Museets ansvarsområde er defineret på følgende måde i vedtægterne:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Museets ansvarsområde er defineret på følgende måde i vedtægterne:"

Transkript

1 Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: Formularens ID: 494 Sendt til: Sendt: : MUSEERNES 4-ÅRIGE ARBEJDSPLANER Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Vejledning Du kan få vejledende tekster til flere af felterne ved at køre musen hen over spørgsmålstegnene. Her vil være uddybende forklaringer til spørgsmålene. Vejledning til udfyldelse af skemaet fås desuden ved at klikke på spørgsmålstegnet øverst i højre hjørne. Når blanketten er udfyldt og afsendt på sidste side, modtager du en kvittering samt en vedhæftet en kopi af blanketten. Gem kladde Hvis du vil gemme en kladde af din blanket, skal du klikke på i menubaren øverst til højre. Man kan få hjælp ved at klikke på spørgsmålstegnet i øverste højre hjørne i samme menulinje som disketteikonet. Indtast museumsnummer og akronym Museumsnummer STM CVR-nummer Museumsakronym Udfyld oplysninger om museet/institutionen og evt. afdeling samt navn på kontaktperson Museum-/institutionsnavn iflg. vedtægterne Struer Museum Institutionens journalnr. nmlkji nmlkj Dansk adresse Udenlandsk adresse Museets adresse 1: Søndergade 23 Postnummer By 7600 Struer MUSEETS FORMÅL Hvad er museets mission (opgave og ansvarsområde) og vision? (Max 1 A4-side) Museets ansvarsområde er defineret på følgende måde i vedtægterne: "Struer Museum skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling indenfor sit ansvarsområde jfr. stk. 4. virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse tilstande og forandringer baseret på Museets samlinger. Struer Museum skal sikre adgang til og viden om Danmarks kulturarv og dens samspil med verden omkring os. Struer Museums faglige ansvarsområde er nyere tids

2 kulturhistorie, det vil sige perioden fra 1500 årene til nutiden. Ansvarsområdet kan perspektiveres til middelalder og forhistorisk tid. Struer Museums geografiske ansvarsområde jfr. stk. 1, omfatter Struer Kommune. " Struer Museum har seks fokusområder: - Søfart og fiskeri på Limfjorden - Jernbanens historie i Vestjylland - Struer By og dens vækst på baggrund af fjord og jernbane. - Forfattermiljøet omkring Limfjorden Johannes Buchholtz - Det topografiske maleri i det vestlige Limfjordsområde - B&O s historie og lyd- og billedmediernes kulturhistorie. Det er Struer Museums vision at udvikle den lokale bevidsthed om byens og egnens specifikke lokale historie, som især er kendetegnet ved museets seks fokusområder. Det er formålet at øge den lokale identitet og den fælles historiske referenceramme ud fra betragtningen på kulturarvsstyrelsens hjemmeside om, at Kulturarv er det kit, der binder samfundet sammen. Det er visionen, at bevidstheden om at være Struerbo øges, ikke mindst hos den unge befolkning, og at museet har en central plads i denne bevidsthed, som værende centrum for bevarelsen og formidlingen af den lokale historie og identitet. Når grundarbejdet for dette mål om lokal bevidsthed og opbakning er lagt, vil fokus i højere grad åbne sig mod de muligheder Struer Museum qua sin B&Osamling har for at tiltrække nationale og internationale gæster. Det er Struer Museums vision at udvikle en skarp profil, hvor B&O-afdelingens betydelige størrelse i ikke mindst de udenlandske gæsters bevidsthed udnyttes positivt, således at formidlingsformen bliver oplevelsesorienteret med udbredt brug af lyd og billeder. Museets nyudviklede digitale informationssøgende og informationsskabende stationer harmonerer godt med oplevelsesorienterede udstillinger. Det er Struer Museums vision at være et levende museum med et højt aktivitetsniveau og et mødested for lokalbefolkningen. Det er ambitionen at være en stor og naturlig ressource for områdets skoler og uddannelsesinstitutioner. Hvordan vil museet arbejde med sin vision indenfor den 4-årige planperiode? (Max ½ A4-side) Struer Museum vil gennem et øget udadvendt aktivitetsniveau, og gennem et fokus på for lokalbefolkningen relevante og interessante særudstillinger og arrangementer skabe dels et øget besøgstal blandt lokalbefolkningen, dels knytte en større gruppe interessenter tættere til museet. Struer Museum vil være aktive og opsøgende i forhold til skoler og uddannelsesinstitutioner og målrette arrangementer til bestemte klassetrin. Ikke mindst vil et tættere samarbejde med Struer Gymnasium, der er museets nabo blive prioriteret højt, og udfordringen ved at gøre gymnasiets studerende til

3 brugere af museet vil blive taget op. Struer Museum har i de seneste år udviklet forskellige digitale platforme, der fungerer som interaktive informationsbiblioteker, hvor man dels på kort og illustrativ vis kan blive oplyst om aspekter af den lokale historie, dels bidrage med sine egne kommentarer og oplysninger om emnet. Dette arbejde er fremragende, men henvender sig i sagens natur mestendels til dem, der i forvejen har noget at bidrage med. I den kommende planperiode vil Struer Museum fokusere på at inddrage andre typer af brugere i særudstillinger og arrangementer, ligesom nye interaktive udviklingstiltag i den permanente udstilling vil fokusere på legende, fordringsløse løsninger, der vil fremme den indirekte læring. Struer Museum vil i planperioden ændre sine permanente udstillinger i etaper, der i perioder vil stå i stedet for særudstillinger. De nye udstillinger vil i høj grad være oplevelsesorienterede, ikke mindst med hensyn til lydkulisse, og disse vil i videst muligt omfang blive gjort interaktive. INDSAMLING Afsnittet om indsamling skal indeholde status og en 4-årig strategi. Status og aktuelle udfordringer: Hvad er museets samlingsmæssige fokus (eksempelvis tidsperiode og geografisk område)? Angiv om der er dele af samlingen, der falder udenfor dette fokus (max 2 A4-sider) Struer Museums samling er lille og det ville derfor være urimeligt at tale om samlingens fokus. Et sådant har den nuværende samling ikke. Samlingen består selvsagt af genstande, der har relevans for Struers historie og den tidsmæssige periode er hovedsaligt 1900-tallet. En undtagelse er samlingen af B&O produkter, som Struer Museum netop har overtaget fra Bang og Olufsen. Denne samling er dog ikke gennemgået og registreret i Regin endnu, og genstandene er dermed ikke optaget i samlingen. Det vil være en stor ressourcemæssig udfordring for museet at få gennemgået og registreret hele denne samling. I forhold til museets seks hovedområder er tre af områderne repræsenteret i samlingen på et rimeligt niveau. Det gælder Limfjordsdigteren Johannes Buchholz, hvis hus med interiør er en central del af såvel museets samling som udstilling. Der foregår ingen indsamling, udover hvis museet bliver tilbudt dele af det originale bestik, som blev solgt, da huset blev overdraget til Struer Kommune. Limfjordsmalerne fra den vestlige Limfjord, der havde samlingssted i Humlum ved Struer, er repræsenteret med nogle enkelte værker i samlingen. Struer Museum ønsker naturligvis at supplere denne samling med yderligere kunstværker, men prioriterer i øjeblikket ikke at indkøbe værker. Samlingen fra B&O produkter er som skrevet ikke optaget i museets samling endnu, men det er klart, at med denne samling vil B&O være endog særdeles godt repræsenteret i museets samling. Dog vil det kun være produkterne som er repræsenteret og samlingen vil fortsat ikke være repræsentativ for B&O s historie. Angiv hvilke faglige hensyn og nødvendige prioriteringer der ligger til grund for indsamlingen af værker og genstande (max ½ A4-side)

4 De faglige hensyn indenfor hvert område er som følger: B&O-samlingen. Samlingen er betydelig, men fokuserer entydigt på produkterne, hvor det, der gør B&O interessant for Struer Museum, i lige så høj grad er alt det andet. B&O s betydning for Struer, arbejdet i produktionssiden, de personlige historier osv. Der er brug for indsamling for at folde historien om B&O ud på museet. Jernbanen. Banen er en særdeles stor del af Struers historie, og dens repræsentation i museets samling er minimal. Der er imidlertid gode muligheder for en aktiv indsamling, idet der findes en stor samling af jernbanemateriel i Struer, som er tilgængeligt for museet. Der skal bringes ordnede forhold i dette, så de relevante genstande bliver udvalgt og optaget i samlingen og sikres en rimelig bevaringstilstand. Fjorden. Fjorden er det oprindelige grundlag for en by ved Limfjorden og rigtig mange aspekter af fjordens indflydelse er relevante for områdets historie. For at kunne fortælle historien om Struers oprindelse og dens udvikling, er det nødvendigt med nogen indsamling indenfor især fiskeri og havn. Byen. Struer By er et produkt af de andre områder, og indsamling indenfor disse områder, berører jo dermed også Struer By. Yderligere indsamling indenfor dette område vil være genstande der derudover er relevante for Struers hurtige udvikling med baggrund i først og fremmest bane og havn. Limfjordsmalere. Struer Museum søger at få en repræsentativ samling af de limfjordsmalere, der opererede i vores område. Da indsamlingen på dette område ofte kræver et køb, er museet i øjeblikket nødsaget til at nedprioritere indsamling på dette område. Limfjordsdigtere Johannes Buchholz. Samlingen vedrørende Johannes Buchholz er repræsentativ/komplet. Redegør for den koordinering museet foretager med andre museer vedrørende indsamling (max ½ A4-side) Der finder ingen koordinering sted. Strategidel med angivelse af årlige satsningsområder: Hvordan ønsker museet at prioritere sin indsamling i den 4-årige planperiode? Angiv de enkelte satsningsområder (max 2 A4-sider) Struer Museum har brug for en markant større samling. De permanente udstillinger fremstår i dag genstandsfattige ikke grundet æstetiske hensyn, men fordi samlingen simpelthen ikke er større. Dette gælder for udstillingen om Struer By, for udstillingen om Jernbanen og for udstillingen om fjordens fiskeri og handel. Det er nødvendigt med en langt mere aktiv indsamlingspolitik fra Struer Museums side. Indenfor disse tre områder, Struer By, Jernbanen og Fjorden, vil Struer Museum i forbindelse med undersøgelses- og forarbejde til nyopstilling af de permanente udstillinger føre en aktiv indsamlingspolitik. I første omgang i forbindelse med Jernbanen hvor en ny permanent udstilling planlægges, at stå klar sommeren 2012.

5 Museets magasiner befinder sig i en gammel skolebygning. Rummene er uden klimastyring. Bygningen og især taget trænger til istandsættelse. Dertil kommer at en del af samlingen befinder sig i en tidligere godsekspeditionsbygning. Det er påkrævet med et nyt tag på denne bygning. Det er derudover nødvendigt at supplere B&O samlingen med andet end produkter, hvis udstillingen skal være andet og mere end netop dette en masse produkter og et stykke designhistorie. Indsamlingen på B&O-området vil foregå i forbindelse med forskningsprojektet Fabrikken og Byen. Struer Museum vil derudover som et særligt satsningsområde indsamle lydmateriale med forbindelse til kulturarven indenfor museets fokusområder. Dette lydmateriale vil blive brugt i udstilling og aktiviteter. Struer Museum vil indsamle i forbindelse med forskningsprojekterne i Limfjordsmuseernes samvirke, der skal derfor indsamles genstande og fotos, der knytter sig til emnerne: 2011: Fritidsliv ved Limfjorden 2012: Sommerhusliv ved Limfjorden: 2013: Kulturmiljøer i forandring 2014: Råstoffer ved Limfjorden. Hvordan forholder museets indsamlingsstrategi sig til den overordnede vision og strategien for de øvrige hovedopgaver? (max ½ A4-side) Museets indsamlingsstrategi er et nødvendigt fundament for at visionen kan realiseres på alle områder qua den lille samling Struer har i øjeblikket, som ikke muliggør en repræsentativ formidling af kulturarven indenfor museets satsningsområder og kun i ringe grad giver mulighed for særudstillinger. KONSERVERING OG BEVARING Afsnittet om konservering og bevaring skal indeholde status og en 4-årig strategi. Status og aktuelle udfordringer: Giv en overordnet status på samlingernes tilstand og redegør for aktuelle konserverings- /bevaringsrelaterede problemstillinger, der inkluderer såvel aktiv som præventiv konservering (max 2 A4-sider) Samlingens bevaringstilstand er overordnet set rimelig, men opbevaringsforholdene er langt fra optimale, hvilket i de senere år har skadet enkelte genstande så meget, at det reelt har ført til kassation. Der er tale om genstande, som efter opsigelse af et lejemål er blevet opbevaret udendørs. De udstillede genstande på museet befinder sig i et udmærket miljø bevaringsmæssigt, men det samme gælder desværre ikke de magasinerede genstande. Nogle af disse har ført en smule omtumlet tilværelse, hvor de er blevet flyttet til et midlertidigt opbevaringssted, der er præget af meget høj fugtighed. De genstande, der ikke er blevet flyttet med, står i et mere stabilt, men ukontrolleret klima. Der er ikke skabt et samlet overblik over samlingens tilstand ved hjælp af bistand fra konservatorer. Dette kan først meningsfuldt gøres når bygningssituationen er udbedret. Beskriv kort museets magasiner og vurder den bygningsmæssige tilstand. Redegør for eventuelle nedbrydningsfaktorer, der kan gøre sig gældende overfor samlingerne (max 2 A4- sider)

6 Temperatursvingninger, luftfugtighedssvingninger og skadedyrs indtrængen har mulighed for at påvirke samlingens bevaringstilstand. Museets ejendomsselskab arbejder på at skaffe nye lokaler til magasin. Redegør for den koordinering museet foretager med andre museer vedrørende konservering og bevaring (max ½ A4-side) I Limfjordsmuseernes Samvirke arbejdes der på at koordinere det udadvendte bevaringsarbejde ved at oprette et kulturarvsråd, som skal være et højere rådgivende og igangsættende organ for tværkommunalt bevaringsarbejde. Struer Museum samarbejder med Konserveringscenter Vest om konservering og bevaring. Strategidel med angivelse af årlige satsningsområder: Udpeg de vigtigste indsatsområder og angiv, hvorledes museet vil prioritere i den kommende planperiode. Beskriv i denne sammenhæng hvilke dele af samlingen museet vil gennemgå med henblik på eventuel konservering og kassation (max 2 A4-sider) Det er museets ejendomsselskabs hovedfokus at skaffe nye lokaliteter til opbevaring af samlingen. Indtil dette er sket, vil indsatsen være koncentreret mod at skaffe genstandene i deres nuværende placering tålelige vilkår. Når de nye lokaliteter er indrettet og samlingen overflyttet dertil, kan en bedre vurdering af samlingens tilstand og evt. nødvendige indsatsområder foretages. Struer Museum vil i planperioden gennemgå samlingen af B&O-genstande som museet har modtaget fra Bang og Olufsen med henblik på at bedømme såvel om genstandene skal optages i samlingen som deres bevaringstilstand. Hvordan forholder museets planer vedr. konservering og bevaring sig til den overordnede vision og strategien for de øvrige hovedopgaver? (max ½ A4-side) Genstandende er, som det er nævnt under indsamling, grundlæggende for museets vision om udvikling af sine udstillinger, og at disse genstande er i en tilstand, hvor der er forsvarligt at udstille dem er selvsagt en nødvendighed. Derudover forholder museets planer for konservering og bevaring sig ikke direkte til museets vision. REGISTRERING Afsnittet om registrering skal indeholde status og en 4-årig strategi. Status og aktuelle udfordringer: Redegør for museets aktuelle registreringspraksis og -system (max ½ A4-side) Struer Museum registrerer såvel museumsgenstande som arkivalier i Regin efter styrelsens standarder. Der lægges særlig vægt på formidlingspotentialet i de beskrivende tekster i Regin, da disse udnyttes i andre af museets systemer. Angiv status på handleplanen for indberetning til de centrale kulturarvsregistre KID og Museernes Samlinger (indsendt til Kulturarvsstyrelsen sommer 2008 og maj 2009) (max ½ A4- side) Museet har fået overdraget en samling af B&O apparater med tilbehør fra B&O på mere end 3000 genstande. Dette er ikke gennemgået, vurderet eller registreret endnu. Bortset fra det er ca. 95% af samlingens genstande registreret i Regin, og de

7 er alle offentliggjort i Museernes Samlinger. Der dukker stadig uregistrerede genstande op, og et estimeret skøn er, at der er et par hundrede uregistrerede genstande i samlingen. Strategidel med angivelse af årlige satsningsområder: Udpeg særlige indsatsområder (for eksempel OCR-scanninger, overgang til nyt registreringssystem m.m.) og angiv, hvorledes museet vil prioritere i den kommende planperiode (max 1 A4-side) Museet skal have gennemgået og registreret genstande fra den store samling som museet har modtaget fra B&O. Dette arbejde vil være den helt store opgave indenfor registrering. FORSKNING Afsnittet om forskning skal indeholde en status og en 4-årig strategi. Status og aktuelle udfordringer: Hvad er status for museets forskningsmæssige dækning af ansvarsområdet? (max 2 A4-sider) Museets forskning har i de senere år hovedsaligt drejet sig om forskellige aspekter af Limfjordens indflydelse i den lokale historie og virkelighed, i projekterne Den regulerede Limfjord, Den Regulerede Limfjord II, Arbejde og fest ved Limfjorden og Den Rekreative Fjord. For år tilbage har tidligere museumsleder, Thomas Bloch Ravn, blandt andet udført arbejde omkring Struers historie generelt, omkring Limfjordsmalerne og omkring Johannes Buchholz. Hvordan løfter museet sin forskningsopgave? Redegør for lokale, nationale og internationale samarbejdsrelationer og partnerskaber museet har indgået i forbindelse med museets forskning (max 1 A4-side) Struer Museum har valgt at løfte en væsentlig del af sin forskningsopgave i samarbejde med Limfjordsmuseernes Samvirke. Samarbejdet giver museet mulighed for at deltage i større faglige sammenhænge, hvor projekter med større forskningsmæssigt perspektiv kan løftes i fællesskab. De 6 museer i samvirket samarbejder bl.a. om et årligt forskningsprojekt, som tager udgangspunkt i den kulturhistorie som binder Limfjordsegnen sammen. Samvirket formulerede i 2006 et fælles katalog med ideer til fælles forskningsprojekter, hvoraf der hidtil er gennemført 4. Dette samarbejde fortsættes og udvides i planperioden. Samvirket har planer om at styrke samarbejdet med universiteterne i Aalborg og Esbjerg i fremtiden, således at forskningsniveauet kan løftes, og der kan skaffes flere midler til projekterne. Forskningen skal dog fortsat tage udgangspunkt i de enkelte museer og deres samlinger, således at projekterne er forankret i Limfjordsområdet og resultaterne bliver umiddelbart brugbare for museernes formidling. Strategidel med angivelse af årlige satsningsområder: Angiv de forskningsmæssige satsningsområder museets ønsker at forfølge i den kommende 4- årige periode, og markér årlige satsningsområder. (max 2 A4-sider) Struer Museum ønsker over en årrække startende i 2012 at beskæftige sig med forholdet mellem B&O og Struer under overskriften Fabrikken og Byen. Museets hensigt er at uddybe indsigten i den nære kulturelle, politiske, økonomiske og sociale sammenhæng mellem byen Struer og dens dominerende arbejdsplads; Bang &

8 Olufsen. I første omgang planlægger museet at udforske parcelhus- og villakvarteret rundt om Bang & Olufsens fabrikker. Kvarteret opstod i erne, og af gode grunde hed det aldrig andet end B&O-byen. Projektet gennemføres efter planen i , men det overordnede projekt videreføres i næste planperiode. I de kommende 4 år vil Struer Museum fortsætte sit forskningsmæssige engagement i Limfjordsmuseernes Samvirke. Samvirket har formuleret en fælles forskningsstrategi og vil i de kommende år beskæftige sig med følgende emner: 2011: Aktiviteter på vand 2012: Sommerhuse ved fjorden 2013: Kulturmiljøer i forandring 2014:Råstoffer ved Limfjorden De første 3 undersøgelser er dele af et fælles forskningsprojekt med overskriften den rekreative fjord, som fokuserer på det rekreative liv ved Limfjorden. Sammen med undersøgelsen Limfjordens Kroer, som blev gennemført i 2010, skal de 3 undersøgelser sætte fokus på Limfjorden som rekreativt område og derigennem at nuancere billedet af velfærdsstatens betydning for skabelsen af det moderne fritidsliv. I 2014 tager vi hul på et nyt forskningsprojekt med overskriften Råstoffer ved Limfjorden. Inden for dette emne vil vi se på udvinding og brug af moler, kridt, tang, ral mm. i fjorden og beskæftige os med emner som industrikultur og arbejdsliv. De enkelte delundersøgelser vil blive konkretiseret i løbet af planperioden : Museet ønsker i planperioden desuden at gennemføre et forskningsprojekt vedr. Klosterhedens Statsskovdistrikt. Klosterheden er Danmarks største plantage. Den er placeret i Lemvig og Struer kommuner, men har grundet sin størrelse gennem årene også spillet en stor rolle som arbejdssted, rekreativt område og økologisk ressource for borgere i Holstebro og omegn. Struer Museum ønsker sammen med museerne i Lemvig og Holstebro at gennemføre et større forskningsprojekt omkring skovens historie og nutidige brug. Fokus for undersøgelsen er ændringer over tid i Klosterhedens udseende og funktion som følge af forandringer i det omkringværende samfund og det herskende syn på naturen. Undersøgelsens omdrejningspunkt vil være ordet nytteeffekt, som er et vigtigt begreb i en vestjysk kontekst. Vi vil i en historisk del af undersøgelsen se på baggrunden for tilplantningen: Hvem stod bag de tidligste initiativer til plantagen og med hvilken drivkraft? Var det ideologi eller praktisk sans, som drev dem? Hvilke planer havde de med tilplantningen, hvilken nytteeffekt forventede de at få ud af plantagen? Som en anden del af undersøgelsen vil vi kortlægge skovens historiske udvikling og beskæftige os med den nytteeffekt, den har medført for det omkringværende nordvestjyske samfund. Denne nytteeffekt har forandret sig over tid fra en meget konkret træproduktion til en nutidig overvejende rekreativ ydnyttelse. Dette skal ses i lyset af de sideløbende ændringer i tidsånden og dertil hørende natursyn. Vi vil se på, hvordan ikke bare skiftende natursyn, men også skiftende skovridere, har sat deres præg på

9 skoven som produktionsvirksomhed og som rekreativt område. Endelig vil vi som en etnologisk del af undersøgelsen beskæftige os med Klosterheden som ramme om arbejdsliv og hverdagsliv for de mange ansatte, som i tidens løb har været ansat i skoven og har boet i skovens boliger sammen med deres familier. Hvordan er det at arbejde, leve og bo midt i en skov, og hvilket tilhørsforhold giver det til skoven og til de andre skovboere? Der vil derudover blive foretaget undersøgelser i forbindelse med opbygning af særudstillinger. Hvordan forholder museets forskningsstrategi sig til den overordnede vision og strategien for de øvrige hovedopgaver? (max ½ A4-side) Museets forskning skal være relevante for lokalbefolkningen for at opnå museets strategi for planperioden, og skal være omsættelig til formidling for at harmonere med museets vision. Det er tilfældet for alle de skitserede forskningsprojekter FORMIDLING Afsnittet om formidling skal indeholde en status og en 4-årig strategi. Status og aktuelle udfordringer: Hvad er status for museets formidlingsmæssige dækning af ansvarsområdet (max 2 A4-sider) Struer Museum har i de senere år haft sit fokus på udviklingen af digitale platforme for formidling og brugerinddragelse. Disse mangler i visse tilfælde i skrivende stund det sidste for at blive offentliggjort, men Struer Museum er blandt de førende indenfor den digitale formidling, og disse udviklede digitale formidlingsmuligheder bliver udnyttet og vil blive udnyttet til at formidle indenfor alle museets fokusområder. Struer Museum udgiver hvert år - som sit årsskrift - det lokalhistoriske magasin Jul i Struer, hvor en lang række lokalhistoriske emner bliver behandlet. Struer Museum deltager i samarbejde med Struer Gymnasium i Intrface, et samarbejde mellem gymnasier og museer i Region Midtjylland, hvor en klasse fra gymnasiet arbejder intensivt sammen med museet i en projektuge. Derudover er museets permanente udstillinger åbne hele året rundt. Den digitale byskriver kan tilmed udforskes altid via enhver browser, ligesom et andet af museets digitale tiltag, mediebiblioteket, snart vil være tilgængelig på samme måde. Regionalt samarbejder museet med Limfjordsmuseernes Samvirke om formidlingsopgaver. Samarbejdet har hidtil drejet sig om skriftlig formidling i form af publikationer af de fælles forskningsprojekter i samvirkets regi. Hvordan løfter museet sin formidlingsopgave? Redegør for lokale, nationale og internationale samarbejdsrelationer og partnerskaber museet har indgået i forbindelse med museets formidling (max 1 A4-side) Regionalt samarbejder museet med Limfjordsmuseernes Samvirke om formidlingsopgaver. Samarbejdet har hidtil drejet sig om skriftlig formidling i form af publikationer af de fælles forskningsprojekter i samvirkets regi. Formidlingssamarbejdet i samvirket planlægges udvidet i planperioden til også at omfatte

10 fælles udstillinger samt stedbunden formidling. Museet vil udvide samarbejdet i Limfjordsmuseernes Samvirke til også at omhandle fælles særudstillinger baseret på de fælles forskningsprojekter. For at styrke formidlingsindsatsen har samvirket ansat en kommunikationsmedarbejder, som skal hjælpe os med at udforme og koordinere fælles formidling, herunder udstillinger. Den første fælles særudstilling planlægges at åbne i sommeren Museet vil sammen med Limfjordsmuseernes Samvirke samarbejde om fælles formidling af Limfjordens digtere. Tanken er at lave en digterrute gennem Limfjordsområdet, hvor gæsten stifter bekendtskab med Limfjordsdigterne og deres tekster om egnen. Strategidel med angivelse af årlige satsningsområder: Angiv de formidlingsmæssige satsningsområder museets ønsker at forfølge i den kommende 4-årige periode og markér årlige satsningsområder. (max 2 A4-sider) Udstillinger: Struer Museum vil satse på en stor særudstilling/nyopsætning af permanent udstilling hvert år, foruden en række mindre særudstillinger, som vil blive planlagt i løbet af planperioden Verdens bedste by / Lorteby En udstilling, der sætter fokus på Struerborgernes selvopfattelse og deres viden om Struers historie. Udstillingen involverer i høj grad opsøgende arbejde og interviews med forskellige sociale grupperinger i Struer og omegn Stationen - en interaktiv, permanent udstilling om Jernbanen i Struer nyopstilling af B&O udstillingen - med mere fokus på danmarkshistorien, byens historie og personalhistorien. Museet vil udvide samarbejdet i Limfjordsmuseernes Samvirke til også at omhandle fælles særudstillinger baseret på de fælles forskningsprojekter. For at styrke formidlingsindsatsen har samvirket ansat en kommunikationsmedarbejder, som skal hjælpe os med at udforme og koordinere fælles formidling, herunder udstillinger. Den første fælles særudstilling planlægges at åbne i sommeren : Fritidsliv på Limfjorden fælles særudstilling i Limfjordsmuseernes Samvirke med udgangspunkt i forskningsprojektet gennemført i Publikationer: Der er planlagt udgivelser efter hvert af de fælles forskningsprojekter i Limfjordsmuseernes samvirke. Struer Museum planlægger i 2011 at udgive en malebog med historiske bygninger og miljøer fra Struer. Struer Museum planlægger hvert år i planperioden at udgive det kulturhistoriske magasin Jul i Struer. Struer Museum planlægger i løbet af 2011 at udgive lydbøger med noveller af Johannes Buchholz i forbindelse med andre formidlingstiltag omkring emnet.

11 På baggrund af fælles forskningsprojekt med Lemvig og Holstebro Museum planlægges publikation om Klosterhedens skovdistrikt i Skoletjeneste Struer Museum planlægger i planperiodens første halvdel, at opbygge en skoletjeneste med særlig vægt på B&O og bygning af radioer. Øvrig formidling Museet vil i 2011 offentliggøre sit Mediebibliotek, hvor man via en browser kan gå på opdagelse i museets mediemateriale, først og fremmest de historiske billeder, men også genstandsbilleder. Museet vil yderligere udvikle på systemet Tagged, så det bliver målrettet forskellige aldersgrupper. Museet vil i 2011 offentliggøre Ressourcecenter Venø. En digital formidlingsplatform opstillet på Venø om Venøs historie og samfund. Museet vil sammen med Limfjordsmuseernes Samvirke samarbejde om fælles formidling af Limfjordens digtere. Tanken er at lave en digterrute gennem Limfjordsområdet, hvor gæsten stifter bekendtskab med Limfjordsdigterne og deres tekster om egnen. Der vil blive gennemført en række arrangementer i samarbejde med Struer Museums venner. Hvordan forholder museets formidlingsstrategi sig til den overordnede vision og strategien for de øvrige hovedopgaver (max ½ A4-sider) Museets formidling er slutproduktet af det øvrige faglige arbejde, museet foretager sig. Den kvalificerede og vedkommende formidling er grundlaget for, at vi kan få flere lokale gæster og knytte disse stærkere til os. Som det ses i visionen er det netop også en formidlingsprofil, som museet ønsker at profilere sig på, og denne formidlingsprofil/stil bliver skabt gennem særudstillinger og ombygninger af de permanente udstillinger, som derfor også er prioriteret højt.

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

nmlkji nmlkj 10109 SFM Statens Forsvarshistoriske Museum sfhm@sfhm.dk Frederiksholms Kanal 29 1220 København K Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 10109 SFM Statens Forsvarshistoriske Museum sfhm@sfhm.dk Frederiksholms Kanal 29 1220 København K Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 161487 Formularens ID: 494 Sendt til: sfhm@sfhm.dk Sendt: 20-06-2011 17:55 ------------------------ MUSEERNES 4-ÅRIGE

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Vision. afsæt i samling og museet.

Vision. afsæt i samling og museet. Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117126 Formularens ID: 494 Sendt til: post@stormp-museet.dk Sendt: 15-12-2010 17:04 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

nmlkji nmlkj BKR Bornholms Kunstmuseum Otto Bruuns Plads Gudhjem Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj BKR Bornholms Kunstmuseum Otto Bruuns Plads Gudhjem Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 120377 Formularens ID: 494 Sendt til: lkm@bornholms-kunstmuseum.dk Sendt: 11-01-2011 12:49 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

nmlkji nmlkj 22701 NMK Nivaagaards Malerisamling museum@nivaagaard.dk Gl. Strandvej 2 2990 Nivå Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 22701 NMK Nivaagaards Malerisamling museum@nivaagaard.dk Gl. Strandvej 2 2990 Nivå Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117116 Formularens ID: 494 Sendt til: museum@nivaagaard.dk Sendt: 15-12-2010 15:51 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Mission: Billund Museum er Billund Kommunes videnscenter for kulturarv. I konstant veksling mellem forskning og formidling.

Mission: Billund Museum er Billund Kommunes videnscenter for kulturarv. I konstant veksling mellem forskning og formidling. Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117073 Formularens ID: 494 Sendt til: museum@billund.dk Sendt: 15-12-2010 15:29 ------------------------ MUSEERNES 4-ÅRIGE

Læs mere

nmlkji nmlkj 60701 FMF Museerne i Fredericia museerne@fredericia.dk Jernbanegade 10 7000 Udfyldes automatisk ved indtastning af postnummer

nmlkji nmlkj 60701 FMF Museerne i Fredericia museerne@fredericia.dk Jernbanegade 10 7000 Udfyldes automatisk ved indtastning af postnummer Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117036 Formularens ID: 494 Sendt til: museerne@fredericia.dk Sendt: 15-12-2010 11:26 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Mission. nmlkji. nmlkj 62101 MKH. Museet på Koldinghus. museum@koldinghus.dk. Markdanersgade 11. 6000 Kolding. Museernes arbejdsplaner

Mission. nmlkji. nmlkj 62101 MKH. Museet på Koldinghus. museum@koldinghus.dk. Markdanersgade 11. 6000 Kolding. Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117152 Formularens ID: 494 Sendt til: museum@koldinghus.dk Sendt: 15-12-2010 21:59 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

nmlkji nmlkj 74101 SMT Økomuseum Samsø info@ecomuseum-samso.dk Museumsvej 10 8305 Samsø Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 74101 SMT Økomuseum Samsø info@ecomuseum-samso.dk Museumsvej 10 8305 Samsø Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 128985 Formularens ID: 494 Sendt til: info@ecomuseum-samso.dk Sendt: 28-01-2011 11:30 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Samlingen har to permanente udstillinger - en på Rosenborg Slot, som dækker perioden Christian 4. til. nmlkji. nmlkj 10103 DKK

Samlingen har to permanente udstillinger - en på Rosenborg Slot, som dækker perioden Christian 4. til. nmlkji. nmlkj 10103 DKK Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117094 Formularens ID: 494 Sendt til: museum@dkks.dk Sendt: 15-12-2010 14:20 ------------------------ MUSEERNES 4-ÅRIGE

Læs mere

nmlkji nmlkj 47906 SZM Naturama post@naturama.dk Dronningemaen 30 5700 Svendborg Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen:

nmlkji nmlkj 47906 SZM Naturama post@naturama.dk Dronningemaen 30 5700 Svendborg Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117087 Formularens ID: 494 Sendt til: post@naturama.dk Sendt: 15-12-2010 13:55 ------------------------ MUSEERNES 4-ÅRIGE

Læs mere

Lemvig Museums vision: At søge vort livs perspektiv i fortid og fremtid, at give nuet dybde og dimension.

Lemvig Museums vision: At søge vort livs perspektiv i fortid og fremtid, at give nuet dybde og dimension. MUSEETS MISSION & VISION Hvad er museets mission og vision Lemvig Museums mission: At fremme forståelsen for Lemvigegnens kultur, historie, litteratur, kunst og natur og bidrage bredt til egnens udvikling

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

nmlkji nmlkj Udfyldes automatisk ved indtastning af postnummer ERHVERVELSESSUM 1, tilskud til erhvervelser

nmlkji nmlkj Udfyldes automatisk ved indtastning af postnummer ERHVERVELSESSUM 1, tilskud til erhvervelser ERHVERVELSESSUM 1, 2011 - tilskud til erhvervelser Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 Vejledning E-mail: postmus@kulturarv.dk For at ansøge skal

Læs mere

nmlkji nmlkj 74302 MJO Museum Jorn info@museumjorn.dk Gudenåvej 7-9 8600 Silkeborg Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen:

nmlkji nmlkj 74302 MJO Museum Jorn info@museumjorn.dk Gudenåvej 7-9 8600 Silkeborg Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117079 Formularens ID: 494 Sendt til: info@museumjorn.dk Sendt: 15-12-2010 14:55 ------------------------ MUSEERNES 4-ÅRIGE

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

BEVARING - STATUS KUNST

BEVARING - STATUS KUNST ARBEJDET MED GENSTANDE BEVARING - STATUS VejleMuseerne råder over magasiner på følgende steder: Fællesmuseumsmagasinet på Lysholt, Kunstmuseet på Flegborg og magasinet på Vandel Skole. Hvad samlingerne

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Temapolitik om Kulturarven

Temapolitik om Kulturarven Temapolitik om Kulturarven Rudersdal Kommunes kulturpolitiske værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik udtrykker sig overordnet i 7 kulturpolitiske værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

nmlkji nmlkj 22301 HØM Hørsholm Egns Museum post@hoersholmmuseum.dk Sdr. Jagtvej 2 2970 Hørsholm Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 22301 HØM Hørsholm Egns Museum post@hoersholmmuseum.dk Sdr. Jagtvej 2 2970 Hørsholm Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 116843 Formularens ID: 494 Sendt til: post@hoersholmmuseum.dk Sendt: 14-12-2010 11:45 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN

HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2015-2020 Indhold Opsummering..................................... 3 en: HISTORIEN er OVERALT............... 4 Mission............................................

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Museer i Qeqqata Kommunia - Status og visioner Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Foto: Anne Bahnson. Sisimiut Katersugaasiviat. Januar 2009 Notat til museumskonferencen 2009

Læs mere

Indsamlings- og dokumentationsarbejdet på Østsjællands Museum sker i øvrigt i henhold til ICOMs museumsetiske regler.

Indsamlings- og dokumentationsarbejdet på Østsjællands Museum sker i øvrigt i henhold til ICOMs museumsetiske regler. Nærværende indsamlings- og dokumentationspolitik danner rammen for det indsamlings- og dokumentationsarbejde, som Østsjællands Museum udfører indenfor rammerne af sin museale virksomhed. Indsamlings- og

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

nmlkji nmlkj 31501 MHO Holbæk Museum evo@holbmus.dk Klosterstræde 18 4300 Holbæk Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen:

nmlkji nmlkj 31501 MHO Holbæk Museum evo@holbmus.dk Klosterstræde 18 4300 Holbæk Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 122367 Formularens ID: 494 Sendt til: evo@holbmus.dk Sendt: 16-01-2011 20:18 ------------------------ MUSEERNES 4-ÅRIGE

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Arbejdsplan 2009. Udarbejdet af museumsinspektør Christian Ringskou og museumsleder

Arbejdsplan 2009. Udarbejdet af museumsinspektør Christian Ringskou og museumsleder Arbejdsplan 2009 Arbejdsplan 2009 Udarbejdet af museumsinspektør Christian Ringskou og museumsleder Torben Holm. Forelagt, drøftet og godkendt på personalemøde den 10. december 2008 og bestyrelsesmøde

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Til Kulturstyrelsen Ang. J.nr. 2011-7.42.03-0022 Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Greve Museum d. 25. oktober 2013 På Greve Museum modtog vi i 2011 tilsagn

Læs mere

KOMPAS - i centrum for Fjordkultur

KOMPAS - i centrum for Fjordkultur NORDVESTJYSK FJORDKULTUR KOMPAS - i centrum for Fjordkultur Tilbud om udviklingsstrategi Udarbejdet for: Nordvestjysk Fjordkultur (NFK) Udarbejdet af: Kristine Kristensen, Projekt Designer, NBA Consult.

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

nmlkji nmlkj 10112 KBM Københavns Bymuseum jetsan@kff.kk.dk Absalonsagde 3 1658 København V Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 10112 KBM Københavns Bymuseum jetsan@kff.kk.dk Absalonsagde 3 1658 København V Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117009 Formularens ID: 494 Sendt til: jetsan@kff.kk.dk Sendt: 15-12-2010 10:42 ------------------------ MUSEERNES 4-ÅRIGE

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Hvad er vi? Hvad er et lokalarkiv? Et lokalarkiv indsamler arkivalier, billeder m.m. af ikkestatslig proveniens

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Opfølgning på besøg hos de lokalhistoriske arkiver Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Indledning: Lokalhistoriske arkiver er det lokale samfunds fælles hukommelse arkiverne indsamler og

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

nmlkji nmlkj 78701 THY Museet for Thy og Vester Hanherred jytte@thistedmuseum.dk Jernbanegade 4 7700 Thisted Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 78701 THY Museet for Thy og Vester Hanherred jytte@thistedmuseum.dk Jernbanegade 4 7700 Thisted Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 133960 Formularens ID: 494 Sendt til: jytte@thistedmuseum.dk Sendt: 01-02-2011 15:33 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind.

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind. Temamøde d. 11. juni 2010. Kvalitet og bæredygtighed. Per Kr. Madsens gruppe, kulturhistoriske og naturhistoriske museer. Referat fra gruppedrøftelsen. Stikord fra indledende bemærkninger ved Per Kristian

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Tønder Museum 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Tønder Museum Kongevej 51 6270 Tønder Indholdsfortegnelse Baggrunden for

Læs mere

Vejledning tll udfyldelse af skemaet fas desuden ved at klikke pa splilrgsmalstegnet I skemaets Iilverste hliljre hjlilrne.

Vejledning tll udfyldelse af skemaet fas desuden ved at klikke pa splilrgsmalstegnet I skemaets Iilverste hliljre hjlilrne. Side 1 af8 DANSKE MUSE ER I TAL Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 Klilbenhavn V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning K U L TU R 1\ R V Du kan fa vejledende

Læs mere

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed.

Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum skal Nationalmuseet desuden: belyse Danmarks kultur og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. 16. december 2016 Sagsnummer: NOTAT Drift og Administration Drift og Administration, Sekretariat Sagsbehandler: Jes Gjørup, 41 20 66 00 Thomas Kyed, 41 20 66 11 Nationalmuseets strategi 2017-2020 Nationalmuseets

Læs mere

Udviklingsplan. Lokalhistorisk Arkiv

Udviklingsplan. Lokalhistorisk Arkiv Udviklingsplan Lokalhistorisk Arkiv 2010-2013 Lokalhistorisk Arkiv er et kulturhistorisk arkiv, der organisatorisk hører under forvaltningen Erhverv, Kultur og Beskæftigelses afdeling Kultur og fritid.

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING baseret på: Lov nr. 1531 af 21/12/2010 med senere ændringer. LBK nr. 79 af 14/01/2011, LBK nr. 988 af 6/10/2011, LBK nr. 526 af 04/06/2012, LBK nr. 100 af 30/01 2013, Lov nr.

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frivilligpolitik MUSEUM. Bliv en del af den levende historie. Ringkøbing-Skjern Museum levendehistorie.dk RINGKØBING-SKJERN

Frivilligpolitik MUSEUM. Bliv en del af den levende historie. Ringkøbing-Skjern Museum levendehistorie.dk RINGKØBING-SKJERN Frivilligpolitik Ringkøbing-Skjern Museum 2016 Bliv en del af den levende historie RINGKØBING-SKJERN MUSEUM levendehistorie.dk 1 2 Titel: Frivilligpolitik ved Ringkøbing-Skjern Museum Udgivet af: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM 2013 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag... 2 Opfølgning... 3 STRUER MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS

Læs mere

Museerne Vordingborg er en selvejende institution. Museerne Vordingborg er et statsanerkendt kulturhistorisk museum efter museumslovens 15.

Museerne Vordingborg er en selvejende institution. Museerne Vordingborg er et statsanerkendt kulturhistorisk museum efter museumslovens 15. Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117297 Formularens ID: 494 Sendt til: kmh@museerne.dk Sendt: 17-12-2010 11:57 ------------------------ MUSEERNES 4-ÅRIGE

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid.

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum, som ejes og drives af Kvindemuseumsforeningen.

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland.

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Til muserne i det Midt og Vestjyske område Skive den 6/1-2008 Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Med nærværende introduktionsmateriale og spørgeskema ønsker bestyrelsen for Museernes Bevaringscenter

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum'

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' Punkt 13. Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' 2017-012738 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af ovennævnte debat på 9

Læs mere

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen

Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen Der arbejdes netop nu på at tegne konturerne af et nyt museumslandskab i Danmark. Fra

Læs mere

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Idébank til aktiviteter i udstillingen side 1 Indholdsforetegnelse Indledning side 3 Platforme i udstillingen side 4 Samarbejdspartnere og målgrupper side 5 Ideer til brug af kulturarvscruiseren

Læs mere