Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 6. november 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 6. november 2007"

Transkript

1 Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 6. november 2007

2 DISPOSITION fordi du nu må tegne, skal du ikke tro at det bliver lettere... mod noget spændende? Evaluering Image boards Skitsering Programvisualisering Diagram Scenarieprogrammer - 2 eksempler Stikord til programmering Eksempler på programmer og refleksionsark

3 IMAGE boards 1 5 grunde til at anvende image boards 1. Adskil koncept fra endelig form Ved at adskille ideer fra det færdige udtryk som computer illustrationer har en tendens til at gøre, vil du og din gruppe/vejleder/klient være i stand til at diskutere det der er vigtigt: sammenhænge, ideer og koncepter. 2. Skab konsensus i større grupper Fordi image boards ikke indeholder distraherende oplysninger om det endelige design bliver det lettere at opnå konsensus omkring kerne værdierne i projektet. 3. Involver flere mennesker i design processen Fordi image board ikke kræver særlige computerfærdigheder kan alle være med til at lave dem kunder/brugere. Dette fordrer samarbejde og reducerer risikoen for uenigheder. 4. Prototype hurtigt Jagten på perfection er spild af tid focuser på at få mange ideer. Image boards tillader en hurtig metoder til at visualisere ideer. 5. Undgå at lukke lort ud. Image boards er umiddelbare. De viser vejlederne (kunden) at I har tænkt over ideerne og faktisk lavet noget arbejde. Det skaber en visuel ramme man kan vende tilbage til når der skal træffes beslutninger. (er det ikke det et program kan?) Se også:

4 IMAGE boards 2 (Fire typer af image boards) 1. Lifestyle board 2. Mood board 3. Styling board (or theme board) 4. Usage board

5 IMAGE boards 3 (Fire typer af image boards) 1. Lifestyle board Billeder der repræsenterer kernekunder eller kernekundernes livsstil. Billederne bør vise kundens personlige og sociale værdier og kulturelle trend (herunder segment). Et Lifetyle board er idealistisk i dets portræt af kunderne og skal hjælpe med at udforske den fulde bredde af kerne kunderne. Lifestyle boardet bør være faktuelt og eventuelt lavet af kunderne selv fx gennem Cultural Probes med engangskamera.

6

7 IMAGE boards 5 (Fire typer af image boards) 2. Mood board Et Mood board er ofte afledt af et Lifestyle board og forsøger at fange værdierne af et produkt som vil appellere til de identificere kundetyper og det skal hjælpe til med at opbygge en fælles forestilling om forskellige stilistisk elementer og målsætninger. Et produkts mood er den indstilling, følelse eller sindstilstand som produktet fremkalder ved første øjekast fx blød og bekvemmelig, hård og knudret, forretningsagtig eller frivol. Billeder af produkter som har en lighed i enten form eller funktion med det foreslåede nye produkt BØR undgås.

8

9 IMAGE boards 7 (Fire typer af image boards) 3. Styling board (or theme board) Efter at have etableret de visuelle værdier er det en god ide at udforme et styling board med billeder af produkter eller produktegenskaber som fremstiller den tilsigtede stemning. Disse produkter bør komme fra en bred vifte af markeder og have forskellige funktioner.

10

11 IMAGE boards 9 (Fire typer af image boards) 4. Usage board Et Usage board omhandler produkter som anvendes på en tilsvarende måde eller anvender tilsvarende teknologi som der foreslåede nye produkt. Boardet kan også omhandle brugskonteksten eller omstændigheder som skal undersøges i forhold til brugen samtidig med at det er en god måde at fjerne forudindtagede opfattelser om produktets form.

12

13 Image boards 11 (nonsens)

14 skitsering 1 (rumlige betragtninger)

15 skitsering 2 (rumlige betragtninger)

16 skitsering 3 (rumlige betragtninger)

17 skitsering 4 (rumlige betragtninger)

18 skitsering 5 (rumlige betragtninger)

19 skitsering 6 (rumlige betragtninger)

20 Programvisualisering 1 (rumlige betragtninger)

21 Programvisualisering 2 (rumlige betragtninger)

22 Programvisualisering 3 (rumlige betragtninger)

23 Programvisualisering 4 (rumlige betragtninger)

24 Programvisualisering 5 (rumlige betragtninger)

25 Programvisualisering 6 (rumlige betragtninger)

26 Programvisualisering 7 (rumlige betragtninger)

27 DIAGRAM 1 (behovsspecifikation)

28 DIAGRAM 2 (behovsspecifikation)

29 ScenariePROGRAM Skoletid 2004 Helsinge 2004

30 PROGRAMMERING 1 Stikord til programskrivning: Indledning En kort definition/uddybning af projektideen, en forklaring på titlen og evt. forhistorie for projektet, opdraggiveren (imaginær eller virkelig). Anledningen til eller motivationen for projektet. SKRIV ALDRIG NOGET OM HVAD DU IKKE VIL LAVE KUN OM DET DER ER RELEVANT FOR DIN OPGAVE! Problemformulering En beskrivelse af hovedproblemerne i projektet (hvad vil I finde svar på/undersøge, hvilke dilemmaer kan I konstatere etc.). Hvad er den faglige udfordring ved at beskæftige sig med projektet? Hvad er der i vejen med de nuværende løsninger, eller hvilke mangler er der ved løsningerne? Problemformuleringen skal være kort og ikke foregribe evt. løsninger/svar, idet løsninger/svar sammen med den egentlige analyse hører hjemme i selve projektet. Problemformuleringen skal være åben nok til at den tillader den studerende at studere og udvikle et projekt igennem en studieproces og samtidig være stram nok til at det er realistisk at nå i mål. Problemformuleringen skal afgrænse projektet så det er tydeligt for læseren hvad det er der arbejdes med.

31 PROGRAMMERING 2 Stikord til programskrivning: Specifikations program Et program der går indtil benet. Hvad er det vi har med at gøre her? Hvad består opgaven i? Problem, hvad har andre gjort?, historisk baggrund, mål, formål, løsning, krav, ønsker og behov. Valg af metode, teori og tidsplan. Kort og præcist og uden omsvøb. Nyttig metode når der skal skrives tilbud til kunder. Essay Fri skriveform, hvor der arbejdes med at komme i dybden med en endnu ukendte løsningsrum til en given problemstilling eller mulighedsrum. Essayformen er velegnet hvor man vil diskutere andre løsninger, konflikter, synspunkter, ideologier etc. Essayprogrammer er små velskrevne sætstykker der perspektiverer projektet, dvs. en programform, som på engang peger tilbage på det eksisterende og frem på nye muligheder. En velegnet programform for den som er tryg ved at formulere sig skriftligt og som anser det som et nyttigt redskab ind i opgavens problematikker. Essayformen lægger op til en høj grad af refleksion over egen proces, rolle og projektets placering fx i forhold til andre projekter.

32 PROGRAMMERING 3 Stikord til programskrivning: Illustrationsprogram Formidlingsformen er på den ene side personlig, og på den anden side bærer den præg af en viden og et teoretisk grundlag, som læseren får indblik i via en kort tekst suppleret med en stemningsprægede visuelle fortolkninger. Et illustreret program kan opbygges af kollager, manipolerede fotos, skitser, diagrammer etc, der formidler sanseindtryk og iscenesatte situationer, som giver læseren en følelse af behov og ønsker. Et illustrationsprogram kan sammenlignes med image boards. Illustrationsprogrammer er velegnede til at skabe fælles fodslag om målgrupper, kunder, segmenter, designprofil. Illustrationsprogrammer består af nøje udvalgte illustrationer som kategoriseres og systematiseres. En stor del af processen handler om at lokalisere de illustrationer som kommunikerer ens egne intentioner over for andre. Scenarieprogram En måde at visualisere en idé, er at udarbejde scenarier for fremtidig brug og beskrive mulige sanseoplevelser som følge af løsningen m.m. Særligt de funktionelle, mekaniske eller æstetiske kvaliteter, som løsningen vil byde på, kan være lettere at formidle ved hjælpe af et illustreret materiale frem for at opstille dækkende udtryk i stift programformat. Arbejdet med scenarier kan også medvirke til at skabe en fælles præferenceramme for løsningen. Med udgangspunkt i fx de situationer, som et produkt skal indgår i, eller de begivenheder en bygning skal rumme, kan skribenten reflektere over brugen og de stemninger, der knytter sig situationerne.

33 PROGRAMMERING 4 Stikord til programskrivning: Visioner Visioner, omkring hvilke funktionelle, strukturelle og æstetiske kvaliteter projektets løsning vil tilbyde de kommende brugere, må gerne være grænseoverskridende. Hvorvidt I skal havde dette afsnit med afhænger af det valgte problem. Der stilles ikke krav om at I skal opfinde noget nyt. Et nyt blik på en kontekst kan bidrage til en ny forståelse af et givent problem, rum eller produkt. Enhver ny kontekst byder potentielt på nye muligheder og nye forståelser. Sæt jeres projekt I forbindelse med en kontekst hermed menes det fysiske rum, den menneskelige interaktion, en given situation etc. Målsætning Hvilke mål tilstræber I på baggrund af de beskrevne problemer? Målsætning beskriver ikke opgavens kvantitative indhold (som står under: indhold), men det kvalitative! Hvad er succeskriterierne for det færdige projekt? Den ideelle løsning beskrives ved hjælp af værdiladede udtryk. Er der specielle læringsmål, som projektgruppen ønsker at udvikle under designprocessen? (Dette punkt indebærer, at gruppen skal træffe til tider vanskelige beslutninger, men når der er konsensus omkring målsætning og evt. delmål, så er det et centralt instrument til at holde projektet på rette kurs). Indhold Struktureret liste over emner, der vil blive arbejdet med i projektet: hovedemner og delemner i prioritere trækkefølgen og evt. en kort uddybning af emnerne. Angivelse af bearbejdningsgrad, eksempelvis historisk overblik, abstrakt af de teorier man vil sammenligne samt detaljeret analyse. I punktet kan også indgå konturerne af de analyser og teorier, som forventes inddraget på baggrund af problemformulering og ved hjælp af fremgangsmåden. Se i kursusbeskrivelserne, hvilke teorier og analyseværktøjer semesteret byder på.

34 PROGRAMMERING 5 Stikord til programskrivning: Fremgangsmåde Metodevalget, dvs. de metoder, der tænkes anvendt til at angribe problemet med, kan have betydning for resultatet. Med metodevalg tænkes på fx prognoseværktøjer, dataindsamling, interview og besøg hos virksomhed, statistik m.v. Metodevalg omhandler de forskningsmæssige metoder, I anvender, ikke eventuelle metoder hvis anvendelse eller gyldighed I undersøger. Sidstnævnte skal omtales under problemformuleringen. I redegørelsen for fremgangsmåden skal også indgå en stillingtagen til, hvilke af de metoder, som I har erfaret på tidlige semestre, I vil bruge fx brainstorm, mindmap, empiriske undersøgelser, associationsteknik m.m. Under fremgangsmåde skal I redegøre for, hvorledes I vil bringe indholdet af grundkurserne i anvendelse. Afgrænsning For forståelsen og bedømmelsen af projektet er det vigtigt klart at definere, hvad der ligger inden for projektets rammer, og hvad der ligger udenfor. De dele, som I afgrænser jer fra, kan være mindre relevante, eller for krævende at opnå kendskab til og/eller behandle ordentligt inden for tidsrammen. Evt. forudsætninger/præmisser Det er oftest nødvendigt at beskrive en særlig vinkel, der kan lægges på projektet eller særlige forudsætninger for arbejdet med projektet. Det kan fx være, at projektet bygger på materiale, der ikke er fuldstændigt, men er det eneste, I har adgang til, eller at I forudsætter, at visse dele af projektet skal løses af andre faggrupper.

35 PROGRAMMERING 6 Stikord til programskrivning: Tids- og aktivitetsplan Lav en strategi for projektets gennemførelse. Det giver overblik over, hvilke aktiviteter I skal igennem. Eksempelvis opstilling af scenarier, testinterview, statistikbearbejdning, vurderingen af konsekvenserne af at drage slutninger ud fra mangelfulde eller usikre informationer og diskussion af om eksempelvis en teknisk forsvarlig løsning også er etisk forsvarlig m.m. Hvem arbejder hvornår? hvornår skal plancher og program til tryk, få bestil tid etc.? Hvem har ansvar for hvad? Aflevering Afsnittet aflevering skal beskrive projektgruppens konkrete materiale til dokumentation af processen og løsningen. Gruppen skal her redegøre for dens overordnede forståelse af design i bredeste forstand, såvel som løsningens designmæssige kvalitet og formidling af løsningen gennem tegning, skrift og fysiske og/eller digitale modeller. Gennem udviklingen af programmet fastlægges metoder til dataindsamling og analysemuligheder. Relevante teorier kan inddrages som grundlag for diskussion og perspektiv, og fasen skal betragtes som opbyggende og vejledende i forhold til resten af forløbet. Afleveringen af programmet sker officielt i januar sammen med refleksionsarket. Men inden da skal programmet godkendes af vejlederne i november måned.

36 EKSEMPLER

37 13 tips. 1. Det gode projekt har kun ét argument, undersøger kun ét problem OG har kun ét fokus. 2. Beskriv hvad du forventer af hver designfase hvilke redskaber, hvilke metoder, hvordan virker de (styrker og svagheder), forventede resultater 3. Fortæl mig kun om processen og de anvendte metoder hvis det har relevans for projektets resultater 4. Brug henvisninger du står på skuldrene af andre 5. Pas på postulater, generaliseringer og subjektive vurderinger 6. Vær nøgtern og præcis 7. Vær realistisk - lov ikke noget du ikke kan holde 8. Forklar altid anvendte begreber hvis du ikke kan forklare dem så drop dem 9. Lav tidsplaner, revider, hold altid en deadline 10. Start med at lave plancher hvad vil du formidle? 11. Forudsæt, at jeg ingenting ved (heller ikke om arkitekturens referencer) 12. Jeg er ligeglad med hvad du finder interessant hvorfor er dit projekt interessant for mig? 13. Tænk på aktiviteter og det sociale rum frem for kun på (tekniske) funktioner og fysiske rum

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring - det sete afhænger af perspektivet INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING 4 AAU STUDIEFORM 5 Studieording

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som [ Evalueringshåndbogen CMK 1] 2011 INSPIRATION TIL EVALUERING I DIN UNDERVISNING TEST OG PRØVER Test og prøver bruges som bekendt ofte afsluttende på et forløb (summativ evaluering), som fx grundforløbseksamen,

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen 3: Principper for brugervenlighed Brugervenlighed handler om at bygge bro mellem teknologiens muligheder og vores evne til at udnytte den. Jo hurtigere og bedre viden overføres, jo mere brugervenlig kan

Læs mere

Projektforløbet Fra start til slut

Projektforløbet Fra start til slut Projektforløbet Fra start til slut 1 1 Indledning Hvad er et projekt? Et projekt er en arbejdsform, som bruges i virksomheder og institutioner, når udgangspunktet for en opgave er kompliceret og uoverskuelig,

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 INDKREDSNING AF PROBLEM... 4 Problemformulering... 6 Strategisk platform... 6 TEORIVALG... 7 PROJEKTETS OPBYGNING... 7 Temarammeredegørelse... 9 METODE... 11 HERMENEUTIK...

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1.0 Projektrapportens rammer

1.0 Projektrapportens rammer 1.0 Projektrapportens rammer 1.1 Indledning Roskilde Festival (herefter kaldet RF) opstod i 1971, hvor to gymnasieelever startede festivalen, der dengang hed Sound Festival. Det første år varede festivalen

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Progression og stilladsering

Progression og stilladsering D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Progression og stilladsering Forsøgs- og udviklingsprojekter vedr. skriftlighed i de gymnasiale uddannelser 2011-12

Læs mere