Netreferat af møde i Akademiraadet onsdag den 18. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netreferat af møde i Akademiraadet onsdag den 18. marts 2015"

Transkript

1 net-ref. Kort orientering og godkendelse af forretningsorden Valg af formand Valg af næstformand Valg af formænd for rådets faggrupper Valg af dirigent og vicedirigent for Akademiet og rådet Udkast til mødeplan for det kommende Akademiår Nedsættelse af udvalg og arbejdsgrupper Udpegelse af repræsentant (billedkunstner) til bestyrelsen for Det Jyske Kunstakademi Indstilling af repræsentant (billedkunstner) til Statens Værksteder for Kunst, Områdeudvalget for Billedkunst Indstilling af repræsentant (arkitekt) til Det Særlige Bygningssyn Evaluering af og opfølgning på akademimødet den 4. marts 2015 Orientering og evt. opfølgning på møde med Bygst om prækvalifikationen af de kgl. bygningsinspektører Seneste Nyt Meddelelser Netreferat af møde i Akademiraadet onsdag den 18. marts 2015 Til stede: Arkitekterne: Merete Ahnfeldt-Mollerup, Louis Becker, Rikke Juul Gram, Johnny Svendborg og David Zahle. Billedkunstnerne: Milena Bonifacini, Ruth Campau, Astrid Kruse Jensen, Marianne Jørgensen og Heine Skjerning. Afbud: Jan Christiansen og Yvette Brackman. Referent: Anne Marie Nehammer. Kort orientering og godkendelse af forretningsorden Der blev givet en kort introduktion til hvervet som medlem af rådet og bl.a. henvist til rådets hjemmeside, hvor de fleste informationer om Akademiet/rådet er tilgængelige. Udkast til rådets forretningsorden blev godkendt uden bemærkninger. Valg af formand Johnny Svendborg blev genvalgt for 2 år. Valg af næstformand Milena Bonifacini blev genvalgt for 2 år. Valg af formænd for rådets faggrupper Jan Christiansen og Heine Skjerning blev valgt til faggruppeformænd. De to faggruppeformænd, formanden og næstformanden udgør Akademiraadets forretningsudvalg. Valg af dirigent og vicedirigent for Akademiet og rådet Milena Bonifacini blev valgt til dirigent og Rikke Juul Gran Gram til vicedirigent. Udkast til mødeplan for det kommende Akademiår Mødeplanen blev vedtaget. Se datoerne:

2 2 Nedsættelse af udvalg og arbejdsgrupper Udvalget for Kirkekunst Viera Collaro blev genvalgt for 6 år.viera var den eneste, der var på valg i år. Stipendie- og Legatudvalget Stipendie- og Legatudvalget holder ét møde årligt, planlagt til tirsdag den 3. november 2015, hvor de gennemgår de indkomne ansøgninger til rådets rejse- og understøttelseslegater og det årlige rejsestipendium samt indstiller modtagere til rådets godkendelse. Rådet pegede på Marianne Jørgensen, Astrid Kruse og Rikke Juul Gram samt Yvette Brackman (suppl.) og besluttede at bede Juryen om at udpege to billedkunstnere samt en billedkunstsuppleant til udvalget. Udpegelse af repræsentant (billedkunstner) til bestyrelsen for Det Jyske Kunstakademi Rådet genudpegede Eva Koch for perioden 1. juni 2015 frem til 31. maj Indstilling af repræsentant (billedkunstner) til Statens Værksteder for Kunst, Områdeudvalget for Billedkunst Rådet pegede på Anja Franke og Emil Salto samt alternative kandidater, såfremt de pågældende ikke kan påtage sig hvervet. Udpegelse af repræsentant (billedkunstner) til bestyrelsen for Aage og Yelva Nimbs Fond Rådet pegede på Sophia Kalkau som repræsentant og Jørgen Carlo Larsen som suppleant fra til Indstilling af repræsentant (arkitekt) til Det Særlige Bygningssyn Rådet pegede på Dorte Mandrup Poulsen samt Peder Elgaard for perioden 1. august 2015 til 31. juli Evaluering af og opfølgning på akademimødet den 4. marts 2015 Kl Velkomst ved præsident Johnny Svendborg Kl : Sektionsmøder, hvor der bl.a. blev valgt rådsmedlemmer og suppleanter til Akademiraadet pr. 1. april Kl : Fællesmøde, hvor faggruppeformændene meddelte, hvem der var udpeget som medlemmer og suppleanter af Akademiraadet, samt præsentation af rådets foreløbige Æstetiske vision for Danmark mm. Kl : Middag i Kunsthal Charlottenborgs Café. Arkitektsektionen havde valgt følgende medlemmer/suppleanter til rådet: Merete Ahnfeldt- Mollerup, Louis Becker og Jan Christiansen samt suppleanterne Johan Adam Linneballe og Erik Brandt Dam. Billedkunstsektionen havde valgt følgende medlemmer/suppleanter til rådet: Milena Bonifacini, Ruth Campau, Marianne Jørgensen samt suppleanterne Gunnar Bay og Mette Ussing. Akademiraadets sammensætning pr er herefter følgende: Arkitekterne: Valgt til 2016: Johnny Svendborg, Rikke Juul Gram og David Zahle samt suppleant Anders Abraham. Valgt til 2017: Merete Ahnfeldt- Mollerup, Louis Becker og Jan Christiansen samt suppleanterne Johan Adam Linneballe og Erik Brandt Dam. Billedkunstnerne: Valgt til 2016: Yvette Brackman, Astrid Kruse Jensen og Heine Skjerning samt suppleant Susan Hinnum. Valgt til 2017: Milena Bonifacini, Ruth Campau og Marianne Jørgensen samt suppleanterne Gunnar Bay og Mette Ussing. Referat fra mødet er under udarbejdelse. Rådet evaluerede akademimødet og udtrykte glæde over, at der var kommet så mange positive tilkendegivelser vedrørende mødet.

3 3 Rådet arbejder videre med udkastet til den Æstetiske vision for Danmark inden udsendelse til Akademiets medlemmer, desuden skal rådet have afklaret, hvordan akademiets medlemmer skal inddrages i det videre forløb mht. de enkelte hovedemner i visionen. Orientering og evt. opfølgning på møde med Bygst om prækvalifikationen af de kgl. bygningsinspektører Johnny Svendborg og Louis Becker havde samme dag som rådsmødet holdt møde med Bygst, kontorchef for jura, Bo kobber Petersen, projektleder Morten Lyndrup og jurist Maja Wohlfeldt om rådets kommende prækvalifikation af de kgl. bygningsinspektører Johnny og Louis orienterede om mødet, hvor de, efter Bygsts præsentation af kommende rammeaftale for perioden, havde pointeret den fare for svækkelse af den faglige kvalitet, der ligger i strukturen for rammeaftalen. Rådet besluttede herefter at rette en skriftlig henvendelse til Bygst angående dette. Seneste Nyt Rådet drøftede kort følgende emner: Storcentre, Århus Havn og Lejerbos privatisering af havnekajen på Strandgade, og det blev tilkendegivet, at de kan evt. kan bruges som eksempler i Den Æstetiske Vision. Meddelelser Akademiraadets årsrapport 2014 Udkast til Akademiraadets årsrapport 2014 er sendt til Kulturministeriets departement den 2. marts Rapporten er nu godkendt og ligger på hjemmesiden: Kulturministeriets arkitekturpris og konference 2015 Johnny Svendborg er udpeget som formand for bedømmelsesudvalget af kulturministeren. Som led i udmøntningen af regeringens arkitekturpolitik Mennesker i centrum afholder Kulturministeriet konference om kommunale arkitekturpolitikker og uddeler for første gang i 2015 en arkitekturpris. Prisen er indstiftet i samarbejde med arkitektstandens organisationer. Prisen retter sig i år mod landets kommuner. Nu kan alle danske kommuner indstille sig selv eller andre kommuner til at vinde en nyindstiftet arkitekturpris. I år uddeles arkitekturprisen til den kommune, som har eller er i færd med at udfærdige, den bedste kommunale arkitekturpolitik. Alle landets 98 kommuner inviteres til at indstille sig selv eller andre kommuner til prisen. Det er dog kun de kommuner, som har eller er i gang med en arkitekturpolitik, som kan indstilles. Frist for indstillinger var den 20. februar Bedømmelseskriterier Ved bedømmelsen af de kommunale arkitekturpolitikker vil der ud fra en helhedsorienteret bedømmelse blive lagt vægt på, i hvor høj grad arkitekturpolitikkerne opfylder kriterier indenfor følgende parametre: Udvikling og fastholdelse af arkitektonisk kvalitet Inddragende proces i udviklingen af politikken Implementering af arkitekturpolitikken Forankring i kommunerne. Bedømmelsesudvalget: Bedømmelsesudvalget består af repræsentanter fra Akademiraadet, Danske arkitektvirksomheder, Akademisk Arkitektforening, Dansk Arkitektur Center, Statens Kunstfonds Legat- og projektstøt-teudvalg for Arkitektur samt KL. Konferencen afholdes den 26. marts i år. Arkitekturfestival i Aarhus den marts 2015 Ny arkitektskole. Torsdag 19. marts åbner festivalen i Aarhus. Det foregår i Arkitektskolens udstillingsbygning kl , hvor festivaldirektør Josephine Michau og rektor Torben Nielsen byder velkommen med film og debat om arkitektur og skolens rolle i Aarhus.

4 4 Skolen rykker i nær fremtid ned på Godsbanearealet, og et panel bestående af borgmester Jacob Bundsgaard (S), akademirådsformand Johnny Svendborg, formand for Danske Arkitektvirksomheder Kolja Nielsen, stadsarkitekt Stephen Willacy samt Arkitektskolens rektor Torben Nielsen vil diskutere, hvad opførelsen af en ny arkitektskole kommer til at betyde for byen og arkitektfaget. En international konkurrence om den kommende arkitektskole vil blive udskrevet om kort tid. Landskabsudvalgets artikel publiceret i Arkitekten 03, marts 2015 Landskabsudvalgets artikel Store ændringer kræver stor omtanke om placering af vindmøller og byggeri nær kysten, der er skrevet af Heine Skjerning og Hanne Bat Finke, er bragt i det seneste nummer af Arkitekten 03, marts Den lægges på hjemmesiden, fanen Landskab. Ny Storstrømsbro får en pylon, som anbefalet af Akademiraadet Den grønne forligskreds (regeringen, V, K, SF, DF og LA) har i dag besluttet, at Vejdirektoratet kan gå videre med anlægget af en ny Storstrømsbro til 4,2 mia. kr., som finansieres af Infrastrukturfonden. 11. marts 2015 Storstrømsbroen, der anlægges over Storstrømmen mellem Masnedø og Falster, bliver 4 km lang og får en samlet bredde på ca. 24 meter. Broen anlægges med en kombineret vej- og dobbeltsporet jernbane og en dobbeltrettet fælles cykel/gangsti. - Storstrømsbroen er en vigtig del af jernbanekorridoren, da en stor mængde passager- og godstog mellem Skandinavien og Centraleuropa bliver ført over Storstrømsbroen, når Femern Bælt-forbindelsen åbner, udtaler transportminister Magnus Heunicke. Forligskredsen har på dagens møde også besluttet, at broen skal udformes som en skråstagsbro med en pylon frem for en bjælkebro, der også har været i høring. En bro med pylon har fået stor opbakning i høringssvarene fra borgere og fra to berørte kommuner. Akademiraadet, hvis opgave er at rådgive staten i kunstneriske spørgsmål, har i deres høringssvar ligeledes anbefalet skråstagsbroen og udtalt: Tværsnittet har gode slanke proportioner, og pylonerne fremstår med fin graciøsitet og som en betydelig smukkere markering af et særligt sted på broen. I kontrast til horisont og kurve opstår et sted - og ikke blot en bevægelse. Visualisering: Vejdirektoratet

5 5 Vejdirektoratet har i sin indstilling til forligskredsen anbefalet pylonløsningen ud fra en samlet vurdering af de lokale høringssvar, broens funktion, design og landskabelige indpasning. - Vi har i forligskredsen drøftet Vejdirektoratets oplæg, og der har vi noteret os et stort lokalt ønske om en skråtagsbro, og at Akademiraadet ligeledes anbefaler modellen med pylon. Jeg tror også, at en bro med en pylon kan blive et flot vartegn for området, siger transportminister Magnus Heunicke. Storstrømsbroen kan stå færdig i slutningen af 2021 samtidig med Femern Bælt-projektet, men i lyset af forsinkelsen af landanlæggene på tysk side vil en senere færdiggørelse blive overvejet. Udvalgsmøder mm. siden sidste rådsmøde Landskabsudvalget har afholdt et symposium den 20. februar Juryen har holdt møde den 24. februar Akademiet har holdt møde den 4. marts. Udvalget for Kirkekunst har holdt møde den 10. marts *********

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

Deltagere. 22. 23. november 2014

Deltagere. 22. 23. november 2014 Deltagere SLS-Bestyrelsen Sanne Fuglsang Nyquist, formand Morten Lendal Petersen, næstformand Anne Møller Christoffersen, FU Martin Locht Pedersen, FU Rune Bruun Brodersen, FU SLS-DST Marie Kofoed Hutters

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund GENERALFORSAMLING 2009 Billedkunstnernes Forbund Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Lørdag den 7. november 2009, kl. 14.00-18.00 Gammel Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Strandgade 27

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

By og Land Halsnæs 2015-03-26 Side 1 af 7

By og Land Halsnæs 2015-03-26 Side 1 af 7 By og Land Halsnæs 2015-03-26 Side 1 af 7 BERETNING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 26-03-2015 Generalforsamling den 18. marts 2014 Årets første arrangement fandt sted den 18. marts, hvor vi holdt generalforsamling.

Læs mere

Møde 1-2015. Fredensborg Seniorråd. Fredag den 9. januar 2015 kl. 09:00 13:00. Kontrabassen, Fredensborg Rådhus

Møde 1-2015. Fredensborg Seniorråd. Fredag den 9. januar 2015 kl. 09:00 13:00. Kontrabassen, Fredensborg Rådhus Opdateret: 11. januar 2015 REFERAT Møde 1-2015 Fredensborg Seniorråd Fredag den 9. januar 2015 kl. 09:00 13:00 Kontrabassen, Fredensborg Rådhus Til stede: Anette Lewinsky, Anders Kopping, Josée Linnemann,

Læs mere

FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN

FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN FORORD HÅNDBOG 2014-2015 nes Forbund Redaktion: Vibeke Rostrup Bøyesen, Klaus Pedersen, Miriam Katz Illustrationer: Elisabeth Bergsøe www.elisabeth-bergsoe.dk Grafisk design: Julie Asmussen www.julieasmussen.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Onsdag d. 2. februar 2011 Afbud fra Erling Høholt, Gudi Skovmose, Esther Hansen, Jytte Madsen. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Sager

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg. Referat af Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg. Referat af Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg Referat af Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00 Håndværkerhuset 1. Generalforsamlingen, som havde 12 deltagere, valgte på næstformand

Læs mere

Vi har brug for, at du spreder oplysninger

Vi har brug for, at du spreder oplysninger Netværk også i agurketiden Så er MedlemsNyt på banen igen efter en forrygende sommerferie med masser af sol og varme. Som du nok ved, har vi haft åbent her på kontoret hver dag hen over sommeren. Trods

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND. Odder. afdeling. social bolig trafik - et samfund for alle

DANSK HANDICAP FORBUND. Odder. afdeling. social bolig trafik - et samfund for alle DANSK HANDICAP FORBUND Odder afdeling social bolig trafik - et samfund for alle 17. årgang Januar kvartal 2006 2 Hjælp til handicappede elever SKOLE: Behov for handicaplift, udgang og toilet på tre forskellige

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 2. RÅDSMØDE. Dato: 19. juli 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/076 88 Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 18. juni 2010 kl. 10.00 16.00 Tilstedeværende:

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat Handicaprådet 20.01.2009 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 20.01.2009 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 20.01.2009 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentege Punkter på åbent møde: 1. Indtræden af medlem samt valg af næstformand...1

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere