Patienters oplevelser af det præ- til det postakutte forløb i forbindelse med NSTEMI, relateret til to forskellige behandlingsregimer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienters oplevelser af det præ- til det postakutte forløb i forbindelse med NSTEMI, relateret til to forskellige behandlingsregimer."

Transkript

1 Projekttitel Patienters oplevelser af det præ- til det postakutte forløb i forbindelse med NSTEMI, relateret til to forskellige behandlingsregimer. Baggrund I Danmark er der hvert år knap mennesker som får iskæmisk hjertesygdom såsom hjertekramper og blodprop i hjertet, og det skønnes at ca danskere lever med sygdommen (1). Der skelnes mellem to former for blodpropper i hjertet; STelevations infarkt (STEMI) og NON ST-elevations infarkt (NSTEMI) (2). Diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering af patienter med en blodprop i hjertet følger nationale kliniske behandlingsvejledninger, - pakkeforløb og - kliniske retningslinjer (3,4). Patienter med STEMI diagnosticeres præhospital, og transporteres direkte til et hjertecenter (invasivt behandlingscenter), hvor de modtages og behandles akut med primær ballonudvidelse af kranspulsårerne (PPCI). Patienter med NSTEMI indlægges også akut, men det sker oftest på det nærmeste lokale hospital til udredning og indledende medicinsk behandling, og de vil inden for 72 timer på et hjertecenter få foretaget en subakut kranspulsåreundersøgelse (KAG) og eventuelt efterfølgende ballonudvidelse (PCI), hvis der er betydende forsnævringer af kranspulsårerne. Det gør sig gældende for ca. 2/3 af alle patienter med NSTEMI (5-8). Et nyligt studie peger på, at forskellen i behandlingsregimerne for STEMI og NSTEMI kan have betydning ikke kun for patienternes oplevelse af at få en blodprop i hjertet, men også for deres sygdomsoplevelse og forståelse samt motivation for livsstilsændringer. Der peges på, at det særligt er forskellen i hastigheden i det akutte og subakutte forløb, hvormed den invasive behandling gennemføres, der har betydning (9). Flere videnskabelige artikler har vist, at patienter og sundhedsprofessionelle kan opfatte NSTEMI som en mindre alvorlig tilstand sammenlignet med STEMI (9,10). NSTEMI patienter kan mistolke eller misforstå alvorligheden af deres sygdom, fordi deres diagnose først kan stilles efter ankomst til hospitalet og ikke leder til akut KAG og evt. PCI sammenlignet med STEMI patienterne, hvilket får NSTEMI patienter til at opfatte deres sygdom som mild eller mindre alvorlig (9). NSTEMI patienter kan blive bekræftet i denne opfattelse gennem informationsmateriale om en blodprop i hjertet, da der heri skelnes mellem en større og en mindre blodprop i hjertet (11,12). Dog er der ingen forskel i antal forsnævringer og lokalisation i kranspulsårerne for de to former for blodpropper (6). 1 S ide

2 NSTEMI patienter adskiller sig fra STEMI patienter ved, at de ofte er ældre og kvinder. Endvidere har NSTEMI patienter hyppigere comorbiditet i form af atrieflimren, hjertesvigt, højere systolisk blodtryk, forhøjede blodsukkerværdier og nedsat nyrefunktion (7). En hypotese kunne være at NSTEMI patienterne grundet deres højere alder og comorbiditet opfatter alvorligheden af deres sygdom anderledes, idet de allerede håndterer flere kroniske lidelser end STEMI patienter. Men risikoen for at dø inden for 3 måneder, 1 og 2 år efter en blodprop i hjertet er signifikant højere for NSTEMI patienter end for STEMI patienter (5-8). Umiddelbart er der ingen forskel på, hvordan symptomerne manifesterer sig ved STEMI og NSTEMI (13). Studier har vist, at symptomer på en blodprop præsenterer sig med et fast-onset eller slow-onset symptombillede. Fast-onset er karakteriseret ved pludselig indsættelse af svære og vedvarende brystsmerter. Slow-onset er kendetegnet ved gradvist indsættende milde og intermitterende typiske eller atypiske symptomer ved en blodprop i hjertet (14). Det formodes, at hvis NSTEMI patienter oplever, at deres blodprop manifesterer sig som slow-onset uden behov for akut invasiv behandling, kan dette svække patienternes sygdomsforståelse og dermed deres motivation for livsstilsændringer. Endvidere kunne en hypotese være at handlinger og oplevelser i den akutte fase har konsekvenser for patientforløbet. Der pågår aktuelt et projekt NONSTEMI (Nordic Non-ST-Elevation MI trial) i Hjertemedicinsk Afdeling B, Aarhus Universitetshospital, hvor patienter med NSTEMI randomiseres til A) akut KAG samt evt. PCI eller bypassoperation eller B) subakut KAG indenfor 72 timer med behandlingsmuligheder jævnfør gruppe A (5). Uanset behandlingsregime tilbydes patienterne de samme sygeplejefaglige interventioner i forbindelse med deres blodprop (15). Dette giver en unik mulighed for at undersøge, hvilken betydning de forskellige akutte behandlingsregimer har for NSTEMI patienters opfattelse af sygdommens alvor og håndtering af livsstilsændringer. Formål Ovenstående leder frem til følgende formål: At opnå viden om patienters oplevelser af det præ- til postakutte forløb, i forbindelse med NSTEMI under to forskellige behandlingsregimer samt viden om, hvilken betydning de to forskellige behandlingsregimer i den akutte fase har for patienternes opfattelse af sygdommens alvor og håndtering af livsstilsændringer. Hensigten med projektet er således at identificere forhold i klinisk praksis, som har betydning for NSTEMI patienternes oplevelse, opfattelse og håndtering af akut sygdom, for at kunne udvikle og målrette den sygeplejefaglige indsats. Endvidere forventes projektet at bidrage med viden om betydningen af de sundhedsprofessionelles ageren 2 Side

3 inden for de to forskellige akutte behandlingsregimer for patienternes sygdomsopfattelse og motivation for livsstilsændringer. Design og metode Projektet gennemføres som en kvalitativ, komparativ undersøgelse. Projektets formål lægger metodisk op til at anvende det semistrukturerede interview, som egner sig især til at undersøge og opdage nyt om informanternes eget perspektiv på deres livsverden og handlinger. Der er udarbejdet en interviewguide med forsknings- og interviewspørgsmål på baggrund af eksisterende litteratur samt områder som ønskes afdækket i forhold til formålet med projektet. Interviewguiden vil ikke blive fulgt slavisk, men er tænkt som en hjælp til intervieweren for at sikre at de relevante områder bliver afdækket. Den har til formål at indhente beskrivelser af informantens livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener (16) og derved at opnå viden om deres livssituation, meninger, holdninger og oplevelser under det akutte forløb fra præ- til det postakutte forløb efter behandling for en blodprop (16,17). Forud for projektstart foretages pilotinterview mhp afprøvning og optimering af interviewguide. Der er endvidere udarbejdet samtykkeerklæring og informationsmateriale til patienterne. Ti informanter fra Hjertemedicinsk afdeling B's lokale optageområde (hovedfunktion) vil indgå i studiet, eller indtil datamætning er opnået for at sikre besvarelse af undersøgelsens formål. Der vil i vilkårlig rækkefølge blive rekrutteret fem patienter fra henholdsvis gruppe A og B, som i forvejen indgår i Nordic Non-ST-Elavation MI trial (NONSTEMI) (5), hvor der inkluderes ca patienter pr. måned. Inklusions- og eksklusionskriterier for projektet: inklusionskriterier: 1. A. Symptomer tydende på AMI (brystsmerter mere end 15 minutter tolket som angina pectoris). B. Forhøjede biomarkører ved point-of-care-test. C. EKGforandringer svarende til NON ST-elevations infarkt. A er obligatorisk for at indgå. Endvidere enten B eller C (inklusionskriterier i NONSTEMI) (5). 2. Patienter fra Hjertemedicinsk Afdeling B s eget optageområde (hovedfunktion). Eksklusionskriterier: 1. Alder under 15 og over 80 år, takykardi (>120), svær mental eller psykiatrisk lidelse, tidligere CABG, ventrikel hypertrofi, kendt svær nyrepåvirkning, og patienter med grenblok må kun inkluderes ved positiv Point-of-care-test (eksklusionskriterier i NONSTEMI) (5). 2. Patienter, som går til bypassoperation og patienter, som ikke har blodprop i hjertet. 3 S ide

4 Interviewene vil foregå ca. 1 måned efter patienternes udskrivelse fra hospitalet og gennemføres i informanternes eget hjem, med mindre de ønsker det foretaget andetsteds. Interviewene forventes at have en varighed på minutter og optages med digital lydoptager, hvorefter interviewene transskriberes. Data analyseres ud fra Kvales meningskondensering ved at læse interviewene igennem for at få en fornemmelse for helheden af datamaterialet. Dernæst inddeles datamaterialet i naturlige meningsenheder, som efterfølgende tematiseres og stilles kritiske spørgsmål til ud fra projektets formål. Den indledende analyse af datamaterialet gennemføres adskilt ud fra, hvorvidt KAG er gennemført akut eller subakut, hvorefter datamaterialet gennemgås for forskelle og ligheder mellem de to grupper. Væsentlige temaer i interviewene knyttes sammen i deskriptive udsagn (16). Forskertriangulering vil blive benyttet mhp. at anvende flere kvalitative analytikere under analysen af materialet, for at styrke transparens, troværdighed og kvalitet, i det færdige materiale. Etiske betragtninger Informanterne bliver informeret mundtligt og skriftligt om projektet og dets formål på Kardiologisk Laboratorium eller sengeafsnit, og der indhentes samtykke forud for interviewene. Desuden informeres de om, at deres deltagelse er frivillig, og de kan til enhver tid trække sig fra projektet uden, at det har konsekvenser for deres videre behandlingsforløb. Indhentede oplysninger bliver behandlet fortroligt og anonymt jvf. de juridiske retningslinjer. Båndoptagelser destrueres efter endt brug. Projektet anmeldes til datatilsynet ved Region Midtjylland. Finansiering og praktisk gennemførelse Projektet gennemføres på Hjertemedicinsk Afdeling B, AUH. Til projektet tilknyttes den projektansvarlige i en halvtidsansættelse 18.5 timer pr. uge i et år som projektsygeplejerske ved Hjertemedicinsk Afdeling B, AUH. Der søges om eksterne fondsmidler til gennemførelse af projektet ved MVU puljen på AUH (se budget bilag 1) Vejledere på projektet: Karina Nielsen, ph.d-studerende, cand. cur og Inge Schjødt, klinisk sygeplejespecialist, cand.cur., Hjertemedicinsk Afdeling B, AUH. Der er etableret en referencegruppe bestående af Karina Nielsen, Inge Schjødt, Helle Legaard Jakobsen, afdelingssygeplejerske, kardiologisk laboratorium, og Christian Juhl Terkelsen, overlæge, dr.med. Alle tilknyttet Hjertemedicinsk Afdeling B, AUH. Hensigten med referencegruppen er at drøfte problemstillinger i projektet, fund og perspektiver for klinisk praksis. 4 S ide

5 Tidsplan Projektet påbegyndes 1. januar 2015 og afsluttes 31.december 2015 Søge datatilsynet om tilladelse til projekt. Rekruttere patienter. Interview af patienter. Der afsættes 1 dag pr. patient. Transskribering. Dataanalyse og opdeling i meningsenheder. Forsat dataanalyse, diskussion af fund og konklusion. Forberedelse til artikelskrivning Udarbejdelse af artikel til European Journal of Cardiovascular Nursing Udarbejdelse af abstracts til forskningssymposier m.m. Referencegruppemøde Formidling af fund Formidling intern 2 timer pr. måned Implementering dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Formidling af projektet Projektet skal formidles internt på Hjertemedicinsk Afdeling B og AUH. Dette gøres ved oplæg på sundhedsfaglige konferencer/møder og MVU forskningssymposium. Endvidere stiles mod ekstern formidling på EuroHeartCare 2016 og artikel i European Journal of Cardiovascular Nursing eller tilsvarende internationalt peer-reviewed tidsskrift. 5 S ide

6 Referencer 1. Hjerteforeningen. Hjertets tilstand 2014, https://www.hjerteforeningen.dk/index.php?pageid=334&newid=1280, Søgt på Internettet 17. juli Dansk Cardiologisk Selskab (22004). Akut Koronart Syndrom. Retningslinjer for diagnostisk og behandling. Søgt på internettet 31. oktober Region Midtjylland. Forløbsprogram for hjertekarsygdommen. edssamarbejde/kronisk%20sygdom/kronikeromr%c3%a5det/hjertekar/forl%c3 %B8bsprogram%20-%20hjertekar%20godkendt.pdf Søgt på internettet den 30. oktober Pakkeforløb for Ustabil angina pectoris (Uap) - Sundhedsstyrelsen 5. Terkelsen CJ, Lassen JF, Nørgaard BL, Gerdes JC, Jensen T, Gøtzsche LBH, Nielsen TT, Andersen HR. Mortality rates in patient with ST-elevation vs. nonst-elevation acute infarction: observation from an unselected cohort. European Heart journal Koyama Y, Hansen PS, Hanratty CG, Nelson GIC, Rasmussen HH. Prevalence of coronary occlusion and outcome of an immediate invasive strategy in suspected acute myocardial infarction with and without ST-segment elevation. Am J Cardiol 2002;90: Darling CE, Fisher KA, McManus DD, Coles AH, Spencer FA, Gore JM, Goldberg RJ Survival after hospital discharge for ST-segment elevation and non-st-segment elevation acute myocardial infarction: a population-based study. Clin Epidemiol Jul 22;5: doi: /CLEP.S Print Forsøgsprotokol-Kort version Akut versus subakut ballonudvidelse hos patienter med mindre blodprop i hjertet. NONSTEMI (Nordic-Non-ST-Elevation MI trial). 9. Dullaghan L, Lusk L, McGeough M, Donnelly P, Herity N, Fitzsimons. I am still a bit unsure how much of a heart attack it really was! Patient presenting with non ST elevation myocardial infarction lack understanding about their illness and have less motivation for secondary prevention. European Journal for Cardiovascular Nursing. Epub before print Yuval R, Hallon D.A, Lewis B.S. Perceived disability and lifestyle modification following hospitalization for non-st elevation versus ST elevation acute coronary syndromes: The patients point of view. European Journal of Cardiovascular Nursing 6 (2007) Susette Krohn Therkelsen (2014) Blodprop i hjertet, Hjerteforeningen rtet/blodprop_i_hjertet/ Søgt på internettet 5 september Hjerteforeningen (2014) Hjertebogen til dig med åreforsnævring eller blodprop i hjertet, 2 udgave, 1. oplag, København. 13. O Donnell S, Moser DK. Slow-Onset Myocardial infarction andits Influence on Help- Seeking Behaviors. Journal of Cardiovascular Nursing. Vol 27. No 4. pp Side

7 14. O Donnel S, McKee G, Mooney M, O Brien F, Moser DK. Slow-onset and fast-onset symptom presentation in acute coronary syndrome (ACS): New perspectives on prehospital delay in patients with ACS. The Journal of Emergency Medicine Article in press. 15. Mål for sygeplejen på B-lab gr Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Interview. Introduktion til et håndværk. Hans Reitzels Forlag, 2. Udgave, København. 17. Brinkmann,S og Tangaard,L.(2010). Kvalitative metoder. En Grundbog. Hans Reitzels Forlag. 1.udgave, 2 oplag. København. 7 S ide

Direkte patientfeedback som

Direkte patientfeedback som 54 Sygeplejersken 21/2009 Medinddragelse Direkte patientfeedback som Af Marianne Nybro Grum, cand.cur., Karen Skjødt Hansen og Marie Fuglsang, cand.scient.soc., Charlotte Fiil Sestoft og Hanne Danielsen,

Læs mere

DANREHAB-studiet Efterbehandlingstilbud til patienter udskrevet fra en hjerteafdeling STATUS 2001

DANREHAB-studiet Efterbehandlingstilbud til patienter udskrevet fra en hjerteafdeling STATUS 2001 DANREHAB-studiet Efterbehandlingstilbud til patienter udskrevet fra en hjerteafdeling STATUS 2001 Hjerterehabiliteringen, Kardiologisk klinik Y, Bispebjerg Hospital April 2002 DANREHAB-studiet Efterbehandlingstilbud

Læs mere

Fyldt med modsætninger. En interviewundersøgelse af sygeplejerskens holdninger til patienter med alkoholmisbrug. Eva Hoffmann

Fyldt med modsætninger. En interviewundersøgelse af sygeplejerskens holdninger til patienter med alkoholmisbrug. Eva Hoffmann Masterprojekt Fyldt med modsætninger En interviewundersøgelse af sygeplejerskens holdninger til patienter med alkoholmisbrug af Eva Hoffmann Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed Aarhus

Læs mere

Hvordan varetager sygeplejersker patienternes perspektiv i indlæggelsessamtaler

Hvordan varetager sygeplejersker patienternes perspektiv i indlæggelsessamtaler 62 Klinisk Sygepleje 26. årgang nr. 4 2012 Hvordan varetager sygeplejersker patienternes perspektiv i indlæggelsessamtaler How do nurses take the patient perspective at hospital admission ORIGINALARTIKEL

Læs mere

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase DHRD. Dokumentalistrapport

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase DHRD. Dokumentalistrapport Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase DHRD Dokumentalistrapport Version 1.2 Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING... 3 HØRINGSVAR OG ÆNDRINGER FRA VERSION 1.0 TIL VERSION 1.1... 4 ÆNDRINGER FRA VERSION

Læs mere

Kontaktpersonordningen Hvordan fungerer den? Undersøgelse af en børneafdeling

Kontaktpersonordningen Hvordan fungerer den? Undersøgelse af en børneafdeling 52 Klinisk Sygepleje 27. årgang nr. 1 2013 Originalartikel Kontaktpersonordningen Hvordan fungerer den? Undersøgelse af en børneafdeling The contact person system How does it work? A study at a children

Læs mere

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Billedgengivelse med tilladelse fra Regionshospitalet Randers Bachelor udarbejdet

Læs mere

Oplevelse af barrierer og motiverende forhold ved adfærdsændringer i forbindelse med fysisk aktivitet

Oplevelse af barrierer og motiverende forhold ved adfærdsændringer i forbindelse med fysisk aktivitet Oplevelse af barrierer og motiverende forhold ved adfærdsændringer i forbindelse med fysisk aktivitet Et kvalitativt studie med 8 interview af mænd med iskæmisk hjertesygdom The experience of barriers

Læs mere

DIÆTISTEN REHABILITERING AF HJERTEPATIENTER. Hjerterehabilitering på Bispebjerg Hospital: Tværfaglighed og helhedssyn i højsædet

DIÆTISTEN REHABILITERING AF HJERTEPATIENTER. Hjerterehabilitering på Bispebjerg Hospital: Tværfaglighed og helhedssyn i højsædet Nr. 109. Februar 2011. 19. årgang DIÆTISTEN REHABILITERING AF HJERTEPATIENTER Hjerterehabilitering på Bispebjerg Hospital: Tværfaglighed og helhedssyn i højsædet Læs mere på side 5 Mangelfuld rehabilitering

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk og Dansk Selskab for Akut Medicin Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling DCS

Læs mere

I gang igen efter blodprop i hjertet

I gang igen efter blodprop i hjertet I gang igen efter blodprop i hjertet socialt differentieret hjerterehabilitering I gang igen efter blodprop i hjertet socialt differentieret hjerterehabilitering Titel: I gang igen efter blodprop i hjertet

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi - En kvalitativ undersøgelse af hvordan danske ergoterapeuter

Læs mere

Bacheloropgave. Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x

Bacheloropgave. Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x Bacheloropgave Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x Opgave udarbejdet af: Radiografuddannelsen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland Hold: R10V, Modul:

Læs mere

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb Helle Max Martin og Louise Borst Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb En undersøgelse af patienter og pårørendes oplevelser Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.01 Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Helle Max Martin Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

Praktikundervisning Social- og sundhedsassistentelever

Praktikundervisning Social- og sundhedsassistentelever Hjertecentret. Rigshospitalet Praktikundervisning Social- og sundhedsassistentelever Hjertecentret Prægraduat team. November 2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Sygepleje i Hjertecentret... 3 Den

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Videnskabelig rapport 2001-2011

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Videnskabelig rapport 2001-2011 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Videnskabelig rapport 2001-2011 1 Rapportens forfattere Mads Wissenberg, læge, Region Hovedstaden Carolina Malta Hansen, læge, Region Hovedstaden

Læs mere

Et skridt mod forandring

Et skridt mod forandring Campus Roskilde, Sygeplejerskeuddannelsen Navn: Anja Gybel Rostock-Nielsen & Marie Stegger Schmidt Opgavetype: Bachelorprojekt Hold: Feb10 Måned/år: Juni 2013 Vejleder: Inge Hansen Antal tegn: 71.185 Et

Læs mere

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Marie Brandhøj Wiuff, Pernille Skovbo Rasmussen, Jakob Hansen, Mikka Nielsen og Thomas Tjørnelund Nielsen Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Evaluering af en

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Skrevet af: Heidi Pedersen Nina Borre Andersen Marie-Louise Christensen University College Nordjylland Modul 14, bachelorprojekt Afleveringsdato:

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Indeksering KLINISK RETNINGSLINJE OM INTERVENTIONER, DER STØTTER VOKSNE PÅRØRENDE TIL KRÆFTPATIENTER I PALLIATIVT FORLØB Hoved søgeord: Psykosociale forhold Indeks søgeord: Støtte til pårørende Kræftpatienter

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Det er mit hjerte, det drejer sig om Eksistentielle overvejelser hos patienter med atrieflimren

Det er mit hjerte, det drejer sig om Eksistentielle overvejelser hos patienter med atrieflimren 50 Klinisk Sygepleje 27. årgang Nr. 2 2013 originalartikel Det er mit hjerte, det drejer sig om Eksistentielle overvejelser hos patienter med atrieflimren This concerns my heart only Existential considerations

Læs mere

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Gør vi det rigtige et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Kristine Omann Thomsen

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere