Ekstraordinært møde. Dato 11. januar Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder"

Transkript

1 Referat Handicaprådet Ekstraordinært møde Dato 11. januar 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen Møller Jane Olesen Peter Nielsen Jette Bruun Christensen Aksel Jensen Bruno Müller

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Fremtidig struktur på udsatte- og misbrugsområdet Samarbejdsaftale for tværkommunalt samarbejde på misbrugsbehandlingsområdet... 9 Underskrifter: Handicaprådet - Referat januar 2011 Side 2 af 11

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel 1 12/11 Åben Bilag: Fremtidig struktur på udsatte- og misbrugsbehandlingsområdet 2 13/11 Åben Bilag til samarbejdsaftale om tværkommunalt samarbejde om misbrugsbehandling Handicaprådet - Referat januar 2011 Side 3 af 11

4 1. Fremtidig struktur på udsatte- og misbrugsområdet Åben sag Sagsfremstilling Baggrund Omlægninger på området for socialt udsatte og opgave - og medarbejderoverdragelse fra regionen på området omkring misbrugsbehandling betyder, at de to områder skal tænkes ind i den eksisterende opgavevaretagelse på social- og sundhedsområdet. Byrådet besluttede med budget 2010 at reducere i området for socialt udsatte. Socialhuset TemaTeam blev nedlagt og pt. er der ansat 2 deltidsmedarbejdere til løsning af opgaver efter Servicelovens 99 og er den opsøgende indsats overfor de mest socialt udsatte, mens 85 er socialpædagogisk støtte. Med til det - te team hører desuden en 3. medarbejder på fuld tid, som tidligere var en del af Socialhuset TemaTeam. Forvaltningen arbejder på at etablere et værested som er - statning for det værested, som tidligere har eksisteret. Her indtænkes den 3. medarbejder. Sagsnr: 11/41 Forvaltning: SSF Sbh: anli Besl. komp: SOU/ØU/BR Samtidig med dette overtager Frederikshavn Kommune pr. 1. maj 2011 en række opgaver samt medarbejdere fra Regionens Misbrugscenter. En del af disse opgaver planlæ gges varetaget i et tværk ommunalt oprettet behandlingscenter. De reste - rende opgaver skal tænkes ind i forvaltningens organisation. De opgaver Frederikshavn Kommune selv skal varetage på misbrugsbehandlingsområdet er substitutionsbehandlingen efter Sundhedslovens 142. Derudover skal kommunen varetage åben anonym rådgivning og vejledning om alkohol og stofmis - brug, misbrugsudredning, indberetning til diverse databaser samt forebyggelse af hepatitis C blandt personer med stofmisbrug. Forslag til organisering Social- og Sundheds forvaltningen foreslår, at der oprettes en afdeling under Sundheds- og Handicapafdelingen, som løser udføreropgaverne på udsatte- og misbrugsområdet. Afdelingen består af 2 enheder, som hhv. arbejder med den sociale indsats og den misbrugsbehandlingsmæssige indsats. Enheden som arbejder med social indsats har fokus på oms org og forbedring af borgerens s ociale og helbredsmæssige livskvalitet, mens enheden, der arbejder med den behandlingsmæssige indsats fokuserer på decideret behandling af misbruget. Enheden for social indsats består af 2 deltidsmedarbejdere og fuldtidsmedarbejder. Det foreslås at disse fremadrettet udfører det opsøgende arbejde i forhold til målgruppen (SEL 99) samt arbejdet med et eventuelt fremtidigt værested. Idag udfører disse medarbejdere desuden ca ugentlige timers socialpædagogisk støtte (SEL 85). Disse timer tages fremadrettet fra visitationsbudgettet for 85. I løbet af første halvår 2011 vurderes det om opgaven kan rummes i nuværende visitationsbudget. I modsat fald fremføres problematikken i forbindelse med planlæg - ningen af budget For at understøtte borgere med dobbeltdiagnose samt give bæredygtighed og fleksibilitet i opgaveløsningen foreslås det, at der etableres et formaliseret samarbejde Handicaprådet - Referat januar 2011 Side 4 af 11

5 mellem SKP-teamet og Socialpsykiatriens støttekontaktkorps omkring socialpædagogisk støtte. Enheden for misbrugsbehandling med rådgivning, udredning og behandling består af de medarbejdere, som overdrages til Frederikshavn Kommune fra Regionens Misbrugscenter pr. 1. maj 2011, og som Frederikshavn Kommune ikke har udlånt til det fælleskommunale misbrugsbehandlingscenter. Der er tale om 1 misbrugsudreder, 2 behandlere, der varetager substitutionsudlevering samt en fleksjobber, som varetager forskellige opgaver i relation til substitutionsudleveringen. Fysisk placering I dag er Regionens Misbrugscenter placeret i Vestergade i forlængelse af Sygehus Vendsyssel. En fortsættelse af indsatserne fra denne lokation betyder, at Frederiks - havn Kommune skal indgå en aftale med regionen om leje af bygningen. Forvaltningen vurderer ikke, at Regionens udspil til lejeaftale er optimalt. Det foreslås derfor, at Frederikshavn Kommune fortsætter aftalen om leje af en af de bygninger, som tidligere har været anvendt til værested. Fra start vil bygningen komme til at rumme Behandlingscenter Nordenfjord samt den kommunale substitutionsudlevering. Den åbne anonyme rådgivning, misbrugsudredning samt SKP-teamet får ligeledes base i bygningen. Det er planen, at bygningen på sigt vil komme til at rumme substitutionsudleveringen først på dagen inklusiv substitutionscaféen samt et åbent u visiteret værested fra senere på dagen. Det er ikke muligt at etablere det åbne uvisiterede værested i bygningen fra start, idet det ikke skønnes hensigtsmæssigt at lægge et værested, hvor der kommer ak - tive misbrugere i samme bygning, som borgere i misbrugsbehandling. Substitutionsudleveringen kan placeres i bygningen, idet brugerne af dette tilbud kun kommer i et bestemt tidsrum tidligt på dagen, og hvor det er muligt at plan - lægge den øvrige behandlingsindsats til andre tidspunkter. Forvaltningen arbejder med på sigt at finde midler til andre egnede lokaler til Behandlingscenter Nordenfjord og de kommunale indsatser, som skal placeres i fysisk nærhed heraf (åben anonym rådgivning samt misbrugsudredning). Lokalerne skal findes andetsteds i kommunen evt. i frigjorte lokaler i forbindelse med den ændrede skolestruktur eller andre kommunale lokaler. Implementering De opgaver, der overdrages fra Regionens Misbrugscenter, skal være i drift 1. maj Derfor foreslås det, at afdelingen oprettes med start fra denne dato. Det vedhæftede bilag indeholder en plan for implementering med dette mål for øje. Der lægges vægt på medarbejderinddragelse i planlægning og implementering. Handicappolitiske konsekvenser Uans et hvilken beliggenhed opgaverne udføres fra, vil der blive sikret tilgængelighed for borgere med nedsat fysisk funktionsevne. Økonomiske konsekvenser Handicaprådet - Referat januar 2011 Side 5 af 11

6 Forvaltningen forventer, at de skønnede udgifter for 2011 kan afholdes indenfor det afsatte budget for 2011 (heri er medtaget reduktionen på kr. jf. genåbningen af budget 2010). Ved placering af værested i kommunale lokaler forventes det at omkostningerne til dette kan afholdes indenfor budgettet. For overslagsår er budgettet yderligere reduceret med kr. jf. genåbningen af budget Her forventes de skønnede udgifter tillige at kunne afholdes indenfor budgettet. Dog med følgende forbehold: I forbindelse med over - tagelse af misbrugscentret forventes kommunen at skulle dække et underskud på kr. Dette er indarbejdet i budget Det forventes dog, at dette underskud bliver større, hvilket kan resultere i et merforbrug på området. Ved fortsættelse af lejemålet på tidligere anvendt bygning kræ ves ingen deponering. Organisatoriske konsekvenser Der etableres en afdeling under Sundheds- og Handicapafdelingen: Afdelingen for Socialt Udsatte og Misbrugsbehandling, som rummer de to enheder: Enheden for social indsats og enheden for misbrugsbehandling med rådgivning, udredning og behandling. De ansatte i afdelingen består af det nuværende SKP team på 2 deltidsansatte samt en fuldtidsansat. Herudover knyttes de medarbejdere som overdrages til Frederikshavn kommune fra Regionens Misbrugscenter, og som ikke indgår i det fælleskommunale behandlingscenter. Med i overdragelsen fra Regionen følger en leder, som skal varetage ledelsen af afdelingen i Frederikshavn Kommune. Lederen indgår i ledergruppen i Sundheds- og Handicapafdelingen. Afdelingen repræsenteres i Sundheds- og Handicapafdelingens MED-udvalg, ligesom det lokale MED-arbejde organiseres i Afdelingen for Socialt Udsatte- og Misbrugsbehandling. Indstilling Det indstilles til Byrådets godkendelse, at Afdelingen for socialt udsatte og misbrugsbehandling oprettes som beskrevet Beslutning Ældrerådet den 11. januar 2011 Ældrerådets høringssvar: Ældrerådet anbefaler forslaget og støtter den fremtidige struktur på området. Beslutning Handicaprådet den 11. januar 2011 Høringssvar fra Handicaprådet: Handicaprådet anbefaler, at der forsøges skabt en fælles kultur mellem de kommunale del og regionen Handicaprådet ser det som et problem, at substitutionsbehandlingen samt åben konsulentation er på samme lokalitet. Handicaprådet ønsker sikkerhed for, at evt. budgetoverskridelser på misbrugs - Handicaprådet - Referat januar 2011 Side 6 af 11

7 området ikke kommer til at få konsekvens for øvrige områder i Sundhed og handicap. Handicaprådet ønsker gerne løbende økonomiorientering - specifikt vedr. dette område. Bilag Bilag: Fremtidig struktur på udsatte- og misbrugsbehandlingsområdet (dok.nr.12/11) Handicaprådet - Referat januar 2011 Side 7 af 11

8 2. Samarbejdsaftale for tværkommunalt samarbejde på misbrugsbehandlingsområdet Sagsfremstilling På baggrund af, at opgaverne i Region Nordjyllands Misbrugscenter overgår til kommunal drift pr. maj 2011, forelægges et udkast til en aftale mellem Jammerbugt, Frederikshavn, Læsø og Hjørring Kommuner om et tværkommunalt samarbejde om dele af misbrugsbehandlingen. Åben sag Sagsnr: 09/19976 Forvaltning: SSF Sbh: anli Besl. komp: SOU/ØU/BR Baggrund Opgaverne i Region Nordjyllands Misbrugscenter overgår til kommunal drift pr. 1. maj I oktober 2010 vedtog byrådene i de involverede kommuner samt regi - onsrådet den delingsaftale, som definerer delingen af Region Nordjyllands Mis - brugscenters aktiver og passiver, rettigheder og pligter. Parallelt med denne proces har Hjørring, Frederikshavn, Læsø og Jammerbugt Kommuner besluttet at se på, om nogle af de opgaver, som kommunerne overtager fra regionen, med fordel kan løses i et fællesskab mellem kommunerne. Formålet med et samarbejde om misbrugsbehandlingen er, at der vil kunne opnås en høj faglig k valitet ved at samle misbrugsbehandlingen i et t værkommunalt behandlingscenter, da kommunerne hver for sig har forholdsvis få misbrugere. Byrådet godkendte den 24. november 2010 principperne for et tværkommunalt samarbejde, og der foreligger nu et forslag til en samarbejdsaftale, som er udar - bejdet af en tværkommunal administrativ styregruppe. Samarbejdsaftalens indhold Samarbejdsaftalen har til formål at opfylde de deltagende kommuners forpligtelse på området, således at udførelsen af de i samarbejdsaftalens skitserede opgaver varetages af det tværkommunale behandlingscenter. Ydelser omfattet af aftalen Aftalen indebærer, at det tværkommunale behandlingscenter varetager følgende opgaver: o o o o Ambulant behandling - individuelle samtaler, stof og alkohol Dagbehandling - gruppesamtaler, stof og alkohol En særlig indsats overfor unge misbrugere. Pårørende samtaler Det skal bemærkes, at de kun er visse behandlingsydelser, der varetages gennem det t værkommunale samarbejde. Opgaver som eksempelvis udredning af misbru - gere, substitutionsbehandling og åben anonym rådgivning vil fremover blive løst i den enkelte kommune. Det tværkommunale behandlingscenter tilbyder ej heller døgnbehandling, som fortsat tilbydes af regionen eller privat aktør. Handicaprådet - Referat januar 2011 Side 8 af 11

9 Organisering og styring Det t værkommunale samarbejde er baseret på, at misbrugsbehandlerne har ansættelsesforhold i de deltagende kommuner, men arbejder i det tværkommunale behandlingscenter og dermed løser opgaver for de delta gende kommuner. Bemyndigelsen til at lede og fordele arbejdet er uddelegeret til en projektleder, som har det daglige faglige, økonomiske og koordinerende ansvar for driften. Det overordnede ansvar for styring og ledelse af det tværkommunale samarbejde er forankret i en styregruppe bestående af en direktør og en fagchef fra hver af de deltagende kommuner. Kommunal medfinansiering De deltagende kommuners betaling fastsættes på baggrund af en forholdsmæssig fordeling af udgifterne til det tværkommunale samarbejde. Som fordelingsfaktor anvendes indbyggertallet. Aftalens varighed Aftalen træder i kraft 1. maj 2011 og løber til og med 31. december Aftalen er uopsigelig i denne aftaleperiode. Aftalen løber herefter 1 år af gangen. Økonomiske konsekvenser Budgettet for Behandlingscenter Nordenfjord er ca. 6 mio. kr. svarende til de 4 kommuners forbrug til opgaverne i Region Nordjyllands Misbrugscenter i Frederikshavn Kommunes andel af udgifterne udgør ca. 2,2 mio. kr., som afholdes af Socialudvalgets område. Personalemæssige konsekvenser Den pers onalemæssige ramme i det t værkommunale behandlingscenter er norme - ret til 11 fuldtidsstillinger fordelt på 12 medarbejdere. Kommunerne overtager medarbejderne i Region Nordjyllands Misbrugscenter, hvorfor der som udgangspunkt ikke er behov for nyansættelser. Der er imidlertid behov for snarlig ansættelse af en projektleder til at medvirke i tilrettelæggelsen af den fremtidige indsats og varetagelse af det daglige driftsans var i behandlings - centret. Derfor opslås med forbehold for politisk godkendelse af samarbejdsaftalen en projektlederstillingen til besættelse ultimo januar med henblik på tiltrædelse 1. marts Indstilling Direktøren instiller til Byrådets godkendelse At samarbejdsaftalen godkendes Handicaprådet - Referat januar 2011 Side 9 af 11

10 Beslutning Ældrerådet den 11. januar 2011 Ældrerådets høringssvar: Ældrerådet anbefaler, at samarbejdsaftalen godkendes. Såfremt aftalen evalueres i forbindelse med udløb, ønsker Ældrerådet evalueringen tilsendt. Beslutning Handicaprådet den 11. januar 2011 Handicaprådet anbefaler - at styregruppen udvides med repræsentant fra "driftsfolkene" - at evalueringen beskrives klart - herunder hvem evaluerer - hvordan evalueres - og at evalueringen sker løbende (herunder økonomi) Handicaprådet tiltræder iøvrigt aftalen. Bilag Bilag til samarbejdsaftale om tværkommunalt samarbejde om misbrugsbehandling (dok.nr.13/11) Handicaprådet - Referat januar 2011 Side 10 af 11

11 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen Møller Jane Olesen Peter Nielsen Jette Bruun Christensen Aksel Jensen Bruno Müller Handicaprådet - Referat januar 2011 Side 11 af 11

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 10. februar 2015 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Irene Hjortshøj (A) Brian Kjær (A) Kenneth

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Ivan Leth, formand

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 11. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 6. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere