GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE"

Transkript

1 MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: Office: C107 2/73. Telephone: direct line Fax:

2 Selv om den primære kontakt i relation til GATS og internationale spørgsmål på europæisk plan er de såkaldte art. 133-komitéer, har Forsikringskomitéen igennem mange år udviklet en tradition med at søge at holde sine medlemmer orienteret om internationale handelsforhandlinger. Vedlagte redegørelse gør status over de forestående GATSforhandlinger og noterer sig det store antal henvendelser fra EU s medlemsstater til WTO s medlemmer i forhold til det relativt lille antal modtagne henvendelser. Det afspejler uden tvivl EU-markedernes større styrke og de mere liberale regelsæt. Spørgsmål: Forsikringskomitéens medlemmer opfordres til: at tage denne udvikling til efterretning, at bidrage med alle oplysninger om de barrierer for optagelse, der nævnes i henvendelserne til EU og at komme med deres kommentarer til spørgsmål i relation hertil. 2

3 DOHA ministermødet Det blev på ministermødet i Doha i november 2001 besluttet, at med henblik på de forestående GATS-forhandlinger skulle de første henvendelser ske inden udgangen af juni 2002, de første tilbud i slutningen af marts 2003, og at forhandlingerne skulle være afsluttet inden udgangen af Henvendelser Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater (EF) overholdt tidsfristen ultimo juni 2002 og rettede henvendelse til 109 WTO-medlemmer om alle sektorer. Det store antal henvendelser afspejlede EF s ønske om at inddrage så mange WTO-medlemmer som muligt i de forestående forhandlinger. EF er i forbindelse med tidligere multilaterale forhandlingsrunder fra visse hold blevet anklaget for at negligere de mindst udviklede lande, og en række udviklingslande. EF har med udgangspunkt i en række WTO-medlemmers vitale interesse i at få adgang til markederne og i deres økonomiske potentiale valgt at splitte sine henvendelser op i tre grupper af WTO-medlemmer: Gruppe I-medlemmer udgøres af Fællesskabets vigtigste samhandelspartnere, herunder en række vigtige udviklingslande. Gruppe II-medlemmer er blevet valgt ud fra deres BNP per capita, og gruppe III-medlemmer er de mindst udviklede lande og nogle udviklingslande med lavt BNP. EF har til dato modtaget 21 henvendelser fra andre WTO-medlemmer. Der kan fortsat komme flere henvendelser. Men der er imidlertid et misforhold mellem antallet af henvendelser fra EF og antallet af henvendelser rettet til EF. Det er for tidligt at drage nogen konklusioner om årsagerne hertil, f.eks. i hvor høj grad en række WTO-medlemmer udviser et tilstrækkeligt engagement i øvelsen, eller taktiske forhold, eller måske at det afspejler EU-markedernes større styrke og de mere liberale regelsæt. Som følge af en utilsigtet offentliggørelse på Internettet af EF s forslag til første henvendelser sidste forår besluttede medlemsstaterne, der mødtes i art. 133-komitéen, at bevare henvendelser fra og til EF samt andre dokumenter i relation til processen fortrolige. Medlemmerne af Forsikringskomitéen vil imidlertid være blevet hørt om disse dokumenter af deres nationale regeringer. Det er vigtigt at fortsætte samarbejdet med de nationale myndigheder. Finansielle tjenesteydelser Af de 109 henvendelser fra EF vedrører de 85 finansielle tjenesteydelser, som fordeler sig på 35 til Gruppe I-medlemmer, 17 til Gruppe II-medlemmer, og 33 til Gruppe III-medlemmer. Af de 19 henvendelser til EF vedrører de 15 finansielle tjenesteydelser under den ene eller anden form. 3

4 EF s eksisterende forpligtelser inden for forsikringsydelser: baseret på Forståelse vedrørende forpligtelserne inden for finansielle tjenesteydelser : Leveringsmåde 1 1 : sektordækning: levering og formidling af genforsikring, MAT forsikring og tjenester i relation til forsikringsvirksomhed, levering af finansielle oplysninger og konsulenttjenester. Begrænsninger: forsikringsvirksomhed, 16 fra medlemsstaterne, heraf 11 i relation til MAT forsikring; leveringsmåde 2: sektordækning: som leveringsmåde 1 for forsikringsydelser. Begrænsninger: forsikringsvirksomhed, 11 fra medlemsstater (som for begrænsninger under leveringsmåde 1), heraf 9 i relation til MAT forsikring; leveringsmåde 3: sektordækning: alle forsikringsydelser som klassificeret i bilaget om finansielle tjenesteydelser (4 delsektorer). Begrænsninger: forsikringsvirksomhed, 18 fra medlemsstater, heraf 10 i relation til filialer og 3 i relation til bopælskrav; leveringsmåde 4: forpligtelser som i den vandrette sektion, plus visse specifikke begrænsninger for de enkelte medlemsstater (5 bopælskrav, 1 nationalitetskrav). Henvendelser fra EF: til Gruppe I-medlemmer: forpligtelserne skal følge de i Forståelsen nævnte forpligtelser, og klassificeringen i Bilaget om finansielle tjenesteydelser skal følges. Derudover kræver EF, at OECD-medlemmerne skal forpligte sig i relation til grænseoverskridende forsikring af store risici i overensstemmelse med de principper, der er fastlagt i OECD s Framework for Insurance Market Liberalisation. til Gruppe II-medlemmer: forpligtelserne skal følge niveauet for forpligtelser for leveringsmåde 1, 2 og 3. til Gruppe III-medlemmer: klassifikationen skal følge Bilaget om finansielle tjenesteydelser, og der skal indgås forpligtelser i relation til kerneforsikringsydelser: direkte forsikringsvirksomhed (livsforsikring og skadesforsikring) i leveringsmåde 3, samt genforsikringsvirksomhed og retrocession i leveringsmåde 1. Henvendelser til EF 2 : Henvendelserne til EF er yderst forskellige med hensyn til indhold og form. Eksempelvis kræver Mauritius, at de gennemførte liberaliseringstiltag inden for finansielle tjenesteydelser anerkendes, Mexico beskæftiger sig udelukkende med spørgsmål i relation til leveringsmåde 4 med fokus på ufaglært arbejdskrafts bevægelighed, mens Japan og Canada kræver en enhedslicens for deres forsikringsselskaber med filialer i EF, mens USA ønsker, at EF indfører stort set tilsvarende reguleringsmæssige principper som dem, som Financial Leaders Group har foreslået bl.a. pligt til høring i forbindelse med foreslåede lovgivningsmæssige tiltag (à la Federal Register). 1 2 Leveringsmåde 1: grænseoverskridende levering; leveringsmåde 2: forbrug i udlandet; leveringsmåde 3: kommerciel tilstedeværelse; leveringsmåde 4: tilstedeværelse af fysiske personer. Industrilande: Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Korea, Schweiz, Taiwan, USA. Udviklingslande: Brasilien, Kina, Mauritius, Mexico, Panama, Paraguay, Uruguay. 4

5 De vigtigste spørgsmål, der blev berørt, er følgende: Grænseoverskridende levering af sø- og lufttransportforsikring: Forskellige medlemmer kræver, at eksisterende begrænsninger i medlemslandene ophæves; Ordning vedrørende filialer fra tredjelande: Canada, USA, Japan, Schweiz og Uruguay har forlangt, at eksisterende begrænsninger i medlemsstaterne, navnlig lempelsen af de nuværende licensordninger, ophæves, og at der udstedes et enhedspas for filialer i EF. Nationale regler Japan kræver en stramning af vore nuværende ekstra forpligtelser i forbindelse med licensprocessen, og USA har fremsat forslag om to sæt reguleringsprincipper med fokus på gennemsigtighed. Derudover er der kommet specifikke henvendelser vedrørende medlemsstaternes regler fra Australien, Canada, Japan og Korea. Nationalitets- og bopælskrav Proces Mange medlemmer kræver, at de eksisterende begrænsninger i medlemsstaterne ophæves, og flere forskellige udviklingslande har en markant interesse i leveringsmåde 4. Art. 133-komitéer: medlemsstaterne er sammen med Kommissionen i gang med at koordinere forberedelsen af de første tilbud inden for rammerne af art. 133-komitéen. Det samme var tilfældet for udformningen af de første henvendelser. Arbejdet er primært fokuseret på at indsamle besvarelser fra medlemsstaterne på de henvendelser, som de 15 WTO-medlemmer har fremsendt. Der fandt i begyndelsen af december et særligt møde sted med medlemsstaternes eksperter i finansielle tjenesteydelser. Det var samtidig en god anledning til at undersøge, hvorvidt de i henvendelsen nævnte barrierer fortsat gælder eller ej. Dette vil på sin side indgå i forberedelsen af de første tilbud. Geneve: Der fandt en række bilaterale opklaringsmøder sted i Geneve i slutningen af juli og slutningen af oktober. Næste runde vil finde sted i begyndelsen af december. Disse bilaterale møder tjener det formål at få afdækket henvendelser fra begge parter nærmere. EF s henvendelser er blevet clearet gennem art. 133-komitéen, og medlemsstaterne deltager i de bilaterale møder. Der er ligeledes aflagt fuldstændig rapport om resultatet til art. 133-komitéen. Foreløbig tidsplan: Formandskabet har foreslået følgende foreløbige tidsplan: medio januar 2003: Kommissionen fremlægger 1. udkast til indledende tilbud; medio februar 2003: Medlemsstaterne kommer med deres kommentarer til 1. udkast; 5

6 medio marts 2003: Kommissionen fremlægger 2. udkast til indledende tilbud; ultimo marts 2003: Medlemsstaterne giver grønt lys til indledende tilbud; 31. marts 2003: forelæggelse i Geneve af indledende tilbud; Forsikringskomitéen: af hensyn til en ordentlig forberedelse af EF s indledende tilbud er det vigtigt, at medlemmerne af Forsikringskomitéen bidrager til deres nationale koordineringsproces. Kommissionen hilser også alle oplysninger velkomne, som medlemmerne måtte have om de barrierer for optagelsen, som nævnes i henvendelserne til EF. Af logistiske årsager ville det være en hjælp, hvis sådanne oplysninger blev fremsendt via Forsikringskomitéens sekretariat (c/o til den ansvarlige tjenestemand (Jens Viberg) i Kontor C3 i GD Indre Marked. Kommissionen lover at holde medlemmerne orienteret om udviklingen i processen. Spørgsmål: Forsikringskomitéens medlemmer opfordres til: at tage denne udvikling til efterretning, at bidrage med alle oplysninger om de barrierer for optagelse, der nævnes i henvendelserne til EU og at komme med deres kommentarer til spørgsmål i relation hertil. 6

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni 2010 1. (evt.) EIB s eksterne lånemandat 2007-2013 midtvejsevaluering

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt 1 Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30. november 1. december 2006 - sundhedspunkterne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3099 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t S o c i a l m i n i s t e r i e t Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/84 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr.

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.5.2014 L 158/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 536/2014 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 FØLGESKRIVELSE fra: MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

NRQRPLPLQLVWHULHWVÃXGYDOJÃRPÃGHQÃILQDQVLHOOH 6HSWHPEHUÃ

NRQRPLPLQLVWHULHWVÃXGYDOJÃRPÃGHQÃILQDQVLHOOH 6HSWHPEHUÃ NRQRPLPLQLVWHULHWVÃXGYDOJÃRPÃGHQÃILQDQVLHOOH VHNWRUÃHIWHUÃnUÃ 'HQ ILQDQVLHOOH VHNWRU HIWHUnU 6HSWHPEHUÃ 6HSWHPEHUÃÃ%HW QNQLQJÃ ISBN: Trykt udgave 87-7862-060-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-072-4 Omslag:

Læs mere

HVIDVASKSEKRETARIATET & SPORINGSGRUPPEN. Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed

HVIDVASKSEKRETARIATET & SPORINGSGRUPPEN. Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed HVIDVASKSEKRETARIATET & SPORINGSGRUPPEN Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed ÅRSBERETNING 2010 Indhold VIRKSOMHEDSOMRÅDET FOR AFDELINGEN FOR FINANSIEL EFTERRETNING OG EFTERFORSKNING

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2014 (OR. en) 14440/14 PARLNAT 270 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere