Arbejdsrettens kendelse af 26. februar 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrettens kendelse af 26. februar 2009"

Transkript

1 Arbejdsrettens kendelse af 26. februar 2009 i sag nr. A : Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO I på egne vegne og for Bang & Olufsen A/S, Struer (konsulent Lars Ørskov Schmidt) Dommere: Jens Peter Bostrup, Børge Dahl (formand), Carsten Holm, Lene Pagter Kristensen (næstformand), Henrik Lind, Benny Rosberg, Laurids Rønn, Johnny Skovengaard og Poul Sørensen (næstformand og retsformand). Sagen er forhandlet i Arbejdsretten den 15. januar Påstande Klager, Landsorganisationen i Danmark (LO) for Fagligt Fælles Forbund (3F), har nedlagt følgende påstande: 1. Indklagede Bang & Olufsen A/S skal med tillæg af procesrente fra ydelsens forfaldstid betale sygeløn til forbundets medlem Annemarie Rank for den 15. februar Indklagede Bang & Olufsen A/S skal til 3F betale en af Arbejdsretten fastsat bod. 3. Indklagede DIO I skal til 3F betale en af Arbejdsretten fastsat bod. 1

2 Indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening (DA) for DIO I på egne vegne og for Bang & Olufsen A/S (B&O), har påstået afvisning, subsidiært at sagen henvises til afgørelse ved faglig voldgift, mere subsidiært at sagen udsættes på afgørelse af fortolkningstvisten ved faglig voldgift, og mest subsidiært frifindelse. Klager har over for disse påstande påstået sagen fremmet til realitetsafgørelse. Indklagedes påstande om afvisning, subsidiært henvisning eller udsættelse til afgørelse ved faglig voldgift, er blevet udskilt til særskilt forhandling og afgørelse. Den mundtlige forhandling for Arbejdsretten har dermed angået, om sagen, således som klager har hævdet det, i det hele er en brudsag, som Arbejdsretten er kompetent til at behandle i medfør af arbejdsretslovens 9, stk. 1, nr. 2, eller om den, således som indklagede har hævdet det, i det væsentlige er en fortolkningssag, som henhører helt eller delvist under faglig voldgift, jf. herved arbejdsretslovens 21, nr. 1, sammenholdt med 10, stk. 1. Uoverensstemmelsen angår i den forbindelse bl.a., om det afskærer klageren fra at indbringe sagen for Arbejdsretten, at klageren har undladt at begære den opståede uoverensstemmelse af faglig karakter behandlet herunder ved faglig voldgift inden for de frister, som fremgår af Industriens Overenskomsts 50. Sagsfremstilling Regelgrundlaget Den 2. april 1998 underskrev CO-industri og Dansk Industri (DI) et enighedsprotokollat vedrørende overenskomstfornyelseslovens afsnit om feriefridage og børnefridage. Det hedder i protokollatets punkt 4: Ved sygdom i forbindelse med planlagte feriefridage og børnefridage, forholdes som ved ferie. Sygdom opstået forud for en aftalt ferie- eller børnefridag betyder, at dagen ikke er afholdt, hvorimod sygdom opstået efter, at arbejdspladsen er forladt forud for afholdelsen, ikke giver adgang til en erstatningsfridag. Ved Industriens Overenskomst blev 18, stk. 3, affattet således: 2

3 Fra 2. maj 2001 har medarbejdere ret til fire feriefridage og fra 2. maj 2003 fem feriefridage inden for et ferieår. Feriefridagene træder i stedet for den i stk. 2 nævnte feriefridag og de nævnte tre børnefridage. Om retten til at afholde feriefridagene gælder: a. Berettiget er alle, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder. b. Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret. c. Feriefridagene betales som ved sygdom. d. Feriefridagene placeres efter samme regler som restferie, jf. ferielovens bestemmelser. e. Holdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb, kan medarbejderen inden 3 uger rejse krav om kompensation svarende til løn under sygdom pr. ubrugt feriedag, hvorefter kompensation udbetales i forbindelse med den næstfølgende lønudbetaling. f. Der kan uanset jobskifte kun holdes 5 (frem til 1. maj 2004: 4) feriefridage i hvert ferieår. Bestemmelsen i 18, stk. 3, findes som 18, stk. 2, i Industriens Overenskomst Industriens Overenskomst indeholder i kap. XII bl.a. følgende bestemmelser: Forhandlingsregler/Regler for behandling af uoverensstemmelser af faglig karakter 50 Regler for behandling af uoverensstemmelser af faglig karakter Stk. 1 Lokale forhandlinger a. Uoverensstemmelser af faglig karakter søges løst ved forhandling mellem parterne på virksomheden. Sådanne forhandlinger skal påbegyndes og afsluttes så hurtigt som muligt. Stk. 2 Mæglingsmøde a. Kan der ikke opnås enighed ved den lokale forhandling, kan de respektive organisationer begære mægling i sagen. b. Mæglingsbegæringen skal være skriftlig og indeholde en kort beskrivelse af uoverensstemmelsen, således at temaet på mæglingsmødet klart fremgår af begæringen. Referatet fra den lokale forhandling skal vedlægges. Organisationerne er enige om, at denne regel kun under særlige omstændigheder vil kunne fraviges. 3

4 c. For så vidt mæglingsmøde er begæret i medfør af bestemmelserne i overenskomstens 8 vedrørende opsigelse af lokale aftaler, kutymer eller reglementer, skal begæringen om mæglingsmødets afholdelse være den modstående organisation i hænde inden for de i 8 angivne opsigelsesfrister, det vil sige senest den sidste hverdag i måneden.... e. Mæglingsbegæring i sager, der rejses i medfør af stk. 1 e, skal være den modstående organisation i hænde senest 30 arbejdsdage efter udarbejdelsen af det afsluttende referat af de lokale forhandlinger. Sker dette ikke, er sagen bortfaldet.... Stk. 3 Organisationsmøde a. Er der ikke opnået enighed ved mæglingsmødet, kan de respektive organisationer begære sagen videreført ved et organisationsmøde. b. Skriftlig begæring herom skal meddeles den modstående organisation senest 10 arbejdsdage efter mæglingsmødets afholdelse.... Stk. 4 Faglig voldgift a. Opnås der ikke ved mæglingsmødet/organisationsmødet en løsning af uoverensstemmelsen, og sagen angår forståelsen af en mellem parterne indgået overenskomst eller aftale, kan en af organisationerne begære sagen afgjort ved faglig voldgift. b. Den organisation, der ønsker sagen videreført, skal senest 10 arbejdsdage efter organisationsmødets afholdelse skriftligt begære afholdelse af faglig voldgift. Denne tidsfrist kan fraviges efter aftale. Stk. 5 Forhandlingsmøde Såfremt en uoverensstemmelse rettidigt er begæret videreført til faglig voldgift, kan der, når det begæres af den ene part, afholdes et forhandlingsmøde mellem overenskomstparterne. Den part, der begærer forhandlingsmøde, skal samtidig angive, om de lokale parter deltager. Stk. 6 Organisationsudvalgsmøde a. b. Såfremt en af overenskomstparterne skønner, at en afgørelse i en lokal uoverensstemmelse vil kunne få principiel betydning for hele overenskomstområdet, kan uoverensstemmelsen begæres behandlet ved et organisationsudvalgsmøde. 4

5 Hvis begæringen ikke kan tiltrædes, betragtes henvendelsen som en mæglingsbegæring. Sagen Annemarie Rank aftalte med sin arbejdsgiver, B&O, at hun skulle afholde en feriefridag den 15. februar 2007 og en feriedag den 16. februar Hun blev imidlertid syg forud for den aftalte feriefridag, hvilket hun meddelte B&O den 14. februar Der opstod herefter tvist mellem parterne om B&O s forpligtelse til at betale hende sygeløn for den 15. februar Den 17. april 2007 blev der afholdt lokal forhandling mellem parterne. Af referatet fremgår bl.a.: Arbejderpartens påstand og oplysninger: Erstatningsdag for feriefridag, ved sygdom Annemarie Rank havde aftalt feriefridag torsdag d. 15. februar 2007 og feriedag fredag d. 16. februar Annemarie bliver syg onsdag d. 14. februar 2007 og er syg til og med mandag d. 19. februar Uenigheden er opstået i forhold til om der skal gives erstatningsdag for feriefridag som der er givet for feriedagen. Ifølge ferieloven skal feriefridage planlægges og afholdes som restferiedage. Vores påstand er at der skal gives erstatning for feriefridag. Virksomhedens påstand og oplysninger: Med henvisning til voldgiftsafgørelse af den angående sygdom på planlagt feriefridag, mener Bang & Olufsen ikke, at der skal betales sygeløn, når en medarbejder bliver syg på en allerede planlagt feriefridag. Dermed vil medarbejderen ikke være berettiget til at afholde den pågældende feriefridag på et senere tidspunkt. I øvrigt gøres der opmærksom på, at der ikke i ferieloven er nævnt noget om feriefridage. 5

6 Den nævnte faglige voldgiftsafgørelse af 21. august 2003 angår ikke Industriens Overenskomst, men en BYG-overenskomst. I afgørelsen udtaler opmanden bl.a., at "den blotte bestemmelse i overenskomsten... om, at feriefridagene skal placeres efter reglerne om placering af restferie, ikke giver den fornødne hjemmel for, at dermed også reglerne for afholdelse af restferien generelt skal gælde for feriefridagene." Ved brev af 19. april 2007 rettede 3F ved Bjarne Mortensen henvendelse til DI i anledning af uoverensstemmelsen. I brevet hedder det bl.a.: På ovennævnte virksomhed er der opstået en uenighed om feriefridag skal erstattes ved sygdom. Med henvisning til ferielovens 13 stk. 2, træder ferien ikke i kraft hvis lønmodtageren er syg ved feriens påbegyndelse. Overenskomstens 18 stk. 2 D præciserer, at feriefridage placeres jf. ferielovens bestemmelser. Vi skal anmode Dansk Industri om at retlede virksomheden og i modsat fald er dette brev at betragte som en mæglingsbegæring og vi skal foreslå følgende datoer: Den 10. maj 2007 blev der afholdt mæglingsmøde mellem DI og 3F. Af referatet fremgår bl.a.: DI fastholdt at kendelse i faglig voldgift af betyder at der ikke skal betales sygeløn på en feriefridag. Forbundet fastholdt krav om betaling. Enighed kunne ikke opnås, og forbundet forbeholdt sig at videreføre sagen. Ved brev af 26. juni 2007 til DA anmodede LO om fællesmøde i sagen. I brevet hedder det bl.a.: 6

7 Vi har fra vores medlemsorganisation, Faglig Fælles Forbund, modtaget indberetning om en opstået uoverensstemmelse mellem forbundet og medlem af Dansk Industri, Bang & Olufsen a/s. Sagen har været behandlet på mæglingsmøde den 10. maj 2007, uden at enighed kunne opnås. Kopi af referatet vedlagt. Forbundet er af den opfattelse, at virksomheden har begået brud på gældende overenskomst. Forbundet har bedt Landsorganisationen videreføre sagen under hovedorganisationens medvirken, og vi skal under henvisning hertil anmode om, at der snarest belejligt afholdes fællesmøde i sagen. Fællesmøde blev derefter afholdt den 4. juli Af referatet fremgår: Arbejdstagersiden gjorde gældende, at virksomheden havde begået brud på overenskomsten ved ikke at udbetale sygepenge for den 15. februar 2007 Under henvisning til kendelse fra faglig voldgift af 21. august 2003, gjorde man fra arbejdsgiverside gældende, at den rejste klage helt åbenbart vedrørte et spørgsmål om fortolkning af bestemmelsen i 18, stk. 2 D i Industriens Overenskomst, hvorfor nærværende sag rettelig burde være videreført i henhold til bestemmelserne for behandling af uoverensstemmelser af faglig karakter i parternes overenskomst. Arbejdsgiversiden forbeholdt sig sin stilling i denne sammenhæng. Arbejdsgiversiden afviste, at der forelå et brud på overenskomstens bestemmelser. Arbejdstagersiden fastholdt klagen i sin helhed og tog forbehold for at indbringe sagen for Arbejdsretten. Sagen blev herefter indbragt for Arbejdsretten ved LO s klageskrift af 17. oktober Forklaringer Bjarne Mortensen har forklaret, at han er forhandlingssekretær i 3F, Industrigruppen, hvor han har været siden Han er medlem af det organisationsudvalg, der er beskrevet i Industriens Overenskomsts 50, stk. 6. 7

8 Når der ude i virksomhederne opstår sager, forsøges de løst så langt nede i systemet som muligt. En uoverensstemmelse af faglig karakter indledes sædvanligvis med en lokal forhandling. Der laves referat af lokalforhandlingen, men referatet er ofte ufyldestgørende. Hvis den lokale forhandling ikke fører til en løsning, overtager forbundet sagen, og hvis forbundet mener, at der er tale om overenskomstbrud, anmodes der typisk om et mæglingsmøde for at få afklaret de nærmere omstændigheder. Hvis der er tale om et klart overenskomstbrud, kan der dog straks begæres afholdt fællesmøde. Mæglingsmøderne har den fordel, at de foregår på virksomheden med deltagelse af repræsentanter fra de respektive overenskomstbærende organisationer, der kan bistå med at komme til sagens kerne. Det er typisk først på mæglingsmødet, at der bliver fuld klarhed over, hvad sagen drejer sig om. Et mæglingsmøde kan også afsløre, at der slet ikke er nogen sag. Hovedparten af sagerne bliver løst på mæglingsmøderne. Hvis sagen ikke bliver løst, er parterne ofte enige om, at næste skridt er et organisationsmøde. Fører heller ikke organisationsmødet til en løsning, kan der afholdes fællesmøde mellem hovedorganisationerne. 3F har årligt ca. 800 sager vedrørende Industriens Overenskomst. Langt hovedparten ca. 85 % af disse sager kommer ikke længere end til mæglingsmødet, hvor de bliver løst. Resten af sagerne går videre til organisations- og fællesmøde, eller de bliver behandlet i det fagretlige system. DI har ofte givet udtryk for, at også brudsager skal søges løst så lokalt som muligt. Parterne havde en dialog om dette spørgsmål på et organisationsudvalgsmøde i sommeren 2006, hvor DI opfordrede 3F til at lade brudsager behandle mellem forbundet og DI, inden de bliver sendt videre til behandling på fællesmøde og i Arbejdsretten, idet dette giver DI mulighed for selv at tage initiativer over for vedkommende virksomhed. Dialogen med DI var uformel og blev ikke ført til referat. I nærværende sag skrev han til DI den 19. april 2007 netop for at undgå et fællesmøde. 50 i Industriens Overenskomst afskærer ikke muligheden for at begære fællesmøde. Der kan afholdes både mæglingsmøde og organisationsmøde, før der skal træffes beslutning, om sagen skal forfølges i det fagretlige eller det arbejdsretlige system. Det er kun i sager, der utvivlsomt er brudsager, at der straks begæres fællesmøde. Sådan har sagsgangen været tilrettelagt i en del år og navnlig de seneste 3 år. 8

9 Jørn Larsen har forklaret, at han er områdeleder i CO-industri med ansvar for det fagretlige område. Han har beskæftiget sig med fagretlige sager i 25 år. Mæglingsmøder giver en bedre belysning af sagerne. Det forhold, at der bliver afholdt mæglingsmøde i en sag, afskærer således ikke et forbund fra senere i sager om brud på overenskomsten at begære fællesmøde eller forfølge sagen i det fagretlige system. Hvis der er afholdt organisationsmøde, uden at en løsning er fundet, er det sædvanligt, at forbundet over for modparten oplyser, at man forbeholder sig at videreføre sagen ved Arbejdsretten efter afholdt fællesmøde. Han oplever det sådan, at arbejdsgiversiden ønsker, at alle sager skal rejses i det fagretlige system for dermed at nedbringe antallet af sager for Arbejdsretten. Det har været et tema, som organisationerne har haft en løbende debat om de seneste år. LO og forbundene har for så vidt været indforstået, men DI har på sin side afvist, at også bodspørgsmål kan afgøres ved faglig voldgift. Anders Søndergaard Larsen har forklaret, at han er underdirektør i DI med ansvar for en del af det personalejuridiske arbejde. DI ønsker ikke mæglingsmøde afholdt i alle faglige tvister. Brudsager tages til fællesmøde og indbringes derfra for Arbejdsretten. I alt for mange fortolkningssager begærer forbundene imidlertid afholdt fællesmøde, hvor sådanne sager slet ikke hører hjemme. Fortolkningssager skal tages til mæglingsmøde og derfra videreføres i det fagretlige system, evt. afgøres ved faglig voldgift. Man må så vente med at begære fællesmøde, indtil fortolkningstvisten i givet fald er blevet afgjort ved faglig voldgift. Dette har DI flere gange gjort arbejdstagersiden opmærksom på, og DI ønsker selvsagt, at det fagretlige system skal være effektivt. Han er enig i, at princippet om lokal løsning af tvister er godt, og der er da heller ikke noget i vejen for, at en brudsag behandles på et mæglingsmøde. Det er således ikke DI s holdning, at det skal være udelukket at holde fællesmøde, hvis der er afholdt mæglingsmøde i en sag. Men om en sag kan tages til fællesmøde, afhænger af, om det fra starten er en brudsag eller en fortolkningssag. 9

10 Det stod tidligt i forløbet klart, at denne sag er en fortolkningssag, og at fristerne i overenskomstens 50, stk. 4, for at videreføre sagen i det fagretlige system var sprunget. Hvis sagen i en sådan situation blot kan føres over i det arbejdsretlige system, gøres fristerne i overenskomsten illusoriske. Fristen i overenskomstens 50, stk. 4, litra b, er netop aftalt for at sikre fremdrift i tvistløsningen. Der er ikke tale om fristrytteri fra DI s side i denne sag. Fristerne påberåbes ikke for at undgå, at et principielt fortolkningsspørgsmål bliver afgjort. DI ønsker blot, at fristsystemet skal virke effektivt, så sagerne bliver løst hurtigt og effektivt. Parternes argumentation Klager har anført, at der ikke er grundlag for at afvise sagen, da Arbejdsretten kun kan afvise en sag, hvis den udelukkende vedrører et fortolkningsspørgsmål, jf. arbejdsretslovens 10, stk. 1. Allerede fordi klager har nedlagt påstande om bod, vedrører sagen ikke udelukkende et fortolkningsspørgsmål, og klager har derfor adgang til at få sagen behandlet i realiteten ved Arbejdsretten. Der kan i det højeste blive tale om, at fortolkningsspørgsmålet henvises til afgørelse ved faglig voldgift, således at arbejdsretssagen udsættes for at afvente resultatet af den faglige voldgiftssag. Der er i denne sag klart tale om et overenskomstbrud begået af såvel virksomheden som DI, idet overenskomstparterne ved enighedsprotokollatet i 1998 indgik en aftale, der entydigt regulerer det spørgsmål, som har givet anledning til sagen. Der er således slet ikke noget fortolkningsspørgsmål i sagen. Det fremgår da også af forbundets brev af 19. april 2007, at det var forbundets klare opfattelse, at der var tale om overenskomstbrud, idet DI blev anmodet om at retlede virksomheden. Brevet er udtryk for, at 3F fra begyndelsen har opfattet sagen som en brudsag, og forbundet har alene søgt mægling for ved organisationernes mellemkomst at finde en løsning på sagen, således at fællesmøde og sagsanlæg kunne undgås. Klager har endvidere anført, at det følger af Industriens Overenskomsts 50, at der ved uoverensstemmelser af faglig karakter kan ske lokal forhandling, og at de respektive organisationer derefter kan begære afholdt mæglingsmøde/organisationsmøde. Det følger af praksis på overenskomstområdet, at der også i sager om påstået overenskomstbrud kan ske 10

11 både lokal forhandling og mægling forud for fællesmøde og indbringelse for Arbejdsretten. Denne fremgangsmåde er også i sager om overenskomstfortolkning medvirkende til lokale løsninger og til, at et meget stort antal faglige tvister bliver forligt. Lokalforhandling, mæglingsmøde og organisationsmøde afholdes i praksis både i sager, der henhører under Arbejdsrettens kompetence, og i sager, der henhører under faglig voldgift. Lokalforhandling og mægling i henhold til overenskomstens 50 afskærer ikke klager fra efterfølgende at indbringe tvisten for Arbejdsretten, idet Arbejdsretten er kompetent til at behandle en sag uanset antallet og arten af forudgående møder i sagen. Lokalforhandling og mægling i en sag afskærer således ikke klager fra at videreføre tvisten for Arbejdsretten, når sagen angår overenskomstbrud, jf. arbejdsretsloven 9, stk. 1, nr. 2. Der er i denne sag klart tale om brud på overenskomstens bestemmelser om feriefridage. Klager har endelig anført, at Industriens Overenskomst svarer til andre overenskomster og til Normen. Parterne har ikke med overenskomsten, herunder 50, udelukket Arbejdsrettens kompetence. En sådan fravigelse af arbejdsretslovens almindelige regler kræver et klart og utvetydigt grundlag, og overenskomstens 50 har ikke den fornødne klarhed til at udelukke Arbejdsrettens kompetence. Indklagede har til støtte for sin påstand om afvisning anført, at sagen klart vedrører en fortolkningsmæssig uoverensstemmelse, nemlig hvorledes der i henhold til Industriens Overenskomsts 18, stk. 2, skal forholdes, når en medarbejder bliver syg inden en aftalt feriefridag. Det stod tidligt i forløbet klart for parterne, at der her var tale om en fortolkningstvist, og sagen har da også været behandlet fagretligt såvel ved lokalforhandling som på mæglingsmøde. Det følger af 50, stk. 4, i Industriens Overenskomst, at sager om forståelsen af bestemmelser i en mellem parterne indgået overenskomst skal afgøres ved faglig voldgift. Ordet kan i 50, stk. 4, litra b, betyder skal, jf. herved Vestre Landsrets dom af 30. august 2007 (6. afd. B ). Klager har ikke begæret spørgsmålet om forståelsen af 18, stk. 2, i Industriens Overenskomst afgjort ved faglig voldgift og er dermed ikke berettiget til i stedet at indbringe fortolkningstvisten for Arbejdsretten. Sagen burde have været videreført i fagretligt regi i henhold til 50, stk. 4, og da klager har tilsidesat sin forpligtelse hertil 11

12 efter overenskomstens 50, stk. 4, skal Arbejdsretten afvise sagen. Fristen i 50, stk. 4, for videreførelse af sagen til faglig voldgift er således overskredet, og dette var i øvrigt tilfældet allerede på tidspunktet for klagers fremsættelse af begæring om fællesmøde. På grund af denne fristoverskridelse er klager i det hele afskåret fra at videreføre sagen, og også af den grund skal sagen afvises. Til støtte for sin subsidiære påstand har indklagede anført, at sagen klart vedrører en uoverensstemmelse om forståelsen og rækkevidden af 18, stk. 2, litra d, i Industriens Overenskomst i relation til spørgsmålet om, hvorvidt ferielovens 13, stk. 2, om erstatningsferie finder anvendelse, når talen er om de overenskomstbestemte feriefridage. Det enighedsprotokollat, som parterne i 1998 formulerede om erstatningsfrihed ved sygemelding før planlagte feriefridage, relaterede sig til den dagældende ordning omkring de overenskomstmæssige feriefridage og børnefridage. Denne ordning blev imidlertid ændret på flere væsentlige punkter ved overenskomstfornyelsen i 2000, og forudsætningerne bag enighedsprotokollatet fra 1998 er dermed ikke længere til stede. Som følge heraf kan indholdet af enighedsprotokollatet fra 1998 ikke lægges til grund ved fortolkningen af den nugældende 18, stk. 2, litra d, om feriefridage. Det følger af opmandskendelse af 21. august 2003, der vedrørte en bestemmelse på Dansk Byggeris område med en ordlyd svarende til 18, stk. 2, litra d, at en overenskomsts henvisning til ferielovens regler om placering af restferie ikke kan forstås således, at bestemmelsen i ferielovens 13 er blevet en del af overenskomsten. En uoverensstemmelse som den foreliggende om forståelsen af en bestemmelse i parternes overenskomst henhører i medfør af arbejdsretsloven og Hovedaftalens bestemmelser ikke under Arbejdsrettens kompetence, men skal undergives fagretlig behandling og skal i sidste ende afgøres ved faglig voldgift. Hvis sagen ikke i det hele skal afgøres ved faglig voldgift, må den i overensstemmelse med indklagedes mere subsidiære påstand udsættes på afgørelse ved faglig voldgift af fortolkningsuoverensstemmelsen efter overenskomstens 18, stk. 2. Arbejdsrettens begrundelse og resultat Klager har fra indledningen af den faglige sag hævdet, at virksomhedens undladelse af at yde Annemarie Rank en erstatningsferiefridag, og i konsekvens heraf virksomhedens und- 12

13 ladelse af at betale hende sygeløn, er en sag om brud på Industriens Overenskomsts 18, stk. 2. På denne måde fremtræder tvisten også i forhandlingssekretær Bjarne Mortensens brev af 19. april 2007 til DI, hvori DI anmodes om at retlede virksomheden og ellers deltage i et mæglingsmøde. På mæglingsmødet den 10. maj 2007 fastholdt forbundet betalingskravet, og også i LO s begæring af 26. juni 2007 om fællesmøde præsenteres uoverensstemmelsen som en sag om overenskomstbrud. Det er ubestridt, at der i en række tilfælde i enighed mellem organisationerne er afholdt mæglingsmøde, også når talen har været om brudsager, idet overenskomstparterne generelt har været enige om det ønskelige i at få faglige uoverensstemmelser løst lokalt. I hvert fald på denne baggrund finder Arbejdsretten, at overenskomstparterne ikke ved Industriens Overenskomsts 50 og heller ikke ved fristbestemmelsen i 50, stk. 4 med den fornødne klarhed har fraveget eller begrænset arbejdsretslovens almindelige regler for indbringelse af sager for Arbejdsretten med påstand om bod. Som sagen er oplyst for Arbejdsretten, er der endvidere ikke noget grundlag for at antage, at klager ved at anlægge sagen som en brudsag som sket har tilsigtet at omgå fristbestemmelsen i 50, stk. 4. Indklagedes påstand om afvisning med henvisning til Industriens Overenskomsts 50 kan derfor ikke tages til følge. Efter arbejdsretsloven 10, stk. 1, kan Arbejdsretten afvise en sag, der i sin helhed hører under en faglig voldgiftsret, jf. lovens 21. Arbejdsretten kan således afvise en sag, der udelukkende vedrører et fortolkningsspørgsmål. En sag vedrører ikke udelukkende et fortolkningsspørgsmål, hvis klager har nedlagt påstand om bod for overenskomstbrud eller om, at modparten skal anerkende, at der foreligger et overenskomstbrud. Da klager fra begyndelsen har opfattet og håndteret sagen som en brudsag og for Arbejdsretten har nedlagt påstande om bod for brud på overenskomsten, hører sagen ikke i sin helhed under en faglig voldgiftsret. Arbejdsretten tager derfor heller ikke med henvisning til arbejdsretslovens 10, stk. 1, indklagedes påstand om afvisning eller indklagedes subsidiære påstand om sagens henvisning til afgørelse ved faglig voldgift til følge. 13

14 Således som sagen foreligger oplyst for Arbejdsretten, rejser den spørgsmål om fortolkning af 18, stk. 2, i Industriens Overenskomst. Afgørelsen af dette fortolkningsspørgsmål henhører i medfør af arbejdsretslovens 21, nr. 1, under en faglig voldgiftsret. I medfør af 10, stk. 1, 2. pkt., tager Arbejdsretten herefter indklagedes mere subsidiære påstand til følge som nedenfor bestemt, således at sagen for Arbejdsretten udsættes på afgørelse af klagers påstand 1 ved faglig voldgift. Thi bestemmes: Sagen udsættes på afgørelse ved faglig voldgift af de overenskomstfortolkningsspørgsmål, som sagen rejser. I sagsomkostninger for Arbejdsretten skal Dansk Arbejdsgiverforening for DIO I på egne vegne og for Bang & Olufsen A/S, Struer, inden 14 dage efter afsigelsen af denne kendelse betale kr. til Arbejdsretten. Poul Sørensen 14

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 I sag nr.: AR2016.0083 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV 2008.088 Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Djurs Smede Service ved Klaus Jensen (advokat Jens Paulsen) G:\Faglig Voldgift

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard)

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) 1 OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) Afsagt den 24. januar 2010 1. Denne kendelse angår alene

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 I sag nr.: AR2013.0724 Dansk Arbejdsgiverening DI Overenskomst I ved DI Carlsberg Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Fagligt Fælles

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 i sag nr. A 2007.500 Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark (advokat Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

K E N D E L S E F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund. mod. Praktiserende Landinspektørers Forening

K E N D E L S E F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund. mod. Praktiserende Landinspektørers Forening K E N D E L S E i F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund mod Praktiserende Landinspektørers Forening Denne faglige voldgift vedrører spørgsmålet om, hvorvidt indklagede, Praktiserende Landinspektørers

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV : Finansforbundet for A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV : Finansforbundet for A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0218: Finansforbundet for A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) for JN Data A/S (advokat Jakob Cohr Arffmann)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 i Sag nr.: AR2012.0789 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fællesforbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Mediers Arbejdsgiverforening Dommere:

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri. for. Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri. for. Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri for Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for A/S Hydrema Produktion (advokat Lars

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 16. juni 2008 i faglig voldgiftssag: 3F Transportgruppen (konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) for Todbjerg City A/S (advokat

Læs mere

LOs juridiske informationsservice

LOs juridiske informationsservice LOs juridiske informationsservice Hovedaftale for Kooperationen Aftale af 26. marts mellem Det Kooperative Fællesforbund og Landsorganisationen i Danmark med ændringerne pr. 1 april 1993 Principudtalelse

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Opmandskendelse af 12. oktober 2011 i faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Graff

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE Vintereksamen 2011-2012 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 20226/4620220126 Arbejdsaftale- og foreningsret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Industriens Arbejdsgivere og Industriforbundet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2010.0192) Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim Brandt Jensen) mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (advokat Christian K. Clasen) afsagt

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0200): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket, René Bay Lodahl, Frank Lindholm og Per René Nielsen, på byggepladsen Vitus Bering i Horsens (Opmåler Jens A. Knudsen)

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 5. oktober 2017 i faglig voldgiftssag FV 2017.0038: Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod HedeDanmark A/S (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Uoverensstemmelsen

Læs mere

Fødevareforbundet NNF mod DI

Fødevareforbundet NNF mod DI OPMANDSKENDELSE i FAGLIG VOLDGIFT Fødevareforbundet NNF mod DI Mellem klageren, Fødevareforbundet NNF, og indklagede, DI, er der opstået uoverensstemmelse om, hvorvidt betaling for delvis fravær, egen

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. februar 2014 i

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. februar 2014 i Udskrift af Arbejdsrettens dom af 6. februar 2014 i Sag nr.: AR2012.0553 Landsorganisationen i Danmark CO-industri mod Dansk Arbejdsgiverening DIO I Piepenbrink Beslagsmedie v/ Mads Piepenbrink sag nr.:

Læs mere

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV 2016.0001: Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod DI Overenskomst II v/dansk Industri for Arla Foods Amba for Høgelund Mejeri (advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for medarbejderne v/ tillidsrepræsentant Per Petersen (opmåler Paul Jentzsch) mod Dansk Byggeri for Frydkjær A/S (kontorchef Jørgen Boje) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. juni 2006

Arbejdsrettens dom af 29. juni 2006 Arbejdsrettens dom af 29. juni 2006 i sag nr. A2005.210: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for B6 A/S Tranåsvej 33 9300 Sæby (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI - Organisation for erhvervslivet for Midtjysk Fornikling og

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 3F, Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod KL for Hillerød Kommune (advokat Christian K. Clasen) Uoverensstemmelsen angår fortolkning

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S Kendelse af 30. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV2014.0059: Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S (procesdirektør, advokat Lars Alexander Borke) 2 1. Tvisten Sagen angår, om det er i strid

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for det i henhold til 4, stk. 3 i Hovedaftalen af 1974 med senere ændringer nedsatte permanente nævn Afskedigelsesnævnet for Landbrugsområdet August 2006 Pkt. 1 Afskedigelsesnævnet

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Kendelse. 13. august 2015. faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod

Kendelse. 13. august 2015. faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Kendelse af 13. august 2015 i faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod TEKNIQ Installatørernes Organisation på egne vegne og for Halsnæs Smeden

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. april 2011 i faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet mod DI Overenskomst I ved DI for Københavns Lufthavne A/S 2 Der er i denne sag opstået tvist mellem

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FARMAKONOMFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER JORDEMODERFORENINGEN DANSKE BIOANALYTIKERE DANSK SYGEPLEJERÅD KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET DANSK

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ Installatørernes Organisation for Carl Christensen & C0. A/S (konsulent Bent Lindgren) afsagt den 2. august 2010

Læs mere

Tilkendegivelse af 20. november 2015 i faglig voldgift FV : Faglig Fælles Forbund (forhandlingssekretær Claus von Elling) mod

Tilkendegivelse af 20. november 2015 i faglig voldgift FV : Faglig Fælles Forbund (forhandlingssekretær Claus von Elling) mod Tilkendegivelse af 20. november 2015 i faglig voldgift FV 2015.0165: Faglig Fælles Forbund (forhandlingssekretær Claus von Elling) mod Dansk Byggeri for Adserballe & Knudsen A/S (chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift

Opmandskendelse i Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Finansforbundet (advokat Lars Dahl Gulmann) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Comwell Klarskovgaard A/S (advokat Merete Preisler) afsagt den

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV : Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV : Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2016.0017: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Byggeri for Idealcombi A/S CVR nr. 25 82 93 28 (overenskomstchef, advokat

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Langvaddam Distribution ApS (advokatfuldmægtig

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 29. september 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016.0003): CO-industri for HK (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for JKS A/S (advokat Birgitte Dember)

Læs mere

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0116: CO-industri for Teknisk Landsforbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0116: CO-industri for Teknisk Landsforbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0116: CO-industri for Teknisk Landsforbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/dansk Industri for Grundfos A/S (advokat Thomas Nielsen)

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I.

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I. OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV 2017.0044) CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Siemens Wind Power (advokat Morten Pedersen) Afsagt den 31.

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 9.august 2007

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 9.august 2007 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 9.august 2007 i sag nr. A2006.479: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri

Læs mere

Indklagede har principalt påstået afvisning, subsidiært påstået frifindelse.

Indklagede har principalt påstået afvisning, subsidiært påstået frifindelse. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0124 afsagt den 21. maj 2014 Prosa Forbundet af IT-professionelle for Prosa/CSC-DK og Prosa CSC/GIS-Klubben (advokat Jakob Bjerre) mod CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende 2007 Cirkulære af 17. august 2007 Perst. nr. 070-07 PKAT nr. J.nr. 07-333/74-1

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2015.0013, afsagt den 11. januar 2016 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HVL Montage ApS (juridisk konsulent

Læs mere