Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Det private Behandlingscenter Tjele Fastrupvej Tjele

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Det private Behandlingscenter Tjele Fastrupvej 3 8830 Tjele"

Transkript

1 Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af behandlingstilbuddet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side 3 5. Organisatoriske forhold, side 3 6. Patienttrivsel/tilfredshed, side 3 7. Den generelle faglige indsats, side 4 - herunder magtanvendelse 8. Medicinhåndtering, side 6 9. Patienternes økonomi, side Dokumentation, side Medarbejder og medarbejderforhold, side 6 - herunder den faglige udvikling i tilbuddet 12. Tilbudsportalen, side De fysiske og sundhedsmæssige rammer, side 7 1. Konklusion herunder vurdering, sammenfattende indtryk af tilbuddet Tilsynsenhed i Job & velfærd, Viborg kommune anvender fem graduerede vurderingsterminologier i den samlede bedømmelse af tilbuddene. De fem graduerede vurderingsterminologier er: Meget tilfredsstillende, Tilfredsstillende, Neutral, Mindre tilfredsstillende og Ikke tilfredsstillende. Det samlede indtryk af tilsynet på Behandlingscenter Tjele er meget tilfredsstillende. Denne tilsynsrapport er en konklusion på interviewene, indtrykkene under besøget samt gennemgang af det skriftlige dokumentationsmateriale. Tilsynsrapporten giver et øjebliksbillede af tilbuddet i det tidsrum, hvor den tilsynsførende effektuerede tilsynet. Tilsynets samlede indtryk af det pædagogiske, pleje- og omsorgsmæssige arbejde og den generelle faglige indsats er, at Behandlingscenter Tjele er et meget velfungerende behandlingstilbud. Den patient tilsynet samtalte med, var netop ved at afslutte et ophold på behandlingscenteret og udtrykte en meget stor tilfredshed med stedet. Det var den pågældende patients oplevelse, at denne oplevelse var meget kendetegnede, for de fleste af patienternes oplevelse. Særligt oplevelse af den tryghed, der er forbunden med at opholde sig på behandlingscenteret samt medarbejdernes høje faglighed og store medmenneskelige tilgang til patienterne, fremhæves som værende afgørende, for den store tilfredshed og positive oplevelse. Det er tilsynets indtryk, at der er et meget velfungerende arbejdsmiljø på tilbuddet, det værende sig både i forhold til de kollegiale forhold og i samarbejdet og forholdet mellem ledelsen og medarbejdergruppen. Der er fokus på medarbejdernes faglige udvikling, så det sikres, at de nødvendige kompetencer er til stede i medarbejdergruppen. Det er tilsynets indtryk, at medarbejderne i indsatsen hos patienterne, er meget fleksible i bestræbelserne på at sikre, at den enkelte patient får den behandling, vedkommende har behov for. 1

2 I tilsynets samlede oplevelse, vægtes den store patienttilfredshed og de medarbejdermæssige rammer set i forhold til både det samlede arbejdsmiljø og den høje faglighed, der er til stede i tilbuddet. I forhold til videreudvikling ser tilsynet følgende opmærksomhedspunkter/har følgende påbud og fremkommer derfor med følgende kommentar og anbefalinger: Tilsynet fremkommer ved dette års tilsyn, ikke med nogen opmærksomhedspunkter. 2. Formalia Deltagere i tilsynet: Ledelsen / Medarbejder: Både leder Jan Meincke og koordinator Ingeborg Gorst-Rasmussen var fraværende grundet mødeaktivitet på Sjælland. Visitationsrådgiver og socialrådgiver Christina Bredahl Frederiksen deltog i stedet og repræsenterede dermed både ledelsen og medarbejderne. Patient: En patient fra Langsødal deltog i interview. Pårørende: Ingen pårørende deltog i tilsynet. Tilsynet er udført af: Tilsynsenheden i Job & Velfærd, Viborg Kommune ved tilsynsførende Marianne Villekold. Program for uanmeldt tilsyn d. 8. december 2014: Kl Ankomst og planlægning af tilsynet. Kl Interview med medarbejder Christina Bredahl Frederiksen. Kl Rundvisning / besigtigelse af de fysiske rammer. Kl Interview med patient. Kl Afrunding af tilsynet med Christina Bredahl Frederiksen. 3. Indledning Det uanmeldte tilsyn blev gennemført d. 8. december 2014 i tidsrummet fra kl Tilsynet indledes med, at tilsynet kunne konstatere, at ledelsen ikke var til stede på Behandlingscenter Tjele grundet mødeaktivitet på tilbuddets behandlingssteder på Sjælland. Tilsynet blev derfor henvist til Visitationsrådgiver og socialrådgiver Christina Bredahl Frederiksen der blev orienteret om formålet med tilsynsbesøget og hvordan det skal foregå. Den patient tilsynet samtalte med blev ligeledes informeret om formålet med tilsynet, at tilsynsrapporten ville blive offentliggjort samt, at vedkommende ville blive anonymiseret i rapporten. Den af tilsynet udarbejdede skriftlige rapport, har været i høring ved tilbuddet til gennemlæsning og kommentering og eventuelle faktuelle fejl er blevet tilrettet. Tilsynsrapporten er en konklusion på interviewene, indtrykkene under besøget samt gennemgang af det skriftlige dokumentationsmateriale. Tilsynet havde under opholdet på Behandlingscenter Tjele mulighed for at gøre sig mindre observationer på det sociale samspil mellem patienterne, og mellem patienter og medarbejdere. Behandlingscenter Tjele offentliggør tilsynsrapporten på Tilbudsportalen. Overordnet beskrivelse af behandlingstilbuddet, herunder den fysiske beliggenhed Behandlingscenter Tjele er beliggende på tre forskellige adresser i landlige og naturskønne omgivelser i Tjele området, tæt på Tjele Langsø, mellem Viborg og Hobro. De tre adresser udgøres af: Langsødal,,, Vingehus, Hobro Landevej 116, og Søgården, Ørrisvej 7, 9500 Ho- 2

3 bro. Derforuden har tilbuddet Tilbagefaldsbehandlingen, tilhørsforhold på Solgården, Rævebakken 17, 9500 Hobro, hvor også kursus- og internatfaciliteterne forefindes. Behandlingscenter Tjele er et privat behandlingstilbud for voksne med alkoholisme, medicinafhængighed eller blandingsmisbrug. Tilbuddets juridiske lovgrundlag udgøres af Sundhedslovens 141. Behandlingstilbuddet er godkendt til 60 patienter og har årligt ca patienter i behandling. Patientfordelingen udgøres af både kommunalt visiterede patienter, patienter der får behandlingen betalt af forsikringsselskab eller egen arbejdsplads og de resterende patienter betaler selv behandlingsforløbet. Bygningerne på behandlingscenteret er af forskellig størrelse og rummer forskellige faciliteter og fælleslokaler som f.eks. fælles spisestue, fælles opholdsstue med fjernsyn, pc rum, fitnessrum m.m. Langsødal er det største tilbud og fungerer også som centraladministration for alle Behandlingscenter Tjeles tilbud i hele Danmark. Patienterne har under opholdet eget værelse, der er indrettet med seng, sengebord, skab, skrivebord og stole. For de fleste værelsers vedkommende er der fælles bade - og toiletforhold. Tilbuddet kan modtage kørestolsbrugere i behandling da der forefindes elevator. Tilsynet fik oplyst at der er fokus på løbende modernisering af de fysiske rammer. Behandlingscenter Tjele driver udover tilbuddene beliggende i Viborg Kommune, behandlingscentrene Tågelund i Egtved, Svanegården i Korsør, Orelund i Mørkøv og Majorgården-Tjelehuset i København. På pågældende beliggenhedskommuner fører tilsynet med behandlingscentrene uden for Viborg Kommune. 4. Resume af anbefalinger/opmærksomhedspunkter fra sidste års tilsynsbesøg samt opfølgning på disse o Tilsynet anbefaler, at tilbuddet ophører med at tilbyde patienterne, at patienterne kan udlevere deres dankort/hævekort med pinkode til medarbejder der hæver penge for patienterne. Pinkoder er personlige og må ikke videregives til andre. Tilsynet anbefaler, at der findes en anden løsning på, at patienterne kan hæve penge. Tilsynet får oplyst, at der fortsat kan være behov for, at patienterne udleverer deres dankort inkl. pinkode til hævning af kontanter. Omfanget er dog væsentlig reduceret og nu meget begrænset da der i kiosken er mulighed for at anvende mobilepay og swipp i forbindelse med indkøb. Uddybende oplysninger som rapportens konklusion er baseret på: 5. Organisatoriske forhold Behandlingscenter Tjeles ledelse udgøres af en bestyrelse samt en leder, seks afdelingsledere og en koordinator. Der er en afdelingsleder for hver af afdelingerne Information og rådgivning, Familieafdelingen, Langsødal, Vingehus, Søgården og Solgården. Der er en klar opgave, ansvars og kompetencefordeling i ledelsesniveauet og medarbejderne er ikke i tvivl om hvem, de skal rette henvendelse til i hvilke sammenhænge. 6. Patienttrivsel/tilfredshed Patienterne var meget tilfredse med behandlingen på Behandlingscenter Tjele og fremhævede i særlig grad den tryghed der er forbunden med opholdet og behandlingen her. Patienterne uddybede deres store tilfredshed med at de møder dygtige og kompetente medarbejdere og et professionelt behandlingsforløb. Desuden fremhæves det, at faktum at de fleste medarbejdere udgø- 3

4 res af ædru alkoholikere højner troværdigheden, tilliden og respekten i behandlingsforløbet. Den helhedsorienterede indsats opleves desuden som værende afgørende for den samlede oplevelse og resultat af opholdet på tilbuddet. Tilsynet får oplyst at patienterne har et godt samarbejde og forhold til deres personlige rådgiver men også generelt til hele medarbejdergruppen. Medarbejderne blev beskrevet som værende kærlige, omsorgsfulde og ordentlige og som en patient beskrev det så bliver vi kvalt i kærlighed på en positiv måde. Fællesskabet og det sociale samvær patienterne i mellem er præget af et godt sammenhold, rummelighed, tolerance og er fri for konflikter. Patienterne oplevede at blive behandlet med respekt og udtrykte tilfredshed med omgangstonen på stedet. Patienterne udtrykte desuden tilfredshed med deres egen bolig og med fællesfaciliteterne der blev beskrevet som værende hyggelige og ikke institutionsprægede. Patienterne fortalte at der er overensstemmelse mellem deres behov for hjælp og den leverede indsats og at de i høj grad havde oplevelsen af at få den nødvendige støtte og endda mere til. Der var tilfredshed med maden og med den måde måltiderne foregår på, herunder rammerne og stemningen under måltiderne. Patienterne kunne ikke påpege noget der kunne være anderledes end tilfældet er i dag 7. Den generelle faglige indsats Patienterne på Behandlingscenter Tjele er primært alkoholafhængige, men at mange patienter har et blandingsmisbrug (alkohol og hash/piller), hvilket er i overensstemmelse med tilbuddets godkendte målgruppe. Ledelsen oplyste, at hvis der er tvivl om, hvorvidt Behandlingscentret er det rette behandlingssted, afvikles der forsamtale og foretages en screening. En forudsætning for at komme i behandling på Behandlingscenter Tjele er, at patienterne er motiverede for at komme i behandling og er selvhjulpne i forhold til den personlige pleje. Tilsynet får oplyst, at det overordnede mål med patienternes behandlingsophold i tilbuddet er total afholdenhed samt en bedre livskvalitet. Der er fokus på en helhedsorienteret indsats, herunder også inddragelse af familien / netværket omkring patienten. I indsatsen vægtes værdier som værdighed, respekt og anerkendelse og den enkelte patient, får en individuelt tilrettelagt behandling, der fremgår af en udarbejdet behandlingsplan. Tilbuddets primære metoder, tilgange og tilbud i indsatsen over for patienterne er Minnesota modellen og AA s 12 trins program i en Tjele-modificeret udgave. Derudover anvendes kognitiv terapi, NLP, livshistoriefortælling (narrativ tilgang), ACT (Acceptance Commitment Theory), realitetsterapi, problemløsende gruppeterapi, tilbagefaldsforebyggende terapi, individuel terapi, skriftlige opgaver, massage, NADA, coaching, psykoedukation og mestringsstrategier, psykiatrisk udredning, psykolog samtaler, familiesamtaler, medicinsk behandling, fysioterapi, fysisk træning, wellness, yoga, meditation samt fokus på en næringsrig sammensat kost. Der er en fast struktur og systematik i det daglige arbejde. Der udarbejdes et detaljeret ugeprogram indeholdende aktiviteter fra morgen til aften med oplysninger om hvilke medarbejdere der forestår de enkelte aktiviteter. Tilsynet fik forelagt et eksempel på et sådan skema. Patienterne får ved ankomst til stedet tildelt en rådgiver, der er ansvarlige for at patientforløbet. 4

5 Behandlingstilbuddet er opdelt i de syv tilbudstyper Afrusning, Primær behandling, Udslusning, Familiebehandling, Efterbehandling og Højskoleweekend. Siden sidste tilsyn er Tilbagefaldsbehandlingen blevet et selvstændigt behandlingsforløb. Tilbagefaldsbehandlingen indgik tidligere i den primære behandling, men er nu mere specialiseret. Afrusningsbehandlingen er typisk er af fire - fem dages varighed og foregår på Søgården eller Langsødal. Afrusningen forestås i et samarbejde mellem læger, sygeplejersker, psykiater, psykologer, rådgivere og sygevagter. Primærbehandling er typisk af fem otte ugers varighed og foregår på Langsødal (eller på andre behandlingscentre i landet), hvor der er vågne nattevagter. Hvor patienterne kommer i primærbehandling afgøres ud fra en vurdering af, hvilken gruppe af patienter, den enkelte patient vil profitere mest af, at være i primærbehandling sammen med, samt hvor i landet patienten har bopæl. Primærbehandlingen omfatter forskellige former for gruppeterapi, individuel terapi, differentieret undervisning og AA/NA møder i lokalområdet m.m. Primærbehandlingen forestås i et samarbejde mellem rådgivere, psykolog, psykiater, læger, sygeplejersker og sygevagter. Udslusningstilbuddet er typisk er af en seks måneders varighed og foregår på Vingehus, hvor der er medarbejdere til stede i dagtimerne i hverdagene. Udslusningsbehandlingen består af tre specialenheder Vingehus, Holmehus og Søhuset, der har hver deres målgruppe, et socialpædagogisk tilbud, seniorbehandling og kvindebehandling. Patienterne i udslusning modtager fortsat differentieret undervisning i grupper og går til AA/NA møder i lokalområdet. Familiebehandling omfatter en kontakt til alle patienters nærmeste pårørende, herunder voksne børn, forældre og ægtefæller. Familiebehandlingstilbuddet omfatter elementer som samtaler, informationsmøder, tre-dagskursus, børne og teenagekursus, voksenbarntilbud og familiedage. Alle patienter tilbydes at deltage i et Efterbehandlingstilbud der udgøres af en hel dag hver 14. dag i et halvt år i alt 12 gange. Formen er typisk gruppeterapi og undervisning og der er mulighed for at få en kortere samtale med tidligere rådgiver. 90 % af patienterne vælger at følge efterbehandlingen. I forhold til højskoleweekend tilbydes der løbende højskoleweekender, hvor forskellige temaer drøftes. Frivillige gennem foreningen Tjeles Venner er primus motor på afvikling af højskoleweekenderne og rådgiverne bidrager med oplæg om forskellige temaer. Højskoleweekendernes primære formål er netværksdannelse og tilbagefaldsforebyggelse. Tjeles venner er en forening af tidligere patienter eller pårørende. Som nævnt er Tilbagefaldsbehandlingen nu et specialiseret tilbud der foregår som døgnbehandling og som udgangspunkt i en tre ugers periode og foregår på Solgården. Alle indskrives dog på Søgården til lægetjek og eventuel afrusning inden, der fortsættes i den egentlige tilbagefaldsbehandling. Tilsynet får oplyst at omgangstonen og kommunikationen med patienterne er ligeværdig, rummelig, ordentlig, omsorgsfuld og respektfuld og i overensstemmelse med tilbuddets værdier. Under tilsynets færdes og ophold på stedet, får tilsynet indtryk af, at dette er i overensstemmelse med den pædagogiske -, pleje - og omsorgsmæssige praksis. Tilsynet får endvidere oplyst, at der er en god omgangstone patienterne i mellem, og at patienterne udviser forståelse for, og er omsorgsfulde over for hinanden. 5

6 I forhold til magtanvendelsesområdet, får tilsynet oplyst, at der ikke anvendes magt over for patienterne. Patienterne har frivilligt ophold i tilbuddet og tvinges ikke til noget da deres selvbestemmelsesret respekteres. 8. Medicinhåndtering Behandlingstilbuddet medvirker til medicinadministration for patienterne. Det kommunale tilsyn førte ikke tilsyn med den medicinske behandling da Sundhedsstyrelsen via embedslægeinstitutionen forestår denne. Embedslægens seneste tilsyn blev effektueret den 29. oktober 2013, hvor den samlede konklusion var tilfredsstillende. 9. Patienternes økonomi Behandlingstilbuddet har som udgangspunkt ingen administration med patienternes økonomi. Opbevaring af værdigenstande kan forekomme og i disse tilfælde, føres der dokumentation / regnskab over midlerne. I særlige tilfælde kan det som nævnt forekomme, at patienterne udleverer hævekort og tilhørende kode til en medarbejder, men omfanget er meget begrænset. Der vil i disse tilfælde, foreligge dokumentation for de foretagne aktiviteter. Der har til dato ikke været nogen problemer forbunden med denne løsning. 10. Dokumentation Behandlingscenter Tjele anvender det elektroniske socialfaglige IT system BB journal til journalisering af deres dokumentation. Tilbuddets skriftlige dokumentation primært omfatter bl.a. medicinering og sygeplejefaglige optegnelser, rapportnotater, rådgivermappe, evalueringer, behandlingsplaner, notater fra læge, psykiater og psykolog samt brugerevalueringer. 11. Medarbejder og medarbejderforhold Der er ansat cirka 50 medarbejdere på Behandlingscenter Tjele inklusiv leder og de seks afdelingsledere. Flertallet af medarbejderne er fuldtidsansatte. Medarbejdergruppen er tværfaglig sammensat af faggrupper som f.eks. læger, psykiater, psykolog, lægesekretær, sygeplejersker, rådgivere, familieterapeuter, sygevagter, køkkenuddannede, kontoruddannede, pedeller og chauffører. Rådgivernes uddannelsesmæssige baggrund består af bl.a. alkologer, pædagog, psykoterapeut, psykolog og socialrådgiver. Sygevagterne har alle gennemgået en ti dages lang intern sygevagtuddannelse. Sygevagterne forestår ikke undervisning eller gruppeforløb og arbejder primært aften, nat og weekender. Tilsynet får oplyst at størstedelen af medarbejderne og ledelsen er ædru alkoholikere og at dette giver en ekstra dimension i indlevelsesevnen da medarbejderne/ledelsen udover at have et teoretisk afsæt også har en erfaringsbaseret viden at bidrage med i behandlingen. Tilsynet får indtryk af, at der er et meget velfungerende arbejdsmiljø, herunder både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Der er en høj grad af kollegial støtte og omsorg, der opleves som værende en afgørende faktor for den samlede oplevelse af arbejdsmiljøet, der er præget af den særlige Tjele ånd. En anden afgørende faktor for medarbejdernes arbejdsmiljø, udgøres af de positive oplevelser, der er forbunden med deres arbejde. Deres indsats hos patienterne mødes med stor taknemmelighed fra patienterne, der sammen med følelsen af, at gøre en forskel, bidrager til den samlede oplevelse af arbejdsmiljøet. 6

7 Det er et meget lavt sygefravær, som et udtryk for den store ejerskabsfølelse, medarbejderne har overfor deres arbejdsplads. Tilsynet får oplyst at der er et velfungerende samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Faglig udvikling Medarbejderne oplever, at der er tilfredsstillende rammer og muligheder for vidensdeling og erfaringsudveksling og der er fastlagte møder til dette formål. Medarbejderne mødes hver morgen og gennemgår dagens program, koordinerer samt giver hinanden kollegial supervision og sparring ved behov herfor. Tilbuddets læger og psykologer deltager ligeledes på morgenmøderne. Derudover afholdes der ugentlige rådgivermøder og månedlige personalemøder. Desuden opleves tilfredsstillende rammer og mulighed for faglig udvikling, herunder kursus og efteruddannelse. Medarbejderne har været inviteret til MUS (medarbejder-udviklingssamtaler) indenfor det seneste år, hvor ønsker til kompetenceudvikling indgår som et fast punkt. 12. Tilbudsportalen Behandlingscenter Tjele er at finde på Tilbudsportalen. Oplysningerne om tilbuddet er opdaterede, og svarer til de faktiske forhold i tilbuddet, hvilket er i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr af 19. december 2013 om Tilbudsportalen. 13. De fysiske og sundhedsmæssige rammer Der er adgang til udendørsfaciliteter, herunder have og terrasser. Der er ingen indkøbsmuligheder i nærmiljøet, men to gange ugentlig, har den lokale købmandsforretning åben i en kiosk på stedet, hvor patienterne kan foretage de nødvendige indkøb. Der forefindes desuden automater på behandlingscenteret, hvor det bl.a. er muligt at indkøbe sodavand og søde sager. Der er i de fælles indendørsarealer for patienterne fælles opholds arealer, som giver mulighed for at samles til aktiviteter, spisning m.m. Der er i de fysiske rammer taget hensyn til patienter med særlige behov, herunder delvis gangbesværede da der forefindes elevator. De fysiske rammer vurderes generelt at være egnede i forhold til målgruppen. I fællesarealer for medarbejderne forefindes rum, hvor der er mulighed for at afholde møder. Der er mulighed for håndhygiejne, tilgængelighed af flydende sæbe, engangshåndklæder, håndsprit m.m. En køkkenmedarbejder og rengøringsassistent forestår rengøringen af fællesarealerne. Patienterne bidrager med, at holde tilbuddet opryddeligt i fællesarealerne og varetager som udgangspunkt selv rengøringen på egne værelser. Rengøringsstandard af fællesarealerne vurderes værende tilfredsstillende og der var opryddeligt og hyggeligt i de fællesarealer tilsynet besigtigede. Behandlingscenter Tjele har et internt brandvarslingsanlæg og har en gang årligt brandtilsyn og har evakueringsplaner i tilfælde af brand. Tilsynet får oplyst at alle medarbejdere har været på førstehjælpskursus. Endvidere har alle medarbejdere været på kursus i at anvende de hjertestartere, der forefindes i alle tilbuddene. Behandlingscenter Tjele er registreret hos Fødevareregionen og har ved seneste tilsyn i februar 2014 fået tildelt en elite smiley. Der er fokus på egenkontrollen med de hygiejniske forhold. 7

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 3 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, IT sikkerhed, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 23. maj og 24. maj 2011 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Denne rapport er godkendt på Voksenudvalgets møde

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Udvikling og Forandring. Nørbygård. alkoholbehandlingscenter og bosted. Dokumentation. af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for

Udvikling og Forandring. Nørbygård. alkoholbehandlingscenter og bosted. Dokumentation. af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for Udvikling og Forandring Nørbygård Beboerstatistik for alkoholbehandling 2008 alkoholbehandlingscenter og bosted Dokumentation af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for Nørbygård bosted

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere