Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

2 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej Aars Tlf.: Web: Postadresse: Himmerlandsgade Aars

3 Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgerne om de tilbud og ydelser, der tilbydes borgere, som ønsker behandling for deres stofmisbrug efter servicelovens 101. Kvalitetsstanden beskriver det serviceniveau, som borgerne kan forvente at få ved ønske om behandling, og er et udtryk for de politiske målsætninger og prioriteringer, som ligger til grund for indsatsen. Opgaver, der udføres på stofmisbrugsområdet Der ydes anonym rådgivning til borgere med misbrugsproblemer, pårørende til stofmisbrugere og andre med behov herfor. Til borgere som ønsker social behandling for stofmisbrug tilbydes følgende tilbud og ydelser: Afklarende og udredende samtaler med henblik på at afdække stofmisbrugets karakter og omfang, således at der kan iværksættes et behandlingsforløb, som tager hensyn til den enkeltes ønsker og behov. Udredningen består af en socialfaglig profil og en misbrugsfaglig profil. Udredningen er kombineret med behandling for at kunne afdække borgerens behov og motivation, inden borgerens sag bliver fremlagt på visitationsmødet. Ambulant behandling Visitation til døgnbehandling 3

4 Efterbehandling Pårørende samtaler. Målgruppen for tilbuddene om stofmisbrugsbehandling Alle borgere med et stofmisbrug, der har folkeregisteradresse i Vesthimmerlands Kommune Pårørende til stofmisbrugere. De overordnede mål for indsatsen, herunder de værdier og normer, som indsatsen bygger på Behandlerhuset Vest er en del af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. I blev der gennemført et værdiprojekt i samarbejde med Mercuri Urval Værdierne i mødet med borgerne er: At borgerne mødes i øjenhøjde At medarbejderne er åbne og nysgerrige og tør i talesætte det, de ser hos borgerne At borgerne modtager optimal vejledning og rådgivning At medarbejderne er tilgænge- lige for borgerne og overholder aftaler At medarbejderne er nærværende og imødekommende overfor borgerne. Behandlerhuset Vest arbejder ud fra den enkelte borgeres ressourcer og anvender en anderkendende tilgang. Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene, herunder en beskrivelse af de konkrete behandlingstilbud, der tilbydes Behandlerhuset Vest er en afdeling under Socialafdelingen i Vesthimmerlands Kommune. Behandlerhuset Vest har egen ledelse og består af 1 afdelingsleder, 1 faglig leder, 2 misbrugsbehandlere ansat i stof-unge kontakten, 3 misbrugsbehandlere i voksenteamet, 2 myndighedssagsbehandlere, 1 støtte- og kontaktperson, 1 husassistent, 1 læge og 3 socialsygeplejersker. Der gives følgende behandlingstilbud: Høj intensiv behandling, indivi- 4

5 duelt (2-3 samtaler ugentligt af en times varighed) Mellem intensiv behandling, individuelt (1-2 samtaler hver 14. dag af en times varighed) Lav intensiv behandling, individuelt (1 time månedligt) Efterbehandling, individuelt Ungebehandling (stof-ungekontakten: Unge i alderen år samt personer fra år, der har brug for et mobilt tilbud). Behandlingen tager udgangspunkt i evidensbaserede metoder herunder den kognitive, narrative, motiverende og løsningsfokuserede og systemiske. Metoderne tilpasses den enkelte borgeres behov og ressourcer. Behandlingsintensiteten reduceres i forbindelse med kurser, uddannelse, sygdomstilfælde, arrangementer af vigtig betydning og i ferieperioder. Stofmisbrugeren orienteres om, at personalet ved Behandlerhuset Vest har skærpet underretningspligt jf. lov om social service 153 stk

6 Gravide misbrugere I forbindelse med tilbud om støtte til gravide misbrugere i form af døgnophold i henhold til 107 stk. 2 nr. 2, i lov om social service, skal Kommunalbestyrelsen tilbyde den gravide stofmisbrugere, at indgå en kontrakt om behandling med mulighed for tilbageholdelse. Jf. lovbekendtgørelsen 190 af 27. februar Ved gravide misbrugere samarbejdes der med familieambulatoriet, Ålborg Universitets hospital. Visitationsproceduren Visitationsmøde afholdes som udgangspunkt onsdag i tidsrummet til I visitationsmødet deltager: Myndighedssagsbehandler, misbrugsbehandler, faglig leder/afdelingsleder. Afdelingslederen deltager i sager, hvor der skal købes en ekstern ydelse og har beslutningsretten i forhold til disse ydelser. Ved unge under 18 år er Familieafdelingen myndighedsudøvende og Behandlerhuset Vest (stof ungekontakten) udførende afdeling. Stof ungekontakten har mulighed for at have 4 anonyme samtaler efter 11 i lov om social service. Herefter indskriver stof ungekontakten den unge i behandling og myndighedssagsbehandler udarbejder bevillingen. Behandlingsgaranti I lov om Social Service 101 stk. 2 er der fastsat en behandlingsgaranti på 14 dage. Dette betyder, at der højest må gå 14 dage fra stofmisbrugeren har henvendt sig med ønske om behandling til behandling iværksættes. Muligheder for frit valg I lov om Social Service 101 stk. 4: En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1 Dette betyder, at stofmisbrugeren har ret til at vælge et alternativt behandlingssted, som opfylder og kan levere det behandlingstilbud, der er visiteret til. I denne situation kan behandlingsgarantien 6

7 fraviges. Det er således Vesthimmerlands Kommunes opgave, at holde stofmisbrugere, der søger behandling, orienteret om andre behandlingsmuligheder. I særlige tilfælde kan retten til frit valg tilsidesættes eller begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. Opfølgning på Borgernes Behandlingsplan Behandlingsplanen retter sig imod den iværksatte behandlingsindsats. Der følges som minimum op på den 4 gange årligt. Målsætning for udarbejdelse af koordinering og opfølgning på handleplaner Servicelovens 141 foreskriver, at der skal tilbydes udarbejdelse af en handleplan for indsatsen. Der er målsætningen, at indsatsen i stofmisbrugsbehandlingen koordineres i tæt samarbejde med den enkelte borger. For borgere med handleplaner efter servicelovens 141 er handleplanen et vigtigt styringsog koordineringsredskab, både i forhold til den iværksatte behandlingsindsats og i forhold til koordineringen af øvrige indsatser på forskellige områder i samarbejde med borgeren og øvrige samarbejdspartnere. Handleplanen beskriver blandt andet hvordan en samlet indsats omkring borgeren skal iværksættes og koordineres samt formålet med behandlingen. Brugerinddragelse Behandlerhuset Vest har en repræsentant i Vesthimmerlands Kommunes Udsatteråd og dermed er der kontakt til et råd, der er sammensat med pårørende, borgere der har eller har haft stof/alkoholmisbrug og medarbejdere i kommunen. Behandlerhuset Vest arbejder på at styrke brugerinddragelsen. Dette sker ved at der udarbejdes en behandlingsplan, hvor borgeren inddrages. Regler for kost og logi Der er for borgeren ingen udgifter for kost og logi på behandlingsstedet. 7

8 Information om sagsbehandling og klageadgang Det er kun den person, som afgørelsen vedrører, der kan klage. Borgeren kan lade sig partsrepræsentere. En klage over en afgørelse vedrørende den sociale stofmisbrugsbehandling for stofmisbrug skal være Behandlerhuset Vest i hænde senest 4 uger efter, at afgørelsen er truffet. Klagen kan fremsættes skriftligt eller mundtligt, Behandlerhuset Vest opfordre til, at klagen fremsættes skriftligt. Indenfor 4 uger efter modtagelsen af klagen, skal Behandlerhuset Vest revurdere afgørelsen. Såfremt afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til Ankestyrelsen med begrundelse for afgørelsen, og klageren orienteres herom. Såfremt klageren får medhold ændres behandlingen, således at klagepunkterne imødekommes. Vedrører klagen den lægelige behandling af stofmisbrug, herunder dosisstørrelse, valg af medicin og udlevering, skal klagen fremsendes til Behandlerhuset Vest. Afgørelsen vil blive revurderet, og hvis den 8

9 fastholdes fremsendes klagen derefter til Patientombuddet. En klage over sundhedsfaglige afgørelser kan altid fremsendes direkte til Patientombuddet, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg. Ønsker man at klage over det generelle serviceniveau stiles klagen til Socialudvalget. Klager over personalets optræden Dette dækker over den adfærd som personalet har, det vil sige deres udtalelser og væremåde. Klager af denne type skal sendes til: Behandlerhuset Vest Att.: Afdelingslederen Himmerlandsgade Aars Det er ikke muligt at sende anonyme klager, da der skal være en afsender, hvortil et svar kan sendes. Behandlerhuset Vest giver råd og vejledning og fornøden hjælp i forbindelse med klagesager, som brugerne ønsker rejst. Afgørelser vedrørende den sociale behandling for stofmisbrug fremsendes med en klagevejledning. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling Personalet er tværfagligt sammensat og består af bl.a. socialrådgiver, social- og sundhedsassister og pædagoger. Alle har videreuddannelse/kurser indenfor misbrugsbehandling. Der er kontinuerligt fokus på efterog videreuddannelse. Personalet modtager løbende supervision ved ekstern supervisor. Vesthimmerlands Kommune arbejder løbende med at fastholde og højne det faglige niveau, ligesom der ved særlige problemstillinger købes relevant bistand fra eksterne leverandører. Der samarbejdes med nationale og internationale fagpersoner med ekspertviden indenfor misbrugsbehandling. Misbrugsbehandlerne har alle gennemgået screeningskurser indenfor misbrugsbehandling, personlighedsforstyrrelser, ADHD og MOCA (kognitivt niveau). De fleste af behandlerne har kursus i Breathe Smart. 9

10 10

11 Monitorering af indsatsen Der er etableret et elektronisk registrerings- og journalsystem, som udover at opsamle data om den enkelte stofmisbruger i behandling, også giver mulighed for statistiske udtræk over behandlingseffektiviteten. Endvidere indberetter Behandlerhuset Vest til service- og sundhedsstyrelsens landsdækkende register over stofmisbrugere i behandling. Alle registreringer af behandlingsindsats, brugere og dokumentation er omfattet af bestemmelserne i persondataloven. I forbindelse med indskrivningen i Behandlerhuset Vest, afdækker Myndighedssagsbehandleren om der er hjemmeboende børn under 18 år. Såfremt der er dette, vurderes det, om der er behov for at lave en underretning til Familieafdelingen jf. Lov om Social Service 153. Ved de behandlingsforløb som har status som: Færdigbehandlet, udskrevet til andet tilbud, udskrevet til hospital eller udskrevet med anden årsag, vil der blive lavet opfølgning efter en måned og igen efter 6 mdr. Der tages udgangspunkt i borgerens behandlingsplan. Kvalitetskrav til døgnbehandlingssteder Behandlerhuset Vest anvender godkendte behandlingsinstitutioner, både offentlige og private institutioner. Alle døgnbehandlingssteder skal være godkendt af socialtilsynet og fremgå på tilbudsportalen. Der udarbejdes en samarbejdsaftale imellem Behandlerhuset Vest og den pågældende døgninstitution. De steder som primært benyttes er: Højlykke Behandlingscenter: Filsø Behandlingscenter: Sct. Ols: Alle tilbud der benyttes fremgår af 11

12 Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade Aars Telefon

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling.

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling. 24.09.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Sundhed 141at tilbyde behandling af alkoholmisbrug hos voksne borgere

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere