Bilag 3A: Oplæg til organisering og involvering UDKAST 31. januar 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3A: Oplæg til organisering og involvering UDKAST 31. januar 2019"

Transkript

1 Organisering Fundamentet for BRN s samarbejdsmodel er en netværksorganisation, der består af en fast kerne af aktører samt en ad-hoc baseret organisering og involvering fra sag til sag, hvor vi sammensætter partnerskaber med lige netop de aktører, der kan sikre, at hver dagsorden realiseres på en kompetent og effektiv vis. 1. Netværksorganisation Kernen i netværksorganisationen er Bestyrelsen, hvor de 11 nordjyske borgmestre og regionsrådsformanden sætter retningen for samarbejdet. Sammen med de to øvrige faste organer, Direktionen og Sekretariatsledelsen, er de med til at sikre ejerskabet og forankringen ud i den enkelte kommune og i Regionen for de beslutninger, der træffes i BRN. Til at forberede og understøtte arbejdet i de tre faste organer og til at sikre fremdrift og koordinering af opgaveudførelsen er der etableret et fast sekretariat aktuelt bestående af tre årsværk. De relativt få ressourcer i kernen af BRN suppleres ad-hoc med medarbejderressourcer fra kommunerne og Regionen og med nøglepersoner fra de aktører, der indgår i partnerskabet om den givne dagsorden. Forudsætningen for at denne organisering fungerer effektivt og der kan handles hurtigt og agilt er, at medarbejderressourcerne med de nødvendige kompetencer mobiliseres, og at vi formår at engagere og involvere andre relevante aktører og samarbejdspartnere i de fælles nordjyske dagsordener. 2. Samspil og involvering af interessenter og samarbejdspartnere BRN`s samspil med erhvervslivet, - organisationer og uddannelsesinstitutioner blev i perioden organiseret via et fast ErhvervsForum, som var sammensat af erhvervsledere fra medlemskommunerne, repræsentanter fra forskning og uddannelse i regionen samt enkelte medlemmer med særlig national / international baggrund eller viden. Forummets formål var at bidrage med sparring og input, samt bistå i den fælles nordjyske interessevaretagelse og i at sikre forankring af de igangsatte initiativer. Med virkning fra 2018 besluttede BRN s Bestyrelse, at relevante repræsentanter fremadrettet indkaldes ad-hoc som ErhvervsForum med målrettet afsæt i aktuelle konkrete temaer. Som opfølgning på seneste BRN s bestyrelsesmøde fremlægges en række mulige modeller for det fremtidige samspil og involvering af erhvervsrepræsentanter, repræsentanter for forskning- og uddannelsesaktører samt andre relevante aktører. I afsnittet herunder beskrives forskellige forslag samt bud på mulige fordele og ulemper herfor. Elementerne kan kombineres til en samlet model for involvering af ErhvervsForum i BRN s arbejde. 1. Fastholdelse ad-hoc involveringen med afsæt i konkrete temaer og mærkesager Med afsæt i de dagsordener som Bestyrelsen fastsætter og de handlingsspor der vælges, inviteres relevante aktører og interessenter til at bidrage med viden, sætte retning for indsatsen og indgå i partnerskaber om at omsætte intentionerne til konkret handling. Et eksempel herpå er udarbejdelse af den fælles turismestrategi for Nordjylland, som foregik med bred involvering af det nordjyske turismeerhverv og eksperter indenfor både praksis og forskning. Hver kommune fik i denne sammenhæng mulighed for at udpege repræsentanter med afsæt i deres andel af Nordjyllands samlede turismeforbrug. I forlængelse af strategien blev der endvidere etableret et partnerskab med erhvervsrepræsentanter og andre relevante aktører om en markant forøgelse af midlerne til fælles nordjysk turismemarkedsføring. Side 1 / 5

2 Mulighed for at trække på lige netop de aktører og interessenter, der har viden om, interesse i og indflydelse på den dagsorden der arbejdes for. Samtidig kan aktører ofte også bidrage til den efterfølgende forankring af de handlingsspor, som igangsættes. Gode erfaringer i forbindelse med turismestrategien modellen giver godt engagement og aktive indspil målrettet emnet Sammenholdt med et fast ErhvervsForum, er der risiko for at de involverede repræsentanter føler mindre medejerskab for arbejdet i BRN som helhed, men kun for den dagsorden de involveres i. Processen for ad-hoc udpegning kan være mere tidskrævende, sammenholdt med et fast Erhvervs- Forum af repræsentanter. Det kan besværliggøre muligheden for at handle hurtigt og agilt. 2. Etablering af et fast Advisory Board Som supplement til den ad-hoc baserede udpegning kan der etableres et mindre Advisory Board, som kan bidrage med udpegning af de fælles nordjyske styrker og udfordringer, og medvirke til forankring i deres respektive organisationer, af de beslutninger der træffes i BRN. Advisory Boardet mødes én gang årligt med Bestyrelsen og 1-2 gange årligt med Formandskabet. Udpegningen kan bl.a. foregå på følgende måder: 2A) Repræsentanter udpeget af erhvervs- og arbejdstagerorganisationer samt repræsentanter udpeget af uddannelses- og forskningsinstitutioner. 2B) Én repræsentant fra hver af de 11 kommuners erhvervsråd (eller lignende lokale organisationer), gerne ved formand eller næstformand. Direktionen indstiller, at der ikke etableres et fast Advisory Board. I stedet anbefaler Direktionen model 4A. (2A+B) Fast udpegning af repræsentanter kan forventes at bidrage til kendskabet til og engagement for BRN s arbejde. I mange sammenhænge vil det gøre det nemmere hurtigt at engagere repræsentanterne, når de allerede har haft berøring med BRN, sammenholdt med ad-hoc udpegninger. (2A) Fast udpegning af repræsentanter udpeget af erhvervs- og arbejdstagerorganisationer giver mulighed for løbende multilateral dialog og forventningsafstemning med en gruppe af væsentlige aktører. (2A) Hvis vi formår at engagere erhvervs- og arbejdstagerorganisationerne i BRN s arbejde, kan det give adgang til deres viden, analysekapacitet, netværk og politiske indflydelse. (2B) Fast udpegning af repræsentanter fra hver af de 11 kommuners erhvervsråd vil bidrage til en øget sammenhængskraft mellem BRN og den lokale erhvervsfremmeindsats, samt sikre en bred geografisk forankring i erhvervsliv i hele regionen. (2B) Som kommunernes erhvervsråd på nuværende tidspunkt er sammensat, vil flere af udpegningerne også være medlem af en eller flere erhvervsorganisationer. (2A+B) De fast udpegede repræsentanter må forventes, at de have et ønske om medindflydelse på beslutningerne der træffes i regi af BRN. Involveringen forudsætter derfor en klar forventningsafstemning af repræsentanternes mandat og indflydelse. (2A) ved udpegning af repræsentanter for erhvervs- og arbejdstagerorganisationer risiko for, at repræsentanterne i for høj grad vil have fokus på at formidle organisationernes kernebudskaber og i mindre grad have fokus på de regionale og lokale udfordringer og potentialer. Side 2 / 5

3 3. Afholdelse af erhvervspolitisk dialogmøde hvert 2. år for interessenter og centrale beslutningstagere BRN kan i samarbejde med andre udviklings- og erhvervspolitiske aktører tage initiativ til afholdelse af et fælles nordjysk erhvervspolitisk dialogmøde. Arrangementet kan have form af en konference/dialogmøde, der afholdes hvert andet år, hvor der sættes fokus på nordjysk interessevaretagelse og aktuelle temaer. Dialogmødet kan ligeledes danne rammen om en fælles drøftelse blandt deltagerne om prioritering af emner og inputs til det nordjyske indspil til Erhvervsfremmebestyrelsen og den nationale strategi for erhvervsfremme. Der påtænkes en bred deltagerkreds med eksempelvis erhvervsledere fra medlemskommunerne, repræsentanter fra nordjyske forsknings- og uddannelses- institutioner samt erhvervsorganisationer. Deltagerkredsen vil også kunne omfatte relevante repræsentanter fra kommunalbestyrelserne, regionsrådet, arbejdstagerorganisationer og evt. nationale eksperter og beslutningstagere. Sidstnævnte er væsentlige i forhold til det interessevaretagende fokus. Et sådant arrangement bør afholdes i samarbejde med andre udviklings- og erhvervspolitiske aktører i Nordjylland, herunder Erhvervshuset, Regionen, KKR, RAR mfl. Fordele Som led i den regionale interessevaretagelse, kan et arrangement af denne type skabe grundlag for, at deltagerne får et fælles afsæt og opnår en fælles forståelse for de aktuelle udfordringer, muligheder og dagsordener. Det fælles fodslag kan gøre det nemmere at mobilisere kræfterne, og kan skabe overblik over arbejdsdelingen mellem aktørerne Arrangementet kan skabe en særskilt platform for drøftelse af nordjyske prioriteringer ifm. indspil til erhvervsfremmebestyrelsen og national erhvervsfremmestrategi, hvor program og indhold fastlægges ud fra nordjyske interesser Ved at deltagerne kan give input på udvalgte emner, vil arrangementet give adgang til værdifuld sparring og inspiration Et stort arrangement af denne type vil være ressourcekrævende at arrangere, så det skal afvejes med hvor stor værdi det skaber Ved at der åbnes op for input fra deltagerne, forpligter vi os også på (i et vist omfang) at bruge disse input i det efterfølgende. Hvis ikke det er synligt for deltagerne, at deres tid og input tages seriøst, vil det potentielt set ikke leve op til forventningerne. 4. Dialogmøder med BRN s bestyrelse og formandskab BRN kan tage initiativ til afholdelse af flere dialogmøder på bestyrelses- og formandskabsniveau med væsentlige samarbejdspartnere og repræsentanter fra erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl. Ved at give mulighed for en tæt involvering og en øget dialog med centrale aktører i hver organisation kan møderne medvirke til at sikre et styrket strategisk samspil og partnerskab organisationerne imellem. Der skal sikres et aktivt partnerskab, der bedst muligt varetager og taler de nordjyske interesser med respekt for de forskellige roller (herunder formelle roller), som kendetegner de forskellige aktører. Indholdet på dialogmøderne kan tage afsæt i strategiske dagsordner af fælles interesse og drøftelse om fælles strategisk retning for opgaver, der løses i samarbejde med øvrige aktører. Side 3 / 5

4 Modellen indeholder to forskellige forslag, som kan kombineres: 4A) årlige dialogmøder mellem BRN s Bestyrelse og Bestyrelserne for Erhvervshus Nordjylland, Norddanmarks EU-Kontor og VisitNordjylland. 4B) dialogmøder mellem BRN s formandskab og repræsentanter for erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner og øvrige relevante aktører for at sikre et tættere samspil på relevante emner Disse modeller indgår i direktionens samlede anbefaling. Fordele (4A og 4B): Stærkere strategisk samarbejde og aktivt partnerskab om fælles nordjyske interesser, herunder et tættere samarbejde med erhvervsorganisationer m.fl. på konkrete temaer Et stærkt strategisk partnerskab er essentielt for BRN s ambition om i stigende grad at varetage nordjyske interesser og sikre, at vi taler med en fælles nordjysk stemme på tværs af organisationerne Mulighed for at drøfte og sætte en fælles strategisk retning for præcist de emner, som giver mening for samarbejdet med hver enkelt organisation At de strategisk-politiske signaler tænkes sammen på tværs af organisationerne fra start vil sikre en lettere eksekvering og sætte rammerne for et styrket samspil på operationelt niveau Indebærer et større ressourcetræk ved BRN s bestyrelse og formandskab Bør suppleres af model 5 om styrket samspil på operationelt niveau, så samarbejdet styrkes bredt i organisationerne 5. Styrket samspil på operationelt niveau Foruden et styrket samspil på strategisk niveau, som foreslået i model 4, vil det være oplagt, at BRN understøtter et styrket samarbejde på det operationelle og administrative niveau. Kontinuerlig koordinering og dialog på tværs operatørerne er en væsentlig forudsætning for at kunne understøtte arbejdet på det strategiske niveau, eksekvere på de udpegede dagsordner og lykkes med den fælles samarbejdsvision. Det vil særligt være relevant at sikre et effektivt samspil, hvor operatørerne har fælles ansvar, opgaver og interesser. Det gælder eksempelvis med NES, EHN, KKR-sekretariatet, NDEU, VisitNordjylland, AMK, AAU, uddannelsesinstitutioner m.fl. En del af disse mødes allerede med BRN-netværket, herunder BRN-sekretariatet, Sekretariatsledelsen og Direktion, i eksisterende mødefora. Fremadrettet bør der tilstræbes en fast involvering af operatørerne gennem eksisterende mødefora og adhoc arbejdsgrupper, hvor muligt og relevant, så der sikres dialog, fremdrift og koordinering af opgaveudførelsen blandt operatørerne. Bedre understøttelse og eksekvering af arbejdet på politisk og strategisk niveau Bedre mulighed for at sikre en bred nordjysk forankring af, og partnerskab om, fælles dagsordner og konkrete initiativer Indspil og bidrag til politisk behandling kvalificeres bredt på tværs af geografi, viden og faglighed, og kan i højere grad tænkes sammen med øvrige lokale og fælleskommunale strategier Side 4 / 5

5 Forudsætter større træk på medarbejderressourcerne i hver enkelt organisation og en klar tilkendegivelse fra strategisk niveau ift. vigtigheden af et øget samarbejde Direktionens indstilling Ovenstående modeller har været drøftet på mødet d. 25. januar i Direktionen. På baggrund af drøftelsen indstiller Direktionen følgende forslag til Bestyrelsens godkendelse: At BRN fortsat involverer interessenter og øvrige aktører på ad-hoc basis med afsæt i de konkrete temaer og mærkesager (model 1) At BRN i samarbejde med andre udviklings- og erhvervspolitiske aktører tager initiativ til afholdelse af et erhvervspolitisk nordjysk dialogmøde hvert 2. år, hvor der bl.a. sættes fokus på interessevaretagelse, nordjysk indspil til Erhvervsfremmebestyrelsen m.v. (model 3) At BRN tager initiativ til årlige dialogmøder mellem BRN s Bestyrelse og Bestyrelserne for Erhvervshus Nordjylland, Norddanmarks EU-Kontor og VisitNordjylland (model 4A) At BRN kan tage initiativ til dialogmøder mellem BRN s formandskab og repræsentanter for erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner og øvrige relevante aktører for at sikre et tættere samspil på relevante emner (model 4B) At BRN på operationelt niveau understøtter et stærkt samspil med og involvering af relevante operatører, herunder NES, EHN, NDEU, VisitNordjylland, AAU, uddannelsesinstitutioner, BRN-netværk m.v. (model 5) Endvidere foreslås det, at relevante repræsentanter fra BRN kan tilbyde at deltage på et møde i de lokale erhvervsråd med henblik på at sikre en stærkere lokal kobling til arbejdet i BRN og bidrage til en gensidig orientering om arbejdet med at sikre gode rammevilkår for nordjysk erhvervsudvikling. Side 5 / 5

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Bilag 6: Interessevaretagelse

Bilag 6: Interessevaretagelse Bilag 6: Interessevaretagelse Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Godkender de tre standpunktspapirer om Bredbånd i Nordjylland, National Luftfartsstrategi og 3. Limfjordsforbindelse Drøfter evt. nye

Læs mere

Perspektiver fra formandskabet

Perspektiver fra formandskabet Fremtidig organisering af BRN s ErhvervsForum Perspektiver fra formandskabet Fredag 7. april 2017 kl. 11.00-13.00 Utzon Center Slotspladsen 4 9000 Aalborg Sammensætning af ErhvervsForum ErhvervsForum bør

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Forslag til model for kommunalt ejerskab i det nye erhvervsfremmesystem i Hovedstaden

Forslag til model for kommunalt ejerskab i det nye erhvervsfremmesystem i Hovedstaden Forslag til model for kommunalt ejerskab i det nye erhvervsfremmesystem i Hovedstaden Sagsfremstilling Med det nye erhvervsfremmesystem bliver det politiske ansvar for erhvervsudvikling entydigt forankret

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark 25. august 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland Jørgen Basballe

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Nedsættelse af 17.4 udvalg med fokus pa Landdistrikter og Landdistriktsudvikling

Nedsættelse af 17.4 udvalg med fokus pa Landdistrikter og Landdistriktsudvikling Nedsættelse af 17.4 udvalg med fokus pa Landdistrikter og Landdistriktsudvikling KOMMISORIUM Formål: Udvalget for Landdistriksudvikling har til formål at fokusere på og samordne kommunens landdistriktsudvikling,

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Studietur til Göteborg

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Studietur til Göteborg Tovholdergruppemøde Internationalt Samarbejde Business Region North Denmark Studietur til Göteborg 11.-12. august 2015 Deltagere Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Michael Christiansen Mariagerfjord

Læs mere

Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Session 3 Tværkommunal produkt- og destinationsudvikling

Session 3 Tværkommunal produkt- og destinationsudvikling Session 3 Tværkommunal produkt- og destinationsudvikling Fælles indsats for turistfremme i Nordjylland Lars Enevold Pedersen, VisitNordjylland Business Region North Denmark Fælles om vækst og udvikling

Læs mere

Fremtidigt nordjysk samarbejde om erhvervsfremme og erhvervsservice KKR

Fremtidigt nordjysk samarbejde om erhvervsfremme og erhvervsservice KKR Fremtidigt nordjysk samarbejde om erhvervsfremme og erhvervsservice Nordjylland nedsatte på -mødet 14. sept. 2018 er politisk styregruppe og en administrativ tovholder gruppe, der bl.a. har arbejdet med

Læs mere

Ændringer i Aalborg Erhvervsråd og etablering af Aalborg Business Community

Ændringer i Aalborg Erhvervsråd og etablering af Aalborg Business Community Ændringer i Aalborg Erhvervsråd og etablering af Aalborg Business Community Forslag til Erhvervsrådets seminar 28. Juni 2016 Aalborg har gennem de senere år arbejdet med og investeret massivt i erhvervsudviklingen

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 18. DECEMBER 2014 FORMÅL MED IT-KLUBBEN IT-klubben er et netværk for it-tillidsvalgte & it-professionelle medlemmer i Finansforbundet IT-klubben skal sikre en kontinuerlig

Læs mere

Bestyrelsen. Fredag 28. november 2014. Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø

Bestyrelsen. Fredag 28. november 2014. Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Bestyrelsen Fredag 28. november 2014 Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Konstituering Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og op til tre næstformænd Bestyrelsen udpeger Lene Kjelgaard

Læs mere

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg Direktionen Torsdag 8. januar 2015 AKKC Europa Plads 4 9000 Aalborg 1 1. Dagsorden Dagsordenen er godkendt. 2 2. Status på udpegningerne Direktionen tager orienteringen om sammensætningen af ErhvervsForum

Læs mere

KKR Hovedstaden og nyt erhvervsfremmesystem

KKR Hovedstaden og nyt erhvervsfremmesystem KKR Hovedstaden og nyt erhvervsfremmesystem Anders Mørk Hansen, Formand for embedsmandsudvalget vedr. Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse Liselotte Stokholm, Direktør for Væksthus Hovedstaden Nyt erhvervsfremmesystem

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 12. maj 2016 Kl. 12.00 13.00 Mødelokale 142 Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Deltagere Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D D AG SORDEN 2019 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 06-09-2019 10:00 Sted: Hotel Scandic, Hadsundvej 200, Aalborg Øst. Der er ikke gruppemøder før KKR-mødet. KKR-møde kl. 10.00-12.30 med efterfølgende frokost.

Læs mere

Det fremtidige nordjyske samarbejde om erhvervsfremme- og erhvervsservice

Det fremtidige nordjyske samarbejde om erhvervsfremme- og erhvervsservice Notat 12. november 2018/HHJ Det fremtidige nordjyske samarbejde om erhvervsfremme- og erhvervsservice Et flertal i Folketinget har i forsommeren 2018 aftalt at gennemføre en forenkling af erhvervsfremmesystemet

Læs mere

KKR Syddanmarks strategi for bestyrelsesarbejde på uddannelsesområdet

KKR Syddanmarks strategi for bestyrelsesarbejde på uddannelsesområdet KKR Syddanmarks strategi for bestyrelsesarbejde på uddannelsesområdet S Y D D A N M A R K S Y D D A N M A R K KKR Syddanmarks strategi for bestyrelsesarbejde på uddannelsesområdet Layout: KL s Trykkeri

Læs mere

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Bilag 6 til Rammeaftale 2019-20 Gældende pr. 1.1. 2019 Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Det midtjyske samarbejde på socialområdet

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Udkast til vedtægter for Copenhagen EU Office

Udkast til vedtægter for Copenhagen EU Office Udkast til vedtægter for Copenhagen EU Office Region Hovedstaden, Kommunekontaktråd Hovedstaden (herefter KKR Hovedstaden), Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business

Læs mere

Fonden Business Kolding Godkendt af bestyrelsen 4. februar 2019

Fonden Business Kolding Godkendt af bestyrelsen 4. februar 2019 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Fonden Business Kolding Godkendt af bestyrelsen 4. februar 2019 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark Fælles om vækst og udvikling Hvad er Business Region North Denmark? Samarbejde om vækst og udvikling Etableret af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland 1.1.2015 Invitation

Læs mere

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Bilag 6 til Rammeaftale 2018 Gældende pr. 1.1. 2018 Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Det midtjyske samarbejde på socialområdet

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Forretningsorden for Syddansk Vækstforum

Forretningsorden for Syddansk Vækstforum Forretningsorden for Syddansk Vækstforum Geografisk afgræsning 1. Pr. 19. marts 2018 er der nedsat ét vækstforum, der dækker Region Syddanmark. Sammensætning af Vækstforum 2. Syddansk Vækstforum har 21

Læs mere

Fonden følger anbefalingen.

Fonden følger anbefalingen. Bilag 3.2 NOTAT s stillingtagen til Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god

Læs mere

Navn og hjemsted. Foreningens navn er NordDanmarks EU-kontor subsidiært North Denmark EU Office. Formål

Navn og hjemsted. Foreningens navn er NordDanmarks EU-kontor subsidiært North Denmark EU Office. Formål Ud kast til vedtægter for foreningen NordDanmarks EU-kontor 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er NordDanmarks EU-kontor subsidiært North Denmark EU Office. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål Foreningens

Læs mere

N OTAT. Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag

N OTAT. Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag N OTAT Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag KKR Nordjylland varetager opgaver på en lang række politiske områder, herunder i særlig grad i forhold til Sundhedsområdet og det specialiserede socialområde.

Læs mere

Vedtægter for Greater Copenhagen EU Office

Vedtægter for Greater Copenhagen EU Office Vedtægter for Greater Copenhagen EU Office Vedtægter for Greater Copenhagen EU Office Region Hovedstaden, Kommunekontaktråd Hovedstaden (herefter KKR Hovedstaden), Københavns Universitet, Danmarks Tekniske

Læs mere

Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Vi skaber sammen

Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Vi skaber sammen GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Vi skaber sammen Mødetidspunkt 21-01-2019 18:30 Mødeafholdelse Mødelokale A+B Indholdsfortegnelse Opgaveudvalget Vi skaber sammen 21-01-2019 18:30 1

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget

Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:35 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Bygnings- og Arkitekturudvalget 17-12-2018 17:35 1 (Åben)

Læs mere

Strategi for frivillighed og civilsamfund. Lemvig Kommune

Strategi for frivillighed og civilsamfund. Lemvig Kommune Strategi for frivillighed og civilsamfund Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Notat. Vækstfora træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. ( 11, stk.

Notat. Vækstfora træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. ( 11, stk. Dato: 21. december 2005 Initialer: DKU 1. Lovgrundlag Notat Etablering af vækstforum i Region Syddanmark Den regionale erhvervsudviklingsindsats er fastlagt i Lov om erhvervsfremme (Lov nr. 602 af 24.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Udkast til kommissorium for formulering af Ejendomsstrategi i Syddjurs Kommune 2. halvår 2018

Udkast til kommissorium for formulering af Ejendomsstrategi i Syddjurs Kommune 2. halvår 2018 Udkast til kommissorium for formulering af Ejendomsstrategi i Syddjurs Kommune 2. halvår 2018 Indledning og baggrund Der er politisk truffet beslutning om et nyt fælles ejendomscenter i Syddjurs Kommune

Læs mere

Den regionale udviklingsplan - en vision for Tel regional udvikling i Region Midtjylland

Den regionale udviklingsplan - en vision for Tel regional udvikling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Procesbeskrivelse for udarbejdelse af 1. generation af Den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

1. Pressestrategi En strategi for håndtering af pressearbejdet afstemt med sekretariatsledelse, direktion og bestyrelse.

1. Pressestrategi En strategi for håndtering af pressearbejdet afstemt med sekretariatsledelse, direktion og bestyrelse. Løsningsforslag inddelt i temaer (se oprindelig liste på side 5-8). Presse 1. Pressestrategi En strategi for håndtering af pressearbejdet afstemt med sekretariatsledelse, direktion og bestyrelse. 2. Mere

Læs mere

Vedtægter for Greater Copenhagen EU Office

Vedtægter for Greater Copenhagen EU Office Vedtægter for Greater Copenhagen EU Office Vedtægter for Greater Copenhagen EU Office Region Hovedstaden, Kommunekontaktråd Hovedstaden (herefter KKR Hovedstaden), Københavns Universitet, Danmarks Tekniske

Læs mere

Kommissorium ABC helhedsplan

Kommissorium ABC helhedsplan Kommissorium ABC helhedsplan 2017-2020 Organisationsdiagram for den boligsociale helhedsplan, ABC 2017-2020 Bestyrelsen Bestyrelsen er ABC projektets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for,

Læs mere

Erhvervsstrategi

Erhvervsstrategi Erhvervsstrategi 2019-2022 Vision Lyngby-Taarbæk Kommune har et stærkt erhvervsliv. Iværksættere og smv er går hånd i hånd med et af Danmarks mest innovative videns miljøer - og et af de aller bedste handelsmiljøer.

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Vedtægter For Foreningen Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark

Vedtægter For Foreningen Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark Vedtægter For Foreningen Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark Indholdsfortegnelse I Navn, hjemsted, formål... 2 II Partnere... 2 III Medlemmer... 3 IV Optagelse og udmeldelse... 3 V Ledelse...

Læs mere

Rådet for fremtidens kompetencer

Rådet for fremtidens kompetencer Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Rådet for fremtidens kompetencer Nærværende notat beskriver sammensætningen af

Læs mere

Tendenser i politisk ledelse i kommunerne

Tendenser i politisk ledelse i kommunerne Tendenser i politisk ledelse i kommunerne - og konsekvenser for administrativ ledelse Eva Sørensen Roskilde Universitet Den brændende platform Nye borgere Ny mission Ny styringstænkning Nye borgere Fra

Læs mere

Status på implementeringen af RAR/VEU-modellen v/arbejdsmarkedsdirektør Karl Schmidt

Status på implementeringen af RAR/VEU-modellen v/arbejdsmarkedsdirektør Karl Schmidt P r æ s e n t a t i Status på implementeringen af RAR/VEU-modellen v/arbejdsmarkedsdirektør Karl Schmidt Den lokale organisering, arbejdsopgaverne og det tværgående samarbejde Nye Kompetencer hele livet

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 20. juni 2016 Kl Vestre Boulevard Aars. Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 20. juni 2016 Kl Vestre Boulevard Aars. Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 20. juni 2016 Kl. 13.00 15.30 Vestre Boulevard 7 9600 Aars Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

UDFOR- DRINGERNE. For mange midler går til administration. Udbudsdrevet frem for efterspørgselsdrevet. Kvaliteten er ikke tilstrækkelig

UDFOR- DRINGERNE. For mange midler går til administration. Udbudsdrevet frem for efterspørgselsdrevet. Kvaliteten er ikke tilstrækkelig UDFOR- DRINGERNE Udbudsdrevet frem for efterspørgselsdrevet Kvaliteten er ikke tilstrækkelig høj For mange midler går til administration Virksomhederne ved ofte ikke, hvor de skal henvende sig For mange

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

Referat BMF. Rådhuset i Faaborg Byrådssalen Mellemgade 15 Faaborg KOMMUNALDIREKTØRFORUM FYN. 03. juli 2018 kl

Referat BMF. Rådhuset i Faaborg Byrådssalen Mellemgade 15 Faaborg KOMMUNALDIREKTØRFORUM FYN. 03. juli 2018 kl Referat BMF 03. juli 2018 kl. 12.30 14.30 Rådhuset i Faaborg Byrådssalen Mellemgade 15 Faaborg Sekretariat: Byregion Fyn Thomas Thume Nielsen thni@odense.dk tlf.nr. 30 66 16 28 Dagsorden 1. Generalforsamlingen

Læs mere

Bæredygtig erhvervsservice

Bæredygtig erhvervsservice Bæredygtig erhvervsservice - inden for byggeri, miljø og brand/beredskab mellem Aalborg Kommune og erhvervsorganisationer i Aalborg Kommune 0 Én indgang bæredygtig erhvervsservice Der er mellem Aalborg

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26.10.17 og revideres i 2019. Forord I Tønder Kommune er vi priviligerede. Vi har et alsidigt

Læs mere

Vedtægter for Greater Copenhagen EU Office

Vedtægter for Greater Copenhagen EU Office Vedtægter for Greater Copenhagen EU Office Region Hovedstaden, Kommunekontaktråd Hovedstaden (herefter KKR Hovedstaden), Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School

Læs mere

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15.

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 2 Mødedato Tirsdag den 16. marts 2010 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Erik Fabrin formand, Søren Hyldgaard næstformand, Mikkel Barnekow Rasmussen,

Læs mere

Fonden Business Kolding

Fonden Business Kolding Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Fonden Business Kolding Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Følg eller

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Kommissorium for HORSENS ALLIANCEN

Kommissorium for HORSENS ALLIANCEN 14. marts 2018 Kommissorium for HORSENS ALLIANCEN 2018-2021 Med HORSENS ALLIANCEN blev der i 2013 skabt en helt ny samarbejdsplatform i Horsens kommune en platform, hvor erhvervslivet, de faglige organisationer

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Hovedstadsregionens EU Kontor i Bruxelles Dato: 7. november 2014

Hovedstadsregionens EU Kontor i Bruxelles Dato: 7. november 2014 Præambel Region Hovedstaden og Hovedstaden er gået sammen om at etablere et fælles EU-kontor for hovedstadsregionen i Bruxelles. Kontoret skal understøtte regional udvikling og vækst med særlig vægt på

Læs mere

Bestyrelse for boligsocial helhedsplan i 9220 Aalborg Øst

Bestyrelse for boligsocial helhedsplan i 9220 Aalborg Øst Bestyrelse for boligsocial helhedsplan i 9220 Aalborg Øst Kommissorium 28. april 2016 1. Baggrund De udsatte boligområder skal udvikle sig til attraktive bydele, med en alsidig beboersammensætning, tryghed,

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

Status på implementeringen af RAR/VEU-modellen v/arbejdsmarkedsdirektør Karl Schmidt

Status på implementeringen af RAR/VEU-modellen v/arbejdsmarkedsdirektør Karl Schmidt P r æ s e n t a t i o Status på implementeringen af RAR/VEU-modellen v/arbejdsmarkedsdirektør Karl Schmidt Den lokale organisering, arbejdsopgaverne og det tværgående samarbejde Nye Kompetencer hele livet

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus

Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus 2018-22 Med en ny valgperiode følger, udover nye fordelinger af de politiske poster, ny debat om det indholdsmæssige fokus i de sager, der arbejdes

Læs mere

Oplæg til kommunikationsstrategi for

Oplæg til kommunikationsstrategi for Oplæg til kommunikationsstrategi for 2018 + 2019 Dette notat indeholder et oplæg til kommunikationsindsatsen for BRN for 2018 og 2019. Baggrunden for notatet er beslutningen om at intensivere arbejdet

Læs mere

Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsen har vedtaget en åbenhedspolitik,

Fonden følger anbefalingen. Bestyrelsen har vedtaget en åbenhedspolitik, NOTAT s besvarelse af Komitéen for god fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses

Læs mere

Med udgangspunkt i beskrivelsen vil arbejdsgruppen slutteligt i notatet opstille tre scenarier for Integrationsrådets fremtidige virke:

Med udgangspunkt i beskrivelsen vil arbejdsgruppen slutteligt i notatet opstille tre scenarier for Integrationsrådets fremtidige virke: Vedrørende: Notat om organisering Integrationsråd Sagsnavn: Integrationsrådet- Status og det fremadrettee arbejde Skrevet af: Christian Forchhammer Foldager E-mail: Christian.Forchhammer.Foldager@randers.dk

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Kommissorium. Bæredygtighedsstrategi

Kommissorium. Bæredygtighedsstrategi Kommissorium Bæredygtighedsstrategi 2020-24 November 2018 Formål: Bæredygtighedsstrategi 2020-24 afløser Bæredygtighedsstrategi 2016-20, som byrådet vedtog i foråret 2016 og som har haft stor betydning

Læs mere

Vedtægter. Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR)

Vedtægter. Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) Vedtægter Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Køge Erhvervsudviklingsråd (herefter Foreningen ) 2. Formål 2.1 Foreningen har til formål at gøre Køge Kommune til et vækstområde

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Søren Asp Mikkelsen, kontorchef

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Søren Asp Mikkelsen, kontorchef Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Søren Asp Mikkelsen, kontorchef Agenda 1 Nyt erhvervsfremmesystem, forenklet og efterspørgselsdrevet 2 Status for dannelsen af Danmarks erhvervsfremmebestyrelse 3 Status

Læs mere