Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn."

Transkript

1 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: Fax: X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk J.nr.: 97-33/ MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. Skagen Kommune har den 5. november 2001 endeligt vedtaget lokalplan nr. 170-E (Egentligt erhverv, Skagen Havn). En række omboende har påklaget lokalplanens tilvejebringelse til Naturklagenævnet. Lokalplanen omfatter matr.nr. 573 ax og dele af matr.nr. 573 cn og 573 co, alle Skagen Bygrunde. Der er tale om et byzoneareal på ca m 2, beliggende i det nordøstlige hjørne af Skagen Havn og langs Østre Strandvej. Mod nordvest og nordøst grænser arealet op til et fredet klitområde. I lokalplanens redegørelse er bl.a. anført følgende: Denne lokalplan har baggrund i et konkret behov for en større udvidelse af en erhvervsvirksomhed til fiskeforarbejdning. Virksomheden er beliggende tæt op ad bymæssig bebyggelse, hvilket uundgåeligt stiller særlige krav både til virksomhedens emissionsforhold og bebyggelsens arkitektoniske udformning.

2 Kommuneplanens lokalplanrammer for området foreskriver, at områdets erhvervsbygninger med hensyn til udformning og materialevalg skal godkendes på grundlag af SMÆK-E værdierne sundhed, miljø, æstetik, kvalitet og etik. Særligt fremhæves det, at byggeri langs Østre og Vestre Strandvej skal tilpasses byens arkitektur. Det er dog hverken muligt eller ønskeligt, at proportioner eller materialer som hidrører fra Skagens typiske småhustradition søges overført til en moderne produktionsbygning. Byrådet efterlyser tværtimod, at kvalitetsbevidsthed og nytænkning fører til et industribyggeri, som kan sætte en god standard for de kommende byggerier på havnen ikke mindst set i forhold til den planlagte havneudvidelse. Derfor understreges det, at æstetik også skal opfattes som en funktion. Lokalplanen skal søge at sikre et arkitektonisk ambitionsniveau i byggeriets udformning, der står i forhold til byggeriets eksponerede beliggenhed på grænsen mellem Skagen by og Skagen Havn. Under overskriften Kystnærhedszonen indeholder lokalplanens redegørelse følgende afsnit om visualisering, der er identisk med et tilsvarende afsnit i det offentliggjorte forslag til lokalplan: Lokalplanområdet omfatter udelukkende erhvervsområde beliggende i byzone. I forbindelse med kommuneplanrammernes vedtagelse, hvor området blev udlagt til lokalt erhverv, gjorde byrådet sig overvejelser om områdets fremtidige visuelle påvirkning af kystlandskabet. Ved den lejlighed fandt byrådet ikke, at der ville ske væsentlige ændringer. Ved områdets overgang til i stedet egentlig erhverv er byrådets holdning herom uændret. I tilknytning til dette afsnit er der i redegørelsen indsat tre skitser af den fremtidige bygningsprofil dvs. to tværsnit af bebyggelsen med tilhørende tværsnit af den fredede klit og to udvalgte boliger på Østre Strandvej (set fra sydvest) samt ét længdesnit af bebyggelsen med tilhørende længdesnit af den fredede klit (set fra nordvest). Hertil kommer yderligere to skitser med betegnelsen Forslag til facader set fra Østre Strandvej, bestående af to længdesnit af dele af bebyggelsen med tilhørende længdesnit af den fredede klit (set fra nordvest). Lokalplanen har til formål, at sikre områdets udnyttelse til havnerelateret erhverv, at sikre en arkitektonisk kvalitet i byggeriets udformning, der står i forhold til byggeriets eksponerede beliggenhed på grænsen mellem Skagen by og Skagen Havn, at sikre at byggeriets udformning og materialevalg er i overensstemmelse med kommuneplanens Agenda 21 målsætning (lokalplanens 1). Ifølge lokalplanens 7.1 må bebyggelsesprocenten ikke overstige 110, og opholdsarealer skal udgøre mindst 10 % af bruttoetagemeterarealet.

3 Lokalplanområdet er opdelt i to byggefelter (A og B). Opdelingen er foretaget parallelt med Østre Strandvej, og tættest herved ligger byggefelt A. I lokalplanens 7.3 er der fastsat maksimale bygningshøjder på 6 meter for byggefelt A og 8,5 meter for byggefelt B. Disse højder gælder også for bebyggelse, der opføres i skel. Ifølge bestemmelsen kan byrådet dog tillade at dele af en bygning opføres med større højde, når særlige hensyn til virksomhedens produktion nødvendiggør det. Klagerne har navnlig anført, at den af kommunen foretagne visualisering ikke er fyldestgørende. Til dette klagepunkt har kommunen bemærket følgende: Lokalplanområdet er i Skagen kommuneplan 97 udlagt til lokalt erhvervsområde, forbeholdt havne- og fiskerivirksomhed. Ifølge kommuneplanrammerne må bebyggelse i lokalt erhvervsområde opføres i max. 2 etager og max. 8,5 m højt. Bebyggelsesprocenten må højst være 110. I egentligt erhvervsområde må bygningshøjden være max. 15 m. I forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen og tilhørende kommuneplantillæg ændredes områdets status fra lokalt erhvervsområde til egentligt erhvervsområde. Ændringen har alene en anvendelsesmæssig betydning, men får ikke betydning for bebyggelsens visuelle udtryk. Bebyggelsen langs med Østre Strandvej kan som udgangspunkt kun opføres i max. 6 meters højde, hvilket er en skærpelse både i forhold til kommuneplanrammerne for området og i forhold til det først fremlagte lokalplanforslag. Afgrænsningen af havneområdet mod øst har været kendt og planlagt i en lang årrække og underlagt gældende offentlighedsregler. Det gælder også områdets nærhed til kultur- og bygningsværdierne i byen og i særdeleshed langs Østre Strandvej, og det gælder områdets beliggenhed ved Sønderstrandfredningen. Det er kommunens opfattelse, at der med byggeriets begrænsede bygningshøjder er taget højde herfor. Kommunen er også af den opfattelse, at der med den visuelle fremstilling af bebyggelsen på siderne 4 og 5 er gjort tilstrækkeligt rede for byggeriets fremtræden i kystnærhedszonen og påvirkningen af de kystnære omgivelser, jf. planlovens 16, stk. 4. Illustrationerne viser to tværsnit og ét længdesnit af bebyggelsen langs Østre Strandvej, herunder bebyggelsen set i forhold til de eksisterende huse på Østre Strandvej og den fredede klit. Desuden vises to forstørrede længdeudsnit af bebyggelsen langs Østre Strandvej. I forbindelse med kommenteringen af klagerne har kommunen henvist til Nordjyllands Amt afgørelse af 6. februar 2002 om, at etablering af en kølerumsbygning på ejendommen ikke kræver tilvejebringelse af regionplanretningslinier med tilhørende VVM-redegørelse.

4 Amtets VVM-afgørelse har også været påklaget til Naturklagenævnet, som den 8. november 2002 traf afgørelse om ikke at give klagerne medhold (Naturklagenævnets j.nr / ). Af denne klagesag fremgår, at den omhandlede kølerumsbygning består af 4 sammenhængende kølerum og samlet vil blive ca. 100 m lang (langs Østre Strandvej), m bred og 6 m høj. Bygningen agtes opført op til ejendommens skel mod det fredede klitareal, som ejendommen grænser op til mod nordvest og nordøst. Til belysning af bebyggelsens visuelle påvirkning af kysten har kommunen - som supplement til de først afgivne bemærkninger - fremsendt en serie fotos af området, ledsaget af kortfattede beskrivelser. Disse fotos er taget i retning mod lokalplanområdet fra henholdsvis sydøst, øst og nordøst. Til fotoserien hører endvidere et oversigtskort, hvorpå kommunen har angivet, at den eksisterende bebyggelse sydøst for lokalplanområdet (mod vandet) i højde varierer fra 7 til 13 m. To af klagerne har ligeledes fremsendt fotoserier fra området. Naturklagenævnets sekretariat har besigtiget området. Afgørelse I sagens afgørelse har deltaget samtlige Naturklagenævnets 10 medlemmer: Lars Busck (formand), Ole Pilgaard Andersen, Marie-Louise Andreasen, Peter Christensen, Henning Grove, Leif Hermann, Mogens Mikkelsen, Jens Steffensen, Poul Søgaard og Jens Vibjerg. Efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4, kan der til Naturklagenævnet alene klages over retlige spørgsmål i forbindelse med en kommunes tilvejebringelse af en lokalplan. Naturklagenævnet kan således ikke tage stilling til hensigtsmæssigheden af lokalplan nr. 170-E, herunder i forhold til klagernes interesser, men skal alene afgøre, om lokalplanen er tilvejebragt i overensstemmelse med det i planloven fastsatte. Lokalplanområdet ligger i den kystnære del af byzonen og er derfor omfattet af planlovens 16, stk. 4. Efter denne bestemmelse skal der i redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, gøres rede for påvirkningen, og såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Af lovbemærkningerne til planlovens 16, stk. 4, fremgår bl.a.:

5 I byzonerne er det kun nødvendigt at foretage en visuel vurdering, når der er tale om en reel påvirkning af kysten. Dette indebærer, at det i en tæt og sammenhængende bystruktur kun er for de dele af byen, der opleves som en del af kysten, der skal foretages en visualisering. Det vil i almindelighed dreje sig om byens kyst- eller havnefront, fjordlandskabet og eventuelle åbne landskabskiler og byrum med direkte kontakt til kysten. Når der i henhold til bestemmelserne i 16, skal redegøres for den visuelle påvirkning af omgivelserne, skal lokalplanforslagets redegørelse oplyse om projektets visuelle påvirkning af kystlandskabet, så det er muligt at vurdere forslaget i forhold til det overordnede formål, at sikre kystområdernes landskabelige karakter. Oplysning om den visuelle påvirkning af omgivelserne bør normalt ske ved en visuel gengivelse af kystområdet med det påtænkte byggeri/anlæg. Formen og karakteren af oplysningerne må afhænge af lokaliseringen af lokalplanområdet, områdets karakter og tilknytning til kystlandskabet og hvilket anlæg, der er tale om. Det medfører som hovedregel større krav til oplysningerne om påvirkningen af omgivelserne, jo tættere lokalplanområdets tilknytning til vandet eller havneområdet er. Kravet om oplysning om den visuelle påvirkning af omgivelserne vil dog i en række tilfælde være opfyldt, ved at det i lokalplanforslagets redegørelsesdel dokumenteres, at bebyggelsen/anlægget ikke har visuel påvirkning af kystlandskabet. I redegørelsen til det offentliggjorte forslag til lokalplan nr. 170-E er der henvist til, at byrådet i forbindelse med vedtagelsen af kommuneplanrammerne, hvor området blev udlagt til lokalt erhverv, gjorde sig overvejelser om områdets fremtidige visuelle påvirkning af kystlandskabet, at byrådet ved den lejlighed ikke fandt, at der ville ske væsentlige ændringer, og at denne holdning er uændret ved områdets overgang til egentligt erhverv. Disse oplysninger er ledsaget af i alt 5 skitser af den fremtidige bebyggelse, der hovedsagelig illustrerer selve bebyggelsen og kun i meget begrænset omfang giver et indtryk af, hvordan bebyggelsen visuelt vil påvirke omgivelserne. Naturklagenævnet finder på den baggrund ikke, at forslaget til lokalplan nr. 170-E opfylder kravet i planlovens 16, stk. 4, om en redegørelse for den visuelle kysten påvirkning af kysten, ligesom det heller ikke ses dokumenteret, at den bebyggelse, som lokalplanen skal muliggøre, ikke vil medføre en sådan visuel påvirkning.

6 Bestemmelsen i 16, stk. 4, er ifølge lovbemærkningerne indsat i planloven af hensyn til offentlighedens mulighed for at vurdere et forslag til lokalplan i et kystnært område, således at offentligheden får bedre mulighed for at deltage i debatten om kystlandskabets anvendelse. Planlovens 16, stk. 4, må således betragtes som en væsentlig tilblivelsesforskrift. Under henvisning hertil samt til lokalplanområdets beliggenhed og karakter finder Naturklagenævnet, at overtrædelsen af lovbestemmelsen må medføre ugyldighed. Skagen Kommunes lokalplan nr. 170-E (Egentligt erhverv, Skagen Havn) anses herefter for ugyldig. På Naturklagenævnets vegne Mikkel Sandvad Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. planlovens 58, stk. 3. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens 62, stk. 1.

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. september 2004 J.nr.: 03-31/800-0085 AGS Delafgørelse i

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010 Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN 10.03-05.05.2010 Forslag til kommuneplantillæg 3-2009 for Haderslev

Læs mere

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Vordingborg februar 2013 Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé:

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden 8. januar til 5. marts 2014. Der er modtaget følgende indsigelser, som gengives i resumé: Hvidbog Indsigelser til Tillæg 2009.12 og lokalplanforslag 565 for énfamiliehus på Fiskopvej 35. Endelig vedtagelse med forslag til rettelser/imødekommelse af indsigelser. Lokalplanforslaget har været

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinært møde Dato 16. august 2012 Tid 16:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

FORSLAG. Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør. Lokalplan nr. 13-002 Juni 2015

FORSLAG. Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør. Lokalplan nr. 13-002 Juni 2015 Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør Juni 2015 Fremlæggelse Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner kan udarbejdes,

Læs mere

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse.

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. marts 2013 J.nr.: NMK-31-00774 Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere