Årsregnskabsmeddelelse 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsmeddelelse 2018"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse Årsregnskabsmeddelelse Sammendrag Resultat før skat og afledte effekter af IFRS 9: mio. kr. (2017: mio. kr.) svarende til egenkapitalforrentning på 10,8% (2017: 12,4%) Resultat efter skat og før afledte effekter af IFRS 9: mio. kr. (2017: mio. kr.) svarende til egenkapitalforrentning på 8,6% (2017: 9,7%) Resultat før skat mio. kr. (2017: mio. kr.) svarende til egenkapitalforrentning på 9,5% (2017: 12,4%) Resultat efter skat mio. kr. (2017: mio. kr.) svarende til egenkapitalforrentning på 7,6% (2017: 9,7%) Basisindtægter mio. kr. (2017: mio. kr.) Basisomkostninger mio. kr. (2017: mio. kr.) Nedskrivninger 468 mio. kr. (2017: tilbageførsel af nedskrivninger 453 mio. kr.) o Ekskl. afledte effekter af IFRS 9 udgør nedskrivninger 61 mio. kr. Kapitalprocent 20,0 og egentlig kernekapitalprocent 16,4 (2017: 19,8 og 16,4) Til bankens ordinære generalforsamling i marts 2019 indstiller bestyrelsen, at der udbetales et ordinært udbytte på 6,12 kr. pr. aktie for regnskabsåret mod 5,85 kr. pr. aktie for regnskabsåret 2017 Ledelsen udtaler I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for udtaler ordførende direktør Anders Dam: Årets resultat Jyske Bank opnåede et resultat efter skat og før afledte effekter af IFRS 9 på 2,8 mia. kr. Det giver en egenkapitalforrentning på 8,6%, hvilket er i overensstemmelse med målet om en egenkapitalforrentning på 8-12% efter skat og før afledte effekter af IFRS 9. Kunde- og medarbejdertilfredshed Jyske Bank kunne også i notere høje kundetilfredshedsmålinger indenfor Privat, Erhverv og Private Banking. Hertil kommer, at den seneste interne medarbejderundersøgelse viste en ikke alene høj, men forhøjet arbejdsglæde og tilfredshed blandt bankens medarbejdere. Senest har en sektorundersøgelse kåret Jyske Bank som den mest populære bank, set med finansansattes øjne baseret på ansattes såvel som ikke ansattes svar. Forretningsaktivitet Aktivitetsniveauet indenfor boliglånsprodukterne er fortsat højt, og siden slutningen af 1. halvår udstedes boliglånene af Jyske Realkredit som led i udfasningen af navnet BRFkredit. Også ejendomsfinansiering til Erhverv har vist vækst i, og realkreditudlån udgør 326 mia. kr. ultimo. Målet er fortsat en samlet udlånsbalance i Jyske Realkredit på 350 mia. kr. ved udgangen af Ved indgangen til var målsætningen, at antallet af medarbejdere 5 år efter fusionen med BRFkredit alt andet lige er tilbage på ultimo 2013-niveauet, hvor der var medarbejdere. Denne målsætning blev realiseret medio et år tidligere end forventet. Ultimo har koncernen knap medarbejdere svarende til en nedgang på ca. 240 sammenholdt med ultimo 2017 og dermed 76 medarbejdere under ultimo 2013-niveauet. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 2/2019 af 26. februar 2019 Side 1 af 6

2 har budt på en række nye betalingsløsninger til vores kunder. Blandt andet har private kunder nu også mulighed for - udover MobilePay og Apple Pay, at bruge mobile betalingsløsninger på android-telefoner med Google Pay, ligesom de kan anvende Garmin Pay og FitBit Pay. Kunderne har også fået mulighed for let selv at oprette et 100% elektronisk betalingskort VISA Mobil, der i kombination med de mobile betalingsløsninger giver kunderne forøget sikkerhed ved elektroniske betalinger. Jyske Bank (Gibraltar) er sat til salg i januar Likviditets- og kapitalforhold I har koncernen haft fokus på den gradvise erstatning af koncernens gamle preferred senior obligationer med nye non-preferred senior ( NPS ) obligationer, der skal bruges til opfyldelse af koncernens MREL krav efter Der er udstedt to NPS obligationer i løbet af. Jyske Bank forventer udstedelse af NPS obligationer på i alt 2,5 mia. EUR (19 mia. kr.) inden udgangen af De langsigtede kapitalmålsætninger for kapitalprocent og egentlig kernekapitalprocent på henholdsvis 17,5 og 14 er uændrede. Ultimo udgør de henholdsvis 20,0 og 16,4 og opfylder således stort set de langsigtede kapitalmålsætninger, når der tages højde for, at de nye lovkrav forventes at reducere kapitalprocenterne med op til maksimalt 3%- point. Standard & Poor s risikojusterede kapitalprocent (Risk Adjusted Capital) er beregnet til 10,3% ultimo, og der tilstræbes fortsat en RAC i niveauet 10,5%. Bestyrelsen indstiller et ordinært udbytte på 6,12 kr. pr. aktie for regnskabsåret ved den ordinære generalforsamling i marts Ordinært udbytte for 2017 var 5,85 kr. pr. aktie. Til bankens ordinære generalforsamling i marts 2019 vil bestyrelsen endvidere indstille, at egne aktier, der er erhvervet gennem det senest afsluttede aktietilbagekøbsprogram for 1 mia. kr., annulleres. I lyset af de gældende markedsvilkår i 2019 er det koncernens målsætning at levere en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 6-10% efter skat, slutter Anders Dam Forventninger til fremtiden I 2019 forventer koncernen, at væksten i Danmark fortsætter på et moderat niveau. Der forventes fortsat hård konkurrence. Det er koncernens mål at have en samlet udlånsbalance på 350 mia. kr. i Jyske Realkredit ultimo Realkreditudlån udgør 326 mia. kr. ultimo. I de kommende år forventes væksten i stigende grad at komme fra finansiering af erhvervsejendomme og i mindre grad privatejendomme. Koncernen har løbende fokus på omkostningsudviklingen og realiserede medio 1 år tidligere end forventet - et medarbejderantal på niveau med ultimo Fokus på omkostningsudviklingen fortsætter i Basel IV-anbefalingerne forventes at reducere kapitalprocenten med op til maksimalt 3%-point. Jyske Bank forventer fuldt ud at opfylde kravet ved begyndelsen af indfasningsperioden i På kortere sigt vil Standard & Poor s risikojusterede kapitalprocent være mest styrende for udbytte og aktietilbagekøb. I lyset af de gældende markedsvilkår i 2019 er det koncernens målsætning at levere en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 6-10% efter skat. Baseret på egenkapitalen ultimo svarer målsætningen til et resultat efter skat på 2,0-3,3 mia. kr. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 2/2019 af 26. februar 2019 Side 2 af 6

3 Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 26. marts 2019 i Silkeborg. Finanskalender 2019 Jyske Bank forventer at offentliggøre regnskabsmeddelelser på følgende dage i 2019: Finanskalender maj Delårsrapport 1. kvartal august Delårsrapport 1. halvår oktober Delårsrapport kvartal 2019 Yderligere information For yderligere information henvises til Her findes interview med Anders Dam, detaljerede finansielle informationer samt koncernens Årsrapport og Risk and Capital Management, som indeholder yderligere informationer om koncernens interne risiko- og kapitalstyring samt regulatoriske forhold, herunder en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer som koncernen kan påvirkes af. Der henvises desuden til Her findes Jyske Realkredits Årsrapport og detaljerede finansielle informationer om Jyske Realkredit. Venlig hilsen Jyske Bank Kontaktpersoner: Ordførende direktør, Anders Dam, telefon CFO, Birger Krøgh Nielsen, telefon Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 2/2019 af 26. februar 2019 Side 3 af 6

4 Basisresultat og årets resultat (mio. kr.) 2017 Indeks /17 Netto renteindtægter Netto gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer Øvrige indtægter Indtægter fra operationel leasing (netto) Basisindtægter Basisomkostninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv.* Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før skat Skat Årets resultat Balance i sammendrag, ultimo (mia. kr.) Udlån 462,8 447, ,4 396,2 361,8 - heraf realkreditudlån 326,3 306, ,0 249,5 218,9 - heraf bankudlån, traditionelle bankudlån 104,1 101, ,1 93,2 102,3 - heraf bankudlån, nye boligudlån 6,3 12, ,4 12,0 18,1 - heraf repoudlån 26,1 27, ,9 41,5 22,5 Obligationer og aktier mv. 83,2 79, ,9 76,5 92,3 Aktiver i alt 599,9 597, ,7 543,4 541,7 Indlån 148,7 160, ,6 144,9 152,7 - heraf bankindlån 135,7 139, ,2 129,0 133,2 - heraf repoindlån og tripartyindlån 13,0 20, ,4 15,9 19,5 Udstedte obligationer til dagsværdi 324,7 302, ,2 231,2 208,5 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 35,0 38, ,0 48,2 43,4 Efterstillede kapitalindskud 4,3 4, ,1 1,4 1,4 Indehavere af hybrid kernekapital 2,5 2,6 96 1,5 0 0 Aktionærernes egenkapital 31,8 32, ,0 30,0 27,6 Nøgletal Årets resultat pr. aktie (kr.)** 28,2 34,7-33,5 26,1 35,1 Årets resultat pr. aktie (udvandet) (kr.)** 28,2 34,7-33,5 26,1 35,1 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital** 9,5 12,4-12,7 11,1 13,8 Årets resultat i pct. af gns. egenkapital** 7,6 9,7-10,1 8,6 13,7 Omkostninger i pct. af indtægter 61,2 64,2-61,1 63,1 51,4 Kapitalprocent 20,0 19,8-18,3 17,0 16,4 Egentlig kernekapitalprocent (CET1 %) 16,4 16,4-16,5 16,1 15,3 Individuelt solvensbehov (%) 10,8 10,2-10,0 10,5 10,9 Kapitalgrundlag (mia. kr.) 37,7 37,3-33,4 30,1 29,0 Vægtet risikoeksponering (mia. kr.) 188,4 188,0-182,2 176,9 176,4 Ultimokurs pr. aktie (kr.) Udbetalt udbytte pr. aktie (kr.) 11,7 10,9-5,3 0 0 Indre værdi pr. aktie (kr.)** Kurs/indre værdi pr. aktie (kr.)** 0,6 0,9-1,0 1,0 1,1 Antal heltidsmedarbejdere ultimo året*** * Nedskrivninger på udlån i er 468 mio. kr., hvoraf 407 mio. kr. udgør IFRS 9 afledte effekter på realkreditudlån. **Nøgletal er beregnet, som om den hybride kernekapital (AT1) regnskabsmæssigt behandles som en forpligtelse. *** Medarbejderantallet ultimo og ultimo 2017 er fratrukket henholdsvis 25 og 40 medarbejdere, som er eksternt finansierede. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 2/2019 af 26. februar 2019 Side 4 af 6

5 Basisresultat og årets resultat (mio. kr.) 2017 Indeks 18/17 Netto renteindtægter Netto gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer Øvrige indtægter Indtægter fra operationel leasing (netto) Basisindtægter Basisomkostninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før skat Skat Årets resultat kvt. 2. kvt. 1. kvt Balance i sammendrag, ultimo (mia. kr.) 2017 Indeks 18/17 Udlån 462,8 447, ,8 457,7 455,4 447,7 447,7 - heraf realkreditudlån 326,3 306, ,3 318,8 314,4 309,4 306,8 - heraf bankudlån, traditionelle bankudlån 104,1 101, ,1 104,5 104,4 102,5 101,3 - heraf bankudlån, nye boligudlån 6,3 12,2 52 6,3 9,4 12,2 13,3 12,2 - heraf repoudlån 26,1 27, ,1 25,0 24,4 22,5 27,4 Obligationer og aktier mv. 83,2 79, ,2 74,7 81,0 75,1 79,1 Aktiver i alt 599,9 597, ,9 596,9 593,0 593,2 597,4 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt Indlån 148,7 160, ,7 150,9 155,1 155,1 160,0 - heraf bankindlån 135,7 139, ,7 136,6 135,3 136,4 139,9 - heraf repoindlån og tripartyindlån 13,0 20, ,0 14,3 19,8 18,7 20,1 Udstedte obligationer til dagsværdi 324,7 302, ,7 316,7 308,9 307,9 302,6 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 35,0 38, ,0 33,3 31,2 30,1 38,9 Efterstillede kapitalindskud 4,3 4, ,3 4,3 4,3 4,3 4,3 Indehavere af hybrid kernekapital 2,5 2,6 96 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 Aktionærernes egenkapital 31,8 32, ,8 31,9 32,3 31,5 32,0 Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 2/2019 af 26. februar 2019 Side 5 af 6

6 Jyske Bank-koncernen Mio. kr Kapitalopgørelse Aktionærernes egenkapital Aktietilbagekøbsprogram, ej udnyttet ramme Foreslået udbytte Immaterielle aktiver Udskudte skatteforpligtelser vedr. immaterielle aktiver 1 3 Udskudte skatteaktiver 0-10 Forsigtig værdiansættelse Forskel mellem forventet tab og regnskabsmæssige nedskrivninger Øvrige fradrag Egentlig kernekapital Hybrid kernekapital (AT1) efter reduktion Øvrige fradrag 0-27 Kernekapital Ansvarlig lånekapital efter reduktion Øvrige fradrag Kapitalgrundlag Vægtet risikoeksponering med kreditrisiko mv Vægtet risikoeksponering med markedsrisiko Vægtet risikoeksponering med operationel risiko Vægtet risikoeksponering i alt Kapitalkrav fra Søjle I Kapitalkrav fra overgangsregler Kapitalkrav i alt Kapitalprocent 20,0 19,8 Kernekapitalprocent 18,0 18,0 Egentlig kernekapitalprocent 16,4 16,4 Kapitalkrav for overgangsregler efter Basel I ophørte med udgangen af For opgørelse af det individuelle solvensbehov henvises til risikorapporten, Risk and Capital Management, eller og Risk and Capital Management er ikke omfattet af revision. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 2/2019 af 26. februar 2019 Side 6 af 6

I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2017 udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2017 udtaler ordførende direktør Anders Dam: Selskabsmeddelelse Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. 17616617 20. februar 2018 Årsregnskabsmeddelelse Sammendrag

Læs mere

Selskabsmeddelelse. 21. februar Årsregnskabsmeddelelse 2016 SAMMENDRAG

Selskabsmeddelelse. 21. februar Årsregnskabsmeddelelse 2016 SAMMENDRAG Selskabsmeddelelse Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. 17616617 Årsregnskabsmeddelelse 21. februar 2017 SAMMENDRAG

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2012 udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2012 udtaler ordførende direktør Anders Dam: NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2017

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2017 Til NASDAQ Copenhagen A/S Pressen DIREKTIONEN Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby Telefon 45 93 45 93 Telefax 45 93 45 22 BRF.dk E-mail: BRFkredit@brf.dk CVR-nr. 13 40 98 38 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 20.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2015

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2015

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2015 Til NASDAQ Copenhagen A/S Børsen i Luxembourg Pressen DIREKTIONEN Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby Telefon 45 93 45 93 Telefax 45 93 45 22 BRF.dk E-mail: BRFkredit@brf.dk CVR-nr. 13 40 98 38 23. februar

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2018

Delårsrapport 1. halvår 2018 27-08-2018 1 Delårsrapport 1. halvår 2018 Forbedret kreditkvalitet, effekten af den tørre sommer samt global usikkerhed 28. august 2018 27-08-2018 2 Hovedpunkter 1. halvår 2018 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Sydbanks kvartalsrapport 1. kvartal /7

Sydbanks kvartalsrapport 1. kvartal /7 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 08/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Årsrapporten Højeste egenkapitalforrentning blandt SIFI-banker i Danmark 27. februar 2019

Årsrapporten Højeste egenkapitalforrentning blandt SIFI-banker i Danmark 27. februar 2019 26-02-2019 1 Årsrapporten 2018 Højeste egenkapitalforrentning blandt SIFI-banker i Danmark 27. februar 2019 26-02-2019 2 Hovedpunkter 2018 Hovedbudskab Afslutning Blå vækst Resultat Højeste egenkapitalforrentning

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2018

Delårsrapport 1. kvartal 2018 24-04-2018 1 Delårsrapport 1. kvartal 2018 Tilfredsstillende start på 2018 25. april 2018 24-04-2018 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2018 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening Indtjening i alt Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2017

Delårsrapport kvartal 2017 30-10-2017 1 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2017 Meget tilfredsstillende resultat for 1.-3. kvartal 2017 31. oktober 2017 30-10-2017 2 Hovedpunkter 1. 3. kvartal 2017 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 17.02.2004 Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2003 Indkaldelse til

Læs mere

Årsrapporten Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24.

Årsrapporten Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24. 23-02-2016 1 Årsrapporten 2015 Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24. februar 2016 23-02-2016 2 Hovedpunkter 2015 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Sydbanks kvartalsrapport kvartal /8

Sydbanks kvartalsrapport kvartal /8 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/04 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse 2015 23. februar 2016 SAMMENDRAG

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse 2015 23. februar 2016 SAMMENDRAG NASDAQ OMX Copenhagen A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Årsregnskabsmeddelelse 23. februar 2016

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2015

Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2015 Jyske Bank Delårsrapport Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 1 af 49 Delårsrapport Ledelsesberetning Jyske Bank-koncernen i hovedtal 3 Sammendrag 4 Ledelsen udtaler 4 5 Nedskrivninger

Læs mere

Nedskrivning på kunder

Nedskrivning på kunder Periodens resultat samt udvikling i aktiviteter Den Jyske Sparekasses resultat før skat for perioden 1. januar 31. marts 2018 udgør 39,6 mio. kr., hvilket vi betragter som tilfredsstillende. Resultatet

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2018

Delårsrapport kvartal 2018 30-10-2018 1 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2018 Stærk kreditkvalitet, forbedret kundetilfredshed samt lavere indtjening 31. oktober 2018 30-10-2018 2 Hovedpunkter 1.-3. kvartal 2018 Hovedbudskab Stærk kreditkvalitet,

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Jyske Bank Årsregnskabsmeddelelse 2010

Jyske Bank Årsregnskabsmeddelelse 2010 Jyske Bank Årsregnskabsmeddelelse 2010 Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 2/2011 af 22. februar 2011 Side 1 af 16 Årsregnskabsmeddelelse Beretning Sammendrag 3 Ledelsen udtaler 3 Jyske Bank-koncernen i

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

Nykredit Bank koncernens kvartalsrapport kan fra i dag downloades i pdf-format på

Nykredit Bank koncernens kvartalsrapport kan fra i dag downloades i pdf-format på Til Københavns Fondsbørs og pressen 11. maj 2006 Kvartalsrapport 2006 1. januar 2006 31. marts 2006 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Bankdirektør Kim Duus Tlf. 33 42 15 10 eller 33 42

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2009

Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Lille plus i Kreditbanken i 1. halvår 2009 Banken har et overskud på 1,4 mio. kr. før skat. Resultatet bygger på en fin udvikling i renteog gebyrindtægterne, på en fornuftig

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport kvartal 2017

Jyske Bank Delårsrapport kvartal 2017 Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 54/ af 25. oktober Side 1 af 52 Delårsrapport 1.-3. kvartal Ledelsesberetning Jyske Bank-koncernen i hovedtal 3 Sammendrag 4 Ledelsen

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2005

Dato Direkte tlf.nr oktober 2005 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/05 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 25. april 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. marts 2007. Med

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

KØBENHAVNS ANDELSKASSE CVR-nr HALVÅRSRAPPORT

KØBENHAVNS ANDELSKASSE CVR-nr HALVÅRSRAPPORT KØBENHAVNS ANDELSKASSE CVR-nr. 82112219 HALVÅRSRAPPORT 2010 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt halvårsrapporten for 2010 for Københavns Andelskasse. Vi anser den valgte og uændrede regnskabspraksis

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal 2018

Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal 2018 Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 27/ af 9. maj Side 1 af 56 Delårsrapport 1. kvartal Ledelsesberetning Jyske Bank-koncernen i hovedtal 3 Sammendrag 4 Ledelsen udtaler

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2018

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2018 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Bank A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Bank A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal 2015

Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal 2015 Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 8/ af 29. april Side 1 af 46 Delårsrapport 1. kvartal Ledelsesberetning Jyske Bank-koncernen i hovedtal 3 Sammendrag 4 Ledelsen udtaler

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2014

Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2014 Jyske Bank Delårsrapport Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 22/ af 19. august Side 1 af 44 Delårsrapport Ledelsesberetning Jyske Bank-koncernen i hovedtal 3 Sammendrag 4 Ledelsen udtaler 4 5 Nedskrivninger

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 Indholdsfortegnelse Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2016 5. Balance

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 4/2016 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2009

Periodemeddelelse 1. kvartal 2009 Periodemeddelelse 1. kvartal 2009 www.nordfynsbank.dk Dato Meddelelse nr. : 23. april 2009 : 10/2009 Yderligere oplysninger: A/S Nordfyns Bank, Adelgade 49, 5400 Bogense Bankdirektør Petter Blondeau Tlf.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

PERIODEREGNSKAB LEDELSESBERETNING FORRETNINGSOMRÅDER

PERIODEREGNSKAB LEDELSESBERETNING FORRETNINGSOMRÅDER LEDELSESBERETNING Hovedtal - Danske Bank-komcernen Executive summary 3 4 Ambitioner og mål 5 Forventninger til 2015 6 Regnskabsberetning 7 FORRETNINGSOMRÅDER PERIODEREGNSKAB Resultatopgørelse Totalindkomst

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til. Halvårsrapport

Supplerende/korrigerende information til. Halvårsrapport Supplerende/korrigerende information til Halvårsrapport 2018 Indhold Indledning..... 3 Ledelsespåtegning... 4 Ledelsesberetning... 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse... 7 Balance... 8 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Halvårsrapport Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen

Halvårsrapport Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Til Københavns Fondsbørs og Pressen den 15. august 1 Halvårsrapport 1 (1. januar til. juni 1) Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Side 1 af 8 Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge 1 18 København V

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2015

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2015 Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 11/ af 29. oktober Side 1 af 51 Delårsrapport 1.-3. kvartal Ledelsesberetning Jyske Bank-koncernen i hovedtal 3 Sammendrag 4 Ledelsen

Læs mere

Årsrapporten Et meget tilfredsstillende resultat reducerede omkostninger og høj kreditkvalitet 1. marts 2017

Årsrapporten Et meget tilfredsstillende resultat reducerede omkostninger og høj kreditkvalitet 1. marts 2017 01-03-2017 1 Årsrapporten 2016 Et meget tilfredsstillende resultat reducerede omkostninger og høj kreditkvalitet 1. marts 2017 01-03-2017 2 Hovedpunkter 2016 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening Indtjening

Læs mere

Resultat pr. aktie i kr... 22,88 56,90 11,56 36,13 47,60 Udvandet resultat pr. aktie i kr. 22,88 56,90 11,56 36,13 47,60

Resultat pr. aktie i kr... 22,88 56,90 11,56 36,13 47,60 Udvandet resultat pr. aktie i kr. 22,88 56,90 11,56 36,13 47,60 Moderselskab Resultatopgørelse 1. januar - 30. juni 2010 2010 2009 2009 1.000-kr. 2. kvartal 1. halvår 2. kvartal 1. halvår 1/1-31/12 Renteindtægter... 32.824 65.797 37.342 79.363 149.512 Renteudgifter...

Læs mere

Nettooverskud på 630 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,3 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2018

Nettooverskud på 630 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,3 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2018 Nettooverskud på 63 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,3 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2 Nettooverskud på 63 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,3 % Udlånsvækst på 3 %

Læs mere

Nettooverskud på 311 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,0 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2018

Nettooverskud på 311 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,0 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2018 Nettooverskud på 311 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15, % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 218 Nettooverskud på 311 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15, % Fortsat (men beskeden)

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2018

Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2018 S banke Jyske Bank Delårsrapport Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 35/ af 21. august Side 1 af 58 S banke Delårsrapport Ledelsesberetning Jyske Bank-koncernen i hovedtal 3 Sammendrag 4 Ledelsen udtaler

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2009

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2009 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2009 1 5 års Hovedtal for LR Realkredit Beløb i mio. kr. 2009 2008 2007 2006 2005 Nettorenteindtægter 173,0 165,5 159,7 156,3 166,3 Udbytte 13,2 45,6 24 15,4 3,3 Nettogebyrindtægter

Læs mere

Forretningssegmenter Bankaktiviteter 29 Realkreditaktiviteter 32 Leasingaktiviteter 35

Forretningssegmenter Bankaktiviteter 29 Realkreditaktiviteter 32 Leasingaktiviteter 35 Årsrapport 2018 Årsrapport 2018 Ledelsesberetning i hovedtal 2 Sammendrag 3 Ledelsen udtaler 4 Strategi 6 Forventninger til fremtiden 9 Regnskabsberetning 10 Kapital- og likviditetsstyring 17 Samfundsansvar

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport kvartal 2018

Jyske Bank Delårsrapport kvartal 2018 S banke Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 50/ af 30. oktober Side 1 af 58 S banke Delårsrapport 1.-3. kvartal Ledelsesberetning Jyske Bank-koncernen i hovedtal 3

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 1 af 46 Delårsrapport 1.-3. kvartal Ledelsesberetning Jyske Bank-koncernen i hovedtal 3 Sammendrag 4 Ledelsen

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal 2017

Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal 2017 Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 19/ af 2. maj Side 1 af 50 Delårsrapport 1. kvartal Ledelsesberetning Jyske Bank-koncernen i hovedtal 3 Sammendrag 4 Ledelsen udtaler

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

HK01. Januar Resultatoplysninger kr.

HK01. Januar Resultatoplysninger kr. HK01 Resultatoplysninger 1. Renteindtægter 1 2. Renteudgifter 2 A. Netto renteindtægter 3 3. Udbytte af aktier mv. 4 4. Gebyrer og provisionsindtægter 5 5. Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 6 B. Netto

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

HS01. Januar Resultatoplysninger kr.

HS01. Januar Resultatoplysninger kr. HS01 Resultatoplysninger 1. Renteindtægter 1 2. Renteudgifter 2 A. Netto renteindtægter 3 3. Udbytte af aktier mv. 4 4. Gebyrer og provisionsindtægter 5 5. Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 6 B. Netto

Læs mere

Halvårsrapport 2018 PenSam Bank A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2018 PenSam Bank A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2018 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...2 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...4 Resultatopgørelse...5 Balance...6 Egenkapitalopgørelse...8

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 18. november Kvartalsrapport 2004 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 18. november Kvartalsrapport 2004 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. november 2004 Kvartalsrapport 2004 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2004 30. september 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen Kommunikationsdirektør

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 3. november 2014 Selskabsmeddelelse nr. 17/2014 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2014 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport pr for Nordjyske Bank

Kvartalsrapport pr for Nordjyske Bank Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 23.11.24 Side: Vor ref.: Direktionen 1 Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 14.24 Kvartalsrapport pr. 3.9.24 for Nordjyske Bank Nordjyske Banks

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsregnskab pr. 31.3.2008 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2008 31.3.2007 31.3.2008 31.3.2007 Renteindtægter 1 201.385

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 27. februar 2014 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2013. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE HALVÅRSRAPPORT 2016

PRESSEMEDDELELSE HALVÅRSRAPPORT 2016 PRESSEMEDDELELSE HALVÅRSRAPPORT 2016 Pressemeddelelse halvårsrapport 2015 // 2 PRESSEMEDDELELSE FORVENTNINGER FOR 2016 OPJUSTERES EFTER STÆRKT HALVÅRSREGNSKAB Middelfart Sparekasse kom ud af første halvår

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2017

Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2017 Jyske Bank Delårsrapport Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 40/ af 22. august Side 1 af 50 Delårsrapport Ledelsesberetning Jyske Bank-koncernen i hovedtal 3 Sammendrag 4 Ledelsen udtaler 4 5 Nedskrivninger

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere