Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi"

Transkript

1 Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Skemaet består af en række standardspørgsmål (spm.1-6), som stilles til alle sundhedsfaglige råd (og relevante hospitaler). Herudover er der for nogle specialers vedkommende uddybende spørgsmål, og spørgsmål der er meget konkrete (spm. 7-9). Det skal understreges, at disse ekstra spørgsmål (7-9) stilles dels for at udfordre et råd/direktioner og dels for at imødekomme en drøftelse af forslag, der er stillet i andre sammenhænge. Rådets navn / hospitalsdirektion: SFR ØNH & Aud Spørgsmål 1: Hvilke andre specialer anses det for nødvendigt at have på samme matrikel, for at kunne varetage eget speciales hovedfunktioner hensigtsmæssigt, - og hvorfor? Er defineret i Sundhedsstyrelsens Specialeplan. Efterleves med nuværende organisering. Spørgsmål 2: Hvilke andre specialer anses det for nødvendigt at have på samme matrikel, for at kunne varetage eget speciales specialfunktioner hensigtsmæssigt, - og hvorfor? (spørgsmålet bedes besvaret for både regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner) Er ligeledes defineret i Sundhedsstyrelsens Specialeplan. Efterleves med nuværende organisering. Spørgsmål 3: Hvilke andre specialer kan være på anden matrikel, for at kunne varetage speciales hovedfunktioner og specialfunktioner (både regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner) hensigtsmæssigt, fx ved brug af telemedicinske løsninger? Evt. visse former for billeddiagnostiske undersøgelser forudsat, at der ikke er tale om pakkeforløb og indlagte forløb. Aktuelt er oftalmologien på Glostrup matrikel, hvilket ikke altid er optimalt for Rigshospitalet. (Oftalmologi forefindes som udefunktion på Hillerød Hospital) Patologi er ønskeligt på hovedfunktionsniveau og en nødvendighed på højt specialiseret niveau. SFR-repræsentanter fra ØNH Rigshospitalet mener yderligere, at patologi er ønskeligt på regionsfunktionsniveau f.eks. mht. benign thyroideakirurgi og parathyroideakirurgi, sådan som det også angives i den kommende specialeplan. Hvor der ikke forefindes patologi på matriklen, kan kørselsordning etableres.

2 Spørgsmål 4: Har rådet / direktionen forslag til den fremtidige organisering af specialet, som understøtter sammenhæng, kvalitet og ensartethed i behandlingen i regionen? (hvis ja, hvilke?) Svar er prioriteret efter faglighed, patientens tarv, organisation, uddannelse og forskning: Samling af patientforløb mhp. ensartet og standardiseret udredning og behandling indenfor de sygdomsgrupper hvor dette har relevans. SFR-repræsentanter fra ØNH-Hillerød mener, at dette stort set allerede er opnået i specialet. Samling af forskellige specialers kompetencer evt. med yderligere funktionelt multidisciplinært behandlingscenter (f.eks. hoved-halskræft, cochlear implant, skull base). Der foregår aktuelt en stor indsats med at ensarte kvaliteten og understøtte sammenhængen i behandlingen af patienter i Regionen ifb med arbejdet med Sundhedsplatformen. Spørgsmål 5: Vil en eventuel omorganisering af specialet (jf. spørgsmål 4) have afledte konsekvenser for snitflader eller samarbejde med kommunerne eller praksis? (hvis ja, hvilke?) ØNH-specialet har allerede stor fleksibel snitflade til otologpraksis (50 % af specialets speciallæger praktiserer i praksissektoren og udfører 85 % af al ØNH-udredning/behandling). Evt. sammenlægning vurderes ikke at have væsentlig betydning for kommuner og primærsektoren generelt. Det giver en forenkling af visitering. Spørgsmål 6: Har rådet / direktionen kendskab til ændringer i den kommende specialeplan, der bør indgå i en revision af HOPP 2020? (hvis ja, hvilke?) Der er i SFR ikke enighed om tolkningen af den kommende specialeplan. SFR-repræsentanter fra Rigshospitalet fortolker den kommende specialeplan som, at der lægges op til en øget centralisering af specialiserede udredninger og behandlinger f.eks. muligheden for frysepatologi, der hvor patienten cancerudredes, idet der lægges op til, at kun den basale udredning af diverse ØNH-sygdomme kan foretages på hovedfunktionsniveau inden viderehenvisning til specialiseret niveau. Denne fortolkning deler SFR-repræsentanter fra Hillerød Hospital ikke. Der er fokus på søvnapnø, som til forskel fra andre regioner, hidtil ikke har fyldt meget i ØNH i Region Hovedstaden. Søvnapnø udgør en stor andel af ØNH-aktiviteterne i andre regioner. Der er i Region Hovedstaden i dag søvnlaboratorium i neurologisk regi på Glostrup Hospital og CPAPbehandling i lungemedicinsk regi på Gentofte Hospital. Generelt ses 85 % af patientgruppen primært i ØNH-regi i primærsektoren hos ØNH-speciallægen, hvor nogle også tilbyder behandling med CPAP. Allergologi er nævnt i den nye specialeplan indenfor ØNH-praksissektoren, hvor disse ydelser i forvejen allerede håndteres i stor stil. Ansigtstraumatologien er ligeledes præciseret i ny specialeplan, da denne type udredning/behandling ligeledes bl.a. ligger i ØNH-regi (krav i uddannelsen til ØNH-specialist). Til forskel fra andre specialer er ØNH-specialet godt hjulpet af, at rigtig mange procedurer

3 allerede bliver udført i ØNH speciallægepraksis nu og fremover. Spørgsmål 7: Rådet/Hospitalsdirektionerne anmodes om en vurdering af, hvordan specialfunktionerne kan samles yderligere, fx ved en samling af flere af de specialiserede funktioner på RH (fx udredning af hovedhalskræft) Forudsat en oplagt samling af den onkologiske funktion indenfor hovedhalskræft på Rigshospitalet, er der i SFR enighed om, at den kirurgiske del af hovedhalskræftområdet med fordel også kan samles på RH, således at der kan skabes et sammenhængende forløb på tværs af specialer for den enkelte kræftpatient. Der er i SFR ikke enighed om, hvorvidt den beskrevne samling bør gennemføres uanset hvad. SFR-repræsentanterne fra Rigshospitalet mener, at en samling af ØNH-forløbet bør samles på Rigshospitalet under alle omstændigheder. Dette aht. ensartede optimale behandlingsforløb ved kompetente sygeplejersker og speciallæger med erfaring indenfor alle facetter af området, uddannelse og forskning, samt for opnåelse af synergieffekter ved let tilgængelighed til de allerede etablerede multidisciplinære teams (onkologer, plastikkirurgi, specialtandlæger, neurokirurger, interventionsradiologer, specialiserede fysioterapeuter og diætister mv.). SFR-repræsentanterne fra Hillerød Hospital mener, at da Specialeplanen fortsat anfører cancerudredningen som hovedfunktion, er der fortsat basis for, at denne fortsat kan ske på NOH. Dette er en fordel for alle ØNH afdelinger, at de varetager funktionen af hensyn til specialets faglighed og giver plads til at alle højt specialiserede funktioner kan finde plads på RH. Det vurderes, at man med fordel også kan samle alle de jf. specialeplanen specialiserede funktioner på Rigshospitalet-matriklen aht. ensartet patientforløb, kompetenceniveau, forskningsog uddannelsesmuligheder indenfor områderne (cochlear implant/børneaudiologien med diverse støttefunktioner, avanceret øre- og bihulekirurgi mv.). Dette indbefatter ifølge SFR-repræsentanter fra Rigshospitalet således også den specialiserede del af audiologien (cochlear implant/børneaudiologi)(som jf. den kommende specialeplan er regionfunktionsniveau/højt specialiseret niveau) placeres på Rigshospitalet. Audiologien er på specialiseret niveau en integreret del af ØNH-specialet og kan derfor ikke ligge på anden matrikel. Det vurderes tilsvarende, at små specialiserede områder med få patientforløb ligeledes med fordel kan samles. Spørgsmål 8: Rådet/Hospitalsdirektionerne anmodes om en vurdering af, hvordan de nuværende 3 matrikler som varetager specialet kan nedbringes til 1 eller 2 matrikler, fx ved at samle de to ørenæsehalsafdelinger ledelsesmæssigt og fysisk på Rigshospitalet, evt. med en elektiv udefunktion på Gentofte Hospital, eller ved at Rigshospitalet hjemtager udefunktionen på Gentofte Hospital. SFR har drøftet sagen og er fremkommet med tre nedenstående scenarier, som det ikke har været muligt at nå til enighed omkring en prioritering af internt i SFR. SFR-repræsentanter fra Hillerød mener følgende: SFR NOH mener, at der ikke er sket væsentlige faglige ændringer inden for ØNH specialet inkl. audiologi i forhold til den oprindelige HOPP 2020 blev udfærdiget i Der blev på daværende tidspunkt beskrevet optimale enheder på indbyggere til at varetage hoved- og regionsfunktioner. SFR NOH mener derfor, at en opbygning i Regionen med 2 stort set lige store afdelinger med hoved- og regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner på RH bør bibeholdes.

4 Dog bør tidsplanen fremskyndes, således NOH får overført den resterende del af planområde Midt snarest muligt. Dette vil muliggøre aflastning af RH, således at de kan hjemtage udefunktionen fra Gentofte. Fordelene ved dette er herudover en forenklet visitation således, at der er overensstemmelse mellem akut og elektivt optageområde. Det vil endvidere give enklere patientforløb for patienter på Regionsfunktion, da de kan blive på NOH. Endvidere vil det give bedre forsknings- og uddannelsesmuligheder på NOH. Ulempen er RH mister patienter, besvær med kapacitetstilpasninger, længere transport for visse patienter i planlægningsområde Midt. Nedstående scenarier er beskrevet af SFR-repræsentanter fra Rigshospitalet: Scenarie 1: En samlet klinik på en matrikel. Samling af hele specialet i regionen inkl. audiologien på Rigshospitalet dvs. på en enkelt matrikel og med en klinikledelse (ligesom man i sin tid valgte at gøre det indenfor øjenområdet) med de stordriftsfordele dette giver. Der har dog hidtil ikke været plads på Rigshospitalet til en sådan storklinik. Forudsætter at 85 % af specialets patienter fortsat udredes og behandles for almindelige lidelser i ØNH speciallægepraksis (hvor 50 % af specialets læger befinder sig) Processen med fusion af ØNH-klinikker har med succes været gjort før (RH GeH BBH) Faglige kompetenceløft Ensartet og standardiseret patientforløb Synergi med også andre specialer i MDT-samarbejde Støtte til andre specialer Højt akutberedskab Løft indenfor forskning og udvikling Ensartet uddannelse Reduktion af vagtlag Ensrettet visitationsvej Fleksibilitet Internationalt sammenligneligt optageområde og styrke Realisering af visionen om Center of Excellence Nærhed til patienter perifert i regionen mangler Kræver plads Scenarie 2: En samlet klinik på to matrikler med fælles ledelse. Samling af specialets højt specialiserede områder på Rigshospitalet inkl. de højt specialiserede audiologiske områder (cochlear implant, børne audiologi mm.) samt en anden matrikel til elektive ikke-specialiserede udredninger og behandlinger (inkl. alm. audiologi). Flere matrikler kan overvejes. Fordele mht. de specialiserede funktioner mm. er som angivet ovenfor, men i mindre målestok (se venligst scenarie 1 ovenfor). Øvrige fordele og ulemper som angivet nedenfor afhængig af matrikel. Rigshospitalet & Gentofte Hospital: Velfungerende konstellation (allerede eksisterende) Plads til større audiologisk støtte på samme matrikel Tæt ved anden matrikel (RH) og dermed fleksibilitet ved rokering af patienter, læger mf. Mindre audiologisk omorganisering (dyrt) Forskningstradition på begge matrikler

5 Søvnapnø og enkelte andre relevante støttespecialer på matriklen Kort afstand ved f.eks. hastepatologi Nærhed til patienter perifert i regionen mangler Kræver nogen omrokering af eksisterende funktioner Rigshospitalet & Hillerød Hospital: Er hver i sær velfungerende enheder Nærhed for patienter i nord En del relevante støttespecialer på matriklen Kræver en hel del omrokering af eksisterende funktioner Større afstand og mindre fleksibilitet ved rokering af patienter og læger mf. Lang ledelsesvej (efter dansk målestok) Rigshospitalet & Glostrup Hospital Flere for ØNH-specialet interessante samarbejdsspecialer: flyvemedicin, oftalmologi, søvnapnø og hovedpinecenter hos neurologer Fælles direktion dvs. samme hospital Mindre udgifter til drift på udefunktioner Kræver en hel del omrokering af eksisterende funktioner idet der aktuelt intet ØNH forefindes på Glostrup Hospital Kræver plads også til hele regionens almindelige audiologi Kræver større omrokering Scenarie 3: To matrikler med to forskellige ledelser. Der er i dag en ledelse på Rigshospitalet (omfattende også Gentofte Hospital og Bispebjerg Hospital og en anden ledelse på Hillerød Hospital.) Scenariet begrænser sig ikke kun til eksisterende organisation, men kunne i princippet omfatte en hvilken som helst anden matrikel end Hillerød (mens Rigshospitalet formodes at ligge fast jf. specialeplan og spørgsmålet) Muligvis nærhed til perifere patienter (afhængig af valg af matrikel) Ikke for store og uoverskuelige klinikker Ingen større ekstraudgifter ved omrokering Ikke sikker ensartede og standardiserede patientforløb Fælles værdisæt i 2 ledelser ikke en selvfølge Synergi med andre specialer ikke en selvfølge Ligegyldig hvilken konstellation ØNH-specialets matrikler får, er det vigtigt, at specialets medicinske del dvs. audiologien forefindes på valgte matrikler. ØNH-specialet tåler generelt ikke større opsplitninger og er afhængig af hinanden i patientudredning og forløb. Det må anbefales, at man tager specielle hensyn til dette og i øvrigt husker, at ØNH-specialet allerede er voldsomt reduceret fra 11 københavnske afdelinger til nu 2 store klinikker i regionen, hvilket kun har kunne lade sig gøre ved, at hovedfunktioner i rigt mål udføres i speciallægepraksis. En evt. sammenlægning af matrikler/ledelser vil kunne give mulighed for større kompetenceudveksling inkl. undervisning og forskningssamarbejde foruden reduktion af vagtlag.

6 Rådet bedes fremsende én samlet besvarelse, direktioner bedes fremsende én besvarelse pr. speciale. Alle besvarelser bedes fremsendt til senest den 9. oktober Administrationen (koncerndirektionen) planlægger møder med en række af de sundhedsfaglige råd og hospitalsdirektioner. Invitation hertil udsendes særskilt. De Råd/direktioner, der inviteres til et møde, vil modtage en invitation i uge 39 og 40 (møderne afholdes i uge 43-45). På baggrund af besvarelserne fra alle de sundhedsfaglige råd, vil det i uge 43 blive vurderet, om der er behov for at indkalde yderligere Råd og direktioner til et møde. Spørgsmål vedr. proces og møderække kan stiles til Enhed for Hospitalsplanlægning (Rikke Ørtved og Ditte Andreasen ).

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Afbud: Brian Herdegen (V) Grethe N. Saabye (C) Henning Nielsen (V) Lena Holm Jensen (V) Martin

Læs mere

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Rapport udarbejdet af Kvalitet og Udvikling og Følgegruppen for etablering af akutafdelinger Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden.

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007 Sag nr. 1 Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden 2 bilag Koncern Økonomi Indkøb Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Regionsrådet

Læs mere

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Baggrund Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 at igangsætte en kortlægning af det samlede akutområde med henblik

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front LÆGEFORENINGEN Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser - speciallægen med i front Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt. Politikpapir

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter Nr. 5 Ved akut sygdom - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter 2 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Den akutte patients møde med sundhedsvæsenet. 7 2. Principper for organiseringen

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

brug af telemedicin mellem Rigshospitalet og Bornholms hospital Rapport fra et pilotprojekt Sammenfatning

brug af telemedicin mellem Rigshospitalet og Bornholms hospital Rapport fra et pilotprojekt Sammenfatning brug af telemedicin mellem Rigshospitalet og Bornholms hospital Rapport fra et pilotprojekt Sammenfatning 2010 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2010;10(2) Brug af telemedicin mellem Rigshospitalet

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT 2012 Pakkeforløb for brystkræft revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet:

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Én indgang til akutområdet Introduktion til akutområdet I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Ved akut sygdom har man et særligt behov for let adgang

Læs mere