KATALOG. Prospecter af amerikanske Egne og Steder, udstillede i Nygade N r. 7, l ste Sal. Landskabsmaler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KATALOG. Prospecter af amerikanske Egne og Steder, udstillede i Nygade N r. 7, l ste Sal. Landskabsmaler."

Transkript

1 KATALOG Prospecter af amerikanske Egne og Steder, udstillede i Nygade N r. 7, l ste Sal ar l O f f l M i l ; Landskabsmaler. Prisen for Entreen er 1 Mk., Adgangskort for en enkelt Person til Besøg for den hele Udstillingstid 3 Mk. Kjebenhavn. Thieles B ogtrykkeri

2

3 Denne Samling, bestaaende af Malerier, Studier og Tegninger, der ere optagne paa min Heise fra 1855 til 1859 i forenede Stater og Canada, udstilles til Publicums velvillige Bedømmelse, i Haab om, at Mange kunne ønske at blive nærmere fortrolige med et Land, som af Navn er os saa velbekjendt. Vel ere mange af de udstillede Tegninger ikke gjennemførte ; men dog tilstrækkelig gjengivne til, at man deraf kan faae et Begreb om disse Egnes store Afvexling. I Localet vil findes 3de Kort, eet over de forenede nordamerikanske Staters Territorium, eet over dets Jernbaner og eet særskilt over Niagara Fald og sammes Omegn. Alle Miil, som ere omtalte i Beskrivelsen, ere af engelsk Maal. Foruden ovennævnte amerikanske Situationer findes paa Udstillingen tvende Malerier af Frederiksborg Slot, som ville blive lithograferede i en Størrelse af 19 Tommer i Længde og omtrent 12 Tommer i Høide. Subskribtionsprisen vil være for begge 4 Bd. Man behage at tegne sig i Localet og alle Boglader i hele Landet. Institut. Lithografierne udføres i d'hrr Kittendorffs og Tegners

4 1. liiagara Vandfald, som er beliggende imellem Søerne Erie og Ontario, er her seet fra Færgen, hvor Overfarten skeer fra amerikansk Side med Roebaade til Canada. Niagara bestaaer af 3 Vandfald; det største, som sees i Baggrunden, er 2200 Fod bredt, 184 Fod høit og kaldes Hesteskoe-Faldet eller det engelske Fald. Dernæst kommer Øen Goat Island, som er 1^ engelsk Miil i Omkreds; den sees i Midten af Maleriet, og efter den kommer det saakaldte Cenlrums-Fald tilsyne omtrent 50 Fod bredt, som er beliggende imellem Goat Island og Luna-Øen. Den Sidstnævnte har sit Navn af, at de skjønneste Regnbuer vise sig i Vandstøvet i Maaneskin i sine fulde Farver. Dernæst kommer det amerikanske Fald, som er nærmest i Forgrunden og er 1200 Fod bredt og 192 Fod høit, til Høire sees paa den engelske Side et Hotel og et Museum. Grændseskjellet imellem de forenede Stater og Canada gaaer midt i Floden. Øen Goat Island besidder en betydelig Afvexling af høist interessante Prospecter og Udsigter, og jeg betvivler, at en Plet af lige Størrelse nogensteds indeslutter saa megen Skjønhed. Faldet kaster sine Støvskyer saa høit i Luften, at jeg har staaet paa Hængebroen, som er 2i Miil fjernet derfra, og har faaet Vandstøvet i Ansigtet.

5 5 Man har beregnet, at Vandmassen som styrter ned over Faldene, udgjør indtil 60,000 Tons i Secundet. 2. Hængebroen over Floden Niagara, som er 2-t Miil fra Faldene, er Noget af det meest Imponerende, som Øiet kan skue. Broen er 258 Fod over Flodens Niveau, dens Længde fra Søile til Søile 800 Fod, Søilens Høide 88 Fod, Broens hele Udstrækning 1000 Fod. I den øverste Etage findes Jernbanen, og under den i Broens tillukkede Deel Vei for Kjørende og Ridende. Den hele Vægt, som hænger paa de 4 Traadtouge anslaaes til 2000 Tons, man regner Længden af Staaltraad, som er forbrugt til Broen, til 4000 Miil. Bekostningen af dette Arbeide anslaaes til 800,000 Bd. 3. Hesteskoe-Faldet af Niagara er seet fra Goat Island. Dampbaaden, som sees under Faldet, kan rumme 200 Personer og kaldes Møen paa Taagerne. Den benyttes alene til Fart imellem Hængebroen og Faldene, og er kun beregnet paa Lystfart. 4. Er Nedgangen til Mammoth-Hulen i Staten Kentucky. Denne Hule udmærker sig ved sin uhyre Størrelse, man regner, at den udgjør med alle sine Gange 150 Miil. Høiden er fra 6 Fod indtil 70 Fod, og Hulens Loft og Vægge bestaae tildeels af Kalkformationer, som synes at danne sig snart som Træer, snart som Frugter og Blomster. Flere Floder og smaa Søer findes i den. I Baggrunden sees en Bygning, som har været bestemt til Forfriskninger. Fra Klippen, som danner Loftet i Hulen, styrter en Kilde ned, hvis Vand opsamles i de forskjellige Trætruge, der ere anbragte i den Hensigt. Den Samling af Figurer, som sees tilhøire, er et Selskab, som er færdig

6 6 til at gjøre sit første Besøg i Hulen, Føreren sidder paa Trappen tilvenstre. Damerne ere tildeels klædte i Blomerdragt. Varmegraden i Hulen skal være 1 1Grad Vinter og Sommer. 5. Det gothiske Tempel i Mammoth-Hulen, er 3 Miil fra Hulens Indgang. Det stærke Blus som sees, er kun tændt, naar man kommer til Steder af større Betydenhed. De Besøgende forsynes iøvrigt liver med sin Lampe, sædvanlig gaaer Føreren i Spidsen for hele Selskabet. 6. Er Prospect af Eccho-Floden i samme Hule. Afstanden fra Nedgangen omtrent 4 Miil. Floden er Miil lang, og, hvad der i Særdeleshed udmærker den, er det vidunderlig deilige Eccho, som synes at gjentage sig med Tusinder af Stemmer i det Uendelige. 1 Floden findes smaa Fisk uden Øine, kun af et Par ' \ Tommers Længde; Hulens Dybde under Overfladen regnes til omtrent 300 Fod. 7. Prospect af den bekjendte Naturbro i Wirginien. Dens Høide er 236 Fod og Breden af den indvendige Bue 70 Fod. Landeveien gaaer over Broen; en liden Fiod løber igjennem Broens Bue. Nærhed er tildeels temmelig bjergrig. Egnen i Broens I Toppen af Broens Bue er under Formiddagsbelysning Skikkelsen af en Fugl synlig i Klippen. Amerikaneren, som har Ørnen i sit Vaaben, har troet i denne Formation at see en prægtig Ørn. 8. Harpers Færge i Wirginien. Floden, som sees, er Potomac - Floden. Iløiderne tilvenstre : en katholsk Kirke og Skole. De Bjerge, som vise sig tilhøire, kaldes blue Ilidge; den hele Egn er henrivende. Byen

7 strækker sig op igjennem Bjerghøiderne. Dette er Stedet, livor den bekjendte John Brown begyndte Negeropstanden i 1859; som bekjendt blev han henrettet. 9. Grace-Kirken i New-York, beliggende imellem 10de og Ilte Gade i Broadway. Denne Kirke hører til en af de rigeste Menigheder i Amerika. Alle Kirker eies og bygges af Menighederne selv, som vælge deres egne Præster og lønne dem efter fælles Overeenskomst. Kirken vedkommer aldeles ikke Staten. 10. Independence-Hall i Philadelphia er een af de faa historiske Bygninger i de forenede Stater. Dette er Stedet, hvor Friheden blev proclameret, efterat Englænderne vare overvundne, ligeledes blev den første Congres holdt i den fjerneste Deel af den midterste Fløi. For nærværende Tid er Localet benyttet til Baadstue, og er beliggende i Hovedgaden Chesnut Street. Byen kaldes fra gammel Tid Qvæker-Byen, hvoraf endnu findes en stor Mængde. Indbyggernes Antal er 500, Prospect af Clogeroad-Dalen i Catskill-Bjergene. Disse Bjerge sees fra Hudsonsfloden, og ere meget besøgte i den varme Aarstid fra hele Landet. 12. Prospect af Vandfaldet St. Anthony i Mississippifloden. 1 Baggrunden sees en Hængebro, der er 620 Fod lang og gaaer fra Byen Minneapolis i Minnesota til Øen Nicolet, som atter er forbunden ved en almindelig Bro med Byen St. Anthony i Wisconsin. Den store Bygning paa Høiden er Winslows Hotel, hvorfra der er den skjønneste Udsigt over Floden. Den første 0 tilhøire kaldes Hennepin og er bebygget med Saugmøller, den næste kaldes Cataract, og efter

8 8 den kommer Spirit. Den lille 0 tilvenstre kaldes Cpton. St. Anthony-Faldet ligger 2000 Miil fra Flodens Udløb, paa denne Strækning ere paabegyndte omtrent 300 Byer, hvoraf den Største er New-Orleans, som har 200,000 Indbyggere, og næst efter den St. Louis, som har 120,000 Indbyggere. 13. Faldene ved Niagara, sete fra den amerikanske Side fra Clifton-House. 14. Prospect af Rapidsen, seet fra det tydske Hotel og Badehuus i tidlig Morgen, inden Taagerne have fordeelt sig. Faldene begynde, hvor Taagerne reise sig, og synes at danne en Bue i Luften. Broen gaaer over fra Byen Niagara til Bath-Øen, og denne forenes ved en mindre Bro med Goat Island. 15. Prospect af St. Anthony-Faldet i Mississippi imellem Ilennepind og Cataract-Øen. 16. Parti af Niagara-Floden, hvor den er smallest, med Udsigten ned mod Whirlpool. 17. Udsigten over Bapidsen fra Goat Island til Niagara By, tilvenstre sees Hotellet Cataract-House. 18. Prospect af Centrums-Faldet, som ligger imellem Luna og Goat Island; under dette Fald kan man passere til det amerikanske Fald. Det vil sige, Vandmasseu danner i den Fart, hvormed den styrter frem over Klippen, en Bue, hvorunder en Forbindingsbro er anbragt, og paa denne kan man uden Fare passere under Faldet. 19. Prospect af Rapidsen med Kjærlighedsøen tilvenstre, seet fra Bath-Øen. 20. Prospect af Rapidsen, seet fra Cataract-House.

9 9 21. Udsigten fra Goat Island til de 3 Søstre, trende Smaaøer i Rapidsen. 22. Niagarafaldene i tidlig Morgen. 23. Prospect af det engelske Fald mod Prospecttaarnet, seet fru Goat Island. 24. Niagarafaklene, sete fra Canada. 25. Prospect af det tydske Hotel og Badehuus i Niagara By. 26. Hængebroen ved Lewistown ved Floden Niagara, 7 Miil fra Faldene. 27. Hovedprospectet over Niagara-Fald og Landingsbro, hvor Overfarten skeer over Floden, seet fra Hotellet Clifton-IIouse paa Canadasiden. 28. Udsigten ned af Niagaraflod mod Hængebroen. 29. Udsigten op af Niagaraflod mod Faldene. 30. Nedgangen i Nærheden af Hængebroen til Niagarafloden. 31. Centrums-Faldet og det amerikanske Fald, seet fra Foden af Goat Island. 32. Prospect af Bjergene fra Cold Spring med Dampbaaden Thomas Powell. 33. Parti høiere oppe af samme Flod og Bjerge. 34. Udsigten over Bjergene ved Cold Spring, med Udsigten til Newborg i den fjerneste Baggrund. 35. Udsigten over Byen Cold Spring ved Hudsonsfloden, i Baggrunden sees Artilleri-Institutet Westpoint. 36. Trenton-Faldet i New-Yorkstaten. Ved denne Flod findes paa en Miils Afstand fire andre Fald. Høiden er omtrent 120 Fod. 37. Parti af Floden ved Nedgangen fra Trenton Hotel.

10 Udsigten fra Hvælvingen under den naturlige Bro i Wirginien. 39. Prospect af Spirit-Øen i Mississippifloden ved Foden af Faldet St. Anthony. 40. Prospect af Faldet imellem Byen St. Anthony og Hennepin-Øen. 41. Prospect af Choudiere-Faldet i Canada, omtrent 12 Miil fra Quebec. 42. Faldet Montemorenci i Canada styrter ned i St. Laurentsfloden fra en Høide af 282 Fod, det er beliggende 9 Miil fra Quebec op ad Floden. De fire Steenhøider, der sees paa Iløiden, ere Levninger af en Hængebro, der for 3 Aar siden styrtede ned i Floden med et Selskab af flere Besøgende, som ved denne Ulykke omkom. 43. Faldet Montemorenci, seet fra St. Laurentsfloden. 44. Parti af Montemorencifloden i Nærheden af Faldet. 45. Parti af samme Flod med Udsigten mod Bjergene, seet fra Broen, hvor Overfarten skeer over Floden. 46. Udsigten ned mod Quebec af St. Laurentsfloden, mod Faldet Montemorenci, seet fra Høiderne. 47. Prospect af de naturlige Trapper ved samme Flod. 48. Broen over Floden. 49. Parti af Søen George og Bjergene, med Dampbaaden Mineha-ha, seet fra Bolten Landing. 50. Prospect af Bjergene ved Søen George, ned imod Fortet Ticonderoga, seet fra Høiderne ved Bolten. Søen er 25 Miil lang og er bekjendt for en af de skjønneste Søer i Landet. 51. Landingsbroen ved Bolten. 52. Canalfarten ved Harpers-Færge i Wirginien.

11 Jeffersons Klippe ved Harpers-Færge med Floden Shenandoah. 54. Prospect af Bjerget Peaks of Otter i Wirginien. Høiden er 5000 Fod. Dalen, hvorfra det er seet, er 4000 Fod oppe i Bjergene. 55. Udsigt over Bjergene i Wirginien, seet fra Dalen imellem Peaks of Otter. 56. Det engelske Fald ved Niagara. 57. Prospect af Klipperne ved Samp Morter Bock, er bekjendt fra Indianernes Tid, og er beliggende i Staten Connecticut. 58. Parti af Floden i Catskill Bjergene i Dalen Clogeroad. 59. Udsigten fra Cumberland Gaden i Brooklyn paa Long Island. 1 Baggrunden sees New York over Bugten, som kaldes Wallabout Bay, til Høire Williamsborg, til Venstre Marinens Værfter, i Forgrunden en gammel Bondegaard, som ligger langt inde i Byen. Paa Veien langs Bugten sees en Karre paa Sporveien til Williamsborg. 60. Udsigten fra Centre Harbor ind over Winnipiseoge- Søen, som er bekjendt for sine 366 Øer. Søen er 27 Miil lang, beliggende i Staten New-Hampsliire. 61. Prospect af Bjergene ved Squawm-Søen i New- Hampshire, til Høire Blod-Høien (Beedhill), som er bekjendt fra Indianernes Tid, og udmærker sig ved sin prægtige Udsigt over Landet til alle Sider. 62. Prospect af Byen Centre Harbor, som er beliggende imellem Squawm- og Winnipisiogée Søen, den Sidstnævnte sees til Høire i Maleriet med Dampbaaden Damen paa Søen.

12 Parti af Squawm Søen i New Hampshire. 64. Prospect af Bjergene Adams og Jefferson i de hvide Bjerge i New Hampshire, seet fra Hotellet Glen House. 65. Prospect af Hotellet Glen House mod Bjerget Washington, som er 6280 Fod, og er det høieste af de hvide Bjerge. 66. Echo Floden i Mammoths Hulen. 67. Washintons Hallen i Mammoths Hulen er 7 Miil fra Indgangen. 68. Indgangen til Mammoths Hulen fra den udvendige Side. 69. Vandringen i Mammoths Hulen. 70. Slutningen af Mammoths Hulen i en Afstand af 9 Miil fra Indgangen, beregnet efter den korteste Vei. 71. Søen Leta i Mammoths Hulen. 72. Badestedet Cape May, beliggende ved Udløbet af Delavare Floden til Verdenshavet, er beliggende i Staten New Jersey. 73. Det gothiske Tempel i Mammoths Hulen. 74. Parti af den øvre Deel af Mississippi Floden, med et af de der eiendommelige Hjuldampskibe Enkeltheder af Grace Kirken i New York. 77. Studie af Klipper. 78. Parti af Strandbredden ved Cape May. 79. Mount Wernon, Washingtons sidste Opholdssted, efterat han havde forladt Præsidentsædet for de forenede Stater. Beliggenheden er ved Floden Potomae, 2de Timers Reise fra Byen Washington; denne Eiendom er kjøbt af en Dame-Forening tilligemed 30 Tønder Land, for

13 13 400,000 Bd. af en Slægtning af Washington, som aldeles lod den forfalde, og den er formodentlig nu saaledes restaureret, at den udgjør et passende Hædersminde for Landets første Mand. 80. Washington og Slægts Begravelse paa Mount Wernon. T e g n i n g e r. 81. Capitolel i Washington, hygget af Marmor. 82. Præsidentens Bolig i Washington. 83. Smidtsonien i Washington. Denne Bygning er foræret af en Englænder ved Navn Smidt. 84. Patent-Bygningen i Washington, opført af Marmor, og bruges til al opbevare alle de Opfindelser, som Landet giver Eneret paa, som en Selvfølge er Mængden af de opbevarede Maskiner i en mindre Maalestok. 85. Udsigt fra Staten Island (ved New Breiten) over New York, Brooklyn, Hoboken og Forterne. De 5 fem følgende Numre ere alle fra New York. 86. City Hall, eller Baadstuen. 87. Fængselsbygningen. 88. Universitetet. 89. Castle Garden, hvor alle Emigranter boe efter Ilandsættelsen. Denne Bygning var tidligere Theater, og Jenny Lind traadte første Gang op der. 90. Syd-Færgen og Fortet Lee med Staten Island i Baggrunden.

14 Udsigten fra Yorkville og af den østlige Flod med Gouenørs Øen til Venstre, hvor Fangerne hensættes. 92. Fulton Færgen i Brooklyn med New York i Baggrunden. Man regner, at Brooklyns Færger daglig befordre 80,000 Mennesker over Nord Floden. De næste 4 Numre ere fra Brooklyn. 93. En Kirke i Clinton Awenu. 94. Søhospitalet. 95. Baadhuset. 96. Wall Street Færge, med Udsigten til Syd Færgen i New York. 97. Udsigten over Brooklyn, seet fra 18de Gade. De næste 6 Numre ere Prospecter fra en Kirkegaard, som kaldes Greenwood, Noget af det Skjønneste, man kan tænke sig. Dens Terrain udgjør 500 Tønder Land, og er anlagt imellem Banker og smaae Søer, hvor en Mængde af Springvand daglig er i Bevægelse ved Hjælp af en Dampmaskine. 98. Den gamle Indgang. For hvert Liig, der føres igjennem Porten, lyder der fra Klokken et Slag, som runger ind mellem Gravene. 99. Udsigten fra Høiderne ned over den ny Indgang, med Staten Island i Baggrunden Et Gravmonument, udført i hvidt Marmor, over en Hotel-Vert ved Navn Niblo Sølv Søen Et Monument over en Brandmand, der reddede et lille Barn ud af Flammerne, og døde selv Dagen efter. Brandcorpset satte ham dette smukke Minde.

15 Udsigten over Kirkegaarden, i Baggrunden Nord- Floden og Staten Island Fort Richmond, seet fra Staten Island Udsigten fra Staten Island med Nord Floden Udsigten op af Nord Floden, seet fra Hoboken Udsigten fra Hoboken med Slots Banken Sølv Søen paa Staten Island Palisade Klipperne ved Hudsons Floden Udsigten fra Fort Putnam ned over Hudsons Floden og Bjergene Skotts Fald i Catskill Bjergene Udsigten fra Høiderne ved Cold Spring ned over Hudsons Floden og Bjergene Byen Cold Spring med Udsigten ned af Floden Det indianske Fald i Nærheden af Hudsons Floden Hotellet i Catskill Bjergene, med Udsigten ind over Landet og Hudsons Floden High Bridge. Vandledningen til New Yorks Vandværk. Floden har sit Udløb til Hudsons Floden Prospect af Jernværket Poughkeepsie ved Hudsons Floden Dampbaaden Thomas Powell, farende paa Hudsons Floden Parti af Egnen ved Westport i Staten Connecticut Klipperne ved Samp Morter Bock i Staten Connecticut En Farm eller Bondegaard i Nærheden af Westport En Villa paa Høiderne ved Blumfleld i Staten New Jersey En Farm i Nærheden af Centerport i Staten New Jersey.

16 En Dampbaad paa Søen George i New York Stat Høiderne ved Bolten Landing ved Søen George Prospect af Fortet William Henry, By og Hotel, ved Søen George Parti ved Søen George Udsigt fra Fortet George ned af Søen George Udsigten fra Fortet Ticonderoga til Søen Champlain i New York Stat Fortet Ticonderoga Floden, som forbinder Søen George med Søen Champlain Gaden Broadway ved Serratoga Brøndsted i New Yorks Stat. Dette er Samlingspladsen for de rige Amerikanere, og hvor den største Luxus føres i Sommermaanederne Serratoga Søen Congres Kilden ved Serratoga Byen Harpers Færge ved Floden Potomac i Virginien Jembroen over Potomac Floden til Byen Harpers Færge Byen Cape May med dens Hoteller for Badegjæsterne, i Staten New Jersey Prospect af enkelte Landsteder ved Kysten af Cape May Fyrtaarnet ved Cape May Tegninger af de Badende ved Cape May Kaadhuset i Philadelphia Vandværket i Philadelphia, benævnt»fair Mount Water Works. Bygningerne ere af hvidt Marmor Udsigten op af Schulkill Floden i Nærheden af Philadelphia.

17 Laurel Hill Kirkegaard ved Floden Schulkill Tacony ved Delavare Floden. Prospecter af de 8 næstfølgende Numre ere alle fra Virginien Washingtons Monumentet i Hovedstaden Bichmond 147. Prospect af den naturlige Bro, seet i en Afstand Jeffersons Bolig paa Bjerget Seller Jeffersons Grav Dalen imellem Peaks of Otter, er 4000 Fod oppe i Bjergene Udsigten fra Bjerget Peaks of Otters Top udover de nærmestliggende Bjerge Prospect af Bjergene Peaks of Otter med Byen Liberty Universitetet i Virginien Udsigten over Potomac Floden med Fortet Washington, seet fra Mount Wernon. 155 Et Magnonia-Træ, som Washington selv har plantet, bekjendt for sin ualmindelige Størrelse i den Deel af Landet Udsigten over Concord Floden i Nærheden af Lowell i Staten Massachusetts Prospect af Byen Lowell, den største Fabrikstad i de forenede Stater Reisen op til Tappen af Bjerget Washington, i de hvide Bjerge i Staten Wermount Echo Søen i de hvide Bjerge Profil af»den gamle Mand«i de hvide Bjerge Udsigt over Bjergene fra Meredith i Staten New Hampshire Udsigten fra Blodhøien i Staten Massachusetts. 2

18 Hotellet ved Trenton Faldet Det sidste Fald ved Trenton, 165. Det første Fald ved Trenton Prospect af Byen Qvebeck i Canada Udsigten over Byen Montreal og St. Lawrence- Floden, med Victoria-Broen til Høire Broen, som fører over Floden til Vandfaldet Choudiere i Canada Broen, som fører over Floden til Vandfaldet Montmorenci i Canada Hotellet ved Mammoths-Hulen i Staten Kentucki. De 6 næstfølgende Numre ere fra samme Hule Det gothiske Tempel Kirken, hvor der engang om Aaret holdes Gudstjeneste Kæmpens Kiste Nedstyrtede Klipper En af Sidegangene En Bro over en betydelig Dybde Udsigten over Cumberland-Floden med Hængebroen, som fører over til Byen Nashwille i Staten Tennessee. 17S. Parti af Cumberland-Floden Parti af samme Flod En Dampbaad paa den nedre Deel af Floden Mississippi. De næste 14 Nr. ere alle fra samme Flod Udsigten fra Bock-Island til Dawenport Broen, som fører over Floden fra Bock Island Byen Dubuque.

19 19 Fra 184 til 191 ere alle Prospecter af Høiderne af den øvre Part af Floden Nybyggere ved Floden indianske Børn ved Byen Wabashow med deres Hytte Prospect af Fortet Snelling Hængebroen over I'loden ved Byen St. Anthony. Længden af samme er 620 Fod. De næste 62 Tegninger ere Omegn Parti af Hovedet paa Goat Island. alle fra Niagara og 196. Veien paa samme 0, som fører ud til de 3 Søster-Øer De 3 Søster-Øer i Rapidsen Parti af samme Øer fra modsat Side Veien ned til Luna-Øen fra Goat Island Udsigten over til Hotellerne i Niagara By Parti af Goat Island, hvor Veien til Høire gaaer over til Faldene, og til Venstre til Hovedet af Øen, den mellemste Vei fører til Rapidsen Hængebroen med Faldene i Baggrunden Prospect af Taarnet i Faldet Hængebroen Hængebroen i Forkortning Et enkelt Fag af Broen Landskabet under Broen Udsigt fra Canada til Byen Niagara med det amerikanske Fald og Centrums-Faldet Broen til Prospect-Taarnet Prospect af Hotellet Clifton-House i Canada, beliggende overfor alle tre Vandfald.

20 Studie ved Floden Færgen ved Foden af det amerikanske Fald til Clifton-Ilouse Studie ved Floden En Saugmølle ved Floden En af Besiddernes Bolig af Niagara By og Vandfald Broen over»bapidsen«fra Niagara By til Bath-Øen, til Høire sees en Papiirsfabrik En af Gaderne i Byen Niagara Studie ved Floden Familien Porters Bolig i Niagara By Biver-Hotel og Badehuus Studie ved Faldene Eremit-Faldet imellem en af Søster-Øerne og Goat-Island Udsigten fra Slangeveien, som fører fra Clifton- House til Floden, til det engelske Fald Øerne i»bapidsen« Niagara By ud mod Bapidsen Prospect fra Clifton House ud mod Faldene Broen over Centrumsfaldet Prospect af Cataract-House, det ældste Hotel ved Niagara Klipperne ved Djævlehullet i Nærheden af Floden Udsigt fra Goat Island til Broen, som fører til Bath- Øen Nedgangen til Færgen Prospect af National-Hotel Udsigten til Hængebroen, med Centrums- og Niagara-Faldet til Venstre, og Hotel Clifton House til Høire, seet fra Goat-Island.

21 I'rospect af Tabel Kock, eller Bordklippen, med Udsigten ned mod Roden paa Canada-Siden Det engelske Fald, seet fra Skoven paa Goat Island Papiirs-lVløllen paa Bath-Øen Parti af Urskoven paa Goat Island Canalen ved Niagara By med en Daabsscene af Gjendøbere Parti ved Floden af Slangeveien, som fører op til Hotellet Prospect af Hotellet International med Cataract- House i Baggrunden Den nye Canal ved lianegaarden for Baltimore, Washington og New York Det engelske Fald Studie ved Floden Det amerikanske Fald ved Nedgangen til Færgen. 245 og 246. Udsigten fra Biver Hotel ned mod Faldene Et gammelt Cedertræ ved Floden Centrums- og det amerikanske Fald, seet fra Foden af Goat Island Udsigten ved den brændende Kilde ovre paa Canada-Siden Hotellet Mont Eagle ved Hængebroen Studie ved Floden Parti af Klipperne ved Hvirvelpolen Studie ved Faldene Dampbaaden Møen paa Taagerne. 255 og 256. Prospect af Centrums-Faldet der, hvor Nedgangen er til det Sted, hvor man kan gaae ind under Faldet.

22 Studie af en Taarepiil Studier af Træer ved St. Anthony Faldet Studie ved Choudiere Faldet. 260 og 261. Træstudier Parti af Dampskibet Washingtons øverste Dæk, med Portraiter af Skibets Officerer. Dette Skib hørte til Bremer-Linien, som gik til New-York i Ruinen Netly Ahbey i Nærheden af Southampton Udsigten fra Havnen ved Southampton Udsigten fra Hotellet L'Europe i Bremen , 268, 269 og 270 ere alle Erindringer fra Dampskibet Ilammonia, som gaaer imellem Hamborgog New York. 271, 272, 273 og 274. Tegninger af forskjellige Figurer fra de forenede Stater og Canada. En Samling af 28 Portraiter af forskjellige Nationer.

23 IH'. 3T. r.

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Fyrtøiet Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

New York, Columbus Circle

New York, Columbus Circle New York, Columbus Circle Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er der således skabt

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845)

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845) H. C. Andersen: Eventyr 29: De røde Skoe. (1845) Der var en lille Pige, saa fiin og saa nydelig, men om Sommeren maatte hun altid gaae med bare Fødder, for hun var fattig, og om Vinteren med store Træskoe,

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

FAKTA OM TUREN. Dagsprogram. Overnatning og hoteller CANADA USA. Toronto NEW YORK. Syracuse. Niagara Falls. New York. PENNSYLVANIA Lancaster

FAKTA OM TUREN. Dagsprogram. Overnatning og hoteller CANADA USA. Toronto NEW YORK. Syracuse. Niagara Falls. New York. PENNSYLVANIA Lancaster Toronto Niagara Falls CANADA USA Syracuse NEW YORK PENNSYLVANIA Lancaster Washington D.C. New York NEW JERSEY FAKTA OM TUREN New York City og Washington D.C. byder på masser af storbyoplevelser med alt,

Læs mere

Oplev det historiske Skotland

Oplev det historiske Skotland BILTUR Oplev det historiske Skotland Inspireret af den seneste Disney Pixar film Brave har vi sammensat et spændende program, så familien efter at have set filmen, selv kan gå på opdagelse i det spændende

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist Sakprosatekst Sakprosatekst KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist derfra modtaget en blivende

Læs mere

CATALOG samunc", / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, /

CATALOG samunc, / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, / D m. 3728. P rivat E ftersyn: T orsdag den 27. October Kl. 11 3. STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI )\ CATALOG samunc", / f / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger tilhørende Boet efter afdøde

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

OPLEV USA - MED DANSK REJSELEDER

OPLEV USA - MED DANSK REJSELEDER OPLEV USA - MED DANSK REJSELEDER Afrejse den 27.marts - 5. april 2014 Lorem et kr. 2.916.795 Spændende rundrejse til Østkysten's historiske landemærker REJSEPLAN På denne tur besøger I 3 stater i USA og

Læs mere

Casa Benito Marbella. Sengetøj og håndklæder er inkl. Du modtager en ren og tjekket lejlighed. Ved afrejse rydder du blot pænt op efter dig.

Casa Benito Marbella. Sengetøj og håndklæder er inkl. Du modtager en ren og tjekket lejlighed. Ved afrejse rydder du blot pænt op efter dig. Casa Benito Marbella Casa Benito er min dejlige lejlighed jeg købte sidst i de glade 90 ere. Både som investering og for at have et sted udenfor lille Monda. Jeg bor fast hjemme i Monda og er normalt i

Læs mere

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage 1 dag. Afrejse Kastrup onsdag den 8. juli kl. 0.40. Alle tider er lokale tider. Tidsforskel +9 timer. 2 dag torsdag

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse

Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse Scandinavian Cruise Center vil gerne invitere Dem med på en uforglemmelig krydstogtsrejse Velkommen om bord! Scandinavian Cruise Center A/S er et krydstogtrejsebureau med speciale i krydstogter over hele

Læs mere

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling.

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. 26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. Det hele Sogne Kald er efter Matrikelen inddeelt i 6 Qvarterer eller Fierdinger, som ere Øvreog Nedre Sandenfierding, Sembsfierding, Milesvig, Hedenstad og Fiskum-Fierdinger.

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas Med til Tenerife lørdag den 24. februar 2007 til lørdag den 3. marts 2007. Rejsen: Fra Tirstrup lufthavn til Sydtenerife er der 3782 km. Flyvetid: 5 timer. SAS fløj turen for Aarhus Charter Vi boede i

Læs mere

850 Sønderjylland eller

850 Sønderjylland eller 850 Sønderjylland eller Foregående Haderslev Amt. II. Om Staden Apenrade, Apenrade- og Lygomklosteramter. I. Om Staden Apenrade. Den Stad Apenrade, som ogsaa kaldes Aabenraae, er en af de beste og nærsomste

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

PROGRAM FOR NEW YORK 2012 Dag: Programpunkt: Transport: Evt. webside: Lørdag d. 31. marts Mødes kl. 09.00 i CPH ved Starbucks.

PROGRAM FOR NEW YORK 2012 Dag: Programpunkt: Transport: Evt. webside: Lørdag d. 31. marts Mødes kl. 09.00 i CPH ved Starbucks. PROGRAM FOR NEW YORK 2012 Dag: Programpunkt: Transport: Evt. webside: Lørdag d. 31. marts Mødes kl. 09.00 i CPH ved Starbucks. Med SAS, flynr. SK 909 fra København (CPH) Afgang kl. 12.25 med SK 909. Ankomst

Læs mere

Dette ex., der har tilhørt forfatteren, og som bærer Elfride og Johs. Fibigers navnetræk, er modtaget som gave fra QRS. 0«Bisgaard.

Dette ex., der har tilhørt forfatteren, og som bærer Elfride og Johs. Fibigers navnetræk, er modtaget som gave fra QRS. 0«Bisgaard. Asgør Jom: LlVShjUlet OpUS 4. 1953. O Silkeborg Kunstmuseum Dette ex., der har tilhørt forfatteren, og som bærer Elfride og Johs. Fibigers navnetræk, er modtaget som gave fra QRS. 0«Bisgaard. MEDICINSK

Læs mere

Afgang: Flyselskab: British Airways Dato Klokkeslæt Hvad Hvor torsdag 8.10.09 05:15 mødes Herning Kirke. Hjemrejse

Afgang: Flyselskab: British Airways Dato Klokkeslæt Hvad Hvor torsdag 8.10.09 05:15 mødes Herning Kirke. Hjemrejse Afgang: Flyselskab: British Airways Dato Klokkeslæt Hvad Hvor torsdag 8.10.09 05:15 mødes Herning Kirke torsdag 81009 8.10.09 06:00 00 Afgang Herning Fra Herning Kirke torsdag 8.10.09 11:50 Check in færdig

Læs mere

Peloponnés. 1) Nafplio, Bourtzi Castle 2) Epidaurus Theater 3) Mycenae 4) Ancient Olympia

Peloponnés. 1) Nafplio, Bourtzi Castle 2) Epidaurus Theater 3) Mycenae 4) Ancient Olympia Med få ord Kœre venner og samarbejdspartnere Hermed kunne vi tœnke os at presentere Jer for John & George Group, et kent selskab indenfor turist markedet. Vor service tilbyder hotel reservation, transport

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

Stairways in New York. Mål: 100x100 Acryl på lærred. Solgt

Stairways in New York. Mål: 100x100 Acryl på lærred. Solgt Stairways in New York Mål: 100x100 Shy lady 2 Mål: 50 x 70 En stille søndag 3 Mål: 60x80 Livet er i farver 24 Mål: 80x80 Flyvende Mål: 80x80 Venter på bussen Mål: 60x80 16 sindsstemninger Mål: 80x80 Op

Læs mere

INDHOLD. 17 Bedstemor Ands æg. 18 100 magiske døre. 19 To ure. 20 Send more money. 21 Minen. 22 Andersens børn. 23 Missionæren. 24 Træer på stribe

INDHOLD. 17 Bedstemor Ands æg. 18 100 magiske døre. 19 To ure. 20 Send more money. 21 Minen. 22 Andersens børn. 23 Missionæren. 24 Træer på stribe INDHOLD 5 Trolden ved broen 6 Konen med æggene 7 Abdallahs hjælp 8 Cigaretskodderne 9 Bennys badekar 10 Landmandens ekspropriering 11 Den mindre kvikke tjener 12 Edderkoppen 13 Ræven, hønen og majskolben

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN

TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN Dato: august 2015 Det samlede tilbud bliver på i alt godt 13.000 DKK for to personer for 13 dage. 12 overnatninger med morgenmad og med fem arrangerede ture. Tilbuddet er

Læs mere

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten.

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten. Vestkysten mellm Thorsminde og Nymindegab. Selv og vi inderst inde godt ved, at det omkringliggende landskab ændrer sig med tiden, så er det alligevel de færreste af os der af og til tænker over hvilke

Læs mere

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009.

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Så sidder vi igen i Afrika og skriver dagbog, denne gang sidder vi på terrassen foran vores telt på Vuma Hill Tented Camp i Mikumi

Læs mere

Canada - USA. 11 dage. Fly. Toronto - Niagara Falls - Washington DC - New York! Nyt i år: 11 dage, en ekstra dag giver ekstra oplevelser!

Canada - USA. 11 dage. Fly. Toronto - Niagara Falls - Washington DC - New York! Nyt i år: 11 dage, en ekstra dag giver ekstra oplevelser! REJSEBESKRIVELSE - DAG FOR DAG Canada - USA Toronto - Niagara Falls - Washington DC - New York! 11 dage Nyt i år: 11 dage, en ekstra dag giver ekstra oplevelser! Fly Toronto, Canada, byrundtur med bl.a.

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010

Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010 Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010 I egen bil fra Engvej 2 til Hamburg lufthavn. Herefter med Air Berlin til Palma de Mallorca. Til slut i lejet bil fra lufthavnen til Club Martha

Læs mere

Hvem var Peter Lassen

Hvem var Peter Lassen DVL-Lyngby Hvem var Peter Lassen? Side 1 af 7 Hvem var Peter Lassen Af Søren P. Petersen I forbindelse med forberedelsen til en vandretur igennem Farum for nogle år siden, blev jeg opmærksom på et monument

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME

ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME Vi har flere hundrede ejendomme til salg i Sydfrankrig. Her er et lille udvalg. Kontakt os med Deres ønsker og behov på tlf 70 20 29 59 eller email hs@helleskovby.dk

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden

Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden Billedserie om Paris - Seinen med fotos af bl.a.: Notre Dame Katedralen - Nye kirkeklokker til katedralen - demonstration i kirken - Frihedsgudinden på Svaneøen - Maleri med Paris-motiv v. J. F. Willumsen

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

BRIDGEFERIE TIL MEXICO C&C Travel: Teknisk arrangør Bridgeansvarlig: Marianne & Rolf

BRIDGEFERIE TIL MEXICO C&C Travel: Teknisk arrangør Bridgeansvarlig: Marianne & Rolf BRIDGEFERIE TIL MEXICO C&C Travel: Teknisk arrangør Bridgeansvarlig: Marianne & Rolf Den 11. okt., 1. dg: Afrejse fra Kastrup den 11. oktober kl. 10.40 med Lufthansa LH 3071- LH 498 til Mexico City via

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13 Temarejse 28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. Natur & kultur Oplev et lille samfund i det skotske højland tæt på stor natur. Fly til Edinburgh,

Læs mere

App. L Ensolleille SAINTE MAXIME

App. L Ensolleille SAINTE MAXIME App. L Ensolleille SAINTE MAXIME Sainte Maxime er indbegrebet af den syd-franske drøm. Her oplever man en afslappet ferieatmosfære i eksklusive omgivelser. Lejligheden er unikt placeret tæt ved den gamle

Læs mere

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen 5 skønne dage med Den Blå Lagune, spruttende gejsere, svulmende vandfald, hvalsafari og islandske vikinger Naturen i Island er storslået. Øen strækker

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G4 Indledning Norden De nordiske lande Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark - er små lande sammenlignet med andre lande i verden. Sverige er det største land

Læs mere

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f:

Brandtaxationsprotokollen 1801 1813 fol. 184 opsl. 191 fol. 78 opsl. 81. Opslag 81, fol. 78b f: Brandforsikringsprotokollen for Køge 1801 1810: fol 43, forsikring No.66 Matr. No. 43, Vester Gade Nordre Side Vertshuusholder Hans Jørgen Sonne No. i Taxationsprotokollen 22 1 Bygninger: a. Forhuus 1000

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Transsibiriske Stor Tur

Transsibiriske Stor Tur Transsibiriske Stor Tur Moskva - Irkutsk - Ulan-Bator 13 dage / 12 nætter DAG 1. Ankomst i Moskva. Transfer til hotel. Velkomstdrink på hotellet. DAG 2. Morgenmad på hotellet. Byrundtur herunder et besøg

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Som backpacker i Australien

Som backpacker i Australien Som backpacker i Backpackere har som regel mere end fire uger til rådighed, når skal opleves. Til gengæld gælder det om at få pengene til at strække så langt som muligt, samtidig med at alle højdepunkterne

Læs mere

Nyhedsbrev fra Villa Talea

Nyhedsbrev fra Villa Talea Nyhedsbrev fra Villa Talea Nyhedsbrev nr. 6, juli 2010 Sæson 2011 Appelsiner, appelsiner, appelsiner... I begyndelsen af året købte vi en mark med oliven og nu har vi så suppleret med endnu to marker.

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Lille Claus og store Claus

Lille Claus og store Claus Lille Claus og store Claus Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der vare i en By to Mænd, som begge havde selv samme Navn, begge to hed de Claus, men den ene eiede fire Heste og den anden kun

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

Lille Claus og store Claus

Lille Claus og store Claus Lille Claus og store Claus Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der vare i en By to Mænd, som begge havde selv samme Navn, begge to hed de Claus, men den ene eiede fire Heste og den anden kun

Læs mere

LØRDAG 2. APRIL. Os og vores værter, Rachel og Mattias. Down-town Canberra, en mennesketom by!

LØRDAG 2. APRIL. Os og vores værter, Rachel og Mattias. Down-town Canberra, en mennesketom by! LØRDAG 2. APRIL I den her weekend skal vi til Canberra og besøge Rachel og Mattias, som jeg boede sammen med i Århus (se desuden 26. februar). De arbejder begge på Canberra Universitet Rachel som phd-studerende

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing Trans Mongolske Rute 2010 Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing 18 dage / 17 nætter Gruppe tur/ min 10 personer Denne rute er en anden type transsibiriske

Læs mere

Præsentation: Upernavik

Præsentation: Upernavik Præsentation: Upernavik Lavet af: 5 klasse Prinsesse Margrethe Skolen April 2012 Klasselæreren: Eunike Kr. Thorleifsen Oversat til dansk: Ane Marie Poulsen Upernavik Upernavik blev grundlagt i 1771. Der

Læs mere

New York Washington DC. Niagara Falls Island 13. til 23. maj 2016

New York Washington DC. Niagara Falls Island 13. til 23. maj 2016 New York Washington DC. Niagara Falls Island 13. til 23. maj 2016 Tag med Herning Folkeblad, Midtjyllands Avis, Sørens Rejser og OurWorld A/S på denne fantastiske tur til den vestlige verdens centrum.

Læs mere

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916 D n 213 PROF. LAURITZ TUXENS i i i UDSTILLING HHH 1916 Fotografisamlingen PROFESSOR LAURITZ TUXENS UDSTILLING AF MALERIER STUDIER OG TEGNINGER 29. MARTS-12. APRIL 1916 HOTEL BRISTOL INDG. FRA VESTERGADE

Læs mere

REJSEAVISEN5. Rushmore. Fire præsidenter hugget i klipperne (Jonas, 3. juli 2010)

REJSEAVISEN5. Rushmore. Fire præsidenter hugget i klipperne (Jonas, 3. juli 2010) REJSEAVISEN5 Familie Rask Hansen s rejseavis Rushmore Fire præsidenter hugget i klipperne (Jonas, 3. juli 2010) Efter vi havde kørt ca. 100 km kom vi endelig til Mount Rushmore. Mount Rushmore, er en klippe,

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Hej alle sammen. Her tager søløverne lige en slapper på klipperne

Hej alle sammen. Her tager søløverne lige en slapper på klipperne Hej alle sammen Min rejsekammerat og jeg ankom til Perus hovedstad, Lima, den 18. oktober klokken meget sent om aftenen. Planen var, at vi bare skulle have vires bagage, finde vores taxachauffør og så

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K LEJEMÅLET Amagertorv 17, 3. sal 1160 København K Sagsnr. 1120-2 Spændende lejemål med udsigt, charme og en fantastisk beliggenhed på

Læs mere

12+ 3 6 45+ REGLER DK 2

12+ 3 6 45+ REGLER DK 2 12+ 3 6 45+ REGLER DK 2 INDHOLD SPILLETS FORMÅL Spillet går ud på at bygge byen Metropol med en strategi, så din formue vokser, og du bliver den mest velhavende spiller ved spillets afslutning. Byggetilladelse

Læs mere

Alexander Nevskijs forlis pastor Vaupels beskrivelse okt. 1868 Lemvig Avis 17. okt. 1868 og følgende dage.

Alexander Nevskijs forlis pastor Vaupels beskrivelse okt. 1868 Lemvig Avis 17. okt. 1868 og følgende dage. Alexander Nevskijs forlis pastor Vaupels beskrivelse okt. 1868 Lemvig Avis 17. okt. 1868 og følgende dage. (Da vi antage, at en vidtløftigere Skildring af Strandingen den 25de September vil interessere

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

STUDIEREJSE TIL MUMBAI, DELHI OG DUBAI

STUDIEREJSE TIL MUMBAI, DELHI OG DUBAI STUDIEREJSE TIL MUMBAI, DELHI OG DUBAI 2. 9. NOVEMBER 2013 ICP s studierejse 2013 går til Mumbai, Delhi og Dubai hvor deltagerne skal ud og se det nyeste inden for detail og centerudviklingen og samtidig

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

BØRGE NYROPS UDSTILLING

BØRGE NYROPS UDSTILLING BØRGE NYROPS UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER SKITSER OG BILLEDER AABEN FRA 16. TIL 26. FEBRUAR HVER DAG FRA 10 4 1 Gammel Gaard. Søndervig. (1903). 2 En Smedie. (1905) 3 Stald.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

New York Washington DC. Toronto Island 2. til 14. juni 2012

New York Washington DC. Toronto Island 2. til 14. juni 2012 New York Washington DC. Toronto Island 2. til 14. juni 2012 Tag med på denne fantastiske tur til den vestlige verdens centrum. Rejsen giver et indgående indblik i byernes seværdigheder, historie og daglige

Læs mere

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB BYGNINGERNE Charmerende stor gammel Købmandsgård i Strib, med stort renoveret træ-udhus med virkelig mange anvendelsesmuligheder. Samt muret

Læs mere

TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL

TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL THAILAND Eventyrlig og fabelagtig rundrejse i 12 dage inklusiv tre dages afslapning på bountyøen Koh Chang. Et overflødighedshorn af oplevelser i Bangkok, Chiang

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S FLYTIDER 21MAJ14 København Milano / Malpensa 0825-1030 25MAJ14 Venedig København 1415-1615

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Kontor 105 m². OLAV de LINDE. Central placering tæt på Odense by og havn. - til leje... Wichmandsgade 11, 1.sal. Baghuset 5000 Odense C

Kontor 105 m². OLAV de LINDE. Central placering tæt på Odense by og havn. - til leje... Wichmandsgade 11, 1.sal. Baghuset 5000 Odense C - til leje... Kontor 105 m² Wichmandsgade 11, 1.sal. Baghuset 5000 Odense C Central placering tæt på Odense by og havn Gode tilkørsels- og pakeringsforhold Velegnet til kontor, klinik m.m. Årlig leje kr.

Læs mere

FRA D. 30 SEPTEMBER TIL D. 11 OKTOBER EN HVER GOD FERIE STARTER MED EN PRØVETUR

FRA D. 30 SEPTEMBER TIL D. 11 OKTOBER EN HVER GOD FERIE STARTER MED EN PRØVETUR FRA D. 30 SEPTEMBER TIL D. 11 OKTOBER EN HVER GOD FERIE STARTER MED EN PRØVETUR Prøveturen går blot til Husum, med en overnatning og hjem over Møgeltønder, Højer sluse og Rømø for derefter at køre retur

Læs mere