VIA University College/ Nybyggeri på Campus Aarhus Nord/ November 2014/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIA University College/ Nybyggeri på Campus Aarhus Nord/ November 2014/"

Transkript

1 VIA University College/ Nybyggeri på Campus Aarhus Nord/ November 2014/

2 schmidt hammer lassen architects/2014 2/ Hovedidé/ Disponering/ Materialer/ Arealer Arkitektonisk hovedidé Den nye bygning ved VIA University College Campus Nord i Skejby markerer sig som en ny selvstændig tilføjelse til det eksisterende Campus. Huset er placeret i forlængelse af den eksisterende nordfløj hvor de eksisterende dimensioner og antal af etager, 4 i alt, er videreført i den nye bygning. Huset fremstår som værende skubbet ind i terrænet, et terrænspring der gør at huset fremstår med 3 etager imod øst og 4 etager imod vest. Den ny tilbygning er let adskilt fra den eksisterende nordfløj og disse er forbundet med to gangbroer på henholdsvis niveau 1 og niveau 2. Konceptuelt fremstår bygningen i sin base som en grøn masse hvorpå der hviler en lettere og mere legende top udført i corten stål. En top med karakteristiske rammer der kigger ud og tilfører bygningens facadeudtryk dynamik og et distinkt slægtskab med det eksisterende byggeri. Funktions disponering Den nye bygning er disponeret med 4 etager hvor der fra etage 1 og etage 2 er mulighed for at komme til den eksisterende nordfløj. Etage 2 er det formelle ankomstniveau for det nye hus. Man ankommer fra øst til den begrønnede base der skyder sig frem og tager imod. Huset er opbygget som et atriumhus med de lyskrævende rum fordelt i en fleksibel struktur langs facaden og husets atrium som det samlende og sociale rum. De karakteristiske rammer i husets facade markerer sig indvendigt som større åbne områder der tilfører husets indre rumlig variation og giver visuel kontakt til bygningens omkringliggende landskab. Atriet er husets gennemgående rum der giver lys til husets indre og tillader kig imellem husets etager. Det centrale rum vil med dets levende og åbne indre fordre kommunikation og møder imellem husets daglige brugere i såvel formelle som uformelle rammer. Materialer Huset fremstår i sin materialitet med et klart slægtskab til den eksisterende bebyggelse på området. Husets base der udgør niveau 1 og niveau 2 er udført som et betonhus der begrønnes og får bygningens base til at fremstå som en grøn masse. Husets øvre etager er beklædt med corten stål. Indvendigt fremstår huset varmt og lyst. Gulve og lofter udføres i lyse farver og særlige rum og inventar som møderum og håndlister beklædes med træ der tilfører huset en indre varme og gør det lettere at orientere sig på husets forskellige etager. Brutto arealer Niveau 1: Niveau 2: Niveau 3: Niveau 4: 442 m2 849 m2 596 m2 609 m2 I alt: m2 Situationsplan/ 1:1000

3 3/ Visualisering/ View fra nord vest/

4 4/ Niveau 1/ Kote 64,5/ 442 m 2 Niveau 1/ 1:200

5 5/ Visualisering/ Niveau 2/ Interiør/ Atrium

6 6/ Niveau 2/ Kote 68,4/ 849 m 2 Niveau 2/ 1:200

7 7/ Visualisering/ Niveau 3/ Interiør/ Atrium

8 8/ Niveau 3/ Kote 72,3/ 596 m 2 Niveau 3/ 1:200

9 9/ Visualisering/ Niveau 4/ Interiør/ Atrium

10 10/ Niveau 4/ Kote 76,2/ 609 m 2 Niveau 4/ 1:200

11 11/ Snit AA/ Snit AA/ 1:200

12 12/ Snit BB/ Snit BB/ 1:200

13 13/ Snit CC/ Snit CC/ 1:200

14 14/ Visualisering/ View fra nord øst/

15 15/ Facade nord/ Facade nord/ 1:200

16 16/ Facade syd/ Facade syd/ 1:200

17 17/ Facade øst/ Facade øst/ 1:200

18 18/ Facade vest/ Facade vest/ 1:200

19 19/ Ingeniør fag/ Konstruktioner Byggeriet forventes at kunne opføres med direkte fundering, dels på intakte aflejringer og dels på en sandpude opbygget efter afrømning til bæredygtige aflejringer. Gulve kan opbygges som terrændæk efter afrømning af muld, fyld og overjord på velkomprimeret sandfyld. Det bærende system er udført med tunge facader som betonsandwichelementer og et bjælke-/søjlesystem indvendigt med enkelte bærende og stabiliserende indervægge i beton. Tag- og etagedæk er betonelementdæk, der spænder mellem facadevægge og langsgående bjælker og/eller betonelementvægge. Vægge i kælder udføres som elementvægge med membran og drænplader. Bærende konstruktioner i atriet udføres som bjælke-/søjlesystem med søjler som præfabrikerede betonelementer og bjælker udført i stål. VVS & Ventilation Forsyninger for vand, varme og sprinkler til det nye bygningsafsnit tilsluttes eksisterende hovedstik, som vurderes til at have den nødvendige kapacitet. Varmt brugsvand forsynes fra eksisterende anlæg placeret i hovedteknikrum. Varme fremføres ublandet indtil vejkompenseringsanlæg i nyt bygningsafsnit, hvor der etableres blandekredse til forsyning pr. facade. Bygningsafsnittet opvarmes med to-strengs radiator anlæg. Afløb for regn- og spildevand afledes separat til samlebrønde uden for bygningen. Fra samlebrønde afledes til skelbrønd. Der etableres LAR-anlæg (lokal afledning af regnvand) for at overholde afløbskoefficient for matriklen. Regnvand føres eventuelt til opsamlingsbrønd for vanding af anlæg. Der etableres mekanisk ventilation, med aggregater placeret på tag. Luftmængden styres efter VAV-princip på rum niveau. Styring skal integreres i det eksisterende BMS-anlæg, for fuld kontrol her fra. Der etableres køleanlæg for køling med ventilationsluft. El El-installationen udføres efter samme designkrav som for eksisterende bygninger. På hver etage opsættes etagetavler for forsyning og for lysstyring/ CTS. For datainstallationen opsættes etagekrydsfelter på plan 2 og 4. Disse betjener henholdsvis plan 1-2 og plan 3-4. Strømforsyningen til tilbygningen udføres via fordelingstavle på plan 1, som forsynes fra eksisterende hovedtavle, hvori der indbygges én ny afgang for tilbygningen. Belysningsanlæg udføres som i eksisterende bygning, dog anvendes der LEDlyskilder i tilbygningen. Lysstyring/ CTS i tilbygningen integreres i eksisterende system. Eksisterende sikringsanlæg så som brandalarm (ABA), indbrudsalarm (AIA), adgangskontrol (ADK) og videoovervågning (CCTV), udbygges til også at medtage den nye tilbygning. KonstruktionerBæredygtighed Grundlæggende forstås bæredygtighed, som den traditionelle definition lægger op til: Miljømæssigt, socialt (samfundsmæssigt) og økonomisk. Byggeriet skal via valg af integreret energidesign og bæredygtighedstiltag synliggøre hvad huset indeholder innovation, undervisning, forsyning. Energi og bæredygtighed bearbejdes kreativt og innovativt. Energi koncept Bygningen projekteres i henhold til bygningsklasse 2020 jf. Bygningsreglementet Ved projektering af byggeriet lægges vægt på at opnå et optimalt indeklima, og at gældende bestemmelser i BR10 overholdes. Det belyses hvordan energikravet forventes overholdt (passive og aktive energitiltag), med fokus på beskrivelsen af de mere tekniske installationer. Opnåelsen af energikravene sikres gennem fornuftige løsninger, hvor der lægges vægt på anvendelsen af passive tiltag før aktive. Hvis der arbejdes med vedvarende energiteknologier skal disse integreres i bygningens arkitektur, således funktion og æstetik bibeholdes. Ved udformning af energiforbrugene anlæg skal der tilstræbes en optimal løsning med hensyn til driftssikkerhed, driftsudgifter, vedligeholdelse samt lavt energiforbrug, ved anvendelse af de nyeste energi- og miljørigtige teknologier. Indeklima Termisk indeklima Klimatiseringen af bygningen skal ske gennem solide løsninger som skal sikre optimale arbejdsbetingelser for brugerne og en problemfri drift. Virkemidlerne kan være en effektiv køling af ventilationsluften, blotlægning af termisk masse, effektiv natkøling og en optimeret g-værdi for reduceret varmetilskud. Der ønskes som udgangspunkt ikke et projekt med naturlig ventilation, såvel som det skal opprioriteres at finde den optimale udvendig solafskærmning som er driftssikker og ikke er sårbar over for vind og vejr. Projekteringskriterier for brugstider og interne belastninger såvel som omfang af termisk dokumentation fastlægges i samråd med bygherren i forbindelse med projektets opstart. Luftkvalitet Materialer, som afgiver skadelige dampe, støv eller på anden måde kan være allergifremkaldende, skal undgås. Friskluftstilførelsen skal sikre at indeluftens CO2 koncentration aldrig overstiger 1000 ppm ved en udekoncentration på 400 ppm. Optisk indeklima Der ønskes en god dagslystilgang, med god dagslysfaktor, ved alle arbejdspladser, hvor valg af indvendige overflader vælges med øje for optimering af det optiske indeklima. Der skal kunne afskærmes mod generende direkte og diffust sollys. Brand Det åbne atrium, fordrer at der laves en funktionsbaseret brandstrategi. Dette er med henblik på at nedklassificere adskillelser og lave en fleksibel indretning. Bygningens udformning gør det naturligt, at mekanisk brandventilation benyttes til at holde flugtvejene fri for røg. Automatisk brandalarm installeres til at aktivere brandventilationen og varsling. For at mindske den maksimale brandstørrelse, installeres der et sprinkleranlæg. Akustik Idet bygningen dels indrettes til almindelige kontorformål, dels til undervisningsbrug medfører dette at de akustiske forhold reguleres efter Arbejdstilsynets regler samt i henhold til Bygningsreglementet. Den akustiske regulering af enkeltmandskontorer og møderum reguleres med anvendelse af akustiklofter med optimale lydabsorberende egenskaber. I møderum anbefales det normalt, at der i mindre omfang monteres lydabsorbenter på væg(ge). I flerpersoners kontorer anvendes der ligeledes højabsorberende lofter, suppleret med vægabsorbenter, således kravene til mindste absorptionsareal imødekommes. Der vælges gulvløsninger der medfører at den transmitterede trinstøj minimeres, samtidig med at ønsker om overfladevalg og trommelyd i vides mulig omfang opfyldes. Alle lukkede vægge og døre opfylder anbefalingerne til lydisolation for kontorbyggeri/undervisningsinstitutioner. Hvis der vælges vægge, der helt eller delvist består af glas, udføres disse med en luftlydisolation, der erfaringsmæssigt er tilstrækkelig til deres anvendelse. I atriet er der åbenstående mødezoner og kontorarealer, hvilket stiller særlige krav til høj absorption, og specielt ved atriumfronter, hvor lydabsorberende materiale reducerer lydtransmissionen etagerne imellem.

20 November 2014/

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012 Byggeprogram del II Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter 9. marts 2012 Udarbejdet af: Jan Sørensen, Henning Jørgensen, Jette Zwinge, Poul Rahbek Kontrolleret af: Stine Bjødstrup Jensen Godkendt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/ Nyt Hospital Hvidovre NHH1 Byggeprogram version 2.0 September 2014 Nyt Hospital Hvidovre/ 2/ 3/ Nyt Hospital Hvidovre/ indholdsfortegnelse: 1.0 Basis 1.1 Grundlag 1.1.1 Projektets vision og formål 1.1.2

Læs mere

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden.

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. 65783 PULSEN DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. Pulsen : INDHOLD bæredygtig : INDLEDNING bæredygtig : HOVEDGREB bæredygtig : PLANLÆGNING bæredygtighed : SOCIALT

Læs mere

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013 Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri September 2013 KRAV OG ANBEFALINGER TIL LABORATORIEBYGGERI 3 INDHOLD FORORD 5 1 KRAV PRÆMISSER OG ANVENDELSE 6 1.1 FUNKTIONALITET, FORANDERLIGHED OG TOTALØKONOMI

Læs mere

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11. KPU - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.2013 1 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10.

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Miljø- og energi rigtigt byggeri i Aarhus Kommune Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Krav og anbefalinger godkendt af Aarhus Byråd d. 28. August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1

Læs mere

kalundborg lægecenter - projektforslag RH ARKITEKTER AS

kalundborg lægecenter - projektforslag RH ARKITEKTER AS august 2009 side 2 facader Resume Region Sjælland har besluttet, at der skal etableres et moderne lægecenter i den tidligere administrationsbygning på Kalundborg Sygehus. Bygningen, der er en af sygehusets

Læs mere

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING 1 Forord Tradium og Randers Arkitekten Aps har indgået et formelt samarbejde om deling af viden, udarbejdelse af uddannelsesmateriale samt undervisning indenfor vedvarende

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

Grøn Støj. Bygningsrenovering i støjbelastede boliger

Grøn Støj. Bygningsrenovering i støjbelastede boliger B Y F O R N Y E L S E Grøn Støj Bygningsrenovering i støjbelastede boliger 1 Grøn støj Rapporten er udgivet af: Socialministeriet Rapporten er udarbejdet af: Anna Højlund Rasmussens Tegnestue Wissenberg

Læs mere

Miljø i byggeri og anlæg 2010

Miljø i byggeri og anlæg 2010 Miljø i byggeri og anlæg 2010 Universet, Meinungsgade, Nørrebro, København, JJW Arkitekter, Bygherre Københavns Kommune, Ølgård Rådgivende Ingeniører, entreprenør Omega Gruppen, 2009 Fritidshjem med blandt

Læs mere

FORELØBIG. Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev. 4 17. maj 2010

FORELØBIG. Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev. 4 17. maj 2010 FORELØBIG Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev. 4 17. maj 2010 Målsætninger og udfordringer Overordnede målsætninger: Open office- åbne planløsninger Flest mulige kontorarbejdspladser

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning Copenhagen Plant Science Centre Juryens betænkning 30. marts 2011 Indledning Copenhagen Plant Science Centre tager udgangspunkt i kæden fra jord til bord med fokus på sunde fødevarer, energi, klima og

Læs mere

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI STATIONSZONEN BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI HILLERØD 2009 KOMMUNE INDLEDNING Med bæredygtighedsstrategien for Stationszonen beskrives forudsætningerne for hvordan en bydel kan planlægges og udvikles så den opfylder

Læs mere

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse BR10 Rationel vinduer hjem med gode energier VÆrd at VIde om Br10 TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse Indhold 1. Bygningers indretning...

Læs mere

Projektering af Industribyggeri

Projektering af Industribyggeri Projektering af Industribyggeri Hovedrapport B5-projekt 2006 Aalborg Universitet Byggeri & Anlæg Gruppe B118 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Projektering af Industribyggeri

Læs mere

31 oktober 2008 energy, environment, comfort

31 oktober 2008 energy, environment, comfort 31 oktober 2008 energy, environment, comfort Papirfabrikken 24 8600 Silkeborg Tlf.: +45 7024 1000 www.aarstiderne.dk Fabriksvej 2 7760 Hurup Tlf 97 95 20 46 Fabriksvej 2 7760 Hurup Thy Tlf.: +45 9741 3077

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4. SIDE 1 AF 13 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langetoften 25 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009513 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Daginstitutioner Bygningsanalyse - sammenfatning April 2012

Daginstitutioner Bygningsanalyse - sammenfatning April 2012 Daginstitutioner Bygningsanalyse - sammenfatning April 2012 Analyse af daginstitutioner I forbindelse med budgetforliget for 2012 var der en række diskussioner om kapacitetssituationen på dagtilbudsområdet.

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

FÆLLESHUS VED SØNDERGÅRD SØ

FÆLLESHUS VED SØNDERGÅRD SØ FÆLLESHUS VED SØNDERGÅRD SØ SB Enterprise A/S, BBP Arkitekter AS, Lemming & Eriksson A/S SB Enterprise A/S, BBP Arkitekter AS, Lemming & Eriksson A/S Indhold 4 \ 6 \ 8 \ 11 \ 12 \ 12 \ 14 \ 16 \ 18 \

Læs mere

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 NYANSTALT I NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 Hermed præsenteres resultatet

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: 751-289596-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere