V I L J E T I L F O R A N D R I N G RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V I L J E T I L F O R A N D R I N G RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING"

Transkript

1 V I L J E T I L F O R A N D R I N G BL Å KOR S BEHANDLINGSCENTER RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING

2 TILLID TIL FORANDRING PROFIL 4 AFHÆNGIGHED 6 RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING 8 INTENSIV ALKOHOLBEHANDLING 10 FAMILIE & PÅRØRENDE 12 AMBULANT ALKOHOLBEHANDLING 13 BLÅ KORS BEHANDLINGSCENTER 14 Vi ønsker at skabe et miljø, der udvikler det enkelte menneskes glæde, selvtillid og selvværd

3 P R O F I L Blå Kors Behandlingscenter Vi er en del af landsorganisationen Blå Kors Danmark med dens institutioner og tilbud. Vi samarbejder også med andre behandlingsinstitutioner, alkoholenheder, psykiatriafdelinger, praktiserende læger, kommunale socialforvaltninger og kriminalforsorgen. Tilbud Vores tilbud er rettet til voksne med et alkoholproblem samt familie og pårørende, herunder børn fra 15 år og opefter. Vi har behandlingstilbud til stort set alle former for alkoholproblemer og personlighedstyper. Afhængighedsmønstrene er nemlig lige så individuelle og forskellige som mennesker. Værdigrundlag Vi arbejder ud fra det kristne menneskesyn og det gode liv, der drejer sig om, hvordan vi har det med andre og ikke mindst os selv. Det gode liv med det hårde drejer sig derfor om det enkelte, unikke menneske og næsten: familie, pårørende og omverdenen. NY LIVSSTRATEGI Relationer Det gode liv drejer sig altså om menneskelige relationer, til sig selv, til ens nærmeste og omgivelserne. Og i vores daglige arbejde, især om de gensidige relationer mellem mennesket i misbrug og behandleren som medmenneske, med udgangspunkt i respekt og forståelse uden moraliseren. En ny livsstrategi Det gode liv er en vej, ikke en slutdestination. Vores mål er således at skabe relationer, der i sig selv medvirker til forandring i det enkelte menneskes hele tilværelse. En ny livsstrategi for det gode liv. Vision Vores vision er til stadighed at videreudvikle Blå Kors Behandlingscenter som et behandlings- og videnscenter for relationsorienteret alkoholbehandling på et højt fagligt og menneskeligt niveau med fokus på mennesket i misbrug, familien og omverdenen som en kurativ helhed, så alle opnår en markant bedre livskvalitet. BEHANDLINGSE TIK Et menneske i misbrug er så meget andet og mere end sit misbrug. Derfor relaterer vi os til det enkelte menneske i respekt og forståelse. At øjne nye livsmuligheder og udvikle nye strategier kræver ofte en ny selvforståelse. Vi taler om et menneske i misbrug og ikke om en alkoholiker. For os er det vigtigt ikke at fastholde mennesket i en negativ identitet med rod i og underliggende frygt for fortidens misbrug, men netop at vise vejen frem, muligheden for at udvikle sig, bygge på det sunde selv og dermed i højere grad at blive sig selv i oplevelsen af at høre til. Vi har en etisk og behandlingsmæssig forpligtelse til i hele forløbet at vise vores brugere, at vi finder dem værdifulde, netop som de er her og nu. Respekt Udgangspunktet er at vise og føle respekt for den pågældende som menneske. Afhængighed er ikke et spørgsmål om moral, men et resultat af mange forskellige faktorer, der er individuelt betingede. Psykisk udvikling Social udvikling Forståelse Derfor må vi gennem forståelse af det enkelte menneske og sammen med pågældende først afdække årsagerne til afhængigheden. Hvis de ikke afdækkes, er det næsten ligegyldigt, hvor gode behandlingsmetoderne så end er. Behandling Arbejdet med et menneske i afhængighed er en rejse i en personlighed, i selvet, hvor en vigtig motiverende og kurativ faktor er relationen mellem mennesket i misbrug og behandleren. Derfor indretter vi behandling og metoder efter det enkelte menneske. Ny livsstrategi MED MENNESKET I CENTRUM Fysisk udvikling Når behandlingen er slut, skal pågældende have noget andet at sætte i stedet for misbruget. Det går ikke at udskrive brugeren tilbage til et dårligt eller indholdsløst miljø. Derfor søger vi via familie, ambulant efterbehandling og rådgivning at motivere brugeren til at fastholde den nye livsstrategi. Eksistensiel udvikling Blå Kors Behandlingscenter Blå Kors Behandlingscenter

4 A F H Æ N G I G H E D Afhængighed Der findes ingen enkelt forklaring på, hvorfor nogen udvikler alkoholafhængighed. Det skyldes et sammenfald af mange faktorer, der er lige så forskellige som mennesker. M i s b r u g p å v i r k e r Det er et multifaktorielt problem, der ikke kun berører mennesket i misbrug. Derfor findes der heller ingen enkelt løsning. Årsag forhold og relationer Årsagerne skal findes i den enkeltes forhold til sig selv og sine omgivelser, i hans/hendes situation, baggrund og personlighedsudvikling. Det omfatter også de nære relationer, familie og pårørende m.v. Det er altså ikke den, der drikker, der er hele problemet. Det er derfor heller ikke den, der har hele løsningen på problemet. Det er ikke godt nok, at pågældende holder op med at drikke, hvis han/hun udskrives til de gamle familieforhold eller miljøer. Den påvirkede familie Et aktivt alkoholmisbrug påvirker hele familien negativt, uanset om det er en kernefamilie, delebørn, samlever, forældre og søskende eller andre nære relationer. Et fællestræk for pårørende til mennesker i misbrug er, at de alle er meget optaget af misbruget og at forholde sig til den afhængige, så de indretter deres liv efter det og efterhånden ikke ænser deres eget liv og behov. Hvad der egentligt er årsag og virkning forsvinder sammen med selvværdet i tågerne. Familien er blevet påvirket. Op mod halvdelen af børn fra sådanne familier udvikler psykosociale vanskeligheder og/eller misbrug, som de bringer med sig ind i voksenlivet og fremtidige forhold. Mønsterbrydning nye relationer Løsningen findes præcis samme sted som problemet: I den afhængige persons forhold til sig selv og sine nærmeste og dermed også i familiens måde at være sammen på Motivationen og redskaberne til at ændre misbrugsadfærd skal netop findes i de nære relationer. Derfor har vi udviklet en relationsorienteret alkoholbehandling for mennesker i misbrug med integreret familie-/pårørendebehandling, hvor disse også kan få individuel behandling og rådgivning og møde ligesindede i et trygt miljø. LIDT OM MISBRUGETS VÆSEN Identitet og relationer Personligheden er forbundet med oplevelsen af sig selv, en følelse af identitet, hvem man er og ikke er, og hvor man hører til. Oplevelsen af én selv er aldrig adskilt fra relationer til andre, for det er netop gennem relationerne til andre, vi bliver bevidstgjorte om os selv. At existere kommer af latin og betyder at står frem, komme til syne. At forholde sig til sig selv er netop at blive synlig for sig selv og blive set af andre, at relatere sig - med risiko for at føle sig anderledes eller udenfor. Når man har svært ved at anerkende sig selv som et værdifuldt menneske, ikke føler at slå til, kan det resultere i misbrug. Misbrug er en strategi Misbruget kan altså ses som en strategi, som man vælger for at klare livet, med sig selv og i sig selv. Det bliver på sin egen måde en logisk konsekvens at håndtere situationen ved at flygte/beskytte sig selv eller udfylde tomheden med alkohol eller andre stoffer, så man dæmper følelsen af rastløshed, angst, nedtrykthed mv. tilsyneladende kontrol, væk fra det hele, væk fra krav og forventninger og alt for stærke følelser. Skam og skyld Efterhånden søger man også væk fra skammen, skammen over at blive set og stemplet som alkoholiker, kun at blive set som en person med svag karakter, uden moral og selvforskyldt i sin egen situation. Skyld er noget, man føler, når man har gjort noget forkert. Skam er en oplevelse af at være grundlæggende forkert, udenfor, en følelse af værdiløshed og manglende selvrespekt. Ambivalens og motivation Misbruget som strategi har den bivirkning, at ens værktøjskasse efterhånden kun har ét stykke ikke særligt forfinet værktøj tilbage, nemlig rusen og kun den. Det er angstprovokerende at give det eneste værktøj, man har, fra sig, fordi der så ikke er noget at sætte i stedet for. Dette er dilemmaet for mennesker i misbrug. Derfor er de oftest altid motiverede, fordi de gerne vil ud af misbruget, og samtidig aldrig motiverede, fordi de ikke kan overskue at lægge trygheden, det kendte fra sig. Det, der skal sættes i stedet for misbruget, kan tilegnes gennem behandling. Blå Kors Behandlingscenter At søge rusen er at søge en tilstand, at fastholde det kendte og forudsigelige, føle at være i en tilstand af Blå Kors Behandlingscenter

5 R E L AT I O N S O R I E N T E R E T A L K O H O L B E H A N D L I N G FORSTÅELSE AF MISBRUG Det væsentligste i et menneskes liv den egentlige kraft, der driver os er ønsket om at blive forstået, anerkendt og elsket for, hvad vi er. For det enkelte afhængige menneske har misbruget oftest en funktion, og det er derfor nødvendigt at afdække denne funktion og forstå baggrunden for misbruget. Omdrejningspunktet i forståelsen og behandlingen af et menneske i misbrug er de tidlige erfaringer og erfaringer med relationer gennem livet. GOD PSYKOTERAPI ER EN HOLDNING - IKKE EN METODE Derfor ser vi god psykoterapi som en holdning, hvor relationen mellem behandler og bruger er en vigtig motiverende og kurativ faktor, uanset hvilke metoder eller teknikker, behandleren ellers måtte anvende. Udbyttet af behandlingen står og falder med behandlerens personlighed, måde at møde mennesket på - og kemien mellem dem. Vi benytter selvfølgelig forskellige evidensbaserede metoder i behandlingen indenfor den kognitive teori med struktureret tilbagefaldsforebyggelse, den systemiske teori, gestaltterapeutisk, psykodynamisk og eksistentiel psykoterapi. RELATIONSORIENTERET BEHANDLING er lidt mere end sædvanlig terapeutisk behandling: Behandleren Vi stiller store krav til behandlerens professionelle relationskompetence, holdning og etik. Brugeren Vi udreder brugeren til den gruppe og den behandler, der kan skabe den bedst mulige gensidige kemi. Under behandlingsforløbet foretages løbende evalueringer og nødvendige korrektioner. Terapien Vi ser ikke kun på problem, årsager og adfærd i forhold til problemet, men inddrager også nutid og fremtid uden at hænge fast i fortiden. Målet er at hjælpe brugeren til at udvikle et bedre selvværd, en sund identitet med evne til at kunne regulere egne affekter. Vi har udviklet en relationsorienteret alkoholbehandling med en fler-dimensional tilgang: 1. De tidlige relationer Vi arbejder med de tidlige erfaringer, der har været afgørende for dannelsen af personlighed, ressourcer og forsvarsmekanismer m.v. Det er her, vi kan finde nogle af svarene på, hvorfor og hvilken funktion alkohol har fået i brugerens liv. 2. De nuværende relationer Det er de nuværende relationer, der skal give mening i livet og motivere til behandling. Derfor inddrager vi relationerne for alle, både bruger og familie/pårørende, så de kan ændre negative mønstre og udvikle sig i en friere retning, hvor alle tager ansvar for eget liv. 3. Fremtidige relationer Vi integrerer de tidlige og nuværende erfaringer i arbejdet med at etablere nye relationsmønstre og nye forventninger til det at indgå i relationer. Målet er, at brugeren gennem en mere positiv selvfølelse, oplever sig selv og andre fra et nyt udgangspunkt. 4. Behandler-bruger relationen Hele behandlingsforløbet hviler på denne relation. At arbejde i den skaber oplevelse af at blive mødt og set på en ny måde. Det er et forsøgslaboratorium, hvor erfaringer kan gøres og prøves, uden at noget går i stykker. PROFESSIONEL RELATIONSKOMPETENCE Vi lægger vægt på en særlig terapeutisk holdning og det kræver noget særligt af behandleren, nemlig et bevidst fokus på relationen. Ambivalens At arbejde med misbrug er at arbejde i, med og inden for rammerne af dyb ambivalens. Afhængighedstilstandens natur er denne ambivalens, som behandler og bruger må slå følge med gennem hele behandlingsforløbet. Behandleren skal evne at se begge sider hos den ambivalente, alliere sig med den sunde side og samtidig være rummende og accepterende, se og forstå vanskeligheder og behov hos den anden side af ambivalensen, især ved tilbagefald og affektreaktioner, der kan opstå undervejs. Når et menneske i misbrug oplever én, der forstår og accepterer ambivalensen som en uadskillelig del af afhængighedstilstanden, tager ambivalensen ved hånden og lærer den at kende, er det ofte en stor lettelse og motivation. Nye redskaber Det er her. brugeren lærer at tilegne sig nye redskaber til affektregulering, redskaber, der kun kan tilegnes i en relation. Blå Kors Behandlingscenter Blå Kors Behandlingscenter

6 INTENSIV ALKOHOLBEHANDLING Det hele menneske Det er nødvendigt at se på det hele menneske og ikke kun på alkoholproblemet, som måske er symptom på en masse andet. Vi inddrager derfor hele familien og hverdagslivet i behandlingen og lægger vægt på at inspirere til en positiv, aktiv og sund livsstil. Udredning Enhver behandling startes med en grundig udredning, hvor årsagerne til misbruget søges afdækket, så vi kan tilpasse vores tilbud efter den enkeltes situation og behov. Intensive behandlingsforløb iværksættes efter aftale med hjemkommunen, når der foreligger betalingstilsagn fra kommunen. Indtil det sker, starter vi med et ambulant forløb for at fastholde kontakt og motivation. Intensiv behandling Vi tilbyder som udgangspunkt 2 hovedmoduler: Indhold Det faste ugeskema danner rammen om det intensive behandlingsforløb og er bygget op omkring en række fælles aktiviteter: 1 Gruppeterapi 2 Kropsbevidsthed og mentaltræning 3 Undervisning (psykoedukation ) 4 Motion 5 Praktiske gøremål UGE SKEM A FOR INTENSIV BEHANDLINGSFORL ØB Kl. Mandag Tirsdag onsdag torsdag fredag 08:10-08:30 Morgenmøde Morgenmøde Morgenmøde Morgenmøde Morgenmøde 08:30 09:00 Fællesaktiviteterne kombineres med: 1 individuelle samtaler 2 par- og familiesamtaler 3 handlingsplaner 4 socialrådgivning 5 Praktiske gøremål 09:15-10:15 Cirkeltræning Motion Motion Kropsbevidsthed- Værelserengør. 10:30-12:00 Mental træning Gruppeterapi Gruppeterapi Badminton/svøm. Gruppeterapi 1 2 Intensiv dagbehandling typisk af 5 8 ugers varighed Intensiv døgn- og dagbehandling typisk fordelt på 8 ugers døgnbehandling, fulgt op af 4 ugers dagbehandling 12:00-12:30 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost 12:30-13:00 /fri /fri /fri /fri /fri 13:00-15:00 Undervisning Gruppeterapi Gruppeterapi Den endelige varighed afhænger af den enkeltes behov. Brugeren udredes til den gruppe og den behandler, som pågældende vurderes at kunne relatere sig bedst til. 10 Blå Kors Behandlingscenter Blå Kors Behandlingscenter 11

7 FA M I L I E & P Å R Ø R E N D E A M B U L A N T A L K O H O L B E H A N D L I N G ET TRYGT VÆK STHUS, HVOR MAN K AN VOK SE I SELV VÆRD Ve jen til uafhængighed Når et familiemedlem drikker, så påvirker det hele familien. Det påvirker familiemedlemmernes forhold og relationer til sig selv, hinanden og omverdenen. Det fører til negativ følelsesmæssig afhængighed, der sniger sig ind og bygges op over en længere periode. Vi giver de pårørende mulighed for at bryde den følelsesmæssige afhængighed og igen blive selvstændige og uafhængige mennesker, der kan sætte grænser og tage vare på sig selv og deres nærmeste. Motivation og livskvalitet Når pårørende får mulighed for at gøre noget ved deres egen situation, så motiverer det ofte også den, der har et alkoholproblem.. Under alle omstændigheder ser vi en markant øget livskvalitet hos de pårørende, der enten har været inddraget i den afhængiges behandlingsforløb eller har fået mulighed for selvstændig rådgivning, vejledning og behandling. Målgruppe Målgruppen er derfor alle familiemedlemmer og pårørende til alkoholafhængige, uanset om den afhængige er i behandling eller ej. Tilbuddet gælder også voksne børn fra 15 år og opefter. Behandlingstilbud Når et familiemedlem henvender sig, begynder vi med en samtale, hvor vi afdækker personens situation og hvad, der ligger bag, så vi sammen kan fastlægge et forløb, der opfylder de konkrete behov og er skræddersyet til familiemedlemmets og hele familiens situation. Vi har en række tilbud til familie og pårørende i et trygt miljø, hvor de kan være sig selv eller vælge at møde andre i samme situation: 1 akutte krisesamtaler 2 individuelt samtaleforløb 3 Par- og familiesamtaler 4 5 Gruppeterapi for pårørende der fortsætter over i selvhjælpsgrupper Weekend-kurser for voksne børn med mulighed for opfølgning 6 socialrådgivning A mbul atorie t Blå Kors Behandlingscenter ledes af en klinisk psykolog og har et velkvalificeret fast beredskab bestående af læge/psykiater, sygeplejerske og professionelle alkoholbehandlere (terapeuter/socialrådgivere) og kan derfor også tilbyde en række kvalificerede ambulante ydelser. Målgrupper: Voksne mennesker med alkoholproblemer, der ikke kræver intensiv behandling, så de eventuelt kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Efterbehandlingsforløb for brugere, der har været i intensiv behandling. Andre med alkoholproblemer, der har brug for rådgivning, støtte eller motivation. Udredning For at få adgang til de ambulante tilbud starter vi med en afklarende samtale, hvor vi afdækker den pågældendes situation og problemer. Samtalen udmunder i en nærmere vejledning omkring forbrug, livsstil og sociale forhold samt hvilke ambulante tilbud, der vil kunne understøtte og motivere til en god livsstrategi. Ambulante tilbud Vi har forskellige ambulante tilbud, som kan kombineres efter behov: 1 Superviseret antabus-udlevering - kontakt- og medicinrådgivning 2 Gruppebehandling 1x ugtl. Eller hver 14. dag 3 Individuelle samtaler 4 Par- og familiesamtaler m.v. 5 undervisning *) 6 Kropsbevidsthed og mentaltræning *) 7 motion og sociale aktiviteter *) 8 socialrådgivning DET ER SJOVT AT FÅ BLOMSTERNE TIL AT GRO *) deltagelse i fællesaktiviteter: ugeskema s Blå Kors Behandlingscenter Blå Kors Behandlingscenter 13

8 B L Å K O R S B E H A N D L I N G S C E N T E R Professionelt beredskab Blå Kors Behandlingscenter ledes af en klinisk psykolog og har et velkvalificeret fast beredskab bestående af læge/psykiater, sygeplejerske og professionelle alkoholbehandlere (terapeuter/socialrådgivere). Fysiske rammer Vi har grupperum, samtalerum, ambulatorium og café for ambulatoriet. Her er også et thekøkken for de indlagte brugere, hvor de bl.a. kan lave weekend mad. Vi har 18 lyse værelser til indlagte brugere, der har adgang til diverse fællesrum (dagligstue, spisestue og kondirum). Vi har også lejet os ind i Taastrup Idrætsanlægs gode faciliteter til cirkeltræning, tennis, badminton og svømning. Virkeligheden Behandlingen sker ikke i isolation. Vi bor i storbyen og er en del af dens liv. Derfor bruger vi de tilbud, der er i lokalområdet og arrangerer sociale aktiviteter. Frivillige Vi har konstant omkring 15 frivillige tidligere brugere. De udgør en vigtig funktion i husets liv. Ud over, at de varetager praktiske opgaver ud fra deres egne ressourcer, så udgør de et værdifuldt netværk til støtte for hinanden og er derfor også gode rollemodeller for brugerne af huset. VISO-Rådgivning til kommuner og sagsbehandlere Vi har kontrakt med VISO s faglige netværk om at yde specialrådgivning ang. støtte til familier med alkoholproblemer - samt støtte til gravide aloholmisbrugere. Miljø Blå Kors Behandlingscenter ligger i smukke omgivelser i det gamle Taastrup, hvor vi deler en dejlig have sammen men Blå Kors Pensionat. Vi ligger nær ved den naturskønne Veljeådal, som vi flittigt benytter. 14 Blå Kors Behandlingscenter Blå Kors Behandlingscenter 15

9 N Y L I V S S T R A T E G I Ambulatoriet er åbent mandag og torsdag fra kl. 16 til kl. 19 Redaktion: Helle Kjær/Svend Erichsen. Foto: Svend Erichsen. Grafisk tilrettelæggelse, layout, grafik og billedbehandling: Engelke Toklum-Kofod, Englegrafik.dk. Jernbane Allé 11 A, 2630 Taastrup Telefon: daglig kl. 09:00 16:00

YDELSESKATALOG B E H A N D L I N G S H J E M & A M B U L A T O R I U M T A A S T R U P

YDELSESKATALOG B E H A N D L I N G S H J E M & A M B U L A T O R I U M T A A S T R U P T I L L I D T I L F O R A N D R I N G YDELSESKATALOG 2 0 0 7 B L Å K O R S B E H A N D L I N G S H J E M & A M B U L A T O R I U M T A A S T R U P V I L J E T I L F O R A N D R I N G PROFIL 4 BEHANDLING

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Kriterium 1: Forandringsmodel....3 1.1 Introduktion:...3

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

Familien i alkoholbehandling

Familien i alkoholbehandling Familien i alkoholbehandling - metode og inspiration fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familien i alkoholbehandling - metode

Læs mere

Alle skal med. At gå fra individperspektiv til familieperspektiv i alkoholbehandling. Inspirationshæfte

Alle skal med. At gå fra individperspektiv til familieperspektiv i alkoholbehandling. Inspirationshæfte Inspirationshæfte Alle skal med At gå fra individperspektiv til familieperspektiv i alkoholbehandling Et almindeligt alkoholteams historie om hvorfor og hvordan Slagelse Misbrugscenter Kolofon Slagelse

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling 2006 meta hodos efteruddannelse INDLEDNING: meta hodos efteruddannelse er udviklet på basis af mange års gode erfaringer

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Ungeprojekt 2011 - et specialiseret forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge 16-25 årige i svær mistrivsel i Holbæk Kommune

Ungeprojekt 2011 - et specialiseret forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge 16-25 årige i svær mistrivsel i Holbæk Kommune Ungeprojekt 2011 - et specialiseret forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge 16-25 årige i svær mistrivsel i Holbæk Kommune Skrevet af Nick Gottenborg Bruun og Per Thomsen maj 2012 ved hjælp fra mange

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Familiehuset i Norddjurs Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Organisationsdiagram... 3 Familiebehandling... 4 PMTO (Parent Management Training Oregon)... 6 Det udgående

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

Ungdomsliv med behandling Unge med sindslidelse

Ungdomsliv med behandling Unge med sindslidelse 4 4 Unge med sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS Unge med sindslidelse 2 Unge med sindslidelse oplysning og samarbejde Socialt Udviklingscenter SUS, Videnscenter for Socialpsykiatri, PsykiatriFonden

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde U D V I K L I N G S H Æ M M E D E O G M I S B R U G Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde Et hæfte for behandlere, konsulenter og andre ansatte i alkoholbehandlings- og forebyggelsestilbud.

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere