Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken Nr. Asminderup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup"

Transkript

1 Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Betinna Sjöberg Tilsynskonsulent Lene Smith Skovsen.

2 Om tilsynets gennemførelse Tilsynet er varetaget af Tilsynsenheden i Odsherred Kommune ved Tilsynskonsulent Lene Smith Skovsen og er gennemført i form af to besøg henholdsvist den og den Hvert besøg havde en varighed af 2 3 timer. Endvidere er der afholdt møde med PUS A/S ledelse og den afholder tilsynet undervisning for Egebos medarbejdere, omkring magtanvendelse. Nærværende rapport er således en sammenfatning af indsamlede informationer og observationer fra besøgene. Endvidere fra afleveret skriftligt materiale og fra dialog med ledelsen. Tilsynet har endvidere interviewet en beboer og talt kort med flere andre beboere. Tilsynets interviewguide er anvendt som udgangspunkt i samtalerne under tilsynsbesøgene med leder Betinna Sjøberg. Tilsynet har endvidere besigtiget de fysiske rammer samt brandmateriel og flugtveje. Tilsynsrapporten har været i høring ved Egebo inden offentliggørelse. Om tilsynets helhedsindtryk Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S har eksisteret i sin nuværende form siden 2011, men har forinden eksisteret under navnene Egely og Egebo. Stedet har været præget af flere lederskift og nuværende leder har kun været ansat i knapt 1 år. Egebo er således i en fase, hvor der skal til at gøres status over det første år og tilsynets helhedsindtryk er, at Egebo er et botilbud med fuld styrke på omstilling og udvikling p.t. Fokus i det forgange år har været på at få indblik i- og ryddet op i gamle sags- og arbejdsgange, samt at få sammenkørt hele medarbejdergruppen, som består af mange faggrupper. Status på Egebo er nu, at der generelt er godt styr på kerneopgaverne, procedure og retningslinjer og at botilbuddet er et sted hvor kompetenceudviklingen p.t. foregår særdeles målrettet. Der ses et stort engagement og ønske om at hive fagligheden omkring det pædagogiske arbejde yderligere to trin op af fagstigen. Der er et stort ønske om, at finde et fælles fagligt sprog og niveau og således sikre beboerne en ydelse af høj kvalitet og det er tilsynets oplevelse, at der arbejdes ben hårdt med dette. Tilsynet er ved besøgene blevet mødt med en positiv holdning og en ivrighed efter at bruge tilsynets observationer som et redskab til udvikling. Stedet er fremvist uden forbehold og stedets ledelse er oplevet som meget aktiv i forhold til at være med i processen omkring tilsynet. Leder har selv bidraget i skrivningen af tilsynsrapporten, hvilket har givet anledning til en god dialog. Tilsynet vurderer, at Egebo fortsat arbejder indenfor de givne rammer i godkendelsen og tillsynet har således udelukkende givet anledning til anbefalinger, men ingen henstillinger eller påbud. Samlet vurdering Tilsynet har besigtiget de fysiske rammer, som fremstår lyse og venlige. Der er konstateret pænt og ryddeligt og selvom rammerne fortsat bærer præg af, at være et tidligere ældrecenter, opleves botilbuddet som et hyggeligt sted at være. Flugtveje er konstateret ryddet og brugbare, der er generelt godt styr på sikkerheden omkring brand- og beredskab. Denne kan dog yderligere optimeres ved, at stedets egen beredskabs- og evakueringsplan færdiggøres og der afholdes brandøvelse. Egebos kerneydelser er, at afhjælpe borgernes problematikker, i et omfang der gør det muligt for borgeren at fungerer i tilværelsen. Der arbejdes i hverdagen med dette ud fra 4 værdier om dialog, respekt, faglighed og ansvar. Der arbejdes ud fra en miljøterapeutisk indgangsvinkel og med ADL træning. De valgte pædagogiske metoder er endvidere Åben Dialog og kognitiv adfærdstænkning. Interviewguide tilsyn 2/35

3 Det vurderes at der generelt er god overensstemmelse imellem den ydelse der i praksis leveres til borgerne og den valgte metode. Dog vil Egebo kunne optimere sit tilbud ved, at den skriftlige dokumentation yderligere forbedres og at der sættes yderligere turbo på at få en sammentømret medarbejdergruppe, som har et højt fælles fagligt niveau. Dette kan bl.a. gøres via tydeliggørelse af arbejdsopgaver, krav til de enkelte stillinger og efteruddannelse. Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærk -ninger Forbedringsområder - og mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger - mulige problemer af betydning Kritisk tilstand - afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer - herunder brand og beredskab. 3g) Beredskabsplan og brandøvelse. Organisation og drift. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse 9f) Efteruddannelse. 10h) Medindflydelse. 13e) Udviklingsplaner. 15f) ADL træning. 21g) Procedure ved sygdom/dødsfald. 26d) Magtanvendelse. Personaleforhold og arbejdsmiljø. 28h) Stillingsbeskrivelser. 29i) Mødeforum. Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger Fysiske rammer: Ad 3g.)Tilsynet anbefaler, at der afholdes brand- og evakueringsøvelse, med eller uden beboere, for at sikre at alle har kendskab til procedurerne i forbindelse med brand. Dette særligt da Egebo endnu ikke har egen beredskabsplan. Interviewguide tilsyn 3/35

4 Organisation og drift: Ingen bemærkninger. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse: Ad 9f) Ud fra Egebos fortid med skiftende ledere anerkender tilsynet vigtigheden i, at der er brugt ressourcer på lederuddannelse. Tilsynet anbefaler dog nu, at Egebo i den kommende planlægning indtænker efteruddannelse af medarbejderne i de valgte metoder. Dette da der er tale om en medarbejderstab med forskellig artet baggrund og da det er konstateret, at medarbejderne ikke har modtaget specifik uddannelse i de metoder Egebo er godkendt til og slår sig op på at praktisere. 10h) Tilsynet anbefaler at det undersøges om der generelt, hos beboerne, er behov for et formelt forum hvor deres medindflydelse sikres. 13e) Tilsynet anbefaler, at Egebo får udarbejdet udviklingsplaner på alle beboere med fast opfølgning f.eks. hver 3 måned. Dette så det det er tydeligt både for beboere og alle medarbejdere hvilke mål og metoder der løbende arbejdes med og da beboeren således sikres udvikling. 15f) Da Egebo er et 107 tilbud og derved har som opgave at klæde beboerne på at kunne klare sig fremover i egen bolig, eller anden boform med reduceret støtte, anbefaler tilsynet at Egebo går videre med overvejelserne om, hvordan beboerne som en del af deres ADL træning, kan trænes i madlavning/køkkenhygiejne. 21g) Set i lyset af Egebos målgruppe anbefaler tilsynet, at der udfærdiges skriftlige procedure for fremgangsmåde ved sygdom og dødsfald. Dette kan evt. indgå i stedets beredskabsplan. 26d) Henset til dele af medarbejdergruppens faglige baggrund bifalder tilsynet, at Egebo har særlig opmærksomhed rettet imod kontinuerligt at sikre, at medarbejderne har fokus på at der arbejdes med magtanvendelse efter bestemmelserne i Lov om Social Service. Det er aftalt med Egebo at tilsynet snarest kommer på et personalemøde og taler om magtanvendelse. Personaleforhold og arbejdsmiljø: 28h) Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes stillingsbeskrivelser, herunder særligt for psykiatrimedarbejderfunktionen, således at det sikres hvilke krav der stilles til denne stilling. Dette henset til at psykiatrimedarbejdergruppen er den største medarbejdergruppe, den består af medarbejdere med forskellig faglig baggrund samt at gruppen ikke er særligt uddannet i forhold til de valgte faglige metoder på Egebo. 29i) I tråd med Egebos ønske om at komme op af fagstien og nå en fælles faglig forståelse, anbefaler tilsynet, at ledelsen vægter at der skabes faste mødeforums hvor alle medarbejdere er til stede, således at den gennemgående faglige retning sikres. Interviewguide tilsyn 4/35

5 Fysiske rammer 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer og beliggenhed Bo- og Behandlingscentret Egebo er beliggende i udkanten af landsbyen Nørre Asmindrup i Odsherred Kommune. Botilbuddet består af 2 bofællesskaber, alle beliggende i et større boligområde i byen på adresserne: Egebo 1, Tjørneparken 3, 4572 Nr. Asmindrup. Egebo 2, Egegårdsparken 1-6, 4572 Nr. Asmindrup og Egebo er placeret ud til en mindre landevej som snor sig igennem byen, tæt på byens kirke. I byen er også et forsamlingshus, en skole og en slagter. Der er bus- og togforbindelse fra Nr. Asmindrup til større byer som Nykøbing Sjælland og Holbæk. Byen er omkranset af marker og ligger tæt på skov og strand. 1.b Indretning Bofællesskabet Egebo 1 er indrettet i etplanshus med build - up tag og består af 5 boliger på hver ca. 55 m2. Lejlighederne er alle indrettet med stue, køkken, soveværelse og eget bad. Boligerne er forbundet med carport og udendørs er der primært parkering og brænde plads. Der er mindre plæner bag hver bolig. Egebo 2, består ligeledes af 5 boliger indrettet i et etplanshus og er på hver ca. 65 m2. De 5 boliger indeholder stue, soveværelse, køkken og eget bad. Endvidere tilhørende egen mindre have. Begge bofællesskaber er beliggende i et tidligere ældrecenter eller ældreboliger og er indrettet handicapvenligt. Der er til boligerne tilhørende fælles arealer der er udnyttet til samlingsplads, fælleskøkken med spiseplads og opholdsrum. Endvidere er der til fællesrummene tilknyttet kontorer og opholdsrum til personalet. De enkelte boliger er indrettet som de private boliger de er for beboerne. Stedet beskriver, at fælles området for personale og borgere er indrettet funktionelt, med øje for sikkerhed og borgernes behov. Interviewguide tilsyn 5/35

6 1.c Udnyttelse af fysiske rammer Botilbuddet oplyser, at de enkelte boliger er udnyttet som borgeren ønsker det, dog så personalet har plads hvis der er individuelle behov hos borgeren, der kræver det (særlig hjælp, rengøringsopgaver o.lign). Tilsynet vurderer, at der er god udnyttelse af de fysiske rammer og stedet vurderes fortsat egnet til formålet. 1.d Sikring af flugtveje Alle beboeres lejligheder har mindst 2 flugtveje i form af 2 døre samt vinduer. De fleste fællesarealer har ligeledes 2 døre samt vinduer. Flugtveje er konstateret ryddet og tilgængelige. 1.e Alarmer Stedet har ikke interne alarmer, da det ikke vurderes at der er behov for dette, da der er tale om små enheder, der altid er personale på vagt og da afdelingerne er indrettet så man har et godt overblik over stedet og pga. normeringen og sikkerheden i øvrigt. Der er installeret ABA anlæg og serieforbundne røgalarmer i alle 3 afdelinger. Alarmerne indgår direkte til brandvæsenet. 1.f Andet - 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Egebo 1 er senest synet i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde på bygningen. Dette på den del der er ejet af PUS A/S. BBR meddelelsen er nu blevet ændret og bragt i orden. Egebo 2, er synet i forbindelse med at Egebo indgik lejeaftale med Odsherred Kommune om overtagelse af bygningen i november Egebo 3 er synet i forbindelse med at Egebo indgik lejeaftale med Odsherred Kommune om overtagelse af Interviewguide tilsyn 6/35

7 bygningen i juli Der har i boligerne 5-8 været flere syn pga. vandskader, der endnu ikke er udbedret. 2.b Nuværende/planlagte ombygninger Der er ikke lavet egentlige ombygninger siden overtagelse af Egebo til friplejeboliger i Der er lavet udvidelser af fælles køkkener i alle tre bofællesskaber. I forbindelse med overtagelse af Egebo 2 er der opsat varmepumpe. 2.c Planlagt vedligeholdelse Der er opsat pillefyr i marts Parkeringsområdet ud mod vejen er renoveret i november Egebo har et ønske om at renovere en bygning laden herunder ønskes der opsat et køkken, laves opholdsstue m.v. 2.d Andet (Evt anden offentlig myndigheds tilsyn, rapporter e.l. - 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Beredskabsplanen for Egebos afdelinger er under udarbejdelse. Der er lavet beredskabsplan for PUS A/S institution i Kolding, som bruges som inspiration i arbejdet. 3.b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte Evakueringsplan for Egebo er under udarbejdelse. Der forefindes p.t. en evakueringsplan for de kommunalt ejede bygninger som er udfærdiget af beredskabsafdelingen. Disse er placeret ved skabene med brandudstyr. Planerne dækker p.t. både de bygninger som er ejet af Odsherred Kommune og den bygning som er ejet af PUS A/S. 3.c Brandtilsyn Der er senest afholdt brandtilsyn v. beredskabsafdelingen i de kommunalt ejede bygninger, Egebo 2 og 3 i foråret DBI (Dansk brand og sikringsteknisk institut) fører årligt brandtilsyn ift. bygningen Egebo 1. Interviewguide tilsyn 7/35

8 3.d Brandøvelse Der har ikke været afholdt brandøvelse. 3.e Førstehjælp Alle medarbejdere skal have taget førstehjælps- (fuldt kursus), og brandbekæmpelses kursus inden for max. 3 år. Efter 3 år skal der tages nyt. P.t. mangler 4 medarbejdere at få et kursus. De skal have taget det inden f Andet Der forefindes brandslanger, brandtæpper og skumslukker på alle tre afdelinger. P.t. overvejes om der skal indkøbes hjertestartere til bofællesskaberne. 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet anbefaler, at der afholdes brand- og evakueringsøvelse, med eller uden beboere, for at sikre at alle har kendskab til procedurerne i forbindelse med brand. Dette særligt da Egebo endnu ikke har egen beredskabsplan. 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Stedet er ikke underlagt levnedsmiddelkontrol. 4.b Andet - 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 8/35

9 ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE 5 Drifts- og udviklingsaftale 5.a Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale Bo- og behandlingscenter Egebo A/S, består af 3 bofællesskaber og er et privatpsykiatrisk bo- og behandlingscenter til voksne med svære, længerevarende psykiske lidelser, til borgere med dobbeltdiagnose og til personer med behandlingsdomme. Egebo er godkendt i 2011 efter 107 i Lov om Social Service. Egebo har tidligere fungeret som friplejeboliger til ældre og blev ved godkendelsen sammenlagt med botilbuddet Egely. Ved sammenlægningen fik stedet navnet Bo- og Behandlingscenter Egebo A/S. Egebo ledes i det daglige af Betinna Sjöberg. Egebo ejes af selskabet PUS A/S, som har hovedsæde i Roskilde og som også ejer andre institutioner i landet med tilsvarende målgruppe. Endvidere fungerer PUS A/S som vikarbureau. 5.b Udviklingstendenser Egebo har i 2011 været præget af retablering af boliger efter vandskader og udvidelse af antallet af pladser, efter sammenlægningen af Egely og Egebo. I 2012 skal der arbejdes videre med en indarbejdning af de nye teams og en sikring af en ensartet drift i de to afdelinger. Egebo har under overgangen fra botilbuddet Egely til nuværende tilbud Egebo været igennem en turbulent periode med flere lederskift og nogle få klagesager. Nuværende leder har været ansat siden november 2011 og oplyser, at fokus fra ledelsens side siden ansættelse meget har været på at få ryddet op i gamle administrative arbejdsgange og dokumenter. Fokus har endvidere været på at få medarbejdergruppen indkørt og målet er, at stedet nu skal 2 trin op af fagstigen og at der skal findes et fælles fagligt sprog og fagligt niveau i personalegruppen. Dette da medarbejdergruppen er Interviewguide tilsyn 9/35

10 sammensat af mange forskellige faggrupper med forskellig indfaldsvinkel til arbejdet. Alle har dog god erfaring med målgruppen og indenfor psykiatrien. Det at skulle arbejde med fagsproget har, for nogen medarbejdere, føltes udfordrende. I forhold til det sundhedsfaglige personale er fokus rettet imod at ansætte personale med erfaring indenfor psykiatrien, men som har et forankret fokus også på de sociale problematikker og arbejder med et åbent sind, således at der ikke er hospitalsfokus. Der har været en tendens til at have fokus på den psykiske sygdom og sikkerheden, da målgruppen kan være udadreagerende og fokus skal nu flyttes til at se på udvikling for den enkelte beboer, således at beboeren ikke fastholdes i tanker omkring sygdommen. I forhold til psykiatrimedarbejdergruppen som tæller 20 personer, heraf 2/3 del med baggrund som fængselsfunktionærer, er fokus på at vælge personer med den rigtige indstilling og et stort socialt fokus. Der vil blive øget fokus på ansættelse af pædagogisk og sundhedsfagligt uddannet personale fremover og om der er det rette fokus i jobbet for den enkelte medarbejder. Man har således netop ansat en sygeplejerske idet man bl.a. manglede en person med sygeplejefaglig autorisation. Endvidere for at bringe mere erfaring ind i tilbuddet omkring somatiske lidelser, medicinkontrol m.v. Som tiltag i forhold til at forbedre og udvikle sammenholdet i personalegruppen samt arbejde med sin faglighed, har Egebo afholdt to inspirationsdage om samarbejde og forskelligheder. Der er endvidere afholdt fælles førstehjælpskursus for alle. Oplevelsen var at medarbejderne, ud over at lære førstehjælp fandt sammen i en fælles oplevelse. Der har været undervisning i dokumentations systemet og fire har været på temadag om kommunikation/samarbejde. Leder forventer nu, at medarbejdergruppen sidst på året, er gearet til at arbejde mere målrettet med sammenspillet i gruppen. Egebo vil fremover endvidere have øget fokus på, at der skabes synlig udvikling for beboerne. Dette skal bl.a. gøres ved at optimere stedets brug af dokumentation, således at det er tydeligt både overfor beboer, pårørende og medarbejdere, hvilke mål der arbejdes med og hvordan. Alle er således netop Interviewguide tilsyn 10/35

11 færdiguddannet i brug af Dan journal og stedet er ved at finde ud af hvordan der skal arbejdes med handleplaner/udviklingsplaner/behandlingsplaner fremover. P.t. praktiseres Åben Dialog tankegangen og kognitiv adfærdstænkning, men medarbejderne er ikke alle uddannede i dette, udover den introduktion medarbejderne har fået i det 3 ugers kursus der er i starten af ansættelsen. Man prøver p.t. at fordybe sig i hvad medarbejderne har af kompetencer og skal finde ud af hvordan og hvilke metoder der skal arbejdes med fremover. Der skal i 2012 fortsat være meget fokus på magtanvendelser. Der er i medarbejdergruppen meget dialog om dette og der bruges meget tid på at gennemgå bekendtgørelsen og servicelovens bestemmelser om magtanvendelse. Leder Betinna Sjöberg har oplyst til tilsynet, at hun nu har afsluttet en ledergrunduddannelse og er i gang med en NLP leder uddannelse. I efteråret har hun været ansat i ca. 1 år og forventer, at kunne gøre status over sit første år som leder, nåede mål og se på hvordan den faglige udvikling kan integreres i hverdagen fremadrettet. 5.c Projekter Der har i januar/februar 2012 været gennemført APV. 5.d Andet - 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Se anbefaling 26d vedr. magtanvendelser. Se anbefaling vedr. handleplaner pkt. 13e. Se anbefaling vedr. stillingsbeskrivelser under pkt. 28h. Interviewguide tilsyn 11/35

12 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug Det ses af årsrapport fra 2011 at Egebo starter året 2012 med et overskud. 6.b Andet For at nedbringe varmeudgifterne er der installeret nyt pillefyrs anlæg i februar Der er generelt fokus på nedbringelse af omkostningerne. 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Administrationen varetages af PUS A/S. 7.b Kasse og regnskabsregulativ Overholder de af Indenrigsministeriets fastsatte regler om budget og kasse- og regnskabsregulativ. 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) Bestyrelsen godkender budgetter og regnskaber. Budget for 2012 er godkendt af Odsherred Kommune den d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) Plan for økonomistyring laves af PUS A/S, bestyrelse og leder af Egebo. 7.e Andet - 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Interviewguide tilsyn 12/35

13 PÆDAGOGISK PRAKSIS OG BRUGERINDFLYDELSE 8 Brugersammensætning 8.a Antal indskrevne Der er ved tilsynets besøg 8 indskrevne beboere fordelt på de 3 bosteder. 8.b Alder Egebo er godkendt til at modtage beboere fra år. Aktuelt er de indskrevne beboere i alderen fra år. 8.c Målgruppe og kerneydelse Målgruppen for alle tre afdelinger er personer med længerevarende, svære psykiske lidelser, med eventuelle dobbelt diagnoser og retslige foranstaltninger. Endvidere personer med svær demens og med udadreagerende adfærd. Egebo er målrettet de borgere hvor kompleksiteten i det psykiatriske pleje- og behandlingsbehov er stor og hvor opgaven har vist sig vanskelig at løse. Leder af Egebo beskriver stedets kerneydelser som værende: - at forsøge at afhjælpe de problemer borgeren kan have både socialt, psykisk og fysisk i et omfang der kan gøre det muligt at fungere i tilværelsen, med alt hvad det indebærer (netværk, aktiviteter, relationer, behandling m.v.) Egebo ønsker fremover at arbejde ud fra PUS 4 modellen som giver mulighed for at tilrette tilbuddet til den enkelte borger. PUS 4 modellen er delt op i følgende kategorier: 1. Borgere med massive psykiske- og sociale problemstillinger som har behov for støtte/pleje timer i døgnet. 2. Borgere der har brug for personale timer i døgnet. 3. Borgere der har brug for tilsyn og støtte 6-11 timer i døgnet. 4. Borgere der kan bo i eget hjem men har brug Interviewguide tilsyn 13/35

14 8.d Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe for tilsyn 0-5 timer i døgnet. (grundtakst). Modellen giver stedet og visiterende kommune mulighed for, at ændre tilbud og pris når borgerens tilstand ændre sig. I Egebo er personalet ansat på vikarbasis via PUS A/S, således at beboeren tilknyttes et team med de faglige kvalifikationer som netop passer til den borgers behov. Fleksible priser og tilpasning af personaleressourcer til den enkelte oplyses af stedet at være Egebos varemærke. Ja Nej Bemærkninger: 8.e Andet - 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 9. Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning Målsætningen for Egebo er, at give borgere som er i en situation når de ankommer til stedet, hvor de ikke passer ind i nogen rammer som hjemkommunen kan tilbyde, et fleksibelt bo- og behandlingstilbud. Målet er at skabe ro, tryghed og værdighed og en så optimal hverdag som mulig, så det på sigt bliver muligt for borgeren at vende hjem til hjemkommunen. For personer med behandlingsdomme kan der være tale om at skærme borgeren og måske sikre, at borgeren ikke gør skade på sig selv. Egebo skal hjælpe med at øge og forbedre den enkeltes livskvalitet. Egebo skal være med til at bevare livet, drømmene og håbet. 9.b Pædagogisk målsætning Den pædagogiske målsætning beskrives af Egebo således at den tilrettes, sammen med metoden, den enkelte beboer. Alle ønsker vil forsøges imødekommet. Interviewguide tilsyn 14/35

15 9.c 9.d Målsætning for afdelingerne/grupper Hvordan praktiseres målsætningerne Medarbejderne skal medvirke til at der skabes mulighed for at beboerne kan udvikle egne evner og livsbetingelser, i forpligtende samspil med andre. De vil forsøge at tage udgangspunkt i den enkeltes behov og udspil, samtidig vil de arbejde med at fremme sociale relationer og forsøge at få den enkelte til at føle sig som en del af fællesskabet. I fællesskabet/beboerens kontakt til omverden, skal medarbejderne støtte og hjælpe til at styrke borgerens selvfølelse gennem kommunikation og konflikthåndtering. Der er ens målsætninger for alle Egebos afdelinger. Der lægges vægt på en god visitation hvor der afholdes en møderække og besøg både med det professionelle og private netværk til den kommende beboer, hvor Egebos leder er til stede. Ved indskrivning tilknyttes beboeren et team og der er en indkøringsperiode på 3-6 måneder som bruges til at skabe ro og plads til at beboeren kan falde til. Der skal skabes dialog, og styrkes positive relationer. Efter indkøringsfasen laves der mere præcise ugeskemaer og det er målet, at der fremadrettet skal revideres handleplaner med fast interval (se pkt.13c handleplaner). I det daglige arbejdes miljøterapeutisk, således at både medarbejdere og beboere inddrages i de daglige aktiviteter og beboerne på den måde støttes i, at bedre deres sociale færdigheder og dermed kunne klare sig bedre fremover. Til dette benyttes endvidere ADL træning (træning i almindelig daglig livsførelse). Der arbejdes pt. ud fra Åben Dialog tankegangen samt ud fra kognitiv adfærdstænkning. I sidstnævnte arbejdes der med at identificere negative tanke- og handlemønstre og således søge at erstatte disse med mere realistiske og mindre destruktive følelser. Medarbejderne er dog ikke uddannede i disse metoder, udover et 3 ugers kursus, hvor de er introduceret til metoden. Leder har dog oplyst til tilsynet, at det er tydeligt i dagligdagen, at der i praksis arbejdes ud fra de valgte metoder, men at det p.t. ikke har været Interviewguide tilsyn 15/35

16 9.e Andet muligt at måle på i hvor høj grad medarbejderne kan metoden og dokumentere dette. Det har i det daglige vist sig svært, at samle en gruppe medarbejdere og på den måde få et indtryk af hvem der til fulde behersker metoderne. Dette da nogle medarbejdere kun arbejder få timer pr. mdr. og da der er tale om vikaransættelse. Leder har oplyst til tilsynet, at der arbejdes med beboernes måde at tænke på, medarbejderne skal se på beboerens adfærd og hjælper dem til at tænke anderledes for at kunne handle anderledes. Stedet gør sig dog p.t. overvejelser om metodevalg fremover og vælger generelt de relevante faglige metoder i forhold til den enkelte beboer. (se endvidere pkt. 5b). Egebebos værdigrundlag er beskrevet på følgende måde: Det er baseret på et ønske om stadig udvikling, både for borgeren og for personalet. Med udgangspunkt i borgeren og dennes netværk vil stedet være et tillidsskabende og hjælpende mellemled, så ønsker, tanker og evner i videst muligt omfang kan bruges og realiseres. Egebo ser sig selv som tryghedsskabende for de mennesker der har brug for det, gennem dialog og relations opbygning. Dette skal ske i et arbejdsmiljø med mulighed for faglig udvikling og en høj grad af ansvars følelse, med respekt for eksterne samarbejdspartnere og ikke mindst for borgeren selv. Egebo arbejder ud fra 4 værdier om: Dialog, Respekt, faglighed og ansvar. 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ud fra Egebos fortid med skiftende ledere anerkender tilsynet vigtigheden i, at der er brugt ressourcer på lederuddannelse. Tilsynet anbefaler dog nu, at Egebo i den kommende planlægning indtænker efteruddannelse af medarbejderne i de valgte metoder. Dette da der er tale om en medarbejderstab med forskellig artet baggrund og da det er konstateret, at medarbejderne ikke har modtaget specifik uddannelse i de metoder Egebo er godkendt til og slår sig op på at praktisere. Interviewguide tilsyn 16/35

17 10 10.a 10.b 10.c 10.d Beboerne Hvordan er beboerens tilknytning til medarbejderne organiseret. Deltager beboeren i praktiske opgaver Har beboerne faste pligter Husmøder Beboeren har en kontaktperson. Der arbejdes endvidere i medarbejderteams. Beboerne deltager i det de ønsker at deltage i, f.eks. dække bord, vasker sit eget tøj m.v. Mange beboere er dog ikke i stand til dette da der meget dårlige. Det kan være en udfordring blot at skulle dække bord. Medarbejderne forsøger at motivere beboerne til at deltage ud fra deres funktionsniveau. Nej. Der er ikke husmøder. 10.e 10.f 10.g Medindflydelse Leder oplyser, at beboerne har god mulighed for medindflydelse i hverdagen. Samtale med beboer. Tilsynet har hilst på flere beboere og har interviewet 1 beboer. Beboeren gav overordnet udtryk for at trives på stedet. Endvidere gav beboeren udtryk for at beboergruppen på et tidspunkt havde talt om at oprette et beboerråd, men at de endnu ikke er gået videre med dette. Beboeren udtaler, at det forventes at ledelse og medarbejdere vil være åben overfor idéen. Andet - 10.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet anbefaler at det undersøges om der generelt, hos beboerne, er behov for et formelt forum hvor deres medindflydelse sikres. Interviewguide tilsyn 17/35

18 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE 11.a Udbetaling af lomme- og tøjpenge; hvem og hvor ofte Punktet ikke relevant. Egebo er for voksne borgere. 11.b Vejledning i brug af lommepenge - 11.c Anden udbetaling til brugerne - 11.d Skriftlig procedure - 11.e Andet - 11.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 12 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE 12.a Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/ procedure for håndtering af beboermidler 12.b Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedure og følges de Nej. Der er ikke udfærdiget retningslinjer for procedure ved håndtering af borgernes midler. Det gøres meget sjældent, og er der enkelte særlige aftaler bliver der udfærdiget en fuldmagt fra borgeren der indeholder de aftaler der administreres efter. De af beboerne der har en værge har støtte og vejledning hos dem. Ja. Hvis beboeren er underlagt en form for administration er beboeren sat ind i det juridiske vedr. dette (hvad de må og kan, og hvorfor de behøver fuldmagt, og hvad det indebærer). Dette følges altid. Interviewguide tilsyn 18/35

19 12.c Anden udbetaling til brugerne Nej. 12.d Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab 12.e Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter, etc. Det overordnede ansvar har lederen af Egebo. Den daglige administration og kontrol foregår via beboerens kontaktperson. Betaling af kost m.v. er inkluderet i grundbeløbet og egenbetalingen. 12.f Andet (eks. revision) Lederen har mulighed for at søge vejledning i spørgsmål om administration i PUS A/S økonomiafd. 12.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 13 Behandlingsplaner / handleplaner 13.a Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige Ja Nej 13.b 13.c Referat fra behandlingsmøder Løbende justering af planerne Bemærkninger: Ikke alle beboere har p.t. en handleplan som er udfærdiget af hjemkommunen. På Egebo skrives der i journalen og laves statusbeskrivelser og distrikspsykiatrien har ligeledes en behandlingsplan. Egebo får disse og kan bruge dem i deres planer. Der skrives i journalen efter møder og er der særlige hensyn eller opgaver sendes de implicerede parter mail og beboeren holdes informeret. Egebo laver primært de statusskrivelser hjemkommunen kræver i forhold til beboerne, hvilket vil sige hvert halve år. Beboernes udvikling oplyses dog, at blive sikret via dialog om dette på stedets teammøder, via notater i Danjournalen og i beboernes mapper. Mapperne indeholder et aftaleark og journal hvor medarbejderne kan gøre notater om beboerens Interviewguide tilsyn 19/35

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynets samlede vurdering Tilsynets samlede vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer 1.b Indretning 1.c Udnyttelse af fysiske rammer 1.d Sikring af flugtveje 1.e Alarmer 1.f Andet 1.g Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden. Bo- og behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden. Bo- og behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Bo- og behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. maj 2013 og den 3. september 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen. Vallekildevej 22. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 23. april 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen. Vallekildevej 22. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 23. april 2012. Tilsynsrapport 2012 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 23. april 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Kirsten

Læs mere

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse . Web-adresse Leders navn Personalenormering

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse  . Web-adresse Leders navn Personalenormering TILSYNSRAPPORT Institution: Adresse E-mail Telefonnummer Web-adresse Leders navn Personalenormering Antal pladser Takst Organisationsform Godkendt målgruppe Godkendt jf. SEL Mobil nr.: Indvisiteringsalder:

Læs mere

Tilsynsrapport. Februar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Åkandehuset. Ellingebjergvej 3. 4573 Højby. Dato for tilsyn: 28. februar 2012.

Tilsynsrapport. Februar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Åkandehuset. Ellingebjergvej 3. 4573 Højby. Dato for tilsyn: 28. februar 2012. Tilsynsrapport Februar 2012 Åkandehuset Ellingebjergvej 3 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. februar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Tjørneparken Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Skovgården. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Skovgården. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Skovgården Klintvej180 & 184, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 23. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Rørmosegård. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Rørmosegård. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Rørmosegård Annebjerg Stræde 46, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. September 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Vesterbro. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. September 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Vesterbro. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport September 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Vesterbro Vesterbro 19, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. september 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2012 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 27. august 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Dalhøjgård. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Dalhøjgård. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Dalhøjgård Oddenvej 90, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade 15 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012. Tilsynsrapport 2012 Opholdsstedet Holmstrup Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. oktober 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Asmindrup. Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19.

Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Asmindrup. Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19. Tilsynsrapport August 2013 Møllegården Private Botilbud Gl. Nykøbingvej 85 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19. august

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport. November 2011. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. November 2011. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Tilsynsrapport November 2011 Møllegården Private Botilbud Gl. Nykøbingvej 85 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. & 22. november 2011 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Grundtvigsvej 4 Aps Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Sekretariatet og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 9. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 4. april 2013, 6. maj 2013 og 15. august 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig. Dato for tilsyn: 27. januar 2012.

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig. Dato for tilsyn: 27. januar 2012. Tilsynsrapport Januar 2012 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 27. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Opholdsstedet. Solvognen

Opholdsstedet. Solvognen Tilsynsrapport November 2010 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, Ellinge Mark 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø. Tilsynsrapport September 2013 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Grundtvigsvej. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Grundtvigsvej. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Grundtvigsvej Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. august 2012 Institutionen

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger)

Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger) Tilsynsrapport Oktober 2013 Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger) Oddenvej 43 (2 boliger) Hesselvej

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Værestederne. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Værestederne. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport Januar 2012 Socialpsykiatrien Værestederne Holbækvej 25 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsrapport - Opfølgning

Tilsynsrapport - Opfølgning Tilsynsrapport - Opfølgning 2012 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 19. november 2012. Institutionen repræsenteret ved: Leder Kirsten

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde. Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle

Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde. Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle Tilsynsrapport September 2013 Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby Tilsynsrapport 2013 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Andshøjgaard. Dato for tilsynet: 8. januar 2013. Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Max Odgaard og medarbejder Søren Rasmussen. Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Twillingegården. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Twillingegården. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Twillingegården Krogbakkevej 11, 4560 Vig Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 20. marts 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Granhøjens Botilbud A/S. Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj.

Granhøjens Botilbud A/S. Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Granhøjens Botilbud A/S Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj. Afdelinger Dalhøjgård Oddenvej 90, Nykøbing Sj. Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, Nykøbing Sj. Egebjergvej Egebjergvej

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget 2 4550 Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 3. september 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 3. september 2012. Tilsynsrapport 2012 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Bofællesskaberne. Holbækvej Vig

Tilsynsrapport. Januar Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Bofællesskaberne. Holbækvej Vig Tilsynsrapport Januar 2012 Socialpsykiatrien Bofællesskaberne Holbækvej 25 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 1 Indhold Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Formål med tilsyn... 3 Eksterne tilsynsmyndigheder... 4 Principper for tilsyn med 103 og 104 i Guldborgsund Kommune...

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune

Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune, oktober 2011 Indhold Konklusion og sammenfatning... 2 Opsamling på fokusområderne... 3

Læs mere

Tilsynsrapport. November Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Tilsynsrapport. November Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø. Tilsynsrapport November 2012 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2012 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud Tilsynsrapport November 2010 Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Gasværket Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Afd.leder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen

Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Hold-an vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2000 Fax 4477 2706 www.ballerup.dk Dato: 26.11.08. Tilsynsførende: Linda Korthsen Direkte tlf.:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade Højby

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade Højby Tilsynsrapport 2012 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 10. september 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2013 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/11 2008 på Områdecentret Kastaniegården Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Højagergård Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig Tilsynsrapport 2013 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. september 2013 og 11. november 2013. Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbuddet Vesterbo UANMELDT TILSYN DEN: D. 22.11.2013 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste gemt: 10-05-2012 16:23

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Social og Sundhed. Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009

Social og Sundhed. Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009 Social og Sundhed Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Baggrund for anmeldt tilsyn...2 Læsevejledning...3 Konklusion af anmeldte tilsyn 2009...4

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere