HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN. UDBUD HALSSKOV HAVN den 16. November 2006 UDSIGTSBYEN KANALBYEN HUSBÅDSBYEN. C.F. MØLLER arkitektfirmaet LUND GRUPPEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN. UDBUD HALSSKOV HAVN den 16. November 2006 UDSIGTSBYEN KANALBYEN HUSBÅDSBYEN. C.F. MØLLER arkitektfirmaet LUND GRUPPEN"

Transkript

1 HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN UDBUD HALSSKOV HAVN den 16. November 2006 UDSIGTSBYEN KANALBYEN HUSBÅDSBYEN

2 VISUALISERING AF HALSSKOV MARITIME BY HALSSKOV MARITIME BY HORISONTEN + + = Den forslåede bebyggelsesplan for Halsskov Færgehavn Udsigtsbyen, Kanalbyen og Husbådebyen tager afsæt i og indarbejder intentionerne og retningslinier fra delområdernes lokalplaner og designmanualen. Ved at inddrage og gentænke dele af de eksisterende strukturer og landskaber sigtes samtidigt mod en fremsynet bevarings- og revitaliseringsstrategi, eksempelvis som i Ruhrområdet, hvor æstetiseringen og genanvendelsen af efterladte industriområder har givet hele regionen et nyt afsæt. Målet er at skabe en kvalitativ og arkitektonisk markant bebyggelse der yder den gunstige orientering og udsigterne fuld retfærdighed. De foreslåede bygningskroppe er af en oversigtlig størrelse, både hvad angår boligantal, adgangsforhold og deres placering i landskabet. De udgøres af en række forskellige typer, som dog er beslægtede via en harmonisk proportionering af facader og etageplaner, således at planens helhed understreges af elegante, individuelle enkeltdele. Det er også målet at tilføre byen en række varierede offentlige rum, der med deres karakter giver delområderne en selvstændig identitet. Som led i dette er det således også tanken i et vist omfang at bevare spor og monumenter fra færgehavnen, og transformere dem til aktive elementer i bylivet. Sådanne elementer kan netop være det, der med deres vejrbidte overflader, patina eller duft kan gøre en forskel, og lade det nye boligområde fremstå som et særegent sted, med en aflæselig og spændende historie som adskiller det fra andre konverteringer af fritids- eller erhvervshavne i Danmark. Samlet set vil færgehavnen blive transformeret til et nyt oplevelsesrigt arkipelag af bolig, fritid og erhverv: Med afsæt i fortidens rå trafikhavn så at sige med danmarkshistorien i ryggen - skabes centralt i Danmark et mangfoldigt mix af nye anvendelsesmuligheder, som åbner Storebælts solside for mange nye grupper af beboere og besøgende. H2 H1 H4 H3 DEN MARITIME BY_ U3 U4 U2 K5 U1 K1 K2 K4 ETAPEDELING K3

3 SITUATIONSPLAN AF HALSSKOV MARITIME BY N 1: N 1:

4 MODELFOTO AF HALSSKOV MARITIME BY UDSIGTSBYEN bebyggelse Udsigtsbyens privilegerede, sydvestvendte og hævede placering skaber en enestående mulighed for kvalitative og karakterfulde boliger i en raffineret arkitektur. Punktbebyggelsen placeres og udformes så der fra alle boliger opnås kig til Storebælt,og dermed også optimale lysforhold, samt for de østligste boliger en naturlig afskærmning fra den nærliggende motorvej. Bygningernes højder følger den fastsatte højdeudvikling, fra 4 etager mod øst til 10 etager mod syd-vest. Bygningerne indrettes alle med 2-3 boliger per etage, med mulighed for enkelte boliger i 2 plan. Alle boliger åbner sig mod syd-vest og udsigten, så disse facader vil fremstå åbne og lette med store altanfronter. Hver bygning præges i sine facader af et samlende, lyst foldet bånd der indrammer denne orientering, og giver bebyggelsen et sammenhængende helhedsbillede. Båndet foreslås udført som en beklædning af hvidlige, matterede glaspaneler som giver et flot spil mod himlens skiftende lys. For at sikre hele bebyggelsens den afgørende åbne og transparente fremtræden, også set fra broen og motorvejen, er samtlige bygninger disponeret så etagearealet aftager i højden, og husene således bliver slankere opefter. De resulterende karakteristiske vinkler og knæk i facaderne er med til at gøre bebyggelsen geometri foranderlig under skiftende blikvinkler, og skaber samtidigt et genkendeligt og unikt udtryk for den Maritime By. Det resulterende formsprog bliver den Maritime Bys logo, med sine klare reference til Østbroens pyloner og det omgivende maritime miljø, så Udsigtsbyen kan aflæses mod havnefronten som en række spilede sejl mod horisonten. Parkering og kørende trafik i bebyggelsen foreslås løst ved en udvendig vejadgang rundt om bebyggelsen med afstikkere til molefronterne, hvorved alle bygninger kan nås. Imellem bygningerne er anvist en halvt nedgravet parkering, overdækket med lette trædæk der som store maritime terrasser, eller skibsdæk, danner private opholdsmuligheder for beboere, og skaber en samlet planfigur for Udsigtsbyen. Supplerende parkeringsmuligheder - evt. også til husbådebyen - kan skabes langs den udvendige vejføring, som afskærmet fladeparkering. Den fælles base for bebyggelsen danner endvidere store indre og afskærmede grønnegårde i bebyggelsens midte, som holdes fri for trafik. Langs promenaden og ud til havnepladsen giver basen rum til mindre erhvervsformål, primært butikker og café-miljøer. Som en alternativ udnyttelse af den særlige situation på grundens østlige del - nærheden til såvel motorvej som havnefront - er der anvist mulighed for at 1-2 af punkthusene samt en 1-etages mellembygning kan anvendes til hotelbrug. Med sin markante synlighed fra E20 og adgang til den Maritime Bys offentlige rum og funktioner, vil en sådan anvendelse kunne bidrage til at skabe liv i byrummene og give området en styrket identitet for passerende. Tilkørselsforholdene vil ikke belaste boligområdet, og et øgede parkeringsbehov kan let tilgodeses i det ydre parkeringsbånd.

5 SITUATIONSPLAN AF UDSIGTSBYEN Evt. Hotel Storebæltsvej Evt. Hotel Parkering Plads Trædæk Off. sti Grønt rum Parkering Ophalerplads Off sti Plads Trædæk Broklap Plads Trædæk Café Off. promenade Havneplads Havnebad N Off. promenade Off. promenade Kiosk 1:

6 VISUALISERING AF UDSIGTSBYEN

7 REFERENCEFOTO HAVNEBADET UDSIGTSBYEN Offentlige rum I Udsigtsbyens offentlige rum sigtes i særlig grad på at aktivere stedets fortællekraft og gunstige orientering. Udover de afskærmede grønne rum i selve bebyggelsen, er det primært de syd-vestvendte promenader, havnepladsen/-badet og de højtliggende moler som udgør attraktionerne, og kan bringe revitaliseringen i spil. Særlige karaktergivende og historisk stedsspecifikke elementer af havneanlægget foreslås derfor bevarede, f.eks. de kraftfulde og stoflige træ-fendere ved bolværket, samt broklap og hejseværk ved det mellemste leje. Disse udvalgte spor kan yderlige raffineres og fremhæves ved en kunstnerisk lyssætning, som det f.eks. er gjort med opsigtsvækkende resultat i det tyske Ruhr-område. Ønsket om bevaringen af bolværkerne åbner for et alternativt promenadeforløb, hvor den gående skiftevis bevæger sig fra hævede udsigtsplatforme på molespidserne til færgelejernes dyb, hvor ramperne inderst indrettes som skrånende træflader, helt tæt på vandet. På molernes vestsider hænger promenaderne som udkragede trædæk, så eftermiddagssolen kan opsuges i læ - med ryggen til de solvarme, massive og vejrbidte konstruktioner. Havnepladsen udgøres af den yderste spids af den sydlige mole, med en forlængelse ud i bassinet, som prominent landtunge og overgang til havnebadets bassin. Pladsen følger med en terrasseret opbygning molekantens overgang til kanalforløbet, og fremstår med sin særlige stenbelægning som udsigtsbyens piano nobile, hvorfra havnemiljøet overskues og hvor promenaderne og husbådebroerne udspringer. I den forreste bygnings stueplan indrettes café og småbutikker, henvendt til pladsen. I forlængelse af havnepladsen anlægges havnebadet som en moderne vand-lounge, et sted man slapper af, betragter livet i og omkring vandet, eller selv springer i. Formgivningen og møbleringen omkring havnebadet skal understøtte stedets uformelle atmosfære og afslappede stil. Af hensyn til tidevandsbevægelser foreslås havnebadet udført som et flydende dæk en flydende oase - med overgange til de landfaste dele i form af hængslede ramper. Et livreddertårn kan evt. integreres i udformningen, og en mindre café/udeservering kan ligeså være en del af det bølgende trædæks arkitektur.

8 INSPIRATIONSFOTO FRA RUHR PRINCIP FOR KIG GENNEM UDSIGTSBYEN

9 UDSIGTSBYEN_ SNIT INSPIRATIONSFOTO MODELFOTO AF UDSIGTSBYEN SET FRA VEST

10 INSPIRATIONS BILLEDER ANTAL ETAGER FOR PUNKTHUSE

11 UDSIGTSBYEN_ INSPIRATIONSFOTO VISUALISERING AF UDSIGTSBYEN

12 MODELFOTO AF UDSIGTSBYEN SET FRA NORD-VEST

13 UDSIGTSBYEN_ OVERFLADER BELÆGNINGER CIRKULATION PROMENADE + STI VAND

14 PARKERING + VEJ GRØNNE RUM

15 DÆK-GANGBRO MODELFOTO AF UDSIGTSBYEN SET FRA NORD-VEST

16 MODELFOTO AF KANALBYEN SET FRA SYD-VEST KANALBYEN bebyggelse I Kanalbyen forslås en mere differentieret blanding af bygnings-typologier, som giver diversitet i boligkvaliteter, beboersammensætning og arkitektur, bedre mulighed for at udnytte grundens forskellige delområder, og knytte an til omgivelsernes blandede bebyggelse. Der er i planen anvist tre typer, med mulighed for varianter: Etageboligbebyggelse, i mindre enheder af overskuelig størrelse i form af Supervillaer, med 9-15 boliger i 3½ til 4½ etage, placeret primært i de nordlige byggefelter langs Revet og på øen. Supervillaernes princip er en videreudvikling af etagehuset, hvor skala og proportioner ligger nærmere en større byvilla. Deres udformning indeholder elementer fra Udsigtsbyens arkitektur, f.eks. det samme facadeprincip med et foldet bånd af glas, så der skabes sammenhæng henover kanalen. Rækkehuse fra 2-3½ etage, i form af Hollænderhuse med boliger i op til 4 plan og tagterrasser. Rækkehusene optager grundenes retninger via forskydninger, og skaber udsigt for alle beboere. Rækkehusene kan alt efter beliggenhed disponeres med egen parkering på terræn og gårdhave, eller i en tættere struktur med tilsvarende større opholdsarealer som taghaver etc. Gårdhavehuse som tætte, individuelle boliger i 2-2½ plan med intime og skærmede indre opholdsarealer. Disse placeres mellem fyrretræerne langs Revvej, som overgang til fritidshusenes tætte og lave struktur. Gårdhavehusene såvel som rækkehusene foreslås udførte som en blanding af muret og pudset byggeri, i lyse farver og toner, f.eks. som lys grå specialsten eller hvidt puds. Boligernes varierede størrelser og indretningsprincipper i kombination med de gennemgående gode adgangsforhold sikrer at alle boliger principielt egner sig til forskellige brugere og deres behov. Der er derfor ikke udpeget særlige placeringer af f.eks. senior- eller familieboliger, udlejningsboliger etc., da området muliggør en bred og varieret beboersammensætning i hele planen. Ved at medtænke detaljer som f.eks. ingen kantsten ude ingen dørtrin inde, opnås en gennemgående venlighed i bebyggelsen ude og inde overfor børn, ældre og handicappede. Byggefelterne langs Revet og Skovbrynet samt Revvej forsynes som anvist i lokalplanen fra centrale indkørsler langs disse, og der anvises parkering på terræn eller delvist nedgravet i midten af felterne. Øens tilkørselsvej føres centralt i bebyggelsen, som grundet den større tæthed forsynes med to fælles kælderparkeringsanlæg langs nord og syd for vejen. De sydligst beliggende bygninger nås ad en sivevej/fællesareal i forlængelse af den centrale vejadgang.

17 SITUATIONSPLAN AF KANALBYEN N 3½ 3½ 3½ 3½ 3½ 1: ½ N Plads 3½ Grønt rum 3½ Off. promenade Sivevej 1: ½ 2 2½ Skovbrynet ½ Off. promenade 3½ 3½ Grønt rum Sivevej Off. promenade 3½ Stenglacis Grønt rum 2 2½ 2 2½ 4½ Grønt rum 4½ 3½ 3½ Off. promenade Plads Off. promenade Plads 2 2½ Grønt rum 2½ 2 2½ 2 2½ 2 Trædæk 2½ 2 Revvej

18 KANALBYEN Offentlige rum Kanalbyens promenader bearbejdes efter et princip, hvor øens større tæthed bringer husene (evt. med fremspringende 1.sal) i tæt kontakt med kanalløbet, mens der modsat skabes større afstand og en bredere passage. Langs øens kanter er promenaden således udformet som stenglacis med en lav træbro, som via ramper forbindes med terrænniveau. På kanalens ydersider skabes en gennemgående hård kant med en bredere og højere promenade langs gavlene af bebyggelsen. Hvor promenaderne og broerne møder øens tætte struktur, eller planens øvrige hjørner og vinkler, er bebyggelserne trukket tilbage så der dannes små pladser og lommer som indbyder til ophold og leg. På øens vestlige spids samles promenade-forløbet til en skrånende, terrasseret flade, der som en kunstig strandbred formidler overgangen til vandspejlet og danner modvægt til den modsat beliggende Havneplads. I kanalbyen bevares i videst muligt omfang værdifulde dele af den nuværende kystskov, både i de anviste grønne kiler imellem byggefelterne og i selve felterne, bl.a. ved langs Revvej at øge bebyggelsens afstand til vejen, så der her kan bevares flere af de karakteristiske fyrretræer, og husene ligger som skovboliger i landskabet. På øen opstår der nord og syd for adgangsvejen grønne indre gårdrum i bebyggelsen, friholdte for kørende trafik.

19 KANALBYEN_ SNIT INSPIRATIONSFOTO MODELFOTO AF KANALBYEN SET FRA NORD

20 KANALBYEN_ TYPOLOGIER INSPIRATIONSFOTO T2 T6 T3 T6 T2 T6 T6 T6 T1 T6 T3 T2 T1 T4 T5 T1 T4 T3 T2 T1 T6 T5

21 MODELFOTO AF KANALBYEN SET FRA SYD-ØST

22 COLLAGE AF KANALMOTIV

23 KANALBYEN_ OVERFLADER BELÆGNINGER CIRKULATION PLADSER + STIER VAND

24 MODELFOTO AF UDSIGTBYEN SET FRA NORD-VEST

25 VEJNET + PARKERING GRØNNE RUM

26 MODELFOTO AF HUSBÅDSBYEN SET FRA NORDVEST HUSBÅDSBYEN Det er tanken at tilbyde et husbådskoncept (flydende boliger) baseret på kendt og gennemprøvet teknik, med mulighed for en variabel udformning inden for lokalplanens rammer, og overordnet tilpasset de arkitektoniske linier i den øvrige bebyggelse. Et sådant afsæt kan være Aquadomi model Family, som kan varieres i planløsning og farve-/ materialevalg, således at den endelige udformning af husbådetyperne vil ske i samråd med arkitekten, og sikre et positivt samspil med Udsigtsbyens profil. Placeringen følger lokalplanens byggefelter. Adgangsbroerne kan evt. udføres som flydebroer, af hensyn til tidevands- og højvandssituationer. Både flydebroer og bolig-pontoner foreslås udført med Sea-flex forankring (elastisk forspændt forankring) af hensyn til bølgegang som skyldes større vanddybder, hvorved synlige pæle mellem broer og både undgås. Bounty-øerne Den tidligere opligger-pier anvises fjernet, men i stedet for en fuldstændig bortsprængning som udover at være bekostelig evt. efterlader risiko for undersøiske forhindringer, foreslås pierens massive fender-blokke bevaret og - på lige fod med de øvrige bevarede historiske spor - omdannet til skatteøer med trædæk der trapper ned mod havnens vandflade. De vil kunne bruges som bade-øer om sommeren, som populære anløbsmål for fiskere i småbåde, eller til særlige events i løbet af året, og være med til at skabe den særegne maritime arkipelag som bliver stedets nye identitet.

27 T6 T6 SITUATIONSPLAN AF HUSBÅDSBYEN N 1:

28

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 orgerrepræsentationen har den 20. september 2012 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan Carlsberg II med tilhørende tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2011 Planerne

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

SPIDSEN - Ny Ellebjerg

SPIDSEN - Ny Ellebjerg SPIDSEN - Ny Ellebjerg 10.2014 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Oversigtsplan 4 Udbygningspotentiale 5 Før-situation Under-situation Efter-situation Volumenstudier 6 Spidsen Stangen Stængerne Eksempel

Læs mere

Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej

Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej Tillæg 1 til til Lokalplan 132 for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer Helhedsplan for De Bynære Havnearealer Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer skal bringe byen, havnen og bugten i nær kontakt med hinanden. Helhedsplanens hovedelementer er formgivningen af en sammenhængende,

Læs mere

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf. 3373 0800 www.freja.biz HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C,

Læs mere

Ring SøPark l. Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ

Ring SøPark l. Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ Ring SøPark l Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 3-2009 Offentliggørelse For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY. Boris Brorman Jensen

ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY. Boris Brorman Jensen ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY + + Grontmij + ICP + Boris Brorman Jensen BAGGRUND OG VISION SILKEBORG OG MOTORVEJSNETTET I DK Silkeborg vil i 2016 blive en del af det overordnede danske motorvejsnet.

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1] Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann

Læs mere

LANDGREVEN Forslag til lokalplan

LANDGREVEN Forslag til lokalplan LANDGREVEN Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 3. juni 2010 vedtaget forslag til lokalplan Landgreven. Lokalplanområdet ligger i bydelen Indre By. Offentlig høringsperiode fra den 16.

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN JELLING MIDTBY UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY Vedtaget af Vejle Byråd 2. oktober 2013 Vejle Kommune Teknik & Miljø Kirketorvet 22 7100 Vejle Udviklingsplanen

Læs mere

ENGHOLMENE KÆRHOLM KØBENHAVNS NYE KANALBY MED HAVNEFRONT KÆRHOLM

ENGHOLMENE KÆRHOLM KØBENHAVNS NYE KANALBY MED HAVNEFRONT KÆRHOLM ENGHOLMENE KÆRHOLM KØBENHAVNS NYE KANALBY MED HAVNEFRONT KÆRHOLM HOVEDSTADENS NYE HYGGELIGE HAVNEKVARTER FULDENDER KØBENHAVNS HAVN Side 3 Københavns Havn er den livsnerve, som er fælles for nogle af byens

Læs mere

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET RUMSTORE MODULER FLADE- ELEMENTER CONTAINER- MODULER DIGITAL FABRIKATION 2 INDLEDNING & INDHOLD TIL INSPIRATION OG DIALOG I de senere år har man

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere