V I L J E T I L F O R A N D R I N G RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V I L J E T I L F O R A N D R I N G RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING"

Transkript

1 V I L J E T I L F O R A N D R I N G BL Å KOR S BEHANDLINGSCENTER RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING

2 TILLID TIL FORANDRING PROFIL 4 AFHÆNGIGHED 6 RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING 8 INTENSIV ALKOHOLBEHANDLING 10 FAMILIE & PÅRØRENDE 12 AMBULANT ALKOHOLBEHANDLING 13 BLÅ KORS BEHANDLINGSCENTER 14 Vi ønsker at skabe et miljø, der udvikler det enkelte menneskes glæde, selvtillid og selvværd

3 P R O F I L Blå Kors Behandlingscenter Vi er en del af landsorganisationen Blå Kors Danmark med dens institutioner og tilbud. Vi samarbejder også med andre behandlingsinstitutioner, alkoholenheder, psykiatriafdelinger, praktiserende læger, kommunale socialforvaltninger og kriminalforsorgen. Tilbud Vores tilbud er rettet til voksne med et alkoholproblem samt familie og pårørende, herunder børn fra 15 år og opefter. Vi har behandlingstilbud til stort set alle former for alkoholproblemer og personlighedstyper. Afhængighedsmønstrene er nemlig lige så individuelle og forskellige som mennesker. Værdigrundlag Vi arbejder ud fra det kristne menneskesyn og det gode liv, der drejer sig om, hvordan vi har det med andre og ikke mindst os selv. Det gode liv med det hårde drejer sig derfor om det enkelte, unikke menneske og næsten: familie, pårørende og omverdenen. NY LIVSSTRATEGI Relationer Det gode liv drejer sig altså om menneskelige relationer, til sig selv, til ens nærmeste og omgivelserne. Og i vores daglige arbejde, især om de gensidige relationer mellem mennesket i misbrug og behandleren som medmenneske, med udgangspunkt i respekt og forståelse uden moraliseren. En ny livsstrategi Det gode liv er en vej, ikke en slutdestination. Vores mål er således at skabe relationer, der i sig selv medvirker til forandring i det enkelte menneskes hele tilværelse. En ny livsstrategi for det gode liv. Vision Vores vision er til stadighed at videreudvikle Blå Kors Behandlingscenter som et behandlings- og videnscenter for relationsorienteret alkoholbehandling på et højt fagligt og menneskeligt niveau med fokus på mennesket i misbrug, familien og omverdenen som en kurativ helhed, så alle opnår en markant bedre livskvalitet. BEHANDLINGSE TIK Et menneske i misbrug er så meget andet og mere end sit misbrug. Derfor relaterer vi os til det enkelte menneske i respekt og forståelse. At øjne nye livsmuligheder og udvikle nye strategier kræver ofte en ny selvforståelse. Vi taler om et menneske i misbrug og ikke om en alkoholiker. For os er det vigtigt ikke at fastholde mennesket i en negativ identitet med rod i og underliggende frygt for fortidens misbrug, men netop at vise vejen frem, muligheden for at udvikle sig, bygge på det sunde selv og dermed i højere grad at blive sig selv i oplevelsen af at høre til. Vi har en etisk og behandlingsmæssig forpligtelse til i hele forløbet at vise vores brugere, at vi finder dem værdifulde, netop som de er her og nu. Respekt Udgangspunktet er at vise og føle respekt for den pågældende som menneske. Afhængighed er ikke et spørgsmål om moral, men et resultat af mange forskellige faktorer, der er individuelt betingede. Psykisk udvikling Social udvikling Forståelse Derfor må vi gennem forståelse af det enkelte menneske og sammen med pågældende først afdække årsagerne til afhængigheden. Hvis de ikke afdækkes, er det næsten ligegyldigt, hvor gode behandlingsmetoderne så end er. Behandling Arbejdet med et menneske i afhængighed er en rejse i en personlighed, i selvet, hvor en vigtig motiverende og kurativ faktor er relationen mellem mennesket i misbrug og behandleren. Derfor indretter vi behandling og metoder efter det enkelte menneske. Ny livsstrategi MED MENNESKET I CENTRUM Fysisk udvikling Når behandlingen er slut, skal pågældende have noget andet at sætte i stedet for misbruget. Det går ikke at udskrive brugeren tilbage til et dårligt eller indholdsløst miljø. Derfor søger vi via familie, ambulant efterbehandling og rådgivning at motivere brugeren til at fastholde den nye livsstrategi. Eksistensiel udvikling Blå Kors Behandlingscenter Blå Kors Behandlingscenter

4 A F H Æ N G I G H E D Afhængighed Der findes ingen enkelt forklaring på, hvorfor nogen udvikler alkoholafhængighed. Det skyldes et sammenfald af mange faktorer, der er lige så forskellige som mennesker. M i s b r u g p å v i r k e r Det er et multifaktorielt problem, der ikke kun berører mennesket i misbrug. Derfor findes der heller ingen enkelt løsning. Årsag forhold og relationer Årsagerne skal findes i den enkeltes forhold til sig selv og sine omgivelser, i hans/hendes situation, baggrund og personlighedsudvikling. Det omfatter også de nære relationer, familie og pårørende m.v. Det er altså ikke den, der drikker, der er hele problemet. Det er derfor heller ikke den, der har hele løsningen på problemet. Det er ikke godt nok, at pågældende holder op med at drikke, hvis han/hun udskrives til de gamle familieforhold eller miljøer. Den påvirkede familie Et aktivt alkoholmisbrug påvirker hele familien negativt, uanset om det er en kernefamilie, delebørn, samlever, forældre og søskende eller andre nære relationer. Et fællestræk for pårørende til mennesker i misbrug er, at de alle er meget optaget af misbruget og at forholde sig til den afhængige, så de indretter deres liv efter det og efterhånden ikke ænser deres eget liv og behov. Hvad der egentligt er årsag og virkning forsvinder sammen med selvværdet i tågerne. Familien er blevet påvirket. Op mod halvdelen af børn fra sådanne familier udvikler psykosociale vanskeligheder og/eller misbrug, som de bringer med sig ind i voksenlivet og fremtidige forhold. Mønsterbrydning nye relationer Løsningen findes præcis samme sted som problemet: I den afhængige persons forhold til sig selv og sine nærmeste og dermed også i familiens måde at være sammen på Motivationen og redskaberne til at ændre misbrugsadfærd skal netop findes i de nære relationer. Derfor har vi udviklet en relationsorienteret alkoholbehandling for mennesker i misbrug med integreret familie-/pårørendebehandling, hvor disse også kan få individuel behandling og rådgivning og møde ligesindede i et trygt miljø. LIDT OM MISBRUGETS VÆSEN Identitet og relationer Personligheden er forbundet med oplevelsen af sig selv, en følelse af identitet, hvem man er og ikke er, og hvor man hører til. Oplevelsen af én selv er aldrig adskilt fra relationer til andre, for det er netop gennem relationerne til andre, vi bliver bevidstgjorte om os selv. At existere kommer af latin og betyder at står frem, komme til syne. At forholde sig til sig selv er netop at blive synlig for sig selv og blive set af andre, at relatere sig - med risiko for at føle sig anderledes eller udenfor. Når man har svært ved at anerkende sig selv som et værdifuldt menneske, ikke føler at slå til, kan det resultere i misbrug. Misbrug er en strategi Misbruget kan altså ses som en strategi, som man vælger for at klare livet, med sig selv og i sig selv. Det bliver på sin egen måde en logisk konsekvens at håndtere situationen ved at flygte/beskytte sig selv eller udfylde tomheden med alkohol eller andre stoffer, så man dæmper følelsen af rastløshed, angst, nedtrykthed mv. tilsyneladende kontrol, væk fra det hele, væk fra krav og forventninger og alt for stærke følelser. Skam og skyld Efterhånden søger man også væk fra skammen, skammen over at blive set og stemplet som alkoholiker, kun at blive set som en person med svag karakter, uden moral og selvforskyldt i sin egen situation. Skyld er noget, man føler, når man har gjort noget forkert. Skam er en oplevelse af at være grundlæggende forkert, udenfor, en følelse af værdiløshed og manglende selvrespekt. Ambivalens og motivation Misbruget som strategi har den bivirkning, at ens værktøjskasse efterhånden kun har ét stykke ikke særligt forfinet værktøj tilbage, nemlig rusen og kun den. Det er angstprovokerende at give det eneste værktøj, man har, fra sig, fordi der så ikke er noget at sætte i stedet for. Dette er dilemmaet for mennesker i misbrug. Derfor er de oftest altid motiverede, fordi de gerne vil ud af misbruget, og samtidig aldrig motiverede, fordi de ikke kan overskue at lægge trygheden, det kendte fra sig. Det, der skal sættes i stedet for misbruget, kan tilegnes gennem behandling. Blå Kors Behandlingscenter At søge rusen er at søge en tilstand, at fastholde det kendte og forudsigelige, føle at være i en tilstand af Blå Kors Behandlingscenter

5 R E L AT I O N S O R I E N T E R E T A L K O H O L B E H A N D L I N G FORSTÅELSE AF MISBRUG Det væsentligste i et menneskes liv den egentlige kraft, der driver os er ønsket om at blive forstået, anerkendt og elsket for, hvad vi er. For det enkelte afhængige menneske har misbruget oftest en funktion, og det er derfor nødvendigt at afdække denne funktion og forstå baggrunden for misbruget. Omdrejningspunktet i forståelsen og behandlingen af et menneske i misbrug er de tidlige erfaringer og erfaringer med relationer gennem livet. GOD PSYKOTERAPI ER EN HOLDNING - IKKE EN METODE Derfor ser vi god psykoterapi som en holdning, hvor relationen mellem behandler og bruger er en vigtig motiverende og kurativ faktor, uanset hvilke metoder eller teknikker, behandleren ellers måtte anvende. Udbyttet af behandlingen står og falder med behandlerens personlighed, måde at møde mennesket på - og kemien mellem dem. Vi benytter selvfølgelig forskellige evidensbaserede metoder i behandlingen indenfor den kognitive teori med struktureret tilbagefaldsforebyggelse, den systemiske teori, gestaltterapeutisk, psykodynamisk og eksistentiel psykoterapi. RELATIONSORIENTERET BEHANDLING er lidt mere end sædvanlig terapeutisk behandling: Behandleren Vi stiller store krav til behandlerens professionelle relationskompetence, holdning og etik. Brugeren Vi udreder brugeren til den gruppe og den behandler, der kan skabe den bedst mulige gensidige kemi. Under behandlingsforløbet foretages løbende evalueringer og nødvendige korrektioner. Terapien Vi ser ikke kun på problem, årsager og adfærd i forhold til problemet, men inddrager også nutid og fremtid uden at hænge fast i fortiden. Målet er at hjælpe brugeren til at udvikle et bedre selvværd, en sund identitet med evne til at kunne regulere egne affekter. Vi har udviklet en relationsorienteret alkoholbehandling med en fler-dimensional tilgang: 1. De tidlige relationer Vi arbejder med de tidlige erfaringer, der har været afgørende for dannelsen af personlighed, ressourcer og forsvarsmekanismer m.v. Det er her, vi kan finde nogle af svarene på, hvorfor og hvilken funktion alkohol har fået i brugerens liv. 2. De nuværende relationer Det er de nuværende relationer, der skal give mening i livet og motivere til behandling. Derfor inddrager vi relationerne for alle, både bruger og familie/pårørende, så de kan ændre negative mønstre og udvikle sig i en friere retning, hvor alle tager ansvar for eget liv. 3. Fremtidige relationer Vi integrerer de tidlige og nuværende erfaringer i arbejdet med at etablere nye relationsmønstre og nye forventninger til det at indgå i relationer. Målet er, at brugeren gennem en mere positiv selvfølelse, oplever sig selv og andre fra et nyt udgangspunkt. 4. Behandler-bruger relationen Hele behandlingsforløbet hviler på denne relation. At arbejde i den skaber oplevelse af at blive mødt og set på en ny måde. Det er et forsøgslaboratorium, hvor erfaringer kan gøres og prøves, uden at noget går i stykker. PROFESSIONEL RELATIONSKOMPETENCE Vi lægger vægt på en særlig terapeutisk holdning og det kræver noget særligt af behandleren, nemlig et bevidst fokus på relationen. Ambivalens At arbejde med misbrug er at arbejde i, med og inden for rammerne af dyb ambivalens. Afhængighedstilstandens natur er denne ambivalens, som behandler og bruger må slå følge med gennem hele behandlingsforløbet. Behandleren skal evne at se begge sider hos den ambivalente, alliere sig med den sunde side og samtidig være rummende og accepterende, se og forstå vanskeligheder og behov hos den anden side af ambivalensen, især ved tilbagefald og affektreaktioner, der kan opstå undervejs. Når et menneske i misbrug oplever én, der forstår og accepterer ambivalensen som en uadskillelig del af afhængighedstilstanden, tager ambivalensen ved hånden og lærer den at kende, er det ofte en stor lettelse og motivation. Nye redskaber Det er her. brugeren lærer at tilegne sig nye redskaber til affektregulering, redskaber, der kun kan tilegnes i en relation. Blå Kors Behandlingscenter Blå Kors Behandlingscenter

6 INTENSIV ALKOHOLBEHANDLING Det hele menneske Det er nødvendigt at se på det hele menneske og ikke kun på alkoholproblemet, som måske er symptom på en masse andet. Vi inddrager derfor hele familien og hverdagslivet i behandlingen og lægger vægt på at inspirere til en positiv, aktiv og sund livsstil. Udredning Enhver behandling startes med en grundig udredning, hvor årsagerne til misbruget søges afdækket, så vi kan tilpasse vores tilbud efter den enkeltes situation og behov. Intensive behandlingsforløb iværksættes efter aftale med hjemkommunen, når der foreligger betalingstilsagn fra kommunen. Indtil det sker, starter vi med et ambulant forløb for at fastholde kontakt og motivation. Intensiv behandling Vi tilbyder som udgangspunkt 2 hovedmoduler: Indhold Det faste ugeskema danner rammen om det intensive behandlingsforløb og er bygget op omkring en række fælles aktiviteter: 1 Gruppeterapi 2 Kropsbevidsthed og mentaltræning 3 Undervisning (psykoedukation ) 4 Motion 5 Praktiske gøremål UGE SKEM A FOR INTENSIV BEHANDLINGSFORL ØB Kl. Mandag Tirsdag onsdag torsdag fredag 08:10-08:30 Morgenmøde Morgenmøde Morgenmøde Morgenmøde Morgenmøde 08:30 09:00 Fællesaktiviteterne kombineres med: 1 individuelle samtaler 2 par- og familiesamtaler 3 handlingsplaner 4 socialrådgivning 5 Praktiske gøremål 09:15-10:15 Cirkeltræning Motion Motion Kropsbevidsthed- Værelserengør. 10:30-12:00 Mental træning Gruppeterapi Gruppeterapi Badminton/svøm. Gruppeterapi 1 2 Intensiv dagbehandling typisk af 5 8 ugers varighed Intensiv døgn- og dagbehandling typisk fordelt på 8 ugers døgnbehandling, fulgt op af 4 ugers dagbehandling 12:00-12:30 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost 12:30-13:00 /fri /fri /fri /fri /fri 13:00-15:00 Undervisning Gruppeterapi Gruppeterapi Den endelige varighed afhænger af den enkeltes behov. Brugeren udredes til den gruppe og den behandler, som pågældende vurderes at kunne relatere sig bedst til. 10 Blå Kors Behandlingscenter Blå Kors Behandlingscenter 11

7 FA M I L I E & P Å R Ø R E N D E A M B U L A N T A L K O H O L B E H A N D L I N G ET TRYGT VÆK STHUS, HVOR MAN K AN VOK SE I SELV VÆRD Ve jen til uafhængighed Når et familiemedlem drikker, så påvirker det hele familien. Det påvirker familiemedlemmernes forhold og relationer til sig selv, hinanden og omverdenen. Det fører til negativ følelsesmæssig afhængighed, der sniger sig ind og bygges op over en længere periode. Vi giver de pårørende mulighed for at bryde den følelsesmæssige afhængighed og igen blive selvstændige og uafhængige mennesker, der kan sætte grænser og tage vare på sig selv og deres nærmeste. Motivation og livskvalitet Når pårørende får mulighed for at gøre noget ved deres egen situation, så motiverer det ofte også den, der har et alkoholproblem.. Under alle omstændigheder ser vi en markant øget livskvalitet hos de pårørende, der enten har været inddraget i den afhængiges behandlingsforløb eller har fået mulighed for selvstændig rådgivning, vejledning og behandling. Målgruppe Målgruppen er derfor alle familiemedlemmer og pårørende til alkoholafhængige, uanset om den afhængige er i behandling eller ej. Tilbuddet gælder også voksne børn fra 15 år og opefter. Behandlingstilbud Når et familiemedlem henvender sig, begynder vi med en samtale, hvor vi afdækker personens situation og hvad, der ligger bag, så vi sammen kan fastlægge et forløb, der opfylder de konkrete behov og er skræddersyet til familiemedlemmets og hele familiens situation. Vi har en række tilbud til familie og pårørende i et trygt miljø, hvor de kan være sig selv eller vælge at møde andre i samme situation: 1 akutte krisesamtaler 2 individuelt samtaleforløb 3 Par- og familiesamtaler 4 5 Gruppeterapi for pårørende der fortsætter over i selvhjælpsgrupper Weekend-kurser for voksne børn med mulighed for opfølgning 6 socialrådgivning A mbul atorie t Blå Kors Behandlingscenter ledes af en klinisk psykolog og har et velkvalificeret fast beredskab bestående af læge/psykiater, sygeplejerske og professionelle alkoholbehandlere (terapeuter/socialrådgivere) og kan derfor også tilbyde en række kvalificerede ambulante ydelser. Målgrupper: Voksne mennesker med alkoholproblemer, der ikke kræver intensiv behandling, så de eventuelt kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Efterbehandlingsforløb for brugere, der har været i intensiv behandling. Andre med alkoholproblemer, der har brug for rådgivning, støtte eller motivation. Udredning For at få adgang til de ambulante tilbud starter vi med en afklarende samtale, hvor vi afdækker den pågældendes situation og problemer. Samtalen udmunder i en nærmere vejledning omkring forbrug, livsstil og sociale forhold samt hvilke ambulante tilbud, der vil kunne understøtte og motivere til en god livsstrategi. Ambulante tilbud Vi har forskellige ambulante tilbud, som kan kombineres efter behov: 1 Superviseret antabus-udlevering - kontakt- og medicinrådgivning 2 Gruppebehandling 1x ugtl. Eller hver 14. dag 3 Individuelle samtaler 4 Par- og familiesamtaler m.v. 5 undervisning *) 6 Kropsbevidsthed og mentaltræning *) 7 motion og sociale aktiviteter *) 8 socialrådgivning DET ER SJOVT AT FÅ BLOMSTERNE TIL AT GRO *) deltagelse i fællesaktiviteter: ugeskema s Blå Kors Behandlingscenter Blå Kors Behandlingscenter 13

8 B L Å K O R S B E H A N D L I N G S C E N T E R Professionelt beredskab Blå Kors Behandlingscenter ledes af en klinisk psykolog og har et velkvalificeret fast beredskab bestående af læge/psykiater, sygeplejerske og professionelle alkoholbehandlere (terapeuter/socialrådgivere). Fysiske rammer Vi har grupperum, samtalerum, ambulatorium og café for ambulatoriet. Her er også et thekøkken for de indlagte brugere, hvor de bl.a. kan lave weekend mad. Vi har 18 lyse værelser til indlagte brugere, der har adgang til diverse fællesrum (dagligstue, spisestue og kondirum). Vi har også lejet os ind i Taastrup Idrætsanlægs gode faciliteter til cirkeltræning, tennis, badminton og svømning. Virkeligheden Behandlingen sker ikke i isolation. Vi bor i storbyen og er en del af dens liv. Derfor bruger vi de tilbud, der er i lokalområdet og arrangerer sociale aktiviteter. Frivillige Vi har konstant omkring 15 frivillige tidligere brugere. De udgør en vigtig funktion i husets liv. Ud over, at de varetager praktiske opgaver ud fra deres egne ressourcer, så udgør de et værdifuldt netværk til støtte for hinanden og er derfor også gode rollemodeller for brugerne af huset. VISO-Rådgivning til kommuner og sagsbehandlere Vi har kontrakt med VISO s faglige netværk om at yde specialrådgivning ang. støtte til familier med alkoholproblemer - samt støtte til gravide aloholmisbrugere. Miljø Blå Kors Behandlingscenter ligger i smukke omgivelser i det gamle Taastrup, hvor vi deler en dejlig have sammen men Blå Kors Pensionat. Vi ligger nær ved den naturskønne Veljeådal, som vi flittigt benytter. 14 Blå Kors Behandlingscenter Blå Kors Behandlingscenter 15

9 N Y L I V S S T R A T E G I Ambulatoriet er åbent mandag og torsdag fra kl. 16 til kl. 19 Redaktion: Helle Kjær/Svend Erichsen. Foto: Svend Erichsen. Grafisk tilrettelæggelse, layout, grafik og billedbehandling: Engelke Toklum-Kofod, Englegrafik.dk. Jernbane Allé 11 A, 2630 Taastrup Telefon: daglig kl. 09:00 16:00

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU FÅ HJÆLP? HVILKE BEHANDLINGSMULIGHEDER FINDES DER? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Nyt selvværd, øget selvrespekt og evnen til at tage ansvar

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen 1 Model for døgnbehandling af gravide kvinder med rusmiddelproblemer som grundlag for metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen Følgende modelbeskrivelse er primært baseret på materiale

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Døgnbehandling. En vej ud af misbrug. Muligheder og metoder

Døgnbehandling. En vej ud af misbrug. Muligheder og metoder Døgnbehandling Muligheder og metoder En vej ud af misbrug Det er overvældende og angstprovokerende at skulle forblive ædru og clean Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk KORT OM BLÅ KORS blaakors.dk Alle mennesker har lige høj værdi Behovet for hjælp er stort Vi hjælper mennesker i nød Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som har eksisteret i Danmark siden

Læs mere

Er alkohol et problem?

Er alkohol et problem? Er alkohol et problem? Du har ret til hjælp Få gratis og professionel hjælp gennem kommunen. Husk, et alkoholproblem er kun tabu indtil man gør noget ved det. Test dine alkoholvaner Test dine alkoholvaner

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET?

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? Få hjælp hos Lænke-ambulatorierne på Amager og Københavns Vestegn Lænke-ambulatorierne varetager blandt andet alkoholbehandlingen for mange af kommunerne på Amager og Københavns

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder er god nok? Er det nok, at 25 procent af alle narkomaner, der har været i stofmisbrugsbehandling, er stoffri et år efter? Jeg mener, der

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

når mor og far drikker (til dig som pårørende)

når mor og far drikker (til dig som pårørende) når mor og far drikker (til dig som pårørende) Vi ved, at alle forældre vil det bedste for deres børn og ønsker at tage ansvar for familien, men det er ikke altid muligt at leve op til det. På disse sider

Læs mere

Blå Kors Behandlingscenter. Kompetencer på behandling af dobbeltbelastede.

Blå Kors Behandlingscenter. Kompetencer på behandling af dobbeltbelastede. BILAG 4 Blå Kors Behandlingscenter. Kompetencer på behandling af dobbeltbelastede. Blå Kors Behandlingscenter har en mangeårig erfaring med målrettet at arbejde med den dobbeltfokuserede døgnbehandling.

Læs mere

INDHOLD, EVIDENS, MOTIVATION OG SUCCESKRITERIER

INDHOLD, EVIDENS, MOTIVATION OG SUCCESKRITERIER AMBUL ANT & INTENSIV ALKOHOLBEHANDLING INDHOLD, EVIDENS, MOTIVATION OG SUCCESKRITERIER BLÅ KORS BEHANDLINGSCENTER TAASTRUP Indhold FORORD Denne udgivelse indeholder information om Blå Kors Behandlingscenters

Læs mere

Et liv uden styrende rusmidler. Ung Revers. - et liv uden familiens rus

Et liv uden styrende rusmidler. Ung Revers. - et liv uden familiens rus Ung Revers - et liv uden familiens rus Hvem er Ung Revers Ung Revers er et behandlingstilbud under Fonden Novavi til børn og unge vokset op i familier med alkohol og stoffer Gratis tilbud til børn og unge

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere

når mor og far drikker (til dig som forælder)

når mor og far drikker (til dig som forælder) når mor og far drikker (til dig som forælder) Vi ved, at alle forældre vil det bedste for deres børn og ønsker at tage ansvar for familien, men det er ikke altid muligt at leve op til det. Har du eller

Læs mere

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium Psykiatrisk Center København Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium November 2017 Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA) Du er i forbindelse med din indlæggelse blevet henvist til

Læs mere

Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling

Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling Velkommen til Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Dagafsnittet modtager patienter med anoreksi og/eller bulimi. Behandlingen

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 Teglporten - Rusmiddelcenter Åben for alle Teglporten - Rusmiddelcenter er et gratis tilbud til borgere over 18 år, som søger behandling for at ændre på brugen af

Læs mere

YDELSESKATALOG B E H A N D L I N G S H J E M & A M B U L A T O R I U M T A A S T R U P

YDELSESKATALOG B E H A N D L I N G S H J E M & A M B U L A T O R I U M T A A S T R U P T I L L I D T I L F O R A N D R I N G YDELSESKATALOG 2 0 0 7 B L Å K O R S B E H A N D L I N G S H J E M & A M B U L A T O R I U M T A A S T R U P V I L J E T I L F O R A N D R I N G PROFIL 4 BEHANDLING

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Gruppe VBA forløb i Landsforeningen Lænken.

Gruppe VBA forløb i Landsforeningen Lænken. Gruppe VBA forløb i Landsforeningen Lænken. Fordrejning af grundfølelser Grundfølelse Relationelle følelsestilstande Sorg Vrede Frygt Glæde til vredesudbrud til tavshed til ligegyldighed/resignation til

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut.

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut. Aut. klinisk psykolog Helle Kjær Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord 10/30/06 Cand. psych. aut. Helle Kjær 1 Personlighed Selvfølelse Selvværd Selvtillid 10/30/06 Cand. psych. aut.

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Slagelse Alkoholenheden En vej til forandring. - At gå fra individperspektiv til familieperspektiv

Slagelse Alkoholenheden En vej til forandring. - At gå fra individperspektiv til familieperspektiv Slagelse Alkoholenheden En vej til forandring - At gå fra individperspektiv til familieperspektiv Tanker og erfaringer fra et team v/ Ulla Hjermind og Lisbet Kimer Illustrationer Pia Thaulov Side 1 Slagelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune

Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune 2011 2013 Asylgade 30 7700 Thisted tlf: 9917 1717 thistedkommune@thisted.dk www.thisted.dk Definition af misbrug og afhængighed Afhængighed er et fysisk

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Alkoholbehandling kan ydes i form af ambulant behandling, dag- og døgnbehandling.

Alkoholbehandling kan ydes i form af ambulant behandling, dag- og døgnbehandling. ALKOHOL Råd og vejledning Støtte til pårørende Anonym rådgivning Anonym Ambulant behandling Familierådgivning Selvhjælpsgrupper Dag- og døgnbehandling Telefonlinjer Akuthenvendelse 1 Alkoholbehandling

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Ambulatorium for Spiseforstyrrelser behandler voksne

Læs mere

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Akkrediteringstillæg for afdeling KL ved Statsfængslet Møgelkær... 2 Introduktion:... 2 Kriterium

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum ALKOHOLBEHANDLING OG FOREBYGGELSE Cirka 140.000 mennesker i Danmark er afhængige af alkohol*, og det har typisk

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Englegårdskolen. Skole med dagbehandling for særligt sensitive børn og unge med angst og traumer.

Englegårdskolen. Skole med dagbehandling for særligt sensitive børn og unge med angst og traumer. Englegårdskolen Skole med dagbehandling for særligt sensitive børn og unge med angst og traumer. Hersnap Bygade 14 5380 Dalby Tlf. 65 34 12 10 E-mail: info@englegaardskolen.dk Hjemmeside: www.englegaardskolen.dk

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

ORDEN I KAOS. Dialektisk adfærdsterapi (DAT)

ORDEN I KAOS. Dialektisk adfærdsterapi (DAT) 3 fl brochure orden i kaos juni 2014FINAL:Layout 1 24/06/14 09.55 Page 3 ORDEN I KAOS Dialektisk adfærdsterapi (DAT) DAT er en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmetode til kaotiske og selvdestruktive

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer Alkohols tilbud - til alle der er berørt af alkoholproblemer INDHOLDSFORTEGNELSE Alkohol i Holstebro Lemvig Struer....... 3 Tilbuddene er gratis................................. 3 Kontakt............................................3

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

kognitiv center Misbrug

kognitiv center Misbrug Misbrug Kognitiv adfærdsterapi er en behandlingsform, der er baseret på forskning. Misbrug kan være mange ting: Alt fra overforbrug af alkohol, dagligt forbrug af amfetamin, extacy, hash, heroin m.m. Men

Læs mere

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011 ALKOHOL TEMAMØDE Mandag d. 26. september 2011 CMU Bjørn Hogreffe, Centerleder Svenstrupgård Forsorgshjem Misbrugsafsnittet Behandling Brobyggerselskabet & Bo- og gadeteam ALKOHOL TEMAMØDE en lille præcisering

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Alkoholbehandling, rådgivning, netværk Hvorfor vælge Lænken? Ingen ventetid behandlingen starter med det samme Direkte adgang til professionelt og

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

LUFT LIGEMANDSARBEJDE UDEN FRYGT OG TABU

LUFT LIGEMANDSARBEJDE UDEN FRYGT OG TABU LUFT LIGEMANDSARBEJDE UDEN FRYGT OG TABU LUFT er et sted hvor vi tilbyder ligemandsarbejde. Definition på ligemandsarbejde: et samarbejde mellem personer som oplever at være i samme båd, det vil sige samme

Læs mere

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96 730 200 Rådgivningsafdelingen Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Valhalla Vuggestuen Tema og fokuspunkter

Pædagogiske læreplaner i Valhalla Vuggestuen Tema og fokuspunkter Vuggestuen At føle at egne personlige grænser respekteres At styrke sit selvværd. At udvikle /videreudvikle kompetencer At lære at bede om hjælp. At lege alene. Vi er anerkendende i vores relationer til

Læs mere

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING

BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING Mønsterbrud BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN 10-23 ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING Kontakt Ring/sms 31223241 / martin@knudsenoghartmann.dk

Læs mere

Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E-mail:

Læs mere

Distriktspsykiatrien Maribo

Distriktspsykiatrien Maribo Distriktspsykiatrien Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere