Årsrapport for Behandlingscentret. Østerskoven. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for Behandlingscentret. Østerskoven. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen"

Transkript

1 Årsrapport for Behandlingscentret Østerskoven 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

2 Årsrapport for Behandlingscentret Østerskoven Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter Formål med årsrapporten Fakta om Behandlingscentret Østerskoven Faglig og organisatorisk udvikling Den faglige udvikling Organisatorisk udvikling Ledelsesstruktur Kompetenceudvikling Fysiske rammer Kapacitet, aktivitet og belægningsprocent Udviklingen de seneste tre år Den aktuelle situation Forventninger til de næste tre år Økonomi Takstudvikling Budget og regnskab Optageområde Tilbuddets rolle i forhold til VISO, den nationale koordination m.v Yderligere bemærkninger Henvisninger til yderligere oplysninger om tilbuddet... 11

3 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter Behandlingscentret Østerskoven har i 2015/2016 valgt at have særlig fokus på at styrke den neuropædagogiske indsats i tilbuddets tværfaglige teams samt intensivere indsatsen på området for alternativ supplerende kommunikation (ASK). Formålet med begge tiltag er at styrke den samlede neurorehabilitering på tilbuddet. Der vil også i 2015 være en særlig opmærksomhed på tilbuddets økonomiske bæredygtighed. Hvis udviklingen med en øget efterspørgsel på pladser til unge med erhvervet hjerneskade fortsætter, vil der i første halvår af 2015 ikke være økonomiske konsekvenser af den faldende efterspørgsel på pladser til unge med medfødt hjerneskade. Ledelsen på Behandlingscentret Østerskoven ser det som en prioriteret opgave at være i endnu tættere dialog med de henvisende myndigheder i forhold til visitation til afdelingen for unge med medfødt hjerneskade. Den økonomiske tilpasning i 2014 understøtter det fortsatte arbejde med at sikre høj faglighed i et økonomisk bæredygtigt regi. 2. Formål med årsrapporten Behandlingscentret Østerskoven er i perioden juli 2014 juli 2016 udpeget som tilbud under det forstærkede samarbejde i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Tilbuddet er dermed forpligtet til at indgå i en systematisk og formaliseret dialog med kommunerne i Nordjylland om tilbuddets status, udvikling og bæredygtighed. Som tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde er der krav om en åben og gennemsigtig drift, der muliggør løbende indsigt i tilbuddet faglige og økonomiske bæredygtighed. Årsrapporten har til formål at imødekomme disse krav. Det bemærkes, at der i årsrapporten udelukkende er fokus på tilbuddets kerneopgave, der relaterer sig til det forstærkede samarbejde. Behandlingscentret Østerskoven tilbyder andre fleksible ydelser, som ikke er omtalt i nærværende rapport, idet de ikke er omfattet af det forstærkede samarbejde. 3. Fakta om Behandlingscentret Østerskoven Behandlingscentret Østerskoven er et døgnbaseret rehabiliteringstilbud målrettet mennesker med moderat, svær til meget svær medfødt hjerneskade samt mennesker med moderat, svær til meget svær erhvervet hjerneskade. Der er tale om unge og voksne mennesker med en medfødt hjerneskade der udover en motorisk funktionsnedsættelse oftest også medfører indlæringsvanskeligheder, epilepsi, talevanskeligheder og synsproblemer. Gruppen af unge og voksne med erhvervet hjerneskade kan foruden multiple og komplekse funktionsnedsættelser også have svære adfærdsproblemer, væsentligt nedsat sygdomserkendelse, komorbiditet og andre problematikker i tilknytning til den erhvervede hjerneskade eksempelvis misbrug, psykiatriske lidelser og/ eller sociale vanskeligheder. Side 3

4 Behandlingscentret Østerskoven optager også mennesker med meget svære medfødte hjerneskader, hvor formålet ikke er egentlig rehabilitering men i stedet udredning af kommunikative, kognitive og fysiske begrænsninger og ressourcer. Der er i alt 22 pladser på tilbuddet efter lov om social service 67 og 107: 16 pladser på afdelingen for borgere med medfødt hjerneskade og 6 pladser på afdelingen for borgere med erhvervet hjerneskade. Behandlingscentret Østerskoven henvender sig primært til den yngre målgruppe og har derfor et aktivt ungemiljø. 4. Faglig og organisatorisk udvikling De følgende afsnit giver et indblik i det forgangne års faglige og organisatoriske udvikling på tilbuddet samt fremadrettede tiltag og indsatser. Samlet set bidrager afsnittene til at give et billede af tilbuddets faglige bæredygtighed. 4.1 Den faglige udvikling Den overordnede ramme for indsatsen er ICF (International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand fra WHO). Ud fra de forskellige parametre på kropsfunktionsniveau og aktivitets- og deltagelsesniveau beskrives borgerens funktionsevne og funktionsevnenedsættelse. Der er fokus på de kognitive, fysiske og følelsesmæssige funktioner og hvordan disse påvirker den unges evnen til at håndtere dagligdagen, herunder f.eks. personlig hygiejne, huslige opgaver, færden på forskellig vis, tage vare på sig selv samt de sociale kompetencer i det offentlige rum. Rehabiliteringen tager udgangspunkt i den nyeste neuropædagogiske og neuropsykologiske forskning og der arbejdes ud fra de tre behandlingskoncepter Affolter, Bobath og Coombes (ABC-koncepterne 1 ). Det handler om at skabe en tilgang og en tilpasning af opgave og miljø, der giver de bedste kognitive og fysiske forudsætninger for genindlæring af tabte færdigheder og indlæring af nye kompetencer ved at udnytte hjernens plasticitet og evne til regenerering og nyindlæring på trods af medfødte eller erhvervede skader. I den tværfaglige praksis inddrages den viden, evidens og de anbefalinger, der til enhver tid er tilgængelig på neurorehabiliteringsområdet suppleret med de faglige erfaringer om bedste praksis, der er opbygget gennem mange år på steder og inden for området generelt. Der er over de senere år sket en markant ændring i målgruppe på begge områder. Den medfødte eller erhvervede hjerneskade er ofte forbundet med yderligere følger i form af komplicerede, sjældne og/eller 1 Affolter: Sanseindtryk fra det taktilkinestetiske system, der registrerer kroppens bevægelser og stilling samt berøring, er i konceptet de vigtigste sanser at bygge på, for at kunne opfatte verden og situationer omkring sig og dernæst at tænke og handle. Ved at anvende guidning hjælpes mennesket med erhvervet hjerneskade til at problemløse og udføre handlinger, som ligger lagret i kroppens ubevidste hukommelse. Eksempelvis bad og påklædning, at skære brød, spise og lave kaffe. Bobath: Efter en hjerneskade optræder der ofte ændret tonus, hvilket påvirker personens mulighed for funktion, bevægelse og balance. Konceptet arbejder med facilitering og stimulering af normale, hensigtsmæssige bevægelsesmønstre. Såvel Affolter- som Bobathkonceptet har som mål, at personen lærer og overtager aktiviteten eller bevægelsen. Coombs: Konceptet har udviklet metoder til undersøgelse og behandling af ansigt, mund og svælg, hvilket er en forudsætning for at kunne spise, drikke og kommunikere. Side 4

5 alvorlige funktionsevnenedsættelser, psykiske lidelser eller andre præmorbide faktorer. Behandlingscentret Østerskoven har de seneste år haft særligt fokus på at styrke og understøtte den tværfaglige og neuropædagogiske indsats på tilbuddet. Med henblik på at imødekomme de øgede krav om dokumentation i henhold til den regionale kvalitetsmodel på det sociale område samt det nye socialtilsyns kvalitetsmodel har Behandlingscentret Østerskoven arbejdet med at udvikle og kvalificere dokumentationspraksis. Der er i de kommende år fokus på dokumentationsarbejdet i forhold til de individuelle planer med SMORTe 2 mål og delmål m.v. Principperne bag SMORTe mål udgør et godt grundlag for at formulere mål, idet de giver nogle anvisninger på, hvilke kriterier et mål skal opfylde. 4.2 Organisatorisk udvikling Behandlingscentret Østerskoven har de næste par år særligt fokus kvalitetsudvikling. For at understøtte dette arbejde er der udarbejdet et sæt retningslinjer, der skal implementeres på tilbuddet. Formålet er blandt andet at sikre en optimal udnyttelse af kompetencerne gennem en fælles forståelse af kerneydelsen. Nøgleordene for det videre arbejde er blandt andet professionalisme som et grundvilkår. Behandlingscentret Østerskoven har i 2015/2016 fokus på at videreudvikle og kvalificere arbejdet med kommunikation. Tilbuddet har således ansøgt om at blive VISO leverandør indenfor Alternativ og Supplerende Kommunikation. ASK handler om alt det, der kan støtte mennesker i at kommunikere når talesproget ikke slår til. Den alternative supplerende kommunikation giver mulighed for at få et fælles sprog og en forståelse af den unges situation, herunder en beskrivelse af, hvordan medarbejderen på baggrund af foreliggende beskrivelser, udredninger og teori kan møde den unge - sammenholdt med modtagernes oplevelser af problemstillinger. Tilbuddet ønsker at styrke og understøtte det aktive ungemiljø. Der skal i 2015 og 2016 arbejdes målrettet med at øge de unges integrationen i lokalsamfundet med henblik på at øge samværet og de sociale aktiviteter med andre unge. Der vil eksempelvis være fokus på at etablere aktiviteter af idrætsmæssig og kulturel karakter. Behandlingscentret Østerskoven arbejder efter den danske kvalitetsmodel på det sociale område. Kvalitetsmodellen er tilbuddets redskab til systematisk at arbejde med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af praksis. Kvalitetsmodellen består overordnet af tre dele: Et standardprogram, som indeholder ni fælles nationale kvalitetsmål kaldet kvalitetsstandarder, der hver især sætter fokus på et centralt tema indenfor kvalitetsarbejde på tilbuddet De Sociale Indikatorprogrammer (SIP) som er værktøj til at sikre dokumentation og videnspredning på det sociale område Beboer- og pårørendeundersøgelser som gennemføres hvert tredje år 2 SMORTe mål betyder, at målet skal være S- specifikt, M - målbart, O - opnåeligt, R -relevant og T-tidsbestemt. Betegnelsen SMOR- Te mål er den danske oversættelse af den engelske betegnelse SMARTe mål, som er en kendt og meget anvendt tilgang til det at definere mål. Principperne anvendes f.eks. også i Voksenudredningsmetoden (VUM). Side 5

6 En vigtig del af arbejdet med kvalitetsmodellen er løbende at undersøge effekten af indsatsen med at sikre og udvikle kvaliteten i både ydelse og arbejdsvilkår på tilbuddet. I standardprogrammet er der udarbejdet et auditkoncept, som giver tilbuddet mulighed for at udforske om de arbejdsgangebeskrivelser, der er udarbejdet bliver anvendt og giver mening i praksis. Der afvikles kvalitetsovervågning en gang om året og en af metoderne er audit ligesom, der som en del af kvalitetsmodellen, udføres ekstern evaluering af tilbuddet. Arbejdet med den danske kvalitetsmodel på det sociale område, har omfattet implementering af standarder indenfor temaområderne: Kommunikation, brugerinddragelse, individuelle planer, magt, medicin, utilsigtede hændelser, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø samt ledelse. I det kommende år implementeres yderligere tre standarder. Det drejer sig om standarderne: Fysisk og psykisk sundhed, Forebyggelse af overgreb samt Faglige tilgange, metoder og resultater. 4.3 Ledelsesstruktur Behandlingscentret Østerskovens ledelse består af en forstander og tre afdelingsledere. Forstanderen har det overordnede ledelsesmæssige ansvar for drift, administration og personale. Forstanderen refererer til sektorchefen i Specialsektoren i Region Nordjylland. Afdelingslederen har ansvar for den daglige personaleledelse og i samarbejde med forstander ansvar for den faglige udvikling af tilbuddet. 4.4 Kompetenceudvikling Behandlingscentret Østerskoven tilbyder multidisciplinær og tværfaglig, intensiv døgnbaseret neurorehabilitering (udredning, behandling, genoptræning). Indsatsen er evidensbaseret og tilrettelægges og gennemføres på grundlag af viden om hvilke metoder, der har den største effekt i forhold til den konkrete problemstilling hos den enkelte unge med en hjerneskade. Der arbejdes med udgangspunkt i den nyeste neuropædagogiske og neuropsykologiske forskning, og der tages udgangspunkt i den aktuelle brugers specifikke hjerneskade og personlighed. Det multidiciplinære og tværfaglige miljø er med til at understøtte udviklingen i det faglige miljø og fastholde specialiseringen i indsatsen. Medarbejdergruppen består af pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, musikterapeut, kommunikationsvejleder samt social- og sundhedsassistenter. Herudover er der fast tilknyttet speciallæge i neurologi, neuropsykolog, talepædagog, speciallærer og It-konsulent. Samtlige medarbejdere der arbejder med rehabilitering har en neuropædagogisk efteruddannelse. På afdelingen for unge med medfødt hjerneskade er der blandt andet fokus på udvikling af personlige kompetencer som identitetsdannelse og selvværd, selvindsigt, frigørelse fra forældre, at gå fra pubertet til voksenlivet, kærlighed og seksualitet og følelsesmæssig mestring. Indsatsen er også centreret omkring udvikling af sociale kompetencer og kommunikation samt det at arbejde med udfordringerne i livet som voksen handicappet. Det er herudover mulighed for at afprøve livet i egen bolig i tilbuddets træningslejlighed så omfang og type af fremtidig støtte kan afdækkes samtidig med, at der trænes i forhold til en eventuel BPAordning (Borgerstyret Personlig Assistance), herunder rollen som arbejdsgiver og arbejdsleder. På afdelingen for unge med erhvervet hjerneskade lægges der i særdeleshed vægt på rehabiliteringen og det at skulle genlære tabte færdigheder, at overvinde, kompensere for eller leve med de begrænsninger, hjerneskaden har medført. Der er fokus på samarbejde og erfaringsdannelse som led i den unges bestræbelser på at opnå størst mulig livskvalitet og fokus på udvikling af personlige kompetencer som identitetsdannelse og selvværd, selvindsigt og følelsesmæssig mestring. Indsatsen er centreret om udvikling af socia- Side 6

7 le kompetencer, konflikthåndtering og kommunikation. Der arbejdes med eksistentielle temaer som f.eks. sorg og krise, liv og død, at kunne se meningen med det liv, som ligger foran en og dannelse af en ny rolle i tilværelsen. Rehabiliteringen indebærer træning og læring i dagligdagens aktiviteter herunder arbejds- og fritidsdelen. Træningen omfatter fysiske, kognitive, personlighedsmæssige og sociale aspekter. Behandlingscentret Østerskoven har særlige kompetencer i forhold til Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK). Disse kompetencer udvikles fortløbende i et tværfagligt samarbejde mellem kommunikationsvejleder, musikterapeut og den tilknyttede neuropsykolog. De fagligt specialiserede medarbejdere har udviklet et koncept for udredning af kommunikative, kognitive og følelsesmæssige forudsætninger for at indgå i udviklende samspil med andre mennesker. Et vigtigt redskab hertil har været videoanalyse inspireret af VIKOMs 3 videoanalyseprincipper. I tilknytning hertil er der igangsat en faglig udvikling om åbne kommunikationsværksteder (PODD 4 ) med pårørende og kontaktpersoner. Flere af medarbejderne varetager en række eksterne opgaver, der forudsætter den fagligt specialiserede viden på områderne, herunder nyeste evidensbaserede viden, metoder og faglige tilgange. Opgaverne er indtægtsdækket virksomhed og omfatter f.eks.: Den pædagogiske diplomuddannelse, UCN Musikterapiuddannelsen, AAU Diplomuddannelsen i alternativ supplerende kommunikation, UCN Konsulent- og rådgivningsopgaver Censoropgaver Med baggrund i den øgede kompleksitet i målgruppen og det strategiske fokus på kommunikation (ASK) vil der i 2015/2016 blive lagt yderligere vægt på en efteruddannelsesmæssig indsats med henblik på et internt neuropædagogisk løft i forhold til tilgang, viden og forståelse i forhold til udførelsen af kerneydelsen. Hertil kommer efteruddannelse af en række medarbejdere indenfor ASK. Behandlingscentret Østerskoven er i et samarbejde med IdéKlinikken i Region Nordjylland i gang med at afslutte en indledende undersøgelse, der blandt andet har til formål at afdække det gode patientforløb og kriterierne for hensigtsmæssige sektorovergange. Der er ultimo 2014 gennemført interviews med en række borgere, pårørende og kommunale myndigheder for at opsamle erfaringer og få et overblik over, hvad der har virket godt i overgangen til/fra tilbuddet og hvad der kan forbedres. Det forventes, at der efterfølgende skal etableres et nyt og længerevarende projekt, når det nuværende arbejde er afsluttet. 3 Videoanalyse efter VIKOM-principper er et didaktisk redskab til brug i det specialiserede sociale og specialpædagogiske arbejde med mennesker med multiple funktionsnedsættelser uden et talesprog. Målet er at etablere aktiv deltagelse og et meningsfuldt samspil mellem personen og omgivelserne. 4 PODD er en forkortelse for Pragmatisk Organiserede Dynamiske Displays (sider/tavler) Det betyder, at et kommunikationsredskab i form af en kommunikationsbog er opbygget af tavler med symboler, ud fra den praktiske brug af sproget og organiseret på en dynamisk og systematisk måde, så man ledes til sandsynligt ordforråd, der kan bruges til kommunikation i den aktuelle situation. Side 7

8 I samarbejde med Hjerneskadeforeningens lokalafdeling er Behandlingscentret Østerskoven vært for og indgår i relevante foredrag, temaaftener og SNUS 5 netværksaftener. SNUS et socialt netværksprojekt for unge med erhvervet hjerneskade, hvor formålet er at hjælpe de unge til at genopbygge og bevare et socialt netværk. Aktiviteterne ledes af en medarbejder fra Behandlingscenter Østerskoven og planlægges i samarbejde med de unge. Unge frivillige indgår som hjælpere. Terapeuterne på afdelingen for unge med medfødt hjerneskade deltager fortløbende i CPOP 6 med henblik på at øge den faglige viden. 4.5 Fysiske rammer Behandlingscentret Østerskoven er et handicapvenligt etplanshus med tidssvarende og velegnede fysiske rammer, der understøtter den faglige indsats omkring den unge. Bygningerne er blevet renoveret i 2013 og består af store enkeltværelser og badeværelser. Der er gode faciliteter både ude og inde. Udendørsarealerne anvendes i den daglige træning. Der er træningskøkken, fysioterapi og træningssal og flere mindre rum til individuel træning. Der er en træningslejlighed med eget køkken, hvor en ung i den afsluttende fase af et rehabiliteringsophold kan afprøve at bo så det svarer til ophold egen bolig efter udvisitering. I 2015 renoveres et fælleskøkkenet i med henblik på at øge tilgængeligheden og sikre optimale rammer for indsatsen på tilbuddet. 5. Kapacitet, aktivitet og belægningsprocent For at give et indblik i tilbuddets økonomiske bæredygtighed redegøres der i de følgende afsnit for udviklingen i kapaciteten og anvendelsen af tilbuddet. Tilsvarende redegøres der for den budgetterede og faktiske belægningsprocent. Endelig inddrages eventuelle ventelister i den samlede vurdering. 5.1 Udviklingen de seneste tre år I nedenstående afsnit redegøres der for udviklingen på henholdsvis afdelingen for unge med erhvervet hjerneskade og afdelingen for unge med medfødt hjerneskade. Erhvervet hjerneskade (forventet) Kapacitet 6,0 6,0 6,0 Realiseret aktivitet 4,2 6,8 8,0 Budgetteret belægning (%) 93,5 91,1 90,0 Realiseret belægning (%) 69,7 114,1 133,3 5 Socialt Netværksprojekt for Unge Senhjerneskadede. 6 CPOP er et undersøgelsesprogram, som følger den motoriske udvikling hos børn med CP frem til 15 års alderen. CPOP indebærer, at barnets led, muskler og motorik undersøges systematisk gennem opvæksten af fysioterapeut, ergoterapeut, børneneurolog og børneortopæd. Undersøgelserne foretages med faste intervaller og resultaterne samles i en klinisk database. Derved kan man følge det enkelte barns udvikling og gribe ind, hvis der sker fejludvikling. Samtidig kan databasen bruges til forskning og kvalitetskontrol. Side 8

9 Behandlingscentret Østerskoven oplevede i 2012 en nedgang i antallet af indskrivninger på afdelingen for unge med erhvervet hjerneskade. Dette ændrede sig igen i 2013 og der har efterfølgende været en stabil og høj efterspørgsel på pladser på afdelingen. Medfødt hjerneskade (forventet) Kapacitet 16,0 16,0 16,0 Realiseret aktivitet 17,0 13,3 12,5 Budgetteret belægning (%) 100,0 98,0 98,0 Realiseret belægning (%) 106,1 82,9 84,5 Afdelingen for unge med medfødt hjerneskade havde i 2012 en hensigtsmæssig efterspørgsel, mens der i de efterfølgende år har været et fald i efterspørgslen. Det har derfor været nødvendigt at gennemføre en række omlægninger for at skabe balance mellem indtægter og udgifter. Det er dog forventningen, at aktiviteten ved afdelingen svarer til det budgetterede pr. primo Den aktuelle situation Det er en hensigtsmæssig belægning på afdelingen for unge med erhvervet hjerneskade indtil medio Der udskrives på dette tidspunkt en række unge, og det er usikkert om der indskrives et tilsvarende antal. Det samme gør sig gældende på afdelingen for unge med medfødt hjerneskade. I begyndelsen af 2015 udskrives et større antal unge, hvilket kan udfordringer på afdelingen, hvis disse ikke modsvares af et tilsvarende antal indskrivninger. 5.3 Forventninger til de næste tre år Behandlingscentret Østerskoven har tidligere år oplevet store udsving i efterspørgslen på pladser. Indtil videre er nedgang i efterspørgslen på en afdelinge blevet modsvaret - helt eller delvist - af tilsvarende højere efterspørgsel på den anden afdeling. Det er forventningen, at der fortsat vil være en hensigtsmæssig efterspørgsel på pladser tilbuddet er dog fortsat sårbart, da der har været en del udsving i antallet af henvisninger de seneste par år. 6. Økonomi Som en del af den samlede vurdering af tilbuddets økonomiske bæredygtighed redegøres der i de følgende afsnit for udviklingen i taksterne, herunder takstreguleringer som følge af over-/underskud, budgetændringer, ændringer i pladsantal, fysiske rammer m.v. 6.1 Takstudvikling Behandlingscentret Østerskoven har i 2012 været omfattet af en varig besparelse på 2 % samt en midlertidig besparelse på yderligere 3,0 mio. kr. Tilbuddet har herudover gennemført en større renovering frem til medio 2013, hvorfor taksterne steg i 2. halvår på grund af en stigning i huslejeudgifterne. Takststigningen var aftalt i rammeaftaleregi. Erhvervet hjerneskade Takst (kr.) 4.306/ / Side 9

10 Besparelsen i 2012 blev udmøntet fra 2. halvår. Der er derfor angivet to takster. Takstudviklingen kan herefter tilskrives huslejestigningen i 2013 samt pris- og lønfremskrivning, som blev indarbejdet medio Medfødt hjerneskade Takst (kr.) 3.696/ / De samme argumenter for takstudviklingen gør sig gældende for denne ydelse som for ydelsen ovenfor. 6.2 Budget og regnskab Da regnskabet for 2014 ikke er endeligt på dette tidspunkt udarbejdes der overslag på udgifter og omkostninger, som endnu ikke er afsluttede. År (forventet) Budget Bruttoomkostningsbudget Regnskab Takstindtægter Direkte udgifter Administration Central ledelse og administration Ejendoms- og kapitalomkostninger Tilsyn og udvikling I alt Behandlingscentret Østerskoven har i 2012 og 2013 været igennem en omstillingsproces med henblik på at sikre et driftsresultat i balance. Denne proces blev afsluttet medio Undervejs i tilpasningsprocessen har tilbuddet samtidig skulle betale en forhøjet husleje på grund af en større renovering på tilbuddet. Renoveringen var aftalt finansieret ved en takststigning i 2013, men et fald i efterspørgslen betød færre indtægter og dermed manglende afdækning af huslejestigningen. Disse faktorer har medført et negativt driftsresultat i Der forventes et positivt driftsresultat for 2014, idet de nødvendige tilpasninger er slået igennem samtidig med, at der har været en hensigtsmæssig efterspørgsel på pladser på tilbuddet. 7. Optageområde Følgende kommuner har anvendt Behandlingscentret Østerskoven i 2014: Afdelingen for erhvervet hjerneskade: Halsnæs Kommune Hjørring Kommune Holstebro Kommune Kolding Kommune Rebild Kommune Syddjurs Kommune Vesthimmerlands Kommune Viborg Kommune Side 10

11 Aalborg Kommune Aarhus Kommune Afdelingen for medfødt hjerneskade: Frederiksberg Kommune Frederikshavn Kommune Greve Kommune Grønlands Repræsentation i København Hjørring Kommune Holbæk Kommune Holstebro Kommune Hvidovre Kommune Mariagerfjord Kommune Randers Kommune Rebild Kommune Silkeborg Kommune Skive Kommune Viborg Kommune Aalborg Kommune Aarhus Kommune 8. Tilbuddets rolle i forhold til VISO, den nationale koordination m.v. VISO leverandør Behandlingscentret Østerskoven har i december 2014 ansøgt om at blive VISO leverandør i forhold til alternativ supplerende kommunikation (ASK). Central udmelding Socialstyrelsen har udarbejdet en central udmelding for målgruppen af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Behandlingscentret Østerskoven imødekommer de opstillede kriterier for et højt specialiseret tilbud. 9. Yderligere bemærkninger Ingen bemærkninger. 10. Henvisninger til yderligere oplysninger om tilbuddet For yderligere henvises til Behandlingscentret Østerskovens hjemmeside: Vedlagt link til Region Nordjyllands arbejde med Dansk kvalitetsmodel på det sociale område: Side 11

Årsrapport for Behandlingscentret Østerskoven. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Behandlingscentret Østerskoven. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Behandlingscentret Østerskoven 1. januar 2016 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Å rsrapport for Behandlingscentret Østerskoven Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

I N D S T I L L I N G S S K E M A

I N D S T I L L I N G S S K E M A I N D S T I L L I N G S S K E M A ANGIV NAVN PÅ DEN DRIFTSHERRE, DER INDSTILLER TILBUDDET (I BOKSEN NEDENFOR): Region Nordjylland. Navn på tilbud: Evt. navn på afdeling/ydelse: Behandlingscentret Østerskoven.

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet 1. januar 2015 Kridtsløjfen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet Kridtsløjfen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Årsrapport for Specialbørnehaven Birken

Årsrapport for Specialbørnehaven Birken Årsrapport for Specialbørnehaven Birken 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Specialbørnehaven Birken Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Døgnbaseret rehabiliteringstilbud 107 og 67. Behandlingscentret Østerskoven

Døgnbaseret rehabiliteringstilbud 107 og 67. Behandlingscentret Østerskoven Døgnbaseret rehabiliteringstilbud 107 og 67 Behandlingscentret Østerskoven 3 Behandlingscentret ØSTERSKOVEN Behandlingscentret Østerskoven er et døgnbaseret rehabiliteringstilbud for unge og voksne med

Læs mere

Årsrapport for Enterne

Årsrapport for Enterne Årsrapport for Enterne 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet Enterne Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter... 3 2. Formål med

Læs mere

Årsrapport for Taleinstituttet, Børneafdelingen

Årsrapport for Taleinstituttet, Børneafdelingen Årsrapport for Taleinstituttet, Børneafdelingen 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Taleinstituttet - Børneafdelingen Indhold 1. Opsamling og særlige

Læs mere

Rehabiliteringstilbud 107. Rehabiliteringscenter Strandgården

Rehabiliteringstilbud 107. Rehabiliteringscenter Strandgården Rehabiliteringstilbud 107 Rehabiliteringscenter Strandgården 3 MÅlgruppe Vi hjælper dig videre i livet, når skaden er sket! Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer, der

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Middelfart, mandag den 30. november Kvalitetsmodellen på det sociale område

Middelfart, mandag den 30. november Kvalitetsmodellen på det sociale område Middelfart, mandag den 30. november 2009 Kvalitetsmodellen på det sociale område Kvalitetsmodellen Formål: - Kvalitetsudvikling - Faglig udvikling og læring - Systematisk dokumentation synlighed og gennemsigtighed

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN. Tilbud til unge med erhvervet hjerneskade

BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN. Tilbud til unge med erhvervet hjerneskade BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN Tilbud til unge med erhvervet hjerneskade TILBUD TIL UNGE MED ERHVERVET HJERNESKADE ET TILBUD TIL UNGE Et tilbud til unge 3 Personalesammensætning 5 Døgnophold 6 Ambulant

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

Årsrapport for Hjerneskadecenter Nordjylland

Årsrapport for Hjerneskadecenter Nordjylland Årsrapport for Hjerneskadecenter Nordjylland 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Hjerneskadecenter Nordjylland Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer, der

Læs mere

Status på hjerneskaderehabilitering i den midtjyske region. V. Leif Gjørtz Christensen, KKR Midtjylland 6. november 2012

Status på hjerneskaderehabilitering i den midtjyske region. V. Leif Gjørtz Christensen, KKR Midtjylland 6. november 2012 Status på hjerneskaderehabilitering i den midtjyske region V. Leif Gjørtz Christensen, KKR Midtjylland 6. november 2012 Baggrund Med strukturreformen blev myndigheds- og finansieringsansvar for de specialiserede

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Socialpsykiatri Voksne

Udviklingsplan. for. Specialområde Socialpsykiatri Voksne Udviklingsplan for Specialområde Socialpsykiatri Voksne 2018 1 Fakta om Specialområde Socialpsykiatri Voksne Specialområde Socialpsykiatri Voksne blev etableret d. 1. januar 2013 i forbindelse med en organisatorisk

Læs mere

Årsrapport for Institut for Syn og Hørelse

Årsrapport for Institut for Syn og Hørelse Årsrapport for Institut for Syn og Hørelse 1. januar 2016 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Å rsrapport for Institut for Syn og Hørelse Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 1 Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 Tilbud om assistance fra Hjerneskadeteamet (hjerneskadekoordinatorer) i Aarhus Kommune:

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater 1.juli 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Velkommen til. Center for Senhjerneskade

Velkommen til. Center for Senhjerneskade Velkommen til Center for Senhjerneskade Præsentation af Center for Senhjerneskade Center for Senhjerneskade tilbyder bo- og dagtilbud til mennesker med hjerneskader. Målgruppen er voksne mennesker over

Læs mere

Målgruppebeskrivelse NyBo Døgn

Målgruppebeskrivelse NyBo Døgn Haderslev Kommune September 2015 Målgruppebeskrivelse NyBo Døgn Målgruppen er borgere i alderen 18-65 år, som har erhvervet en hjerneskade som følge af: Blødning eller blodprop i hjernen Hovedtraume Betændelse

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard 18. december 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard Kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på

Læs mere

De nye forløbsprogrammer for rehabilitering af voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade

De nye forløbsprogrammer for rehabilitering af voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade I De nye forløbsprogrammer for rehabilitering af voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade - Sådan vil vi gribe udfordringerne og opgaven an V. Vicechefsygeplejerske Jytte Aaen, Region Nordjylland

Læs mere

Afrapportering KKR Syddanmark

Afrapportering KKR Syddanmark Afrapportering KKR Syddanmark Den centrale udmelding om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen Indholdsfortegnelse Den central udmelding om voksne med kompleks

Læs mere

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet Den nationale koordinationsstruktur 6. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse... 3 Specialiseringsbegrebet i National Koordination...

Læs mere

Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade:

Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade: Fleksible ydelser på området for mennesker med erhvervet hjerneskade i Region Nordjylland Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade:

Læs mere

ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt

ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt Henrik Okbøl Cand. psych.aut. Specialist i børneneuropsykologi WWW.ICF-PROJEKTET.DK Om Geelsgårdskolen Geelsgårdskolen er Region Hovedstadens landsdelsdækkende

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Bo og dagrehabilitering. STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Bo og dagrehabilitering. STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Hjernecenter syd Bo og dagrehabilitering. STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Et specialiseret tilbud i Aabenraa Kommune. Et team for borgere med erhvervet hjerneskade Et team for yngre borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne)

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for individuelle planer og status til den kommunale myndighed Dansk kvalitetsmodel på det sociale

Læs mere

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF/ICF-CY Netværksdag 9. Marts 2011 Dias 1 ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

Afrapportering KKR Nordjylland

Afrapportering KKR Nordjylland Afrapportering KKR Nordjylland Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen 1 INDLEDNING Socialstyrelsen udsendte i et brev til alle kommuner

Læs mere

Møde kontaktforum Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter

Møde kontaktforum Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Møde kontaktforum 20-9-2012 Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Præsentation af centret Et 108 botilbud med 27 pladser Givet tilsagn om ved pladsledighed, at være villig til at modtage borgere

Læs mere

Årsrapport for Institut for Syn og Hørelse

Årsrapport for Institut for Syn og Hørelse Årsrapport for Institut for Syn og Hørelse 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Institut for Syn og Hørelse Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3.

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. DECEMBER 2013 OPLÆGGETS OVERSKRIFTER Baggrund og formål med evalueringen Evalueringens

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Side 1 af 8 Tilbudsgiver skal besvare og vedlægge tilbuddet nedenstående vedrørende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET 2017 Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden INDLEDNING I h o v e d s t a d s r e g i o n e

Læs mere

Center for Neurorehabilitering Næstved

Center for Neurorehabilitering Næstved Center for Neurorehabilitering Næstved CNN Fotograf: Henrik Johansen Rehabilitering efter hjerneskade Center for Neurorehabilitering (CNN) er et tilbud om specialiseret neuro-rehabilitering til patienter

Læs mere

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2014 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Nærværende rammesætning udgør det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats-

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Lilian Bertelsen Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

Læs mere

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Indberetningsskema Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G E R FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Målbillede på socialområdet

Målbillede på socialområdet Psykiatri og Social Administrationen Målbillede på socialområdet Socialplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Dato 24-11-2016 3. Målbillede

Læs mere

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Indberetningsskema Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G ER FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift Udvidelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Emne: Genoptræningen Forslag nr. 1.000 kr. 2017-priser 2018 2019 2020 2021 Nuværende budget 13.426

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud:

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Område Ydelsens lovgrundlag Målgruppe

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune

Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan

Læs mere

Temadag om Apopleksi d.25.marts 2010. Temadag om Apopleksi 25.marts 2010

Temadag om Apopleksi d.25.marts 2010. Temadag om Apopleksi 25.marts 2010 Temadag om Apopleksi d.25.marts Region Sjællands planer og visioner vedrørende voksenhjerneskadede Baggrund Den administrative styre gruppe RFUF 3 Voksenhjerneskadegruppen Formål og opgavesæt Formål: At

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv

Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv Forsknings- og udviklingskonsulent Cand.scient.pol., Ph.d. Side 1 Program Introduktion: Professionshøjskolen

Læs mere

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rehabilitering og hjerneskade Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Skjern Kulturcenter 10.04.2013 Præsentation for

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Kildebo Center for Neurorehabilitering.

Kildebo Center for Neurorehabilitering. Kildebo Center for Neurorehabilitering. Kildebos to produkter Konkret rehabilitering og genoptræning af den enkelte borger. En tværfaglig status, som kan medvirke til, at borgeren fremadrettet får den

Læs mere

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne og den budgetansvarlige

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE FOR ÆLDRE, BØRN, BØRNEFAMILIER OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE FOR ÆLDRE, BØRN, BØRNEFAMILIER OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE FOR ÆLDRE, BØRN, BØRNEFAMILIER OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV Vores vej // Politik for brugerinddragelse // Side 1 EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT NOTAT Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Nedenstående er en opfølgning på den omstillingsstrategi for Bo- og beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj, som Sundhedsudvalget

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK)

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Socialområdet i Randers Kommune har gennem flere år arbejdet systematisk med faglig kvalitetsudvikling, dokumentation og

Læs mere

Erhvervet hjerneskadeområdet CVO. Årsrapport 2015

Erhvervet hjerneskadeområdet CVO. Årsrapport 2015 Erhvervet hjerneskadeområdet CVO Årsrapport 2015 Indhold Indledning... 3 Synlighed og styrkelse af indsatsen på erhvervet hjerneskadeområdet... 3 Statistik... 7 Indsatsområder i 2016... 8 Center for Velfærd

Læs mere