Årsrapport for Behandlingscentret. Østerskoven. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for Behandlingscentret. Østerskoven. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen"

Transkript

1 Årsrapport for Behandlingscentret Østerskoven 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

2 Årsrapport for Behandlingscentret Østerskoven Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter Formål med årsrapporten Fakta om Behandlingscentret Østerskoven Faglig og organisatorisk udvikling Den faglige udvikling Organisatorisk udvikling Ledelsesstruktur Kompetenceudvikling Fysiske rammer Kapacitet, aktivitet og belægningsprocent Udviklingen de seneste tre år Den aktuelle situation Forventninger til de næste tre år Økonomi Takstudvikling Budget og regnskab Optageområde Tilbuddets rolle i forhold til VISO, den nationale koordination m.v Yderligere bemærkninger Henvisninger til yderligere oplysninger om tilbuddet... 11

3 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter Behandlingscentret Østerskoven har i 2015/2016 valgt at have særlig fokus på at styrke den neuropædagogiske indsats i tilbuddets tværfaglige teams samt intensivere indsatsen på området for alternativ supplerende kommunikation (ASK). Formålet med begge tiltag er at styrke den samlede neurorehabilitering på tilbuddet. Der vil også i 2015 være en særlig opmærksomhed på tilbuddets økonomiske bæredygtighed. Hvis udviklingen med en øget efterspørgsel på pladser til unge med erhvervet hjerneskade fortsætter, vil der i første halvår af 2015 ikke være økonomiske konsekvenser af den faldende efterspørgsel på pladser til unge med medfødt hjerneskade. Ledelsen på Behandlingscentret Østerskoven ser det som en prioriteret opgave at være i endnu tættere dialog med de henvisende myndigheder i forhold til visitation til afdelingen for unge med medfødt hjerneskade. Den økonomiske tilpasning i 2014 understøtter det fortsatte arbejde med at sikre høj faglighed i et økonomisk bæredygtigt regi. 2. Formål med årsrapporten Behandlingscentret Østerskoven er i perioden juli 2014 juli 2016 udpeget som tilbud under det forstærkede samarbejde i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Tilbuddet er dermed forpligtet til at indgå i en systematisk og formaliseret dialog med kommunerne i Nordjylland om tilbuddets status, udvikling og bæredygtighed. Som tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde er der krav om en åben og gennemsigtig drift, der muliggør løbende indsigt i tilbuddet faglige og økonomiske bæredygtighed. Årsrapporten har til formål at imødekomme disse krav. Det bemærkes, at der i årsrapporten udelukkende er fokus på tilbuddets kerneopgave, der relaterer sig til det forstærkede samarbejde. Behandlingscentret Østerskoven tilbyder andre fleksible ydelser, som ikke er omtalt i nærværende rapport, idet de ikke er omfattet af det forstærkede samarbejde. 3. Fakta om Behandlingscentret Østerskoven Behandlingscentret Østerskoven er et døgnbaseret rehabiliteringstilbud målrettet mennesker med moderat, svær til meget svær medfødt hjerneskade samt mennesker med moderat, svær til meget svær erhvervet hjerneskade. Der er tale om unge og voksne mennesker med en medfødt hjerneskade der udover en motorisk funktionsnedsættelse oftest også medfører indlæringsvanskeligheder, epilepsi, talevanskeligheder og synsproblemer. Gruppen af unge og voksne med erhvervet hjerneskade kan foruden multiple og komplekse funktionsnedsættelser også have svære adfærdsproblemer, væsentligt nedsat sygdomserkendelse, komorbiditet og andre problematikker i tilknytning til den erhvervede hjerneskade eksempelvis misbrug, psykiatriske lidelser og/ eller sociale vanskeligheder. Side 3

4 Behandlingscentret Østerskoven optager også mennesker med meget svære medfødte hjerneskader, hvor formålet ikke er egentlig rehabilitering men i stedet udredning af kommunikative, kognitive og fysiske begrænsninger og ressourcer. Der er i alt 22 pladser på tilbuddet efter lov om social service 67 og 107: 16 pladser på afdelingen for borgere med medfødt hjerneskade og 6 pladser på afdelingen for borgere med erhvervet hjerneskade. Behandlingscentret Østerskoven henvender sig primært til den yngre målgruppe og har derfor et aktivt ungemiljø. 4. Faglig og organisatorisk udvikling De følgende afsnit giver et indblik i det forgangne års faglige og organisatoriske udvikling på tilbuddet samt fremadrettede tiltag og indsatser. Samlet set bidrager afsnittene til at give et billede af tilbuddets faglige bæredygtighed. 4.1 Den faglige udvikling Den overordnede ramme for indsatsen er ICF (International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand fra WHO). Ud fra de forskellige parametre på kropsfunktionsniveau og aktivitets- og deltagelsesniveau beskrives borgerens funktionsevne og funktionsevnenedsættelse. Der er fokus på de kognitive, fysiske og følelsesmæssige funktioner og hvordan disse påvirker den unges evnen til at håndtere dagligdagen, herunder f.eks. personlig hygiejne, huslige opgaver, færden på forskellig vis, tage vare på sig selv samt de sociale kompetencer i det offentlige rum. Rehabiliteringen tager udgangspunkt i den nyeste neuropædagogiske og neuropsykologiske forskning og der arbejdes ud fra de tre behandlingskoncepter Affolter, Bobath og Coombes (ABC-koncepterne 1 ). Det handler om at skabe en tilgang og en tilpasning af opgave og miljø, der giver de bedste kognitive og fysiske forudsætninger for genindlæring af tabte færdigheder og indlæring af nye kompetencer ved at udnytte hjernens plasticitet og evne til regenerering og nyindlæring på trods af medfødte eller erhvervede skader. I den tværfaglige praksis inddrages den viden, evidens og de anbefalinger, der til enhver tid er tilgængelig på neurorehabiliteringsområdet suppleret med de faglige erfaringer om bedste praksis, der er opbygget gennem mange år på steder og inden for området generelt. Der er over de senere år sket en markant ændring i målgruppe på begge områder. Den medfødte eller erhvervede hjerneskade er ofte forbundet med yderligere følger i form af komplicerede, sjældne og/eller 1 Affolter: Sanseindtryk fra det taktilkinestetiske system, der registrerer kroppens bevægelser og stilling samt berøring, er i konceptet de vigtigste sanser at bygge på, for at kunne opfatte verden og situationer omkring sig og dernæst at tænke og handle. Ved at anvende guidning hjælpes mennesket med erhvervet hjerneskade til at problemløse og udføre handlinger, som ligger lagret i kroppens ubevidste hukommelse. Eksempelvis bad og påklædning, at skære brød, spise og lave kaffe. Bobath: Efter en hjerneskade optræder der ofte ændret tonus, hvilket påvirker personens mulighed for funktion, bevægelse og balance. Konceptet arbejder med facilitering og stimulering af normale, hensigtsmæssige bevægelsesmønstre. Såvel Affolter- som Bobathkonceptet har som mål, at personen lærer og overtager aktiviteten eller bevægelsen. Coombs: Konceptet har udviklet metoder til undersøgelse og behandling af ansigt, mund og svælg, hvilket er en forudsætning for at kunne spise, drikke og kommunikere. Side 4

5 alvorlige funktionsevnenedsættelser, psykiske lidelser eller andre præmorbide faktorer. Behandlingscentret Østerskoven har de seneste år haft særligt fokus på at styrke og understøtte den tværfaglige og neuropædagogiske indsats på tilbuddet. Med henblik på at imødekomme de øgede krav om dokumentation i henhold til den regionale kvalitetsmodel på det sociale område samt det nye socialtilsyns kvalitetsmodel har Behandlingscentret Østerskoven arbejdet med at udvikle og kvalificere dokumentationspraksis. Der er i de kommende år fokus på dokumentationsarbejdet i forhold til de individuelle planer med SMORTe 2 mål og delmål m.v. Principperne bag SMORTe mål udgør et godt grundlag for at formulere mål, idet de giver nogle anvisninger på, hvilke kriterier et mål skal opfylde. 4.2 Organisatorisk udvikling Behandlingscentret Østerskoven har de næste par år særligt fokus kvalitetsudvikling. For at understøtte dette arbejde er der udarbejdet et sæt retningslinjer, der skal implementeres på tilbuddet. Formålet er blandt andet at sikre en optimal udnyttelse af kompetencerne gennem en fælles forståelse af kerneydelsen. Nøgleordene for det videre arbejde er blandt andet professionalisme som et grundvilkår. Behandlingscentret Østerskoven har i 2015/2016 fokus på at videreudvikle og kvalificere arbejdet med kommunikation. Tilbuddet har således ansøgt om at blive VISO leverandør indenfor Alternativ og Supplerende Kommunikation. ASK handler om alt det, der kan støtte mennesker i at kommunikere når talesproget ikke slår til. Den alternative supplerende kommunikation giver mulighed for at få et fælles sprog og en forståelse af den unges situation, herunder en beskrivelse af, hvordan medarbejderen på baggrund af foreliggende beskrivelser, udredninger og teori kan møde den unge - sammenholdt med modtagernes oplevelser af problemstillinger. Tilbuddet ønsker at styrke og understøtte det aktive ungemiljø. Der skal i 2015 og 2016 arbejdes målrettet med at øge de unges integrationen i lokalsamfundet med henblik på at øge samværet og de sociale aktiviteter med andre unge. Der vil eksempelvis være fokus på at etablere aktiviteter af idrætsmæssig og kulturel karakter. Behandlingscentret Østerskoven arbejder efter den danske kvalitetsmodel på det sociale område. Kvalitetsmodellen er tilbuddets redskab til systematisk at arbejde med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af praksis. Kvalitetsmodellen består overordnet af tre dele: Et standardprogram, som indeholder ni fælles nationale kvalitetsmål kaldet kvalitetsstandarder, der hver især sætter fokus på et centralt tema indenfor kvalitetsarbejde på tilbuddet De Sociale Indikatorprogrammer (SIP) som er værktøj til at sikre dokumentation og videnspredning på det sociale område Beboer- og pårørendeundersøgelser som gennemføres hvert tredje år 2 SMORTe mål betyder, at målet skal være S- specifikt, M - målbart, O - opnåeligt, R -relevant og T-tidsbestemt. Betegnelsen SMOR- Te mål er den danske oversættelse af den engelske betegnelse SMARTe mål, som er en kendt og meget anvendt tilgang til det at definere mål. Principperne anvendes f.eks. også i Voksenudredningsmetoden (VUM). Side 5

6 En vigtig del af arbejdet med kvalitetsmodellen er løbende at undersøge effekten af indsatsen med at sikre og udvikle kvaliteten i både ydelse og arbejdsvilkår på tilbuddet. I standardprogrammet er der udarbejdet et auditkoncept, som giver tilbuddet mulighed for at udforske om de arbejdsgangebeskrivelser, der er udarbejdet bliver anvendt og giver mening i praksis. Der afvikles kvalitetsovervågning en gang om året og en af metoderne er audit ligesom, der som en del af kvalitetsmodellen, udføres ekstern evaluering af tilbuddet. Arbejdet med den danske kvalitetsmodel på det sociale område, har omfattet implementering af standarder indenfor temaområderne: Kommunikation, brugerinddragelse, individuelle planer, magt, medicin, utilsigtede hændelser, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø samt ledelse. I det kommende år implementeres yderligere tre standarder. Det drejer sig om standarderne: Fysisk og psykisk sundhed, Forebyggelse af overgreb samt Faglige tilgange, metoder og resultater. 4.3 Ledelsesstruktur Behandlingscentret Østerskovens ledelse består af en forstander og tre afdelingsledere. Forstanderen har det overordnede ledelsesmæssige ansvar for drift, administration og personale. Forstanderen refererer til sektorchefen i Specialsektoren i Region Nordjylland. Afdelingslederen har ansvar for den daglige personaleledelse og i samarbejde med forstander ansvar for den faglige udvikling af tilbuddet. 4.4 Kompetenceudvikling Behandlingscentret Østerskoven tilbyder multidisciplinær og tværfaglig, intensiv døgnbaseret neurorehabilitering (udredning, behandling, genoptræning). Indsatsen er evidensbaseret og tilrettelægges og gennemføres på grundlag af viden om hvilke metoder, der har den største effekt i forhold til den konkrete problemstilling hos den enkelte unge med en hjerneskade. Der arbejdes med udgangspunkt i den nyeste neuropædagogiske og neuropsykologiske forskning, og der tages udgangspunkt i den aktuelle brugers specifikke hjerneskade og personlighed. Det multidiciplinære og tværfaglige miljø er med til at understøtte udviklingen i det faglige miljø og fastholde specialiseringen i indsatsen. Medarbejdergruppen består af pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, musikterapeut, kommunikationsvejleder samt social- og sundhedsassistenter. Herudover er der fast tilknyttet speciallæge i neurologi, neuropsykolog, talepædagog, speciallærer og It-konsulent. Samtlige medarbejdere der arbejder med rehabilitering har en neuropædagogisk efteruddannelse. På afdelingen for unge med medfødt hjerneskade er der blandt andet fokus på udvikling af personlige kompetencer som identitetsdannelse og selvværd, selvindsigt, frigørelse fra forældre, at gå fra pubertet til voksenlivet, kærlighed og seksualitet og følelsesmæssig mestring. Indsatsen er også centreret omkring udvikling af sociale kompetencer og kommunikation samt det at arbejde med udfordringerne i livet som voksen handicappet. Det er herudover mulighed for at afprøve livet i egen bolig i tilbuddets træningslejlighed så omfang og type af fremtidig støtte kan afdækkes samtidig med, at der trænes i forhold til en eventuel BPAordning (Borgerstyret Personlig Assistance), herunder rollen som arbejdsgiver og arbejdsleder. På afdelingen for unge med erhvervet hjerneskade lægges der i særdeleshed vægt på rehabiliteringen og det at skulle genlære tabte færdigheder, at overvinde, kompensere for eller leve med de begrænsninger, hjerneskaden har medført. Der er fokus på samarbejde og erfaringsdannelse som led i den unges bestræbelser på at opnå størst mulig livskvalitet og fokus på udvikling af personlige kompetencer som identitetsdannelse og selvværd, selvindsigt og følelsesmæssig mestring. Indsatsen er centreret om udvikling af socia- Side 6

7 le kompetencer, konflikthåndtering og kommunikation. Der arbejdes med eksistentielle temaer som f.eks. sorg og krise, liv og død, at kunne se meningen med det liv, som ligger foran en og dannelse af en ny rolle i tilværelsen. Rehabiliteringen indebærer træning og læring i dagligdagens aktiviteter herunder arbejds- og fritidsdelen. Træningen omfatter fysiske, kognitive, personlighedsmæssige og sociale aspekter. Behandlingscentret Østerskoven har særlige kompetencer i forhold til Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK). Disse kompetencer udvikles fortløbende i et tværfagligt samarbejde mellem kommunikationsvejleder, musikterapeut og den tilknyttede neuropsykolog. De fagligt specialiserede medarbejdere har udviklet et koncept for udredning af kommunikative, kognitive og følelsesmæssige forudsætninger for at indgå i udviklende samspil med andre mennesker. Et vigtigt redskab hertil har været videoanalyse inspireret af VIKOMs 3 videoanalyseprincipper. I tilknytning hertil er der igangsat en faglig udvikling om åbne kommunikationsværksteder (PODD 4 ) med pårørende og kontaktpersoner. Flere af medarbejderne varetager en række eksterne opgaver, der forudsætter den fagligt specialiserede viden på områderne, herunder nyeste evidensbaserede viden, metoder og faglige tilgange. Opgaverne er indtægtsdækket virksomhed og omfatter f.eks.: Den pædagogiske diplomuddannelse, UCN Musikterapiuddannelsen, AAU Diplomuddannelsen i alternativ supplerende kommunikation, UCN Konsulent- og rådgivningsopgaver Censoropgaver Med baggrund i den øgede kompleksitet i målgruppen og det strategiske fokus på kommunikation (ASK) vil der i 2015/2016 blive lagt yderligere vægt på en efteruddannelsesmæssig indsats med henblik på et internt neuropædagogisk løft i forhold til tilgang, viden og forståelse i forhold til udførelsen af kerneydelsen. Hertil kommer efteruddannelse af en række medarbejdere indenfor ASK. Behandlingscentret Østerskoven er i et samarbejde med IdéKlinikken i Region Nordjylland i gang med at afslutte en indledende undersøgelse, der blandt andet har til formål at afdække det gode patientforløb og kriterierne for hensigtsmæssige sektorovergange. Der er ultimo 2014 gennemført interviews med en række borgere, pårørende og kommunale myndigheder for at opsamle erfaringer og få et overblik over, hvad der har virket godt i overgangen til/fra tilbuddet og hvad der kan forbedres. Det forventes, at der efterfølgende skal etableres et nyt og længerevarende projekt, når det nuværende arbejde er afsluttet. 3 Videoanalyse efter VIKOM-principper er et didaktisk redskab til brug i det specialiserede sociale og specialpædagogiske arbejde med mennesker med multiple funktionsnedsættelser uden et talesprog. Målet er at etablere aktiv deltagelse og et meningsfuldt samspil mellem personen og omgivelserne. 4 PODD er en forkortelse for Pragmatisk Organiserede Dynamiske Displays (sider/tavler) Det betyder, at et kommunikationsredskab i form af en kommunikationsbog er opbygget af tavler med symboler, ud fra den praktiske brug af sproget og organiseret på en dynamisk og systematisk måde, så man ledes til sandsynligt ordforråd, der kan bruges til kommunikation i den aktuelle situation. Side 7

8 I samarbejde med Hjerneskadeforeningens lokalafdeling er Behandlingscentret Østerskoven vært for og indgår i relevante foredrag, temaaftener og SNUS 5 netværksaftener. SNUS et socialt netværksprojekt for unge med erhvervet hjerneskade, hvor formålet er at hjælpe de unge til at genopbygge og bevare et socialt netværk. Aktiviteterne ledes af en medarbejder fra Behandlingscenter Østerskoven og planlægges i samarbejde med de unge. Unge frivillige indgår som hjælpere. Terapeuterne på afdelingen for unge med medfødt hjerneskade deltager fortløbende i CPOP 6 med henblik på at øge den faglige viden. 4.5 Fysiske rammer Behandlingscentret Østerskoven er et handicapvenligt etplanshus med tidssvarende og velegnede fysiske rammer, der understøtter den faglige indsats omkring den unge. Bygningerne er blevet renoveret i 2013 og består af store enkeltværelser og badeværelser. Der er gode faciliteter både ude og inde. Udendørsarealerne anvendes i den daglige træning. Der er træningskøkken, fysioterapi og træningssal og flere mindre rum til individuel træning. Der er en træningslejlighed med eget køkken, hvor en ung i den afsluttende fase af et rehabiliteringsophold kan afprøve at bo så det svarer til ophold egen bolig efter udvisitering. I 2015 renoveres et fælleskøkkenet i med henblik på at øge tilgængeligheden og sikre optimale rammer for indsatsen på tilbuddet. 5. Kapacitet, aktivitet og belægningsprocent For at give et indblik i tilbuddets økonomiske bæredygtighed redegøres der i de følgende afsnit for udviklingen i kapaciteten og anvendelsen af tilbuddet. Tilsvarende redegøres der for den budgetterede og faktiske belægningsprocent. Endelig inddrages eventuelle ventelister i den samlede vurdering. 5.1 Udviklingen de seneste tre år I nedenstående afsnit redegøres der for udviklingen på henholdsvis afdelingen for unge med erhvervet hjerneskade og afdelingen for unge med medfødt hjerneskade. Erhvervet hjerneskade (forventet) Kapacitet 6,0 6,0 6,0 Realiseret aktivitet 4,2 6,8 8,0 Budgetteret belægning (%) 93,5 91,1 90,0 Realiseret belægning (%) 69,7 114,1 133,3 5 Socialt Netværksprojekt for Unge Senhjerneskadede. 6 CPOP er et undersøgelsesprogram, som følger den motoriske udvikling hos børn med CP frem til 15 års alderen. CPOP indebærer, at barnets led, muskler og motorik undersøges systematisk gennem opvæksten af fysioterapeut, ergoterapeut, børneneurolog og børneortopæd. Undersøgelserne foretages med faste intervaller og resultaterne samles i en klinisk database. Derved kan man følge det enkelte barns udvikling og gribe ind, hvis der sker fejludvikling. Samtidig kan databasen bruges til forskning og kvalitetskontrol. Side 8

9 Behandlingscentret Østerskoven oplevede i 2012 en nedgang i antallet af indskrivninger på afdelingen for unge med erhvervet hjerneskade. Dette ændrede sig igen i 2013 og der har efterfølgende været en stabil og høj efterspørgsel på pladser på afdelingen. Medfødt hjerneskade (forventet) Kapacitet 16,0 16,0 16,0 Realiseret aktivitet 17,0 13,3 12,5 Budgetteret belægning (%) 100,0 98,0 98,0 Realiseret belægning (%) 106,1 82,9 84,5 Afdelingen for unge med medfødt hjerneskade havde i 2012 en hensigtsmæssig efterspørgsel, mens der i de efterfølgende år har været et fald i efterspørgslen. Det har derfor været nødvendigt at gennemføre en række omlægninger for at skabe balance mellem indtægter og udgifter. Det er dog forventningen, at aktiviteten ved afdelingen svarer til det budgetterede pr. primo Den aktuelle situation Det er en hensigtsmæssig belægning på afdelingen for unge med erhvervet hjerneskade indtil medio Der udskrives på dette tidspunkt en række unge, og det er usikkert om der indskrives et tilsvarende antal. Det samme gør sig gældende på afdelingen for unge med medfødt hjerneskade. I begyndelsen af 2015 udskrives et større antal unge, hvilket kan udfordringer på afdelingen, hvis disse ikke modsvares af et tilsvarende antal indskrivninger. 5.3 Forventninger til de næste tre år Behandlingscentret Østerskoven har tidligere år oplevet store udsving i efterspørgslen på pladser. Indtil videre er nedgang i efterspørgslen på en afdelinge blevet modsvaret - helt eller delvist - af tilsvarende højere efterspørgsel på den anden afdeling. Det er forventningen, at der fortsat vil være en hensigtsmæssig efterspørgsel på pladser tilbuddet er dog fortsat sårbart, da der har været en del udsving i antallet af henvisninger de seneste par år. 6. Økonomi Som en del af den samlede vurdering af tilbuddets økonomiske bæredygtighed redegøres der i de følgende afsnit for udviklingen i taksterne, herunder takstreguleringer som følge af over-/underskud, budgetændringer, ændringer i pladsantal, fysiske rammer m.v. 6.1 Takstudvikling Behandlingscentret Østerskoven har i 2012 været omfattet af en varig besparelse på 2 % samt en midlertidig besparelse på yderligere 3,0 mio. kr. Tilbuddet har herudover gennemført en større renovering frem til medio 2013, hvorfor taksterne steg i 2. halvår på grund af en stigning i huslejeudgifterne. Takststigningen var aftalt i rammeaftaleregi. Erhvervet hjerneskade Takst (kr.) 4.306/ / Side 9

10 Besparelsen i 2012 blev udmøntet fra 2. halvår. Der er derfor angivet to takster. Takstudviklingen kan herefter tilskrives huslejestigningen i 2013 samt pris- og lønfremskrivning, som blev indarbejdet medio Medfødt hjerneskade Takst (kr.) 3.696/ / De samme argumenter for takstudviklingen gør sig gældende for denne ydelse som for ydelsen ovenfor. 6.2 Budget og regnskab Da regnskabet for 2014 ikke er endeligt på dette tidspunkt udarbejdes der overslag på udgifter og omkostninger, som endnu ikke er afsluttede. År (forventet) Budget Bruttoomkostningsbudget Regnskab Takstindtægter Direkte udgifter Administration Central ledelse og administration Ejendoms- og kapitalomkostninger Tilsyn og udvikling I alt Behandlingscentret Østerskoven har i 2012 og 2013 været igennem en omstillingsproces med henblik på at sikre et driftsresultat i balance. Denne proces blev afsluttet medio Undervejs i tilpasningsprocessen har tilbuddet samtidig skulle betale en forhøjet husleje på grund af en større renovering på tilbuddet. Renoveringen var aftalt finansieret ved en takststigning i 2013, men et fald i efterspørgslen betød færre indtægter og dermed manglende afdækning af huslejestigningen. Disse faktorer har medført et negativt driftsresultat i Der forventes et positivt driftsresultat for 2014, idet de nødvendige tilpasninger er slået igennem samtidig med, at der har været en hensigtsmæssig efterspørgsel på pladser på tilbuddet. 7. Optageområde Følgende kommuner har anvendt Behandlingscentret Østerskoven i 2014: Afdelingen for erhvervet hjerneskade: Halsnæs Kommune Hjørring Kommune Holstebro Kommune Kolding Kommune Rebild Kommune Syddjurs Kommune Vesthimmerlands Kommune Viborg Kommune Side 10

11 Aalborg Kommune Aarhus Kommune Afdelingen for medfødt hjerneskade: Frederiksberg Kommune Frederikshavn Kommune Greve Kommune Grønlands Repræsentation i København Hjørring Kommune Holbæk Kommune Holstebro Kommune Hvidovre Kommune Mariagerfjord Kommune Randers Kommune Rebild Kommune Silkeborg Kommune Skive Kommune Viborg Kommune Aalborg Kommune Aarhus Kommune 8. Tilbuddets rolle i forhold til VISO, den nationale koordination m.v. VISO leverandør Behandlingscentret Østerskoven har i december 2014 ansøgt om at blive VISO leverandør i forhold til alternativ supplerende kommunikation (ASK). Central udmelding Socialstyrelsen har udarbejdet en central udmelding for målgruppen af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Behandlingscentret Østerskoven imødekommer de opstillede kriterier for et højt specialiseret tilbud. 9. Yderligere bemærkninger Ingen bemærkninger. 10. Henvisninger til yderligere oplysninger om tilbuddet For yderligere henvises til Behandlingscentret Østerskovens hjemmeside: Vedlagt link til Region Nordjyllands arbejde med Dansk kvalitetsmodel på det sociale område: Side 11

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet 1. januar 2015 Kridtsløjfen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet Kridtsløjfen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Årsrapport for Specialbørnehaven Birken

Årsrapport for Specialbørnehaven Birken Årsrapport for Specialbørnehaven Birken 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Specialbørnehaven Birken Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN. Tilbud til unge med erhvervet hjerneskade

BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN. Tilbud til unge med erhvervet hjerneskade BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN Tilbud til unge med erhvervet hjerneskade TILBUD TIL UNGE MED ERHVERVET HJERNESKADE ET TILBUD TIL UNGE Et tilbud til unge 3 Personalesammensætning 5 Døgnophold 6 Ambulant

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Årsrapport for Institut for Syn og Hørelse

Årsrapport for Institut for Syn og Hørelse Årsrapport for Institut for Syn og Hørelse 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Institut for Syn og Hørelse Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt

ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt Henrik Okbøl Cand. psych.aut. Specialist i børneneuropsykologi WWW.ICF-PROJEKTET.DK Om Geelsgårdskolen Geelsgårdskolen er Region Hovedstadens landsdelsdækkende

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Socialpsykiatri Voksne

Udviklingsplan. for. Specialområde Socialpsykiatri Voksne Udviklingsplan for Specialområde Socialpsykiatri Voksne 2016 1 Specialområde Socialpsykiatri Voksne Them Administrationen Pilevej 2, Salten DK-8653 Them Tel. +45 7847 7080 svo@ps.rm.dk www.svo.rm.d Fakta

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune Børnehandicapområdet Aabenraa Posekærvej 20 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 8590 E-mail: posekaer@aabenraa.dk www.boernehandicapomraadet.dk Dato 10. juli 2014 Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Resumé Bilaget beskriver finansieringsmodellen for varetagelse af Taleinstituttets samlede, nuværende

Læs mere

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund Fokusområde i Rammeaftale 2012, 2013 og 2014 KLs

Læs mere

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Med udgangspunkt i individuelle ønsker, behov og ressourcer skal mennesker med epilepsi tilbydes attraktive, fleksible og differentierede boliger/boformer.

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi Sammenhængende genoptræningsforløb på tværs af region og kommune, for borgere og patienter med apopleksi - den 25. marts 2010, Roskilde Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse

Læs mere

Årsrapport for Taleinstituttet, voksne

Årsrapport for Taleinstituttet, voksne Årsrapport for Taleinstituttet, voksne 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Taleinstituttet, voksne Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727

Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille Kloster Aalund E-mail: kobpa@herning.dk Tlf.nr. 9628 4727 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9628 4710 E-mail: kobbg@herning.dk www.bytoften.dk Forstander: Uwe Zink Afd. leder: Pernille

Læs mere

Virksomhedsplan Solbakken

Virksomhedsplan Solbakken Virksomhedsplan Solbakken Indhold Indledning 2 Om Voksenhandicap. 3 En god by for alle 3 Den aktive borger 3 Medborgerskab 3 Social kapital 3 Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv. 3 Borgeren bliver

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Arrangør; RS17 15. December 2014, Næstved Oplæg v/ Bendt Nygaard Jensen, Socialstyrelsen Baggrund for national koordination

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering Koordinering og kvalitet i den komplekse neurorehabilitering Møder du i dit arbejde med neurorehabilitering muren på vej op ad bjerget eller på vej ned ad bjerget? Krav, udfordringer og muligheder i neurorehabiliteringen,

Læs mere

Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018. Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser

Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018. Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser Budget Nr. 551-11 2015-2018 Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Socialudvalget Social- og Handicapcentret 551

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE Krumtappen et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 Velkommen Aktivitets - og samværstilbuddet Krumtappen er et 104 tilbud, der drives af Ballerup Kommune. Krumtappen

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel.

Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel. Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel. Præsentation Birgitte Brandt Ergoterapeut og kommunikationsvejleder Børneterapien Odense

Læs mere

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne?

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Afholdes på MarselisborgCentret i Aarhus torsdag 19. marts 2015 kl. 8.30-12 Hvordan kan vi være med til at træne og genoptræne hjernen ved

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne?

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne? Temadage Forår 2014 Temadage: o Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Lær om apps til aktivitet/tidsfordriv, kognitiv træning og støtte, samt støtte ved læseog skrivevanskeligheder

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund og status 2013/14 Fokusområde i rammeaftale 2012, 2013

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1.

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

DK EUROPLAN-KONFERENCE

DK EUROPLAN-KONFERENCE DK EUROPLAN-KONFERENCE REHABILITERING AF BORGERE MED SJÆLDNE HANDICAP. HVAD SKAL DER TIL OG HVORDAN SIKRES KOORDINATION? V. KIRSTEN DENNIG, SOCIAL- OG HANDICAPCHEF, GENTOFTE KOMMUNE. 23. januar 2015 Agenda

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvem er vi? I Kommunikationscentrets afdeling for erhvervet hjerneskade møder du talepædagoger/ audiologopæder, speciallærer samt neuropsykologer.

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

NÅR DIT BARN IKKE TALER

NÅR DIT BARN IKKE TALER NÅR DIT BARN IKKE TALER HVORDAN SNAKKER I SÅ MED HINANDEN? Informationspjece til forældre om Alternativ og Supplerende Kommunikation - ASK Denne brochure er udarbejdet af: Anna Voss, IKT-gruppen, BUR,

Læs mere

Ekstern evaluering 2013 Matrikelløs gruppe 2 Vester Grave 30 Randers Kommune

Ekstern evaluering 2013 Matrikelløs gruppe 2 Vester Grave 30 Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Matrikelløs gruppe 2 Vester Grave 30 Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Behandlingscenter ØSTERSKOVEN.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Behandlingscenter ØSTERSKOVEN. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Behandlingscenter ØSTERSKOVEN. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Institutionstype /

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet 2013 Karleborapporten Specialbørnehaven i Karlebo Fredensborg kommune 17 børn med fysiske og psykiske udviklingsvanskeligheder, 0 6 år Pædagoger Talepædagoger Fysioterapeuter

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Retningsgivende dokument Retningslinje for individuelle planer: Overordnet Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte: 1. Udredning

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Kursuskatalog. Interne kurser Gelerts gård

Kursuskatalog. Interne kurser Gelerts gård Kursuskatalog Interne kurser Gelerts gård Dette katalog indeholder beskrivelsen af de kurser pædagoger, terapeuter, assistenter og PAU etc. skal gennemgå som basis for at arbejde på Gelerts gård. Kataloget

Læs mere