evt. fastlagte niveauplaner, jf. bygningsreglementet. 12

13 Odsherred Kommune Bestemmelser 9.2 Der må ikke foretages terrænregulering nærmere skel mod hverken nabo eller vej end 1,0 m. 10 Belysning 10.1 Belysning af området, bortset fra arbejdsbelysning, skal være pullert- eller parkbelysning på højst 4 m høje standere. Belysning må ikke være til gene for omboende, f.eks. ved blænding Der må ikke etableres vedvarende belysning af facader, anlæg og skiltning. 11 Skiltning, flagning m.m Moderat skiltning efter følgende regler tillades: Der kan skiltes ved indkørsler og ved indgangsdøre. Skiltestørrelsen skal begrænses mest muligt og må ikke overstige 40 x 60 cm. Skiltes placering og udformning skal indordnes hensynet til det omliggende landskab, samt byggeriets arkitektur og farveholdning. Gavlreklamer og bannere må ikke opsættes Der må opsættes én flagstang. 12 Ledningsforhold 12.1 EI- og teleanlæg må alene udføres med jordkabler Nødvendige procesledninger kan udføres over terræn Det skal ved deklarationer sikres, at eksisterende vandledninger, spildevandsledninger, dræn og jordkabler kan henligge uforstyrret. 13 Antenneanlæg 14 Støj 15 Lugt 16 Forudsætning for ibrugtagning 17 Tilladelser efter anden lovgivning 18 Tilladelser fra andre myndigheder 13.1 Der må opsættes én slank antennemast til teknisk kommunikation, med højde maks. 14 m Ved etablering af rensningsanlægget skal det sikres, at det ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, som er gældende i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder Anlæg inden for lokalplanområdet skal overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for lugt Ny bebyggelse må først tages i brug, når - de i 8.1 nævnte plantebælter er etableret, - det i 8.2 nævnte trådhegn er etableret Uanset foranstående må det beskyttede dige ikke gennembrydes, medmindre der er meddelt tilladelse hertil, jf. Museumslovens 29a og 29j stk Landbrugspligten i henhold til Landbrugsloven skal ophæves. 13

14 Bestemmelser Odsherred Kommune Lokalplanens retsvirkninger Ophævelse af landbrugspligten kræver tilladelse fra Jordbrugskommissionen for Sjælland. Efter at Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og offentliggjort den, må de ejendomme der er omfattet af planen ifølge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om, at de anlæg med videre, der er indeholdt i planen, skal etableres (ingen handlepligt ). Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige afvigelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at disse ikke er i strid med principperne i planen. Dispensation kan kun ske efter skriftlig orientering af naboer m.fl. medmindre byrådet skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (Planlovens 19 og 20) Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved at tilvejebringe en ny lokalplan. Vedtagelse Forslag til lokalplan nr er vedtaget til offentliggørelse af Odsherred Byråd den 29. april 2014 Thomas Adelskov borgmester Rie Perry kommunaldirektør 14

15 Odsherred Kommune Kort og illustrationer Lokalplanområde Alle matrikelnumre: Tengslemark by, Højby Rensningsanlæg ved Tengslemark Kort mål 1:4.000 Kortbilag 1 Område og matrikelkort 15

16 Kort og illustrationer Odsherred Kommune Bilag 2 Visualisering set fra nordøst 16

17 Odsherred Kommune Kort og illustrationer Rensningsanlæg ved Tengslemark Bilag 2 Principiel visualisering af bygningshøjde og bygningsmasse set fra nordøst 17

18 Kort og illustrationer Odsherred Kommune Bilag 3 Visualisering set mod syd fra den nordlige morænebakke 18

19 Odsherred Kommune Kort og illustrationer Rensningsanlæg ved Tengslemark Bilag 3 Principiel visualisering af bygningshøjde og masse set mod syd fra den nordlige morænebakke 19

20 Kort og illustrationer Odsherred Kommune Rensningsanlæg ved Tengslemark Målestok 1:2.000 Kortbilag 4 Principiel situationsplan 20

21 Odsherred Kommune Bilag til lokalplan Bilag til lokalplanen FARVEKORT Udvalg af farver til facader og til mindre bygningsdele Facadefarver Bemærkninger Farver mindre bygningsdele Jordfarver NCS-kode Okker S Y10R Farverne er her defineret ud fra NCS systemet (se evt. nærmere på en enkelt er fra RAL systemet. Andre farver NCS-kode Svagt cremegul S Y50R Lys okker S Y20R Terra di Siena S Y70R Engelsk rød S Y80R Svensk rød S Y80R Mørkebrun S Y80R Brun umbra S Y30R Dodenkop S Y90R Grågrøn S G50Y Grøn umbra S G20Y Hvid S N Kodeværdierne skal ikke opfattes som et krav om præcision, men blot definere udgangspunktet for farven. Den samme farve vil desuden kunne fremtræde ret forskelligt afhængigt af glans, malingstype og pigment. For eksempel findes okkergul og svenskrødt fra gammel tid i flere udgaver. Farver, der åbenlyst afviger fra skemaet eller ikke på anden vis, f.eks. i Center for Bygningsbevaring i Raadvads anvisning: Den klassiske pigment-farveskala (2010), kan dokumenteres at høre til den klassiske pigmentfarveskala, må ikke anvendes. Af trykketekniske årsager kan de viste farver aldrig blive gengivet helt korrekt på tryk eller print, og slet ikke set på en skærm. Prøver på de rigtige farver kan bl.a. ses hos kommunen, en malermester, en farvehandler eller et byggemarked. Rød S Y70R Rødbrun S Y90R Brun S Y70R Grønjord S G60Y Grøn S G30Y Vogngrøn m.fl. S G30Y Ultramarinblå S R80B Blå S R70B Grå S G Antracitgrå RAL 7016 Lysegrå S N Mørkegrå S N Sort S N Traditionelle betegnelser for jordfarver er bl.a. Gul - Gul(d) okker, Jernoxydgult, (Jernvitriolkalk) Brun - Terra di Siena, Rå og brændt Umbra, Caput Mortuum Rød - Rød okker, Engelsk-, Svensk- og Italienskrødt, Brændt Terra di Siena, (Falurød) Grøn - bjerg-, malikit-, kobber-, mineral-, tyroler- og skifergrønt Blå - bjerg-, kobber-, mineral- og hamburgerblåt Hvid - danskhvidt, wienerhvidt og perlehvidt, (hvidtekalk) Sort - sortgrafit, sortkridt, spansk kridt, skifersort og tegneskifer Traditionelle betegnelser for andre farver er bl.a. Gul - (Kadmiumgul). Sort S B20G Brun - Rå umbra, Brændt umbra, Rød -. Grøn - Grønjord, Kromoxidgrøn, Hollandsk grøn, Portgrøn, Blå - Ultramarinblå, Lapis Lazuli, Koboltblå, Berlinerblå, Pariserblå Hvid - Kridt, Titanhvidt, Grå - Varm grå, Kold grå, Grafitgrå Sort - Oxydsort, Sodsort, Kønrøg, Bensort. 21

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014 Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk Den 21. november 2014 til Tengslemark Renseanlæg med udløbsledning samt kloakledning Højby-Tengslemark I henhold til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo Lokalplan 360-72 Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo December 2014 Offentlig bekendtgørelsesdato: 20. december 2014 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN FOR NEDRIVNING AF SYGEPLEJEBOLIGER VED

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere