SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI - UDKAST SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI - UDKAST SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI"

Transkript

1 SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for psykologi Campus by Odense Årgang(e) 2014 Revideret Under revision i 2014/2015 SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I PSYKOLOGI - UDKAST

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Beskrivelse af uddannelsen Normering i ECTS Uddannelsens formål Uddannelsens overordnede didaktiske og pædagogiske grundlag Kognitive og færdighedsmæssige verber til målbeskrivelse (specfejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.4 Kompetenceprofil Erhvervssigte 4 2 Indskrivning Adgangskrav Sammenhæng mellem adgangskrav og uddannelsens første årfejl! Bogmærke er ikke defineret. 3.1 Opbygning og struktur i moduler, fagelementer, valgfag mv Oversigt over fag/moduler/kvartaler/semestre Sammenhæng mellem uddannelsens kompetenceprofil og læringsmål for de enkelte fag Modulernes rækkefølge og den faglige progression Undervisnings- og prøveformer, herunder censur Uddannelsens beståelseskrav samt regler om gennemsnitskvotient Beskrivelse af 1. års prøven samt beståelseskrav for 1. års prøven 6 4 BESKRIVELSE AF FAG Modul B04: Personligheds- og socialpsykologi, inkl. metode Eventuelle faglige forudsætninger for deltagelse i fagetfejl! Bogmærke er ikke defineret Eventuel placering i faggrupper Fejl! Bogmærke er ikke defineret Modulets/fagets og undervisningens tidsmæssige placering Formål, indhold, fagspecifikke og generelle målbeskrivelser for modulet 13 Fagspecifikke målbeskrivelser: 13 Generelle målbeskrivelser: Litteratur Undervisnings- og arbejdsformer (evt. også undervisningssprog) Eksamen og censur osv. 5 Generelle bestemmelser Projektorienterede forløb/praktik Eksamenstilmelding og afmelding Syge- og reeksamen Sygdom Udeblivelse Omprøve Stave- og formuleringsevne ved større opgaver Antal tilladte eksamensforsøg Intern eller ekstern prøve Karakter eller Bestået/ikke-bestået Studieaktivitet og tidsfrist for gennemførsel af studiet Overgang fra bachelor til kandidat Særlige prøvevilkår Skriftlige prøver Andre prøvebestemmelser Eksamenssprog Eksamenssnyd 16 6 Orlov 35

3 7 udskrivning fra studiet 17 8 Dispensation og klagemuligheder Dispensation fra regler, fastsat af universitetet Klage over eksamen Klage over universitetets afgørelser Afgørelser om merit 17 9 Uddannelsens forankring Relevante bekendtgørelser Uddannelsens betegnelse EuroPsy Uddannelsens betegnelse Ansvarlige studienævn Ansvarlige censorkorps Studieordningens ikrafttrædelsesdato Dato for godkendelse i Studienævnet 18 Studieordningen blev godkendt af Dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet d , , Studieordningens historik 19 Bilag 1 - Sammenhæng mellem uddannelsens kompetenceprofil og læringsmål for de enkelte fag 24 Bilag 2 - Sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings- og prøveform. 25

4 1 BESKRIVELSE AF UDDANNELSEN 1.1 Normering i ECTS Bacheloruddannelsen i psykologi er normeret til 180 ECTS, hvilket svarer til 3 års studier på fuld tid. 1.2 Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i psykologiens teori og metode, så den studerende opnår en bred faglig viden og kunnen, At give den studerende den faglige viden og de teoretiske og metodiske kvalifikationer, der sætter den studerende i stand til selvstændigt at identificere, formulere og løse komplekse problemstillinger inden for psykologiens relevante bestanddele, og At give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en kandidatuddannelse. 1.3 Uddannelsens overordnede didaktiske og pædagogiske grundlag Punktet er under revision. 1.4 Kompetenceprofil Efter afsluttet uddannelse har bacheloren i psykologi udviklet kompetencer, der på et videnskabeligt grundlag vil kvalificere til beskæftigelse inden for forskellige områder såsom sundhedssektoren, uddannelsessektoren, offentlige og private virksomheder. Fagspecifikke målbeskrivelser: En bachelor i psykologi er i stand til at: FS1 Tilegne sig og anvende viden om forskellige perspektiver på psykologiske problemstillinger inden for psykologiens grunddiscipliner og anerkende, at psykologien indeholder en række teorier, forskningsmetoder, evidens, metoder og anvendelsesmuligheder. (Viden og forståelse vidensfeltet; forståelses- og reflektionsniveauet) FS2 Identificere egne læringsbehov og reflektere over disse samt strukturere kortere læringsforløb alene og i samarbejde med andre i forhold til problemstillinger inden psykologiens grunddiscipliner. (Kompetencer samarbejde og ansvar, læring) FS3 Forstå og formidle ideer og undersøgelser af forskellige perspektiver inden for psykologiens grunddiscipliner og anerkende specifikke psykologiske tilgange til relevante problemstillinger. (Viden og forståelse vidensfeltet; forståelses- og reflektionsniveauet. Færdigheder vurdering og beslutning, formidling) FS4 Forstå og vurdere mønstre i fagrelateret adfærd og psykologisk funktion og evidens herom. (Færdigheder vurdering og beslutning) FS5 Generere hypoteser, stille forskningsspørgsmål og designe en mindre undersøgelse, alene og i samarbejde med andre, inden for psykologiens grunddiscipliner. 1

5 (Færdigheder typen af færdigheder; vurdering og beslutning. Kompetencer samarbejde og ansvar) FS6 FS7 FS8 FS9 FS10 Anvende forskellige dataindsamlingsmetoder relevante for psykologiens grunddiscipliner. (Færdigheder typen af færdigheder. Kompetencer - handlerummet) Analysere data inden for psykologiens grunddiscipliner med anvendelse af både kvantitative og kvalitative metoder. (Færdigheder typen af færdigheder; vurdering og beslutning) Vurdere og formidle undersøgelsesresultater samt forholde sig reflekterende til den nye viden. (Viden og forståelse vidensfeltet; forståelses- og reflektionsniveauet. Færdigheder vurdering og beslutning; formidling) Reflektere over teoretiske og etiske problemstillinger, der associeres med brugen af forskellige paradigmer, metoder, redskaber, eller analyse- og løsningsmodeller i det pågældende fag. (Viden og forståelse vidensfeltet; forståelses- og reflektionsniveauet. Færdigheder vurdering og beslutning; formidling) Under vejledning, alene og i samarbejde med andre, udføre en mindre empirisk opgave inden for psykologi. (Viden og forståelse vidensfeltet; forståelses- og reflektionsniveauet. Færdigheder typen af færdigheder; vurdering og beslutning; formidling. Kompetencer handlerummet; samarbejde og ansvar; læring) Generelle målbeskrivelser: En bachelor i psykologi er i stand til at: G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 Kommunikere hensigtsmæssigt og professionelt. Dette involverer at formidle problemstillinger og løsningsmodeller (der støttes af evidens), på en måde, der er sensitiv over for modtagerens behov og forventninger. Dette opnås igennem opgaveskrivning, udarbejdelse af videnskabelige rapporter, oplæg og posterpræsentation til grupper. (Færdigheder formidling) Forstå og anvende forskellige data. (Viden og forståelse vidensfeltet; forståelses- og reflektionsniveauet. Færdigheder vurdering og beslutning) Anvende relevante digitale værktøjer til at understøtte læringsprocessen. (Færdigheder typen af færdigheder; vurdering og beslutning) Finde og organisere information. Dette omfatter indsamling og organisering af lagret information fra bøger, tidsskrifter, databaser og andre elektroniske kilder. (Viden og forståelse vidensfeltet. Færdigheder typen af færdigheder. Kompetencer - læring) Tilegne sig viden om og forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis taget fra primærkilder inden for flere fagområder. (Viden og forståelse vidensfeltet; forståelses- og reflektionsniveauet) Udføre bedømmelser og vurderinger. Dette involverer behovet for at anlægge forskellige perspektiver på problemstillinger (baseret på teori og praksis) og at vurdere dem for at komme frem til og formidle en konklusion. (Viden og forståelse vidensfeltet; forståelses- og reflektionsniveauet. Færdigheder vurdering og beslutning; formidling) Anvende videnskabsteori til at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger. (Færdigheder typen af færdigheder; vurdering og beslutning) 2

6 G8 G9 G10 Kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde, i studie- eller arbejdssammenhænge på en saglig, ansvarlig og etisk holdbar måde. (Kompetencer handlerummet; samarbejde og ansvar) Modtage og anvende vejledning og supervision effektivt i studie- eller arbejdssammenhæng. (Kompetencer handlerummet; samarbejde og ansvar; læring) Identificere egne læringsbehov og reflektere over disse samt strukturere kortere læringsforløb alene og i samarbejde med andre i forhold til problemstillinger i forskellige læringsmiljøer. (Kompetencer samarbejde og ansvar, læring) Tabel 2. Oversigt over målbeskrivelserne svarende til viden og forståelses-, færdigheds -, og kompetencekrav på bachelor og kandidat niveauer Bachelorniveau Målbeskriv else Kandidatniveau Målbeskriv else Viden og forståelse Vidensfeltet Besidder viden om teorier, metoder og praksis for flere fagområder inden for psykologi FS1, FS3, FS8, FS9, FS10, G2, G4, G5, G6 Besidder viden inden for flere psykologiske fagområder, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning FS1, FS3, FS8, FS9, FS10 G2, G4, G5, G6 Forståelses- og refleksions niveauet Kan forstå og reflektere over psykologiske teorier, metoder og praksis FS1, FS3, FS8, FS9, FS10, G2, G5, G6 Kan forstå og forholde sig kritisk til viden inden for flere psykologiske fagområder samt kan identificere videnskabelige problemstillinger FS1, FS3, FS8, FS9, FS10 G2, G5, G6 Færdigheder Typen af færdigheder Kan anvende én eller flere psykologiske metoder og redskaber samt kan anvende generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse i relevant tilknyttede fagområder FS5, FS6, FS7, FS10, G3, G4, G7 Kan mestre videnskabelige metoder og redskaber samt generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for psykologiens professionsruter FS5, FS6, FS7, FS10 G3, G4, G7 Vurdering og beslutning Kan vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger relateret til psykologi og anvende relevante analyse- og løsningsmodeller Formidling Kan formidle psykologisk relaterede problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller, ikke-specialister, samarbejdspartnere og/eller klienter FS3, FS4, FS5, FS7, FS8, FS9, FS10, G2, G3, G6, G7 FS3, FS8, FS9, FS10, G1, G6 Kan vurdere og vælge blandt psykologiens videnskabelige metoder, redskaber og generelle færdigheder samt opstille nye analyse- og løsningsmodeller Kan diskutere professionelle og videnskabelige psykologiske problemstillinger med både fagfæller og ikkespecialister FS3, FS4, FS5, FS7, FS8, FS9, FS10 G2, G3, G6, G7 FS3, FS8, FS9, FS10 G1, G6 Kompetencer Handlerum met Kan på basis af grunduddannelsen i psykologi håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge FS6, FS10, G8, G9. Kan styre arbejds- og udviklingssituationer inden for psykologiens beskæftigelses- områder, der er komplekse, uforudsigelige og som forudsætter nye FS6, FS10 G8, G9 3

7 løsningsmodeller Samarbejde og ansvar Kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde i forhold til psykologisk relaterede problemstillinger med en professionel tilgang Læring Kan identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer FS2, FS5, FS10, G8, G9, G10. FS2, FS10, G4, G9, G10 Kan selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre psykologisk og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar Kan selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering FS2, FS5, FS8, FS10 G8, G9, G10 FS2, FS10 G4, G9, G Erhvervssigte Efter afsluttet uddannelse har bacheloren i psykologi udviklet kompetencer, der på et videnskabeligt grundlag vil kvalificere til beskæftigelse inden for forskellige områder såsom sundhedssektoren, uddannelsessektoren, offentlige og private virksomheder. Bacheloruddannelsen i psykologi giver adgang til kandidatuddannelsen i psykologi og til visse andre kandidatuddannelser f.eks. kandidatuddannelsen i pædagogik og kandidatuddannelsen i IT og kommunikation. Kandidatuddannelsen i psykologi leder til titlen cand.psych. og giver dimittenderne ret til at betegne sig psykolog. Alle psykologer har ret til at få autorisation som psykolog efter at have gennemgået en af Psykolognævnet nærmere bestemt supplerende praktisk uddannelse af to års varighed. 2 INDSKRIVNING 2.1 Adgangskrav Adgangskrav fremgår af bacheloradgangsbekendtgørelsen. Mindst halvdelen af ansøgerne optages via kvote 1 i den koordinerede tilmelding og udvælges således på basis af karakterer mv. i den adgangsgivende eksamen iht. bekendtgørelse herunder. Resten af ansøgerne optages via kvote 2, hvor udvælgelse sker på basis af test og interview. Studiestart på bacheloruddannelsen Der optages udelukkende studerende til studiestart pr. 1. september på bacheloruddannelsen i psykologi. 3 STRUKTUREL BESKRIVELSE 3.1 Opbygning og struktur i moduler, fagelementer, valgfag mv. Uddannelsen består af 180 ECTS fordelt på følgende måde: Konstituerende fagelementer (heraf Bachelorprojekt Valgfag 155 ECTS 20 ECTS) 25 ECTS Uddannelsen er opbygget af en række moduler, der som udgangspunkt strækker sig over et kvartal (15 ECTS) hver, se dog stk. 3. Hvert modul udgør en integreret helhed. Hvert modul afsluttes med en eller flere prøver Uddannelsen er opbygget af 9 obligatoriske moduler på hver 15 ECTS, et bachelorprojekt på 20 ECTS samt valgfag på i alt 25 ECTS (se nedenstående skema). 4

8 3.2 Oversigt over fag/moduler/kvartaler/semestre Tabel 1 Bachelorplan 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. år Modul 1 (15 ECTS) Introduktion til psykologi, inkl. basal informationskompetence Modul 2 (15 ECTS) Kognitiv psykologi, inkl. metode 1 Modul 3 (15 ECTS) Udviklingspsykologi, inkl. metode 2 Modul 4 (15 ECTS) Personlighedsog socialpsykologi, inkl. metode 3 2. år 3. år Modul 5 (15 ECTS) Biologi, fysiologi og adfærd, inkl. metode 4 Modul 6 (15 ECTS) Psychology of Health and Counselling Psychology, inkl. metode 5 Modul 9 (15 ECTS) Arbejds- og organisationspsykologi, inkl. test- og undersøgelsesmetode (b) voksne Modul 10 (15 ECTS) Nonpsykologisk valgfagsmodul Modul 7 (15 ECTS) Klinisk psykologi, inkl. metode 6 Modul 11 (10 ECTS) Psykologi valgfag, inkl. videregående informationskompetence Modul 8 (15 ECTS) Pædagogisk psykologi, inkl. test- og undersøgelsesmetode (a) - børn og unge Modul 12 (20 ECTS) Bachelorprojekt 3.3 Sammenhæng mellem uddannelsens kompetenceprofil og læringsmål for de enkelte fag I bilag 1 illustreres det, igennem hvilke fag de studerende opnår kompetenceprofilens forskellige delelementer. Bilaget er dog under opbygning. 3.4 Modulernes rækkefølge og den faglige progression Modulerne skal gennemføres i den angivne rækkefølge. 3.5 Undervisnings- og prøveformer, herunder censur I uddannelsen anvendes varierede undervisningsformer omfattende forelæsninger og en række forskellige studenteraktiverende metoder som f.eks. case undervisning, seminarer og vejledning. Uddannelsen vil ligeledes anvende digitale studieguides til at understøtte de studerendes læring Prøveformer er valgt efter princippet constructive alignment (specifikt for psykologi), dvs. at der efter hvert modul er en kombination af prøver, som er egnet til at prøve modulets kompetencer. Det betyder, at vidensfeltet f.eks. vil blive prøvet ved skriftlige prøver (MCQ, kortsvarsopgaver o.lign.), forståelses- og reflektionsniveauet ved skriftlige opgaver/mundtlige prøver, typen af færdigheder bl.a. ved vurdering af portfolio, vurdering og beslutning bl.a. i bedømmelsen af bachelorprojektet, formidling f.eks. ved poster præsentation. En fordeling af prøveformer på moduler fremgår af tabel Bilag 2 illustrerer, hvorledes der for hvert fagelement er sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings- og prøveform. Bilaget er dog under opbygning. Tabel 3. Oversigt over prøveformer på de enkelte moduler 5

9 Prøveformer i bacheloruddannel sen i psykologi Viden Færdigheder Kompetencer Modul 1 Studiestartsopgave Studiestartsopgave/ BINKO Modul 2 9 Skr. prøver (MCQ* Skr. og mundtlige og short answer)** opgaver Modul 10 Iht. studieordning for det valgte modul Iht. studieordning for det valgte modul Modul 11 Skr. Prøve Logbog over søgeprofil/læselog Fremlæggelse af studiestartsopgave Posterpræsentation og anden skr. og mdtl. formidling Iht. studieordning for det valgte modul Projektplan Modul 12 Bachelorprojekt Bachelorprojekt Bachelorprojekt * Multiple-choicequestions ** MCQ afvikles altid elektronisk Under de enkelte moduler angives om der er tale om interne prøver, eller eksterne prøver. For de eksterne prøver angives om de indgår i forløbsplanen for rullende censur. Der er rullende censur i modulerne B02-B05 samt B07-B09. Ved rullende censur forstås, at der skiftevis er ekstern og intern censur på dele af eller hele modulet dvs. at for de studerende, der er påbegyndt i lige år, vil der være ekstern censur i modulerne 2, 4, og 8, og for de studerende, der er påbegyndt i ulige år, vil der være ekstern censur i modulerne 3, 5, 7 og 9. Dette angives i studieguiden for det enkelte modul. 3.6 Uddannelsens beståelseskrav samt regler om gennemsnitskvotient Uddannelsen er bestået, når alle uddannelsens moduler er bestået med minimum karakteren 02 eller har opnået bedømmelsen Bestået. Prøveresultater udtrykkes ved enkeltkarakterer. Der angives således ikke en gennemsnitskarakter for uddannelsens samlede prøveresultat. 3.7 Beskrivelse af 1. års prøven samt beståelseskrav for 1. års prøven Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte på bacheloruddannelsen, deltage i de prøver, der er en del af førsteårsprøven, modul PSY B01 og modul PSY B Som et minimum skal modul PSY B01 og modul PSY B02 være bestået senest inden udgangen af det andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen, jf. Eksamensbekendtgørelsens 15, stk Bestemmelsen i stk. 2 gælder uanset, om den studerende har uopbrugte prøveforsøg, jf. Eksamensbekendtgørelsens 15, stk Bacheloruddannelsen i psykologi skal være gennemført senest 6 år efter optagelse på uddannelsen. Orlovsperioder medregnes i den samlede studietid Studienævnet kan dispensere fra de fastsatte tidsfrister, hvis der foreligger usædvanlige forhold, jf. Eksamensbekendtgørelsens 17. 6

10 4 BESKRIVELSE AF FAG 4.1 Modul B01: Introduktion til psykologi, inkl. basal informationskompetence Introduction to Psychology, including Basic Information Literacy 15 ECTS Modulets/fagets og undervisningens tidsmæssige placering 1. semester, 1. kvartal (efterår) Formål, indhold, fagspecifikke og generelle målbeskrivelser for modulet Formål Modulet har til formål at give den studerende en introduktion til og overblik over grundlæggende ideer, almenpsykologiske teorier og forskning inden for konsulterende psykologi, kognitiv psykologi, udviklingspsykologi, personligheds- og socialpsykologi, biologiskog fysiologisk psykologi, sundhedspsykologi, klinisk psykologi, pædagogisk psykologi, arbejdsog organisationspsykologi, så den studerende efter afslutning af modulet har opnået de tilknyttede fagspecifikke og generelle målbeskrivelser. Modulet handler overordnet om en introduktion og gennemgang af kerneområderne i bacheloruddannelsen i psykologi. Modulet har desuden til formål at introducere videnskabsteoretiske grundantagelser og give den studerende basale informationskompetencer og effektive studiefærdigheder. Indhold Introduktion til historiske og nutidige begreber og problemstillinger inden for kerneområderne Introduktion til udvalgte grundlæggende teorier, begreber og empiri Introduktion til udvalgte praksisrelaterede professionsfærdigheder Introduktion til læsning, forståelse og evaluering af videnskabelig litteratur inden for psykologi Introduktion til videnskabsteori, etik og lovgivning Introduktion til psykologiske forskningsmetoder Introduktion til opgaveskrivning på psykologistudiet Fagspecifikke målbeskrivelser: Ved modulets afslutning kan den studerende: FS1 Tilegne sig og anvende viden om forskellige perspektiver på psykologiske problemstillinger og anerkende, at psykologi indeholder en række teorier, forskningsmetoder, evidens, metoder og anvendelsesmuligheder. FS2 Identificere egne læringsbehov og reflektere over disse samt strukturere kortere læringsforløb alene og i samarbejde med andre i forhold til problemstillinger inden for psykologi. FS3 Forstå og formidle ideer og undersøgelser af forskellige perspektiver inden for psykologi og anerkende specifikke psykologiske tilgange til relevante problemstillinger. FS4 Anerkende at der eksisterer mønstre i adfærd og psykologisk funktion og evidens herom. FS8 Vurdere og formidle undersøgelsesresultater samt forholde sig reflekterende til den nye viden inden for psykologi. 7

11 Generelle målbeskrivelser: Modulet bidrager til at de studerende kan opnå de generelle målbeskrivelser Litteratur Der henvises til studieguiden Undervisningsform Forelæsninger kombineret med forskellige studenteraktiverende undervisningsformer og vejledning. Der henvises i øvrigt til studieguiden Eksamen og censur Eksamen består af: Studiestartsopgave. Skriftlig gruppeopgave. Forsvar af studiestartsopgave og mundtlig eksamen (individuel). Bedømmelse: Intern prøve (med 2 eksaminatorer), bestået/ikke bestået. 8

12 4.2 Modul B02: Kognitiv psykologi, inkl. metode 1 Cognitive Psychology, including Methods 1 15 ECTS Modulets/fagets og undervisningens tidsmæssige placering 1. semester, 2. kvartal (efterår) Formål, indhold, fagspecifikke og generelle målbeskrivelser for modulet Formål Modulet har til formål at give den studerende viden om og forståelse for grundlæggende ideer, teorier og forskning inden for kognitiv psykologi, så at den studerende efter afslutning af modulet kan opnå de tilknyttede fagspecifikke og generelle målbeskrivelser. Faget handler overordnet om blandt andet at introducere og vurdere kognitive begreber, modeller og teorier og give den studerende en forståelse af menneskets perception, indlæring og hukommelse og individuelle forskelle heri, samt forståelse for hvordan denne viden anvendes i forskellige sammenhænge. I dette modul skal de studerende endvidere erhverve en grundlæggende forståelse for basale forskningsmetodologiske begreber inden for psykologi. Indhold Den kognitive psykologis historie og udvikling Grundlæggende teorier, begreber og empiri inden for kognitiv psykologi Nutidige tilgange og problemstillinger inden for kognitiv psykologi Læsning, forståelse og evaluering af videnskabelig litteratur inden for kognitiv psykologi Introduktion til anvendelse af videnskabsteoretiske metoder til løsning af problemstillinger inden for kognitiv psykologi Etiske problemstillinger knyttet til kognitiv psykologi Fagspecifikke målbeskrivelser: Ved modulets afslutning kan den studerende: FS1 Tilegne sig og anvende viden om forskellige perspektiver på psykologiske problemstillinger inden for kognitiv psykologi, og anerkende, at kognitiv psykologi indeholder en række teorier, forskningsmetoder, evidens, metoder og anvendelsesmuligheder. FS2 Identificere egne læringsbehov og reflektere over disse samt strukturere kortere læringsforløb alene og i samarbejde med andre i forhold til problemstillinger inden for kognitiv psykologi. FS3 Forstå og formidle ideer og undersøgelser af forskellige perspektiver inden for kognitiv psykologi og anerkende specifikke psykologiske tilgange til relevante problemstillinger. FS4 Forstå og vurdere bestanddele i kognitive processor og evidens herom. FS5 FS8 Generere hypoteser, stille forskningsspørgsmål og designe en mindre undersøgelse, alene og i samarbejde med andre, inden for kognitiv psykologi, som under vejledning vil kunne afprøves. Vurdere og formidle undersøgelsesresultater samt forholde sig reflekterende til den nye viden inden for kognitiv psykologi. 9

13 FS9 Reflektere over teoretiske og etiske problemstillinger, der associeres med brugen af forskellige paradigmer, metoder, redskaber, eller analyse- og løsningsmodeller i kognitiv psykologi. Generelle målbeskrivelser: Modulet bidrager til at de studerende kan opnå de generelle målbeskrivelser Litteratur Der henvises til studieguiden Undervisningsform Forelæsninger kombineret med forskellige studenteraktiverende undervisningsformer og vejledning. Der henvises i øvrigt til studieguiden Eksamen og censur Eksamen består af to delprøver, der hver for sig skal bestås med mindst karakteren 02. Karakter for eksamen beregnes som et vægtet gennemsnit af de 2 karakterer, givet i de 2 prøver. Delprøve 1: Udarbejdelse af to eksamensrapporter, hvoraf den ene tilfældigt udvælges til bedømmelse. 5 ECTS. Bedømmelse: Prøve efter 7-trinsskalaen (svarende til 1/3 af den samlede karakter). Ændret prøveform delprøve 1 ved reeksamen: Eksamen med mundtlig sagsfremstilling med 30 min. forberedelse i isolation på basis af forsøgsvejledning og forsøgsrapport, som udleveres. 5 ECTS. Delprøve 2: Skriftligt multiple-choice prøve uden hjælpemidler 10 ECTS. Bedømmelse: Prøve efter 7-trinsskalaen (svarende til 2/3 af den samlede karakter). Delprøve 1 og 2 indgår i den rullende censur, jf. studieordningens

14 4.3 Modul B03: Udviklingspsykologi, inkl. metode 2 Developmental Psychology, including Methods 2 15 ECTS Modulets/fagets og undervisningens tidsmæssige placering 2. semester, 1. kvartal (forår) Formål, indhold, fagspecifikke og generelle målbeskrivelser for modulet Formål Modulet har til formål at give den studerende viden om og forståelse for grundlæggende ideer, teorier og forskning inden for udviklingspsykologi, så at den studerende efter afslutning af modulet kan opnå de tilknyttede fagspecifikke og generelle målbeskrivelser. Faget handler overordnet om at introducere og vurdere de ændringer i psykologiske evner, kompetencer og egenskaber, der finder sted i personen under udvikling. Der fokuseres på individets udvikling igennem hele livsforløbet. Individuelle forskelle i udviklingen igennem den tidlige barndom, barndommen, ungdommen såvel som den voksnes udvikling og alderdom diskuteres. I dette modul skal de studerende endvidere erhverve en grundlæggende forståelse for basale dataanalytiske begreber. Indhold Udviklingspsykologiens historie og udvikling Grundlæggende teorier, begreber og empiri inden for udviklingspsykologien Nutidige tilgange og problemstillinger inden for udviklingspsykologien Læsning, forståelse og evaluering af videnskabelig litteratur inden for udviklingspsykologien Introduktion til metoder til behandling af forskellige data inden for udviklingspsykologien Etiske problemstillinger knyttet til udviklingspsykologien Fagspecifikke målbeskrivelser: Ved modulets afslutning kan den studerende: FS1 Tilegne sig og anvende viden om forskellige perspektiver på psykologiske problemstillinger inden for udviklingspsykologi og anerkende, at udviklingspsykologi indeholder en række teorier, forskningsmetoder, evidens, metoder og anvendelsesmuligheder. FS2 Identificere egne læringsbehov og reflektere over disse samt strukturere kortere læringsforløb alene og i samarbejde med andre i forhold til problemstillinger inden for udviklingspsykologi. FS3 Forstå og formidle ideer og undersøgelser af forskellige perspektiver inden for udviklingspsykologi og anerkende specifikke psykologiske tilgange til relevante problemstillinger. FS4 Forstå og vurdere mønstre i adfærd og psykologisk funktion i forhold til udvikling og evidens herom. FS7 FS8 Analysere data fra udviklingspsykologien med anvendelse af kvantitative eller kvalitative metoder. Vurdere og formidle undersøgelsesresultater samt forholde sig reflekterende til den nye viden inden for udviklingspsykologi. 11

15 FS9 Reflektere over teoretiske og etiske problemstillinger, der associeres med brugen af forskellige paradigmer, metoder, redskaber, eller analyse- og løsningsmodeller i udviklingspsykologi. Generelle målbeskrivelser: Modulet bidrager til at de studerende kan opnå de generelle målbeskrivelser Litteratur Der henvises til studieguiden Undervisningsform Forelæsninger kombineret med forskellige studenteraktiverende undervisningsformer og vejledning. Der henvises i øvrigt til studieguiden Eksamen og censur Eksamen består af to delprøver, der hver for sig skal bestås med mindst karakteren 02. Karakter for eksamen beregnes som et vægtet gennemsnit af de 2 karakterer, givet i de 2 prøver. Delprøve 1: Skriftligt essay uden hjælpemidler. 10 ECTS. Bedømmelse: Prøve efter 7-trinsskalaen (svarende til 2/3 af den samlede karakter). Delprøve 2: En statistisk dataanalyse-opgave med hjælpemidler 5 ECTS (se studieguiden for oplysninger om, hvilke hjælpemidler, der er tilladte). Bedømmelse: Intern prøve efter 7-trinsskalaen (svarende til 1/3 af den samlede karakter). Delprøve 1 indgår i den rullende censur med 10 ECTS, jf. studieordningens

16 4.4 Modul B04: Personligheds- og socialpsykologi, inkl. metode 3 Personality and Social Psychology, including Methods 3 15 ECTS Modulets/fagets og undervisningens tidsmæssige placering 2. kvartal (forår) Formål, indhold, fagspecifikke og generelle målbeskrivelser for modulet Formål Modulet har til formål at give studerende viden om og forståelse for grundlæggende ideer, teorier og forskning inden for personligheds- og socialpsykologi, så at den studerende efter afslutning af modulet kan opnå de tilknyttede fagspecifikke og generelle målbeskrivelser. Faget handler overordnet om at introducere og vurdere forskellige teoretiske forklaringer på personlighed og social adfærd samt individuelle forskelle heri, og belyser samspillet imellem individ, gruppe og samfund. I modul PSY 04 og PSY 05 skal de studerende endvidere erhverve en grundlæggende forståelse for psykologiske forskningsmetoder. Indhold Personligheds- og socialpsykologiens historie og udvikling Grundlæggende teorier, begreber og empiri inden for personligheds- og socialpsykologi. Nutidige tilgange og problemstillinger inden for personligheds- og socialpsykologi Læsning, forståelse og evaluering af videnskabelig litteratur inden for personligheds- og socialpsykolog. Anvendelse af videnskabsteoretiske metoder til løsning af problemstillinger inden for personligheds- og socialpsykologi Etiske problemstillinger knyttet til personligheds- og socialpsykologi Fagspecifikke målbeskrivelser: Ved modulets afslutning kan den studerende: FS1 Tilegne sig og anvende viden om forskellige perspektiver på psykologiske problemstillinger inden for personligheds- og socialpsykologi og anerkende, at personligheds- og socialpsykologi indeholder en række teorier, forskningsmetoder, evidens, metoder og anvendelsesmuligheder. FS2 Identificere egne læringsbehov og reflektere over disse samt strukturere kortere læringsforløb alene og i samarbejde med andre i forhold til problemstillinger inden for personligheds- og socialpsykologi. FS3 Forstå og formidle ideer og undersøgelser af forskellige perspektiver inden for personligheds- og socialpsykologi og anerkende specifikke psykologiske tilgange til relevante problemstillinger. FS4 Forstå og vurdere mønstre i personlighed og sociale faktorers indflydelse på adfærd og psykologisk funktion, samt evidens herom. FS5 FS8 Generere hypoteser, forskningsspørgsmål og designe en mindre undersøgelse, alene og i samarbejde med andre, inden for personligheds- og socialpsykologi, som under vejledning vil kunne afprøves. (Færdigheder typen af færdigheder; vurdering og beslutning. Kompetencer samarbejde og ansvar) Vurdere og formidle undersøgelsesresultater samt forholde sig reflekterende til den nye viden inden for personligheds- og socialpsykologi. 13

17 FS9 Reflektere over teoretiske og etiske problemstillinger, der associeres med brugen af forskellige paradigmer, metoder, redskaber, eller analyse- og løsningsmodeller i personligheds- og socialpsykologi. Generelle målbeskrivelser: Modulet bidrager til at de studerende kan opnå de generelle målbeskrivelser Litteratur Der henvises til studieguiden Undervisningsform Forelæsninger kombineret med forskellige studenteraktiverende undervisningsformer og vejledning. Der henvises i øvrigt til studieguiden Eksamen og censur Eksamen består af to delprøver, der hver for sig skal bestås med mindst karakteren 02. Karakter for eksamen beregnes som et vægtet gennemsnit af de 2 karakterer, givet i de 2 prøver. Delprøve 1: Skriftlig multiple-choice prøve uden hjælpemidler 5 ECTS. Bedømmelse: Prøve efter 7-trinsskalaen (svarende til 1/3 af den samlede karakter). Delprøve 2: Skriftligt essay uden hjælpemidler 10 ECTS. Bedømmelse: Prøve efter 7-trinsskalaen (svarende til 2/3 af den samlede karakter). Delprøve 1 og 2 indgår i den rullende censur, jf. studieordningens

18 4.5 Modul B05: Biologi, fysiologi og adfærd, inkl. metode 4 Biology, Physiology and Behaviour, including Methods 4 15 ECTS Modulets/fagets og undervisningens tidsmæssige placering 3. semester, 1. kvartal (efterår) Formål, indhold, fagspecifikke og generelle målbeskrivelser for modulet Formål Modulet har til formål at give studerende viden om og forståelse for grundlæggende ideer, teorier og forskning inden for biologisk- og fysiologisk psykologi, så at den studerende efter afslutning af modulet kan opnå de tilknyttede fagspecifikke og generelle målbeskrivelser. Faget handler overordnet om adfærdens biologiske og fysiologiske basis (herunder neurobiologiske processer), samt grundlæggende teorier og forskning om psykologisk funktion ud fra et biologisk og fysiologisk perspektiv og individuelle forskelle heri. Modulet giver studerende en forståelse af, hvordan undersøgelsen af biologiske og fysiologiske processer kan bidrage til at udvikle teorier om adfærd og andre psykologiske begreber såsom personlighed, perception, indlæring, hukommelse, motivation, emotion mv. I modul PSY 04 og PSY 05 skal de studerende endvidere erhverve en grundlæggende forståelse for psykologiske forskningsmetoder. Indhold Den biologiske- og fysiologiske psykologis historie og udvikling Grundlæggende teorier, begreber og empiri om biologisk- og fysiologisk psykologi Nutidige tilgange og problemstillinger inden for biologisk- og fysiologisk psykologi Læsning, forståelse og evaluering af videnskabelig litteratur inden for biologisk- og fysiologisk psykologi Anvendelse af videnskabsteoretiske metoder til løsning af problemstillinger inden for biologisk- og fysiologisk psykologi Etiske problemstillinger knyttet til biologisk- og fysiologisk psykologi Fagspecifikke målbeskrivelser: Ved modulets afslutning kan den studerende: FS1 Tilegne sig og anvende viden om forskellige perspektiver på problemstillinger inden for biologisk- og fysiologisk psykologi og anerkende, at biologisk- og fysiologisk psykologi indeholder en række teorier, forskningsmetoder, evidens, metoder og anvendelsesmuligheder. FS2 Identificere egne læringsbehov og reflektere over disse samt strukturere kortere læringsforløb alene og i samarbejde med andre i forhold til problemstillinger inden for biologisk- og fysiologisk psykologi. FS3 Forstå og formidle ideer og undersøgelser af forskellige perspektiver inden for biologisk- og fysiologisk psykologi og anerkende specifikke tilgange til relevante problemstillinger. FS4 Forstå og vurdere mønstre i adfærd og psykologisk funktion ud fra et biologisk- og fysiologisk perspektiv og evidens herom. FS5 FS8 Generere hypoteser, stille forskningsspørgsmål og designe en mindre undersøgelse, alene og i samarbejde med andre, inden for biologisk- og fysiologisk psykologi, som under vejledning vil kunne afprøves. Vurdere og formidle undersøgelsesresultater samt forholde sig reflekterende til den nye viden inden for biologisk- og fysiologisk psykologi. 15

19 FS9 Reflektere over teoretiske og etiske problemstillinger, der associeres med brugen af forskellige paradigmer, metoder, redskaber, eller analyse- og løsningsmodeller i biologisk- og fysiologisk psykologi. Generelle målbeskrivelser: Modulet bidrager til at de studerende kan opnå de generelle målbeskrivelser Litteratur Der henvises til studieguiden Undervisningsform Forelæsninger kombineret med forskellige studenteraktiverende undervisningsformer og vejledning. Der henvises i øvrigt til studieguiden Eksamen og censur Eksamen består af to delprøver, der hver for sig skal bestås med mindst karakteren 02. Karakter for eksamen beregnes som et vægtet gennemsnit af de 2 karakterer, givet i de 2 prøver. Delprøve 1: Udformning af empirisk artikel på baggrund af forskningsmetodisk eksperiment enden for området biologi, fysiologi og adfærd. 7,5 ECTS. Bedømmelse: Intern prøve efter 7-trinsskalaen (svarende til 50 % af den samlede karakter). Delprøve 2: Skriftlig multiple-choice prøve uden hjælpemidler. 7,5 ECTS. Bedømmelse: Prøve efter 7-trinsskalaen (svarende til 50 % af den samlede karakter). Delprøve 2 indgår i den rullende censur med 7,5 ECTS, jf. studieordningens

20 4.6 Modul B06: Psychology of Health and Counselling Psychology, including Methods 5 15 ECTS Modulets/fagets og undervisningens tidsmæssige placering 3. semester, 2. kvartal (efterår) Formål, indhold, fagspecifikke og generelle målbeskrivelser for modulet Formål Modulet har til formål at give den studerende viden om og forståelse for grundlæggende ideer, almenpsykologiske teorier og forskning, der forklarer enkeltstående fænomener relateret til Psychology of Health and Counselling Psychology, så at den studerende efter afslutning af modulet kan opnå de tilknyttede fagspecifikke og generelle målbeskrivelser. Faget handler overordnet om at introducere, give forståelse for og reflektere over de grundlæggende teorier vedr. Psychology of Health and Counselling Psychology, - videnskabsmodeller, praksismodeller og værdisæt. Faget giver den studerende forståelse for og indsigt i de forskellige videnskabelige og holistiske modeller for børn, unge og voksnes funktion, motivation og adfærd i forhold til deres velbefindende og individuelle og gruppeforskelle heri. I modul PSY 06 og PSY 07 skal den studerende endvidere erhverve en grundlæggende forståelse for forskellige metoder til behandling af data inden for psykologi. Indhold Historie og udvikling vedr. Psychology of Health and Counselling Psychology Grundlæggende almenpsykologiske teorier, begreber og empiri relateret til Psychology of Health and Counselling Psychology Nutidige tilgange og problemstillinger inden for Psychology of Health and Counselling Psychology Læsning, forståelse og evaluering af videnskabelig litteratur inden for Psychology of Health and Counselling Psychology Anvendelse af videnskabsteoretiske metoder til løsning af problemstillinger inden for Psychology of Health and Counselling Psychology Metoder til behandling af forskellige data inden for Psychology of Health and Counselling Psychology Etiske problemstillinger og lovgivning knyttet til Psychology of Health and Counselling Psychology Fagspecifikke målbeskrivelser: Ved modulets afslutning kan den studerende: FS1 Tilegne sig og anvende viden om forskellige perspektiver på psykologiske problemstillinger inden for Psychology of Health and Counselling Psychology og anerkende, at Psychology of Health and Counselling Psychology indeholder en række teorier, forskningsmetoder, evidens, metoder og anvendelsesmuligheder. FS2 Identificere egne læringsbehov og reflektere over disse samt strukturere kortere læringsforløb alene og i samarbejde med andre i forhold til problemstillinger inden for Psychology of Health and Counselling Psychology. FS3 Forstå og formidle ideer og undersøgelser af forskellige perspektiver inden for Psychology of Health and Counselling Psychology og anerkende specifikke psykologiske tilgange til relevante problemstillinger. 17

21 FS4 Forstå og vurdere mønstre i problemstillinger relateret til adfærd og psykologisk funktion og evidens herom. FS7 FS8 FS9 Analysere data fra Psychology of Health and Counselling Psychology med anvendelse af kvantitative eller kvalitative metoder. Vurdere og formidle undersøgelsesresultater samt forholde sig reflekterende til den nye viden inden for Psychology of Health and Counselling Psychology. Reflektere over teoretiske og etiske problemstillinger, der associeres med brugen af forskellige paradigmer, metoder, redskaber, eller analyse- og løsningsmodeller inden for Psychology of Health and Counselling Psychology. Generelle målbeskrivelser: Modulet bidrager til at de studerende kan opnå de generelle målbeskrivelser Litteratur Der henvises til studieguiden Undervisningsform Forelæsninger kombineret med forskellige studenteraktiverende undervisningsformer og vejledning. Der henvises i øvrigt til studieguiden Eksamen og censur Eksamen består af to delprøver, der hver for sig skal bestås med mindst karakteren 02. Karakter for eksamen beregnes som et vægtet gennemsnit af de 2 karakterer, givet i de 2 prøver. Delprøve 1: Skriftlig prøve i metode med alle hjælpemidler. 5 ECTS. Bedømmelse: Intern prøve, bestået/ikke bestået. Delprøve 2: Skriftligt essay med alle hjælpemidler. 10 ECTS. Bedømmelse: Intern prøve efter 7-trinsskalaen. 18

22 4.7 Modul B07: Klinisk psykologi, inkl. metode 6 Clinical Psychology, including Methods 6 15 ECTS Modulets/fagets og undervisningens tidsmæssige placering 4. semester, 1. kvartal (forår) Formål, indhold, fagspecifikke og generelle målbeskrivelser for modulet Formål Modulet har til formål at give den studerende viden om og forståelse for grundlæggende ideer, almenpsykologiske teorier og forskning, der forklarer enkeltstående fænomener relateret til klinisk psykologi, så at den studerende efter afslutning af modulet kan opnå de tilknyttede fagspecifikke og generelle målbeskrivelser. Faget handler overordnet om at introducere og reflektere over, hvad der menes med begreberne abnormal adfærd og psykisk lidelse. Faget omhandler ætiologien (inkl. prædisponerende faktorer), klassificering og diagnosticering af de mest prævalente former for psykiske lidelser for børn, unge og voksne og individuelle og gruppeforskelle heri. I modul PSY 06 og PSY 07 skal den studerende endvidere erhverve en grundlæggende forståelse for forskellige metoder til behandling af data inden for psykologi. Indhold Den kliniske psykologis historie og udvikling Grundlæggende psykologiske teorier, begreber og empiri relateret til klinisk psykologi Nutidige tilgange og problemstillinger inden for klinisk psykologi Introduktion til den kliniske psykologis praksisrelaterede professionsfærdigheder Læsning, forståelse og evaluering af videnskabelig litteratur inden for klinisk psykologi Metoder til behandling af forskellige data inden for klinisk psykologi Etiske problemstillinger og lovgivning knyttet til klinisk psykologi Fagspecifikke målbeskrivelser: Ved modulets afslutning kan den studerende: FS1 Tilegne sig og anvende viden om forskellige perspektiver på problemstillinger inden for klinisk psykologi og anerkende, at klinisk psykologi indeholder en række teorier, forskningsmetoder, evidens, metoder og anvendelsesmuligheder. FS2 Identificere egne læringsbehov og reflektere over disse samt strukturere kortere læringsforløb alene og i samarbejde med andre i forhold til problemstillinger inden for klinisk psykologi. FS3 Forstå og formidle ideer og undersøgelser af forskellige perspektiver inden for klinisk psykologi og anerkende specifikke tilgange til relevante problemstillinger. FS4 Forstå og vurdere mønstre i adfærd og psykologisk funktion relateret til psykiske lidelser og evidens herom. FS7 FS8 FS9 Analysere data fra klinisk psykologi med anvendelse af kvantitative eller kvalitative metoder. Vurdere og formidle undersøgelsesresultater samt forholde sig reflekterende til den nye viden inden for klinisk psykologi. Reflektere over teoretiske og etiske problemstillinger, der associeres med brugen af forskellige paradigmer, metoder, redskaber, eller analyse- og løsningsmodeller inden for klinisk psykologi. 19

23 Generelle målbeskrivelser: Modulet bidrager til at de studerende kan opnå de generelle målbeskrivelser Litteratur Der henvises til studieguiden Undervisningsform Forelæsninger kombineret med forskellige studenteraktiverende undervisningsformer og vejledning. Der henvises i øvrigt til studieguiden Eksamen og censur Eksamen består af to delprøver, der hver for sig skal bestås med mindst karakteren 02. Karakter for eksamen beregnes som et vægtet gennemsnit af de 2 karakterer, givet i de 2 prøver. Delprøve 1: Skriftlig multiple-choice prøve uden hjælpemidler. 7,5 ECTS. Bedømmelse: Prøve efter 7-trinsskalaen (svarende til 50 % af den samlede karakter). Delprøve 2: Skriftligt essay med alle hjælpemidler. 7,5 ECTS. Bedømmelse: Prøve efter 7-trinsskalaen (svarende til 50 % af den samlede karakter). Delprøve 1 og 2 indgår i den rullende censur, jf. studieordningens

24 4.8 Modul B08: Pædagogisk psykologi, inkl. test- og undersøgelsesmetode (a) børn og unge Educational Psychology, including Psychological Assessment (a) 15 ECTS Modulets/fagets og undervisningens tidsmæssige placering 4. semester, 2. kvartal (forår) Formål, indhold, fagspecifikke og generelle målbeskrivelser for modulet Formål Modulet har til formål at give den studerende viden om og forståelse for grundlæggende ideer, almenpsykologiske teorier og forskning, der forklarer enkeltstående fænomener relateret til pædagogisk psykologi, så at den studerende efter afslutning af modulet kan opnå de tilknyttede fagspecifikke og generelle målbeskrivelser. Faget handler overordnet om at introducere teoretiske og forskningsmæssige problemstillinger relateret til udvikling, undervisning og læring, og individuelle gruppeforskelle heri, samt diagnostiske og praksisrelaterede strategier over for børn, unge og voksne med indlæringsvanskeligheder eller andre pædagogisk relaterede udfordringer. I modul PSY 08 og 09 skal de studerende endvidere erhverve en grundlæggende forståelse for test- og undersøgelsesmetoder i psykologi i forhold til børn og unge. Indhold Den pædagogiske psykologis historie og udvikling Grundlæggende almenpsykologiske teorier, begreber og empiri relateret til pædagogisk psykologi Nutidige tilgange og problemstillinger inden for pædagogisk psykologi Praksisrelaterede professionsfærdigheder inden for pædagogisk psykologi Læsning, forståelse og evaluering af videnskabelig litteratur inden for pædagogisk psykologi Etiske problemstillinger og lovgivning knyttet til pædagogisk psykologi Fagspecifikke målbeskrivelser: Ved modulets afslutning kan den studerende: FS1 Tilegne sig og anvende viden om forskellige perspektiver på problemstillinger inden for pædagogisk psykologi, og anerkende, at pædagogisk psykologi indeholder en række teorier, forskningsmetoder, evidens, metoder og anvendelsesmuligheder. FS2 Identificere egne læringsbehov og reflektere over disse samt strukturere kortere læringsforløb alene og i samarbejde med andre i forhold til problemstillinger inden for pædagogisk psykologi. FS3 Forstå og formidle ideer og undersøgelser af forskellige perspektiver inden for pædagogisk psykologi og anerkende specifikke tilgange til relevante problemstillinger. FS4 Forstå og vurdere mønstre i adfærd og psykologisk funktion relateret til udvikling, undervisning, læring og andre pædagogiske udfordringer, og evidens herom. FS6 FS7 FS8 Anvende forskellige dataindsamlingsmetoder relevante for pædagogisk psykologi. Analysere data fra pædagogisk psykologi med anvendelse af test- og undersøgelsesmetoder. Vurdere og formidle undersøgelsesresultater samt forholde sig reflekterende til den nye viden inden for pædagogisk psykologi. 21

25 FS9 Reflektere over teoretiske og etiske problemstillinger, der associeres med brugen af forskellige paradigmer, metoder, redskaber, eller analyse- og løsningsmodeller inden for pædagogisk psykologi. Generelle målbeskrivelser: Modulet bidrager til at de studerende kan opnå de generelle målbeskrivelser Litteratur Der henvises til studieguiden Undervisningsform Forelæsninger kombineret med forskellige studenteraktiverende undervisningsformer og vejledning. Der henvises i øvrigt til studieguiden Eksamen og censur Eksamen består af én prøve; en skriftlig grupperapport og efterfølgende individuel mundtlig eksamen, i alt 15 ECTS, jf. nærmere beskrivelse i studieguiden for modulet. Bedømmelse: Prøve efter 7-trinsskalaen. Prøven indgår i den rullende censur med 15 ECTS, jf. studieordningens

26 4.9 Modul B09: Arbejds- og organisationspsykologi, inkl. test- og undersøgelsesmetode (b) - voksne Work and Organizational Psychology, including Psychological Assessment (b) - adults 15 ECTS Modulets/fagets og undervisningens tidsmæssige placering 5. semester, (efterår) Formål, indhold, fagspecifikke og generelle målbeskrivelser for modulet Formål Modulet har til formål at give den studerende viden om og forståelse for grundlæggende ideer, almenpsykologiske teorier og forskning, der forklarer enkeltstående fænomener relateret til arbejds- og organisationspsykologi, så at den studerende efter afslutning af modulet kan opnå de tilknyttede fagspecifikke og generelle målbeskrivelser. Faget handler overordnet om introduktion til teorier og forskning til forståelse af samspillet imellem individer (børn, unge og voksne), grupper og organisationer, inklusive adfærd på arbejdspladsen og oplevelsen af arbejdslivet, og individuelle og gruppeforskelle heri. I modul PSY 08 og 09 skal de studerende endvidere erhverve en grundlæggende forståelse for test- og undersøgelsesmetoder i psykologi i forhold til voksne. Indhold Arbejds- og organisationspsykologiens historie og udvikling Grundlæggende almenpsykologiske teorier, begreber og empiri relateret til arbejds- og organisationspsykologi Nutidige tilgange og problemstillinger inden for arbejds- og organisationspsykologi Praksisrelaterede professionsfærdigheder inden for arbejds- og organisationspsykologi Læsning, forståelse og evaluering af videnskabelig litteratur inden for arbejds- og organisationspsykologi Etiske problemstillinger og lovgivning knyttet til arbejds- og organisations psykologi Fagspecifikke målbeskrivelser: Ved modulets afslutning kan den studerende: FS1 Tilegne sig og anvende viden om forskellige perspektiver på psykologiske problemstillinger inden for arbejds- og organisationspsykologi og anerkende, at arbejds- og organisationspsykologi indeholder en række teorier, forskningsmetoder, evidens, metoder og anvendelsesmuligheder. FS2 Identificere egne læringsbehov og reflektere over disse samt strukturere kortere læringsforløb alene og i samarbejde med andre i forhold til problemstillinger inden for arbejds- og organisationspsykologi. FS3 Forstå og formidle ideer og undersøgelser af forskellige perspektiver inden for arbejds- og organisationspsykologi og anerkende specifikke psykologiske tilgange til relevante problemstillinger. FS4 Forstå og vurdere mønstre i arbejdsrelateret adfærd og psykologisk funktion og evidens herom. FS6 FS7 Anvende forskellige dataindsamlingsmetoder relevante for arbejds- og organisationspsykologi. Analysere data fra arbejds- og organisationspsykologi med anvendelse af test- og undersøgelsesmetoder. 23

Bacheloruddannelsen i Psykologi

Bacheloruddannelsen i Psykologi Studieordning Bacheloruddannelsen i Psykologi ved Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet d. 27. august 2013 Træder i kraft d. 1.9.2013 med tilføjelse pr. 1.9.2014

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Psykologi

Bacheloruddannelsen i Psykologi Studieordning Bacheloruddannelsen i Psykologi ved Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 27. maj 2010 Opdateret september 2010. Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Psykologi

Bacheloruddannelsen i Psykologi Studieordning Bacheloruddannelsen i Psykologi ved Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 27. maj 2010 Opdateret 30. april 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDAT SIDEFAG I PSYKOLOGI

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDAT SIDEFAG I PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDAT SIDEFAG I PSYKOLOGI Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for psykologi Campusby Odense Årgang(e) 2013 SYDDANSK

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR SIDEFAG I PSYKOLOGI

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR SIDEFAG I PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR SIDEFAG I PSYKOLOGI Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for psykologi Campusby Odense Årgang(e) 2013 SYDDANSK

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR SIDEFAG I PSYKOLOGI

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR SIDEFAG I PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELOR SIDEFAG I PSYKOLOGI Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for psykologi Campusby Odense Årgang 2016 Rettelser

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDAT SIDEFAG I PSYKOLOGI

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDAT SIDEFAG I PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDAT SIDEFAG I PSYKOLOGI Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for psykologi Campusby Odense Årgang 2016 SYDDANSK

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 12 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Baggrund Samarbejde imellem IES og Institut for Kommunikaiton (Psykologi)

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I BIOLOGI VED

FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I BIOLOGI VED STUDIEORDNING FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I BIOLOGI VED SYDDANSK UNIVERSITET GODKENDT AF DEKANEN FOR DET NATURVIDENSKABELIGE OG TEKNISKE FAKULTET DEN 31. MAJ 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I EKSPERIMENTEL BIOLOGI VED

FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I EKSPERIMENTEL BIOLOGI VED STUDIEORDNING FOR DEN NATURVIDENSKABELIGE BACHELORUDDANNELSE I EKSPERIMENTEL BIOLOGI VED SYDDANSK UNIVERSITET GODKENDT AF DEKANEN FOR DET NATURVIDENSKABELIGE OG TEKNISKE FAKULTET DEN 31. MAJ 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen.

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Odense 2006 1 af 13 Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i psykologi Kandidatuddannelsen

Læs mere

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2 Titel Studieguide for bachelor i psykologi Modulnavn: B01, Introduktion til psykologi, inkl. basal informationskompetence Redaktør Allan Jones Nr. 3.0 (06/09/2011) Dato Efterår 2011 Indhold: 1. Om studieguiden...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

45 ECTS Sidefagsuddannelsen i Psykologi på kandidatniveau fagstudieordningen

45 ECTS Sidefagsuddannelsen i Psykologi på kandidatniveau fagstudieordningen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T 45 ECTS Sidefagsuddannelsen i Psykologi på kandidatniveau 2016 - fagstudieordningen Gældende

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieordninger 2012 og 2013:

Studieordninger 2012 og 2013: Rettelsesblad til Studieordninger for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2011, 2012 og 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2011, 1/9-2012 og 1/9-2013, som endnu ikke har bestået faget.

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Revideret

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc.

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 1 af 14 sider Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 2 af

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltids-uddannelse,

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2

1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... 2 Titel Studieguide for tilvalg i psykologi (bachelor) Modulnavn: PSY - TB01, Introduktion til psykologi TILVALG (5 ECTS) Redaktør Allan Jones Nr. 2.0 Dato Efterår 2011 Indhold: 1. Om studieguiden... 2 Formålet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I PSYKOLOGI

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I PSYKOLOGI SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I PSYKOLOGI Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for Psykologi Campusby Odense Årgang 2016 Rettelser

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET (STO-17)

STUDIEORDNING FOR DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET (STO-17) STUDIEORDNING FOR DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET (STO-17) Vedtaget af studienævnet for de juridiske kandidatuddannelser og deltidsuddannelser ved Københavns Universitet den

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere