Desuden arbejdes der efter de nationale fælles værdier i indsatsen for mennesker med en psykisk sygdom:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Desuden arbejdes der efter de nationale fælles værdier i indsatsen for mennesker med en psykisk sygdom:"

Transkript

1 Reginshuset Vibrg Nære Sundhedstilbud Frløbsansvarsbeskrivelse på skizfrenimrådet Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel Gdkendt på styregruppens møde d. 6. jan Frløbsansvarsbeskrivelse på skizfrenimrådet 1 MÅLSÆTNING FOR SAMARBEJDET OM MENNESKER MED SKIZOFRENI Frmålet med frløbsansvarsbeskrivelsen på skizfrenimrådet er i samarbejde patienten at sikre sammenhængende patientfrløb på tværs af sektrgrænser g at sikre ensartet kvalitet i skizfreniindsatsen at sikre klar arbejdsdeling mellem de kmmunale indsatser/kmmunale frvaltninger, almen praksis g reginspsykiatri Rehabilitering er et fælles mål i samarbejdet med henblik på at sikre patienten størst mulig styring af g indflydelse på eget liv. Det betyder, at der skal være en krdineret g sammenhængende indsats mellem behandling, arbejdsmarkedsrettet indsats g scialmrådet Samarbejdet med de pårørende pririteres højt, g de inddrages altid, med mindre persnen med skizfreni udtrykkeligt mdsætter sig dette Desuden arbejdes der efter de natinale fælles værdier i indsatsen fr mennesker med en psykisk sygdm: Respekt Faglighed Ansvar Generelt frudsætter det tværsektrielle samarbejde, at mennesket med skizfreni har givet samtykke til samarbejdet mellem myndigheder. 2 MÅLGRUPPEN FOR FORLØBSANSVARSBESKRIVELSEN Mennesker med skizfreni g mennesker, hs hvem der er mistanke m skizfreni. 3 DEFINITION PÅ RELEVANTE BEGREBER OPUS

2 OPUS er et t-årigt intensivt ambulant behandlingsfrløb, sm tilbydes alle patienter, sm er nydiagnsticerede med skizfreni. Behandlingen er manualiseret. Efter OPUS vergår patienterne til ambulant behandling på hvedfunktinsniveau (psykseteam). Ganske få patienter afsluttes fra OPUS direkte til egen læge. Kmmunale aktører: De centrale kmmunale aktører, når det drejer sig m brgere med skizfreni er det scialpsykiatriske mrådet fr hvedparten af de brgere med skizfreni, der har brug fr en kmmunal indsats. Fr især de yngre brgere med skizfreni vil beskæftigelsesmrådet have en betydelig (ny) rlle. Andre aktører kan være f.eks. misbrugsmrådet g børne- g familiemrådet. Rehabilitering Rehabilitering er en målrettet g tidsbestemt samarbejdsprces mellem en brger, pårørende g fagflk. Frmålet er, at brgeren, sm har eller er i risik fr at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske g/ eller sciale funktinsevne, pnår et selvstændigt g meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på brgerens hele livssituatin g beslutninger, g består af en krdineret, sammenhængende g vidensbaseret indsats. (Hvidbg fr rehabiliteringsbegrebet 2004). Rehabiliteringsteams Alle kmmuner har et tværfagligt rehabiliteringsteam, der drøfter g giver begrundet indstilling i sager m ressurcefrløb, fleksjb eller førtidspensin med henblik på, at kmmunen kan træffe en afgørelse. Teamet skal sikre, at alle i ressurcefrløb får en skræddersyet g tværfaglig indsats på tværs af beskæftigelses-, scial-, uddannelses- g sundhedsmrådet. Reginen er repræsenteret i teamet ved en sundhedskrdinatr Tvhlder-/krdinerende funktiner A. Reginale krdinerende funktiner Når patienten er i OPUS: Primærbehandleren er (den reginale) tvhlder i reginspsykiatrien g samarbejder med patienten m at skabe sammenhæng mellem de psykiatriske g kmmunale behandlings- g støttetilbud, patienten g brgeren får tilbudt. Primærbehandler er psøgende i samarbejdet med kmmunale samarbejdspartnere g tager initiativ til, at der bliver tydelig pgavefrdeling g et krdineret samarbejde. Når patienten ikke er i OPUS: Tvhlderen er ftest en kmmunal persn afhængigt af, hvr patienten har sin tilknytning ind i kmmunen. Der skal kun udpeges en tvhlder, hvis patienten har behv fr prfessinelle til at krdinere indsatsen Kmmunale krdinerende funktiner (Lv m aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)) Brgere i ressurcefrløb har ret til en gennemgående krdinerende kntaktpersn Side 2

3 Opgave: Udarbejde rehabiliteringsplanens indsatsdel sammen med persnen, varetage den løbende pfølgning g krdinering i samarbejde med persnen, sørge fr, at indsatsdelen justeres efter persnens aktuelle situatin g behv, g bistå persnen med at gennemføre rehabiliteringsplanen, herunder realisere uddannelses- g beskæftigelsesmål Aktivitetsparate har ret til en krdinerende sagsbehandler (LAB) Målgruppe: Aktivitetsparate er her: alle unge under 30 år g persner ver 30 år med en kmpetencegivende uddannelse sm ikke er uddannelsesparate eller jbparate. Opgave: Krdineret g systematisk indsats med tæt g hyppig pfølgning, hvr der tages udgangspunkt i deres særlige ressurcer g udfrdringer Mentrrdning efter LAB 31b, stk. 2 Persner efter 2 med psykisk sygdm indlagt på psykiatrisk afdeling har ret til et tilbud m en udskrivningskrdinatr, sm er en mentr med særlige kmpetencer ift. målgruppen fr en peride på mindst 6 måneder. Opgave: Hjælpe brgeren med at krdinere g genetablere et nrmalt hverdagsliv med blig, familie, øknmi, netværk g arbejde. 4 OPSPORING AF SKIZOFRENI Ved mistanke m skizfreni eller psykser hs en brger har kmmunen, fx de kmmunalt frankrede uddannelsestilbud eller de arbejdsmarkedsrettede indsatser, ansvar fr at hjælpe vedkmmende til egen læge. Kmmunen har ansvar fr at stille infrmatin m psykisk sårbarhed til rådighed fr lkale uddannelsesinstitutiner. Infrmatin m psykisk sygdm kan findes på: g 5 ADVARSELSSIGNALER Ved nypstået skizfreni er periden fra symptmernes start, til patienten kmmer under behandling i gennemsnit - med meget stre variatiner år. Af advarselssignaler kan nævnes nypstået indadvendthed, tilbagetrækning, islatinstendens, stre humørsvingninger, tendens til at frtabe sig i spekulatiner, nedsat interesse fr uddannelse, jb, nedsat persnlig hygiejne, påfaldende særinteresser, frestillinger m frfølgelse eller andre ufrståelige frestillinger, ufrklaring ændring af adfærd, stre humørsvingninger g begyndende misbrug. Der er således tale m et meget bredt spektrum af advarselssignaler, sm kan føre til at kntakt til g vurdering ved lægelig ekspertise er påkrævet. Side 3

4 6 OPGAVER FØR EN HENVISNING TIL PSYKIATRIEN 6.1 Den praktiserende læges pgaver Smatisk udredning g evt. udredning fr frvekslingsdiagnser. (Se henvisningsvejledning, næste afsnit) 7 HENVISNING TIL PSYKIATRISK BEHANDLING 7.1 Ambulant behandling Se patientfrløb visitatin henvisningsvejledning til reginspsykiatrien. ( 7.2 Subakutte g akutte indlæggelser Se patientfrløb visitatin henvisningsvejledning til reginspsykiatrien, se Henvisning af akutte g subakutte patienter. ( 8 UDREDNING OG DIAGNOSTICERING Udredning g diagnsticering fretages af speciallæge. Hvis patienten er udredt ved privatpraktiserende psykiater, sendes henvisningen til Psykiatriens Centrale Visitatin (PCV). 9 AMBULANT BEHANDLING 9.1 Reginspsykiatriens pgaver g ansvar i det tværsektrielle samarbejde Psykiatrisk udredning g behandling i henhld til gældende kliniske retningslinjer. De første t år efter, at patienten er nydiagnsticeret, er patienten tilknyttet OPUS. OPUS er et tværfagligt team, g patienten får tilknyttet en primærbehandler. Vedr. behandling, (link til OPUS-manual: retningslinje , Behandling af vksne med skizfreni). Primærbehandleren fra OPUS samarbejder med patienten m at skabe sammenhæng mellem de psykiatriske g kmmunale behandlings- g støttetilbud, patienten g brgeren får tilbudt. Patienter i behandling i psykseteam får tilknyttet en sundhedsfaglig kntaktpersn. 9.2 Praktiserende læges pgaver g ansvar Udredning g behandling af cmrbiditet Opfølgning på eventuelle smatiske prblemer fundet ved KRAM-undersøgelser Deltagelse i samarbejdsmøder, når det er relevant g kan lade sig gøre (evt. telemedicinske møder) Side 4

5 9.3 Kmmunens pgaver g ansvar Kmmunen har ansvar fr den rehabiliterende indsats, sm mfatter sciale (scialpsykiatriske), beskæftigelsesmæssige g sundhedsmæssige indsatser, herunder pfølgning på frebyggelse af risikadfærd (KRAM). Kmmunen er myndighed. Udpeger mentrer g krdinerende sagsbehandlere i det mfang, brgeren har behv fr/krav på det. 10 HVIS PATIENTEN HAR BØRN Se aftalen vedr. børn af frældre med psykisk sygdm i afsnit 14.6, sundhedsaftalen fr persner med psykisk sygdm SAMARBEJDSMØDE/NETVÆRKSMØDE Ved behv afhldes et samarbejdsmøde/netværksmøde (evt. vide) Alle parter kan være initiativtagere til mødet Ved nye samarbejdsparter vurderes det, m der er behv fr et samarbejdsmøde Frud fr mødet har kmmunen til pgave at identificere relevante kmmunale aktører ift. den aktuelle patient Kmmunen skal være pmærksm på deltagelse fra kmmunal myndighed Mødet hldes evt. sm videmøde Initiativtageren til mødet sørger fr udsendelse af dagsrden frud fr mødet 11.1 Frmål med samarbejdsmødet: At vurdere, m brgeren/patienten har behv fr en tvhlder. Det vil være individuelt, hvr den krdinerende funktin mest hensigtsmæssigt er placeret. Ofte vil tvhlderen være kmmunal. At sikre krdinatin mellem behandlingsplanen g kmmunens handleplan(er) samt sm minimum lave aftaler m: Frdeling af pgaver g ansvar mellem de invlverede parter herunder frdeling af pgaver mellem patientens praktiserende læge g reginspsykiatrien (shared care) Hvem der har ansvar fr pfølgning, således at patienten/brgeren får de relevante tilbud Hvem der har ansvar fr at reagere, hvis aftalen/planen ikke verhldes, herunder hvis der er mistanke m medicinsvigt eller andet, der kan frværre patienten/brgerens tilstand (initiativpligten) Det skal mindst en gang m året vurderes, hvrvidt det er relevant at indkalde til et samarbejdsmøde mellem de invlverede parter. Ansvaret ligger hs behandler g tvhlder. På disse møder revideres evt. udskrivningsaftale g behandlingsplan, g kmmunens handleplan(er) krdineres Side 5

6 12 AFSLUTNING FRA OPUS OG FORBEREDELSE AF FORLØB EFTER OPUS Ved afslutning fra OPUS til ambulant behandling i psykseteam afhldes et planlægnings- g krdineringsmøde med de relevante samarbejdsparter. (Evt. via vide) Hvis egen læge skal medvirke, skal det vervejes, m mødet kan hldes hs lægen. Der skal være en kmmunal tvhlder/krdinerende funktin fr alle de patienter/brgere, der har behv fr det. Opgaven fr tvhlderen er at: iværksætte tværfagligt g krdineret samarbejde sikre løbende pfølgning på g justering af indsatsen fungere sm reginspsykiatriens indgang til samarbejdet med kmmunen 13 AFSLUTNING AF DET AMBULANTE FORLØB Ambulante frløb afsluttes efter aftale med patienten Reginspsykiatriens pgaver g ansvar Ved afslutning fra den ambulante psykiatri skal det vervejes, hvrdan verdragelse til egen læge skal ske. Det skal vurderes, m der er behv fr et møde eller verdragelsen kan fregå gennem telefnisk kntakt eller alene via epikrisen Hvis patienten har kntakt til kmmunen, vervejes det hvrdan der kan skabes kntakt mellem egen læge g kmmunen Det skal vervejes, m der er behv fr et krdinerende tværsektrielt møde Sm minimum skal reginspsykiatrien nterer de fr patienten vigtigste kmmunale kntaktpersner i epikrisen Plan fr patientens videre behandling både ift. den skizfrene grundlidelse g medicinsk behandling heraf skal fremgå af epikrisen Rådgivning til egen læge m, i hvilke situatiner patienten bør genhenvises Anvisning til egen læge m, hvrdan vedkmmende kan få sparring af reginspsykiatrien Besked til den kmmunale tvhlder m, at patienten afsluttes 13.2 Praktiserende læges pgaver g ansvar Udredning g behandling af cmrbiditet Patientens videre behandling både ift. den skizfrene grundlidelse g medicinsk behandling heraf videreføres i henhld til anbefalinger i epikrisen 13.3 Kmmunens pgaver g ansvar Støtte patienten i at videreføre behandlingen hs egen læge Kmmunale rehabiliterende indsatser (sciale, beskæftigelses- g sundhedsmæssige indsatser) Side 6

7 14 INDLÆGGELSE Overvejelser inden eventuel akut indlæggelse: 14.1 Faglige vervejelser hs kmmunalt persnale Observatiner vedr. brgerens psykiske tilstand Hvilke væsentlige ændringer er der hs brgeren Kmmuner pfrdres til at anvende hjælperedskabet ISBAR-kmmunikatin med vagtlæge/samarbejdspartner: Identifikatin Situatin Baggrund Analyse Råd Link: Tvangsindlæggelse Hvis der er behv fr tvangsindlæggelse, se Den praktiserende læge vervejer i samarbejde med kmmunen Har patienten et akut udrednings- g behandlingsbehv, sm kræver indlæggelse? Er der et alternativ til indlæggelse? Råd g vejledning g faglig sparring via psykiatriens lægelige rådgivningstelefn Overveje subakut henvisning til relevant afdeling Alternative muligheder i kmmunen g fra reginspsykiatrien Se kmmunens g reginspsykiatriens tilbud (Link: (reginens versigt er under udarbejdelse)). Hensigten er at sikre brug af mindstemiddelsprincippet g dermed sikre brug af evt. kmmunale alternativer Tager evt. kntakt til Psykiatriens Rådgivningstelefn ( ), sm kan rådgive m kmmunale akuttilbud Infrmerer patienten m at medbringe: Egen medicin (rdineret g ekstra medicin i glas/ dseringsæsker) Evt. persnligt tilpassede hjælpemidler Sender henvisning g medicinversigt Vurderer behvet fr patienttransprt i frbindelse med indlæggelsen Pjece m patienttransprt: Link: Kntakter kmmunen ved behv (f.eks. mht. familiemedlemmer, mindreårige børn, dyr) 14.4 Vagtlægen Hvis vagtlægen vurderer, at patienten har et akut udrednings- g behandlingsbehv, sm kræver indlæggelse, kntaktes relevante psykiatriske afdeling med henblik på vurdering af patienten. Ved indlæggelse 14.5 Indlæggende læge Inddrager patientens viden g kmpetencer, behv, g frventninger Infrmerer patient g evt. pårørende m: Side 7

8 Indlæggelsesdiagnse Behandlingsmuligheder Risik fr kmplikatiner Knsekvenser, hvis patienten ikke bliver behandlet Kntakter kmmunen ved behv (f.eks. mht. familiemedlemmer, mindreårige børn, dyr) 14.6 Kmmunen - Hvis kmmunen medvirker ved indlæggelsen: Indhenter samtykkeerklæring til indhentning g videregivelse af helbredsplysninger mhp. udveksling af helbredsplysninger Infrmerer brgeren m det kmmende indlæggelsesfrløb Hjælper brgeren med specifikke prblemstillinger: f.eks. Praktiske frhld ift. hverdagen (f.eks. mht. familiemedlemmer, mindreårige børn, dyr) Medbringelse af egen medicin ved indlæggelsen (rdineret g ekstra medicin i glas/ dseringsæsker) g evt. versigt ver medicin Evt. persnligt tilpassede hjælpemidler Vurdering af evt. afbestilling af kmmunale ydelser Overvejer sammen med praktiserende læge/ vagtlæge alternative kmmunale muligheder, sm kan frebygge en uhensigtsmæssig akut indlæggelse. Hvis kntaktpersn/scialpsykiatrien medvirker til indlæggelse, sørger de fr at sikre, at pågældendes ambulante behandler i reginspsykiatrien (samt andre relevante samarbejdspartnere) infrmeres - Uanset m kmmunen medvirker ved indlæggelsen eller ej: Kmmunen videregiver inden fr 24 timer, efter at kmmunen er blevet bekendt med indlæggelsen, (eller senest førstkmmende hverdag) relevante plysninger m brgeren, sm har betydning fr indlæggelse g planlægning af det videre frløb, til den psykiatriske afdeling. Dette gælder, når brgeren er kendt af kmmunen. De nødvendige plysninger er: Årsag til indlæggelsen Frventninger til, hvad der bør ske i frbindelse med indlæggelsen Kendte smatiske lidelser Aktuel medicinsk behandling Aktuel vurderet sikkerhedsrisik Særlige frhld, f.eks. religin, andet mdersmål, retslige frhld, specialkst mm. Kntaktrelatiner til pårørende Ovenstående gælder v. brgerer kendt af kmmunen Kntakten mellem brger g kmmunal kntaktpersn prethldes på det niveau, der er muligt, g aftales knkret med indlæggelsesafsnittet 14.7 Reginspsykiatriens pgaver g ansvar Indhenter samtykkeerklæring til indhentning g videregivelse af helbredsplysninger Underretter pårørende hurtigst muligt efter indlæggelsen Gør kmmunen pmærksm på indlæggelsen, så kmmunen, hvis den ikke er invlveret i indlæggelsen, kan afbestille evt. kmmunale servicerdninger sm fx bstøtte. Der sendes autmatisk indlæggelsesadvis til kmmunens sundhedsmråde Side 8

9 Tildeler patienten en kntaktpersn Kntakter praktiserende læge g/eller kmmunen ved behv fr yderligere infrmatin, fx m hvad der har ført til indlæggelsen Påbegynder planlægningen af udskrivning ved indlæggelsen. Det betyder, at ved patienter med kmpliceret funktinsnedsættelse, sm vurderes at være længerevarende, skal der så tidligt sm muligt tages kntakt til kmmunen fr at aftale et samarbejdsmøde. Mødet indkaldes maksimalt fem hverdage før mødet. Det tilstræbes at hlde mødet ver vide/telefn Efterfrløb sikres bedst, hvis brgerens kntaktpersn g eventuelle pårørende deltager i planlagte møder, hvis brgeren ønsker det Hvis patienten har børn se aftalen m børn af frældre med psykisk sygdm (se s. 44, den generelle sundhedsaftale på psykiatrimrådet) 15 UDSKRIVNING FRA STATIONÆR BEHANDLING HOVEDREGLER: 1. Det er reginspsykiatrien, der har initiativpligten ved en udskrivning 2. Planlægningen af udskrivningen starter allerede ved indlæggelsen Det udskrivende afsnit: Udskrivningen planlægges i samarbejde med patienten. Samarbejdet med de pårørende pririteres højt, g de inddrages altid, med mindre patienten udtrykkeligt mdsætter sig dette g evt. pårørende i udskrivningsfrløbet Tilbyder patienten g evt. pårørende at gennemgå behandlingsfrløbet, herunder diagnse g undersøgelsesresultater, dialg m den videre behandling g rehabilitering hs henhldsvis egen læge g i kmmunen, risik fr kmplikatiner g bivirkninger ved behandling vs. ikke behandling Krtlægger i samarbejde med patienten mestringsstrategier, strategier fr frebyggelse af tilbagefald mm. Orientering m, hvrtil patienten/relevante pårørende skal rette henvendelse ved spørgsmål i relatin til det knkrete patientfrløb Meddeler kmmunen m udskrivningstidspunkt/færdigbehandlingsdat så tidligt i frløbet sm muligt (via vide/ telefn/ MedCms udskrivningsadvis), g sm minimum jf. aftalerne i punkt 15.5 (definitin af færdigbehandlet patient) Afsender epikrise sammen med eventuel udskrivningsaftale/krdinatinsplan. Epikrisen indehlder plan fr det videre behandlingsfrløb, herunder pfølgning ved egen læge. Desuden skal det fremgå, hvrdan praktiserende læge har mulighed fr faglig sparring med reginspsykiatrien ved fremtidigt behv (krrespndance/telefnnummer). De vigtigste kmmunale sagsbehandlere/kntaktpersner nævnes med telefnnummer/ adresser skal fremgå Epikrise sendes senest t hverdage efter, at patienten er udskrevet hvis særligt behv, skal egen læge kntaktes pr. telefn Side 9

10 Hvis patienten ønsker sig udskrevet uden frudgående aftale med kmmunen: Reginspsykiatrien rienterer hurtigst muligt, hvis brgeren i frvejen er i kntakt med kmmunen Reginspsykiatrien/verlægen tager initiativ til, at der udarbejdes en krdinatinsplan se afsnit 15.3, hvis en patient har frladt psykiatrisk afdeling uden dette er aftalt, g mstændighederne i øvrigt tilsiger dette 15.1 Kmmunal frberedelsestid g typer af udskrivningsfrløb Se den generelle sundhedsaftale fr psykiatrien, afsnit 14.3 s. 38 ff Infrmatin til kmmunen vedr. udskrivning fra reginspsykiatrien I frbindelse med udskrivning frpligter reginspsykiatrien sig til - i det mfang, det er relevant - at levere følgende plysninger til kmmunen. Det gælder fr både af kmmunen kendte g ukendte brgere, sm efter aftale fremadrettet skal have kntakt til kmmunen Dat fr indlæggelse g udskrivning Patienten udskrives til Behandlingsplan fr indlæggelsen Efterbehandlingsplan ambulant/tværsektrielle aftaler Fysisk-, psykisk- g scialstatus ved udskrivelsen/afslutningen Genptrænings-/rehabiliteringsplan Pårørendekntakt: hvem g hvad er aftalt Hvad er aftalt med patienten 15.3 Udskrivningsaftaler g krdinatinsplaner jf. lv m tvang i psykiatrien Udskrivningsaftale: Fr alle patienter, der antages ikke at kunne eller ville søge den behandling g de sciale tilbud, der er nødvendige fr deres helbred, skal der i frbindelse med udskrivningen udarbejdes en udskrivningsaftale Krdinatinsplan: Hvis patienten ikke ønsker at medvirke, udarbejdes der en krdinatinsplan Frmålet med udskrivningsaftaler g krdinatinsplaner er at bidrage til at fasthlde patienter i behandlingsfrløb efter udskrivningen. Udskrivningsaftale eller krdinatinsplanen fastlægges ved en fælles knference mellem de frskellige myndigheder mv. Faste deltagere i knferencen kan være: Kmmunal sagsbehandler Nuværende g fremtidig behandlingsansvarlig Patienten Desuden inviteres ad hc øvrige relevante parter fra kmmune (krdineret af den kmmunale sagsbehandler): Pårørende Kntaktpersner i de sciale tilbud Misbrugsbehandler Kriminalfrsrgen Egen læge. Det er vigtigt at være pmærksm på, hvrdan egen læge hensigtsmæssigt kan inddrages Side 10

11 Målet med det fælles udskrivningsmøde er, at hver især er bekendt med g har accepteret deres rlle sm aktinstager. Indhld Udskrivningsaftaler g krdinatinsplaner indehlder følgende: patientens navn g CPR-nr. dat fr indlæggelse g udskrivning dat fr etablering g udløb af aftalen/planen navn på behandlingsansvarlig verlæge begrundelse fr g frmål med aftalen/planen beskrivelse af, hvilken behandling, patienten har brug fr, g hvrdan man frebygger, at patienten falder ud af behandlingen beskrivelse af hvilke særlige frhld, patienten fremtidigt har brug fr støtte til beskrivelse af hvilke kmmunale indsatser, patienten er bevilget frdeling af pgaver, ansvar g pfølgning mellem de invlverede parter angivelse af tidspunkt fr første aftale/møde med patienten efter udskrivelsen tidspunkt fr revurdering af aftalen/planen hvem, der har ansvar fr at reagere, hvis aftalen/planen ikke verhldes med angivelse af kntaktplysninger særligt vedrørende retslige patienter særlige bservatinskrav, herunder m patienten har brug fr hjælp til at tage medicin mv. plysninger m i hvilke situiatiner, patienten skal indlægges, g i hvilke situatiner den behandlingsansvarlige verlæge skal kntaktes regler vedr. indlæggelse g udskrivning, f.eks. minimumvarighed af indlæggelse Det er vigtigt, at arbejdet med udarbejdelsen af en udskrivningsaftale/krdinatinsplan påbegyndes allerede ved indlæggelsen, da aftalen/planen skal være færdigudarbejdet på udskrivningstidspunktet, g da det kan tage tid fr kmmunen at få bevilget/visiteret til relevante sciale tilbud. Det udskrivende sengeafsnit udarbejder referat indehldende behandlingsplanen g udskrivningsaftalen/krdinatinsaftale, der udsendes til alle mødedeltagere. Se nærmere retningslinjer fr udarbejdelse af udskrivningsaftaler g krdinatinsplaner: Link: Særlige ydelser ved udskrivning Medicin ved udskrivningen Fra reginspsykiatrien medgives patienten: Skriftlig medicinliste indehldende den aktuelle medicin Recept, således at patienten har medicin mindst t uger frem Medicin til aptekets første åbningsdag kl. 12, men tilpasset individuelle behv Senest ved udskrivning fretager reginspsykiatrien en medicinafstemning, samt pdaterer FMK (Fælles Medicinkrt) med patientens aktuelle medicin Hvis hjemmeplejen skal medvirke ved medicinadministratin, skal reginspsykiatrien huske at give hjemmesygeplejen besked Patienter med dsisdispensering: Lkale aftaler findes på: Link: Vedr. vederlagsfri antipsyktisk medicin se Link: søg på vederlagsfri medicin. Lægefagligt begrundet behv fr genptræning efter udskrivningen Side 11

12 Se sundhedsaftale m træningsmrådet i kapitel 4 i lmmehåndbgen fr samarbejde på det smatiske mråde. Behandlingsredskaber g hjælpemidler ved udskrivning Se sundhedsaftale m behandlingsredskaber g hjælpemidler i kapitel 5 i lmmehåndbgen fr samarbejde på det smatiske mråde Sundhedsfaglig beskrivelse af en færdigbehandlet psykiatrisk patient. Se den generelle sundhedsaftale fr psykiatrien, kap. 12, s VEDRØRENDE BORGER- OG PATIENTGRUPPER MED SÆRLIGE UDFORDRINGER 16.1 Patienter/brgere, sm er alvrligt syge g med væsentlige sciale behv, sm ikke ønsker kntakt med hhv. kmmune, reginspsykiatri eller almen praksis Reginspsykiatrien udarbejder krdinatinsplan, sm sendes til kmmunen, patientens egen læge g evt. andre relevante samarbejdspartnere Kmmunen fretager psøgende indsats ift. denne målgruppe Alle parter skal ved kntakt med patienten/brgeren frsøge at mtivere til accept af en mere samlet indsats svarende til patienten/brgerens behv (HUSK at medtænke egen læge) 16.2 Patienter, sm har samtidig smatisk sygdm Patienten skal ved behandlingskrævende smatisk lidelse under indlæggelse tilses af relevante smatiske specialister. Praktiserende læge skal følge patienten gennem relevante kntrller i frhld til den skizfrene grundlidelse fr at følge symptmer g mnitrere medicinsk behandling. Praktiserende læge kan indhente speciallæge-bistand ved behv, enten via krrespndancemdul eller ved direkte telefnkntakt. Praktiserende læge kan infrmere m kmmunale tilbud. Praktiserende læge genhenviser, hvis ikke behandlingen skønnes at kunne varetages i almen praksis. I ambulante frløb er behandling af cmrbiditet praktiserende læges ansvar. Kmmunen støtter brgeren til at følge den nødvendige behandling 16.3 Patienter/brgere, sm har brug fr frebyggende KRAM-indsatser Tilbud leveres af de kmmunale sundhedscentre eller lignende tilbud. Se praksis.dk vedrørende frebyggelsesindsatser i kmmunerne: Kntakten kan gå direkte fra reginspsykiatrien til sundhedscentret. Hvis det er mere hensigtsmæssigt, kan en kntaktpersn i scialpsykiatrien/den kmmunale tvhlder krdinere kntakten til sundhedscentret. Side 12

13 16.4 Patienter/brgere med både skizfreni g et misbrug (dbbeltdiagnse) Mange mennesker med skizfreni har misbrug Behandlingen af disse skal mfatte en samtidig behandling af misbruget g skizfrenien Ingen patienter må afvises af psykiatrien pga. misbrug, g ingen brgere må afvises i misbrugscentret pga. psykisk sygdm 16.5 Retspsykiatriske patienter med skizfreni, der udgør en særlig sikkerhedsrisik. Se administrativ samarbejdsaftale fr retspsykiatriske patienter, der udgør en særlig sikkerhedsrisik link Side 13

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Oversigt ver Odense Kmmunes sundhedsaftaler med Regin Syddanmark Sundhedsaftale m samarbejdsstruktur på sundhedsmrådet i Regin Syddanmark Sundhedsaftale m dkumentatin af aktivitet Sundhedsaftale m indsatsen

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Fakta, spørgsmål g svar m udredningsretten Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Flketinget har den 19. december 2012 vedtaget

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Forslag til ny tekst i e-dok dokumenter om genoptræning

Forslag til ny tekst i e-dok dokumenter om genoptræning Frslag til ny tekst i e-dk dkumenter m genptræning Titel: Genptræning, Sundhedsaftale 2015-2018, reginal retningslinje Frmål Dkumentet beskriver de nye indsatser, sm fremgår af Bekendtgørelse m genptræningsplaner

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 2 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd... 4 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel

Læs mere

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier.

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier. Ntat Til Scialudvalgsmøde d. 29.10.2015 Til Orientering Kpi til Følgende ntat indehlder; 1) Status på Mødrehjælpens prjekt Ud af vldens skygge 2) Scialfrvaltningens bemærkninger i frhld til børns behv

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter J. nr.: 5-17-59/4 P nr.: Tilsynsrapprt 2009 Hvalsø ældrecenter Kmmune: Adresse: Leder: Lejre Rskildevej 11, 4330 Hvalsø Susanne Marcussen Dat fr tilsynet: 23.09.2009 Telefn: 46464740 eller lederen 46464745

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Reginspsykiatri Hrsens, afsnit O2 Mdul 11 Sygeplejerskeuddannelsen i Hrsens: Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Reginspsykiatri Hrsens Sundvej 30 8700 Hrsens Afsnit

Læs mere

Centrale problemstillinger vedrørende den kommende sundhedsaftale i forhold til pleje og behandling

Centrale problemstillinger vedrørende den kommende sundhedsaftale i forhold til pleje og behandling Ntat Centrale prblemstillinger vedrørende den kmmende sundhedsaftale i frhld til pleje g behandling Arbejdsgruppens medlemmer har indsendt input til centrale prblemstillinger, der ønskes tænkt ind i sundhedsaftalen.

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU fr unge i aldersgruppen 18-30 år Den 14. marts 2016 Ung i gang Der ses et stigende antal unge 18 til 30 årige udsatte misbrugere g herunder et stigende antal hjemløse.

Læs mere

Specialevejledning for arbejdsmedicin

Specialevejledning for arbejdsmedicin j.nr. 7-203-01-90/14 Specialevejledning fr arbejdsmedicin Specialevejledningen indehlder en krt beskrivelse af hvedpgaverne i specialet samt den faglige g rganisatriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Center for Social Service Underretningsguide

Center for Social Service Underretningsguide Center fr Scial Service Underretningsguide Børn g unge med udfrdringer har brug fr hjælp i tide 1 Indhld Frrd... 3 Underretningspligten... 4 Hvrnår har du skærpet underretningspligt... 4 Hvrnår skal du

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Tabel- og bilagsoversigt

Tabel- og bilagsoversigt Tabel- g bilagsversigt Indhld Tabelversigt... 3 1 Bilag A Beskrivelse af datakilder... 4 1.1 Kvantitative baggrundsdata... 4 1.1.1 Tids- g individperspektiv... 4 1.1.2 Datarensning... 5 1.2 Kvalitative

Læs mere

Dagsorden og referat. Kommunalt-Lægeligt Udvalg d. 15. december 2014 kl. 16-18. Mødelokale 1, Maribo Sundhedscenter

Dagsorden og referat. Kommunalt-Lægeligt Udvalg d. 15. december 2014 kl. 16-18. Mødelokale 1, Maribo Sundhedscenter Dagsrden g referat Kmmunalt-Lægeligt Udvalg d. 15. december 2014 kl. 16-18 Mødelkale 1, Marib Sundhedscenter Sag 298958/3568910 Deltagere: Birgitte Meyer, læge (Frmand Lægelauget) Jhannes Larsen, læge

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF Click here t enter text. Handleplan fr sundhedsplitikken i ÆHF Til Kpi til Fra FL-ÆHF Indtast Kpi til Susanne Jensen, Hanne Hstrup g Janne Resen 08. maj 2012 Init.: SJ, JR, HH Sagsnr./Dk.nr. 2012-18876

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Curriculum for tilskudsberettiget efteruddannelse for Praksispersonale Januar 2018

Curriculum for tilskudsberettiget efteruddannelse for Praksispersonale Januar 2018 Curriculum fr tilskudsberettiget efteruddannelse fr praksispersnale. Curriculum fr tilskudsberettiget efteruddannelse fr Praksispersnale Januar 2018 1 Curriculum fr tilskudsberettiget efteruddannelse fr

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Kommunalt Lægeligt Udvalg Torsdag den 6. juni kl Diamanten, Rådhuset

Kommunalt Lægeligt Udvalg Torsdag den 6. juni kl Diamanten, Rådhuset Kmmunalt Lægeligt Udvalg Trsdag den 6. juni kl. 14.45 Diamanten, Rådhuset Deltagere: Fraværende: Marianne Puge Nielsen frmand fr PLO - Halsnæs Christine Gaarsted Andersen praktiserende læge Liseltte Rønne

Læs mere

YDELSESKATALOG 2015. Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE

YDELSESKATALOG 2015. Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE YDELSESKATALOG 2015 Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen Rådmandsgade 43, 2.

Læs mere

Ansøgning sendes, elektronisk eller pr. post, med personlig underskrift til: Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne

Ansøgning sendes, elektronisk eller pr. post, med personlig underskrift til: Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Ansøgningsskema fr kmmunal gdkendelse af private alkhlbehandlingssteder g indberetning til tilbudsprtalen af private g kmmunale alkhlbehandlingssteder. Ansøgning sendes, elektrnisk eller pr. pst, med persnlig

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senir- g Scialfrvaltningen Stab fr Rådgivningsmrådet Referat Der indkaldes til møde m Udsatterådet Møde nr. Dat 13.01.2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Lene Kristin Kamp Mødedat Mødested Møde start/slut

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Personskade. Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner / bestyrelsesmedlems rolle : Hvis det er en mindre hændelse :

Personskade. Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner / bestyrelsesmedlems rolle : Hvis det er en mindre hændelse : Suså Svømmeklub Persnskade Hvis en persn kmmer til skade, skal følgende iværksættes: Træner / bestyrelsesmedlems rlle : Hvis det er en mindre hændelse : Hvis det er livstruende : Når ambulancen er kørt

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86 Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling g løb i KTK86 Indhld Frmål... 3 Sikkerhedsprcedurer fr Åbent vand-træning i KTK86... 4 Inden træning skal den ansvarlige træner gøre følgende:... 4 Inden deltagelse

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning m puljemidler fra Det Lkale Beskæftigelsesråd fr Svendbrg, Langeland g Ærø Overrdnede infrmatiner Prjektets titel: Prjektperide: 11/1 31/12 2010 Afklarings-, udrednings- g fasthldelsesfrløb fr

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-4.0 Mandag den 11. januar 2016 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Opgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit er sket i krdinatin med STAR's pgradering

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark

Patientforløbsprogram for. rygområdet. i Region Syddanmark Patientfrløbsprgram fr rygmrådet i Regin Syddanmark September 2010 1 Indhldsversigt: Frrd 1. Indledning 1.1. Baggrund: Sundhedsaftalerne 1.2. Hvad er et frløbsprgram 1.3. Hvrdan anvendes frløbsprgrammer

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Bobjergcentret. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY. Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune

Bobjergcentret. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY. Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Bbjergcentret Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Hlbæk Kmmune ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY Indhld BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lvgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Referat. Afbud Preben Vittrup

Referat. Afbud Preben Vittrup HR g Kvalitet Niels Andersens vej 65 2900 Hellerup Referat Møde i: SFR Plastikkirurgi Dat: Fredag den 12. april 2013 Kl.: 14.00-15.15 mødelkale 4 på Direktinsgangen. Sted: Gentfte Hspital Deltagere: Lars

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge Dat fr byrådsbehandling 21.06.2017 Sciale Frhld g Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsfrslag m Stærkere unge Resume af beslutningsfrslaget: Mange aarhusianere kæmper med psykiske prblemer. Budgetfrslaget

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Fire services med tilhørende indsatser

Fire services med tilhørende indsatser Fire services med tilhørende indsatser Opkvalifi-cering Rekrutteringsservice Fasthldelse g frebyggelse Støttet (Omvendt frmidling & udplacering) 1 Rekrutteringsservice Fem indsatser 1. Afdækning af g sparring

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Om Sorgs plan Outrup Skole

Om Sorgs plan Outrup Skole Om Srgs plan Outrup Skle Denne plan skal pfattes sm en "beredskabsplan", der kan bruges, når " det, der ikke må ske", sker. 1. Skilsmisse, alvrlig sygdm, kassituatiner.l. 2. Når et barn ved dødsfald mister

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Sundhedsloven, 57 Regionsrådet har ansvaret for at tilvejebringe tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner efter afsnit V

Sundhedsloven, 57 Regionsrådet har ansvaret for at tilvejebringe tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner efter afsnit V Bilag 1: Gældende lvgivning vedr. den palliative indsats Sm mtalt i Sundhedsstyrelsens redegørelse fra 1996 er patientens frie valg af phldssted et vigtigt aspekt i den palliative indsats. Såfremt dette

Læs mere