UDVIKLINGSPROGRAM. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLINGSPROGRAM. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud."

Transkript

1 GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud. UDVIKLINGSPROGRAM Resumé, afrapportering af fase 1 samt program for fase 2 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING

2 2 RESUMÉ GI s bestyrelse godkendte i september 2004 projektprogrammet for udviklingsprojektet Digital Projektplanlægning, der udgør anden fase af fondens udviklingsprogram for digital opmåling og registrering i byfornyelsen. Fase 1 blev gennemført fra Der er nærmere redegjort for resultaterne af fase 1 i bilag 1, afrapportering med dokumentation. Fase 2 er igangsat i 4. kvartal Der er redegjort for det samlede udviklingsprogram i bilag 2. Projektets perspektiver Projektets langsigtede perspektiv er at opnå økonomisk gevinst for renoveringssektoren gennem digitalisering af renoveringsprocessen. Det kortsigtede mål for fase 1 var at billiggøre digital opmåling og fremme brugerorientering af teknologi og dataformater. Udbyttet af fase 1 Hovedresultaterne af fase 1 er: 1. 3D-teknologien blev 35% billigere og meget nøjagtig (+/- 3mm) 2. 2D-teknologien er fortsat en billigere løsning, men ikke så nøjagtig. 3. Der er lavet en fuld digital model af GI s bygninger i Ny Kongensgade, Vester Voldgade og Bispegården. Modellen er tilgængelig på internettet. 4. Der er kommet nye produkter på markedet, som kan blive supplerende produkter til opmålingsteknologierne. 5. Der er gennemført en interessentundersøgelse med 35 fremtidige brugere - om fremtidens krav og behov. 6. Der er foretaget en undersøgelse af Det Digitale Byggeris forventede resultater og krav til teknologi og dataformater. 7. Resultaterne af fase 1 er fremlagt på et fagseminar med 35 nøgleaktører i byggebranchen. 8. Det fremtidige udviklingsbehov er blevet defineret i vedlagte forslag til udviklingsprogram for fase 2. Den 3-dimensionelle 3D-opmåling, der var kerneproduktet i fase 1 er blevet billigere gennem den produktudvikling, der er gennemført i siden Det er også afdækket, hvilke problemer, der skal løses, før teknologien er tilstrækkelig brugervenlig og konkurrencedygtig. 2D-teknologien er dog stadig billigere. 2D-teknologi er en mere simpel teknologi, hvor man producerer en 3-dimensionel model på grundlag af 2- dimensionelle tegninger og kontrolmål på stedet. Denne metode er også afprøvet i fase 1 under betegnelsen husmandsmodellen. Metoden har slet ikke 3D-metodens store præcision, men den er billig og

3 3 konkurrencedygtig, hvis bygherren ikke har store krav til præcision. Der er sket en ganske dynamisk udvikling i byggeriets digitalisering siden projektets start. Der er kommet andre - supplerende - digitale produkter og teknologier på markedet og det statslige Det Digitale Byggeri er blevet igangsat ½ år efter starten af dette projekt. De offentlige investeringer i Det Digitale Byggeri omfatter 40 mio. kr. Men Det Digitale Byggeri fokuserer kun på nybyggeri og der er en ganske betydelig risiko for at renoveringssektoren hægtes af denne udvikling, selv om renovering udgør 50% af omsætningen i dansk byggeri. Der forventes dog produceret mange generelt anvendelige resultater i Det Digitale Byggeri f.x. med hensyn til standarder og klassifikation. Disse resultater kan nyttiggøres og tilpasses til gavn for renoveringssektoren og vil derfor blive indarbejdet i dette projekts fase 2. Projektmål for fase 2 Målet med fase 2 er at kunne gennemføre digital projektering i praksis. Teknologien skal kunne fungere i det virkelige liv og det skal sandsynliggøres, at der kan opnås økonomiske gevinster. Før afprøvningerne iværksættes i 2005, skal der gennemføres et målrettet udviklingsarbejde, der kan få produkter og teknologier til at arbejde sammen i byggeriets planlægningsproces. Fase 2 har følgende perspektiver: 1. 3D-teknologi og 2D-teknologi skal færdigudvikles og testes sammen med andre produkter. 2. Der skal udarbejdes forslag til bygherrekrav til digital projektering i renoveringssektoren og der skal gennemføres afprøvninger i praksis på 3 renoverings-sager. 3. Den digitale model skal kunne anvendes både til projektering og digitalt udbud således at digitaliseringsprocessen i renoveringssektoren kan fremrykkes med 5-10 år. Aktivitetsplan for Fase 2 Aktivitetsplanen for fase 2 foreslås opdelt i en udviklingsfase og en afprøvningsfase. Udviklingsfasen omfatter følgende aktiviteter: Færdigudvikling og test af 3D-teknologi (Kompleks teknologi med høj nøjagtighed og relativ høj pris) Færdigudvikling og test af 2D-teknologi (Enkel teknologi med mindre nøjagtighed og lav pris). Vurdering og test af andre produkter på markedet. Tilpasning af Det Digitale Byggeris bygherrekrav til renoveringsopgaver. Udarbejdelse af testplan for 3 afprøvningsprojekter. Afprøvningsfasen med 3 afprøvningsprojekter omfatter følgende aktiviteter:

4 4 Byggeprogram, digital registrering og opmåling, digital projektering, digitalt udbud og tilbud, måling samt afrapportering med konklusioner og anbefalinger. Tidsplan Udviklingsfasen forventes gennemført i perioden 4. kvartal 2004 til 3. kvartal Afprøvningsfasen forventes gennemført i perioden 3. kvartal 2005 til 4. kvartal Plan for Fase 3 Fase 3 forventes primært at omfatte formidlingsaktiviteter på baggrund af resultaterne af fase 2. Udgifterne skønnes på nuværende tidspunkt at være i størrelsesordenen 0,5-1 mio. kr. Budget GI s bestyrelse har meddelt tilsagn til gennemførelse af projektets fase 2 med et rammebudget på 5,9 mio, Marts sbs Forsøgs- og udviklingsafdelingen. Bilag 1: Afrapportering af fase 1. Bilag 2: Udviklingsprogram for fase 2.

5 5 GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 Digital opmåling Fase 1 BILAG 1 AFRAPPORTERING FASE 1 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING

6 6 INDHOLD AFRAPPORTERING AF FASE 1: AKTIVITETER OG RESULTATER 7 Aktiviteter 7 Succeskriterier 9 Resultater INTERESSENT- OG BARRIEREANALYSEN 13 Mål 13 Fokusgrupper 13 Praksis 13 Potentialer 15 Teknologi og behovet for standarder 16 Barrierer DIGITALISERING AF BYGNINGEN 16 Digital opmåling 17 Traditionel opmåling 18 Visualisering 18 Ressourceforbrug - sammenligning ØVRIGE DELPROJEKTER 19 Standardisering 19 IT- arkitektur 20 Hjemmeside til demonstration af 3D-modeller 21 3a. VURDERING AF POTENTIALER I OPMÅLINGS-TEKNOLOGIEN 22 Udvikling af opmålingsprogrammet 22 Udvikling og afprøvning af en objektorienteret database 22 Udvikling af simpel 3D-model 23 Afprøvning af en traditionel 3D-model 23 Afprøvning af dataoverførsler mellem forskellige interessenter 24 Drift & vedligehold samt administration 24 Projektering 25 Salg og præsentation 26 DOKUMENTATION 28 Interessent og barriereanalyse 28 Digital opmåling 28 Øvrige delprojekter 28

7 7 AFRAPPORTERING AF FASE 1: AKTIVITETER OG RESULTATER SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE Aktiviteter I fase 1 var planlagt følgende aktiviteter: a. Gennemførelse af en interessent - og barriereanalyse b. Analyse af standardiseringsproblematikken c. Anvendelse af en projektweb til formidling og afprøvning d. Identifikation af fremtidige udviklingsbehov og udarbejdelse af forslag til anbefalinger Ad a.) Interessent- og barriereanalysen opprioriteret i forholdt til det oprindelige program Ad. b) Analysen har knyttet sig tæt til arbejdet i Det Digitale Byggeri Ad. c) Projektweben er af forskellige årsager ikke oprettet. Formidling og afprøvning er foretaget dels via den udarbejdede hjemmeside og dels via direkte udveksling mellem parterne Ad. d) Resultaterne af aktiviteten udgør grundlaget for programmet for fase 2. Projektet er forløbet som tre parallelle forløb, der hver især har fokuseret på, hvordan udarbejdelsen af 3D-modeller kunne billiggøres og brugerorienteres i forhold til interessenterne. De tre forløb giver hver især en række input til, hvilke krav der skal opfyldes for at effektivisere anvendelsen af den digitale model. Interessent- og barriereanalyse Digitalisering Relaterede projekter Udviklingsbehov og anbefalinger

8 8 Interessent- og barriereanalyse Interessent- og barriereanalysen er gennemført via afholdelse af fokusgruppemøder med repræsentanter for de forskellige målgrupper. Grupperne har dels belyst den nuværende kendte praksis og dels muligheder og barrierer i forhold til en fælles digital 3D-model. Analysen peger på en række barrierer inden for den nuværende praksis både teknisk og branchemæssigt samt en række krav og forudsætninger for anvendelsen af den digitale 3D-model. Digitalisering Der er undersøgt og udviklet to metoder til udarbejdelse af en digital 3Dmodel - en digital 3D-opmåling samt en traditionel opmåling med efterfølgende digitalisering, dog med fokus på den digitale opmåling. Den digitale opmåling har resulteret i opmålinger på tre forskellige niveauer af hhv. Ny Kongensgade / Vester Voldgade 115 i København samt Bispegården i Århus. Opmålingsresultaterne er afprøvet i forhold til dataudveksling med forskellige interessentgrupper: Afprøvning som projekteringsgrundlag Afprøvning som drift og vedligeholdelsesgrundlag Afprøvning af kobling til eksisterende databaser Afprøvning af anvendelse til visualisering i præsentations- eller salgssituation Opmålingsmetoden er løbende udviklet i forhold til den tekniske udvikling på området og ud fra fremkomne krav i forbindelse med afprøvningerne. Relaterede projekter Der er gennemført en række relaterede projekter: Identifikation af standardiseringsproblematikken Analyse af og udarbejdelse af rapport vedr. IT-arkitektur Udarbejdelse og uploading af hjemmeside (1. version) til demonstration af 3D-modeller og anvendelsesmuligheder Vurdering af den brugermæssige og grafiske side Standardiseringsproblematikken har knyttet sig tæt til udviklingen inden for Det Digitale Byggeri og støttes af rapporten vedr. IT-arkitektur for at sikre en kommende tilpasning af opmålingsmetoden. Hjemmesiden illustrerer de fremkomne 3D-modeller i fase 1 men også en bygningsejers mulighed for at lagre sin bygningsmodel og data decentralt. Den brugermæssige og grafiske side af opmålingsresultatet er væsentlige kriterier som skal sikre at interessenterne vil finde anvendelse for produktet. Disse forhold er løbende vurderet i forbindelse med afprøvningerne.

9 9 Generelt Projektets idé og fokus på digitaliseringen af den eksisterende bygningsmasse møder stor interesse blandt byggebranchens parter. Indgangsvinklen via de eksisterende bygninger udgør en niche som ikke dyrkes hverken af branchen eller inden for Det Digitale Byggeri. Projektet vil kunne drage nytte af de resultater som vil fremkomme inden for Det Digitale Byggeri men vil samtidig kunne bidrage med væsentlige informationer og resultater, der vil sikre at hensynet til den eksisterende bygningsmasse varetages. Vedr. de to hovedindsatsområder; billiggørelse og brugerorientering viser projektet, at prisen på opmålingen af en standard 2-3 værelses lejlighed er faldet væsentligt. Projektet har desuden defineret forskellige niveauer af opmålinger, som vil differentiere priserne alt efter bygningsejerens behov. Arbejdet med brugerorientering af teknologi og dataformater har vist sig at være meget komplekst p.g.a. det manglende fælles grundlag inden for branchen. Projektet har derfor belyst problematikken gennem en række forskellige opgaver, der hver især giver et bidrag til en kommende samlet analyse. Der er ingen tvivl om, at opmålingsteknikken udvikles i rivende fart og med flere og flere muligheder for levering af opmålingsresultater. Dog viser projektet, at opmålingsresultatet ikke på nuværende tidspunkt umiddelbart kan anvendes optimalt inden for hverken projektering, drift & vedligehold eller fremstilling af salgsmateriale, men kræver yderligere bearbejdning fra modtageren. Dette skyldes både manglede definition af krav fra modtagerne, manglende fælles standarder og tekniske problemer mellem forskellige IT-programmer. Det har vist sig, at grænsefladerne mellem f.eks. landinspektør og arkitekt skal redefineres. En kvalitativ opmåling kræver et forarbejde, hvor behov o.l. defineres samt et parallelt forløb med registrering og opmåling. Den digitale opmåling eliminerer således ikke den teknisk faglige registrering, men flytter selve opmålingen til en anden part. Succeskriterier Succeskriterier Succeskriterierne for projektet vurderes opfyldt med de bemærkninger, som fremgår af de enkelte aktiviteter og afprøvninger. 1. Samlet analyse af barrierer for et optimalt udbytte af byggeriets digitalisering inden for 3D-opmåling: Analysen af den nuværende praksis viser, at behandling og anvendelse af data varierer meget inden for branchen. Der finder stort set ingen udveksling af data sted mellem parterne både p.g.a. tekniske og ansvarsmæssige årsager. 3D-modellering anvendes ikke i særlig grad hos nogen parter.

10 10 Vurderingerne af problemer og ønsker til forbedringer viser, at alle parter ønsker en bedre afklaring af - både interne eksterne procedurer og retningslinier for behandling og udveksling af data. For en eventuel ny praksis med 3D-modeller peges på følgende: Potentialer: Bedre projekterings- og leverancegrundlag Færre fejl, misforståelser og tvister Stor mulighed for genbrug af data Værdikæde optimering Forudsætninger: Behov for definition af krav til nøjagtighed og specifikke data Objektorientering og standardiseringer en nødvendighed Behov for krav fra f.eks. bygherre/det offentlige for at sikre ibrugtagning Ansvarsforhold og grænseflader skal klart defineres Den digitale opmålingsmodel skal være økonomisk rentabel Barrierer: Den økonomiske gevinst hvem skal betale/høster evt. fordele? Manglende standarder og applikationer Branchens træghed og vanetænkning 2. Klarhed over standardiseringsinitiativer som er nødvendige for at optimere interessenternes udbytte: Det igangværende initiativ omkring Det Digitale Byggeri har haft en væsentlig indflydelse på arbejdet med standardisering. Der er i øjeblikket ingen fælles standarder inden for branchen hverken med hensyn til datastruktur eller udveksling. Det Digitale Byggeri vil kunne bidrage med input til den generelle bygningsdelstabel kombineret med objekttyper for projekteringsdele, produktionsdele og driftsdele. Arbejdet med 3D-digitalisering af den eksisterende bygningsmasse vil være et væsentligt input til Det Digitale Byggeris arbejde. Opmålingsmetoden er tilpasset og forberedt for kommende standarder, så vidt det har kunnet lade sig gøre. 3. Etablering af projektweb til afprøvning af tre udviklings- og afprøvningsprojekter Forskellige projektwebs blev i starten af fase 1 vurderet, men efter moden overvejelse fandt projektgruppen, at værdien af gennemførelse heraf i projetktets fase 1 ikke ville stå mål med de ressourcer, som i givet fald skulle anvendes hertil. I stedet for er dataoverførsler testet via direkte udveksling mellem parterne. Der er oprettet en hjemmeside til demonstration af opmålingsresultaterne.

11 11 Der har vist sig et udvidet behov for at afklare udvekslingsprocedurer, ansvar og stillingtagen til hvorledes data deles, opdateres og udvikles undervejs i en bygnings levetid. 4. Gennemførelse af udviklingsprojekter vedr. a) objektorienteret database b) simpel 3D-model c) afprøvning af dataoverførsler ad a Den manglende standard for - og definition af objekter har vanskeliggjort objektorienteringen af den database som er udviklet til / sammen med opmålingsmetoden. Der har desuden vist sig et grænseflademæssigt problem mellem landinspektørens arbejdsmåde og de øvrige interessenters datahåndtering og opfattelse af objekter. ad b Den simple model er indeholdt i matrixen med niveauer for opmåling. Jo lavere niveau opmålingen har, jo færre ressourcer kræves. Aftageren af 3D-modellen behøver et værktøj til præcisering af opmålingsbehov / - niveau og særlige forhold til den konkrete opgave. ad c Fra alle testpersoner tegner sig et billede af en 3D-model, der ikke umiddelbart kan anvendes. Modellen lever ikke op til CAD-strukturer, og der er divergens mellem behovet for - og modellens nøjagtigheder. Modellen arbejder ikke dynamisk sammen med andre databaser og leverer ikke de data til drift, som er ønsket. Afprøvningerne bærer præg af, at opmålingsteknikken fra projektets start har været langt fremme, men uden hidtidig hensyntagen til behov / krav fra aftagerne af modellen. Implementeringen af disse krav vil være en forudsætning for at 3D-modellen vil kunne anvendes. 5. Identifikation af fremtidige udviklingsbehov og forslag til anbefalinger / konklusion: Projektgruppen konkluderer, at projektets fase 1 viser behov for videre tiltag og udvikling inden for følgende: Branchens krav til og anvendelse af en digital model - En samlet vurdering af behov / krav i forhold til struktur og teknik som skal efterleves ved udarbejdelse af en digital opmåling - Udarbejdelse af værktøj til individuel behovsanalyse og kravspecifikation forud for opmåling - Definition af grænseflader og ansvarsproblematik - Fokus på brugergrænseflader og brancheforskelle i forhold til digital håndtering

12 12 Koordinering ift. Det Digitale Byggeri - Identifikation af sammenfaldende områder og implementering i projektets udvikling af 3D-modellen - Identifikation af 3D-modellens bidrag til Det Digitale Byggeris læringsnetværk - Sikring af at den eksisterende bygningsmasses særlige forhold tilgodeses inden for Det Digitale Byggeri Afprøvning af konkrete forløb inden for facilities management cirklen med input fra og efterfølgende bidrag til Det Digitale Byggeri - Afprøvning af forløb inden for projektering, drift & vedligehold samt salg / præsentation Resultater Aktiviteterne i fase 1 har været delt i 4 hovedforløb. Interessent- og barriereanalyse Digitalisering og efterfølgende afprøvninger Øvrige delprojekter: - Vurdering af IT-arkitektur - Identifikation af standardiseringsproblematikken - Demonstration af opmålingsresultat og anvendelsesmuligheder - Vurdering af brugervenlighed Identifikation af udviklingsbehov og forslag til standarder Forløb Resultater Digitalisering 3D-modeller Afprøvninger Krav til 3D-model Interessent- og barriereanalyse Barrierer og muligheder Krav til 3Dmodel Øvrige delprojekter Krav til IT-arkitektur Krav til standardisering Hjemmesidedemonstration Udviklingsbehov og anbefalinger Program for fase 2 Interessent- og barriereanalysen har resulteret i en række krav til hhv. branchen og den digitale 3D-model.

13 13 Digitaliseringen har resulteret i konkrete 3D-modeller og har dannet grundlag for afprøvninger i forhold til dataoverførsler mellem interessenter. Afprøvningerne har resulteret i en række krav til den digitale 3Dmodel. Identifikationen af standardiseringsproblematikken og vurderingen af ITarkitekturen har resulteret i en række krav til 3D-modellen. 1. INTERESSENT- OG BARRIEREANALYSEN Mål Mål Målet med interessent- og barriereanalysen har været at belyse interessenternes langsigtede interesser og muligheder for anvendelse af resultaterne samt praktiske, administrative og teknologiske barrierer for dataoverførsler mellem parterne. Fokusgrupper Fokusgrupper Analysen er gennemført via fire fokusgruppemøder med repræsentanter for målgrupperne: Myndigheder - den offentlige forvaltning, herunder matrikelkort, planlægning, byggesagsbehandling samt drift og vedligehold. Bygherre/bygningsejer - den offentlige og private bygningsejer og administrator herunder drift og vedligehold af bygninger og anlæg Den tekniske rådgiver - arkitekter, ingeniører, landinspektører o.l. og visualiseringsfirmaer Entreprenør/producent - entreprenører, byggevarefabrikanter og - leverandører Fælles grundlag / scenarier For at skabe et fælles diskussionsgrundlag for fokusgrupperne er der udarbejdet et diagram som illustrerer tre scenarier for opmåling i relation til facilities managementcirklen med henblik på: Ombygning / renovering af bygning projektering Salg / præsentation Drift og vedligehold Analysen belyser dels den nuværende praksis for håndtering af IT og dels muligheder og ønsker til anvendelsen af en digital bygningsmodel med databasekoblinger. Praksis Den nuværende praksis Bygningsejere har i dag tegningsmateriale vedr. deres bygninger men af stærkt svingende kvalitet, og kun en lille del heraf ligger på digital form fx til brug for arealforvaltning. Der kræves i et vist omfang, at rådgivere i forbindelse med byggeprojektering afleverer tegninger efter bips-stan-

14 14 darder 1, men der er ikke udstrakt kontrol med at dette finder sted, ligesom der er forskellig praksis vedr. de anvendte standarder. Der udarbejdes og afleveres sjældent som bygget materiale. Der er i dag hverken i forbindelse med planlægning, projektering og udbud eller i forbindelse med drift og vedligehold skabt sammenhænge mellem digitale tegninger og øvrige digitale informationer grundet manglende krav herom, standarder og egnede applikationer 2. Der foretages ikke dataudtræk fra de digitale tegninger. 3D anvendes primært til visualisering i forbindelse med salg, præsentation eller myndighedsbehandling af forslag i bybilledet, ellers anvendes 2D til det meste af den øvrige tegningsproduktion. Objekttankegangen er ikke udbredt, men enkelte udarbejder standarddetaljer eller objekter i 2D. De mål teknikerne tager i forbindelse med registrering og opmåling af bygninger, tages mere eller mindre manuelt. Målene anvendes alene i forbindelse med projekteringen og videregives ikke til de udførende for mængdeberegning og prissætning, idet teknikerne ikke vil tage ansvar for måledatas nøjagtighed. De udførende foretager deres egen opmåling og beregning og sikrer sig ved tilbudsgivningen mod usikkerheder omkring mængder i projektet og udarbejder selv grundlaget for udførelsens logistik. Landinspektøropmåling foretages kun af nødvendighed og i forbindelse med kritiske mål og kotering. Der anvendes supplerende fotografering. Myndighederne opmåler fra luft og jord for at kunne skabe bymodeller. Bymodellerne anvendes bl.a. for at kunne vurdere projektforslags indpasning i bybilledet. Der afleveres i dag ikke digitalt tegningsmateriale til myndighederne, som indgår i disse bymodeller, ligesom digitalt materiale kun indgår sjældent i forbindelse med myndighedsbehandling og derfor heller ikke arkiveres. Parterne har meget forskellige informationsbehov og er generelt uvidende om de andre parters behov, såfremt disse ikke fremgår klart af stillede krav. Eksempelvis tror producenter, at rådgiverne direkte og uproblematisk kan anvende deres CAD-produktmodeller, mens rådgiverne bruger tid på at tegne disse om, så de ikke forstyrrer den måde, deres tegninger bygges op på. Der er usikkerhed omkring modtagernes evne til at modtage og anvende digitale data, om udvekslingsformater og medier for digital arkivering mv. Derfor udveksles der primært tegninger og informationer på print, og kun i meget lille udstrækning udveksles der digitalt. Problemer og ønsker til forbedringer Bygningsejerne vil gerne blive bedre til at stille krav til det afleverede projektmateriale mht. standardiseret struktur og ajourført som bygget materiale. Brugerne bør altid kunne forelægges en tegning. 1 Bips, byggeri - informationsteknologi - produktivitet samarbejde - er en forening der prioriterer udviklingsbehov og -indsats for fælles metode og værktøjer på tværs af byggebranchen. 2 Applikationer er f.eks. små edb-programmer som sikrer, at de digitale data kan udveksles

15 15 Teknikerne vil gerne have præciseret definitioner og standarder omkring opmålingsnøjagtigheder, udvekslings- og afleveringsprocedurer, da der anvendes alt for store ressourcer på dette område. Myndighederne vil gerne have et bedre samspil mellem data og en indført systematik for modtagelse og arkivering af digitale data. Man vil også gerne kunne stille krav til rådgiverne om at udarbejde arealfigurer. De udførende og producenterne synes ikke udbudsmaterialet fra teknikerne er godt nok for tilbudsgivning og planlægning af udførelsen, og at der er for mange der foretager opmålinger i processen, fordi ingen over for andre vil tage ansvaret for egne opmålinger. Man ønsker optimering af den samlede værdikæde. Der ønskes standardstruktur for informationer evt. i form af et krav om anvendelse fra offentlige myndigheder. Producenter og udførende vil gerne tidligere ind i forløbet. Flere af fokusgrupperne peger på, at det kræver ressourcer at indføre 3D og objekttankegangen. Potentialer Eventuel ny praksis Flere af fokusgrupperne peger på, at hvis landinspektørerne kan levere en defineret nøjagtig opmålingsmodel og vil tage ansvar for de opmålte mængder, vil det betyde en generelt større nøjagtighed, et bedre projekterings- og leverancegrundlag, færre fejl, misforståelser og tvister, en kolossal mulighed for genbrug af data i forbindelse med tilbudsgivning og planlægning af udførelse, samt muligheder for at resultaterne kan indgå også i forbindelse med den offentlige byggesagsbehandling og registeroplysninger. Det er dog tydeligt i forhold til den digitale bygningsmodel, at det kun er i et vist omfang, at fokusgrupperne inden for renoveringsområdet har set potentialet i at anvende visualisering til brug for simulering og modellering i projekteringsforløbet. Forudsætninger: Fokusgrupperne påpeger, at det er vigtigt, at der er klarhed om hvilke behov, der er til en digitalopmålingsmodel mht. nøjagtighed og specifikke data, der skal anvendes af de enkelte aktører i processen. Flere har givet udtryk for, at dette grundlag godt kan defineres. Samtidig anser flere det for væsentligt at bygherre og/eller det offentlige stiller krav, for at sikre en ibrugtagning af systematikken. Ansvarsforhold, ydelser og økonomi: Fokusgrupperne vurderer det meget vigtigt, at ydelser er klart definerede, og krav er klart formulerede. Flere påpeger problematikken om, at den digitale opmålingsmodel skal kunne tjene sig hjem. Imidlertid er der kun en delvis besparelse hos

16 16 teknikerne, hvor fordelene ved modellen kan ses i forhold til bygherrers mulighed for at have et opdateret tegningsgrundlag, en mulighed for hurtigere udarbejdelse af præsentationsmateriale, og myndigheder i form af mulighed for at modtage digitale bygningsoplysninger og få en hurtigere sagsbehandling samt ikke mindst det udførende led, hvor det må skønnes, at de største besparelser vil ligge i forhold til minimering af risici og bedre produktions- og udførelsesgrundlag. Teknologi og behovet for standarder Der er manglende integration mellem de værktøjer, de forskellige aktører anvender. Hvor der er standarder, som bips tegningsstandarder, tolkes eller anvendes disse tilsyneladende forskelligt eller anvendes ikke af centrale brugere. Der er ikke pålidelige opmålingsmetoder og resultater. Der er et åbenlyst behov for standarder både i forhold til klassifikationsområdet, en fastlæggelse af byggeriets objekter samt for udveksling af informationer mellem applikationer både på den tegningsmæssige og alfanumeriske side. Dette er helt klart en forudsætning for ibrugtagning af objektorienteret 3D samt for udveksling og genbrug af digitale data. Dette arbejde er igangsat i forbindelse med udviklingsinitiativet Det Digitale Byggeri herunder specielt indsatsområdet Det Digitale Fundament. Barrierer Barrierer for en ibrugtagning af en digital bygningsmodel skønnes at være økonomi, i form af prisniveau og hvem der skal betale, teknologisk i forhold til standarder og applikationer samt 3D og objektmæssigt i forhold til branchens træghed og vanetænkning. 2. DIGITALISERING AF BYGNINGEN Mål Målet med udarbejdelsen af de digitale modeller har været at tilvejebringe et grundlag for videre afprøvning af opmålingsresultatet i forhold til forskellige anvendelsesmuligheder. Der er i projektet foretaget to parallelle aktiviteter for at tilvejebringe et digitalt grundlag, dog primært med fokus på den digitale opmåling: Digital opmåling Traditionel manuel opmåling og efterfølgende digitalisering Udgangspunktet for de digitale opmålinger har været at illustrere forskellige niveauer afhængig af den ønskede anvendelse og det heraf følgende ressourceforbrug. De forskellige anvendelsesmuligheder stiller varierede krav til hhv. detaljerings- og præcisionsgrad. Detaljeringen kan variere i forhold til f.eks. dørkarme, vindueskarme, mens præcisionen kan variere afhængig af opmålingsmetode. De laveste niveauer kan senere suppleres med opmålinger der højner detaljerings- eller præcisionsgrad.

17 17 Den traditionelle opmåling er foretaget for at danne et teknisk- og ressourcemæssigt sammenligningsgrundlag. Bispegården, Ny Kongensgade og Vester Voldgade som digital model Digital opmåling 3D-modeller Den digitale opmåling har resulteret i en digital 3D model af Ny Kongensgade og Vester Voldgade 115 i København samt Bispegården i Århus. Modellerne kan anvendes enten i wrml-format- en simpel visualiseringsform, som er bredt tilgængeligt, eller i CAD-formater. Desuden kan model-lernes database kobles med andre databaser. Ud fra modellerne kan dannes udsnit af rum eller etager og hentes driftseller administrative oplysninger fra interne databaser og udskrives styklister samt f.eks. BBR-oplysninger fra eksterne databaser. Til flere af modellerne er koblet fotodokumentation. Endelig kan modellen simulere materiale- og farveskift. Opmålingerne repræsenterer følgende niveauer: Detaljeringsgrad Nøjagtighed Bispegården Projektering / maksimum Høj NKG 13 Forprojektering / medium Høj NKG 15 / VVG 115 Skitsering / minimum Lav GI i Århus valgte at bestille en opmåling af Bispegården med det formål at anvende modellen til håndtering af drift & vedligeholdelsesdata. Opmålingen foregik i tæt dialog mellem GI og de landinspektørstuderende som foretog opmålingen. Resultatet er, at der nu foreligger en fuld digital model af GI s bygninger der i princippet kan alt. Men modellen må efter den gennemførte afprøvning betegnes som en ekspertmodel eller prototype, der kræver temmelig stor faglig ekspertise, hvis der skal kunne foretages dataudtræk til praktisk brug i projektering eller ejendomsdrift. Der mangler en videreudvikling af brugergrænsefladen således, at brugere med almindelig IT-viden kan foretage standardiserede dataudtræk af tegninger mængder m.v. til daglig brug.

18 18 Traditionel opmåling Traditionel opmåling og digitalisering Den traditionelle opmåling har resulteret i en 3D model af ét udvalgt rum i Ny Kongensgade 13. Modellen er lavet på baggrund af en manuel opmåling af rummet med hovedmål og ikke detaljer og kan anvendes til skitsering / forprojektering og grundlag for en simpel visualisering. Visualisering Visualisering Visualiseringerne illustrerer anvendelsen af den digitale opmåling, specifikt for ét rum i Ny Kongensgade 13 (samme som den simple model). Grundlaget er udtræk fra opmålingen i AutoCad-format som er viderebearbejdet i programmet 3D-studioMax. Principielt kunne den traditionelle 3D-model danne grundlag på lige fod med den digitale. Visualiseringen viser hvilket niveau, som kan opnås med et givet ressourceforbrug på en dag. Ressourceforbrug sammenligning Ressourceforbrug Ressourceforbruget er opgjort i forhold til følgende: Opmåling af Bispegården (maksimal detaljeringsgrad og høj nøjagtighed inkl. fotodokumentation) Relativt ressourceforbrug for de forskellige opmålingsniveauer Opmåling af en standard 2-3 værelses lejlighed Sammenligning mellem en digital og en traditionel opmåling af et udvalgt rum Udarbejdelse af visualisering på grundlag af den digitale opmåling af samme rum Bispegården Opmålingsniveau Opmålingen af Bispegården er opgjort til 200 timer korrigeret for transport, kommunikation, sagsoverdragelse og tillægsydelser. Sammenlignes opmålingen for Bispegården med maksimal detaljeringsgrad og høj nøjagtighed med opmålingen for Vester Voldgade 115 med minimum detaljeringsgrad og lav nøjagtighed viser det sig at være dobbelt så ressourcekrævende at udføre den store model. Begge opmålinger indbefatter ca. 125 rum. Ved vurdering af ressourcer har det betydning, hvor mange rum der skal opmåles, i hvor stor grad der f.eks. er ensartede etager, hvor kompleks bygningen er og hvor mange uregelmæssigheder og variationer bygningen indeholder. Standard 2-3 værelses lejlighed Landmålergården vurderer, at udarbejdelse af en 3D-model for en standard 2-3 værelses lejlighed i øjeblikket beløber sig til kr. for en opmåling med maksimum detaljeringsgrad og høj nøjagtighed. Ved projektets start var prisen pr. lejlighed kr pr. lejlighed

19 19 Standardprisen pr. lejlighed er således faldet med 35% under projektets forløb. Traditionel kontra digital opmåling Der er foretaget en digital- og en traditionel opmåling med samme detaljeringsgrad (+/- 3mm) af ét udvalgt rum i Ny Kongensgade 13, København. Digital opmåling: Traditionel opmåling: 1,5 timer 8,5 timer Sammenlignes ressourcerne ses at den digitale opmåling tager væsentlig kortere tid end den traditionelle. Med en timepris på på 700 kr kan prisen pr. rum kalkuleres til ca kr for en digital opmåling og ca for en traditionel lejlighed med den detaljerede nøjagtighed (+/- 3mm). Denne prisforskel forklarer også, hvorfor opmålinger med stor nøjagtighed i dag kun efterspørges i meget bevaringsværdige bygninger af høj bygningskulturel værdi. Digital opmåling har således et potentiale til en større efterspørgsel, fordi den allerede nu er konkurrencedygtig hvis kravet om detaljeringsgrad er højt. Hvis detaljeringskravet ikke er specielt højt er den digitale opmåling endnu ikke konkurrencedygtig i forhold til en traditionel opmåling. I disse situationer anses den husmandsmodel (3D-model på grundlag af 2Dtegninger), der blev afprøvet under opmålingen, at være et mere hensigtsmæssigt valg for bygherren. 3. ØVRIGE DELPROJEKTER Standardisering En forudsætning for gennemførelse af den digitale bygningsmodel som gennemgående model i facilities management cirklen er formidling via udbredte og anerkendte standarder. Udveksling af data er generelt et problem indenfor byggebranchen. Det gælder både de store niveauforskelle i den tekniske formåen hos parterne og de digitale mediers manglende kompatibilitet i form af fælles standarder for udveksling. Da der under Det Digitale Byggeris indsatsområde Det Digitale Fundament netop er igangsat arbejdet med at kortlægge dette, har projektgruppen valgt at følge arbejdet tæt og sikre, at opmålingsprogrammet senere kan tilpasses en kommende standard. Der er til støtte herfor blevet udarbejdet to notater: Arkitekturelle anbefalinger for applikationer under Det Digitale Byggeri. 3D-opmåling Notat vedr. status for klassifikation, IFC og XML 3 3 En nærmere definition og beskrivelse af IFC og XML kan læses i notatet

20 20 IT- arkitektur IT-arkitektur Notatet vedr. de arkitekturelle anbefalinger for applikationer beskriver dels generelle forhold omkring IT-arkitektur ift. Det Digitale Byggeri dels Landmålergårdens opmålingsprogram konkret. Den generelle beskrivelse giver udover en generel indføring i ITarkitekturens begreber en række anbefalinger til det videre arbejde. Der skitseres to afgørende forudsætninger: Standardiseringsbehov ift. 3D-teknologi og Det Digitale Byggeri skal afdækkes Branchens krav til IT-arkitektur og standarder skal afdækkes I forbindelse med standardiseringsbehovet anbefaler rapporten at afvente konklusioner fra Det Digitale Byggeri, da aktiviteten vurderes meget ressourcekrævende. Rapporten vurderer, at afdækningen af det overordnede dokumentflow er af særlig betydning for at klarlægge en overordnet strategi med hensyn til opbevaring og udveksling af data og sikre digitaliseringens gennemslag og succes. Ved udarbejdelsen af notatet var interessent- og barriereanalysen ikke endelig afsluttet. Analysen afdækker en række af de krav, branchen stiller, for at en digital 3D-model vil kunne anvendes og vil sammen med resultaterne indenfor Det Digitale Byggeri danne grundlaget for det videre arbejde. Tilpasning af opmålingsprogrammet Projektgruppen har vurderet, at den eksisterende bips-lagstruktur inden for lagdeling i CAD-programmer, som anvendes bredt indenfor branchen, til en vis grad vil danne grundlag for en kommende objektorientering. Udtræk fra opmålingen til CAD-programmer er derfor tilpasset denne struktur. Status vedr. standardisering Arbejdet med klassifikation (standardisering) inden for Det digitale Byggeri omhandler udarbejdelse af den overordnede metamodel og de vigtigste procesmodeller for byggeriet og efterfølgende konkrete tabeller for bygningsdele samt vejledning for anvendelse og konvertering af eksisterende data. Vedr. opbygning i forhold til objekter vurderes, at udviklingen af 3Dmodellen vil have glæde af de kommende resultater vedr. den generelle bygningsdelstabel kombineret med objekttyper for projekteringsdele, produktionsdele og driftsdele. Det bekræftes, at projektgruppens vurdering af afsæt i den eksisterende opdeling i bygningsdele (SfB) er realistisk og at projektets videre bearbejdning vil kunne levere vægtige argumenter til læringsnetværket under Det Digitale Byggeri. Vedr. udveksling og interaktion mellem softwareapplikationer vurderes, at der er al mulig grund til ved den videre udvikling af 3D-omålingen at

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 2 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Indhold Konklusion for DBK-afprøvning... 5 Rapportens formål... 5 Baggrund

Læs mere

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 3D arbejdsmetode bips nyt 2 / 2005 bips 2 / 2005 1 Den mest

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning af indførelsen af Det Digitale Byggeri Udført for: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

ØG-DDB Teknisk Rapport

ØG-DDB Teknisk Rapport Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet ØG-DDB Teknisk Rapport Afrapportering af projektet: Måling af økonomiske

Læs mere

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Indhold: Forord Resume 1. Indledning 2. Ejendomsdatarapporten og systemet bag 3. Resultatopgørelse for DIADEM s udviklingsdel 4. Projektforløbet

Læs mere

Økonomisk konsekvensvurdering af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor

Økonomisk konsekvensvurdering af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor Rambøll Management af anvendelse af obligatoriske, åbne standarder for software i den offentlige sektor Modelopstilling og anvendelse på seks specifikke standardforslag April 2007 af anvendelse af obligatoriske,

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Fælles museums-it Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt

Læs mere

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Erfaringer fra de seks kommuner der har arbejdet med DOB Vejle Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Titelblad Titel: Bygnings Informations Modellering

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 6 Februar 2013- August 2013 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz Executive

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere