Forsøgs- og udviklingsprojekt: Dagbehandling for alkoholmisbrugere i Viborg Amt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsøgs- og udviklingsprojekt: Dagbehandling for alkoholmisbrugere i Viborg Amt"

Transkript

1 12. maj 2004 Forsøgs- og udviklingsprojekt: Dagbehandling for alkoholmisbrugere i Viborg Amt Formål: Formålet er at udvikle og kvalificere det ambulante behandlingstilbud gennem afprøvning af nye behandlingstiltag målrettet afgrænsede grupper af alkoholmisbrugere ved ambulatorierne i Viborg og Thisted. Behandlingstiltaget tænkes opbygget såvel organisatorisk som indholdsmæssigt i sammenhæng og samarbejde med de øvrige behandlingstiltag til alkoholmisbrugere inden for amtets geografiske udstrækning. Ligesom forsøget vil etablere et tæt samarbejde med kommunerne. Der udvikles og afprøves intensive dagbehandlingstilbud af 8 ugers varighed, hvor alkoholmisbrugsbehandlingen vil bestå af en vifte af forandringsstrategier for alkoholmisbrugerens hverdagsliv. Med udgangspunkt i en forståelse af at misbrug er vaner og rutiner, som integreres i alkoholmisbrugerens hverdagsliv, må et målrettet terapeutisk behandlingsarbejde indgå i et bredere perspektiv med anvendelse af forandrings- og udviklingsstrategier rettet mod alkoholmisbrugerens hele hverdagsliv. Ligesom forandringsstrategier også må involvere pårørende. Forsøgskonceptet består dels af afprøvning af en velbeskrevet, dokumenteret behandlingsmetode for alkoholmisbrug og dels af emner og input af mere almendannende og udviklende karakter, som kan initiere forandringer af hverdagslivet. Til forsøgs- og udviklingsprojektet knyttes følgeforskning (se p. 5). Målgruppe for forsøgsprojektet: Målgruppen er mennesker med et langvarigt misbrug, som er ved at miste primære netværk, bolig, helbred og tilknytning til arbejdsmarkedet. For mennesker i arbejde må en sygeperiode eller afvikling af ferie muliggøre deltagelse. Der etableres visitation forud for deltagelse ud fra fastlagte visitationskriterier i lighed med de, som allerede er implementeret i organisationen. Projektperiode: Projektperioden for forsøgs- og udviklingsprojektet strækker sig over 2 år og 3 måneder fra den til den

2 Perioden vil være opdelt i: 3 måneders projektforberedelse (herunder fx nyansættelse, kvalificering af medarbejdere, annoncering og orientering af samarbejdspartnere). 2 års gennemførelse af forsøgs- og udviklingsprojektet. Projektrammer: Forsøgs- og udviklingsprojektet for den ambulante alkoholmisbrugsbehandling i Viborg Amt tænkes igangsat som to parallelle forsøg ved alkoholambulatorierne i hhv. Thisted og Viborg. Forsøgene vil omfatte intensive dagbehandling i grupper af ca. 8 personer. Et behandlingsforløb vil være 8 ugers varighed og strække sig over alle hverdage fra kl og lørdage fra kl til Inden for dette tidsrum vil der også være selvstyrende gruppeaktiviteter (fx omkring madlavning, sportsaktiviteter og refleksionsmøder). Det daglige kursuslængde er fastlagt ud fra den hensigt at forandringer også må have mulighed for at omfatte alkoholmisbrugerens hele hverdagsliv. Den forventede deltagerkapacitet vil i forsøgsperioden være 128 (dvs. i alt 8 forløb af 8 deltagere pr. ambulatorium). Der vil være løbende optag, dog med fast start om mandagen. Forud for projektdeltagelse kan der være behov for afrusningsforløb på et af de eksisterende tilbud i amtet (hhv. Ås Bosted og forsorgstilbuddet Vibohøj i Viborg), men der må muligvis arbejdes på at etablere et tættere samarbejde med sygehusvæsenet omkring afrusning for at dække et evt. forøget behov som følge af det nye tilbud. Indhold: Konceptet vil bestå af en veldokumenteret behandlingsmetode sammen med mere almendannende og identitetsudviklende emner rettet mod alkoholmisbrugerens hverdagsliv. Der afprøves enten én enkelt behandlingsmetode parallelt på ambulatorierne i Viborg og Thisted eller to forskellige. Metoden kan være Gorskis behandlingsmetode 1 (fx Gorski og Miller. 1999) 2 eller AA s 12 trinsmodel, som der allerede i dag er viden om og erfaring med på eksisterende døgntilbud i amtet. Som en del af behandlingen vil være organiserede selvstyrende refleksionsgrupper. Det endelige metodevalg foretages imidlertid af den nedsatte udviklingsgruppe i amtets misbrugsorganisation. 1 Hvis idéer bl.a. indeholder tilbagefaldsforebyggelse samt inspiration fra AA s 12-trinsmodel. 2 Gorski, Terence T og Miller, Merlene: Hvordan man forbliver ædru. En vejledning i forebyggelse af tilbagefald. Forlaget Sydgården

3 De bredere forandringsstrategier rettet mod hverdagslivet må udvikles og afprøves parallelt med behandlingsmetoden. Forandringer, som påvirker livsudfoldelsen radikalt, må involvere alkoholmisbrugerens kognitive, affektive og psykomotoriske dimensioner i samspil med omgivelser. Med inspiration i den grundtvigske tradition (oplive, oplyse og opløfte) inddrages mere almendannende og identitetsudviklende emner. Disse kan formidles gennem undervisning, foredrag og deltagelse i aktiviteter. Indholdet kan fx være musisk/kreative tilbud, sundhedsoplysning, motion og bevægelse, og samfundspolitiske, kulturelle eller psykologiske emner. Aften- og weekendarrangementer kan fx være løb, bowling, højskoleaftener, lystfiskeri og havevandringer. Denne del vil i varierende omfang være åben for deltagelse af pårørende. Pårørende Under forløbet vil pårørende få mulighed for deltagelse i tilbuddet. Derudover vil der blive etableret tiltag rettet mod pårørende herunder også tiltag specielt for børn fx weekendophold. Efterbehandling For deltagerne i behandlingen etableres der mulighed for opfølgning i et år ved et aftenmøde hver anden uge (evt. medarbejder tilknyttet). Derudover kan benyttes eksisterende organiseringer af frivillige grupper og selv-hjælps-grupper. Projektets samarbejdsflader Det er hensigten, at valg af behandlingsmetoder og organisering af projektet vil medvirke til at samle, målrette og tydeliggøre amtets behandlingsmuligheder og strategier til gavn for den enkelte alkoholmisbruger. Således søges projektet bredt ud til at omfatte andre institutioner. Pårørendearbejdet herunder børnegrupper - tænkes fx etableret i samarbejde med og placeret på Nørbygård i Hanstholm, KFUM s Sociale Arbejde, som allerede har erfaringer med et sådant arbejde. I projektets første fase skal sådanne samarbejdsrelationer afsøges og organiseres. Ligeledes etableres et tæt samarbejde med kommunerne omkring visitation af alkoholmisbrugere til dagbehandlingstilbuddet. Projektudøvere: Projektudøvere er: Ledere og medarbejdere ved de to ambulatorier i Viborg og Thisted samt 4 nye projektmedarbejdere i den toårige forsøgsperiode. Desuden deltager to udviklings- og følgeforskere fra Institut fra Sociale Forhold og Organisation, Ålborg Universitet i forløbet. Projektansatte: 3

4 Af de fire projektansatte vil der være to med behandlingskvalifikationer, som er fuldtidsbeskæftigede i det terapeutiske behandlingsforløb. Til at varetage bredere forandringsstrategier ansættes to, som kan have forskellige typer kvalifikationer, fx undervisningserfaringer. Den del kan suppleres af gæstebehandlere fra Viborg Amts Misbrugscenter, Nørbygård og Tjele Behandlingscenter samt gæstelærere fra VUC, daghøjskoler, idrætsverden, kunstnere og kulturpersoner. Kvalificering af medarbejdere Alle medarbejdere skal forud for projektet gennemgå fornøden indføring og kvalificering i den valgte metode. Desuden skal der være mulighed for løbende kvalificering. Projektudvikling Misbrugsbrugscenterets udviklingsgruppe fastlægger og detailplanlægger forsøget i projektets forberedelsesfase, således at det tænkes ind i ambulatoriernes og amtets samlede misbrugsbehandling. Dette sker gennem ad hoc deltagelse fra samarbejdspartnere fx døgntilbuddene Nørbygård og Tjele Behandlingscenter mv. I denne fase deltager to forskere fra Institut for Sociale Forhold og organisation, Ålborg Universitet efter behov og aftale. 4

5 Forsøgs- og følgeforskning Baggrund for forskningsprojektet: Forsøgs- og følgeforskningen skal ses i forlængelse af vores flerårige forskningsprojekt om den ambulante alkoholmisbrugsbehandling i tre jyske amter påbegyndt 2001, hvis formål var at belyse sammenhængen mellem forskellige behandlingskulturer og typer af alkoholmisbrugere. Det var en antagelse, at de eksisterende amtslige, diakonale og private behandlingstilbud med deres behandlingskulturer retter sig mod bestemte typer af alkoholmisbrugere, og at der var misbrugere, som risikerede at falde uden for disse tilbud. Det handler ikke om tilbudenes intentioner eller om en bestemt navngiven behandlingsmetode, men om de procedurer og strukturer, som behandlingspraksis er baseret på og ikke mindst om de samværsformer, relationer, roller og magtstrukturer, der skabes og genskabes af aktørerne i praksis. Samtidig var det en antagelse, at alkoholmisbrugere med forskellige livsmønstre ikke nødvendigvis profiterer af den samme behandlingskultur. I og med mennesker med alkoholmisbrug udgør et bredt udsnit af befolkningen med det særlige misbrugsproblem til fælles, betyder det, at de alkoholmisbrugere, som potentielt kan benytte tilbudene kan have vidt forskellige sociale, kulturelle og økonomiske erfaringer og helt forskellige måder at leve deres liv på. Deres livsmønstre og forandringspotentialer er forskellige. Dette arbejde har omfattet en afdækning af de ambulante tilbud til alkoholmisbrugere i Århus, Viborg og Nordjyllands amter sat i kontekst til øvrige tilbud til alkoholmisbrugere på baggrund af bl.a. interview med ledere på 22 tilbud (Breumlund og Hansen 2003) 3. Det seneste arbejde har bestået i observationsophold på ambulatorierne i Viborg og Thisted samt på tre døgntilbud inden for Viborg Amt hhv. Nørbygård, Ås Bosted og Behandlingscenter Tjele i løbet Vi har desuden gennemført tredive interview med alkoholmisbrugere samt et mindre antal interview med ledere og ansatte. Dette arbejde har givet en indgående viden om behandlingstilbudene i Viborg Amt. Vore analyser af tre forskellige behandlingskulturer i hhv. ambulatorier og døgntilbud viser bl.a. at den målrettede og intensive døgnindsats med veldokumenterede metoder, kvalificeret personale kombineret med refleksionsrum, erfaringsudveksling i højere grad muliggør forandringer, end ambulatorierne med deres begrænsede åbningstider og personaleressourcer har muligheder for. 4 Omvendt kan meget langvarige døgnophold dels afholde en gruppe alkoholmisbrugere fra at 3 Breumlund, A. og Bruun Hansen, I.: Alkoholmisbrugsbehandling i tre jyske amter. Aalborg Universitetsforlag Disse afrapporteres i tre rapporter sommer 2004, og samlet i bogform efteråret

6 modtage tilbuddet og dels skabe vanskeligheder for andre ved at vende tilbage til hverdagslivet. Det intensive dagtilbud søger at bygge på en kombination af døgntilbuddets muligheder for gennemgribende forandringer og samtidig fastholde alkoholmisbrugerens i hans omgivelser og således give en målrettet tilbud til denne gruppe. Formål med følgeforskning Til forsøgs- og udviklingsprojektet etableres følgeforskning med det formål: - at dokumentere projekterfaringer ud fra hhv. ledere, medarbejdere og de involverede alkoholmisbrugere med henblik på implementering i Viborg Amt samt andre dele af landet - forløbsundersøgelse af samtlige alkoholmisbrugere omfattet af projektet vedr. forandringer af misbruget og hverdagsliv. Forskningsopgaven vil omfatte en beskrivelse og analyse af forsøgs- og udviklingsprojektet med vægt på evt. barrierer ved implementeringen set ud fra ledere, medarbejdere og de involverede alkoholmisbrugere. I perioden sker en løbende indsamling af projektudøveres erfaringer med tilsigtede som utilsigtede forandringer, således at der er et justeret grundlag for implementering af tilbuddet. Desuden etableres en forløbsundersøgelse af de deltagende alkoholmisbrugere, hvor en bredere vurdering af tilbuddets mulighed for at skabe og fastholde forandringer af misbrug og alkohlmisbrugernes hverdagsliv foretages. Dette foretages dels med afsæt i visitationskriterier samt uddybes ved kvalitative interview. Desuden ønskes viden om, hvilke elementer, alkoholmisbrugerne tillægger betydning ved behandlingstiltaget. Sammenhæng mellem forsøgs- og udviklingsprojekt og følgeforskning Der vil i hele projektperioden være et samarbejde mellem projektudøvere i forsøgsog udviklingsprojektet og de tilknyttede forskere, hvorfor de to projekter ikke kan ses som to separate dele. Forskernes rolle omfatter deltagelse i projektudviklingsfasen, fx vil dataindsamling, fastlæggelse af visitationskriterier ske som et samarbejde mellem praktikere og forskere. Formidling Følgeforskningen formidles i rapportform efter projektafslutning. 6

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Kvalitetsmåling # Nørbygård # Nov. 2010 jan. 2011 Af erhvervspsykolog Klaus Falkenberg. Indholdsfortegnelse:

Kvalitetsmåling # Nørbygård # Nov. 2010 jan. 2011 Af erhvervspsykolog Klaus Falkenberg. Indholdsfortegnelse: 1 Kvalitetsmåling # Nørbygård # Nov. 2010 jan. 2011 Af erhvervspsykolog Klaus Falkenberg Indholdsfortegnelse: S. 3: Formål, beskrivelse af Nørbygård, kvalitetsmålingens design i 2011 S. 4: Lederne fra

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark

UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD. alkoholbehandlingscenter og bosted. det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark UDVIKLING & FORANDRING NØRBYGÅRD alkoholbehandlingscenter og bosted det handler om et godt liv for alle i familien! KFUM s Sociale Arbejde i Danmark Nørbygård alkoholbehandlingscenter og bosted Nørbygård

Læs mere

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE evalueringsrapport 1: beskrivelse af igangsatte forsøgsprojekter 11:18 TURF BÖCKER JAKOBSEN ANDERS POSSELT LANGHEDE KRESTA SØRENSEN 11:18 LIGE MULIGHEDER

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Unge med et stort forbrug af alkohol og unge potentielle misbrugere

Unge med et stort forbrug af alkohol og unge potentielle misbrugere Unge med et stort forbrug af alkohol og unge potentielle misbrugere - en evaluering af initiativer under Alkohollokalpuljen Juni 2000 Helle Hagemann CASA Unge med et stort forbrug af alkohol og unge potentielle

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Målgruppebeskrivelse... 4 2.1 Definition af gruppen... 4 2.2 Statistik... 5 2.3 Fiktive cases... 8 2. 4 Opsamling... 9 3. Projektets formål og interventionslogik... 10 3.1

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug

Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug Januar 2006 Marianne Malmgren, Linda Kjær Minke og Finn Kenneth Hansen CASA Udvikling af døgntilbud til sindslidende med misbrug Januar 2006 Marianne

Læs mere

Halsnæs Alkoholambulatorium

Halsnæs Alkoholambulatorium INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Halsnæs Alkoholambulatorium Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Udvikling og Forandring. Nørbygård. alkoholbehandlingscenter og bosted. Dokumentation. af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for

Udvikling og Forandring. Nørbygård. alkoholbehandlingscenter og bosted. Dokumentation. af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for Udvikling og Forandring Nørbygård Beboerstatistik for alkoholbehandling 2008 alkoholbehandlingscenter og bosted Dokumentation af den pædagogiske- og behandlingsmæssige indsats i 2008 for Nørbygård bosted

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere