Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Den 27. maj 2009, kl Lægeforeningens Hus, Aalborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Den 27. maj 2009, kl. 14.00-17.30 Lægeforeningens Hus, Aalborg"

Transkript

1 Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! Maj 2009 Cecilie L. Vestergård Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Den 27. maj 2009, kl Lægeforeningens Hus, Aalborg Tilstede: Kjeld Martinussen, Berit Bjerre Handberg, Mads Skipper, Dorte Guldbrand Nielsen, Jørgen Achton Nielsen, Carsten Larsen, Michael Andreassen, Lone Susanne Jensen, Susanne Nøhr, Søren Olsson, Helle Nygaard Pilgaard, Anne Thomassen, Tove Nilsson, Ejvind Mouritsen, Lars Dahl Pedersen, Susanne Scheppan, Roar Maagaard, Helle Nygaard Pilgaard Fra Videreuddannelsessekretariatet: Jan Greve, Jeppe T. Nielsen, Helene Selmer Kristensen, Rikke Bundgaard, Anette Ilsø, Stine Whitehouse, Cecilie L. Vestergård (ref.), Ikke til stede: Niels Uldbjerg, Bente Malling, Peder Charles, Peter Larsen, Lene Mortensen, Per Jørgensen, Morten Noreng, Susanne Nørgaard Madsen, Louise Holm Schnæbel Lægelig Uddannelse Skottenborg Viborg Tlf.: Fax:

2 1. Studiereform af det medicinske studium på Aarhus Universitet - oplæg ved lektor Anne Mette Mørcke Der er igangsat en reform af kandidatdelen af studiet, hvilket svarer til de sidste tre år eller seks semestre af studiet. Det første hold, som skal optages på den nye ordning, bliver optaget i august I forbindelse med reformarbejdet er der nedsat fem tværgående arbejdsgrupper: 1. Bedre overgang mellem studie og arbejdsliv 2. Øget fokus på kommunikation, patientforløb og det almene 3. God sammenhæng og kontinuitet i fagene 4. Aktiv deltagelse i undervisning og klinik 5. Overensstemmelse mellem læringsmål og prøveform Anne Mette Mørcke fremdrog nogle anbefalinger fra de fem arbejdsgrupper, som også kan have betydning i forhold til den lægelige videreuddannelse. Nedenstående skal følges op i Det Regionale Råd, i takt med, at det bliver aktuelt, dvs. når læger er færdiguddannet efter den nye studieordning. Vedrørende vejlederroller og mentorfunktion var rådet enigt i, at det er en god ide at indgå i samarbejde om en organisation, som rækker hen over skellet præ- og postgraduat uddannelse, men der blev også peget på, at det vil være en udfordring i driften til at bære tre nye essentielle roller, som er et forslag fra gruppe nr. 1 (jf. slide nr. fem i medsendte oplæg). Konkret var der tilsagn fra rådet om at samarbejde om et projekt vedrørende mentorrollen på baggrund af en projektbeskrivelse fra Center for Medicinsk Uddannelse. Jf. gruppe nr. 2; i 2013 skal det nuværende kommunikationskursus i basisuddannelse rettes til i forhold til den nye studieordning. Gruppe 3 har foreslået, at der trækkes 30 ECTS-point ud af de sidste seks semestre til at udvikle et gennemgående professionsspor. Gruppen lægger op til at der benyttes casebaseret og/eller task-baseret undervisning. Gruppen har i deres arbejde skelet til svenske og norske universiteters måde at bygge deres universitetsuddannelse op på. Bilag 1 Slides fra oplæg om reform af medicinstudiet ved AU 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Formanden fortalte, at Det Nationale Råd har fremsendt en henvendelse omkring konkrete forslag til afbureaukratisering af den lægelige videreuddannelse. Forslag sendes til Videreuddannelsessekretariatet i løbet af en uge, da der er møde i Det Nationale Råd allerede den 3. juni. Forslag til afbureaukratisering kan dog også efter denne dato sendes til sekretariatet, som vil sende dem videre til Det Nationale Råd. Rådet mente også, at det skal overvejes, om bureaukratiet omkring kompetenceevaluering i den nuværende uddannelsesordning står mål med de krav, der stilles. 2

3 Tove Nilsson påpegede, at rådet i for høj grad sagsbehandler. I stedet burde rådsarbejdet tage sig af kvalitet og udvikling. Der blev yderligere givet forslag til, at man i specialerne forenkler revisionen af uddannelsesprogrammerne samt metoder til forenkling af stempling og underskrift af hver eneste kompetence. 3. Godkendelse af referat fra møde den 11. marts 2009 Det blev indstillet, at referat godkendtes med følgende tilføjelser: Yngre Læger anførte, at rådets oprindelige hensigt med at kræve døgndækkende tilstedeværelse af læge med Tilladelse til selvstændigt virke sammen med KBU-lægerne ikke kun var tryghed i vagten, men også kvalitet i uddannelsen, derfor kravet om mulighed for obligatorisk superviseret vagtarbejde fra en læge i samme speciale. Der var dog ikke generel enighed i rådet herom. Yngre læger anførte, at deltagelse i transport for KBU-læger som minimum kræver overstået transportkursus, men at det dog oftest vil være fornuftigt at sende mere erfarne læger afsted ved behov for lægeledsaget transport af patienter. Rådets øvrige medlemmer henviste i denne forbindelse til, at det til hver en tid er en ledelsesbeslutning, hvem der sendes af sted på ledsaget transport. Rådet godkendte referatet med tilføjelserne 4. Godkendelse af uddannelsesforløb og uddannelsesprogrammer 4.1 Urologi (punktet blev udskudt til senere behandling på mødet, da PKL først kunne deltage fra kl ) PKL Lars Lund deltog i mødet under dette punkt. Rådet godkendte på møde i marts 2009 udvidelse af hoveduddannelseskapacitet i specialet. Rådet fandt dog at antal, varighed og formål med de fokuserede ophold skulle drøftes med PKL før endelig godkendelse kan ske. PKL gennemgik de ændringer, som følgegruppen har foretaget i uddannelsesprogrammerne. Der er nu færre fokuserede ophold end tidligere. De to ophold i hhv. Kar- og Thoraxkirurgi på to uger er nu udgået, da kompetencerne herfra overgår til det nye 12 dages kursus, som er fælles for de fem kirurgiske specialer. Der er tale om seks ugers fokuserede ophold i løbet af en periode på fem år. Yngre Læger fremførte, at de uddannelsessøgende læger er kede af de fokuserede ophold, da de aldrig bliver en del af afdelingen. PKL havde dog den opfattelse, at de uddannelsessøgende læger generelt er glade for de fokuserede ophold. Rådet ønskede en systematisk opsamling på erfaringerne med de fokuserede ophold med udgangspunkt i specialet Urologi, som skal danne grundlag for en senere generel drøftelse af brugen og definitionen af de fokuserede ophold. Sammen med referatet fra mødet fremsendes det rette uddannelsesprogram, og rådet tager stilling til programmet på næste møde i september

4 4.2 Anæstesiologi PKL Hans Ole Holdgaard deltog i mødet under dette punkt og gennemgik de to dissenser, der er indgivet til den lægefaglige indstilling. PKL indstillede ny fordeling af introduktionsstillinger og uddannelsesprogrammer for introduktionsuddannelsen. Der er ikke i specialet enighed om fordeling af introduktionsstillinger, da Regionshospitalet Silkeborg ønsker yderligere to introduktionsstillinger og har indgivet dissens i forhold til fordelingen. Da Regionshospitalet Horsens er trådt ind i Videreuddannelsesregionen skal stillingerne i specialet refordeles. Specialet har i forhold til denne problematik valgt at lægge introduktionsstillingerne primært på de hospitaler, hvor de akutte specialer er bredt repræsenteret, da Anæstesiologi er et akut speciale. Der er endvidere uenighed om uddannelsesprogram for introduktionsstillingerne i Hospitalsenhed Vest. Der er indgivet dissens fra Hospitalsenhed Vest, som ønsker at blive betragtet som én afdeling med introduktionsstillinger over to matrikler, men PKL anbefalede på baggrund af diskussioner i følgegruppen, at introduktionsuddannelsen er matrikelrelateret, dog med mulighed for fokuserede ophold i forhold til de kompetencer, hvor det skønnes nødvendigt. Specialet og rådet vil følge udviklingen omkring hospitalerne i Vest og vurdere forholdene igen i Lars Dahl Pedersen ville gerne have tilføjet referatet, at reduktion i antal introduktionsstillinger i Silkeborg gennemføres gradvist og først når udbygning er sket fuldt ud de øvrige steder. Rådet godkendte den lægefaglige indstilling med ovenstående tilføjelse 4.3 Gynækologi og obstetrik Rådet godkendte på møde i maj 2008 lægefaglig indstilling fra PKL Gitte Eriksen, hvor Regionshospitalet Horsens blev inddraget i hoveduddannelsen i Videreuddannelsesregion Nord. Uddannelsesprogrammet for forløbet Skejby Horsens var fremsendt til godkendelse. Rådet godkendte uddannelsesprogrammet 4.4 Ortopædisk kirurgi PKL Søren Kold samt overlæge Claus Möger deltog i mødet under dette punkt. Der var udarbejdet et uddannelsesprogram, hvori privathospitalet Eira medvirker sammen med afdelingerne i Århus og i Herning. Sundhedsstyrelsen har med notat af 30. april 2009 anbefalet pilotprojekter igangsat forskellige steder i Danmark. Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse har i december 2008 drøftet spørgsmålet og konkluderede, at det er væsentligt at få igangsat pilotprojekter. Ortopædisk kirurgi blev valgt som pilotspeciale, da der foregår mange operationer inden for dette speciale på privathospitaler, og fordi der i Region Øst mangler uddannelseskapacitet i det offentlige indenfor visse kompetencer. PKL gjorde opmærksom på, at privathospitalerne i højere grad er underlagt nogle større svingninger i patientgrundlag, end det offentlige er, hvorfor han opfordrede til at følge denne uddannelsesmetode tæt. Der er stillet krav om, at der er en fastansat speciallæge på de hospitaler, som indgår i pilotprojektet. Arbejdsvilkårene skal være de samme i ansættelsen på privathospitalet som på regionshospitalet. Der blev stillet spørgsmål til evaluering af projektet, og det er en velkendt opgave, som, gruppen ved, skal løses. 4

5 Det er PKL Søren Kold, som står for evalueringen af det konkrete forløb på Eira, mens arbejdsgruppen står for en generel projektevaluering. Rådet understregede, at det vigtige er at sikre god kvalitet i uddannelsen hele vejen igennem. Der var indstillet program til godkendelse med en anbefaling af det uddannelsesmæssige indhold. Rådet var indstillet på at godkende uddannelsesprogrammet på den måde, at det kan bruges af uddannelsessøgende, som allerede er i gang med hoveduddannelsen for at projektet hurtigere kan evalueres, da der ellers vil gå 2½ år, før den første uddannelseslæge starter en ansættelse på Privathospitalet Eira. Forudsætningen for, at allerede ansatte læger kan ændre deres forløb er, at de involverede afdelinger kan acceptere ændring af uddannelses- og ansættelsesaftalen. Rådet drøftede spørgsmålet om privathospitalers medvirken i uddannelsesopgaven og godkendte uddannelsesprogrammet 4.5 Intern medicin: reumatologi PKL Ulrik Tarp indstillede i uddannelsesprogrammet en ny kombination, hvor både regionshospitalerne i Viborg og Silkeborg vil indgå i hoveduddannelses-stillinger i specialet. Baggrunden for ændringen er, at Regionshospitalet Viborg har forholdsvist vanskeligt ved at rekruttere kandidater til de reumatologiske uddannelsesstillinger, mens Regionshospitalet Silkeborg har forholdsvist let ved at rekruttere kandidater til de reumatologiske uddannelsesstillinger. Reumatologisk afdeling, Regionshospitalet Viborg og Medicinsk/reumatologisk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg har foreslået, at ubesatte H-forløb ændres, således at blokken påbegyndes på Medicinsk/reumatologisk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg og afsluttes på Reumatologisk afdeling, Regionshospitalet Viborg. Blokken på Reumatologisk afdeling U, Århus Sygehus bibeholdes uændret. Begrundelsen for ændringen er, at man har konkrete forventninger til at kunne rekruttere kvalificerede ansøgere til en sådan blok. Det er i første omgang en midlertidig ordning, der efter en tid skal evalueres, før stillingtagen til, om den gøres permanent. Rådet godkendte uddannelsesprogrammet 4.6 Klinisk onkologi PKL Carsten Rytter deltog i mødet under dette punkt. Den lægefaglige indstilling beskriver følgende ændringer; - At det ene (af tre eksisterende årlige hoveduddannelsesforløb med start på Onkologisk Afdeling ÅUH, Aalborg Sygehus) ændres fra at inkludere ophold på Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg til en medicinsk afdeling på ÅUH, Aalborg Sygehus. - At der oprettes et nyt årligt hoveduddannelsesforløb med start på Onkologisk Afdeling ÅUH, Århus Sygehus, som inkluderer et år på Medicinsk-endokrinologisk Afdeling C, Århus Sygehus. - At der oprettes et nyt introduktionsforløb med seks måneder på Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg eller Regionshospitalet Herning og efterfølgende seks måneder på Onkologisk Afdeling ÅUH, Århus Sygehus. 5

6 Formålet med den lægefaglige indstilling er, at øge rekrutteringen til specialet. Der skal også ske en revision af uddannelsesprogrammerne på baggrund af ny målbeskrivelse for specialet. PKL gennemgik den lægefaglige indstilling samt den dissens, der er kommet til PKL fra Viborg og Herning, hvor de erklærer sig uenige i, at det ikke skulle være nødvendigt for uddannelsen i Klinisk onkologi, at den omfatter 12 måneders ophold på en intern medicinsk afdeling. PKL var ikke enig i dissensens indhold og fastholdt sin indstilling. Region Nordjylland anmodede om, at rådet indtog en pragmatiske holdning til denne indstilling, som indebærer at man med henvisning til rekrutteringsproblemerne i Aalborg skærer uddannelsesforløbene over Aalborg-aksen ned til at gå hen over to matrikler. Dette, mener man, vil øge søgningen til specialet i den nordlige del af regionen. Det bemærkes under dette punkt, at Yngre Læger principielt tager afstand fra forløb over tre matrikler med store geografiske afstande. Det skal sikres, at der følges op på konsekvenserne af den nye sammensætning af forløb. PKL bekræftede at følge op på det og melde tilbage til Rådet. Rådet godkendte den lægefaglige indstilling samt uddannelsesprogrammerne 4.7 Retsmedicin Rådet godkendte i maj 2008 lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelser i specialet Retsmedicin. Med dette uddannelsesprogram blev hoveduddannelsesforløbet tilføjet muligheden for at opslå forløb, der omfatter patologi i Aalborg. PKL i Patologisk anatomi Astrid Petersen deltog i mødet og gennemgik arbejdet med uddannelsesprogrammet, som hun har deltaget i. Det er i første omgang tænkt som et ad hoc forløb, som specialet vil følge op på. Sundhedsstyrelsen har tilkendegivet, at man i opstartsfasen ser lidt stort på dimensioneringen på et forløb om året, hvorfor det kan accepteres at der oprettes et ekstra forløb. Der er i dag ikke en PKL i Retsmedicin, men der arbejdes på at oprette en landsdækkende PKL-funktion, da det er et ganske lille speciale. Rådet godkendte uddannelsesprogrammet 4.8 Klinisk genetik PKL Lone Sunde deltog i mødet under dette punkt. Sundhedsstyrelsen har godkendt ny målbeskrivelse for introduktions- og hoveduddannelsen i specialet. PKL indstillede nye uddannelsesprogrammer til godkendelse. Sammensætning af forløbene er justeret, da der pr. 1. marts 2009 er etableret en klinisk genetisk afdeling på Aalborg Sygehus, hvor både introduktions- og hoveduddannelse vil finde sted. For at etablere et uddannelsesmiljø i Aalborg og fordi, der har været en del ubesatte forløb de foregående år, foreslås der ekstra opslag i 2009 og formentlig også i 2010 i forhold til Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan. Set over en længere tidsperiode skal antallet af hoveduddannelsesforløb være 1,5 forløb pr. år. PKL redegjorde for, hvor nødvendigt det er for specialet at man i hoveduddannelsen gen- 6

7 nemfører de fokuserede ophold, da man som klinisk genetiker har kontakt til utrolig mange af de andre specialer. På sigt kunne specialet endda ønske, at de enkelte læger specialiserede sig i genetik inden for andre specialer. Rådet godkendte den lægefaglige indstilling og uddannelsesprogrammerne 4.9 Almen medicin Der var tale om principielle ændringer i forhold til de nuværende godkendte uddannelsesprogrammer: Hoveduddannelsesforløb i Almen medicin med udgangspunkt i Regionshospitalet Silkeborg (8 forløb/år). Der har indtil nu været seks måneders kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg og dette ændres til, at kirurgi-forløbet placeres på Regionshospitalet Viborg. Uddannelsesprogrammet var indstillet af PKL Niels Frølich. Rådet godkendte den lægefaglige indstilling samt uddannelsesprogrammet 4.10 Klinisk basisuddannelse Uddannelsesprogrammerne var ændret som konsekvens af, at der er aftalt fælles vagt for basislæger mellem Kirurgisk og Medicinsk afdeling på Sygehus Vendsyssel, Hjørring. Ændringen skal sikre, at basislægerne eksponeres for såvel kirurgiske som medicinske akutte patientforløb. Uddannelsesprogrammerne var indstillet af PKL Jens Peter Kroustrup. Både Yngre Læger og cheflæge Michael Andreassen anførte, at der ikke endnu foreligger en aftale i Hjørring omkring fællesvagt-funktionen, hvorfor det anses for problematisk at skulle godkende et uddannelsesprogram. Ligeledes havde Yngre Læger kendskab til, at flere faktiske forhold i Hjørring ikke stemmer overens med det, der står i uddannelsesprogrammet. Rådet godkendte uddannelsesprogrammerne GIVET, at aftalerne kommer på plads, og givet at fællesvagt faktisk etableres. Rådet opfordrede PKL til at sikre, at uddannelsesprogrammet bringes i overensstemmelse med de faktiske forhold på sygehuset 4.11 Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Rådet har tidligere godkendt den lægefaglige indstilling for forskningstræning i specialet Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin. PKL Anne Arveshoug havde ajourført denne, idet Klinisk Fysiologisk Afdeling på Regionshospitalet Viborg nu indgår i uddannelsesopgaven med nye uddannelsesprogrammer. Den tidligere indstilling indeholdt også et forbehold vedrørende Nuklearmedicinsk Afdeling på Regionshospitalet Herning, hvor læger skulle søge ekstern forskningsvejledning. Forbeholdet er slækket således, at det er op til den yngre læge og den lokale forskningsvejleder at bedømme et eventuelt behov for at søge ekstern vejledning. Rådet godkendte tillægget til lægefaglig indstilling 7

8 5. Offentliggørelse af yngre lægers evaluering af uddannelsesstederne Oplæg og demonstration v. systemadministrator Anette Ilsø Fra og med 1. maj 2009 offentliggør Region Nordjylland og Region Midtjylland yngre lægers evaluering af uddannelsesstederne på Bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger stiller krav om, at yngre lægers evalueringer af uddannelsesstederne skal offentliggøres. Videreuddannelsesregion Nord har anvendt en web-baseret løsning i for alle lægelige uddannelsesstillinger siden 1. januar Det er dog ikke alle sygehuse i videreuddannelsesregionen, som har været koblet op til systemet allerede fra starten af 2008, hvorfor evalueringerne ikke rækker tilbage til det tidspunkt for alle sygehuse/enheder. Yngre Læger roste offentliggørelsen af evalueringerne og vil gerne bringe information om systemet og nødvendigheden af at aflevere sine evalueringer videre i deres forskellige fora. 6. Drøftelse af udkast til forretningsorden for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Punktet blev udsat til næste møde og bliver sat på som første punkt til kommende møde. 7. Planlægning af kliniske ansættelser for de mindste specialer I hoveduddannelsen i en række af de mindre specialer (ex. Arbejdsmedicin, Samfundsmedicin o.a.), indgår kliniske ansættelser af 6-24 måneders varighed. Placering af den kliniske ansættelse er oftest valgfri, både når det gælder speciale og geografisk placering. Videreuddannelsessekretariatet har oplevet et stigende problem med at få kliniske ansættelser i de mindste specialer til at falde på plads, som oftest begrundet i stram økonomi for modtagende afdelinger og i, at afdelingerne ønsker at reservere introduktionsstillinger til rekruttering til eget speciale. Rådet præciserede, at uklassificerede stillinger i første omgang skal benyttes til at dække disse ansættelser. Ledelsesniveauet i rådet opfordrede til, at problematikken gribes konkret an, så der rettes henvendelse til hospitalsledelsen på de hospitaler, hvor sekretariatet fremover støder på denne problemstilling 8. Sundhedsstyrelsen inspektorrapporter Der var taget kontakt til de afdelinger, som skulle følge op på inspektorbesøget i forhold til Sundhedsstyrelsen i perioden inden 1. juni Det drejede sig om fem afdelinger, som alle skulle udarbejde uddannelsesplaner for de uddannelsessøgende læger. Fire afdelinger havde fremsendt den efterspurgte dokumentation. Formanden spurgte rådet, om rapporterne giver et retvisende billede af uddannelsen på afde- 8

9 lingerne, og om rapporterne er en rigtige ressourceanvendelse? ÅUH, Aalborg Sygehus bruger rapporterne og er glade for det som et ledelsesværktøj, der bruges til ledelses- og budgetmøder med afdelingerne. Rapporterne bruges også som idekatalog mellem afdelinger og specialer. Det var rådets holdning, at det er nyttigt at bruge dem i rådet også, men det kræver en drøftelse af, hvordan det skal gøres. Ledelsen på ÅUH, Århus Sygehus er også glad for rapporterne, men de kan ikke bruges som en form for akkreditering, da det ikke er en objektiv gennemgang af afdelingens uddannelse, idet den også er afhængig af de inspektorer, som er på besøg. Yngre Læger påpegede, at det oftest er afdelinger, hvor uddannelsen ikke fungerer godt, at der er uoverensstemmelse mellem rapport og reel uddannelseskvalitet. Der er meget forskel på specialerne samt på kvaliteten af rapporterne. Signalværdien af at have rapporterne fast på rådets dagsorden peger i sig selv på, at de tages alvorligt, men det bliver for omfattende at skulle drøfte hver eneste rapport på rådsmøderne. Hvis der viser sig generelle temaer i rapporterne, skal disse selvfølgelig tages op og drøftes i rådet. Hvert rådsmedlem kan ønske, at en rapport drøftes nærmere på mødet. 9. Orientering - Klinisk basisuddannelse; valgrunde 2. halvår 2009 Orientering ved Rikke Bundgaard De yngre læger er rigtig glade for det elektroniske valgsystem Der var i sidste runde en uhensigtsmæssighed omkring synlighed af sygehus og sektorer i Aalborgområdet, men dette rettes til næste runde. Det har været et problem, at når læger, som ikke foretager et aktivt valg i systemet, bliver tildelt et forløb automatisk fra systemets side, har forløbene været placeret på de perifere sygehuse, da det automatiske valg først er sket til sidst i hele valgrunden. Det er der nu taget højde for, ved at systemet automatisk vælger mellem de resterende forløb allerede 24 timer efter, at tiden for det pågældende nummer er udløbet. Dermed er det ikke kun de perifere sygehuse, som vil opleve, at der ikke møder en læge op i et valgt forløb. Det skal dog understreges, at der gøres en stor indsats for at tilpasse antal af forløb til det reelle antal læger, der skal i basisuddannelse. Der afholdes orienteringsmøde i uge 39 for 12. semesterstuderende på Aarhus Universitet. Sundhedsstyrelsen ønsker at revidere LAS-kurserne. Også i Videreuddannelsesregion Nord har der været drøftelser herom blandt andet på baggrund af, at yngre læger har udtrykt utilfredshed med især LAS I og LAS III. Der foreligger to foreløbige oplæg dels fra Sundhedsstyrelsen, dels fra Peder Charles og Jan Greve, som begge deltager i følgegruppen for de generelle kurser. Rådet opfordres til at give skriftlige kommentarer til dagsordenens bilag 9.5, som sendes til 10. Kommende møder 17. september 2009 kl , Regionshuset Århus 9

10 10. december 2009 kl , Regionshuset Viborg 11. marts 2010 kl , Århus med forudgående symposium om færdigheds- og simulationstræning kl Eventuelt Dorte Guldbrand fra Yngre Læger (som tidligere har deltaget i rådets rejsehold vedr. basislæger) påpegede, at der hersker alvorlige problemer for de basislæger, som har første del af deres forløb på Regionshospitalet Holstebro. Der er ingen reel afdelingsstruktur for den fælles akut modtageenhed, selvom den er planlagt, og dette giver problemer for basislægerne, da den reelle uddannelse ikke opfylder uddannelsesprogrammet. Det blev foreslået, at sekretariatet kontakter PKL for basisuddannelsen i Region Midtjylland med opfordring til at gå ind i problemstillingen i Holstebro. 10

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Torsdag den 10. december 2009, kl. 14.00-17.00 Golf Hotel Viborg

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Torsdag den 10. december 2009, kl. 14.00-17.00 Golf Hotel Viborg Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 25. December 2009 Helene S. Kristensen Helene.kristensen@stab.rm.dk 1-01-72-1-09 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers

Læs mere

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl REFERAT FU 12/11 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale C Cheflæge, dr.med.

Læs mere

! 31. januar 2008 Halfdan Eika

! 31. januar 2008 Halfdan Eika Til medlemmer af det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 31. januar 2008 Halfdan Eika Halfdan.eika@stab.rm.dk 1-01-72-10-1 Referat fra møde i Det Regionale Råd for

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 23. august 2011 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-01-72-1-10 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRE DEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalget for intern medicin reumatologi

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Redegørelse. Formål og baggrund

Redegørelse. Formål og baggrund Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Redegørelse Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse vedr. fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. september 2011. 3. Temamøde om lægelig videreuddannelse

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Klinisk Biokemi Dato Sagsnummer 17-04-2015 1-30-72-26-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk Biokemi Onsdag den 16. april 2015, kl. 13.00-15.00 Det gamle

Læs mere

Referat fra mødet i det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Referat fra mødet i det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 21.09.10 Dorte Lange Høst dorthoes@rm.dk 1-01-72-1-10 Referat fra mødet i det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Mandag

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord 14. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk! Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKR IDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET ETARIATET Det specialespecifikke uddannelsesudvalg for

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Lægefaglig indstilling for ændringer i introduktions- og hoveduddannelsesforløb i specialet Klinisk Onkologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for ændringer i introduktions- og hoveduddannelsesforløb i specialet Klinisk Onkologi i Videreuddannelsesregion Nord Den lægefaglige indstilling er indsendt af: Carsten Rytter Overlæge og Postgraduat Klinisk Lektor for specialet Klinisk Onkologi Onkologisk Afdeling D Nørrebrogade 44 8000 C. E-mail: carsrytt@rm.dk Tlf.:

Læs mere

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse : 1 Dato: 11. marts 2010 Dagsordenstekst: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Rådet den 10. december 2009 3. Tema: Forskningstræning projektdelen Forskningstræning

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalg i IM Reumatologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 20.april 2016 Trine Kirkegaard TRKPEE@rm.dk 1-30-72-100-15 Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde i IM reumatologi mandag den 11. april

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. juni 2011 3. Oplæg ved Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT NR 15/12 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag d. 7. marts, kl. 16 18 Sted First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Berit Bjerre

Læs mere

REFERAT. fra møde i Videreuddannelsesrådet for Det gamle Ringkjøbing Amt, tirsdag den 13. marts 2007.

REFERAT. fra møde i Videreuddannelsesrådet for Det gamle Ringkjøbing Amt, tirsdag den 13. marts 2007. Hospitalsenheden Vest Den: 21. marts 2007 Sags nr: 2007020028A Sagsbehandler: Birgit Ebbensgaard Direkte nr.: E-mail: subek Administrationen Løn- og personalefunktionen Lægårdvej 12 7500 Holstebro Tlf.:

Læs mere

Referat fra møde i Kontaktforum d. 24. september 2013 kl mødelokale B1, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg.

Referat fra møde i Kontaktforum d. 24. september 2013 kl mødelokale B1, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser fra møde i Kontaktforum d. 24. september 2013 kl. 13-16 mødelokale B1, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 6. september 2013

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Staben - HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat

Læs mere

Ringkjøbing Amt Sundhedssekretariat og sygesikring

Ringkjøbing Amt Sundhedssekretariat og sygesikring Ringkjøbing Amt Sundhedssekretariat og sygesikring Østergade 41 6950 Ringkøbing Tlf: 96753212 Fax: 96753224 www.ringamt.dk E-mail: sundhed@ringamt.dk Den: 11. september 2006 Sagsnr: 2006080418A Sagsbehandler:

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 15. december 2014 Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-59-10 Referat fra uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi URSARN Torsdag den

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget i Kirurgi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 7. marts 2015 Dorthe Koed Pedersen dorthe.k.pedersen@stab.rm.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Referat Det Fælles Videreuddannelsesråd for yngre læger 10. juni 2015 i mødelokale 2, Kantinegangen, Sygehus Vendsyssel, Bispensgade

Referat Det Fælles Videreuddannelsesråd for yngre læger 10. juni 2015 i mødelokale 2, Kantinegangen, Sygehus Vendsyssel, Bispensgade Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Sagsnummer 2011-119427 Det Fælles Videreuddannelsesråd for yngre læger 10. juni 2015 i mødelokale 2, Kantinegangen, Sygehus Vendsyssel, Bispensgade 37, Hjørring

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Referat Det Regionale Råd i Uddannelsesregion Øst Møde d. 18. december 2008 REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND LEDREBORG ALLÉ 40, ST. DK-2820 GENTOFTE

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T (NR 24/07) Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 19. september 2007 kl. 14.00-18.00 med efterfølgende

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalg i Intern medicin: Lungemedicin Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 19.01.2015 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-166-11 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i Intern medicin: Lungemedicin

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsnr. 10.juni 2016 1-30-72-44-15 Lægefaglig

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer Thomas Birk

ETARIATET. Dato Sagsbehandler  Sagsnummer Thomas Birk SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i urologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 11.4.2016 Thomas Birk thbirk@rm.dk 1-30-72-107-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i urologi Fredag den 1. april

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

12.30 12.45 Velkomst v. ovl., kontorchef Jan Greve, Den lægelige videreuddannelse og ovl., PKL Hans Ole Holdgaard.

12.30 12.45 Velkomst v. ovl., kontorchef Jan Greve, Den lægelige videreuddannelse og ovl., PKL Hans Ole Holdgaard. Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra: Informations- og debatmøde med deltagelse af de ledende overlæger fra videreuddannelsesregionens uddannelsesgivende afdelinger, specialets professorer,

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT (BILAG NR 09/09) Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 25. marts 2009 kl. 15 18 Sted, lokale 501 Deltagere

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer 06.jan 216

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler  Sagsnummer 06.jan 216 SREGI SSEKR IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Intern Medicin (IM): Lungemedicin Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 06.jan 216 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-97-15 Uddannelsesudvalgsmøde

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Udkast af 28. november 2017 til bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Sundhedsstyrelsen Kapitel 1 Uddannelsen Kapitel 2 Ansættelse Kapitel 3 Etablering af godkendte introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 5. december kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Vicedirektør Kjeld

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Til medlemmerne af Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 23. april 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 3. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra URSARN-møde den 11.09.08, kl. 09.00 11.30 på Hotel Comwell, Rebild Bakker.

Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra URSARN-møde den 11.09.08, kl. 09.00 11.30 på Hotel Comwell, Rebild Bakker. Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra URSARN-møde den 11.09.08, kl. 09.00 11.30 på Hotel Comwell, Rebild Bakker. Tilstede: Max Powey, Berit Bjerre Handberg, Jesper Hedegaard, Christine

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS November 2003 Forord Denne vejledning er tænkt som orientering til de læger, der overvejer at melde sig som tutorlæger. Vejledningen er et supplement til

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler  Sagsnummer SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Intern medicin: Endokrinologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 20.januar 2016 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-98-15 Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord 31. maj 2012 Helene Selmer Kristensen Helene.Kristensen@stab.rm.dk! Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Sundhedsstyrelsen Enhed for Evidens, Uddannelse og Beredskab Axel Heides Gade 1 2300 København S REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND REGION HOVEDSTADEN

Læs mere

" 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 19. møde i uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri! " 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 19. møde i det Psykologfaglige

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT NR 25/11 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag d. 5. oktober, kl. 15 18 Sted, lokale 501 Deltagere Ikke til stede

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T BILAG NR 7-15 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 11. marts 2015 kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Vicedirektør

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002322 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 27-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T (NR 12/07) Emne Mødedato Sted Deltagere Ikke til stede Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 15.00-18.00,

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET IDEREUDDANNELSESSEKR Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 23. april 2015 Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-74-15 Referat fra møde i Uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 6. juni kl. 15-18 Sted, mødelokale 501 Deltagere Afbud Lone Winther Jensen (Formand) Vicedirektør Kjeld Martinussen (Region

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland.

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@stab.rm.dk

Læs mere

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Juni 2012 Dorte Guldbrand Dorte.g.nielsen@stab.rm.dk 1-30-72-93-12 Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Videreuddannelsesregion Nord Indledning Denne

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget for samfundsmedicin (videreuddannelsesregion Syd og Nord) Torsdag den 10. november 2016 kl. 14-16 Regionshuset

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark 2008 2012 Med udgangspunkt i vurderinger af det fremtidige behov for læger i Danmark udarbejder Sundhedsstyrelsen bestemmelser for kapaciteten

Læs mere

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Sygehus Vendsyssel Flemming Knudsen Uddannelseskoordinerende overlæge, dr.med. Sygehus Vendsyssel har læger ansat i klinisk basisuddannelse ved:

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 9. december 2014

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 22. november 2013

Læs mere

Det tager minutter at besvare spørgeskemaet. På forhånd tusind tak for hjælpen!

Det tager minutter at besvare spørgeskemaet. På forhånd tusind tak for hjælpen! Center for Medicinsk Uddannelse på Aarhus Universitet og videreuddannelsesregion Nord vil gerne have din hjælp til at evaluere Den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF), som i det daglige varetages af de

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 16. december kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Sundhedsfaglig chef

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer 26.november 2015

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler  Sagsnummer 26.november 2015 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i IM: Geriatri Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 26.november 2015 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-99-15 Referat fra Uddannelsesudvalgsmøde

Læs mere

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. Afdelingssygeplejerske Joan Hald joan.hald@rn.dk

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. Afdelingssygeplejerske Joan Hald joan.hald@rn.dk Region Nordjylland Afdeling Leder Kliniske vejledere Aalborg Universitetshospital, Syd Hobrovej 18-22 9100 Aalborg 9932 1111 www.aalborguh.rn.dk Klinik Kirurgi og Kræftbehandling; Onkologisk Afdeling Klinik

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Info om KBU og 4 års reglen

Info om KBU og 4 års reglen Info om KBU og 4 års reglen Læge Mads Skipper Tovholder for Yngre Lægers Team Uddannelse Yngre Læge dagen 2011, Roskilde Fra Turnus til KBU At sammenligne æbler og pærer nu før Måske var æblet klart til

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 5. november 2006 2-15-7-06

Læs mere

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001.

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001. Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger til supplerende uddannelse i speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger)

Læs mere

Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen

Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering af speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Islandsbrygge 67 2300 København S 03-10-2011 Sag nr. 11/654 Dokumentnr. 44941/11 Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Danske Regioners høringssvar vedr. dimensionering

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 17. marts 2015

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT NR 7-2/11 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag d. 9. marts, kl. 15 18 Sted, lokale 501 Deltagere Ikke til stede

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT NR 17/10 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag d. 29. september, kl. 15 18 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale

Læs mere

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord!"#$%&$ $'() () * 18. august 2006 2-15-7-06 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Baggrund og afgrænsning

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler  Sagsnummer SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i IM: reumatologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 18.03.2015 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-100-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i IM:

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT NR 32/11 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag d. 7. december, kl. 15 18 Sted, lokale 501 Deltagere Ikke til stede

Læs mere

Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord

Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord Århus, 10. januar 2004 EN/lmn specialludd04.doc Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord Faglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelse 1. Indledning Indstillingen omhandler det

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Aarhus Universitetshospital: Skejby Sygehus, Psykiatrisk Hospital og Aarhus Sygehus. Sammensætning af

Læs mere