KATALOG. Prospecter af amerikanske Egne og Steder, udstillede i Nygade N r. 7, l ste Sal. Landskabsmaler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KATALOG. Prospecter af amerikanske Egne og Steder, udstillede i Nygade N r. 7, l ste Sal. Landskabsmaler."

Transkript

1 KATALOG Prospecter af amerikanske Egne og Steder, udstillede i Nygade N r. 7, l ste Sal ar l O f f l M i l ; Landskabsmaler. Prisen for Entreen er 1 Mk., Adgangskort for en enkelt Person til Besøg for den hele Udstillingstid 3 Mk. Kjebenhavn. Thieles B ogtrykkeri

2

3 Denne Samling, bestaaende af Malerier, Studier og Tegninger, der ere optagne paa min Heise fra 1855 til 1859 i forenede Stater og Canada, udstilles til Publicums velvillige Bedømmelse, i Haab om, at Mange kunne ønske at blive nærmere fortrolige med et Land, som af Navn er os saa velbekjendt. Vel ere mange af de udstillede Tegninger ikke gjennemførte ; men dog tilstrækkelig gjengivne til, at man deraf kan faae et Begreb om disse Egnes store Afvexling. I Localet vil findes 3de Kort, eet over de forenede nordamerikanske Staters Territorium, eet over dets Jernbaner og eet særskilt over Niagara Fald og sammes Omegn. Alle Miil, som ere omtalte i Beskrivelsen, ere af engelsk Maal. Foruden ovennævnte amerikanske Situationer findes paa Udstillingen tvende Malerier af Frederiksborg Slot, som ville blive lithograferede i en Størrelse af 19 Tommer i Længde og omtrent 12 Tommer i Høide. Subskribtionsprisen vil være for begge 4 Bd. Man behage at tegne sig i Localet og alle Boglader i hele Landet. Institut. Lithografierne udføres i d'hrr Kittendorffs og Tegners

4 1. liiagara Vandfald, som er beliggende imellem Søerne Erie og Ontario, er her seet fra Færgen, hvor Overfarten skeer fra amerikansk Side med Roebaade til Canada. Niagara bestaaer af 3 Vandfald; det største, som sees i Baggrunden, er 2200 Fod bredt, 184 Fod høit og kaldes Hesteskoe-Faldet eller det engelske Fald. Dernæst kommer Øen Goat Island, som er 1^ engelsk Miil i Omkreds; den sees i Midten af Maleriet, og efter den kommer det saakaldte Cenlrums-Fald tilsyne omtrent 50 Fod bredt, som er beliggende imellem Goat Island og Luna-Øen. Den Sidstnævnte har sit Navn af, at de skjønneste Regnbuer vise sig i Vandstøvet i Maaneskin i sine fulde Farver. Dernæst kommer det amerikanske Fald, som er nærmest i Forgrunden og er 1200 Fod bredt og 192 Fod høit, til Høire sees paa den engelske Side et Hotel og et Museum. Grændseskjellet imellem de forenede Stater og Canada gaaer midt i Floden. Øen Goat Island besidder en betydelig Afvexling af høist interessante Prospecter og Udsigter, og jeg betvivler, at en Plet af lige Størrelse nogensteds indeslutter saa megen Skjønhed. Faldet kaster sine Støvskyer saa høit i Luften, at jeg har staaet paa Hængebroen, som er 2i Miil fjernet derfra, og har faaet Vandstøvet i Ansigtet.

5 5 Man har beregnet, at Vandmassen som styrter ned over Faldene, udgjør indtil 60,000 Tons i Secundet. 2. Hængebroen over Floden Niagara, som er 2-t Miil fra Faldene, er Noget af det meest Imponerende, som Øiet kan skue. Broen er 258 Fod over Flodens Niveau, dens Længde fra Søile til Søile 800 Fod, Søilens Høide 88 Fod, Broens hele Udstrækning 1000 Fod. I den øverste Etage findes Jernbanen, og under den i Broens tillukkede Deel Vei for Kjørende og Ridende. Den hele Vægt, som hænger paa de 4 Traadtouge anslaaes til 2000 Tons, man regner Længden af Staaltraad, som er forbrugt til Broen, til 4000 Miil. Bekostningen af dette Arbeide anslaaes til 800,000 Bd. 3. Hesteskoe-Faldet af Niagara er seet fra Goat Island. Dampbaaden, som sees under Faldet, kan rumme 200 Personer og kaldes Møen paa Taagerne. Den benyttes alene til Fart imellem Hængebroen og Faldene, og er kun beregnet paa Lystfart. 4. Er Nedgangen til Mammoth-Hulen i Staten Kentucky. Denne Hule udmærker sig ved sin uhyre Størrelse, man regner, at den udgjør med alle sine Gange 150 Miil. Høiden er fra 6 Fod indtil 70 Fod, og Hulens Loft og Vægge bestaae tildeels af Kalkformationer, som synes at danne sig snart som Træer, snart som Frugter og Blomster. Flere Floder og smaa Søer findes i den. I Baggrunden sees en Bygning, som har været bestemt til Forfriskninger. Fra Klippen, som danner Loftet i Hulen, styrter en Kilde ned, hvis Vand opsamles i de forskjellige Trætruge, der ere anbragte i den Hensigt. Den Samling af Figurer, som sees tilhøire, er et Selskab, som er færdig

6 6 til at gjøre sit første Besøg i Hulen, Føreren sidder paa Trappen tilvenstre. Damerne ere tildeels klædte i Blomerdragt. Varmegraden i Hulen skal være 1 1Grad Vinter og Sommer. 5. Det gothiske Tempel i Mammoth-Hulen, er 3 Miil fra Hulens Indgang. Det stærke Blus som sees, er kun tændt, naar man kommer til Steder af større Betydenhed. De Besøgende forsynes iøvrigt liver med sin Lampe, sædvanlig gaaer Føreren i Spidsen for hele Selskabet. 6. Er Prospect af Eccho-Floden i samme Hule. Afstanden fra Nedgangen omtrent 4 Miil. Floden er Miil lang, og, hvad der i Særdeleshed udmærker den, er det vidunderlig deilige Eccho, som synes at gjentage sig med Tusinder af Stemmer i det Uendelige. 1 Floden findes smaa Fisk uden Øine, kun af et Par ' \ Tommers Længde; Hulens Dybde under Overfladen regnes til omtrent 300 Fod. 7. Prospect af den bekjendte Naturbro i Wirginien. Dens Høide er 236 Fod og Breden af den indvendige Bue 70 Fod. Landeveien gaaer over Broen; en liden Fiod løber igjennem Broens Bue. Nærhed er tildeels temmelig bjergrig. Egnen i Broens I Toppen af Broens Bue er under Formiddagsbelysning Skikkelsen af en Fugl synlig i Klippen. Amerikaneren, som har Ørnen i sit Vaaben, har troet i denne Formation at see en prægtig Ørn. 8. Harpers Færge i Wirginien. Floden, som sees, er Potomac - Floden. Iløiderne tilvenstre : en katholsk Kirke og Skole. De Bjerge, som vise sig tilhøire, kaldes blue Ilidge; den hele Egn er henrivende. Byen

7 strækker sig op igjennem Bjerghøiderne. Dette er Stedet, livor den bekjendte John Brown begyndte Negeropstanden i 1859; som bekjendt blev han henrettet. 9. Grace-Kirken i New-York, beliggende imellem 10de og Ilte Gade i Broadway. Denne Kirke hører til en af de rigeste Menigheder i Amerika. Alle Kirker eies og bygges af Menighederne selv, som vælge deres egne Præster og lønne dem efter fælles Overeenskomst. Kirken vedkommer aldeles ikke Staten. 10. Independence-Hall i Philadelphia er een af de faa historiske Bygninger i de forenede Stater. Dette er Stedet, hvor Friheden blev proclameret, efterat Englænderne vare overvundne, ligeledes blev den første Congres holdt i den fjerneste Deel af den midterste Fløi. For nærværende Tid er Localet benyttet til Baadstue, og er beliggende i Hovedgaden Chesnut Street. Byen kaldes fra gammel Tid Qvæker-Byen, hvoraf endnu findes en stor Mængde. Indbyggernes Antal er 500, Prospect af Clogeroad-Dalen i Catskill-Bjergene. Disse Bjerge sees fra Hudsonsfloden, og ere meget besøgte i den varme Aarstid fra hele Landet. 12. Prospect af Vandfaldet St. Anthony i Mississippifloden. 1 Baggrunden sees en Hængebro, der er 620 Fod lang og gaaer fra Byen Minneapolis i Minnesota til Øen Nicolet, som atter er forbunden ved en almindelig Bro med Byen St. Anthony i Wisconsin. Den store Bygning paa Høiden er Winslows Hotel, hvorfra der er den skjønneste Udsigt over Floden. Den første 0 tilhøire kaldes Hennepin og er bebygget med Saugmøller, den næste kaldes Cataract, og efter

8 8 den kommer Spirit. Den lille 0 tilvenstre kaldes Cpton. St. Anthony-Faldet ligger 2000 Miil fra Flodens Udløb, paa denne Strækning ere paabegyndte omtrent 300 Byer, hvoraf den Største er New-Orleans, som har 200,000 Indbyggere, og næst efter den St. Louis, som har 120,000 Indbyggere. 13. Faldene ved Niagara, sete fra den amerikanske Side fra Clifton-House. 14. Prospect af Rapidsen, seet fra det tydske Hotel og Badehuus i tidlig Morgen, inden Taagerne have fordeelt sig. Faldene begynde, hvor Taagerne reise sig, og synes at danne en Bue i Luften. Broen gaaer over fra Byen Niagara til Bath-Øen, og denne forenes ved en mindre Bro med Goat Island. 15. Prospect af St. Anthony-Faldet i Mississippi imellem Ilennepind og Cataract-Øen. 16. Parti af Niagara-Floden, hvor den er smallest, med Udsigten ned mod Whirlpool. 17. Udsigten over Bapidsen fra Goat Island til Niagara By, tilvenstre sees Hotellet Cataract-House. 18. Prospect af Centrums-Faldet, som ligger imellem Luna og Goat Island; under dette Fald kan man passere til det amerikanske Fald. Det vil sige, Vandmasseu danner i den Fart, hvormed den styrter frem over Klippen, en Bue, hvorunder en Forbindingsbro er anbragt, og paa denne kan man uden Fare passere under Faldet. 19. Prospect af Rapidsen med Kjærlighedsøen tilvenstre, seet fra Bath-Øen. 20. Prospect af Rapidsen, seet fra Cataract-House.

9 9 21. Udsigten fra Goat Island til de 3 Søstre, trende Smaaøer i Rapidsen. 22. Niagarafaldene i tidlig Morgen. 23. Prospect af det engelske Fald mod Prospecttaarnet, seet fru Goat Island. 24. Niagarafaklene, sete fra Canada. 25. Prospect af det tydske Hotel og Badehuus i Niagara By. 26. Hængebroen ved Lewistown ved Floden Niagara, 7 Miil fra Faldene. 27. Hovedprospectet over Niagara-Fald og Landingsbro, hvor Overfarten skeer over Floden, seet fra Hotellet Clifton-IIouse paa Canadasiden. 28. Udsigten ned af Niagaraflod mod Hængebroen. 29. Udsigten op af Niagaraflod mod Faldene. 30. Nedgangen i Nærheden af Hængebroen til Niagarafloden. 31. Centrums-Faldet og det amerikanske Fald, seet fra Foden af Goat Island. 32. Prospect af Bjergene fra Cold Spring med Dampbaaden Thomas Powell. 33. Parti høiere oppe af samme Flod og Bjerge. 34. Udsigten over Bjergene ved Cold Spring, med Udsigten til Newborg i den fjerneste Baggrund. 35. Udsigten over Byen Cold Spring ved Hudsonsfloden, i Baggrunden sees Artilleri-Institutet Westpoint. 36. Trenton-Faldet i New-Yorkstaten. Ved denne Flod findes paa en Miils Afstand fire andre Fald. Høiden er omtrent 120 Fod. 37. Parti af Floden ved Nedgangen fra Trenton Hotel.

10 Udsigten fra Hvælvingen under den naturlige Bro i Wirginien. 39. Prospect af Spirit-Øen i Mississippifloden ved Foden af Faldet St. Anthony. 40. Prospect af Faldet imellem Byen St. Anthony og Hennepin-Øen. 41. Prospect af Choudiere-Faldet i Canada, omtrent 12 Miil fra Quebec. 42. Faldet Montemorenci i Canada styrter ned i St. Laurentsfloden fra en Høide af 282 Fod, det er beliggende 9 Miil fra Quebec op ad Floden. De fire Steenhøider, der sees paa Iløiden, ere Levninger af en Hængebro, der for 3 Aar siden styrtede ned i Floden med et Selskab af flere Besøgende, som ved denne Ulykke omkom. 43. Faldet Montemorenci, seet fra St. Laurentsfloden. 44. Parti af Montemorencifloden i Nærheden af Faldet. 45. Parti af samme Flod med Udsigten mod Bjergene, seet fra Broen, hvor Overfarten skeer over Floden. 46. Udsigten ned mod Quebec af St. Laurentsfloden, mod Faldet Montemorenci, seet fra Høiderne. 47. Prospect af de naturlige Trapper ved samme Flod. 48. Broen over Floden. 49. Parti af Søen George og Bjergene, med Dampbaaden Mineha-ha, seet fra Bolten Landing. 50. Prospect af Bjergene ved Søen George, ned imod Fortet Ticonderoga, seet fra Høiderne ved Bolten. Søen er 25 Miil lang og er bekjendt for en af de skjønneste Søer i Landet. 51. Landingsbroen ved Bolten. 52. Canalfarten ved Harpers-Færge i Wirginien.

11 Jeffersons Klippe ved Harpers-Færge med Floden Shenandoah. 54. Prospect af Bjerget Peaks of Otter i Wirginien. Høiden er 5000 Fod. Dalen, hvorfra det er seet, er 4000 Fod oppe i Bjergene. 55. Udsigt over Bjergene i Wirginien, seet fra Dalen imellem Peaks of Otter. 56. Det engelske Fald ved Niagara. 57. Prospect af Klipperne ved Samp Morter Bock, er bekjendt fra Indianernes Tid, og er beliggende i Staten Connecticut. 58. Parti af Floden i Catskill Bjergene i Dalen Clogeroad. 59. Udsigten fra Cumberland Gaden i Brooklyn paa Long Island. 1 Baggrunden sees New York over Bugten, som kaldes Wallabout Bay, til Høire Williamsborg, til Venstre Marinens Værfter, i Forgrunden en gammel Bondegaard, som ligger langt inde i Byen. Paa Veien langs Bugten sees en Karre paa Sporveien til Williamsborg. 60. Udsigten fra Centre Harbor ind over Winnipiseoge- Søen, som er bekjendt for sine 366 Øer. Søen er 27 Miil lang, beliggende i Staten New-Hampsliire. 61. Prospect af Bjergene ved Squawm-Søen i New- Hampshire, til Høire Blod-Høien (Beedhill), som er bekjendt fra Indianernes Tid, og udmærker sig ved sin prægtige Udsigt over Landet til alle Sider. 62. Prospect af Byen Centre Harbor, som er beliggende imellem Squawm- og Winnipisiogée Søen, den Sidstnævnte sees til Høire i Maleriet med Dampbaaden Damen paa Søen.

12 Parti af Squawm Søen i New Hampshire. 64. Prospect af Bjergene Adams og Jefferson i de hvide Bjerge i New Hampshire, seet fra Hotellet Glen House. 65. Prospect af Hotellet Glen House mod Bjerget Washington, som er 6280 Fod, og er det høieste af de hvide Bjerge. 66. Echo Floden i Mammoths Hulen. 67. Washintons Hallen i Mammoths Hulen er 7 Miil fra Indgangen. 68. Indgangen til Mammoths Hulen fra den udvendige Side. 69. Vandringen i Mammoths Hulen. 70. Slutningen af Mammoths Hulen i en Afstand af 9 Miil fra Indgangen, beregnet efter den korteste Vei. 71. Søen Leta i Mammoths Hulen. 72. Badestedet Cape May, beliggende ved Udløbet af Delavare Floden til Verdenshavet, er beliggende i Staten New Jersey. 73. Det gothiske Tempel i Mammoths Hulen. 74. Parti af den øvre Deel af Mississippi Floden, med et af de der eiendommelige Hjuldampskibe Enkeltheder af Grace Kirken i New York. 77. Studie af Klipper. 78. Parti af Strandbredden ved Cape May. 79. Mount Wernon, Washingtons sidste Opholdssted, efterat han havde forladt Præsidentsædet for de forenede Stater. Beliggenheden er ved Floden Potomae, 2de Timers Reise fra Byen Washington; denne Eiendom er kjøbt af en Dame-Forening tilligemed 30 Tønder Land, for

13 13 400,000 Bd. af en Slægtning af Washington, som aldeles lod den forfalde, og den er formodentlig nu saaledes restaureret, at den udgjør et passende Hædersminde for Landets første Mand. 80. Washington og Slægts Begravelse paa Mount Wernon. T e g n i n g e r. 81. Capitolel i Washington, hygget af Marmor. 82. Præsidentens Bolig i Washington. 83. Smidtsonien i Washington. Denne Bygning er foræret af en Englænder ved Navn Smidt. 84. Patent-Bygningen i Washington, opført af Marmor, og bruges til al opbevare alle de Opfindelser, som Landet giver Eneret paa, som en Selvfølge er Mængden af de opbevarede Maskiner i en mindre Maalestok. 85. Udsigt fra Staten Island (ved New Breiten) over New York, Brooklyn, Hoboken og Forterne. De 5 fem følgende Numre ere alle fra New York. 86. City Hall, eller Baadstuen. 87. Fængselsbygningen. 88. Universitetet. 89. Castle Garden, hvor alle Emigranter boe efter Ilandsættelsen. Denne Bygning var tidligere Theater, og Jenny Lind traadte første Gang op der. 90. Syd-Færgen og Fortet Lee med Staten Island i Baggrunden.

14 Udsigten fra Yorkville og af den østlige Flod med Gouenørs Øen til Venstre, hvor Fangerne hensættes. 92. Fulton Færgen i Brooklyn med New York i Baggrunden. Man regner, at Brooklyns Færger daglig befordre 80,000 Mennesker over Nord Floden. De næste 4 Numre ere fra Brooklyn. 93. En Kirke i Clinton Awenu. 94. Søhospitalet. 95. Baadhuset. 96. Wall Street Færge, med Udsigten til Syd Færgen i New York. 97. Udsigten over Brooklyn, seet fra 18de Gade. De næste 6 Numre ere Prospecter fra en Kirkegaard, som kaldes Greenwood, Noget af det Skjønneste, man kan tænke sig. Dens Terrain udgjør 500 Tønder Land, og er anlagt imellem Banker og smaae Søer, hvor en Mængde af Springvand daglig er i Bevægelse ved Hjælp af en Dampmaskine. 98. Den gamle Indgang. For hvert Liig, der føres igjennem Porten, lyder der fra Klokken et Slag, som runger ind mellem Gravene. 99. Udsigten fra Høiderne ned over den ny Indgang, med Staten Island i Baggrunden Et Gravmonument, udført i hvidt Marmor, over en Hotel-Vert ved Navn Niblo Sølv Søen Et Monument over en Brandmand, der reddede et lille Barn ud af Flammerne, og døde selv Dagen efter. Brandcorpset satte ham dette smukke Minde.

15 Udsigten over Kirkegaarden, i Baggrunden Nord- Floden og Staten Island Fort Richmond, seet fra Staten Island Udsigten fra Staten Island med Nord Floden Udsigten op af Nord Floden, seet fra Hoboken Udsigten fra Hoboken med Slots Banken Sølv Søen paa Staten Island Palisade Klipperne ved Hudsons Floden Udsigten fra Fort Putnam ned over Hudsons Floden og Bjergene Skotts Fald i Catskill Bjergene Udsigten fra Høiderne ved Cold Spring ned over Hudsons Floden og Bjergene Byen Cold Spring med Udsigten ned af Floden Det indianske Fald i Nærheden af Hudsons Floden Hotellet i Catskill Bjergene, med Udsigten ind over Landet og Hudsons Floden High Bridge. Vandledningen til New Yorks Vandværk. Floden har sit Udløb til Hudsons Floden Prospect af Jernværket Poughkeepsie ved Hudsons Floden Dampbaaden Thomas Powell, farende paa Hudsons Floden Parti af Egnen ved Westport i Staten Connecticut Klipperne ved Samp Morter Bock i Staten Connecticut En Farm eller Bondegaard i Nærheden af Westport En Villa paa Høiderne ved Blumfleld i Staten New Jersey En Farm i Nærheden af Centerport i Staten New Jersey.

16 En Dampbaad paa Søen George i New York Stat Høiderne ved Bolten Landing ved Søen George Prospect af Fortet William Henry, By og Hotel, ved Søen George Parti ved Søen George Udsigt fra Fortet George ned af Søen George Udsigten fra Fortet Ticonderoga til Søen Champlain i New York Stat Fortet Ticonderoga Floden, som forbinder Søen George med Søen Champlain Gaden Broadway ved Serratoga Brøndsted i New Yorks Stat. Dette er Samlingspladsen for de rige Amerikanere, og hvor den største Luxus føres i Sommermaanederne Serratoga Søen Congres Kilden ved Serratoga Byen Harpers Færge ved Floden Potomac i Virginien Jembroen over Potomac Floden til Byen Harpers Færge Byen Cape May med dens Hoteller for Badegjæsterne, i Staten New Jersey Prospect af enkelte Landsteder ved Kysten af Cape May Fyrtaarnet ved Cape May Tegninger af de Badende ved Cape May Kaadhuset i Philadelphia Vandværket i Philadelphia, benævnt»fair Mount Water Works. Bygningerne ere af hvidt Marmor Udsigten op af Schulkill Floden i Nærheden af Philadelphia.

17 Laurel Hill Kirkegaard ved Floden Schulkill Tacony ved Delavare Floden. Prospecter af de 8 næstfølgende Numre ere alle fra Virginien Washingtons Monumentet i Hovedstaden Bichmond 147. Prospect af den naturlige Bro, seet i en Afstand Jeffersons Bolig paa Bjerget Seller Jeffersons Grav Dalen imellem Peaks of Otter, er 4000 Fod oppe i Bjergene Udsigten fra Bjerget Peaks of Otters Top udover de nærmestliggende Bjerge Prospect af Bjergene Peaks of Otter med Byen Liberty Universitetet i Virginien Udsigten over Potomac Floden med Fortet Washington, seet fra Mount Wernon. 155 Et Magnonia-Træ, som Washington selv har plantet, bekjendt for sin ualmindelige Størrelse i den Deel af Landet Udsigten over Concord Floden i Nærheden af Lowell i Staten Massachusetts Prospect af Byen Lowell, den største Fabrikstad i de forenede Stater Reisen op til Tappen af Bjerget Washington, i de hvide Bjerge i Staten Wermount Echo Søen i de hvide Bjerge Profil af»den gamle Mand«i de hvide Bjerge Udsigt over Bjergene fra Meredith i Staten New Hampshire Udsigten fra Blodhøien i Staten Massachusetts. 2

18 Hotellet ved Trenton Faldet Det sidste Fald ved Trenton, 165. Det første Fald ved Trenton Prospect af Byen Qvebeck i Canada Udsigten over Byen Montreal og St. Lawrence- Floden, med Victoria-Broen til Høire Broen, som fører over Floden til Vandfaldet Choudiere i Canada Broen, som fører over Floden til Vandfaldet Montmorenci i Canada Hotellet ved Mammoths-Hulen i Staten Kentucki. De 6 næstfølgende Numre ere fra samme Hule Det gothiske Tempel Kirken, hvor der engang om Aaret holdes Gudstjeneste Kæmpens Kiste Nedstyrtede Klipper En af Sidegangene En Bro over en betydelig Dybde Udsigten over Cumberland-Floden med Hængebroen, som fører over til Byen Nashwille i Staten Tennessee. 17S. Parti af Cumberland-Floden Parti af samme Flod En Dampbaad paa den nedre Deel af Floden Mississippi. De næste 14 Nr. ere alle fra samme Flod Udsigten fra Bock-Island til Dawenport Broen, som fører over Floden fra Bock Island Byen Dubuque.

19 19 Fra 184 til 191 ere alle Prospecter af Høiderne af den øvre Part af Floden Nybyggere ved Floden indianske Børn ved Byen Wabashow med deres Hytte Prospect af Fortet Snelling Hængebroen over I'loden ved Byen St. Anthony. Længden af samme er 620 Fod. De næste 62 Tegninger ere Omegn Parti af Hovedet paa Goat Island. alle fra Niagara og 196. Veien paa samme 0, som fører ud til de 3 Søster-Øer De 3 Søster-Øer i Rapidsen Parti af samme Øer fra modsat Side Veien ned til Luna-Øen fra Goat Island Udsigten over til Hotellerne i Niagara By Parti af Goat Island, hvor Veien til Høire gaaer over til Faldene, og til Venstre til Hovedet af Øen, den mellemste Vei fører til Rapidsen Hængebroen med Faldene i Baggrunden Prospect af Taarnet i Faldet Hængebroen Hængebroen i Forkortning Et enkelt Fag af Broen Landskabet under Broen Udsigt fra Canada til Byen Niagara med det amerikanske Fald og Centrums-Faldet Broen til Prospect-Taarnet Prospect af Hotellet Clifton-House i Canada, beliggende overfor alle tre Vandfald.

20 Studie ved Floden Færgen ved Foden af det amerikanske Fald til Clifton-Ilouse Studie ved Floden En Saugmølle ved Floden En af Besiddernes Bolig af Niagara By og Vandfald Broen over»bapidsen«fra Niagara By til Bath-Øen, til Høire sees en Papiirsfabrik En af Gaderne i Byen Niagara Studie ved Floden Familien Porters Bolig i Niagara By Biver-Hotel og Badehuus Studie ved Faldene Eremit-Faldet imellem en af Søster-Øerne og Goat-Island Udsigten fra Slangeveien, som fører fra Clifton- House til Floden, til det engelske Fald Øerne i»bapidsen« Niagara By ud mod Bapidsen Prospect fra Clifton House ud mod Faldene Broen over Centrumsfaldet Prospect af Cataract-House, det ældste Hotel ved Niagara Klipperne ved Djævlehullet i Nærheden af Floden Udsigt fra Goat Island til Broen, som fører til Bath- Øen Nedgangen til Færgen Prospect af National-Hotel Udsigten til Hængebroen, med Centrums- og Niagara-Faldet til Venstre, og Hotel Clifton House til Høire, seet fra Goat-Island.

21 I'rospect af Tabel Kock, eller Bordklippen, med Udsigten ned mod Roden paa Canada-Siden Det engelske Fald, seet fra Skoven paa Goat Island Papiirs-lVløllen paa Bath-Øen Parti af Urskoven paa Goat Island Canalen ved Niagara By med en Daabsscene af Gjendøbere Parti ved Floden af Slangeveien, som fører op til Hotellet Prospect af Hotellet International med Cataract- House i Baggrunden Den nye Canal ved lianegaarden for Baltimore, Washington og New York Det engelske Fald Studie ved Floden Det amerikanske Fald ved Nedgangen til Færgen. 245 og 246. Udsigten fra Biver Hotel ned mod Faldene Et gammelt Cedertræ ved Floden Centrums- og det amerikanske Fald, seet fra Foden af Goat Island Udsigten ved den brændende Kilde ovre paa Canada-Siden Hotellet Mont Eagle ved Hængebroen Studie ved Floden Parti af Klipperne ved Hvirvelpolen Studie ved Faldene Dampbaaden Møen paa Taagerne. 255 og 256. Prospect af Centrums-Faldet der, hvor Nedgangen er til det Sted, hvor man kan gaae ind under Faldet.

22 Studie af en Taarepiil Studier af Træer ved St. Anthony Faldet Studie ved Choudiere Faldet. 260 og 261. Træstudier Parti af Dampskibet Washingtons øverste Dæk, med Portraiter af Skibets Officerer. Dette Skib hørte til Bremer-Linien, som gik til New-York i Ruinen Netly Ahbey i Nærheden af Southampton Udsigten fra Havnen ved Southampton Udsigten fra Hotellet L'Europe i Bremen , 268, 269 og 270 ere alle Erindringer fra Dampskibet Ilammonia, som gaaer imellem Hamborgog New York. 271, 272, 273 og 274. Tegninger af forskjellige Figurer fra de forenede Stater og Canada. En Samling af 28 Portraiter af forskjellige Nationer.

23 IH'. 3T. r.

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Dag & dato: Fredag 10-Oct

Dag & dato: Fredag 10-Oct Eastern USA 2008 Fredag 10-Oct Ferien er i gang! Lang dag forude: Vi bliver hentet af en taxa kl. 05:30, så med tog til København, fly til Paris og først om eftermiddagen med fly fra Paris til New York.

Læs mere

A taste of Québec. 5 dages togtur i det østlige Canada. Eventyr med tog

A taste of Québec. 5 dages togtur i det østlige Canada. Eventyr med tog A taste of Québec 5 dages togtur i det østlige Canada Eventyr med tog Danskerne har kåret os som bedste ferierejsebureau 2012 CANADA Québec City Québec Ontario Ottawa Montréal Kingston Toronto USA fakta

Læs mere

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard

Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Brev fra P.C. Skovgaard til hans datter Susette Cathrine Skovgaard Himmelbjerget 20. August 1867 Min kjære Katrine! [sic] Min egen Tullebasse, tak for Dit Brev, har Du selv sagt til Joakim, hvad han skulde

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - LYNGSEIDET 1856. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. Hvorda.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - LYNGSEIDET 1856. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. Hvorda. BRANNTAKST FOR HANDELSSTEDET LYNGSEIDET Aar 1856. 66 Aar 1856 den 18de Juni blev under de almindelige Omtaxationsforretninger afholdt en saadan Forretning paa Handelsstedet Lyngseidet over Handelsmand

Læs mere

Hotel Quedlinburger Hof

Hotel Quedlinburger Hof Hotel Quedlinburger Hof Hyggelige Hotel Quedlinburger Hof er klar til at imod jer. Introduktion Hotel Quedlinburger Hof har en skøn beliggenhed i middelalderbyen Quedlinburg, som er på UNESCOs verdensarvsliste,

Læs mere

Birgit Lund. Facitliste til Den lille skattejagt A-I

Birgit Lund. Facitliste til Den lille skattejagt A-I Facitliste til Den lille skattejagt A-I Tegner: Keld Petersen Forlaget ELYSION Den lille skattejagt A I junglen. Aben er på grenen med den lange slange. På havet. Gummibåden er ved kassen. I grotten. Lygten

Læs mere

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen Historien om en Moder Af H.C. Andersen Der sad en Moder hos sit lille Barn, hun var saa bedrøvet, saa bange for at det skulde døe. Det var saa blegt, de smaa Øine havde lukket sig, det trak saa sagte Veiret,

Læs mere

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23.

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. marts 1844 Nordens Historie, støttet paa Landets og Folkets Grundtræk,

Læs mere

Rejs med tog og besøg østkystens storbyer. BENNS Lægårdvej 86 7500 Holstebro Danmark Tlf. +45 65 65 65 65

Rejs med tog og besøg østkystens storbyer. BENNS Lægårdvej 86 7500 Holstebro Danmark Tlf. +45 65 65 65 65 Østkystens Storbyer 11 dage fra kr. 10.148,- Rejs med tog og besøg østkystens storbyer Rejseplan Dag Bes krivels e 1 Afrejse fra København til Washington Dulles Overnatning: Hotel Helix* 2 Overnatning:

Læs mere

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet 25. Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter. Efter den Fortegnelse som 1769 her og andere Steder i Riget, efter høi Kongelig Ordre blev forfattet, befandtes Folkemængden over dette hele

Læs mere

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Da vi præster for snart ret længe siden stillede os selv og hinanden den opgave at prædike over de taler som Søren Kierkegaard

Læs mere

Klokken. H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns)

Klokken. H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns) Klokken H.C. Andersen, 1845 (6,1 ns) Om Aftenen i de snevre Gader i den store By, naar Solen gik ned og Skyerne skinnede som Guld oppe mellem 5 Skorstenene, hørte tidt snart den Ene snart den Anden, en

Læs mere

Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY

Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY Med den ensomt beliggende kirke Himmerland er så rig på prægtige

Læs mere

7 dages kør-selv-rundrejse i det østlige Canada

7 dages kør-selv-rundrejse i det østlige Canada Celtic Trail 7 dages kør-selv-rundrejse i det østlige Canada Kør-selv-Rundrejse Danskerne har kåret os som bedste ferierejsebureau 2012 CANADA Québec New Brunswick Prince Edward Island Cape Bretan Island

Læs mere

firsttimers travel guide NEW YORK

firsttimers travel guide NEW YORK firsttimers travel guide NEW YORK PARKER & MUSEER Central Park High Line 2 Den 3,5 km store park midt på Manhattan er en fredfyldt oase i storbyen - og et must at besøge, når man er i New York. I parken

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Oliemalerier, Studier og Skizzer, som Hr. Marinemaler Riis-Carstensen paa Grund af Bortreise til Udlandet lader bortsælge ved Auetion, der afholdes i

Oliemalerier, Studier og Skizzer, som Hr. Marinemaler Riis-Carstensen paa Grund af Bortreise til Udlandet lader bortsælge ved Auetion, der afholdes i Fortegnelse over en Samling* Oliemalerier, Studier og Skizzer, som Hr. Marinemaler Riis-Carstensen paa Grund af Bortreise til Udlandet lader bortsælge ved Auetion, der afholdes i Kunstforeningens Locale,

Læs mere

New York, Columbus Circle

New York, Columbus Circle New York, Columbus Circle Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er der således skabt

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence St.Hans Hospital Indbydelse til Concurrence Ved kgl. Resolution af 14 de Octbr. 1851.er det bestemt, at der ved almindelig Concurrence skal tilveiebringes Plan og Overslag til Bygningsanlæggene ved den

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Unik Penthouselejlighed i Alanya, Cikcilli

Unik Penthouselejlighed i Alanya, Cikcilli Ndr. Strandvej 119 G 3150 Hellebæk Danmark Tel.: + 45 7021 0706 Fax: + 45 7021 0705 www.hexacon-realestate.dk Unik Penthouselejlighed i Alanya, Cikcilli 248.000 Euro Ndr. Strandvej 119 G 3150 Hellebæk

Læs mere

UDVALGTE SKRIFTER 6IEBL.IKKET

UDVALGTE SKRIFTER 6IEBL.IKKET UDVALGTE SKRIFTER 6IEBL.IKKET ØIEBLIKKET Nr. 1-9. Nr. 1. Indhold. 1) Stemning. 2) Til dette skal siges"; eller hvorledes anbringes et Afgjørende? 3) Er det forsvarligt af Staten den christelige Stat! om

Læs mere

oplev FReDeRIKSBoRG SloTShave BaRoKhaveN og landskabshaven

oplev FReDeRIKSBoRG SloTShave BaRoKhaveN og landskabshaven oplev FREDERIKSBORG SLOTShave BAROKHAVEN OG LANDSKABSHAVEN N ØDAM BADSTUEDAM SLOTSSØ 0 100 200 METER frederiksborg slot terrasserne i barokhaven monogrammerne kaskaden Optisk bedrag egestykket bygningerne

Læs mere

Om Kongeriget Danmark 781

Om Kongeriget Danmark 781 Om Kongeriget Danmark 781 Foregående Dronningborg Amt VIII. Mariageramt. Mariageramt eller Mariagerklostersamt grændser mod Norden til Mariagerfiord og Aalborghuusamt; most Østen til Dronningborgamt; mod

Læs mere

Skotland. 29. september 4. oktober 2016

Skotland. 29. september 4. oktober 2016 Skotland 29. september 4. oktober 2016 Når man rejser til Skotland, vil man opleve et stolt folkefærd med ligeså stolte traditioner, der fører langt tilbage i tiden. Siden 1707 har Skotland og England

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hovedreparation af Rundetaarn 1822 - Tømmermesterens regninger

Hovedreparation af Rundetaarn 1822 - Tømmermesterens regninger Hovedreparation af Rundetaarn 1822 - Tømmermesterens regninger Rigsarkivet, Københavns Universitet, Den centrale økonomiske forvaltning Regnskaber udgiftsbilag (18.22.22) Transskriberet af Jesper Vang

Læs mere

Om Kongeriget Danmark 279. II. Rugaards-Amt.

Om Kongeriget Danmark 279. II. Rugaards-Amt. Om Kongeriget Danmark 279 Foregående Odense amt. II. Rugaards-Amt. Rugaards-Amt grændser mod Norden til Beltet; mod Vesten til Vends-Herred og Baag-Herred; men mod Sønden og Østen indsluttes det af Odense-Amt.

Læs mere

Tab.23. Fig.63 og Fig.64

Tab.23. Fig.63 og Fig.64 Thomas Bugge "De første grunde til den rene eller abstrakte mathematik. Tredje og sidste Deel. Den oekonomiske og den militaire Landmaaling". Kiøbenhavn 1814.. Fig.63 og Fig.64 76 Naar der gives en ret

Læs mere

Essential NewFoundland. 7 dages kør-selv-rundrejse i det nordøstlige Canada

Essential NewFoundland. 7 dages kør-selv-rundrejse i det nordøstlige Canada Essential NewFoundland 7 dages kør-selv-rundrejse i det nordøstlige Canada Kør-selv-Rundrejse Danskerne har kåret os som bedste ferierejsebureau 2012 CANADA Atlanterhavet Québec NewFoundland Bonavista

Læs mere

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 m 3. -15 /i ee/ GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER F R I A D G A N G 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING LIGE OVERFOR ØSTBANEGAARDEN 1930 26. En Eva.

Læs mere

Hotel Evianquelle ligger i smukke bjergrige omgivelser lige ved naturlig kilde i det populære ferieområde Bad Gastein.

Hotel Evianquelle ligger i smukke bjergrige omgivelser lige ved naturlig kilde i det populære ferieområde Bad Gastein. Hotel Evianquelle Hotel Evianquelle ligger i smukke bjergrige omgivelser lige ved naturlig kilde i det populære ferieområde Bad Gastein. Introduktion En helbredende og naturskøn ferie lige ved naturlig

Læs mere

Velkommen til Ferie Hotel Südharz.

Velkommen til Ferie Hotel Südharz. Ferien Hotel Südharz Velkommen til Ferie Hotel Südharz. Introduktion Bygningen, hvor hotellet er indrettet, har aner tilbage til 1900-tallet og indbyder til en hyggelig og charmerende atmosfære i grønne

Læs mere

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ VEDERSØ Midt i den fantastiske natur ligger Vedersø med den typiske vestjyske købmandsgård og det nu nedlagte Vedersø mejeri placeret vis a vis centralt i byen. Mejeriet er restaurere Vedersø er i dag

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa Østerbrogade Amtssygehuset Østerbrogade nr. 20 fra 1901, blev bygget til afløsning af det gamle Amtssygehus som siden 1860 havde ligget på Grønland nr. 47 og blev i 1922 afløst af sygehuset på Baunehøj.

Læs mere

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Det er altid godt at blive klogere, at lære og opleve noget nyt. Det skete for mig, da jeg havde skrevet den første artikel om de gamle hulveje

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Hotel Nuova Italia Hotel med udendørs pool nær søerne Lago d'orta og Lago Maggiore.

Hotel Nuova Italia Hotel med udendørs pool nær søerne Lago d'orta og Lago Maggiore. Hotel Nuova Italia Hotel Nuova Italia tilbyder morgenmad og fri adgang til den lækre udendørs swimmingpool om sommeren. Med en skøn beliggenhed i Novara med kort afstand til søerne Orta og Lago Maggiore,

Læs mere

Route 66 i autocamper

Route 66 i autocamper Route 66 i autocamper Route 66 - en verdenskendt klassiker! Kør ad den klassiske gamle landevej, Route 66, fra Chicago tværs gennem USA til Stranden i Santa Monica i Los Angeles. En historisk tur, der

Læs mere

Sammenligning af drivkræfter

Sammenligning af drivkræfter 1826 Sammenligning af drivkræfter Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 J.C. Drewsen, Johan Christian Drewsen, 23.12.1777-25.8.1851, dansk fabrikant, landøkonom og politiker. Drewsen var søn af papirfabrikant

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus.

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus. Side 1 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus Side 2 Personer: Nicolaus Side 3 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus 1 Nicolaus 4 2 Naboen 6 3 Tre poser guld 8 4 Mere guld 10 5 Gaden er tom 12 6

Læs mere

Skøn Penthouselejlighed med fantastisk udsigt i Kargicak ved Alanya

Skøn Penthouselejlighed med fantastisk udsigt i Kargicak ved Alanya N Ndr. Strandvej 119 G 3150 Hellebæk Danmark Skøn Penthouselejlighed med fantastisk udsigt i Kargicak ved Alanya Tel.: + 45 7021 0706 Fax: + 45 7021 0705 www.hexacon-realestate.dk 209.000 Euro N Ndr. Strandvej

Læs mere

De gamle fynske Gaarde

De gamle fynske Gaarde De gamle fynske Gaarde Jeg elsker de gamle, de stråtækte Gaarde, der ligger saa lunt mellem Haver og Hegn, til trods for vort Kystklimas Storme lidt haarde vort Øklimas Snefog og vældende Regn, Hvor kan

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del)

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, 6-10

Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, Mellem Himmel og Jord, 6-10 adresse afsender adressen afsendere adresser afsenderen adresserne afsenderne afstand aften afstande aftenen afstanden aftner afstandene aftnerne alder ballon alderen ballonen aske balloner asken ballonerne

Læs mere

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var Askeladden som kapaad med Troldet. er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var D i smaa Kaar og gammel og svag, og Sønnerne vilde ikke tage sig noget til. Til Gaarden hørte en stor god Skog,

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

Drewsens kommentarer til Ursin

Drewsens kommentarer til Ursin 1826 Drewsens kommentarer til Ursin Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 J.C. Drewsen, Johan Christian Drewsen, 23.12.1777-25.8.1851, dansk fabrikant, landøkonom og politiker. Drewsen var søn af papirfabrikant

Læs mere

VM Bjerget. Byens Netværk arrangement 11.04.08. Tekst: Kasper Boye Foto: Christina Bennetzen

VM Bjerget. Byens Netværk arrangement 11.04.08. Tekst: Kasper Boye Foto: Christina Bennetzen VM Bjerget Byens Netværk arrangement 11.04.08. Tekst: Kasper Boye Foto: Christina Bennetzen Det kølige blæsevejr netværket mødtes i uden for en byggeplads i Ørestad City fredag den 11. april var en passende

Læs mere

Små havne og overnatningspladser i det nordlige Lillebælt. Lars Oudrup Kærmosevej 20 7000 Fredericia

Små havne og overnatningspladser i det nordlige Lillebælt. Lars Oudrup Kærmosevej 20 7000 Fredericia Små havne og overnatningspladser i det nordlige Lillebælt. Lars Oudrup Kærmosevej 20 7000 Fredericia 6. maj 2009 Selv om jeg nu har haft catamaran i Midelfart Sejlklub og i Middelfart Marina i snart 30

Læs mere

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Hyggelig familie tårn 08193, Bellaterra, Spanien () sup. 280 m2 / Grundstykke: 1274 m2 / Vær.: 3 / Badeværelser: 2 B00121SQ. Pris: 690.

Hyggelig familie tårn 08193, Bellaterra, Spanien () sup. 280 m2 / Grundstykke: 1274 m2 / Vær.: 3 / Badeværelser: 2 B00121SQ. Pris: 690. Type transaktion Salg Type ejendom Hus / Villa / Parcelhus Areal 280 m2 Grund 1274 m2 Værelser 3 Badeværelser 2 Pris 690.000 Reference Side 1 fra 20 Beskrivelse af ejendommen Hyggeligt hus på en stor grund

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas Med til Tenerife lørdag den 24. februar 2007 til lørdag den 3. marts 2007. Rejsen: Fra Tirstrup lufthavn til Sydtenerife er der 3782 km. Flyvetid: 5 timer. SAS fløj turen for Aarhus Charter Vi boede i

Læs mere

Egon Hotel Hamburg City

Egon Hotel Hamburg City Egon Hotel Hamburg City Egon Hotel Hamburg City har en central beliggenhed i Hamburg lige ved forlystelsesgaden Reeperbahn. Introduktion Hamburg er en af de mest populære storbyer i Europa. Den moderne

Læs mere

PROGRAM. Om huset, vi skal bo i. Impressionismen. Forplejning. Vandring. 1. dag

PROGRAM. Om huset, vi skal bo i. Impressionismen. Forplejning. Vandring. 1. dag PROGRAM Om huset, vi skal bo i Under hele vandreferien bor vi i et stort, smukt hus fra det 17. og 18. århundrede. Huset ligger i Roquevaire, en gammel landsby, som ligger halvvejs mellem Aix en Provence

Læs mere

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Træerne kan ses på hjemmesiden dn.dk/evighed - klik på Danmarkskortet og zoom ind på kortet, så de enkelte træer kan klikkes frem. Træer i naturområdet Gjæven Gjæven

Læs mere

240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910

240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910 > 240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910 LANDSKABSMALER HANS PETER KOFOED FØDT I RØ PAA BORNHOLM 6 JULI 1868 DØD I KØBENHAVN 5 NOVEMBER 1908 # * # BESØGT

Læs mere

Kend din by 2. Nyborg Fæstning

Kend din by 2. Nyborg Fæstning Kend din by 2 Nyborg Fæstning Nyborg og Omegns Museer Skoletjenesten Slot og Fæstning På denne tur i Nyborg skal I ud i naturen. I skal opleve hvor pænt og fredeligt der kan være så tæt på byen, og samtidig

Læs mere

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses..

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses.. Jordskælvet i det østlige Sjælland den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. Om Jordrystelsen paa Sj ælian den 21. Maj 1881 har J. F. JOHNSTRUP. indsamlet en lang Række af Beretninger, gennem.hvilke Udbredelsen

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Jens Bjelke, svensk Befalingsmand i «Fru Inger

Læs mere

TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN

TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN TILBUD FOR TO UGER I CAPE TOWN Dato: august 2015 Det samlede tilbud bliver på i alt godt 13.000 DKK for to personer for 13 dage. 12 overnatninger med morgenmad og med fem arrangerede ture. Tilbuddet er

Læs mere

Peloponnés. 1) Nafplio, Bourtzi Castle 2) Epidaurus Theater 3) Mycenae 4) Ancient Olympia

Peloponnés. 1) Nafplio, Bourtzi Castle 2) Epidaurus Theater 3) Mycenae 4) Ancient Olympia Med få ord Kœre venner og samarbejdspartnere Hermed kunne vi tœnke os at presentere Jer for John & George Group, et kent selskab indenfor turist markedet. Vor service tilbyder hotel reservation, transport

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Trinitatis-Søndag 1846

Trinitatis-Søndag 1846 5286 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Hovedmålet med vores tur i Dovrefjell var at komme op på toppen af Snøhetta. Snøhetta er et af Norges højeste bjerge 2286 m.o.h. kun ca. 200 meter lavere end det højeste

Læs mere

Best Western Hotel Mannheim City Oplevelser i naturskønne omgivelser og blandt gamle middelalderlevn.

Best Western Hotel Mannheim City Oplevelser i naturskønne omgivelser og blandt gamle middelalderlevn. Best Western Hotel Mannheim City Hotellet ligger centralt i Mannheim. Introduktion Best Western Hotel Mannheim City ligger i gåafstand fra de fleste attraktioner i byen, hvor havnen, shoppingområdet og

Læs mere

INDHOLD. 17 Bedstemor Ands æg. 18 100 magiske døre. 19 To ure. 20 Send more money. 21 Minen. 22 Andersens børn. 23 Missionæren. 24 Træer på stribe

INDHOLD. 17 Bedstemor Ands æg. 18 100 magiske døre. 19 To ure. 20 Send more money. 21 Minen. 22 Andersens børn. 23 Missionæren. 24 Træer på stribe INDHOLD 5 Trolden ved broen 6 Konen med æggene 7 Abdallahs hjælp 8 Cigaretskodderne 9 Bennys badekar 10 Landmandens ekspropriering 11 Den mindre kvikke tjener 12 Edderkoppen 13 Ræven, hønen og majskolben

Læs mere

Friendship Exchange mellem Kissimme Bay Rotary Klub, distrikt 6980, Florida og Horsens Vestre Rotary Klub, distrikt 1450

Friendship Exchange mellem Kissimme Bay Rotary Klub, distrikt 6980, Florida og Horsens Vestre Rotary Klub, distrikt 1450 Friendship Exchange Friendship Exchange mellem Kissimme Bay Rotary Klub, distrikt 6980, Florida og Horsens Vestre Rotary Klub, distrikt 1450 Søndag Søndag den 10. februar ved middagstid begyndte vores

Læs mere

De 5 GTC er på togt i Norge.

De 5 GTC er på togt i Norge. De 5 GTC er på togt i Norge. Sidste år var vi på tur i Sverige/ Norge, og her blev jeg bedt om og køre den samme tur i år, bare modsat vej rundt. Det var jeg med på, men havde et par ændringer. Vi skulle

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

Når I skal vurdere hvilke ture I skal vælge, så tænk over at lejren ligger i 1200 meter over havet.

Når I skal vurdere hvilke ture I skal vælge, så tænk over at lejren ligger i 1200 meter over havet. Hermed har I turkataloget. Når I skal vurdere hvilke ture I skal vælge, så tænk over at lejren ligger i 1200 meter over havet. Den enkelte kreds kan opdele sig i flere turhold - blot at der er en ansvarlig

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Så går turen til prinsessens landsdel. Jeg medbringer dog min egen, men jeg er jo heller ikke en prins...

Så går turen til prinsessens landsdel. Jeg medbringer dog min egen, men jeg er jo heller ikke en prins... LØRDAG 9.JULI skrevet af Allan Rasmussen Så går turen til prinsessens landsdel. Jeg medbringer dog min egen, men jeg er jo heller ikke en prins... Tidligt op og med flyveren til Hobart på Tasmanien. Vi

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Praktisk Skibbyggerie.

Praktisk Skibbyggerie. D. H. Funch Underskibbygmester Praktisk Skibbyggerie. Et Forsøg Tredje Deel Kjøbenhavn. 1834 Om Klædningen udenbords Klædningens Forbinding udenbords Transskription af s. 187 194 Udført af Tom Rasmussen

Læs mere

Hus i Torre Vilana. 08001, Barcelona, Spanien () sup. 432 m2 / Grundstykke: 9337 m2 / Vær.: 5 / Badeværelser: 6 B00273SQ. Pris: 2.600.

Hus i Torre Vilana. 08001, Barcelona, Spanien () sup. 432 m2 / Grundstykke: 9337 m2 / Vær.: 5 / Badeværelser: 6 B00273SQ. Pris: 2.600. Type transaktion Salg Type ejendom Hus / Villa / Parcelhus Areal 432 m2 Grund 9337 m2 Værelser 5 Badeværelser 6 Pris 2.600.000 Reference Side 1 fra 24 Beskrivelse af ejendommen I det øverste område af

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Ostsee Camping ligger direkte ned til den tyske Østersøkyst syd for Fehmarn og ca. 50 km nord for Lübeck. Meget fin sandstrand, der dog var invaderet

Ostsee Camping ligger direkte ned til den tyske Østersøkyst syd for Fehmarn og ca. 50 km nord for Lübeck. Meget fin sandstrand, der dog var invaderet Ostsee Camping ligger direkte ned til den tyske Østersøkyst syd for Fehmarn og ca. 50 km nord for Lübeck. Meget fin sandstrand, der dog var invaderet af brandmænd den første dag vi var der, men så vendte

Læs mere

Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune.

Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune. PÅ VEJ TIL 1 Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune. Jeg håber, hæftet i sin nuværende form vil vække interesse for møllens historiske betydning.

Læs mere