V I L J E T I L F O R A N D R I N G RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V I L J E T I L F O R A N D R I N G RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING"

Transkript

1 V I L J E T I L F O R A N D R I N G BL Å KOR S BEHANDLINGSCENTER RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING

2 TILLID TIL FORANDRING PROFIL 4 AFHÆNGIGHED 6 RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING 8 INTENSIV ALKOHOLBEHANDLING 10 FAMILIE & PÅRØRENDE 12 AMBULANT ALKOHOLBEHANDLING 13 BLÅ KORS BEHANDLINGSCENTER 14 Vi ønsker at skabe et miljø, der udvikler det enkelte menneskes glæde, selvtillid og selvværd

3 P R O F I L Blå Kors Behandlingscenter Vi er en del af landsorganisationen Blå Kors Danmark med dens institutioner og tilbud. Vi samarbejder også med andre behandlingsinstitutioner, alkoholenheder, psykiatriafdelinger, praktiserende læger, kommunale socialforvaltninger og kriminalforsorgen. Tilbud Vores tilbud er rettet til voksne med et alkoholproblem samt familie og pårørende, herunder børn fra 15 år og opefter. Vi har behandlingstilbud til stort set alle former for alkoholproblemer og personlighedstyper. Afhængighedsmønstrene er nemlig lige så individuelle og forskellige som mennesker. Værdigrundlag Vi arbejder ud fra det kristne menneskesyn og det gode liv, der drejer sig om, hvordan vi har det med andre og ikke mindst os selv. Det gode liv med det hårde drejer sig derfor om det enkelte, unikke menneske og næsten: familie, pårørende og omverdenen. NY LIVSSTRATEGI Relationer Det gode liv drejer sig altså om menneskelige relationer, til sig selv, til ens nærmeste og omgivelserne. Og i vores daglige arbejde, især om de gensidige relationer mellem mennesket i misbrug og behandleren som medmenneske, med udgangspunkt i respekt og forståelse uden moraliseren. En ny livsstrategi Det gode liv er en vej, ikke en slutdestination. Vores mål er således at skabe relationer, der i sig selv medvirker til forandring i det enkelte menneskes hele tilværelse. En ny livsstrategi for det gode liv. Vision Vores vision er til stadighed at videreudvikle Blå Kors Behandlingscenter som et behandlings- og videnscenter for relationsorienteret alkoholbehandling på et højt fagligt og menneskeligt niveau med fokus på mennesket i misbrug, familien og omverdenen som en kurativ helhed, så alle opnår en markant bedre livskvalitet. BEHANDLINGSE TIK Et menneske i misbrug er så meget andet og mere end sit misbrug. Derfor relaterer vi os til det enkelte menneske i respekt og forståelse. At øjne nye livsmuligheder og udvikle nye strategier kræver ofte en ny selvforståelse. Vi taler om et menneske i misbrug og ikke om en alkoholiker. For os er det vigtigt ikke at fastholde mennesket i en negativ identitet med rod i og underliggende frygt for fortidens misbrug, men netop at vise vejen frem, muligheden for at udvikle sig, bygge på det sunde selv og dermed i højere grad at blive sig selv i oplevelsen af at høre til. Vi har en etisk og behandlingsmæssig forpligtelse til i hele forløbet at vise vores brugere, at vi finder dem værdifulde, netop som de er her og nu. Respekt Udgangspunktet er at vise og føle respekt for den pågældende som menneske. Afhængighed er ikke et spørgsmål om moral, men et resultat af mange forskellige faktorer, der er individuelt betingede. Psykisk udvikling Social udvikling Forståelse Derfor må vi gennem forståelse af det enkelte menneske og sammen med pågældende først afdække årsagerne til afhængigheden. Hvis de ikke afdækkes, er det næsten ligegyldigt, hvor gode behandlingsmetoderne så end er. Behandling Arbejdet med et menneske i afhængighed er en rejse i en personlighed, i selvet, hvor en vigtig motiverende og kurativ faktor er relationen mellem mennesket i misbrug og behandleren. Derfor indretter vi behandling og metoder efter det enkelte menneske. Ny livsstrategi MED MENNESKET I CENTRUM Fysisk udvikling Når behandlingen er slut, skal pågældende have noget andet at sætte i stedet for misbruget. Det går ikke at udskrive brugeren tilbage til et dårligt eller indholdsløst miljø. Derfor søger vi via familie, ambulant efterbehandling og rådgivning at motivere brugeren til at fastholde den nye livsstrategi. Eksistensiel udvikling Blå Kors Behandlingscenter Blå Kors Behandlingscenter

4 A F H Æ N G I G H E D Afhængighed Der findes ingen enkelt forklaring på, hvorfor nogen udvikler alkoholafhængighed. Det skyldes et sammenfald af mange faktorer, der er lige så forskellige som mennesker. M i s b r u g p å v i r k e r Det er et multifaktorielt problem, der ikke kun berører mennesket i misbrug. Derfor findes der heller ingen enkelt løsning. Årsag forhold og relationer Årsagerne skal findes i den enkeltes forhold til sig selv og sine omgivelser, i hans/hendes situation, baggrund og personlighedsudvikling. Det omfatter også de nære relationer, familie og pårørende m.v. Det er altså ikke den, der drikker, der er hele problemet. Det er derfor heller ikke den, der har hele løsningen på problemet. Det er ikke godt nok, at pågældende holder op med at drikke, hvis han/hun udskrives til de gamle familieforhold eller miljøer. Den påvirkede familie Et aktivt alkoholmisbrug påvirker hele familien negativt, uanset om det er en kernefamilie, delebørn, samlever, forældre og søskende eller andre nære relationer. Et fællestræk for pårørende til mennesker i misbrug er, at de alle er meget optaget af misbruget og at forholde sig til den afhængige, så de indretter deres liv efter det og efterhånden ikke ænser deres eget liv og behov. Hvad der egentligt er årsag og virkning forsvinder sammen med selvværdet i tågerne. Familien er blevet påvirket. Op mod halvdelen af børn fra sådanne familier udvikler psykosociale vanskeligheder og/eller misbrug, som de bringer med sig ind i voksenlivet og fremtidige forhold. Mønsterbrydning nye relationer Løsningen findes præcis samme sted som problemet: I den afhængige persons forhold til sig selv og sine nærmeste og dermed også i familiens måde at være sammen på Motivationen og redskaberne til at ændre misbrugsadfærd skal netop findes i de nære relationer. Derfor har vi udviklet en relationsorienteret alkoholbehandling for mennesker i misbrug med integreret familie-/pårørendebehandling, hvor disse også kan få individuel behandling og rådgivning og møde ligesindede i et trygt miljø. LIDT OM MISBRUGETS VÆSEN Identitet og relationer Personligheden er forbundet med oplevelsen af sig selv, en følelse af identitet, hvem man er og ikke er, og hvor man hører til. Oplevelsen af én selv er aldrig adskilt fra relationer til andre, for det er netop gennem relationerne til andre, vi bliver bevidstgjorte om os selv. At existere kommer af latin og betyder at står frem, komme til syne. At forholde sig til sig selv er netop at blive synlig for sig selv og blive set af andre, at relatere sig - med risiko for at føle sig anderledes eller udenfor. Når man har svært ved at anerkende sig selv som et værdifuldt menneske, ikke føler at slå til, kan det resultere i misbrug. Misbrug er en strategi Misbruget kan altså ses som en strategi, som man vælger for at klare livet, med sig selv og i sig selv. Det bliver på sin egen måde en logisk konsekvens at håndtere situationen ved at flygte/beskytte sig selv eller udfylde tomheden med alkohol eller andre stoffer, så man dæmper følelsen af rastløshed, angst, nedtrykthed mv. tilsyneladende kontrol, væk fra det hele, væk fra krav og forventninger og alt for stærke følelser. Skam og skyld Efterhånden søger man også væk fra skammen, skammen over at blive set og stemplet som alkoholiker, kun at blive set som en person med svag karakter, uden moral og selvforskyldt i sin egen situation. Skyld er noget, man føler, når man har gjort noget forkert. Skam er en oplevelse af at være grundlæggende forkert, udenfor, en følelse af værdiløshed og manglende selvrespekt. Ambivalens og motivation Misbruget som strategi har den bivirkning, at ens værktøjskasse efterhånden kun har ét stykke ikke særligt forfinet værktøj tilbage, nemlig rusen og kun den. Det er angstprovokerende at give det eneste værktøj, man har, fra sig, fordi der så ikke er noget at sætte i stedet for. Dette er dilemmaet for mennesker i misbrug. Derfor er de oftest altid motiverede, fordi de gerne vil ud af misbruget, og samtidig aldrig motiverede, fordi de ikke kan overskue at lægge trygheden, det kendte fra sig. Det, der skal sættes i stedet for misbruget, kan tilegnes gennem behandling. Blå Kors Behandlingscenter At søge rusen er at søge en tilstand, at fastholde det kendte og forudsigelige, føle at være i en tilstand af Blå Kors Behandlingscenter

5 R E L AT I O N S O R I E N T E R E T A L K O H O L B E H A N D L I N G FORSTÅELSE AF MISBRUG Det væsentligste i et menneskes liv den egentlige kraft, der driver os er ønsket om at blive forstået, anerkendt og elsket for, hvad vi er. For det enkelte afhængige menneske har misbruget oftest en funktion, og det er derfor nødvendigt at afdække denne funktion og forstå baggrunden for misbruget. Omdrejningspunktet i forståelsen og behandlingen af et menneske i misbrug er de tidlige erfaringer og erfaringer med relationer gennem livet. GOD PSYKOTERAPI ER EN HOLDNING - IKKE EN METODE Derfor ser vi god psykoterapi som en holdning, hvor relationen mellem behandler og bruger er en vigtig motiverende og kurativ faktor, uanset hvilke metoder eller teknikker, behandleren ellers måtte anvende. Udbyttet af behandlingen står og falder med behandlerens personlighed, måde at møde mennesket på - og kemien mellem dem. Vi benytter selvfølgelig forskellige evidensbaserede metoder i behandlingen indenfor den kognitive teori med struktureret tilbagefaldsforebyggelse, den systemiske teori, gestaltterapeutisk, psykodynamisk og eksistentiel psykoterapi. RELATIONSORIENTERET BEHANDLING er lidt mere end sædvanlig terapeutisk behandling: Behandleren Vi stiller store krav til behandlerens professionelle relationskompetence, holdning og etik. Brugeren Vi udreder brugeren til den gruppe og den behandler, der kan skabe den bedst mulige gensidige kemi. Under behandlingsforløbet foretages løbende evalueringer og nødvendige korrektioner. Terapien Vi ser ikke kun på problem, årsager og adfærd i forhold til problemet, men inddrager også nutid og fremtid uden at hænge fast i fortiden. Målet er at hjælpe brugeren til at udvikle et bedre selvværd, en sund identitet med evne til at kunne regulere egne affekter. Vi har udviklet en relationsorienteret alkoholbehandling med en fler-dimensional tilgang: 1. De tidlige relationer Vi arbejder med de tidlige erfaringer, der har været afgørende for dannelsen af personlighed, ressourcer og forsvarsmekanismer m.v. Det er her, vi kan finde nogle af svarene på, hvorfor og hvilken funktion alkohol har fået i brugerens liv. 2. De nuværende relationer Det er de nuværende relationer, der skal give mening i livet og motivere til behandling. Derfor inddrager vi relationerne for alle, både bruger og familie/pårørende, så de kan ændre negative mønstre og udvikle sig i en friere retning, hvor alle tager ansvar for eget liv. 3. Fremtidige relationer Vi integrerer de tidlige og nuværende erfaringer i arbejdet med at etablere nye relationsmønstre og nye forventninger til det at indgå i relationer. Målet er, at brugeren gennem en mere positiv selvfølelse, oplever sig selv og andre fra et nyt udgangspunkt. 4. Behandler-bruger relationen Hele behandlingsforløbet hviler på denne relation. At arbejde i den skaber oplevelse af at blive mødt og set på en ny måde. Det er et forsøgslaboratorium, hvor erfaringer kan gøres og prøves, uden at noget går i stykker. PROFESSIONEL RELATIONSKOMPETENCE Vi lægger vægt på en særlig terapeutisk holdning og det kræver noget særligt af behandleren, nemlig et bevidst fokus på relationen. Ambivalens At arbejde med misbrug er at arbejde i, med og inden for rammerne af dyb ambivalens. Afhængighedstilstandens natur er denne ambivalens, som behandler og bruger må slå følge med gennem hele behandlingsforløbet. Behandleren skal evne at se begge sider hos den ambivalente, alliere sig med den sunde side og samtidig være rummende og accepterende, se og forstå vanskeligheder og behov hos den anden side af ambivalensen, især ved tilbagefald og affektreaktioner, der kan opstå undervejs. Når et menneske i misbrug oplever én, der forstår og accepterer ambivalensen som en uadskillelig del af afhængighedstilstanden, tager ambivalensen ved hånden og lærer den at kende, er det ofte en stor lettelse og motivation. Nye redskaber Det er her. brugeren lærer at tilegne sig nye redskaber til affektregulering, redskaber, der kun kan tilegnes i en relation. Blå Kors Behandlingscenter Blå Kors Behandlingscenter

6 INTENSIV ALKOHOLBEHANDLING Det hele menneske Det er nødvendigt at se på det hele menneske og ikke kun på alkoholproblemet, som måske er symptom på en masse andet. Vi inddrager derfor hele familien og hverdagslivet i behandlingen og lægger vægt på at inspirere til en positiv, aktiv og sund livsstil. Udredning Enhver behandling startes med en grundig udredning, hvor årsagerne til misbruget søges afdækket, så vi kan tilpasse vores tilbud efter den enkeltes situation og behov. Intensive behandlingsforløb iværksættes efter aftale med hjemkommunen, når der foreligger betalingstilsagn fra kommunen. Indtil det sker, starter vi med et ambulant forløb for at fastholde kontakt og motivation. Intensiv behandling Vi tilbyder som udgangspunkt 2 hovedmoduler: Indhold Det faste ugeskema danner rammen om det intensive behandlingsforløb og er bygget op omkring en række fælles aktiviteter: 1 Gruppeterapi 2 Kropsbevidsthed og mentaltræning 3 Undervisning (psykoedukation ) 4 Motion 5 Praktiske gøremål UGE SKEM A FOR INTENSIV BEHANDLINGSFORL ØB Kl. Mandag Tirsdag onsdag torsdag fredag 08:10-08:30 Morgenmøde Morgenmøde Morgenmøde Morgenmøde Morgenmøde 08:30 09:00 Fællesaktiviteterne kombineres med: 1 individuelle samtaler 2 par- og familiesamtaler 3 handlingsplaner 4 socialrådgivning 5 Praktiske gøremål 09:15-10:15 Cirkeltræning Motion Motion Kropsbevidsthed- Værelserengør. 10:30-12:00 Mental træning Gruppeterapi Gruppeterapi Badminton/svøm. Gruppeterapi 1 2 Intensiv dagbehandling typisk af 5 8 ugers varighed Intensiv døgn- og dagbehandling typisk fordelt på 8 ugers døgnbehandling, fulgt op af 4 ugers dagbehandling 12:00-12:30 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost 12:30-13:00 /fri /fri /fri /fri /fri 13:00-15:00 Undervisning Gruppeterapi Gruppeterapi Den endelige varighed afhænger af den enkeltes behov. Brugeren udredes til den gruppe og den behandler, som pågældende vurderes at kunne relatere sig bedst til. 10 Blå Kors Behandlingscenter Blå Kors Behandlingscenter 11

7 FA M I L I E & P Å R Ø R E N D E A M B U L A N T A L K O H O L B E H A N D L I N G ET TRYGT VÆK STHUS, HVOR MAN K AN VOK SE I SELV VÆRD Ve jen til uafhængighed Når et familiemedlem drikker, så påvirker det hele familien. Det påvirker familiemedlemmernes forhold og relationer til sig selv, hinanden og omverdenen. Det fører til negativ følelsesmæssig afhængighed, der sniger sig ind og bygges op over en længere periode. Vi giver de pårørende mulighed for at bryde den følelsesmæssige afhængighed og igen blive selvstændige og uafhængige mennesker, der kan sætte grænser og tage vare på sig selv og deres nærmeste. Motivation og livskvalitet Når pårørende får mulighed for at gøre noget ved deres egen situation, så motiverer det ofte også den, der har et alkoholproblem.. Under alle omstændigheder ser vi en markant øget livskvalitet hos de pårørende, der enten har været inddraget i den afhængiges behandlingsforløb eller har fået mulighed for selvstændig rådgivning, vejledning og behandling. Målgruppe Målgruppen er derfor alle familiemedlemmer og pårørende til alkoholafhængige, uanset om den afhængige er i behandling eller ej. Tilbuddet gælder også voksne børn fra 15 år og opefter. Behandlingstilbud Når et familiemedlem henvender sig, begynder vi med en samtale, hvor vi afdækker personens situation og hvad, der ligger bag, så vi sammen kan fastlægge et forløb, der opfylder de konkrete behov og er skræddersyet til familiemedlemmets og hele familiens situation. Vi har en række tilbud til familie og pårørende i et trygt miljø, hvor de kan være sig selv eller vælge at møde andre i samme situation: 1 akutte krisesamtaler 2 individuelt samtaleforløb 3 Par- og familiesamtaler 4 5 Gruppeterapi for pårørende der fortsætter over i selvhjælpsgrupper Weekend-kurser for voksne børn med mulighed for opfølgning 6 socialrådgivning A mbul atorie t Blå Kors Behandlingscenter ledes af en klinisk psykolog og har et velkvalificeret fast beredskab bestående af læge/psykiater, sygeplejerske og professionelle alkoholbehandlere (terapeuter/socialrådgivere) og kan derfor også tilbyde en række kvalificerede ambulante ydelser. Målgrupper: Voksne mennesker med alkoholproblemer, der ikke kræver intensiv behandling, så de eventuelt kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Efterbehandlingsforløb for brugere, der har været i intensiv behandling. Andre med alkoholproblemer, der har brug for rådgivning, støtte eller motivation. Udredning For at få adgang til de ambulante tilbud starter vi med en afklarende samtale, hvor vi afdækker den pågældendes situation og problemer. Samtalen udmunder i en nærmere vejledning omkring forbrug, livsstil og sociale forhold samt hvilke ambulante tilbud, der vil kunne understøtte og motivere til en god livsstrategi. Ambulante tilbud Vi har forskellige ambulante tilbud, som kan kombineres efter behov: 1 Superviseret antabus-udlevering - kontakt- og medicinrådgivning 2 Gruppebehandling 1x ugtl. Eller hver 14. dag 3 Individuelle samtaler 4 Par- og familiesamtaler m.v. 5 undervisning *) 6 Kropsbevidsthed og mentaltræning *) 7 motion og sociale aktiviteter *) 8 socialrådgivning DET ER SJOVT AT FÅ BLOMSTERNE TIL AT GRO *) deltagelse i fællesaktiviteter: ugeskema s Blå Kors Behandlingscenter Blå Kors Behandlingscenter 13

8 B L Å K O R S B E H A N D L I N G S C E N T E R Professionelt beredskab Blå Kors Behandlingscenter ledes af en klinisk psykolog og har et velkvalificeret fast beredskab bestående af læge/psykiater, sygeplejerske og professionelle alkoholbehandlere (terapeuter/socialrådgivere). Fysiske rammer Vi har grupperum, samtalerum, ambulatorium og café for ambulatoriet. Her er også et thekøkken for de indlagte brugere, hvor de bl.a. kan lave weekend mad. Vi har 18 lyse værelser til indlagte brugere, der har adgang til diverse fællesrum (dagligstue, spisestue og kondirum). Vi har også lejet os ind i Taastrup Idrætsanlægs gode faciliteter til cirkeltræning, tennis, badminton og svømning. Virkeligheden Behandlingen sker ikke i isolation. Vi bor i storbyen og er en del af dens liv. Derfor bruger vi de tilbud, der er i lokalområdet og arrangerer sociale aktiviteter. Frivillige Vi har konstant omkring 15 frivillige tidligere brugere. De udgør en vigtig funktion i husets liv. Ud over, at de varetager praktiske opgaver ud fra deres egne ressourcer, så udgør de et værdifuldt netværk til støtte for hinanden og er derfor også gode rollemodeller for brugerne af huset. VISO-Rådgivning til kommuner og sagsbehandlere Vi har kontrakt med VISO s faglige netværk om at yde specialrådgivning ang. støtte til familier med alkoholproblemer - samt støtte til gravide aloholmisbrugere. Miljø Blå Kors Behandlingscenter ligger i smukke omgivelser i det gamle Taastrup, hvor vi deler en dejlig have sammen men Blå Kors Pensionat. Vi ligger nær ved den naturskønne Veljeådal, som vi flittigt benytter. 14 Blå Kors Behandlingscenter Blå Kors Behandlingscenter 15

9 N Y L I V S S T R A T E G I Ambulatoriet er åbent mandag og torsdag fra kl. 16 til kl. 19 Redaktion: Helle Kjær/Svend Erichsen. Foto: Svend Erichsen. Grafisk tilrettelæggelse, layout, grafik og billedbehandling: Engelke Toklum-Kofod, Englegrafik.dk. Jernbane Allé 11 A, 2630 Taastrup Telefon: daglig kl. 09:00 16:00

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU FÅ HJÆLP? HVILKE BEHANDLINGSMULIGHEDER FINDES DER? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

YDELSESKATALOG B E H A N D L I N G S H J E M & A M B U L A T O R I U M T A A S T R U P

YDELSESKATALOG B E H A N D L I N G S H J E M & A M B U L A T O R I U M T A A S T R U P T I L L I D T I L F O R A N D R I N G YDELSESKATALOG 2 0 0 7 B L Å K O R S B E H A N D L I N G S H J E M & A M B U L A T O R I U M T A A S T R U P V I L J E T I L F O R A N D R I N G PROFIL 4 BEHANDLING

Læs mere

INDHOLD, EVIDENS, MOTIVATION OG SUCCESKRITERIER

INDHOLD, EVIDENS, MOTIVATION OG SUCCESKRITERIER AMBUL ANT & INTENSIV ALKOHOLBEHANDLING INDHOLD, EVIDENS, MOTIVATION OG SUCCESKRITERIER BLÅ KORS BEHANDLINGSCENTER TAASTRUP Indhold FORORD Denne udgivelse indeholder information om Blå Kors Behandlingscenters

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Alkoholbehandling, rådgivning, netværk Hvorfor vælge Lænken? Ingen ventetid behandlingen starter med det samme Direkte adgang til professionelt og

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Er alkohol et problem?

Er alkohol et problem? Er alkohol et problem? Du har ret til hjælp Få gratis og professionel hjælp gennem kommunen. Husk, et alkoholproblem er kun tabu indtil man gør noget ved det. Test dine alkoholvaner Test dine alkoholvaner

Læs mere

Alkoholenheden En vej til forandring

Alkoholenheden En vej til forandring Alkoholenheden En vej til forandring -At gå fra individperspektiv til familieperspektiv v/lisbet Kimer Side 1 Organisatorisk indplacering i Slagelse Kommunen Kommunaldirektør Søren Lund Hansen Center for

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

FAGLIGT GRUNDLAG. for bo- og behandlingstilbud i Blå Kors BO- OG BEHANDLING

FAGLIGT GRUNDLAG. for bo- og behandlingstilbud i Blå Kors BO- OG BEHANDLING FAGLIGT GRUNDLAG for bo- og behandlingstilbud i Blå Kors BO- OG BEHANDLING Fagligt grundlag for bo- og behandlingstilbud For ydelser i henhold til Servicelovens 85, 101, 107 og 108 samt Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET?

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? Få hjælp hos Lænke-ambulatorierne på Amager og Københavns Vestegn Lænke-ambulatorierne varetager blandt andet alkoholbehandlingen for mange af kommunerne på Amager og Københavns

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Standarden er godkendt af Udvalget for Social og Sundhed

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling

Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling Beslutningsforslag nr. B 109 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF), og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen 2009

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen 2009 Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen 2009 Side1/8 Parterne Parterne i aftalen omfatter følgende: Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Høje Tåstrup, Albertslund,

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Program Introduktion til pakkeforløb Kognitiv adfærdsterapi til angst og depression Psykoedukation (dvs

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

ALKOHOLKONFERENCE 2013. Udfordringer og muligheder Sygehus. Malene Wendtland Sundhedskoordinator Sygehus Himmerland

ALKOHOLKONFERENCE 2013. Udfordringer og muligheder Sygehus. Malene Wendtland Sundhedskoordinator Sygehus Himmerland ALKOHOLKONFERENCE 2013 Udfordringer og muligheder Sygehus Malene Wendtland Sundhedskoordinator Sygehus Himmerland KRAM screening - alle patienter (Den Danske Kvalitetsmodel 2.16.2) Livsstilssamtale når

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

FRONTOTEMPORAL DEMENS

FRONTOTEMPORAL DEMENS FRONTOTEMPORAL DEMENS Denne pjece indeholder information om døve og døvblinde borgere med frontotemporal demens (FTD). Den henvender sig til pårørende, nærmeste omsorgsgivere og andre fagfolk. Udarbejdet

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling.

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling. 24.09.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Sundhed 141at tilbyde behandling af alkoholmisbrug hos voksne borgere

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Hvorfor, hvornår og hvordan?

Hvorfor, hvornår og hvordan? Hvorfor, hvornår og hvordan? Christiansborgkonferencen 19. januar 2015 Arrangeret af Blå Kors Birgit Trembacz, cand.psych. specialist og 1 3 Alle lider og har brug for hjælp. Et alkoholproblem rammer både

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG

ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG FRA ETISK REFLEKSION TIL KONKRET HANDLING ved Rita Nielsen Foredrag ved SER s 20 års jubilæum maj 1 Etik ved Rita Nielsen ETIK: sæd/skik/sædvane/levelære HOLDNING/TEORI/ERKENDELSE

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1 Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Alkohol er et organisk

Læs mere

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Det opløser også familier

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer

Børn i familier med alkoholproblemer Der findes en masse teoretisk viden om hvad der ikke er godt for børn! Men hvad er det egentlig vi gerne vil hjælpe dem med? steffen christensen & jacob hulgard (stch@odense.dk & jacih@odense.dk) Børn

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner v/lis Ravn Ebbesen, KL Alkoholiker??? Michael Falch. Tjele Orelund Alkoholiker er man når man ikke kan overkomme dagliglivet uden alkohol

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

2. led BFR: team psyk eller soa

2. led BFR: team psyk eller soa Veje til et gruppeforløb indsatsprocessen i 1. led: skole-dagtilbud psykiatrisk center modtagelsen (tlf) i BFR jobcenter voksenstøtte Fordelingsmødet beslutter herefter forankring i psyk eller soa 2. led

Læs mere

Afhængighed er en sygdom. Afhængig. af alkohol eller medicin? STIEN en værdig løsning. Tørningvej 22 6500 Vojens

Afhængighed er en sygdom. Afhængig. af alkohol eller medicin? STIEN en værdig løsning. Tørningvej 22 6500 Vojens Afhængighed er en sygdom Afhængig af alkohol eller medicin? STIEN en værdig løsning Tørningvej 22 6500 Vojens Hvad er afhængighed? Afhængighed indrømmes ikke af alkoholikeren eller medicinmisbrugeren,

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere