KATALOG. Prospecter af amerikanske Egne og Steder, udstillede i Nygade N r. 7, l ste Sal. Landskabsmaler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KATALOG. Prospecter af amerikanske Egne og Steder, udstillede i Nygade N r. 7, l ste Sal. Landskabsmaler."

Transkript

1 KATALOG Prospecter af amerikanske Egne og Steder, udstillede i Nygade N r. 7, l ste Sal ar l O f f l M i l ; Landskabsmaler. Prisen for Entreen er 1 Mk., Adgangskort for en enkelt Person til Besøg for den hele Udstillingstid 3 Mk. Kjebenhavn. Thieles B ogtrykkeri

2

3 Denne Samling, bestaaende af Malerier, Studier og Tegninger, der ere optagne paa min Heise fra 1855 til 1859 i forenede Stater og Canada, udstilles til Publicums velvillige Bedømmelse, i Haab om, at Mange kunne ønske at blive nærmere fortrolige med et Land, som af Navn er os saa velbekjendt. Vel ere mange af de udstillede Tegninger ikke gjennemførte ; men dog tilstrækkelig gjengivne til, at man deraf kan faae et Begreb om disse Egnes store Afvexling. I Localet vil findes 3de Kort, eet over de forenede nordamerikanske Staters Territorium, eet over dets Jernbaner og eet særskilt over Niagara Fald og sammes Omegn. Alle Miil, som ere omtalte i Beskrivelsen, ere af engelsk Maal. Foruden ovennævnte amerikanske Situationer findes paa Udstillingen tvende Malerier af Frederiksborg Slot, som ville blive lithograferede i en Størrelse af 19 Tommer i Længde og omtrent 12 Tommer i Høide. Subskribtionsprisen vil være for begge 4 Bd. Man behage at tegne sig i Localet og alle Boglader i hele Landet. Institut. Lithografierne udføres i d'hrr Kittendorffs og Tegners

4 1. liiagara Vandfald, som er beliggende imellem Søerne Erie og Ontario, er her seet fra Færgen, hvor Overfarten skeer fra amerikansk Side med Roebaade til Canada. Niagara bestaaer af 3 Vandfald; det største, som sees i Baggrunden, er 2200 Fod bredt, 184 Fod høit og kaldes Hesteskoe-Faldet eller det engelske Fald. Dernæst kommer Øen Goat Island, som er 1^ engelsk Miil i Omkreds; den sees i Midten af Maleriet, og efter den kommer det saakaldte Cenlrums-Fald tilsyne omtrent 50 Fod bredt, som er beliggende imellem Goat Island og Luna-Øen. Den Sidstnævnte har sit Navn af, at de skjønneste Regnbuer vise sig i Vandstøvet i Maaneskin i sine fulde Farver. Dernæst kommer det amerikanske Fald, som er nærmest i Forgrunden og er 1200 Fod bredt og 192 Fod høit, til Høire sees paa den engelske Side et Hotel og et Museum. Grændseskjellet imellem de forenede Stater og Canada gaaer midt i Floden. Øen Goat Island besidder en betydelig Afvexling af høist interessante Prospecter og Udsigter, og jeg betvivler, at en Plet af lige Størrelse nogensteds indeslutter saa megen Skjønhed. Faldet kaster sine Støvskyer saa høit i Luften, at jeg har staaet paa Hængebroen, som er 2i Miil fjernet derfra, og har faaet Vandstøvet i Ansigtet.

5 5 Man har beregnet, at Vandmassen som styrter ned over Faldene, udgjør indtil 60,000 Tons i Secundet. 2. Hængebroen over Floden Niagara, som er 2-t Miil fra Faldene, er Noget af det meest Imponerende, som Øiet kan skue. Broen er 258 Fod over Flodens Niveau, dens Længde fra Søile til Søile 800 Fod, Søilens Høide 88 Fod, Broens hele Udstrækning 1000 Fod. I den øverste Etage findes Jernbanen, og under den i Broens tillukkede Deel Vei for Kjørende og Ridende. Den hele Vægt, som hænger paa de 4 Traadtouge anslaaes til 2000 Tons, man regner Længden af Staaltraad, som er forbrugt til Broen, til 4000 Miil. Bekostningen af dette Arbeide anslaaes til 800,000 Bd. 3. Hesteskoe-Faldet af Niagara er seet fra Goat Island. Dampbaaden, som sees under Faldet, kan rumme 200 Personer og kaldes Møen paa Taagerne. Den benyttes alene til Fart imellem Hængebroen og Faldene, og er kun beregnet paa Lystfart. 4. Er Nedgangen til Mammoth-Hulen i Staten Kentucky. Denne Hule udmærker sig ved sin uhyre Størrelse, man regner, at den udgjør med alle sine Gange 150 Miil. Høiden er fra 6 Fod indtil 70 Fod, og Hulens Loft og Vægge bestaae tildeels af Kalkformationer, som synes at danne sig snart som Træer, snart som Frugter og Blomster. Flere Floder og smaa Søer findes i den. I Baggrunden sees en Bygning, som har været bestemt til Forfriskninger. Fra Klippen, som danner Loftet i Hulen, styrter en Kilde ned, hvis Vand opsamles i de forskjellige Trætruge, der ere anbragte i den Hensigt. Den Samling af Figurer, som sees tilhøire, er et Selskab, som er færdig

6 6 til at gjøre sit første Besøg i Hulen, Føreren sidder paa Trappen tilvenstre. Damerne ere tildeels klædte i Blomerdragt. Varmegraden i Hulen skal være 1 1Grad Vinter og Sommer. 5. Det gothiske Tempel i Mammoth-Hulen, er 3 Miil fra Hulens Indgang. Det stærke Blus som sees, er kun tændt, naar man kommer til Steder af større Betydenhed. De Besøgende forsynes iøvrigt liver med sin Lampe, sædvanlig gaaer Føreren i Spidsen for hele Selskabet. 6. Er Prospect af Eccho-Floden i samme Hule. Afstanden fra Nedgangen omtrent 4 Miil. Floden er Miil lang, og, hvad der i Særdeleshed udmærker den, er det vidunderlig deilige Eccho, som synes at gjentage sig med Tusinder af Stemmer i det Uendelige. 1 Floden findes smaa Fisk uden Øine, kun af et Par ' \ Tommers Længde; Hulens Dybde under Overfladen regnes til omtrent 300 Fod. 7. Prospect af den bekjendte Naturbro i Wirginien. Dens Høide er 236 Fod og Breden af den indvendige Bue 70 Fod. Landeveien gaaer over Broen; en liden Fiod løber igjennem Broens Bue. Nærhed er tildeels temmelig bjergrig. Egnen i Broens I Toppen af Broens Bue er under Formiddagsbelysning Skikkelsen af en Fugl synlig i Klippen. Amerikaneren, som har Ørnen i sit Vaaben, har troet i denne Formation at see en prægtig Ørn. 8. Harpers Færge i Wirginien. Floden, som sees, er Potomac - Floden. Iløiderne tilvenstre : en katholsk Kirke og Skole. De Bjerge, som vise sig tilhøire, kaldes blue Ilidge; den hele Egn er henrivende. Byen

7 strækker sig op igjennem Bjerghøiderne. Dette er Stedet, livor den bekjendte John Brown begyndte Negeropstanden i 1859; som bekjendt blev han henrettet. 9. Grace-Kirken i New-York, beliggende imellem 10de og Ilte Gade i Broadway. Denne Kirke hører til en af de rigeste Menigheder i Amerika. Alle Kirker eies og bygges af Menighederne selv, som vælge deres egne Præster og lønne dem efter fælles Overeenskomst. Kirken vedkommer aldeles ikke Staten. 10. Independence-Hall i Philadelphia er een af de faa historiske Bygninger i de forenede Stater. Dette er Stedet, hvor Friheden blev proclameret, efterat Englænderne vare overvundne, ligeledes blev den første Congres holdt i den fjerneste Deel af den midterste Fløi. For nærværende Tid er Localet benyttet til Baadstue, og er beliggende i Hovedgaden Chesnut Street. Byen kaldes fra gammel Tid Qvæker-Byen, hvoraf endnu findes en stor Mængde. Indbyggernes Antal er 500, Prospect af Clogeroad-Dalen i Catskill-Bjergene. Disse Bjerge sees fra Hudsonsfloden, og ere meget besøgte i den varme Aarstid fra hele Landet. 12. Prospect af Vandfaldet St. Anthony i Mississippifloden. 1 Baggrunden sees en Hængebro, der er 620 Fod lang og gaaer fra Byen Minneapolis i Minnesota til Øen Nicolet, som atter er forbunden ved en almindelig Bro med Byen St. Anthony i Wisconsin. Den store Bygning paa Høiden er Winslows Hotel, hvorfra der er den skjønneste Udsigt over Floden. Den første 0 tilhøire kaldes Hennepin og er bebygget med Saugmøller, den næste kaldes Cataract, og efter

8 8 den kommer Spirit. Den lille 0 tilvenstre kaldes Cpton. St. Anthony-Faldet ligger 2000 Miil fra Flodens Udløb, paa denne Strækning ere paabegyndte omtrent 300 Byer, hvoraf den Største er New-Orleans, som har 200,000 Indbyggere, og næst efter den St. Louis, som har 120,000 Indbyggere. 13. Faldene ved Niagara, sete fra den amerikanske Side fra Clifton-House. 14. Prospect af Rapidsen, seet fra det tydske Hotel og Badehuus i tidlig Morgen, inden Taagerne have fordeelt sig. Faldene begynde, hvor Taagerne reise sig, og synes at danne en Bue i Luften. Broen gaaer over fra Byen Niagara til Bath-Øen, og denne forenes ved en mindre Bro med Goat Island. 15. Prospect af St. Anthony-Faldet i Mississippi imellem Ilennepind og Cataract-Øen. 16. Parti af Niagara-Floden, hvor den er smallest, med Udsigten ned mod Whirlpool. 17. Udsigten over Bapidsen fra Goat Island til Niagara By, tilvenstre sees Hotellet Cataract-House. 18. Prospect af Centrums-Faldet, som ligger imellem Luna og Goat Island; under dette Fald kan man passere til det amerikanske Fald. Det vil sige, Vandmasseu danner i den Fart, hvormed den styrter frem over Klippen, en Bue, hvorunder en Forbindingsbro er anbragt, og paa denne kan man uden Fare passere under Faldet. 19. Prospect af Rapidsen med Kjærlighedsøen tilvenstre, seet fra Bath-Øen. 20. Prospect af Rapidsen, seet fra Cataract-House.

9 9 21. Udsigten fra Goat Island til de 3 Søstre, trende Smaaøer i Rapidsen. 22. Niagarafaldene i tidlig Morgen. 23. Prospect af det engelske Fald mod Prospecttaarnet, seet fru Goat Island. 24. Niagarafaklene, sete fra Canada. 25. Prospect af det tydske Hotel og Badehuus i Niagara By. 26. Hængebroen ved Lewistown ved Floden Niagara, 7 Miil fra Faldene. 27. Hovedprospectet over Niagara-Fald og Landingsbro, hvor Overfarten skeer over Floden, seet fra Hotellet Clifton-IIouse paa Canadasiden. 28. Udsigten ned af Niagaraflod mod Hængebroen. 29. Udsigten op af Niagaraflod mod Faldene. 30. Nedgangen i Nærheden af Hængebroen til Niagarafloden. 31. Centrums-Faldet og det amerikanske Fald, seet fra Foden af Goat Island. 32. Prospect af Bjergene fra Cold Spring med Dampbaaden Thomas Powell. 33. Parti høiere oppe af samme Flod og Bjerge. 34. Udsigten over Bjergene ved Cold Spring, med Udsigten til Newborg i den fjerneste Baggrund. 35. Udsigten over Byen Cold Spring ved Hudsonsfloden, i Baggrunden sees Artilleri-Institutet Westpoint. 36. Trenton-Faldet i New-Yorkstaten. Ved denne Flod findes paa en Miils Afstand fire andre Fald. Høiden er omtrent 120 Fod. 37. Parti af Floden ved Nedgangen fra Trenton Hotel.

10 Udsigten fra Hvælvingen under den naturlige Bro i Wirginien. 39. Prospect af Spirit-Øen i Mississippifloden ved Foden af Faldet St. Anthony. 40. Prospect af Faldet imellem Byen St. Anthony og Hennepin-Øen. 41. Prospect af Choudiere-Faldet i Canada, omtrent 12 Miil fra Quebec. 42. Faldet Montemorenci i Canada styrter ned i St. Laurentsfloden fra en Høide af 282 Fod, det er beliggende 9 Miil fra Quebec op ad Floden. De fire Steenhøider, der sees paa Iløiden, ere Levninger af en Hængebro, der for 3 Aar siden styrtede ned i Floden med et Selskab af flere Besøgende, som ved denne Ulykke omkom. 43. Faldet Montemorenci, seet fra St. Laurentsfloden. 44. Parti af Montemorencifloden i Nærheden af Faldet. 45. Parti af samme Flod med Udsigten mod Bjergene, seet fra Broen, hvor Overfarten skeer over Floden. 46. Udsigten ned mod Quebec af St. Laurentsfloden, mod Faldet Montemorenci, seet fra Høiderne. 47. Prospect af de naturlige Trapper ved samme Flod. 48. Broen over Floden. 49. Parti af Søen George og Bjergene, med Dampbaaden Mineha-ha, seet fra Bolten Landing. 50. Prospect af Bjergene ved Søen George, ned imod Fortet Ticonderoga, seet fra Høiderne ved Bolten. Søen er 25 Miil lang og er bekjendt for en af de skjønneste Søer i Landet. 51. Landingsbroen ved Bolten. 52. Canalfarten ved Harpers-Færge i Wirginien.

11 Jeffersons Klippe ved Harpers-Færge med Floden Shenandoah. 54. Prospect af Bjerget Peaks of Otter i Wirginien. Høiden er 5000 Fod. Dalen, hvorfra det er seet, er 4000 Fod oppe i Bjergene. 55. Udsigt over Bjergene i Wirginien, seet fra Dalen imellem Peaks of Otter. 56. Det engelske Fald ved Niagara. 57. Prospect af Klipperne ved Samp Morter Bock, er bekjendt fra Indianernes Tid, og er beliggende i Staten Connecticut. 58. Parti af Floden i Catskill Bjergene i Dalen Clogeroad. 59. Udsigten fra Cumberland Gaden i Brooklyn paa Long Island. 1 Baggrunden sees New York over Bugten, som kaldes Wallabout Bay, til Høire Williamsborg, til Venstre Marinens Værfter, i Forgrunden en gammel Bondegaard, som ligger langt inde i Byen. Paa Veien langs Bugten sees en Karre paa Sporveien til Williamsborg. 60. Udsigten fra Centre Harbor ind over Winnipiseoge- Søen, som er bekjendt for sine 366 Øer. Søen er 27 Miil lang, beliggende i Staten New-Hampsliire. 61. Prospect af Bjergene ved Squawm-Søen i New- Hampshire, til Høire Blod-Høien (Beedhill), som er bekjendt fra Indianernes Tid, og udmærker sig ved sin prægtige Udsigt over Landet til alle Sider. 62. Prospect af Byen Centre Harbor, som er beliggende imellem Squawm- og Winnipisiogée Søen, den Sidstnævnte sees til Høire i Maleriet med Dampbaaden Damen paa Søen.

12 Parti af Squawm Søen i New Hampshire. 64. Prospect af Bjergene Adams og Jefferson i de hvide Bjerge i New Hampshire, seet fra Hotellet Glen House. 65. Prospect af Hotellet Glen House mod Bjerget Washington, som er 6280 Fod, og er det høieste af de hvide Bjerge. 66. Echo Floden i Mammoths Hulen. 67. Washintons Hallen i Mammoths Hulen er 7 Miil fra Indgangen. 68. Indgangen til Mammoths Hulen fra den udvendige Side. 69. Vandringen i Mammoths Hulen. 70. Slutningen af Mammoths Hulen i en Afstand af 9 Miil fra Indgangen, beregnet efter den korteste Vei. 71. Søen Leta i Mammoths Hulen. 72. Badestedet Cape May, beliggende ved Udløbet af Delavare Floden til Verdenshavet, er beliggende i Staten New Jersey. 73. Det gothiske Tempel i Mammoths Hulen. 74. Parti af den øvre Deel af Mississippi Floden, med et af de der eiendommelige Hjuldampskibe Enkeltheder af Grace Kirken i New York. 77. Studie af Klipper. 78. Parti af Strandbredden ved Cape May. 79. Mount Wernon, Washingtons sidste Opholdssted, efterat han havde forladt Præsidentsædet for de forenede Stater. Beliggenheden er ved Floden Potomae, 2de Timers Reise fra Byen Washington; denne Eiendom er kjøbt af en Dame-Forening tilligemed 30 Tønder Land, for

13 13 400,000 Bd. af en Slægtning af Washington, som aldeles lod den forfalde, og den er formodentlig nu saaledes restaureret, at den udgjør et passende Hædersminde for Landets første Mand. 80. Washington og Slægts Begravelse paa Mount Wernon. T e g n i n g e r. 81. Capitolel i Washington, hygget af Marmor. 82. Præsidentens Bolig i Washington. 83. Smidtsonien i Washington. Denne Bygning er foræret af en Englænder ved Navn Smidt. 84. Patent-Bygningen i Washington, opført af Marmor, og bruges til al opbevare alle de Opfindelser, som Landet giver Eneret paa, som en Selvfølge er Mængden af de opbevarede Maskiner i en mindre Maalestok. 85. Udsigt fra Staten Island (ved New Breiten) over New York, Brooklyn, Hoboken og Forterne. De 5 fem følgende Numre ere alle fra New York. 86. City Hall, eller Baadstuen. 87. Fængselsbygningen. 88. Universitetet. 89. Castle Garden, hvor alle Emigranter boe efter Ilandsættelsen. Denne Bygning var tidligere Theater, og Jenny Lind traadte første Gang op der. 90. Syd-Færgen og Fortet Lee med Staten Island i Baggrunden.

14 Udsigten fra Yorkville og af den østlige Flod med Gouenørs Øen til Venstre, hvor Fangerne hensættes. 92. Fulton Færgen i Brooklyn med New York i Baggrunden. Man regner, at Brooklyns Færger daglig befordre 80,000 Mennesker over Nord Floden. De næste 4 Numre ere fra Brooklyn. 93. En Kirke i Clinton Awenu. 94. Søhospitalet. 95. Baadhuset. 96. Wall Street Færge, med Udsigten til Syd Færgen i New York. 97. Udsigten over Brooklyn, seet fra 18de Gade. De næste 6 Numre ere Prospecter fra en Kirkegaard, som kaldes Greenwood, Noget af det Skjønneste, man kan tænke sig. Dens Terrain udgjør 500 Tønder Land, og er anlagt imellem Banker og smaae Søer, hvor en Mængde af Springvand daglig er i Bevægelse ved Hjælp af en Dampmaskine. 98. Den gamle Indgang. For hvert Liig, der føres igjennem Porten, lyder der fra Klokken et Slag, som runger ind mellem Gravene. 99. Udsigten fra Høiderne ned over den ny Indgang, med Staten Island i Baggrunden Et Gravmonument, udført i hvidt Marmor, over en Hotel-Vert ved Navn Niblo Sølv Søen Et Monument over en Brandmand, der reddede et lille Barn ud af Flammerne, og døde selv Dagen efter. Brandcorpset satte ham dette smukke Minde.

15 Udsigten over Kirkegaarden, i Baggrunden Nord- Floden og Staten Island Fort Richmond, seet fra Staten Island Udsigten fra Staten Island med Nord Floden Udsigten op af Nord Floden, seet fra Hoboken Udsigten fra Hoboken med Slots Banken Sølv Søen paa Staten Island Palisade Klipperne ved Hudsons Floden Udsigten fra Fort Putnam ned over Hudsons Floden og Bjergene Skotts Fald i Catskill Bjergene Udsigten fra Høiderne ved Cold Spring ned over Hudsons Floden og Bjergene Byen Cold Spring med Udsigten ned af Floden Det indianske Fald i Nærheden af Hudsons Floden Hotellet i Catskill Bjergene, med Udsigten ind over Landet og Hudsons Floden High Bridge. Vandledningen til New Yorks Vandværk. Floden har sit Udløb til Hudsons Floden Prospect af Jernværket Poughkeepsie ved Hudsons Floden Dampbaaden Thomas Powell, farende paa Hudsons Floden Parti af Egnen ved Westport i Staten Connecticut Klipperne ved Samp Morter Bock i Staten Connecticut En Farm eller Bondegaard i Nærheden af Westport En Villa paa Høiderne ved Blumfleld i Staten New Jersey En Farm i Nærheden af Centerport i Staten New Jersey.

16 En Dampbaad paa Søen George i New York Stat Høiderne ved Bolten Landing ved Søen George Prospect af Fortet William Henry, By og Hotel, ved Søen George Parti ved Søen George Udsigt fra Fortet George ned af Søen George Udsigten fra Fortet Ticonderoga til Søen Champlain i New York Stat Fortet Ticonderoga Floden, som forbinder Søen George med Søen Champlain Gaden Broadway ved Serratoga Brøndsted i New Yorks Stat. Dette er Samlingspladsen for de rige Amerikanere, og hvor den største Luxus føres i Sommermaanederne Serratoga Søen Congres Kilden ved Serratoga Byen Harpers Færge ved Floden Potomac i Virginien Jembroen over Potomac Floden til Byen Harpers Færge Byen Cape May med dens Hoteller for Badegjæsterne, i Staten New Jersey Prospect af enkelte Landsteder ved Kysten af Cape May Fyrtaarnet ved Cape May Tegninger af de Badende ved Cape May Kaadhuset i Philadelphia Vandværket i Philadelphia, benævnt»fair Mount Water Works. Bygningerne ere af hvidt Marmor Udsigten op af Schulkill Floden i Nærheden af Philadelphia.

17 Laurel Hill Kirkegaard ved Floden Schulkill Tacony ved Delavare Floden. Prospecter af de 8 næstfølgende Numre ere alle fra Virginien Washingtons Monumentet i Hovedstaden Bichmond 147. Prospect af den naturlige Bro, seet i en Afstand Jeffersons Bolig paa Bjerget Seller Jeffersons Grav Dalen imellem Peaks of Otter, er 4000 Fod oppe i Bjergene Udsigten fra Bjerget Peaks of Otters Top udover de nærmestliggende Bjerge Prospect af Bjergene Peaks of Otter med Byen Liberty Universitetet i Virginien Udsigten over Potomac Floden med Fortet Washington, seet fra Mount Wernon. 155 Et Magnonia-Træ, som Washington selv har plantet, bekjendt for sin ualmindelige Størrelse i den Deel af Landet Udsigten over Concord Floden i Nærheden af Lowell i Staten Massachusetts Prospect af Byen Lowell, den største Fabrikstad i de forenede Stater Reisen op til Tappen af Bjerget Washington, i de hvide Bjerge i Staten Wermount Echo Søen i de hvide Bjerge Profil af»den gamle Mand«i de hvide Bjerge Udsigt over Bjergene fra Meredith i Staten New Hampshire Udsigten fra Blodhøien i Staten Massachusetts. 2

18 Hotellet ved Trenton Faldet Det sidste Fald ved Trenton, 165. Det første Fald ved Trenton Prospect af Byen Qvebeck i Canada Udsigten over Byen Montreal og St. Lawrence- Floden, med Victoria-Broen til Høire Broen, som fører over Floden til Vandfaldet Choudiere i Canada Broen, som fører over Floden til Vandfaldet Montmorenci i Canada Hotellet ved Mammoths-Hulen i Staten Kentucki. De 6 næstfølgende Numre ere fra samme Hule Det gothiske Tempel Kirken, hvor der engang om Aaret holdes Gudstjeneste Kæmpens Kiste Nedstyrtede Klipper En af Sidegangene En Bro over en betydelig Dybde Udsigten over Cumberland-Floden med Hængebroen, som fører over til Byen Nashwille i Staten Tennessee. 17S. Parti af Cumberland-Floden Parti af samme Flod En Dampbaad paa den nedre Deel af Floden Mississippi. De næste 14 Nr. ere alle fra samme Flod Udsigten fra Bock-Island til Dawenport Broen, som fører over Floden fra Bock Island Byen Dubuque.

19 19 Fra 184 til 191 ere alle Prospecter af Høiderne af den øvre Part af Floden Nybyggere ved Floden indianske Børn ved Byen Wabashow med deres Hytte Prospect af Fortet Snelling Hængebroen over I'loden ved Byen St. Anthony. Længden af samme er 620 Fod. De næste 62 Tegninger ere Omegn Parti af Hovedet paa Goat Island. alle fra Niagara og 196. Veien paa samme 0, som fører ud til de 3 Søster-Øer De 3 Søster-Øer i Rapidsen Parti af samme Øer fra modsat Side Veien ned til Luna-Øen fra Goat Island Udsigten over til Hotellerne i Niagara By Parti af Goat Island, hvor Veien til Høire gaaer over til Faldene, og til Venstre til Hovedet af Øen, den mellemste Vei fører til Rapidsen Hængebroen med Faldene i Baggrunden Prospect af Taarnet i Faldet Hængebroen Hængebroen i Forkortning Et enkelt Fag af Broen Landskabet under Broen Udsigt fra Canada til Byen Niagara med det amerikanske Fald og Centrums-Faldet Broen til Prospect-Taarnet Prospect af Hotellet Clifton-House i Canada, beliggende overfor alle tre Vandfald.

20 Studie ved Floden Færgen ved Foden af det amerikanske Fald til Clifton-Ilouse Studie ved Floden En Saugmølle ved Floden En af Besiddernes Bolig af Niagara By og Vandfald Broen over»bapidsen«fra Niagara By til Bath-Øen, til Høire sees en Papiirsfabrik En af Gaderne i Byen Niagara Studie ved Floden Familien Porters Bolig i Niagara By Biver-Hotel og Badehuus Studie ved Faldene Eremit-Faldet imellem en af Søster-Øerne og Goat-Island Udsigten fra Slangeveien, som fører fra Clifton- House til Floden, til det engelske Fald Øerne i»bapidsen« Niagara By ud mod Bapidsen Prospect fra Clifton House ud mod Faldene Broen over Centrumsfaldet Prospect af Cataract-House, det ældste Hotel ved Niagara Klipperne ved Djævlehullet i Nærheden af Floden Udsigt fra Goat Island til Broen, som fører til Bath- Øen Nedgangen til Færgen Prospect af National-Hotel Udsigten til Hængebroen, med Centrums- og Niagara-Faldet til Venstre, og Hotel Clifton House til Høire, seet fra Goat-Island.

21 I'rospect af Tabel Kock, eller Bordklippen, med Udsigten ned mod Roden paa Canada-Siden Det engelske Fald, seet fra Skoven paa Goat Island Papiirs-lVløllen paa Bath-Øen Parti af Urskoven paa Goat Island Canalen ved Niagara By med en Daabsscene af Gjendøbere Parti ved Floden af Slangeveien, som fører op til Hotellet Prospect af Hotellet International med Cataract- House i Baggrunden Den nye Canal ved lianegaarden for Baltimore, Washington og New York Det engelske Fald Studie ved Floden Det amerikanske Fald ved Nedgangen til Færgen. 245 og 246. Udsigten fra Biver Hotel ned mod Faldene Et gammelt Cedertræ ved Floden Centrums- og det amerikanske Fald, seet fra Foden af Goat Island Udsigten ved den brændende Kilde ovre paa Canada-Siden Hotellet Mont Eagle ved Hængebroen Studie ved Floden Parti af Klipperne ved Hvirvelpolen Studie ved Faldene Dampbaaden Møen paa Taagerne. 255 og 256. Prospect af Centrums-Faldet der, hvor Nedgangen er til det Sted, hvor man kan gaae ind under Faldet.

22 Studie af en Taarepiil Studier af Træer ved St. Anthony Faldet Studie ved Choudiere Faldet. 260 og 261. Træstudier Parti af Dampskibet Washingtons øverste Dæk, med Portraiter af Skibets Officerer. Dette Skib hørte til Bremer-Linien, som gik til New-York i Ruinen Netly Ahbey i Nærheden af Southampton Udsigten fra Havnen ved Southampton Udsigten fra Hotellet L'Europe i Bremen , 268, 269 og 270 ere alle Erindringer fra Dampskibet Ilammonia, som gaaer imellem Hamborgog New York. 271, 272, 273 og 274. Tegninger af forskjellige Figurer fra de forenede Stater og Canada. En Samling af 28 Portraiter af forskjellige Nationer.

23 IH'. 3T. r.

250 Om Kongeriget Danmark. I. Odense-Amt. Foregående Fyhns Stift og Stiftamtsmandsskab.

250 Om Kongeriget Danmark. I. Odense-Amt. Foregående Fyhns Stift og Stiftamtsmandsskab. 250 Om Kongeriget Danmark Foregående Fyhns Stift og Stiftamtsmandsskab. I. Odense-Amt. Odense-Amt grændser mod Østen og Sønden til Nyeborg-Amt, mod Vesten til Assens-Amt, og mod Norden til Rugaards-Amt.

Læs mere

USA. På eventyr i det nordøstlige USA Rundrejse med dansk rejseleder

USA. På eventyr i det nordøstlige USA Rundrejse med dansk rejseleder USA På eventyr i det nordøstlige USA Rundrejse med dansk rejseleder USA - På eventyr i det nordøstlige USA 13 dage / 11 nætter Rundrejse gennem det nordøstlige USA med vægt på historie, kultur og natur

Læs mere

Fra København til Californien

Fra København til Californien Else Marie og Paul Kirk Nørgaard Reykjavík 2002 Disse dagbogsoptegnelser er skrevet af Paul Kirk Nørgård (født den 2. august 1860 og død den 9. september 1951) under hans rejse fra København til Californien

Læs mere

Fra kyst til kyst. Den store 20 dages rundrejse i USA. Oplevelsesrejse til USA med

Fra kyst til kyst. Den store 20 dages rundrejse i USA. Oplevelsesrejse til USA med Den store Oplevelsesrejse til USA med 2 Fra kyst til kyst Den store New York -Boston -Niagara -Washington -San Francisco - Fresno -L.A. -Laughlin -Grand Canyon -Bryce -Las Vegas Tag med på opdagelse i

Læs mere

Garman & Worse. Alexander L. Kielland

Garman & Worse. Alexander L. Kielland bokselskap.no, 2013. Alexander L. Kielland: Garman & Worse (1880) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1880. Digitaliseringen er basert på skannet og ocr-lest fil mottatt fra Nasjonalbiblioteket/Bokhylla.no.

Læs mere

Ti- 'V^^*^^' -00 =00 ^00. /v^;' ^?*'

Ti- 'V^^*^^' -00 =00 ^00. /v^;' ^?*' ^^^^, -00 Ti- 'V^^*^^' '^,#: =00 ^00 /v^;' ^?*' ^^/. -'^/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/djungrhuadjikineoohenn J.

Læs mere

De fortryllede Fingre

De fortryllede Fingre De fortryllede Fingre Et Eventyr B. S. Ingemann (1789-1862) En stille maanelys Midsommeraften sad der en lille Pige paa en Steen ved en Skovslette nær ved Ruinerne af det nedbrudte»volmerslot«og stirrede

Læs mere

Redaktion: Erik B. Kromann

Redaktion: Erik B. Kromann MARSTAL SØFARTSMUSEUM 2007 17. årgang Redaktion: Erik B. Kromann Udgivet af: Marstal Søfartsmuseum Prinsensgade 1 5960 Marstal Tlf. 62 53 23 31 Fax 62 53 31 66 E-mail: info@marmus.dk Hjemmeside: www.marmus.dk

Læs mere

USA Best of The East 2015

USA Best of The East 2015 USA Best of The East 2015 special rundrejse med dansk rejseleder USS Constitution & Boston skyline New York, Manhattan, Times Square Vi kommer ind i Det Hvide Hus Det Hvide Hus, Washington D.C. Montreal

Læs mere

Autocamper USA & Canada

Autocamper USA & Canada Autocamper USA & Canada Campingrejser Læs meget mere om at rejse i autocamper i USA & Canada På campingrejser.com kan du finde flere informationer om at rejse i autocamper i USA og Canada. Campingpladser

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903

FRA FAMILIEARKIVET Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903 FRA FAMILIEARKIVET I Breve og optegnelser fra Alvilda Levinsen og Agnete Thorborgs brevgemmer 1856-1903 Udskrevet af Karsten Thorborg 1998 Forlovelsesbrev fra en veninde til Alvilda Bøttger i Barrit Præstegaard:

Læs mere

H. C. Andersen. KUN EN SPILLEMAND Roman

H. C. Andersen. KUN EN SPILLEMAND Roman H. C. Andersen KUN EN SPILLEMAND Roman SFA-89 2014 H. C. ANDERSEN KUN EN SPILLEMAND ORIGINAL ROMAN I TO DELE KJØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG FR. BAGGES BOGTRYKKERI 1901 FØRSTE DEEL. Unter den,

Læs mere

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist Sakprosatekst Sakprosatekst KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist derfra modtaget en blivende

Læs mere

De Vestindiske Øer 2013&2014. & New York! 14 dage - Fly. St. Croix, St. Thomas & St. John! - En efterspurgt rejse - Nu på 11. år!

De Vestindiske Øer 2013&2014. & New York! 14 dage - Fly. St. Croix, St. Thomas & St. John! - En efterspurgt rejse - Nu på 11. år! REJSEBESKRIVELSE - DAG FOR DAG De Vestindiske Øer & New York! St. Croix, St. Thomas & St. John! - En efterspurgt rejse - Nu på 11. år! 14 dage - Fly 2013&2014 Vi flyver med British Airways ét af verdens

Læs mere

USA & CANADA Rundrejser med rejseleder

USA & CANADA Rundrejser med rejseleder USA & CANADA Rundrejser med rejseleder USA & Canada 2011 Det Hvide Hus, Washington D.C. Om Risskov Travel Partner Siden starten i 1992 har Risskov Travel Partner A/S været i rivende udvikling, og i dag

Læs mere

1 BREVE FRA DANSKE SKUESPILLERE OG SKUESPILLERINDER den nyere tid dr. ryges selvbiografi emilie wiehes erindringer BREVE FRA DANSKE SKUESPILLERE OG SKUESPILLERINDER den nyere tid. Dr. ryges selvbiografi

Læs mere

Canada - USA. 11 dage. Fly. Toronto - Niagara Falls - Washington DC - New York! Nyt i år: 11 dage, en ekstra dag giver ekstra oplevelser!

Canada - USA. 11 dage. Fly. Toronto - Niagara Falls - Washington DC - New York! Nyt i år: 11 dage, en ekstra dag giver ekstra oplevelser! REJSEBESKRIVELSE - DAG FOR DAG Canada - USA Toronto - Niagara Falls - Washington DC - New York! 11 dage Nyt i år: 11 dage, en ekstra dag giver ekstra oplevelser! Fly Toronto, Canada, byrundtur med bl.a.

Læs mere

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Fyrtøiet Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været

Læs mere

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845)

De røde Skoe. H. C. Andersen: Eventyr 29: (1845) H. C. Andersen: Eventyr 29: De røde Skoe. (1845) Der var en lille Pige, saa fiin og saa nydelig, men om Sommeren maatte hun altid gaae med bare Fødder, for hun var fattig, og om Vinteren med store Træskoe,

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10 omfavne hvemsomhelst. De danner i saa henseende en diamentral kontrast til Kvænerne (Finlænderne). Disse har, saa vidt mit kjendskab til dem rækker, gjennemgaaende

Læs mere

Jorden rundt var ulejligheden værd

Jorden rundt var ulejligheden værd Jorden rundt var ulejligheden værd 1 Jorden rundt var ulejligheden værd af Herman Meier Andersen Udgivet 2013 Layout: PoBe sats & repro Nordborg. Tryk: CAD-Center Vest Aps og Forlaget Uhrskov Skanderborg

Læs mere

Beskrivelse over Thye

Beskrivelse over Thye Physisk, oeconomisk og topografisk Beskrivelse over Thye beliggende i Thisted Amt, Aalborg Stift et Forsøg af Knud Aagaard Sognepræst til Skjoldborg og Kallerup Menigheder Viborg, 1802 Trykt hos P. S.

Læs mere

aa7ivåvivå»ava7i?avi A «

aa7ivåvivå»ava7i?avi A « . ;\ " iv 'V>*- r* o* A * A VaViVå o A «A A o * A \& * A,&, * I«! «aa7ivåvivå»ava7i?avi A «\& * i o VAVAVaVa VA A o A A AV o A A «A A V h'é'i/é'é'é'é'é'é'é'élé'é'é'é AV o Vi, * A Vå" A VaVaVåVaVaVi

Læs mere

Sivert Grubbes Dagbog

Sivert Grubbes Dagbog Det følgende er en avskrift av Holger Fr. Rørdams oversettelse fra latin av Sivert Grubbes dagbok med Rørdams egene fotnoter. Oversettelsen ble trykket (med gotisk skrift) i 1873 i Danske Magasin, 4. rekke,

Læs mere

ASSISI-NYT APRIL 2009

ASSISI-NYT APRIL 2009 ASSISI-NYT APRIL 2009 Kæreste Assisi-venner. Med the Spirit of Assisi til USA - Det Hvide Hus set fra Pennsylvania Avenue d. 9. marts 2009 Her i de allerførste dage i april måned, hvor jeg påbegynder dette

Læs mere

Rejsen til Amerika - og turen derovre. fra 23. august til 17. september 2011

Rejsen til Amerika - og turen derovre. fra 23. august til 17. september 2011 Rejsen til Amerika - og turen derovre. fra 23. august til 17. september 2011 A = Cruise America, Denver, Colorado B = KOA Estes park Rockey Mountains, Colorado C = KOA White River RV park, Interior, Bad

Læs mere

INDHOLD: kør selv. Side 6-23 PRAKTISKE OPLYSNINGER. Side 4-5. Side 43

INDHOLD: kør selv. Side 6-23 PRAKTISKE OPLYSNINGER. Side 4-5. Side 43 usa usa Er I til pulserende metropoler, fantastiske naturoplevelser, små hyggelige byer, lækre strande, eller I vil opleve det hele, kan I få det i USA - her har I virkelig mulighed for store ferieoplevelser.

Læs mere

14 SL L^V*- 1 Lappiske Eventyr og Folkesagn ved J. A.. Friis, Professor ved Universitetet i Christian Med 3 Træsnit CHRISTIANIA. FORLAGT AF AliB. CAMMEKMKYEK. 1871. ugger & Chri I ii (I h o I il Side.

Læs mere