Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: Opholdsstedet Solvognen Grønstræde Højby Side 1 af 35

2 *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Tlf.: Hjemmeside: (midlertidigt botilbud til voksne) 66, stk. 1, nr. 5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted) *Målgrupper: 12 til 25 år (udviklingshæmning) 12 til 25 år (udviklingshæmning, opmærksomhedsforstyrrelse) 12 til 25 år (angst, forandret virkelighedsopfattelse) 12 til 25 år (omsorgssvigt) 12 til 25 år (udviklingshæmning, autismespektrum) 18 til 23 år (udviklingshæmning) 18 til 23 år (udviklingshæmning, autismespektrum) 18 til 23 år (udviklingshæmning, opmærksomhedsforstyrrelse) 18 til 23 år (omsorgssvigt) 18 til 23 år (angst, forandret virkelighedsopfattelse) Side 2 af 35

3 Pladser i alt: 3 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Christina Brøchner Petersen (Socialtilsyn Øst) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Solvognen er et opholdssted i Odsherred Kommune, der drives i henhold til Lov om social service 66, stk.1, nr.5. Tilbuddet er godkendt til at modtage 3 beboere i alderen år på indskrivningstidspunktet. Målgruppen er unge, der har brug for et mindre og mere skærmet miljø med få andre unge omkring sig. Det er unge, som kan have diagnoser og som karakteriseres ved at massive psykiske problematikker, som gør at der er brug for et særligt tilrettelagt behandlingstilbud, hvor den unge er alene og hvor behandlingstilbuddet hele tiden tilpasses i forhold til den aktuelle problemstilling. Tilbuddet er juridisk organiseret som en selvejende institution oprettet af fonden Solvognen. Det er socialtilsynets vurdering, at Solvognen er et tilbud, der opfylder kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer på de målte temaer. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en faglig og kompetent ledelse, som formår at varetage den daglige drift. Medarbejderne udviser kompetencer, som er nødvendige i forhold til tilbuddets målgruppe og som er med til at sikre den tryghed som målgruppen har behov for. Uddannelse og beskæftigelse er højt prioriteret og tilbuddet har intern skole. Der arbejdes med konkrete og tydelige mål og disse udarbejdes i samarbejde med beboeren. Tilbuddet understøtter selvstændighed og relationer, hvilket kommer til udtryk gennem familiesamarbejdet og de nøje Side 3 af 35

4 *Afgørelse: tilrettelagte mål som er opstillet. Tilbuddets faglige tilgange og metoder bygger på kognitiv og social læringstilgang med elementer fra miljøterapien i forhold til struktur og tydelige rammer. Det er således socialtilsynets vurdering, at der er et klart formål med indsatsen og de faglige tilgange og metoder medvirker til trivsel og udvikling. De fysiske rammer udgør et særdeles velegnet opholdssted for målgruppen og tilbuddets økonomi vurderes at være bæredygtigt i meget høj grad. Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Ansøgningsskema til re-godkendelse Årsrapport 2013 Budget 2015 lejekontrakt Tilsynsrapport 2014 oplysninger på Tilbudsportalen, marts 2015 Tilbuddets hjemmeside, marts 2015 Kopi af oprindelig godkendelse oversigt over indskrevne borgere Eksempel på statusrapport STU-målsætninger Socialtilsynet gjorde observationer i forbindelse med re-godkendelsen. Tilsynet besigtigede de fysiske rammer. Side 4 af 35

5 Interview Interviewkilder Tilsynet var af ca. 6 timers varighed. Der er foretaget semistruktureret interviews med: - ledelsen - medarbejdere - supervisor - den unge - sagsbehandler, Kbh. Kommune Anbringende kommune Beboere Ledelse Medarbejdere Side 5 af 35

6 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Grønstræde 12, 4573 Højby Anders Thomsen Christina Brøchner Petersen Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Der har under re-godkendelsen har fokus på samtlige temaer i kvalitetsmodellen. Side 6 af 35

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 35

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,3 Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder målrettet i forhold til at støtte op omkring uddannelse og beskæftigelse. Der opstilles klare og tydelige mål under hensyn til beboeren og dennes forudsætninger. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at de opstillede mål udarbejdes i samarbejde med beboeren. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet indenfor deres målsætning og set i forhold til målgruppens forudsætninger i meget høj grad understøtter beboerens uddannelse og beskæftigelse. Tilbuddet har intern skole og har i 2014 fået godkendt et STU-forløb til deres ene beboer. Det er socialtilsynets vurdering at tilbuddet arbejder med klare og tydelige mål under hensyn til beboerens behov og forudsætninger. Ligeledes bemærker socialtilsynet at beboeren i høj grad opstiller disse mål i samarbejde med beboeren. En enkelt indikator er bedømt lavt og dette skyldes og den nuværende beboer ikke har gennemført 9.klasse. Det bemærkes også, at der er tale om en beboer som ikke har forudsætninger for at kunne gennemføre 9.klasse. Side 8 af 35

9 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 5 (i meget opstiller i samarbejde med høj grad borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Der er intern skole på Solvognen. Skolens indhold tilrettelægges ud fra den unges stærke sider, så de får oplevelsen af succes og at kunne lære. Der arbejdes ud fra en individuel undervisningsplan der løbende evalueres og tilpasses. Under interviews med ledelsen og på tilbuddets hjemmeside bliver det oplyst, at Solvognen fra august 2014 fået godkendt STU-forløb til deres ene beboer. I samarbejde med UU-vejleder er der blevet udarbejdet de individuelle mål. Dette betyder, at der er en helt tydelig målsætninger som tilbuddet arbejder på at opfylde. Medarbejderne oplyser, at man arbejder med at få en normal hverdag til at fungere og hvilke krav der er på en arbejdsplads. Der bliver opstillede realistiske mål og man er meget opmærksom på udviklingen i de opstillede mål. Socialtilsynet har fået kopi af STU-målsætninger, hvor det tydeligt fremgår hvilke mål der arbejdes med og hvordan der arbejdes med de konkrete mål. Målsætningen er delt op i en rød, blå og grøn kategori. Og der er således tale om i hvor høj grad beboeren har behov for støtte. De opstillede mål i forhold til STU-forløbet bliver evalueret på personalemøder og der er daglig evaluering med beboeren. En medarbejder oplyser, at den nuværende beboer kan blive frustreret hvis han kommer i rød og arbejder så på at få den i eks. grøn dagen efter. Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet 5 (i meget høj grad På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren til i meget høj grad at være opfyldt. Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt, da nuværende beboer er i STU-forløb. Side 9 af 35

10 beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Indikator 01.c: Børnene/de unge i tilbuddet i den undervisningspligtige alder opfylder undervisningspligten ved at gennemføre et grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse. Indikator 01.d: Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres undervisningstilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse. Medfølgende børn på voksentilbud er i dageller undervisningstilbud 2 (i lav grad 5 (i meget høj grad Indikatoren bedømmes i lav grad opfyldt, da den beboer som på nuværende tidspunkt er indskrevet på Solvognen er 18 år og har ikke gennemført 9.klasse. Ledelsen oplyser, at beboeren læser med god forståelse og hvad angår matematik er på 4.kl. niveau. Ledelsen og medarbejderne oplyser, at nuværende beboer kommer af sted hver dag. Tre dage om ugen arbejder beboeren i en trælasthandel af to timers varighed og to dage om ugen er han begyndt i praktik på en kartoffelcentral. Af statusrapporten fremgår det, at der fortsat er fokus på at beboeren møder på sit arbejde til tiden. Det er derfor medarbejdernes opgave at sikre at beboeren kommer op til tiden og kommer af sted til aftalt tid. Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,8 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i forhold til målgruppen leverer en meget tilfredsstillende indsats i forhold til at styrke borgerens kompetencer og Side 10 af 35

11 selvstændighed. I vurderingen er der lagt vægt på, at tilbuddet kan dokumentere positive resultater og tilbuddet vægter familiesamarbejdet højt. Borgeren trænes målrettet i at indgå i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder målrettet og bevidst i forhold til at styrke borgerens sociale kompetencer og selvstændighed. Der er lagt vægt på, at der bliver arbejdet med social træning og tilbuddets beboer har udviklet sig i positiv retning. Derudover vægter tilbuddet kontakten til familien meget højt. Der bliver arbejdet målrettet i forhold til at inddrage familien og tilbuddet oplyser, at familien er halvdelen af projektet. For den konkrete beboer som p.t. er i tilbuddet, er det vanskeligt at etablere og vedlige relationer, hvilket begrundes med den lave bedømmelse. Side 11 af 35

12 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 4 (i høj grad 4 (i høj grad Indikator 02.c: Borgerne har med 5 (i meget Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet opstiller mål i forhold til sociale kompetencer med afsæt i den enkeltes behov. Ledelsen oplyser, at det på Solvognen handler det om at være tryg og beboeren skal føle det som et fristed. I forhold til de sociale kompetencer handler det om, at man stille og roligt arbejder på, at få beboeren ud i samfundet. Dette sker ved, at beboeren eks. sidder på en parkeringsplads of kigger på folk. Herefter kan der arbejdes med at komme ud blandt andre. Medarbejderne oplyser, at de tager på ture, hvor der også er mulighed for at møde andre mennesker. Der er samtidig lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at den beboer som er indskrevet nu har udviklet sig socialt i positiv retning. Han er blevet mere modig og udadvendt. I forhold til selvstændighed er der også sket en positiv udvikling. Han kan nu kører i fakta og handle selv, gå alene på arbejde, lægge madplan for x-antal kroner. Derudover kører han selv op til en cafe for psykisk udviklingshæmmede. Det er medarbejdernes oplevelse, at borgeren nu trives blandt andre mennesker. Socialtilsynet har set statusbeskrivelse på beboeren, hvor Solvognen tydeliggør hvordan der arbejdes med de sociale kompetencer og selvstændighed. Ligeledes hvordan der bliver fulgt op på de fremsatte mål. Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt. Der lægges til grund for bedømmelsen, at ledelse og medarbejdere oplyser, at der bliver arbejdet målrettet med social træning. Borgeren indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund ved følgende: - Borgeren arbejder 3 x af 2 timer i Jensens Byggemarked. - Sælger æg ved vejen, fra egne høns - Går i fiskeklub og på cafe Der lægges endvidere til grund for bedømmelsen, at borgeren har udviklet sine sociale kompetencer og er blevet mere modig. På Solvognen vægtes borgerens samvær og kontakt til netværket højt. Ledelsen oplyser, at når en Side 12 af 35

13 udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Indikator 02.d: Børnene/de unge deltager i fritidsaktiviteter uden for tilbuddet Indikator 02.e: Børnene/de unge har venskaber uden for tilbuddet Indikator 02.f: Børnene/de unge har mindst en fortrolig voksen Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse høj grad 4 (i høj grad 2 (i lav grad 4 (i høj grad beboer flytter ind bliver familien inddraget. De tager med ud og handle og er med i huset. Hos ledelsen er det holdningen, at familien er halvdelen af projektet. Ledelsen oplyser endvidere, at den borger som bor på tilbuddet nu ikke havde haft kontakt til sin mor i mange år, da han flyttede ind. Solhaven arbejdede målrettet med at etablere en kontakt. Langsomt åbnede beboeren op og nu kommer hun og spiser. Ligeledes besøger beboeren hende hver 3.weekend. Lillebroderen kommer fast hver 3.weekend. På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad opfyldt. Beboeren som er indskrevet er medlem af en fiskeklub og fisker. Indikatoren bedømmes derfor til i høj grad at være opfyldt. Indikatoren bedømmes i lav grad opfyldt. Til grund for bedømmelsen lægger, at tilbuddets beboer ikke har venner. Tilbuddets ledelse oplyser, at det er noget tilbuddet arbejder på. Tilbuddets ledelse oplyser, at beboeren har mindst en fortrolig voksen. Det tilføjes, at beboerens behov for fortrolighed er minimalt. Medarbejderne oplyser, at beboerne ved at han kan snakke med alle, men det er forskelligt i hvilke situationer han benytter hvem. Beboeren oplyser, at han er glad for alle medarbejdere. På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i høj grad opfyldt. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,1 Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder og har klare mål med indsatsen i forhold til målgruppen. Den faglige tilgang bygger på kognitiv og social læringstilgang med elementer fra miljøterapien i forhold til struktur og tydelige rammer. Tilbuddet understøtter beboerens medinddragelse og kan dokumentere, at der Tilbuddet skal udarbejde en procedure i forhold til magtanvendelser og forebyggelse af overgreb. Side 13 af 35

14 arbejdes med mål i henhold til beboerens egen ønsker. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets metoder og faglige tilgang medvirker til at sikre beboernes trivsel og ønskede udvikling. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, hvor der bliver taget afsæt i faglige tilgange og metoder, som fører til positive resultater. Tilbuddets faglige tilgange og metoder bygger på kognitiv og social læringstilgang med elementer fra miljøterapien i forhold til struktur og tydelige rammer. Tilbuddet arbejder med målskema og logbog i forhold til indsatsområder og opstiller tydelige og klare mål i samarbejde med borgeren. Side 14 af 35

15 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 4 (i høj grad Ledelsen og medarbejderne oplyser, at beboerne på Solvognen har sammensatte vanskeligheder der gør, at de ikke umiddelbart kan etablere kontakt til andre mennesker. Tilbuddets faglige tilgange og metoder bygger derfor på en kognitiv og social læringstilgang. I arbejdet er det nødvendigt at beboeren får erfaringer og oplever erfaringsdannelse. Der arbejdes ligeledes med en miljøterapeutisk tilgang hvor rammerne skal fordre de værdier, som medarbejderne gerne vil have frem. Gennem socialfærdighedstræning integreres eller reintegreres beboerne i det nære samfundsliv. Der laves individuelle forløb. Første trin er at blive tryg på Solvognen, både i forhold til de fysisk rammer og i forhold til medarbejderne. Andet trin kan være, at man sammen med en medarbejder begynder at færdes i butikker, frisør ol. Tredje trin er at komme i mere interesse prægede sammenhænge (knallertklub, fiskeklub, ungdomsskole ol.) Sidste trin er at beboerne gradvist begynder at færdes uden direkte støtte fra medarbejdere. Sideløbende arbejdes med forståelse af egne reaktioner og andres reaktion, specielt med henblik på forståelse af egne reaktionsmønstre. Medarbejder oplyser, at alle er loyale overfor tilbuddets metoder og der er en rød tråd, således at alle gør det samme for derigennem at skabe den tryghed som beboeren har brug for. P.t. arbejder tilbuddets supervisor med et vredesforløb i forhold til beboeren. Teori omkring vrede bliver gennemgået med medarbejderne. Beboeren kører det forløb hver fredag og det skal være i gang i tre måneder. Tilbuddets supervisor oplyser, at det er et brugbart redskab til at lære at bremse sig selv og foregår i aftale med Københavns Kommune. På baggrund af ovenstående, vurderes indikatoren til i høj grad at være opfyldt. Indikator 03.b: Tilbuddet 5 (i meget Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Til grund for bedømmelsen lægger, at Side 15 af 35

16 dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold høj grad 3 (i middel grad tilbuddet arbejder med et målskema som dagligt scores i fællesskab med beboeren ud fra dennes ønsker og de aftalte indsatsområder. Tilbuddet skriver ligeledes dagligt i en logbog, hvor der periodevis fokuseres på de bestemte områder. Eks. bliver der hængt sedler op, så beboeren kan huske det og har adgang til den viden der er etableret. Socialtilsynet har set eksempel på statusplan for tilbuddets beboer, hvor der tydeligt er opstillet konkrete og klare mål. I beskrivelsen er der et klart mål for indsatsen og tilbuddet dokumenterer hvilke mål som der arbejdes med samt på hvilke områder der er sket en udvikling. Ligeledes har socialtilsynet set dokumenter i form af beboers egen målsætning og STU-målsætninger. Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Til grund for bedømmelsen lægger, at anbringende kommune oplyser, at tilbuddets borger overgik til voksenenheden i maj 2014 og der p.t. ikke er lavet opfølgning på handleplanen. Det kan derfor ikke besvares hvorvidt tilbuddet kan dokumentere positive resultater. Ledelsen oplyser, at der er indsendt dokumentation og sagsbehandler er tilfreds. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter beboerens medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Der er lagt vægt på, at beboerne føler sig hørt og oplever, at medarbejderne er omsorgsfulde. Ligeledes kan tilbuddet dokumentere, at der arbejdes med mål i henhold til beboeren egne ønsker. Side 16 af 35

17 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 5 (i meget høj grad Under tilsynsbesøget var der mulighed for at deltage i en fællesspisning, hvor samspillet mellem medarbejdere og beboere blev synliggjort ved en omsorgsfuld og anerkendende tilgang til beboeren. Ledelsen oplyser, at det ikke er muligt at sætte noget i værk uden aftale med beboeren. Medarbejderne oplyser, at de har en anerkende tilgang og er bevidste om at tingene skal foregå i beboerens tempo og de ikke må presse ham. Det er deres oplevelse, at han er med i det hele og føler sig hørt. Beboeren fortæller, at han er glad for medarbejderne og de er gode ved ham. Indikator 04.b: Borgerne har 5 (i meget indflydelse på beslutninger høj grad vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Det er således socialtilsynets vurdering, at beboeren bliver hørt, respekteret og anerkendt. Og derfor bedømmes indikatoren til i meget høj grad at være opfyldt. Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. Til grund lægges, at beboeren fortæller, at han er glad for at bo på Solvognen og har indflydelse på eget liv. Ledelsen oplyser, at når beboerne starter på Solvognen finder vi et fælles sprog der skal være grundlaget for det videre arbejde. Hvad mener jeg når jeg siger og hvad forstår du. Gradvist begynder vi at finde mål som beboeren selv oplever som meningsfulde at arbejde med. Alle aftaler om hvad der skal arbejdes hen imod, bliver beskrevet og løbende evalueret på en måde der giver mening for beboeren. I statusplanen bemærker socialtilsynet, at der er taget hensyn til beboerens egne ønsker og behov. Og ligeledes er det socialtilsynet oplevelse gennem samtaler med medarbejdere og ledelse, at der bliver støttet op omkring de ønsker beboeren har i forhold til sin hverdag på Solvognen. Side 17 af 35

18 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter beboerens fysiske og mentale sundhed og trivesel. Der er lagt vægt på, at beboerne fortæller, at han trives og er glad for at bo på Solvognen. Ligeledes kan ledelsen og medarbejderne redegøre for, at der støttes op omkring den fysiske og mentale sundhed i form at motion og sund kost. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 5 (i meget høj grad Beboeren fortæller socialtilsynet, at han er glad for at bo på Solvognen og er glad for medarbejderne. Det bemærkes, at han stolt viser sin lejlighed frem og giver udtryk for at trives. Han viser ligeledes rundt udenfor og fortæller om sine interesser og de ting han laver med medarbejderne. Ledelsen og medarbejder oplyser, at det er deres oplevelse at beboeren trives. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren i meget høj grad at være opfyldt. Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt. Der lægges til grund, at tilbuddets ledelse og medarbejdere oplyser, at de støtter op omkring relevante sundhedsydelser såsom læge og tandlæge. Tilbuddet har en psykiater tilknyttet, som kommer en gang om måneden. Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Der lægges til grund, at ledelsen og medarbejderne oplyser, at de er opmærksomme på borgerens vægt, da han er fysisk belastet grundet overvægt. De er derfor opmærksomme på kosten og samarbejder med en diætist. Der er også en opmærksomhed på motion og fysisk aktivitet. Han skal derfor dyrke motion hver dag og deltager i fysisk aktivitet på Solvognen ved eks. at hjælpe med at bære brænde. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet gennem deres pædagogiske indsats forebygger magtanvendelser. Der foreligger Side 18 af 35

19 forebygger og håndterer magtanvendelser dog ikke en fast procedure i forhold til eventuelle magtanvendelser, hvilket lægger til grund for den lave bedømmelse i indikator 06.b. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 4 (i høj grad 2 (i lav grad Tilbuddet arbejder med angstreducerende teknikker. Det er personalet der gennem egen adfærd og tilgange skaber en hverdag der skaber ro for beboerne. Dette sker ved at personalet tænker højt, at man ikke arbejder med ubøjelig regler og rutiner, at beboerne medinddrages i beslutninger vedr. deres eget liv. Målgruppe har en samlet problemstilling hvor angst/generaliseret angst er en del af deres problem og formået er at reducere angsten så beboerne bedre bliver i stand til at håndtere tvangstanker og tvangshandlinger. Derudover er medarbejderne opmærksomme på at undgå magtanvendelser. De trækker sig og optrapper ikke en konflikt. Tilbuddet oplyser derudover på sin hjemmeside, at der i hverdagen arbejdes vi med anmodninger frem for at komme med krav og skriver følgende: "Vi flytter os når barnet den unge bliver så frustreret at de reagerer voldsomt. Den voksne må ikke være med til at accelerere en konflikt ved at holde fast i regler eller aftaler som barnet den unge lige i situationen ikke er i stand til at samarbejde omkring. Vi tilbyder hele tiden barnet den unge andre udveje til at afhjælpe frustration og sorg over egen situation." Indikatoren bedømmes på baggrund af ovenstående til i høj grad at være opfyldt. Ledelsen oplyser, at der ikke er magtanvendelser. Skriftlig dokumentation i forhold til eventuelle magtanvendelser og hvordan der fremadrettet vil blive arbejdet med læring og forbedring af indsatsen forligger ikke. Indikatoren bedømmes i lav grad opfyldt. Der lægges til grund, at tilbuddet ikke ligger inde med en fast procedure i forhold til magtanvendelser. Side 19 af 35

20 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets pædagogiske forebygger overgreb. Ledelsen har gjort sig relevante refleksioner og på baggrund af en tidligere episode, er der iværksat en særlig foranstaltning i form af vredeskursus. Socialtilsynet savner dog skriftlig dokumentation i forhold til en beredskabsplan, der skal sikre at der ikke forekommer overgreb. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Tema Gns. bedømmelse 4 (i høj grad 3 (i middel grad Ledelsen og medarbejderne oplyser, at de sikrer at der ikke forekommer overgreb ved at være opmærksomme på hvem der bliver indskrevet. Alle der bliver indskrevet er derudover døgnbemandet. Det bliver oplyst, at de er meget opmærksomme på at forebygger overgreb. Eks. bliver det oplyst, at den beboer som er indskrevet gennemgår et vredeskursus grundet en episode med overgreb på tilbuddets leder. Den pædagogiske indsats i forhold til at forebygge overgreb omhandler samtaler. Og det er ledelsen og medarbejdernes oplevelse og erfaring at overgreb kan forebygges ved samtaler. Det skal ligeledes være tydeligt for beboeren, at det er medarbejderne der bestemmer. På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren til i høj grad at være opfyldt. Socialtilsynet har fået fremsendt en skrivelse vedr. voldsepisode mod leder. I denne skrivelse står, at der i samarbejde med borgeren er udarbejdet retningslinjer, der tager udgangspunkt i at der ikke sker gentagelser. Medarbejderne oplyser, at der forefindes en instruks i en mappe. Indikatoren bedømmes i middel grad opfyldt, da socialtilsynet ikke har set skriftlig dokumentation. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Organisation og 4 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en Opholdsstedet benytter sig af ekstern psykolog til Side 20 af 35

21 ledelse hensigtsmæssig organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse. Ligeledes er det socialtilsynets vurdering, at ledelsen kan sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetager den daglige ledelse i forhold til at sikre og opretholde en faglig udvikling blandt medarbejderne. supervision. Men da denne eksterne psykolog også superviserer borgerne på stedet, indgår i vagtplan og i den daglige drift, er det tilsynets vurdering at supervisionen er at betragte som intern. Tilbuddet kunne overveje at supplere med en ekstern supervisor. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Det er socialtilsynets vurdering, at Opholdsstedet Solvognens ledelse er tredelt. Disse 3 personer besidder hver deres forskellige kompetencer, faglighed og erfaring. Samlet vurderer socialtilsynet at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse. Der ydes supervision hver 14.dag og tilbuddet har en psykiater tilknyttet, som kommer en gang om måneden og som også fungerer som sparringspartner. Samtidig bemærker socialtilsynet, at der kun afholdes bestyrelsesmøder 2 gange årligt, hvorfor det anbefales, at der afholdes flere møder og bestyrelsen går mere aktivt ind i den daglige drift. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 4 (i høj grad Ledelsen er under interviews med socialtilsynet repræsenteret som følgende: Torben Jørgensen: - er ansvarlig daglig leder - har 25 års erfaring i arbejdet med børn og unge - har tidligere arbejdet på Yderby Skolen som underviser og souschef - Leder af opholdsstedet Holmstrup, som han også var med til at åbne. - Leder af Esbjerggård. - åbnede Opholdsstedet Solvognen op i Side 21 af 35

22 Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig 4 (i høj grad Lea Christoffersen: - er stedfortræder - oprindeligt uddannet plejer. Lea har tidligere undervist børn med særlige behov. - er medicinansvarlig og er ansvarlig for undervisningen på opholdsstedet. - åbnede sammen med Torben Opholdsstedet Solvognen. Inger Kristiansen: - ansvarlig for behandling og supervision af både borgere, medarbejdere og ledelse. - uddannet cand. pæd. psyk og er på opholdsstedet via eget firma. Hun har været på Opholdsstedet Solvognen siden opholdsstedet åbnede. Inger indgår også i vagtplanen og fungerer som bagvagt når ledelsen har ferie. Torben oplyser, at for ham er en god ledelse det at gå forrest og være lyttende. Det er vigtigt at alle er trygge og som leder brænder han for opgaven. Medarbejderne oplyser, at de mener ledelsen er kompetent. Det er altid muligt at gå til dem og der bliver lyttet. De føler at de kan ringe døgnet rundt og der er altid mulighed for faglig sparring. Der er plads til at medarbejderne kan byde ind med nye forslag og omsorgen for medarbejderne opleves som stor. Anbringende kommune oplyser, at samarbejdet fungere tilfredsstillende. Solvognen er gode til at orientere Handicapcentret ved pludseligt opståede hændelser, og der bliver indsendt status hver ½ år. Socialtilsynet vurderer med udgangspunkt i ovenstående, at indikatoren i høj grad er opfyldt. Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt. Til grund for bedømmelsen lægger, at tilbuddet modtager supervision hver 14.dag. Supervision varetages af Inger Kristiansen (se indikator 08.a). Side 22 af 35

23 supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere Indikator 08.c: Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse 3 (i middel grad Derudover har tilbuddet en psykiater tilknyttet, som kommer en gang om måneden. Psykiateren har været tilknyttet siden tilbuddets opstart. Denne står også for medicinering. Ledelsen oplyser, at det er en mand som de har faglig respekt for og som formår at lære fra sig. Tilbuddet har personalemøde en gang om måneden. Bestyrelsen består af 3 medlemmer: - formand: pensioneret skoleinspektør Ivan Back Svendesen - Sekretær: pædagog Lars Raun Jørgensen - Medlem: psykiatrisk sygeplejerske Peter Heuser Bestyrelsen afholder møder 2 gange om året. Socialtilsynet bedømmer indikatoren i middel grad opfyldt. Der lægges til grund, at bestyrelsen kun afholder møder 2 gange årligt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Der er lagt vægt på, at tilbuddets beboer udtrykker tilfredshed med medarbejderne. Og socialtilsynet observerer, at der er en respektfuld og anerkendende tilgang i samspillet med borgeren. Ydermere er der lagt vægt på, at supervisor og psykiater er en stor del af opholdsstedet og begge bidrager med kompetenceudvikling hos medarbejderne. Tilbuddet har en lav personalegennemstrømning og der er et minimalt sygefravær. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 4 (i høj grad Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt. Til grund for bedømmelsen lægger, at borgerne som socialtilsynet har interviewet, oplyser at være meget tilfreds med tilbuddets medarbejdere. Han oplever, at der bliver lyttet til ham og de gerne vil hjælpe ham. De to medarbejdere som socialtilsynet har interviewet har følgende kompetencer: Side 23 af 35

24 Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige 4 (i høj grad Medarbejder 1: - uddannet tømrer - arbejdet på Granhøjen, som er et beskæftigelses og botilbud for voksne og unge med psykiske og sociale problematikker - har været støtte/kontakt for en ung mand - overvejer at læse til pædagog Medarbejder 2: - arbejdet med børn og unge i 30 år - 25 år som dagplejer - vikar i en børnehave Supervisor og psykiater er en meget stor del af opholdsstedet.psykiater underviser medarbejderne og i 2015 er følgende emner planlagt: psykofarmakologi, retspsykiatri, autisme, empatiforstyrrelse, psykopat/dyssocial personlighedsforstyrrelse, faglighedsvurdering. ADHD og affekthåndtering. Socialtilsynet bemærker, at der ikke er pædagogisk uddannet personale. Ledelsen oplyser, at det er svært at finde pædagoguddannet personale, da disse angiveligt finder jobbet for kedeligt. Socialtilsynet observerer, at ledelse og medarbejdere i deres dialog med borgeren har en respektfuld og anerkendende tilgang. Ledelsen oplyser, at der tidligere har været en stor personalegennemstrømning. Dette begrundes med, at udfordringen i forhold til beboeren var for stor. Det er nogle meget krævende beboer som bliver indskrevet og det er ikke alle som kan håndtere at arbejde med så behandlingskrævende borgere. Selvom tilbuddet er tydelige omkring krav og forventninger til en ansættelsessamtale, er Side 24 af 35

25 arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad det alligevel deres erfaring, at flere ikke magter opgaven. Det seneste år har der været stabil og der har ikke været ny ansættelser. Med afsæt i ovenstående bedømmes indikatoren til i høj grad at være opfyldt. Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt, da der ikke er sygefravær blandt medarbejderne og derfor må betegnes som minimalt. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 3,5 Socialtilsynet vurderer at tilbuddet har en erfaren medarbejdergruppe, som har relevante kompetencer i forhold til målgruppen. Medarbejderne er sig bevidste om tilbuddets målgruppe og arbejder målrettet med den enkelte beboeres udviklingspotentiale. Det er ligeledes socialtilsynets vurdering, at medarbejderne møder beboeren med respekt og anerkendelse. -at der fremadrettet fokuseres på at ansætte medarbejdere med pædagogisk uddannelse -at der fokuseres på efteruddannelse hos medarbejderne Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere samlet har relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. Der er tale om et tilbud, som ikke har medarbejdere med pædagogisk uddannelsesmæssig baggrund, men som på trods af dette alligevel formår at være sig bevidst om målgruppens behov og tilbuddets metoder for derigennem at sikre den struktur og aktivitet som tilbuddets beboer har behov for. Socialtilsynet bemærker, at ledelse og medarbejdere har en omsorgsfuld og anerkende tilgang til beboeren. Side 25 af 35

26 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 3 (i middel grad I det daglige pædagogiske arbejdet med beboeren indgår: - daglig leder - stedfortræder - en fastansat medarbejder - en fast vikar - supervisor Ud af de fem som indgår i det daglige pædagogiske arbejde, har kun én pædagogisk uddannelsesmæssig baggrund. Alle har flere års erfaring med målgruppen og alle er opdateret omkring tilbuddets metoder. Supervisor og psykiater er en meget stor del af opholdsstedet.psykiater underviser medarbejderne og i 2015 er følgende emner planlagt: psykofarmakologi, retspsykiatri, autisme, empatiforstyrrelse, psykopat/dyssocial personlighedsforstyrrelse, faglighedsvurdering. ADHD og affekthåndtering. Socialtilsynet bemærker, at kun én har en pædagogisk uddannelsesmæssig baggrund. Ledelsen oplyser, at det er svært at finde pædagoguddannet medarbejdere, da disse angiveligt finder jobbet for kedeligt og ikke trives med det at arbejde alene. Der har været pædagoger ansat, men disse ophører ofte efter forholdsvis kort tids ansættelse. Tilbuddet oplyser følgende på sin hjemmeside: "De mennesker der arbejder på Solvognen skal være kendetegnet ved, at de hviler i sig selv og formår at bevare roen i opkørte situationer. Personalet skal beskrive hvad det er de ser der sker med barnet/den unge og hvad der muligvis kan være årsag til at han/hun reagerer som han/hun gør." Side 26 af 35

27 Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer 4 (i høj grad På baggrund er ovenstående bedømmer socialtilsynet indikatoren til i middel grad at være opfyldt. I bedømmelsen er det vægtet, at kun én besidder relevant uddannelse. Under tilsynsbesøget var der mulighed for at deltage i en fællesspisning, hvor samspillet mellem medarbejdere og beboere blev synliggjort ved en omsorgsfuld og anerkendende tilgang til beboeren. Ledelse og medarbejdere havde under interviews gode refleksioner i forhold til den pædagogiske praksis på stedet. I arbejdet bliver der i forhold til målgruppen lagt vægt på at det skal være et trygt sted. Ledelsen oplyser, at det handler om at kunne få etableret noget med én ung og synes det er meningsbærende. Medarbejderne skal kunne arbejde langsigtet og kunne arbejde med at der kun sker små skridt. Derudover skal man være sig bevidst om, at der ikke er gensidighed i kontakten og der ikke er en relation. Da der er tale om en målgruppe, som ikke kan og samtidig magter en tæt relation. De forskellige medarbejdere som har den daglige kontakt bidrager med hver deres relevante kompetencer. Den ene medarbejder er særlig god til at skabe rolige og omsorgsfulde rammer. Hvor en anden medarbejder er god til at få beboeren i gang med det mere praktiske. Begge medarbejdere oplyser, at de er stolte af deres arbejde og det de udretter. Til trods for at ingen af dem er uddannet pædagoger, er det socialtilsynets vurdering, at der i forhold til målgruppen er tale om medarbejdere som besidder relevante kompetencer og som er bevidste om det de gør. På baggrund af ovenstående betragtninger og interviews bedømmes indikatoren til i høj grad at være opfyldt. Side 27 af 35

28 Tema Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 4,3 Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt i meget høj grad. Socialtilsynet vurderer, at der er sammenhæng mellem kvalitet og den fastsatte takst og at kvaliteten i høj grad svarer til prisen. Ligeledes vurderes tilbuddet, at være gennemskueligt for de visiterende kommuner og socialtilsynet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad er bæredygtigt - socialtilsynet har ingen væsentlige bemærkninger. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Der er ikke anført forbehold eller supplerende oplysninger der har væsentlig betydning for socialtilsynets vurdering af regnskabet og socialtilsynet bedømmer derfor indikatoren til i meget høj grad at være opfyldt. Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. Dette begrundes med, at tilbuddet budgetterer i 2015 med en omsætning på kr , hvor dækningsgraden i budgettet er på 8,9 %. Niveauet for dækningsgraden anses for normalt i denne branche. Der er ud fra tilbuddets budget for 2015 ikke planlagt nye investeringer. Side 28 af 35

29 Indikator 11.c: Tilbuddets soliditetsgrad (nøgletal) er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad 5 (i meget høj grad Tilbuddets egenkapital var ultimo 2013 kr , og soliditetsgraden steg fra 37 % ultimo 2012 til 51 % ultimo Soliditetsgraden forventes jf. tilbuddets budget uændret ultimo Niveauet for soliditetsgraden vurderes at være tilfredsstillende. Socialtilsynet skal endvidere gøre tilbuddet opmærksom på den finansielle risiko, der er ved, at den samlede likvide beholdning er placereret i en bankforbindelse. Tilsynet skal derfor henlede tilbuddets bestyrelses opmærksomhed på at indskudsgarantien kun dækker ca kr., og derfor er der principielt en risiko forbundet med kun at have en bankforbindelse. På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren derfor i meget høj grad at være opfyldt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet. Socialtilsynet har lagt vægt på følgende: - at budget 2015 budgetteres med til supervision, kurser og efteruddannelse - der er afsat til borgerrelaterede materialer og til borgerrelaterede tjenesteydelser. Samlet svarer de borgerrelaterede udgifter til 9,7% af omsætningen, hvilket anses for at være indenfor normen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 5 (i meget høj grad I forhold til personale så er der i budgettet for 2015 afsat midler til 4 fuldtidsnormeringer af fast personale (udførende personale) og 1 leder, samt midler til administrativt personale og vikarer. Der er i 2015 budgetteret med kr. i udgifter supervision, kurser og efteruddannelse, svarende til 3,1 % af omsætningen. I 2015 er der afsat kr af til borgerrelaterede materialer og varekøb og kr af til borgerrelaterede tjenesteydelser. Samlet svarer de borgerrelaterede udgifter til 9,7 % af omsætningen. Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Side 29 af 35

30 Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Socialtilsynet er ikke umiddelbart blevet forholdt oplysninger og har modtaget de oplysninger, som tilsynet har efterspurgt. Således betragtes tilbuddets økonomi som gennemskueligt for tilsynet og de visiterende kommuner. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 3 (i middel grad Socialtilsynet har ikke forholdt sig til nøgletallene på tilbudsportalen, idet disse er baseret på årsrapporten jf. Lov nr. 608, , 12, stk. 3, som tilbuddet først er forpligtede til at indberette i forhold til årsregnskabet fra Socialtilsynet gør opmærksom på, at informationerne om budgettet på Tilbudsportalen til en hver tid skal være gældende. Socialtilsynet forventer, at tilbuddet retter informationerne i forbindelse med godkendelsen af budgettet. Indikatoren bedømmes med afsæt i ovenstående til at være opfyldt i middel grad. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 5 Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer udgør et særdeles egnet tilbud for målgruppen. Solhaven har formået at skabe nogle fysiske rammer såvel ude og inde, som tilgodeser beboernes behov -og som er med til at sikre optimale betingelser for udvikling og trivsel. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets fysiske rammer understøtter beboernes udvikling og trivsel. Solhaven er beliggende i rolige omgivelser med gode muligheder udendørs i form af store grønne arealer med dyr og værksted. Ligeledes er de fysiske rammer indendørs indrettet så de fremstår hjemmelige og med en god atmosfære. Side 30 af 35

31 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Under tilsynsbesøget er det tilbuddets beboer som viser rundt. Beboeren viser stolt sin lejlighed og fortæller, at han selv har været med til at indrette den og er glad for at bo der. Ligeledes viser han de ydre fysiske rammer frem og fortæller, at det er hans traktorer som vi ser og som han bruger tid på. Til Solhaven hører også et hønsehus. Beboeren fortæller, at han er med til at passe hønsene og han godt kan lide at passe dyr. Socialtilsynet bedømmer på den baggrund indikatoren til i meget høj grad at være opfyldt, da beboerne så tydeligt kan oplyse at han trives med de fysiske rammer. Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. Til grund for bedømmelsen lægger, at opholdsstedet er en lille landejendom, tidl. statshusmandsbrug fra år Der hører ca. 20 tdr. land til stedet som består af have, enge, skov, sø og mose. Solvognen ligger i meget rolige omgivelser ca. 2 km. fra Højby og 12 km. fra Nykøbing Sjælland. Solvognen ligger i meget rolige omgivelser. Bygningerne består af stuehuset på ca. 80 m2. samt en længe på ca. 120 m2. Stuehuset er indrettet med en stue, køkken, toilet/bad, et værelse samt et mindre kontor. Længen er indrettet med en mindre lejlighed og et større fællesrum der blandt andet bruges til undervisning. Solvognen indrettet så der er plads til 2 beboere med hver deres selvstændige bolig. Som udgangspunkt er det 2 selvstændige projekter, der på ingen måde er afhængige af hinanden. I de situationer hvor det er hensigtsmæssigt er der et samarbejde mellem de 2 projekter. Tilbuddets beboer bor i en selvstændig lejlighed i den ene længe. Lejligheden består af entre, bad og toilet, stue, kontor og soveværelse. Lejligheden er hyggeligt indrettet og fremstår hjemmelig. Der er et værksted hvor der kan skrues på biler, knallert og andre aktiviteter, som tilbuddets beboer er glad for at benytte. Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Til grund for bedømmelsen lægger, at tilbuddets beboer har egen lejlighed som han selv har været med til at indrette. Lejligheden består af entre, bad og toilet, stue, kontor og soveværelse. Lejligheden er hyggeligt indrettet og fremstår hjemmelig. Under fremvisning af lejligheden er det beboeren selv der viser frem og som kan Side 31 af 35

32 fortælle, at han er meget tilfreds med lejligheden og føler sig hjemme. Side 32 af 35

33 Side 33 af 35

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Solvognen Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Solvognen Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Solvognen 06-03-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Solvognen Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Solvognen Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Solvognen 19-02-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Solvognen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Solvognen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Solvognen Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3. sal 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud Baseret på socialtilsynenes kvalitetsmodel til brug ved nygodkendelser af tilbud. Ansøger bedes beskrive hvordan de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 GLADSAXE KOMMUNE Social- og handicapafdelingen Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 NOTAT Dato: 27.februar 2015 Af: Malene Ravn Teksten nedenfor er kopieret fra den samlede konklusion af

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2015

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2015 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om Socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

AKTUEL TILSYNSRAPPORT. Konklusionen på tilsynet. Uddannelse og beskæftigelse

AKTUEL TILSYNSRAPPORT. Konklusionen på tilsynet. Uddannelse og beskæftigelse AKTUEL TILSYNSRAPPORT i Konklusionen på tilsynet Denne tilsynsrapport omhandler et driftsorienteret tilsynsbesøg på Ungekollegiet den 19. maj 2016. Ungekollegiet er et kommunalt tilbud godkendt efter Servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Det Private Botilbud v/ann- Dorte Jentoft. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Det Private Botilbud v/ann- Dorte Jentoft. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Det Private Botilbud v/ann- Dorte Jentoft Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Concura - Huset i Tveje Merløse Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialtilsyn Midt - Kvalitetsmodel Sociale tilbud. Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for Sociale tilbud

Socialtilsyn Midt - Kvalitetsmodel Sociale tilbud. Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for Sociale tilbud Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for Sociale tilbud Jonas Lund Nissen Socialtilsyn Midt - 2014 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere