Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt)"

Transkript

1 Projektrapport Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt) Davor Mucic, speciallæge i psykiatri, overlæge Behandlingscenter Den Lille Prins, Havneholmen 82, 1561 København V, Danmark Titel: Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt) Forfatter: Davor Mucic og Lars Hulbæk Dato: Antal sider: 48 Nøgleord: Telepsykiatri

2 Indhold Forord Indledning Resumé Baggrund for projektet Kompleksiteten i psykiatrisk behandling af flygtninge og indvandrere Formål Metode Målgruppe Organisering Finansiering: Etablering af samarbejde RevaAktiv Integration, Odense Kommune Psykiatrisk Center Rønne Psykiatrisk Afdeling, Svendborg Asylcentret i Jelling Psykiatrisk Klinik, Malmø Den tekniske løsning Praktiske problemer Forankring og procedure Klinisk arbejde med patienter og deres pårørende Børn og unge Resultater Telepsykiatri til asylansøgere Formidling af projektets formål og resultater Danske præsentationer Internationale kongresser Diskussion Internationalt samarbejde Forslag til fremtidige aktiviteter Konklusion...44 Referencer...47 Bilag 1 (Patientinformation) Bilag 2 (Samtykkeerklæring) Bilag 3 (Spørgeskema til patienter) Bilag 4 (Økonomisk analyse) 2

3 Forord Telepsykiatri kan defineres som brug af telekommunikationsteknologi for at etablere forbindelse mellem klienter og behandlere med henblik på diagnostik, behandling, terapeutisk rådgivning og vejledning samt oplysninger om sygdommens karakter (psykoedukation). Derudover kan telepsykiatrien anvendes ved supervision. Telepsykiatri er en metode, som primært er blevet anvendt i den psykiatriske behandling i USA og Australien siden I Skandinavien har det været anvendt i Norge, men herhjemme er det aktuelle projekt det første af sin art. Det har som formål haft, at man ved anvendelse af denne kommunikationsteknologi har kunnet muliggøre for klienter børn, unge og voksne - med anden etnisk baggrund end dansk at få psykiatrisk behandling på deres eget modersmål uden brug af tolkebistand. Rapporten beskriver de første resultater fra dette projekt og må give anledning til, at der arbejdes på, at konceptet videreudvikles og udbredes til kredse, som kan have gavn af dette koncept. Som det er omtalt i rapportens perspektiveringsdel, kan de indhentede erfaringer med telepsykiatri endvidere danne basis for udvidelse af samarbejdet imellem skandinaviske lande mhp udveksling af ressourcer tværs over grænser. Anvendelse af telepsykiatri vil således kunne supplere og forbedre adgangen til de eksisterende ressourcer, hvilket i en tid med mangel på kvalificerede psykiatere kan få stor klinisk praktisk betydning. Projektet er i sin idé, metode og praktiske gennemførelse helt baseret på speciallæge Davor Mucic' indsats og forståelse for dets nødvendighed, og uden hans vedholdende engagement havde det ikke kunnet gennemføres. Marianne Kastrup overlæge, lic.med. Videnscenter for Transkulturel Psykiatri Psykiatrisk Center Rigshospitalet Bent Rosenbaum overlæge, dr.med. Psykiatrisk Center Glostrup 3

4 1.0 Indledning Telepsykiatriprojektet har som sin primære målgruppe mennesker, der har brug for psykiatrisk hjælp, og som på grund af deres manglende beherskelse af det danske sprog ikke umiddelbart kan kommunikere med en dansktalende psykiater. Formålet med projektet var at etablere et kontinuerligt psykiatrisk ambulant behandlingstilbud for flygtninge og indvandrere (inkl. børn og unge) på deres respektive modersmål ved hjælp af videokonference. Desuden skulle metoden kunne anvendes til relevant psykiatrisk service af danske borgere, specielt i områder med rekrutteringsproblemer (udkantsområder som f.eks. Bornholm). En sidegevinst ved etableringen af telepsykiatri skulle være kompetenceudvikling af professionelle, i og med at de fik mulighed for faglig supervision og vejledning via psykiatere involveret i projektet. Drivkraften for dette projekt har været et ønske om at forbedre behandlingsvilkår for alle, der ikke behersker det danske sprog, men har behov for psykiatrisk hjælp. Samtidig har man også været klar over voksende rekrutteringsproblemer i psykiatrien, som medfører øget pres på eksisterende ressourcer. Telepsykiatrien skulle bidrage til øget ressourcetilførsel til udkantsområder, mindsket ressourceforbrug i behandlingen af etniske minoriteter (undgå tolkebistand og afkorte behandlingsforløb) samt forbedrede uddannelsesmuligheder for professionelle i det daglige arbejde i psykiatrien. Hypotesen bag projektet var, at patienterne hellere ville tale med lægen via skærmen på eget modersmål frem for i enerum med lægen via en tolk. Således ville man via telepsykiatrien kunne tilbyde kompetent og relevant behandling, bibeholde kontinuitet i behandlingen samt spare både patienter og professionelle for unødvendige rejse- og tolkeomkostninger. I denne rapport er der lagt vægt på de mange bias opnået i det kliniske arbejde igennem tre år ( ). Det er håbet, at projektets resultater kan fremme den danske anvendelse af telepsykiatri i almindelighed og i særdeleshed forbedre det psykiatriske behandlingstilbud til flygtninge og indvandrere. Projektet har i sit seneste år udvidet sig over landets grænse, da vi fik etableret telepsykiatriservice imellem Danmark og Sverige. Således er Danmark kommet et skridt foran alle andre europæiske lande, som har haft telepsykiatrien i væsentligt længere tid i deres sundhedssystemer. Man må håbe, at Danmark vil være med som initiativtager til et mere omfattende EU-telepsykiatrinetværk. Denne rapport er udarbejdet med ønske om at udbrede kendskabet til det første danske telepsykiatriprojekt blandt både patienter og professionelle. Vi håber, at rapporten vil kunne bidrage til bedre samarbejde mellem aktørerne i behandlingssystemet til fordel for patienterne. Tak til deltagere i projektet, som har udvist stor samarbejdsvilje. Ligeledes tak til Indenrigsog Sundhedsministeriet, Egmont Fonden og Sygekassernes Helsefond for den økonomiske støtte, som var afgørende for gennemførelse af projektet. Kastrup Davor Mucic, speciallæge i psykiatri 4

5 1.1 Resumé Telepsykiatriprojektet blev efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen støttet af hhv. Indenrigsog Sundhedsministeriet, Egmont Fonden og Sygekassernes Helsefond. Projektet er blevet gennemført i perioden sommeren efteråret Telepsykiatri indebærer anvendelse af videokonference mhp psykoedukation, diagnosticering og behandling på afstand. Det betyder, at patienten og lægen kan samtidig både se og høre hinanden ligesom via TV- transmittering. Der fandtes tungtvejende både etiske og behandlingsmæssige grunde til at gennemføre projektet. Disse er detaljeret beskrevet i afsnittet om baggrunden for projektet. Formålet med projektet var at vise store fortrin, som metoden måtte have specialt i forhold til behandlingen af etniske minoriteter. Hypotesen bag idéen var, at patienterne ville foretrække kommunikation via deres respektive modersmål, selvom det foregik via TV frem for tolkeformidlet direkte kontakt med en dansktalende læge. Ved at etablere et kontinuerligt psykiatrisk ambulant behandlingstilbud for flygtninge og indvandrere (inkl. børn og unge) på deres respektive modersmål ved hjælp af telepsykiatri kunne man øge patienternes tilfredshed og deres respons til behandlingen og samtidigt mindske behandlingsudgifterne. Nyhedsværdien i selve metoden består i, at patienterne får psykiatrisk hjælp på deres eget modersmål. På denne måde undgås brug af tolke, og behandlingsalliancen opnås hurtigere. Effektivitet og kompetence udvides, i og med at man kan trække på ressourcer, der hvor de findes, når/hvis man selv mangler dem. Patienttilfredshed med telepsykiatrien blev undersøgt via specialdesignet spørgeskema. Efter afsluttet telepsykiatriforløb har patienterne udfyldt spørgeskema bestående af 10 spørgsmål. Analysen af svarene afslører høj tilfredshed med metoden og villighed til at både fortsætte med anvendelse samt anbefale den til andre. Patienter ville hellere tale med en læge via telepsykiatri, når det foregår på eget modersmål frem for direkte kontakt med lægen via en tolk. Økonomien er et vigtigt aspekt i projektet. Der er store besparelser, i og med at der ikke anvendes tolke, og at patienterne ikke behøver at rejse. Samtidig gøres behandlingsforløbet meget, meget kortere, hvilket nedsætter samlede omkostninger. Resultaterne af hidtidige forløb er offentliggjort ved både danske og internationale kongresser og konferencer samt publiceret som videnskabelige artikler og et kapitel i en bog. Metoden kan dog med klar fordel også anvendes af andre patientgrupper, dvs. danske patienter, der hvor der er begrænset eller besværliggjort tilgang til psykiatrisk ekspertise enten på grund af lange ventetider eller lange afstande. Eksempelvis - telepsykiatrisk tilsyn på somatisk sygehusafdeling - telepsykiatrisk supervision til distriktspsykiatriske teams - sikring af lige adgang til psykiatriske behandlingstilbud, herunder i områder med mangel på behandlere Anvendelsen af telepsykiatrien indenfor det eksisterende behandlingssystem vil kunne medvirke til øget effektivitet og nedsat ventetid samt øge omfang af samarbejde og udveksling af ekspertise mellem aktører indenfor behandlingssystemet (undervisning og 5

6 supervision af plejepersonale i det offentlige behandlingssystem, afholdelse af behandlingskonferencer imellem f. eks. to fjerne psykiatriske afdelinger i landet, rådgivning og psykoedukation af pårørende til sindslidende, m.m.). Telepsykiatrien er nyskabende og kan være teknisk interessant for nye generationer af læger, som er vokset op med computere og internet. Metoden kan være med til at øge interessen for psykiatrien og mindske rekrutteringsproblemer. Det kræver en omfattende oplysnings- og undervisningskampagne om telepsykiatriens mangfoldighed, og telepsykiatri bør som disciplin og værktøj inddrages på relevante steder i de sundhedsfaglige uddannelser, både prægraduat og i den postgraduate efteruddannelse. Gevinsterne ved telepsykiatri er delvist betinget af udbredt anvendelse. Udbredelse af elektronisk samarbejde i sundhedssektoren forudsætter erfaringsmæssigt national koordinering af lokale aktiviteter. Udbredelse af kendskabet til telepsykiatrien og især projektets resultater vil kunne føre til ændrede arbejdsgange i behandlingen af etniske minoriteter med psykiske forstyrrelser. 1.2 Baggrund for projektet Telepsykiatri har været anvendt gennem flere årtier, frem for alt i dele af verden hvor store geografiske afstande har vanskeliggjort direkte kontakt mellem patient og psykiatrisk ekspertise, f.eks. Australien, USA og Norge. Telepsykiatri benyttes også i lande med mindre geografiske afstande så som Finland og England. Der foreligger således efterhånden en ganske omfattende dokumentation om brugen af telepsykiatri i den videnskabelige litteratur [1-7]. Værdien af telepsykiatri i form af videokonference til brug ved diagnosticering og behandling af psykiatriske lidelser er beskrevet i flere arbejder, og generelt findes reliabiliteten høj [8-12]. Patienternes reaktioner er almindeligvis positive [11-19]. De professionelle brugere finder også, at telepsykiatri er et pålideligt og brugbart værktøj [14,20]. Ifølge de seneste undersøgelser findes der ingen signifikant forskel i behandlingen af depressioner, hvad enten behandlingen foregår face-to-face eller via telepsykiatri [15]. Der er heller ingen forskel i hverken patienttilfredshed eller i direkte behandlingsomkostninger, uanset hvilken af de to kontaktformer man anvender [15]. Økonomisk gevinst ved brug af telemedicin er beskrevet og er afhængigt af omfanget af brugen [13,20,21]. Telepsykiatri kan medvirke til at nedsætte indlæggelseshyppigheden, unødvendig stigmatisering af patienter kan mindskes [16], og risikoen, for at patienten bliver afhængig af terapeuten, kan reduceres[17]. Psykiatriske konsultationer samt opfølgningssamtaler foretaget via telepsykiatri har vist sig at være ligeså effektive, som når de foregår face-to-face [18]. Det er generelt erkendt, at adgangen til medicinsk ekspertise inklusiv psykiatri er vanskeligere, jo længere væk man bor fra større bymæssige centre [22]. Der findes også en erkendelse af, at indvandrere er udsat for større helbredsrisici [22]. Dette må også forventes at gøre sig gældende for de flere tusinde flygtninge, indvandrere og asylansøgere, som findes i Danmark. Specielt hvad angår psykiatrien, må det antages, at de udgør en særlig risikogruppe, idet der kun findes få behandlere med anden etnisk baggrund end dansk, hvorfor langt de fleste flygtninge behandles ved brug af tolk. Det eneste sted i Danmark, hvor man har anvendt telepsykiatrien, er Behandlingscenter Den Lille Prins i København. Centrets leder, speciallæge i psykiatri, overlæge Davor Mucic har siden 2003 gennemført flere pilotprojekter (bl.a. i samarbejde med Amager Hospitals psykiatriske afdeling og 6

7 Distriktspsykiatrisk Center i Viborg) og præsenteret resultaterne af samarbejdet på Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde i februar I kraft af populationsforandringer inden for de sidste år i Danmark (flere hundredetusinde flygtninge, indvandrere og asylansøgere fra forskellige verdensdele) samt nedsat interesse for psykiatri hos nyuddannede læger (10 ud af 700 nyuddannede læger vælger psykiatri som speciale) må vi i dag erkende, at behandlingssystemet, i hvert fald indenfor psykiatrien, i visse områder mangler ressourcer for at kunne tilbyde den optimale behandlingskvalitet. Grundet aktuel stor mangel på speciallæger i psykiatri er der såvel danske borgere som flygtninge, indvandrere og asylansøgere, som udsættes for lange ventetider i både privat psykiatri og i offentligt behandlingssystem. Det er blevet tiltagende svært at finde og rekruttere psykiatere til at arbejde i provinsen. Dette medfører endnu længere ventetider samt kortere behandlingsforløb og for tidlig udskrivning, når man endelig kommer i behandling. Erfaringerne har vist, at for tidlig udskrivning øger risikoen for tilbagefald. Blandt de flere tusinde flygtninge fra Eksjugoslavien, Mellemøsten og Østeuropa, der befinder sig i Danmark, er der ganske mange, som har brug for psykiatrisk vurdering og behandling. Samtidig er der ganske få danskautoriserede terapeuter, som taler bosnisk/serbisk/kroatisk, arabisk, farsi, polsk eller russisk, hvorfor behandlingen hidtil er foregået via tolk med alle de ulemper og mangler, som dette kan medføre. Behandlingscentrene er overbelastede, og ventelisterne er lange (visse steder op til flere år) Kompleksiteten i psykiatrisk behandling af flygtninge og indvandrere Behandlingen af fremmedsprogede kan være meget kompliceret af flere grunde som beskrevet på hvorfra følgende citeres: De kan ikke tale dansk. På grund af den psykiske lidelse kan de ikke tale dansk, eller sproget er ikke godt nok til, at de kan beskrive deres psykiske problemer. De kommer fra en anden kultur, hvor man behandler psykisk lidelse anderledes. Nogle etniske grupper reagerer biologisk anderledes på en medicinsk behandling, end europæere gør generelt Det kan være vanskeligt at tilbyde den hjælp, patienten og familien har behov for på grund af store kulturelle forskelle. Sprogproblemet Sprogproblemet er det største og det grundlæggende problem for at kunne yde en tilfredsstillende behandling. Psykisk lidelse er så kompliceret en tilstand, at patientens ordvalg har afgørende betydning for, at man kan forstå og dermed give korrekt behandling. Man kan ikke nøjes med "fingersprog" m.m., som man kan ved et brækket ben. Tolkesamtaler Tolkesamtaler er derfor nødvendige, for at man kan få et tilfredsstillende indtryk af, hvilken behandling der skal gives, og patienten og de pårørende kan få et indtryk af diagnose, hvad behandlingen vil gå ud på, hvor længe den vil vare m.m. Man kan ikke bruge slægtninge til at tolke, selvom de måtte være i stand til det, da det kan bringe begge parter i en meget vanskelig situation pga. det private indhold, den psykiske 7

8 lidelse ofte har. Slægtninge kan være en del af patientens problem, og dermed skabes et yderligere problem, hvis slægtninge sættes til at tolke. Af flere grunde er det ofte en ret kompliceret affære at få tilfredsstillende tolkebistand: Tolken skal på samme måde som behandleren vinde patientens tillid, for at en tolkesamtale kan give et tilfredsstillende resultat. Generelt er der for få tolke til de fleste indvandrergrupper. Kun ganske få tolke har en autoriseret uddannelse. Kun ganske få tolke har et nødvendigt kendskab til psykisk lidelse, så de kan oversætte korrekt. Kun ganske få tolke har træning i at være sammen med psykisk lidende og kan udholde de følelsesmæssige elementer, der kommer frem i kontakten og samtalen. Tolke må ikke være i familie med patienten eller pårørende eller tilhøre omgangskredsen. I mange situationer vil det være nødvendigt, at tolken har samme køn som patienten. For flygtninge skal man være særligt opmærksom på, at en tolk, der kan patientens sprog, kan tilhøre eller repræsentere modparten i hjemlandets borgerkrig, og derfor kan vedkommende ikke bruges. Der er for få tolke, og der er sjældent ressourcer til daglige tolkesamtaler under indlæggelse. Det betyder, at fremmedsprogede stilles dårligere i den daglige behandling i forhold til andre patienter, der kan det danske sprog tilfredsstillende. Religion og kultur De fleste indvandrere har en anden religion og kultur end vores. Da psykisk lidelse er tæt forbundet med ens person (modsat et brækket ben), kan det give betydelige problemer i behandlingen. Dels kan det være vanskeligt for behandleren at tilbyde den rigtige hjælp pga manglende forståelse af, hvad der er normalt og det modsatte for eksempel i en muslimsk familie. Dels kan det være vanskeligt for patienten og familien at indordne sig under de sociale retningslinier, som kommunerne har for at yde den støtte, man har behov for. Der opstår således let konflikter mellem parterne, som oftest små, men mange, der gør det vanskeligt at nå til et ønsket resultat. Således må man konkludere, at en professionel kompetent behandler med anden etnisk baggrund end dansk vil kunne yde en hel del mere i forhold til tværkulturelle patienter sammenlignet med en dansk læge, som må formidle psykiatrisk/psykologisk bistand via en tolk. Telepsykiatrien er ikke forbeholdt voksne, men også børn og unge kan have gavn af denne metode. Telepsykiatri anvendes til både behandling og psykoedukation af både børn og unge i de dele af verden, som har mange års erfaring på området, dvs. Australien, USA og Canada. Resultater af anvendelse af telepsykiatri hos børn og unge er yderst positive. Der er etableret flere mental health programmer i nævnte lande[23-27]. Der er ikke fundet signifikant forskel imellem face-to-face konsultation og behandlingen via telepsykiatri. Dvs. at børn og unge kan i ligeså høj grad anvende telepsykiatrisk behandling som den traditionelle ved direkte kontakt med behandleren. Hypotesen bag idéen om at involvere børn og unge i telepsykiatriprojektet har sin baggrund i følgende: 8

9 1. Moderne børn og unge er i en næsten daglig kontakt med computeren og opfatter den som en venlig og lydig medhjælper, der kan bruges til mange ting, bl.a. til kommunikation med andre. Når den bruges som kommunikationsmiddel med en voksen, kan computeren formindske autoriteten, da brugeren/patienten har fuld kontrol over maskinen. Man kan endda slukke for den, og det er en mulighed, der gør, at selv autistiske børn/unge oplever samtalen som noget, der til en vis grad ligestiller dem med de farlige voksne. Brugen af en venlig maskine kan hjælpe til med, at nogle unge slipper for den indre kamp mod autoriteten og for nogle børn - de tosprogede - endda mod to autoriteter: psykiateren og tolken. Via computeren vil den unge kunne opnå en form for tryghed i en for dem allerede vanskelig situation. 2. Tosprogede børn og unge taler ofte et tredje sprog, et sprog som har grundlag i deres modersmål med kraftig lånte grammatiske og syntaktiske former fra det danske sprog (det sker også i den omvendte situation: når de taler dansk, bruger de mange vendinger og udtryksmåder fra modersmålet). Denne blanding af sprogene er umulig at formidle, og derfor går mange nuancer tabt. Kun den direkte samtale med en person, der forstår begge sprog, kan gøre, at forståelsen er fuldkommen. 3. Mange unge tosprogede klarer sig sprogligt nogenlunde godt op til puberteten. I denne periode mærkes der imidlertid en mangel: de har det svært med abstrakte begreber. De største vanskeligheder vises i de områder, hvor de kulturelle forskelle er størst, og det er meget af det, der har med følelser at gøre. Disse unge har det svært med at udtrykke sig om kærlighed, sex, forhåbninger og lignende. Hvis man oven i købet bliver ramt af nogle psykiske vanskeligheder og skal bede om faglig hjælp, vokser problemerne sig endnu større, fordi sproglige mangler gør, at det er svært at forklare, hvori problemerne ligger. 4. Ressourcerne kan bruges meget bedre en koordinering på landsplan ville muliggøre, at ventetiden til en ønsket samtale kraftigt formindskes, og unge fra hele landet kunne bruge de meget få dansk uddannede eller autoriserede psykiatere af anden etnisk herkomst. Det vil hjælpe dem helbredsmæssigt, men det vil også lette deres integration i dette samfund. 2.0 Formål Formålet med telepsykiatriprojektet er at give relevant psykiatrisk hjælp til fremmedsprogede patientgrupper via deres eget modersmål alle steder, hvor adgang til relevant etnisk ekspertise er begrænset og/eller besværliggjort pga. lange afstande eller ressourcemangel. På den måde vil man undgå brug af tolke og ud over økonomiske besparelser kunne opnå højere kvalitet af både vurderingen og selve behandlingen af psykiske forstyrrelser. Telepsykiatrien kan således hjælpe flere tusinde flygtninge og indvandrere (inkl. børn og unge) til at kunne blive vurderet og behandlet på eget modersmål uanset den fysiske afstand imellem patienten og lægen. Brugen af telepsykiatri vil alt andet lige bidrage til at mindske denne afstand og derved muliggøre, at der kan bruges mere tid på vurdering og behandling af patienterne. Sideløbende med behandlingsforløbene ville man ved hjælp af telepsykiatri kunne etablere supervision af personale samt psykoedukation af både patienter og deres pårørende. Telepsykiatrien kan med klar fordel også anvendes til behandling/vurdering af en bred dansk patientpopulation, f.eks. patienter med OCD (tvangstanker og/eller -handlinger); 9

10 unge, som er åbne overfor nye kommunikationsmetoder; handicappede, som har det svært ved at blive transporteret til deres respektive behandlere; borgere i yderområder med mangel på psykiatere osv. Det må understreges, at telepsykiatrien aldrig er tænkt som erstatning for det etablerede behandlingssystem, men derimod som et supplement. 2.1 Metode Metoden består i, at patienten og lægen kommunikerer med hinanden via en TV-skærm og et avanceret videokamera tilsluttet internettet. Patienten og lægen kan både se og høre hinanden ligesom ved direkte TV-transmittering. Det betyder, at patienten kan modtage behandling i sin respektive kommune, mens psykiateren befinder sig i København. Behandlingen kræver en del udstyr, som tilkobles internettet. Det nødvendige tekniske udstyr må opsættes i de respektive kommuners integrations-/flygtningeafdelinger eller på landets sygehuse. Udstyret består af et TV samt et kommunikationsmodul med indbygget videokamera, som kan fjernstyres. Tilsvarende udstyr er allerede installeret på centret Den lille Prins. Som sidegevinst har de respektive sagsbehandlere og/eller andre i behandlingen involverede parter også mulighed for direkte rådgivning/information om de aktuelle behandlingsforløb af deres klienter via telepsykiatrien. Desuden får pårørende til sindslidende også mulighed for psykoedukation, hvilket er en vigtig forudsætning for bedre at kunne forstå og håndtere et liv med en sindslidende i familien. I forløbet anvendes medicinsk behandling og/eller samtaleterapi (kognitiv og adfærdsterapi samt støttende samtaler). Det enkelte behandlingsforløb indeholder maksimalt 30 seancer af minutters varighed. 2.2 Målgruppe 1. Flygtninge og indvandrere (inkl. børn og unge) med eller uden tidligere kendte psykiske forstyrrelser. Ligeledes danske patienter med behov for kontinuerlig psykiatrisk kontakt. I denne gruppe vil man behandle patienter, som hører til de områder i Danmark, hvor der er stor mangel på psykiatere. Det vil hyppigst være patienter med tilknytning til distriktspsykiatrisk center eller privatpraktiserende psykiater, men som ikke kan klare lange ventetider til konsultation/behandling. 2. Danske borgere samt flygtninge og indvandrere henvist med henblik på statusbedømmelse eller speciallægeundersøgelse som led i revaliderings- eller pensionssager. 2.3 Organisering Projektets styregruppe består af: Overlæge, lic.med. Marianne Kastrup, Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. Overlæge, dr.med., forskningslektor Bent Rosenbaum, Psykiatrisk Center, Glostrup. Chefkonsulent Lars Hulbæk, MedCom ansvarlig for udvikling af det danske sundhedsdatanet (www.medcom.dk) Teknisk direktør Kristoffer Karlsen, Dansk Telemedicin A/S - ansvarlig for teknisk udførelse af projektet (www.telemedicin.dk) 10

11 Styregruppen mødes 2 gange om året. Videokonferenceudstyr er under projektperioden blevet installeret i hhv.: Reva Aktiv, Toldbodgade 5-7, Odense. Psykiatrisk Afdeling i Rønne Psykiatrisk Afdeling i Svendborg Asylcentret i Jelling Behandlingsdelen af projektet varetages af terapeuterne, som er tilknyttet behandlingscentret Den Lille Prins ( ) under faglig ledelse af Davor Mucic, speciallæge i psykiatri, overlæge. 2.4 Finansiering: - Sygekassernes Helsefond har d bevilget kr. (j.nr.2004d205). - Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d bevilget kr. til projektet. - Egmont Fonden støtter projektet med kr. 3.0 Etablering af samarbejde Kundskab til telepsykiatri har været meget lav i Danmark, eftersom metoden aldrig er blevet brugt i det offentlige behandlingssystem. Psykiatrien på Grønland har dog haft enkelte forsøg med telepsykiatrien, men har aldrig etableret et bæredygtigt system til daglig klinisk anvendelse. Således fandtes der ingen danske referencer, da projektet i sommeren/efteråret 2004 skulle starte. Derfor gennemførte vi en slags oplysningskampagne overfor potentielle samarbejdspartnere. Et kort resumé af projektbeskrivelsen blev sendt til flere kommuner samt psykiatriske afdelinger landet rundt, hvorefter disse blev kontaktet pr. telefon mhp at aftale en tid til præsentation af projektet. Da respons udeblev, fik vi etableret nyhedsbrevservice. Nyhedsbrevet sendtes hver måned med opdatering om projektets udvikling. En del af de kontaktede potentielle samarbejdspartnere kunne ikke afsætte tid til orienteringsmødet. Andre var tilfreds med eksisterende behandlingstilbud til flygtninge og indvandrere, som foregår via tolk, og mente ikke, at telepsykiatri kunne forbedre behandlingsmulighederne (f.eks. Vestsjællands Amt). En del af de kontaktede har givet udtryk for, at de helst vil behandle deres patienter selv, samtidig med at de dog var interesserede i telepsykiatrien som sådan. Et enkelt rehabiliteringscenter for behandling af torturofre har givet skriftligt svar med udtryk for skepsis overfor metoden, i og med at de anser patienter for alt for dårlige til at kunne indgå i telepsykiatriforløb. 3.1 RevaAktiv Integration, Odense Kommune Efter 6 måneders intensiv oplysningsarbejde med både udsendt skriftligt materiale og mundtlige præsentationer af projektet, blev første telepsykiatristation etableret på RevaAktiv Integration, Toldbodgade 5-7 i Odense (februar 2005). Socialmedicinsk Afdelings læger kunne se fordele i at anvende telepsykiatri mhp afklaring og diagnosticering af deres etniske klientel på RevaAktiv. 11

12 3.2 Psykiatrisk Center Rønne Den 25. juli 2005 etableredes telepsykiatristation ved Psykiatrisk Center i Rønne, Bornholm. Ressourcemangel i yderområder (hvor man har anvendt telepsykiatri) er et velkendt fænomen verden over[28-34]. Bornholm er ingen undtagelse. Psykiatrien på Bornholm har ingen terapeuter, som taler de etniske patienters sprog. Endvidere er der lange ventetider for de fleste patienter henvist til psykiatrien via egen læge. I mange tilfælde må patienterne rejse til København for at kunne blive undersøgt og/eller behandlet. Af disse årsager syntes man, at telepsykiatri kunne blive et relevant værktøj at anvende. Desuden har man kunnet se fremtidige muligheder i forbedret kommunikation og øget adgang til ressourcer, som man vil kunne trække på fra hele H:S område. Derfor syntes det oplagt at etablere telepsykiatrien på Bornholm, som i fremtiden vil kunne bruge erfaringerne og teknikken til behandling af ikke kun udlændinge, men også en bred vifte af danske patienter. 3.3 Psykiatrisk Afdeling, Svendborg Efter telepsykiatriforelæsningen i Svendborg d. 2. maj 2006 blev der vakt større interesse for etableringen af telepsykiatrien på Fyn. Psykiatrisk Afdeling fra Svendborg Sygehus har med hjælp fra Center for Sundheds-telematik i efteråret 2006 etableret telepsykiatrilink til Behandlingscentret Den Lille Prins i Kastrup. 3.4 Asylcentret i Jelling I oktober 2006 blev udstyret installeret i asylcentret i Jelling mhp bedømmelse og behandling af asylansøgere. Således blev projektets målgruppe udvidet til stor glæde for både personalet og patienterne, som fik mulighed for at undgå tolkeformidlet kommunikation. 3.5 Psykiatrisk Klinik, Malmø I løbet af april 2006 installeredes videokonferenceudstyret i Malmø. Således er en del af det kliniske arbejde blevet udført tværs over landets grænser. Arabisk- og polsktalende behandlere tilknyttet Behandlingscentret Den Lille Prins har fra Malmø behandlet patienterne i Rønne, Svendborg, Odense og Jelling. 4.0 Den tekniske løsning Udstyret anvendt i projektet er videokonferenceudstyr, der tilsluttes et fjernsyn samt et netværksstik, og er således ikke PC-baseret. Vi har haft dårlig erfaring med PC-baseret udstyr fra tidligere projekter (kvaliteten bliver simpelthen for dårlig, og systemerne kører ofte ustabilt) og har i stedet valgt at benytte kamera model VSX 7000 fra firmaet Polycom. En anden fordel ved at køre ikke-pc-baseret er, at man er ude over problemer med sikkerhed, virus, etc. Systemet kører på Ethernet, der skal altså være adgang til et ethernetstik i lokalet, hvor udstyret skal stå. Vi bruger typisk 2 faste TCP-porte og 5 faste UDP-porte (til video og lyd). Planen har været at benytte sundhedsdatanettet og på den måde muliggøre fri kommunikation mellem Behandlingscentret Den Lille Prins og aktører i det offentlige behandlingssystem. Desværre har sundhedsdatanettet ikke været klar til videokonference af høj kvalitet, som kræves for tilfredsstillende telepsykiatriforløb. Derfor har vi i projektet benyttet bredbåndsforbindelse (shdsl) af ca. 2 Mbit/s. 12

!"# $ www.denlilleprins.org

!# $ www.denlilleprins.org !"# $ www.denlilleprins.org .) % # & # # '#'(' (' & # '#&' ') '')' & *'&+,' &)"'& ' ' - & Målgruppe,' #& ) ' &' '# &'' ''# ' ' ' *& ' ' "/#"+/ 0 #' # / '( Psykiatere involveret i projektet er tilknyttet

Læs mere

Forskning om behandling af depression med Blended Care

Forskning om behandling af depression med Blended Care Odense 23. februar 2015 Forskning om behandling af depression med Blended Care I perioden fra januar 2016 til udgangen af 2017 gennemføres et videnskabeligt studie i Internetpsykiatrien. Studiet har til

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Videokonsultation i psykiatrien

Videokonsultation i psykiatrien Videokonsultation i psykiatrien Projektleder Trine Helverskov Teamleder Marie Paldam Folker Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Region Syddanmark Nye Trends i Samarbejde og Organisering 28. januar 2016

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Pårørendesamtaler Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Sengeafsnit O, Holbæk Birkevænget 7, Indgang V2 4300 Holbæk Tlf. 5948 4725 Sengeafsnit Birkehus

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder God behandling i sundhedssektoren Erklæring om patienters rettigheder PatientLægeForum 2003 PatientLægeForum: Den Almindelige Danske Lægeforening De Samvirkende Invalideorganisationer Diabetesforeningen

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. marts 2006 Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Baggrund I forbindelse med etableringen af second opinion ordningen blev det besluttet, at

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni?

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? I det danske sundhedsvæsen har man valgt at organisere behandlingen af skizofrene patienter på forskellige måder. Alle steder bestræber man sig

Læs mere

Det nationale teletolkeprojekt Fremtidens tolkede samtale v/ Susanne Noesgaard

Det nationale teletolkeprojekt Fremtidens tolkede samtale v/ Susanne Noesgaard Det nationale teletolkeprojekt Fremtidens tolkede samtale v/ Susanne Noesgaard Hvad er MedCom? Lars Hulbæk Forsvarende europamester i sundheds IT Tre produkter: 1. Projektgennemførelse (pilot, udrulning,

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Det nationale teletolkeprojekt. lho@medcom.dk

Det nationale teletolkeprojekt. lho@medcom.dk Det nationale teletolkeprojekt v/ Lone Høiberg lho@medcom.dk Projektets organisering SDSD: Programstyregruppe for nationalt telemedicin & hjemmemonitorering Medcom: Programledelse Videoknudepunkt infrastruktur

Læs mere

Region Hovedstaden. Udvalget vedr. ulighed i sundhed. Tolkebistand. Februar 2011

Region Hovedstaden. Udvalget vedr. ulighed i sundhed. Tolkebistand. Februar 2011 Region Hovedstaden Udvalget vedr. ulighed i sundhed Tolkebistand Februar 2011 Indledning I henhold til kommissorium for Udvalget vedr. ulighed i sundhed skal udvalget drøfte problemstillinger for patienter

Læs mere

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Hvorfor er samarbejdet med de somatiske afdelinger sås vigtigt? Patienter med psykiatrisk lidelse har væsentlig kortere levetid end andre

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

skoleårene 2004/05 og 2005/06

skoleårene 2004/05 og 2005/06 Rapport Forsøg i den kommunale sundhedstjeneste i Høje-Taastrup Kommune skoleårene 2004/05 og 2005/06 19 i lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge Høje-Taastrup Kommune Januar 2007 Børne-

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus 1. Titel Reorganisering i Hæmatologisk Ambulatorium; Sygeplejersker overtager

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 I 2006 er der for første gang gennemført en detaljeret tilfredshedsundersøgelse på Hospitalsenheden Vest ud fra et

Læs mere

Pakkeforløb for traumatiserede flygtninge

Pakkeforløb for traumatiserede flygtninge Pakkeforløb for traumatiserede flygtninge Antal og varighed af klinisk handling Indledende samtale og KRAM og somatisk sygdom Psykoterapi, herunder indledende undersøgelse forud for behandlingsstart Stabiliserende

Læs mere

STATUSRAPPORT. Skal bruges til rapportering fra 1. januar 2007 og fremover. Formål

STATUSRAPPORT. Skal bruges til rapportering fra 1. januar 2007 og fremover. Formål Formål STATUSRAPPORT Skal bruges til rapportering fra 1. januar 2007 og fremover Statusrapporten skal give viden om resultater af de projekter, der støttes via tilskud fra Socialministeriet. Resultatet

Læs mere

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi?

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 37 Offentligt Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark står overfor

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

STANDARD FOR SMERTEBEHANDLING

STANDARD FOR SMERTEBEHANDLING STANDARD FOR SMERTEBEHANDLING Kvalitetsmål Børn indlagt på Neonatalklinikken får den til enhver tid bedst mulige forebyggelse og behandling af deres smerteoplevelser gennem kontinuerlig observation, registrering

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Den gode henvisning. Den gode epikrise. Det gode ambulante notat KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN. Januar 2002

Den gode henvisning. Den gode epikrise. Det gode ambulante notat KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN. Januar 2002 KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN Sygehusdirektoratet tlf. 43 22 22 22 sygehusdirektoratet@kbhamt.dk www.kbhamt.dk Januar 2002 Den gode henvisning Den gode epikrise Det gode ambulante notat Forord Standarder

Læs mere

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Afdeling: Økonomi- og Planlægning Journal nr.: 14/27109 Dato: 17. oktober 2017 Notat Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Psykiatrisygehuset har etableret et medicinrådgivningsteam

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt)

Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt) Projektrapport Etablering af telepsykiatri i Danmark (pilotprojekt) Davor Mucic, speciallæge i psykiatri, overlæge Behandlingscenter Den Lille Prins, Havneholmen 82, 1561 København V, Danmark Titel: Etablering

Læs mere

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk

Pårørendesamarbejde i Opus. Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Pårørendesamarbejde i Opus Lis Andersen Sygeplejerske i Opus Hvidovre lis.01.andersen@regionh.dk Hvad er Opus kort sagt Opus er et 2 årigt behandlingstilbud: Med tidlig indsats til unge, der oplever psykosesymptomer.

Læs mere

Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende?

Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende? Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende? (Forskningsprojektets titel: Psykoedukation af pårørende til forebyggelse af nye depressive episoder: en lodtrækningsundersøgelse

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Forskerdag 10 november 2010

Forskerdag 10 november 2010 Forskerdag 10 november 2010 Psykosocial indsats i familier med en kræftsyg forælder. cand.psyk. Inge Merete Manuel Sundhedspsykolog. Palliativt Team Fyn Pilot projekt børn i kræftramte familier i Palliativt

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Med denne patientundersøgelse er der nu fire gange gennemført detaljerede tilfredshedsundersøgelser på Silkeborg

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Patient og psykolog i cyberspace

Patient og psykolog i cyberspace Patient og psykolog i cyberspace Kan fjernbehandling blive nært? Erfaringer fra Internetpsykiatrien.dk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsnet Vejle Sygehus, 23. juni 2017 Ellen Stenderup Specialpsykolog,

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Psykiatri og Social Administrationen Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk

Læs mere

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 784 72100 www.regionmidtjylland.dk Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret

Læs mere

Psykosocialt Rådgivningsteam

Psykosocialt Rådgivningsteam Psykosocialt Rådgivningsteam for frontmedarbejdere som er i kontakt med dobbeltbelastede indenfor MISBRUG OG UDSATTE OMRÅDET Indledning Esbjerg Kommune har i samarbejde med behandlingspsykiatrien og kriminalforsorgen

Læs mere

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1B Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER - Om for lidt tolkning og for mange pårørende i etniske minoritetspatienters oplevelser Henriette Frees Esholdt, Sociolog og Ph.D.-stipentiat Department of Sociology, Lund

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev.

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev. Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester 06.11.12 til 22.11.12 i Brønderslev. Antal tilbagemeldinger: 100 ud af 108 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen?

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen? Sygeplejerskeuddannelsen del af intern prøve rskeuddannelsen? Hensigten med materialet er at inspirere til vurdering af studerende i, i forhold til læringsudbyttet. Materialet beskriver tegn, som den kliniske

Læs mere

Hurtig og klar besked via elektronisk

Hurtig og klar besked via elektronisk MedCom 2 Direkte digital kommunikation mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis Hurtig og klar besked via elektronisk korrespondancemeddelelse og receptfornyelse August 2005 / MC-S201 indledning

Læs mere

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK NOTAT 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK Høring om forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Fra 1. juli bliver det muligt for langt flere at få en henvisning til psykologbehandling

Læs mere

STANDARD FOR OMSORG TIL DØENDE BØRN OG DERES FORÆLDRE. Målgruppe Alle døende børn indlagt på Neonatalklinikken og deres familier.

STANDARD FOR OMSORG TIL DØENDE BØRN OG DERES FORÆLDRE. Målgruppe Alle døende børn indlagt på Neonatalklinikken og deres familier. STANDARD FOR OMSORG TIL DØENDE BØRN OG DERES FORÆLDRE Kvalitetsmål At der ydes pleje, omsorg og behandling af det døende barn: hvor barnets umiddelbare behov er styrende hvor forældrenes ønsker og behov

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

TØNDER SYGEHUS TØNDER SYGEHUS. for FREMTIDEN. fremtidens model for nærsygehuse

TØNDER SYGEHUS TØNDER SYGEHUS. for FREMTIDEN. fremtidens model for nærsygehuse TØNDER SYGEHUS fremtidens model for nærsygehuse TØNDER SYGEHUS for FREMTIDEN En nytårshilsen til politikerne i Region Syddanmark fra Tønder. Vi anbefaler: Et rettidigt tilbud til ALLE borgere i Region

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

Evaluering af kompetencerne kommunikator og samarbejder ved hjælp af mini-cex

Evaluering af kompetencerne kommunikator og samarbejder ved hjælp af mini-cex Evaluering af kompetencerne kommunikator og samarbejder ved hjælp af mini-cex Jesper Grau Eriksen, Dorit Simonsen, Lars Bastholt, Knut Aspegren, Claus Vinther, Kirsten Kruse, Troels Kodal Onkologisk Afdeling

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Telepsykiatri i Danmark hvad ved vi fra udlandet?

Telepsykiatri i Danmark hvad ved vi fra udlandet? Sammenfatning af publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Telepsykiatri i Danmark hvad ved vi fra udlandet? Udenlandske erfaringer med anvendelse af videokonference i psykiatrien Henning Voss Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere