Mødemateriale Færdig(heder) med hash

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødemateriale Færdig(heder) med hash"

Transkript

1

2 Mødemateriale Færdig(heder) med hash Sådan kan materialet bruges: Formålet med dette materiale er at gøre det nemmere for jer at videreformidle indsigterne fra DKR s workshop Færdig(heder) med hash (4/6-2015) til relevante ledere og kolleger. De første sider formidler udvalgte facts fra lektor Kim Møllers oplæg i plenum. Dernæst gennemgås de tre indsatser U-18, Projekt Return og MI. Ved hver metode er der afslutningsvist dialogspørgsmål og en øvelse, såfremt kommunen vil arbejde videre med metoden. INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt Unge og hash v. Kim Møller... 3 U Projekt Return Motiverende Interview (MI). 30 Yderligere info 41 Materialet kan vises som powerpoint ved et møde, eller materialet (eller dele heraf) kan printes. Det anbefales, at mødedeltagerne ligeledes får lavet en kopi af det grafiske referat, som kan supplere dette materiale. God arbejdslyst!

3 Unge, hash og kriminalitet Ved Lektor og Ph.d. Kim Møller, Aalborg Universitet Omtrent årige bruger cannabis i løbet af et år, dog langt de fleste ganske få gange unge mellem år ryger hash dagligt (+ 20 dage om måneden) Langt de fleste holder op efter de fylder 25 år Er knyttet til psykiske problemer Det meste kriminalitet hashbrugere dømmes for er hash-relateret (i Sverige) Misbrug og søgning mod behandling Knap misbrugere Flertallet, der søger behandling for stofmisbrug, angiver hash som deres hovedstof 10 % af dem, der prøver at ryge hash, ender med et dagligt forbrug Kim Møller, 3

4 Unge, hash og kriminalitet Ved Lektor og Ph.d. Kim Møller Konkrete organisationsformer Gademarkeder Hashklubber Lejligheder Venner og bekendte Fra mere til mindre tilgængeligt Indgange til kriminalitet Socialisering og indkomstgenerering - Lavtærskel-kriminalitet - Sælger, løber, vagt - Jointruller, transport, opbevaring Skunk-produktion - Høj THC-koncentration Kim Møller, 4

5 U18-modellen fra Aarhus Kommune

6 Hvad er U18-modellen? Modellen er et misbrugsbehandlingstilbud for unge under 18 år. Tilgangen er en helhedsorienteret indsats, der tager udgangspunkt i en imødekommende, ligeværdig og ikke stigmatiserende tilgang til rusmiddelproblemer. Tilbuddet er udviklet i en kontekst, hvor der er et særligt fokus på helhedsorientering, samarbejde og netværk omkring de unge. Modellen fungerer som en integreret del af tilbuddene på børne- og ungeområdet, og skal ses i sammenhæng med øvrige indsatser for den unge. Alle unge er forskellige, og målet med arbejdet i U18-modellen er, at den unge altid skal have den bedst mulige hjælp ud fra hans eller hendes særlige behov, ressourcer og muligheder. Metoden anerkender, at det er den unge selv, som kan og skal skabe forandringer i sit liv, og består af tre overordnede indsatser: Rådgivning, udredning og behandling. Behandlingsmetoderne er et miks af systemiske, kognitive og dynamiske tilgange. U18-Modellen, 6

7 Menneskesynet En ung er først og fremmest et ungt menneske og ses ikke som misbruger, kriminel eller psykisk syg De unges brug af rusmidler er ofte et symptom på andre problemer i de unges liv De unge er eksperter på eget liv Brug af rusmidler giver mening for de unge De unges motivation for at lave ændringer er altid ambivalent Det er i helhedssynet, at det bliver særligt vigtigt at se de unge først og fremmest som unge og at holde fokus på at hjælpe de unge, hvor de selv oplever behov for det. Problemer, der knytter sig til et bekymrende forbrug af rusmidler, er en del af et samlet billede af den unge, og skal derfor behandles og løses som en del af den unges samlede udfordringer. Det gælder, uanset om problemerne er udsprunget af biologiske, sociale eller psykologiske faktorer. U18-Modellen, 7

8 Målgruppe Unge under 18, da: Hjernen først er fuldt udviklet i 20-årsalderen. De unge under 18 år er derfor mere sårbare over for den måde, rusmidlerne påvirker hjernen og i forhold til evnen til at styre rusen. Misbrugsbehandling til de helt unge skal kunne imødekomme, at de unge er kognitivt og følelsesmæssigt umodne. De står midt i en identitetsudviklings- og læreproces, som kan være alvorligt truet af et misbrug, men de har oftest ikke særlig mange livserfaringer, der fortæller dem, hvilke omkostninger et misbrug kan have for dem. U18-Modellen, 8

9 Effekter med U18-modellen U18-Modellen, 9

10 Hvad indeholder U18-modellen? U18-Modellen består af tre overordnede indsats-dele: Rådgivning, udredning og behandling. Hver del rummer en række elementer, hvortil der er udviklet guidelines for, hvordan elementerne udfoldes i behandlingen. Et behandlingsforløb starter med en grundig helhedsorienteret udredning, som danner grundlag for en individuel behandlingsplanlægning. Et behandlingsforløb skal skabe de rette rammer for stillingtagen til, hvad det er for en forandring den unge ønsker, og hvad det er for en hjælp og støtte, der skal til for at gennemføre og vedligeholde denne forandring. Der er praksiserfaring for, at behandlerne næsten altid kommer omkring rusmiddeltemaet, når de opnår en god alliance med en ung. En alliance, de etablerer ved at være åbne og nysgerrige på hele personen, og det der rører sig i og omkring den unge. Som en naturlig følge af U18-modellens fokus på helhed i indsatsen, har man som behandler hele tiden fokus på samarbejde med andre aktører. Det betyder, at det ofte vil være behandlere i U18-modellen, der påtager sig at fungere som koordinerende tovholdere. U18-Modellen, 10

11 Case: Ind til problemets rod? En ung mand med et misbrug mødte op. Det blev bemærket, at han haltede og han fortalte, at han var født med det ene ben længere end det andet. Han havde ondt i ryggen, som følge heraf og fik et misbrug, fordi det dulmede smerterne. Halteriet havde også fået ham til at se sig selv som en særling. Han er et eksempel på en person, hvor et ubehandlet biologisk problem, udvikler sig til sociale og psykologiske problemer. Behandlingen startede med benet og genoptræning af ryggen. U18-Modellen, 11

12 Anbefalinger Det er især afgørende at have fokus på et tæt samarbejde med myndighedssagsbehandler om udarbejdelse af den børnesagkyndige undersøgelse og handleplanen, der er forudsætningerne for, at nødvendige indsatser og samarbejde kan etableres. Forskning viser, at ungebehandling har større effekt, hvis forældre inddrages kontinuerligt. Det betyder, at U18-modellen inddrager de unges forældre fra start. Som én af de overordnede indsatser i U18-modellen tilbydes forældrene desuden forældrekursus om, hvordan de kan blive bedre til at forstå og støtte deres unge. Erfaringer med implementering og fastholdelse af modellen viser, at et team bestående af minimum to socialfaglige og én psykologfaglig medarbejder udgør en passende struktur i forhold til at kunne sikre faglig kontinuitet og udvikling. U18-Modellen, 12

13 Implementering: Fokuspunkter Til alle guidelines for de tre indsats-dele er der udviklet en tilhørende værktøjskasse med beskrivelser af tilgange, metoder og interventioner, skemaer og terapeutiske redskaber. Systematikken og guidelines tjener det formål, at behandleren føler sig tryg og sikker i arbejdet, og kan dermed på en frigjort og kreativ måde være nærværende og lyttende i kontakten til de unge. Når man arbejder med U18-modellen, opfordres man til at indgå i et samarbejde med Center for Rusmiddelforskning (CRF) om dokumentation af indsatsen. Rådgiveren sørger for den formelle kontakt til myndighedsrådgiver, hvorefter den unge kan visiteres til udredning/behandling. Iværksættelse af behandling kræver en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens 50, og kan udføres sideløbende, hvor U18-modellens udredning ofte indgår som et supplement til undersøgelsen. U18-Modellen, 13

14 Uddannelse og kompetencer Teamet bag U18-modellen skal være tværfagligt sammensat med både social- og psykologfaglige kompetencer. Den tværfaglige sammensætning matcher kompleksiteten i de unges udfordringer, men der er også behov for tætte samarbejdsrelationer til indsatser, som arbejder med et kontaktskabende og forebyggende perspektiv og andre afdelinger i kommunen, der arbejder med udsatte og unge. Ledelse og ansatte skal have erfaring med systematisk og målrettet behandling eller stor interesse i at afprøve og udvikle et sådant koncept. Alle medarbejdere i teamet uanset baggrund skal have erfaring med terapeutisk behandling, herunder erfaring med og/eller lyst til at arbejde med systemiske og kognitive tilgange. Medarbejderne skal have erfaring med og forståelse for ungemålgruppen, lige som de skal være i stand til at varetage en lang række forskellige roller i forhold til de unge, deres forældre og andre aktører på området. U18-Modellen, 14

15 Hvad koster uddannelsen? U18-modellen kan implementeres i sin helhed, eller der kan sammensættes forløb med de relevante moduler på baggrund af kommuner/institutioners behov. Priser: 3 introdage ( kr./dag) kr. 15 undervisningsdage kr. Supervision (2.500 kr./gang)* kr. Konsulentbistand (1.250 kr./gang)* kr. Sagskonsultation (2.400 kr./gang)* kr. *For at implementere U18 anbefales: - Supervision en gang pr. måned i to år. Dvs. samlet 20 supervisionsseancer à 2 timer. - Konsulentbistand fx ledelsessparring. Prisen dækker over 10 sessioner. - Løbende sagskonsultation. Prisen dækker over 26 timer/13 gange. Derudover kan der tilkøbes flg.: Introduktion til mentalisering (2 dage à kr./dag) kr. Introduktion til ACT (2 dage à kr./dag) kr. Kognitivt grundkursus (2 dage à kr./dag) kr. U18-Modellen, 15

16 Dialogspørgsmål om U18-modellen Drøft følgende spørgsmål (og hvad I ellers finder relevant) Hvilke tanker sætter gennemgangen af U-18 - modellen i gang hos os? Er U18-modellen en metode, der kan hjælpe os med at løse vores udfordringer med unge med et misbrug? Hvilke andre løsninger har vi allerede? Har vi de fornødne ressourcer til at iværksætte U18-modellen, eller hvad mangler vi? Hvad er vores næste skridt? U18-Modellen, 16

17 Øvelse hvis vi vil gå videre med U18 1. Overvej to og to, hvad næste skridt skal være, hvis vi vil implementere metoden. (Er der fx andre, vi skal involvere?) Skriv forslag på post- its. 2. Sæt post-its op på en planche. 3. Fortæl på skift om forslagene, og aftal hvilke initiativer, der skal iværksættes, og hvem der gør hvad. U18-Modellen, 17

18 Projekt Return Fra Vesthimmerlands Kommune

19 Hvad er Projekt Return? Projekt Return er et projekt finansieret af Socialstyrelsen. Projektet er er organisatorisk forankret i Behandlerhuset Vest i Vesthimmerlands Kommunes Misbrugscenter. De professionelle i Projekt Return vil rådgive og undervise unge med henblik på at reducere/stoppe deres rusmiddelforbrug og øge deres trivsel og forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. Målet med tilbuddet er at støtte unge med rusmiddelproblemer i at gennemføre uddannelsen på erhvervsskolerne i Aars samt Kongshøjgård og Næsbyhus Produktionsskole. Det samlede tilbud ledes af to professionelle rådgivere, og både gruppeforløbet og den individuelle rådgivning foregår på skolen i skoletiden eller i forlængelse af denne. Projekt Return, 19

20 Menneskesynet Projekt Return tilbyder unge, der ønsker det, et rådgivnings- og støtteforløb i forhold til rusmiddelproblematikker. Tilbuddet skal altid tage afsæt i dét, den unge har lyst til at tale om. Der er ingen løftede pegefingre, og målet er at se fremad. Den unge skal hjælpes til at tage skridt mod at nå de mål, som den unge og den professionelle sammen sætter, i forhold til hvilken rolle rusmidler fremadrettet skal have i den unges liv. Vi giver ansvaret tilbage til de unge. Det kan godt være, at de har truffet nogle dårlige valg, men der er altid mulighed for at træffe nogle nye og anderledes valg. De unge skal selv lære at træffe deres valg og tage konsekvenserne af de valg, de træffer - projektmedarbejderne Gitte Christensen og Susan H. Stender fra Behandlerhuset Vest i Aars. Projekt Return, 20

21 Målgruppe Projektets målgruppe er på nuværende tidspunkt unge fra 15 år, som er indskrevet på en erhvervsrettet uddannelse i kommunen. Tilbuddet er rettet mod unge, som ønsker at ændre på sit forbrug af hash eller andre rusmidler. Unge for hvem rusmidler har personlige og sociale konsekvenser. Unge som er frafaldstruet. Projekt Return, 21

22 Effekter med Projekt Return Projektet er blandt andet baseret på gode erfaringer fra et lignende projekt på nogle produktionsskoler i Københavns Kommune. I Vesthimmerlands kommune har 65 elever været igennem forløbet på 2 år. Projekt Return, 22

23 Case: Dummere eller klogere? De unge, som deltager i Projekt Return, føler ofte, at de ikke har et misbrug og derfor ikke behøver hjælp. En ung mand udtalte i begyndelsen af et forløb efter at have hørt om, hvordan rusmidler påvirker hjernen, at han i hvert fald ikke var blevet dummere af at ryge hash. De professionelle i Projekt Return modsatte sig ikke argumentet, men lod den unge mand have sin egen holdning om sit forbrug og dets konsekvenser. Ved forløbets afslutning fortalte den unge mand de professionelle, at han stadig mente, at han ikke var blevet dummere af at ryge hash, men at han omvendt heller ikke var blevet klogere. Projekt Return, 23

24 Hvad indeholder Projekt Return? For at kunne deltage i Projekt Return skal deltageren henvende sig til en af de to gruppeledere, som afgør, om projektet egner sig til den unge. I projektet er den unge anonym. Er deltageren under 18 år, skal forældrene give skriftligt samtykke. (Deltageren er dog altid anonym i rusmiddel-rådgivningen uanset alder). Den unge skal i skoletiden deltage i et gruppeforløb på i alt 8 gange af 2-3 timers varighed sammen med andre unge fra samme skole. Sideløbende vil den unge blive tilbudt individuelle samtaler med den ene af de to gruppeledere, såfremt deltageren oplever et behov for at vende tanker og eventuelle problemstillinger på tomandshånd. Samtalerne kan også inddrage fx forældre, kæreste eller venner, som kan støtte den unge i at gøre noget ved sit forbrug af hash eller stoffer. Der vil blive fulgt op på gruppen 3 måneder efter den er afsluttet. Der vil desuden være løbende evaluering fra Socialstyrelsen, som de unge siger ja til at medvirke anonymt i. Projekt Return, 24

25 Mobile misbrugsbehandlingstilbud Vesthimmerlands kommune har desuden et ambulant mobilt tilbud kaldet Stofungekontakten - hvor arbejdet fra visitation til behandling bliver lavet i den unges miljø. Tilbuddet er henvendt til unge under 18 år + særlig udsatte unge i alderen år med komplekse sociale problemstillinger. Der er fokus på, at det er den ene og samme person, der laver udredning og eventuel efterfølgende behandling eller opfølgning på ekstern behandling. Overordnet arbejder metoden kognitivt, ressourcefokuseret og adfærdsterapeutisk. Dette kombineres med systemisk og familieorienteret behandling. I metoden bruges meget energi på færdighedstræning, samt træning i at håndtere højrisiko-situationer i miljøet. Projekt Return, 25

26 Implementering: Fokuspunkter Projekt Return: Der skal jævnligt holdes oplæg for de unge uden lærerdeltagelse. Ofte henvender de unge sig selv herefter. Der skal jævnligt holdes læreroplæg for at klæde lærerne på til at spotte misbrug hos eleverne. Det er vigtigt, at der er en klar rusmiddelpolitik på skolen. Strofungekontakten: Man skal være særlig opmærksom på grænsen mellem det at være kontaktperson/støtteperson og behandler. Der kan være udfordringer i forhold til journalisering, som stiller større krav til IT udstyr. Man skal være opmærksom på, at metoden er meget personbåren. Projekt Return, 26

27 Hvad koster forløbene? Projekt Return koster kr. årligt på tre skoler. Stofungekontakten koster kr. pr. måned pr. indskreven person. Projekt Return, 27

28 Dialogspørgsmål om Projekt Return Drøft følgende spørgsmål (og hvad I ellers finder relevant). Hvilke tanker sætter gennemgangen af Projekt Return i gang hos os? Er Projekt Return en metode, der kan hjælpe os med at løse vores udfordringer med udsatte unge? Hvilke andre løsninger har vi allerede? Har vi de fornødne ressourcer til at iværksætte Projekt Return, eller hvad mangler vi? Hvad er vores næste skridt? Projekt Return, 28

29 Øvelse - hvis vi vil gå videre med Projekt Return 1. Overvej to og to, hvad næste skridt skal være, hvis vi vil implementere metoden. (Er der fx andre, vi skal involvere?) Skriv forslag på post- its. 2. Sæt post-its op på en planche. 3. Fortæl på skift om forslagene, og aftal hvilke initiativer, der skal iværksættes, og hvem der gør hvad. Projekt Return, 29

30 Motiverende Interviews (MI)

31 Hvad er MI? Den motiverende samtale er en personcentreret rådgivningsstil rettet mod det almindelige problem med ambivalens over for forandring. I et enkelt sprog er MI en samarbejdsbaseret og målrettet samtalestil, som er rettet mod at styrke en persons egen motivation og selvvalgte forpligtelse til forandring. MI retter sin opmærksomhed på sproget i forandring og er designet til at styrke den enkeltes motivation for samt bevægelse i retning af et bestemt mål ved at frembringe og udforske personens egne grunde til forandring i en atmosfære af accept og medfølelse. Motivational Interviewing (MI) er en faglig, klinisk metode til at uddrage en persons egen motivation til at foretage adfærdsændringer med henblik på at passe på sit helbred eller opnå bedre helbred. MI, 31

32 Menneskesynet Målet med MI er at hjælpe mennesker med at bevæge sig gennem ambivalens og hen imod en forandring. Mennesker, som ikke forandrer sig, mangler ikke motivation. De er motiverede men i flere retninger på samme tid. MI har særlig opmærksomhed på at fremme borgerens forandringsudsagn (borgerens egne ønsker, evner, grunde og nødvendighed for forandring). MI lægger vægt på menneskets selvbestemmelse (autonomi). MI, 32

33 Målgruppe Motiverende Interviews er et tilbud for alle, som har lyst til forandring. Mange unge, der søger hjælp, er ofte ambivalente, og selvom de selv har henvendt sig, er de ikke altid klar til forandring her og nu. Den unge er måske motiveret, men i flere retninger på samme tid. MI, 33

34 Effekter med MI Gregers Rosdahl, cand. mag. i filosofi og medlem af MINT har skrevet en artikel om Den Motiverende Samtale og dens målbare/evidensbaserede effekt: _Samtale.pdf MI, 34

35 Case: Familiefar på amfetamin En kvinde ringer til Behandlingscenter Odense, da hun har fundet amfetamin i sin mands jakkelomme. Manden har tidligere været afhængig, og hun truer med at gå fra ham, hvis han ikke går i behandling. Manden møder derfor op til behandling, selvom han ikke selv mener, at han har et misbrug. Han er træt af, at konen har fundet stoffet i jakken, da han forklarer, at han kun bruger stoffet til at slappe af og leve op til de forventninger, der møder ham på arbejdet og i hjemmet. Behandleren taler med manden om, hvilke ulemper, der er ved status quo, og hvilke fordele, der er ved forandring, og via reflekterende lytten finder de frem til, at manden ikke er bekymret for at miste sin kone, men sine 3 børn. Han tager amfetamin for at være en god far, men han ved også godt, at der er risiko for at miste børnene, når han tager det. MI, 35

36 Lederen skal have fokus på at involvere medarbejdere og skabe forståelse og ensartethed. Implementering: Fokuspunkter Derudover er det vigtigt at bakke personalet op og skabe rammer for træning og feedback. Medarbejderen, der skal arbejde med MI, skal være åben for at lære nyt og skal kunne forstå vigtighed og mål med indsatsen. Desuden skal medarbejderen have tilstrækkelig tid, tilstrækkelig træning, uddannelse og supervision for at kunne lykkes med MI. Undersøgelser viser, at de grupper, der alene modtager et to-dages kursus i MI uden opfølgning, ligger på stort set samme faglige niveau efter 4 måneder, som dagen før kurset. Træning i MI hjælper ofte til at udvikle kompetencer, men disse forsvinder hurtigt igen, med mindre der iværksættes systematisk opfølgning, støtte, supervision eller træning. MI, 36

37 Uddannelse og kompetence MI har igennem flere år været en fast integreret metode i Behandlingscenter Odense. Behandlingscentrets kursusafdeling består af meget erfarne undervisere, som alle har flere års praksiserfaring med anvendelsen af metoden. Underviserne har gennemført et internationalt trænerkursus i MI og er medlemmer af det internationale netværk af MI trænere, Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT). Kursusafdelingen tilbyder skræddersyede kurser målrettet det ønskede arbejdsområde. Derudover udbydes der to gange årligt en grunduddannelse i MI, bestående af 2 moduler samt en én-dags MI advanced workshop. Kursusafdelingen tilbyder derudover supervision samt kodning og feedback på båndede samtaler ud fra det internationalt anerkendte MITI kodningssystem. MI, 37

38 Hvad koster uddannelsen? Behandlingscenter Odense tilbyder en grunduddannelse i MI, samt en opfølgende workshop til professionelle, som bruger MI i praksis: Den motiverende samtale - modul 1 & 2 Grunduddannelse 2015 Pris: kr. Den motiverende samtale modul 3 - Advanced Pris: 998 kr. Læs mere på: MI, 38

39 Dialogspørgsmål om MI Drøft følgende spørgsmål (og hvad I ellers finder relevant). Hvilke tanker sætter gennemgangen af MI i gang hos os? Er MI en tilgang, der kan hjælpe os med at løse vores udfordringer med unges misbrug? Hvilke andre løsninger har vi allerede? Har vi de fornødne ressourcer til at iværksætte MI i vores praksis, eller hvad mangler vi? Hvad er vores næste skridt? MI, 39

40 Øvelse - hvis vi vil gå videre med MI 1. Overvej to og to, hvad næste skridt skal være, hvis vi vil implementere metoden. (Er der fx andre, vi skal involvere?) Skriv forslag på post- its. 2. Sæt post-its op på en planche. 3. Fortæl på skift om forslagene, og aftal hvilke initiativer, der skal iværksættes, og hvem der gør hvad. MI, 40

41 Yderligere info U18-Modellen Modellen.pdf Oplægsholdernes powerpointslides er sendt ud pr. Projekt Return Motiverende interview (MI) Unges forbrug af hash Statens Institut for Folkesundhed (2015): Skolebørnsundersøgelsen 2014, Syddansk Universitet (s. 67) Ottosen, Mai Heide et al. (2014): Børn og unge i Danmark. Velfærd og trivsel 2014, SFI (s ) Center for Rusmiddelforskning (2015): UngMap. En metode til identificering af særlige belastninger, ressourcer, rusmiddelbrug/misbrug og trivsel blandt danske årige. Resultater fra den nationale stikprøveundersøgelse 2014, Aarhus Universitet (s ) Yderligere info, 41

IMPLEMENTERING AF MI ERFARINGER FRA ODENSE. Peter Gabelgaard Brolund Underviser / supervisor - medlem af MINT

IMPLEMENTERING AF MI ERFARINGER FRA ODENSE. Peter Gabelgaard Brolund Underviser / supervisor - medlem af MINT IMPLEMENTERING AF MI ERFARINGER FRA ODENSE Peter Gabelgaard Brolund Underviser / supervisor - medlem af MINT ERFARING MED IMPLEMENTERING AF MI Ældre- og handicapforvaltningen, (ÆHF) Odense 3.500 medarbejdere

Læs mere

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013 Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Kort om Projekt Misbrugsbehandling til unge under 18 år Formålet med projektet er at afprøve og dokumentere

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

U-18Modellen i Aarhus helhedsorienteret og flerstrenget misbrugsbehandling

U-18Modellen i Aarhus helhedsorienteret og flerstrenget misbrugsbehandling U-18Modellen i Aarhus helhedsorienteret og flerstrenget misbrugsbehandling Dorte Sandø Lund & Susanna de Lima Gladsaxe 6. november 2017 UNGDOMSCENTRET, AARHUS KOMMUNE, SKANDERBORGVEJ 156, 8260 VIBY J.

Læs mere

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud 1- dags workshop Tid: 9-16. Sted: Familie & Evidens Centers egne lokaler eller hos kunden. Workshoppens formål At give deltagerne en kort introduktion til grundprincipperne

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Udsatte unge med rusmiddelproblematikker

Udsatte unge med rusmiddelproblematikker Udsatte unge med rusmiddelproblematikker Jannie Langballe Susanna de Lima Aarhus Kommune Målgruppebeskrivelse Misbrug - nogle medvirkende årsager, faktorer og konsekvenser - Medvirkende årsager & faktorer

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

DEN MOTIVERENDE SAMTALE

DEN MOTIVERENDE SAMTALE DEN MOTIVERENDE SAMTALE - PÅ VELFÆRDSOMRÅDET LINE STAMPE OG LARS NELLEMANN DET VI GERNE VIL Vores afsæt hvorfor står vi her? Hvad er den motiverende samtale? Hvordan arbejder man med den motiverende samtale?

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

U-Turn En model flytter fra København til Horsens Viso Konference den 1. december 2015

U-Turn En model flytter fra København til Horsens Viso Konference den 1. december 2015 U-Turn En model flytter fra København til Horsens Viso Konference den 1. december 2015 Gitte Bossi-Andresen, Socialstyrelsen John Jensen, Horsens Kommune 1. Introduktion til Satspuljeprojektet 2. Hvorfor

Læs mere

18-Modellen. For misbrugsbehandling

18-Modellen. For misbrugsbehandling 18-Modellen For misbrugsbehandling Kolofon: Modelejer: Aarhus Kommunes Ungdomscenter Modeludviklere: Ungdomscentrets Rusmiddelteam Aarhus Kommunes Ungdomscenter Skanderborgvej 156 8260 Viby telefon 89

Læs mere

U-18Modellen i Aarhus helhedsorienteret og flerstrenget misbrugsbehandling

U-18Modellen i Aarhus helhedsorienteret og flerstrenget misbrugsbehandling U-18Modellen i Aarhus helhedsorienteret og flerstrenget misbrugsbehandling Susanna de Lima Oslo 28. april 2016 UNGDOMSCENTRET, AARHUS KOMMUNE, SKANDERBORGVEJ 156, 8260 VIBY J. I Mail: ungdomscentret@aarhus.dk

Læs mere

Den motiverende samtale og hverdagsrehabilitering

Den motiverende samtale og hverdagsrehabilitering REDSKABER TIL AT MOTIVERE MENNESKER TIL FORANDRING Den motiverende samtale og hverdagsrehabilitering Skanderborg kommune, 27. januar 2016 Ved Gregers Rosdahl, cand. mag. i filosofi og medlem af MINT 1

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Strategiens overordnede mål Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Visionen fra Strategi for mere sundhed og mindre misbrug: I Odense er der et godt børne- og ungdomsliv uden alkohol og stoffer. Vi

Læs mere

Kommuner til 1. forløb er udvalgt. Forløb 2 og forløb 3 udbydes samtidigt og med ansøgningsfrist 15. januar 2018

Kommuner til 1. forløb er udvalgt. Forløb 2 og forløb 3 udbydes samtidigt og med ansøgningsfrist 15. januar 2018 UNG Rusmidler UNG Rusmidler er et 1-årigt kompetenceudviklingsforløb til kommuner, der ønsker at udvikle og styrke deres rådgivnings- og behandlingstilbud til: Unge ml. 15-25 år med et problematisk forbrug

Læs mere

Den Motiverende Samtale

Den Motiverende Samtale Den Motiverende Samtale En introduktion til metoden og det teoretiske grundlag Gregers Rosdahl cand. mag. i filosofi, medlem af Motivational Interviewing Network of Trainers Indledning og formål At give

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Model U-turn. en introduktion

Model U-turn. en introduktion Model U-turn en introduktion 1 Indhold Unge og rusmidler... 3 U-turns tilbud et kontinuum af indsatser... 4 U-turn-modellen i korte træk... 5 Samarbejde er vigtigt... 8 Mål... 9 Dokumentation og formidling...

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!!

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Hvad definerer mig? Står på 4 søjler Illeris Modkvalificeringens pædagogik Spillerummet Empowerment Fremtidsværkstedsmodel Ung til ung

Læs mere

Tværfaglighed i Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen

Tværfaglighed i Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen Tværfaglighed i Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen Ressourcer til rådighed Præsentation af de tværfaglige ressourcer og deres arbejdsopgaver Eksterne og interne tværfaglige samarbejder Tværfagligheden

Læs mere

- Vejen til et godt studieliv. Anna Stelvig, stifter af StudyMind

- Vejen til et godt studieliv. Anna Stelvig, stifter af StudyMind Vi er sat i verden for at gøre eksamensangst, studiestress og lignende problematikker lettere at håndtere og for at sikre, at gode studerende klarer sig endnu bedre. Anna Stelvig, stifter af StudyMind

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde om puljen: Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug

Spørgsmål og svar fra informationsmøde om puljen: Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug Spørgsmål og svar fra informationsmøde om puljen: Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug Mødet blev afholdt den 4. maj 2016 i Odense Hvilket uddannelsesniveau skal behandlerne have? Medarbejderne

Læs mere

Sådan arbejder vi med udfordringerne

Sådan arbejder vi med udfordringerne Sådan arbejder vi med udfordringerne - om U-turns tilgang til arbejdet med unge og rusmidler oplæg ved gåhjemmøde - SFI Kunne livet være Det handler om at føle sig velkommen At skabe en rar ånd og en god

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Mennesker med psykiske vanskeligheder. findes i alle målgrupper. Workshop 2 Årsmøde 2015. Socialt tilsyn. Finn Blickfeldt Juliussen Socialstyrelsen

Mennesker med psykiske vanskeligheder. findes i alle målgrupper. Workshop 2 Årsmøde 2015. Socialt tilsyn. Finn Blickfeldt Juliussen Socialstyrelsen Mennesker med psykiske vanskeligheder. findes i alle målgrupper Workshop 2 Årsmøde 2015. Socialt tilsyn Finn Blickfeldt Juliussen Socialstyrelsen fju@socialstyrelsen.dk Oplæggets pointer Alle målgrupper

Læs mere

AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION

AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION AFRADIKALISERING MÅLRETTET INTERVENTION INTRODUKTION TIL ET PILOTPROJEKT UDVIKLING AF METODER TIL AT STØTTE OG RÅDGIVE UNGE KONTORET FOR DEMOKRATISK FÆLLESSKAB OG FOREBYGGELSE AF RADIKALISERING 2011 Unge

Læs mere

Temadag. Odense 2013. Åben Dialog, Silkeborg. - Samarbejde på Tværs

Temadag. Odense 2013. Åben Dialog, Silkeborg. - Samarbejde på Tværs Temadag Åben Dialog, Silkeborg Odense 2013 - Samarbejde på Tværs Psykiatriens hus - Region og kommune Socialpsykiatriens opgave Skabe rehabiliterende forløb, der er fleksible, sammenhængende og meningsfulde

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen 1 Model for døgnbehandling af gravide kvinder med rusmiddelproblemer som grundlag for metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen Følgende modelbeskrivelse er primært baseret på materiale

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3

Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3 Center for Børn og Unge Ungenetværket Næstved Kommune Farimagsvej 65 4700 Næstved Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3 Konsulentbistand efter 11.3 kan tilbydes i de tilfælde, hvor det må antages, at

Læs mere

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug.

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Kommune Vælg venligst fra listen. Hjørring Ansøger type Kommune Navn og e-mail

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

Præsentation af Helsingung

Præsentation af Helsingung Præsentation af Helsingung Program Præsentation af Helsingung Lidt statistik Helsingunghuset vores ydelser De unge i projektet, historier om fortid, nutid og fremtid Afrunding Mål for indsatsen Helsingung

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service

Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Handleguide rådgivning i henhold til 11, stk. 1-2, 3, 4 og 5 i lov om social service Formål Formålet med rådgivning i henhold til 11 i lov om social service er at sørge for, at forældre, børn og unge eller

Læs mere

Forslag til ændring i tilbud ved Børn, unge og Familiecentret Hjørring kommune Nyt udredningstilbud

Forslag til ændring i tilbud ved Børn, unge og Familiecentret Hjørring kommune Nyt udredningstilbud Forslag til ændring i tilbud ved Børn, unge og Familiecentret Hjørring kommune Nyt udredningstilbud DATO Kort beskrivelse af forslag til nyt behandlingstilbud Sidst rettet Udredningsopgaverne skal fremover

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til samarbejdsmodellen Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor udsatte

Læs mere

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Klik her for at angive en dato. på handicapområdet for børn 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Projektet Støtte af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen 2015 til 2017 og et tiltage i Skanderborg Kommunes Sundhedsplan

Læs mere

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Temamøde om uddannelseshjælp Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Ungeenheden Rebild Ungeenheden varetager følgende opgaver: Uddannelsesindsats for unge uden uddannelse under 30 år (7 ungerådgivere)

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

Den motiverende samtale i grupper

Den motiverende samtale i grupper REDSKABER TIL AT MOTIVERE MENNESKER TIL FORANDRING Den motiverende samtale i grupper Oplæg for temagruppen Sunde Arbejdspladser, Vejle, marts 2016 Malene Andersen og Tina Haren 1 Program Tilgang og teknik

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Velkommen Kære SSP-kontakt Velkommen til dette skoleårs første Nyhedsbrev. I dette nummer kan du læse om:

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Samtaler der rykker med Motivational Interviewing (MI)

Samtaler der rykker med Motivational Interviewing (MI) REDSKABER TIL AT MOTIVERE MENNESKER TIL FORANDRING Kombineret ungdomsuddannelse November 2017 Gregers Rosdahl, cand. mag. i filosofi, medlem af MINT Samtaler der rykker med Motivational Interviewing (MI)

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Notat Sagsnr.: 2014/0001359 Dato: 22. april 2014 Titel: Mentorindsats i Jobcenter Halsnæs Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Halsnæs Jobcenter

Læs mere

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Motivational Interviewing Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Velkommen Program for modul 2 Kl. 09.00 09.45: Velkommen Øvelse fra jeres praksis Diskrepans Kl. 09.45

Læs mere

Broen til Bedre Sundhed PRÆSENTATION. Region Sjælland

Broen til Bedre Sundhed PRÆSENTATION. Region Sjælland Broen til Bedre Sundhed BROEN TIL BEDRE SUNDHED PRÆSENTATION Region Sjælland BROEN TIL BEDRE SUNDHED INTERVENTION Velkommen til Broen til Bedre Sundhed! Et unikt udviklingsprogram med aktiviteter indenfor

Læs mere

Fra sygefravær til produktivt nærvær. Vi har beredskabet der hjælper virksomheden med at reducere længerevarende sygefravær

Fra sygefravær til produktivt nærvær. Vi har beredskabet der hjælper virksomheden med at reducere længerevarende sygefravær Fra sygefravær til produktivt nærvær Vi har beredskabet der hjælper virksomheden med at reducere længerevarende sygefravær VIRKSOMHEDENS EGET HR-BEREDSKAB WORKLIFE CARE BEREDSKAB Professionel arbejdsfastholdelse

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

De pædagogiske praksiskonsulenter

De pædagogiske praksiskonsulenter De pædagogiske praksiskonsulenter Rådgivnings- og vejledningsforløb på dagtilbudsområdet KL s dagtilbudskonference d.17. maj 2017 Dagens workshop Formål : At præsentere vores rådgivnings- og vejledningsindsats

Læs mere

Hvordan kan de Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling anvendes i praksis?

Hvordan kan de Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling anvendes i praksis? Hvordan kan de Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling anvendes i praksis? KLs rusmiddelkonference 10. oktober 2016 Hotel Comwell, Kolding Dorte Venø Jakobsen, Socialstyrelsen Nationale

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Servicedeklaration Intensiv Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Intensiv Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Intensiv Dagbehandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Model U-turn. en introduktion

Model U-turn. en introduktion Model U-turn en introduktion 1 Indhold Unge og rusmidler Unge og rusmidler... 3 U-turns tilbud et kontinuum af indsatser... 4 U-turn-modellen i korte træk... 5 Samarbejde er vigtigt... 8 Mål... 9 Dokumentation

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kursuskatalog for Move1 og ForandringsAkademiet 2017

Kursuskatalog for Move1 og ForandringsAkademiet 2017 Kursuskatalog for Move1 og ForandringsAkademiet 2017 ForandringsAkademiet Det første skridt til forandring Samtaler med børn 3-13 år Ønsker du en unik løsningsfokuseret værktøjskasse til at samtale med

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Mindful Self- Compassion

Mindful Self- Compassion Mindful Self- Compassion Et evidensbaseret træningsprogram til professionelle omsorgsgivere Professionel træning i mindful selv-medfølelse gør dig bedre til at navigere i en kompleks hverdag, ved at mindske

Læs mere

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder er god nok? Er det nok, at 25 procent af alle narkomaner, der har været i stofmisbrugsbehandling, er stoffri et år efter? Jeg mener, der

Læs mere

Motivationssamtalen i en klinisk kontekst

Motivationssamtalen i en klinisk kontekst Motivationssamtalen i en klinisk kontekst Evidens og adherence Lisbeth Rosenbek Minet Rehabiliteringsafdelingen, OUH At man, når det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted,

Læs mere

Den motiverende samtale en kort introduktion

Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale har fokus på at finde ressourcer til forandring hos borgeren og støtte hans eller hendes indre motivation. Rådgiverens vigtigste rolle

Læs mere

Workshop 4. Dialog med unge i øjenhøjde uden løftede pegefingre.

Workshop 4. Dialog med unge i øjenhøjde uden løftede pegefingre. Workshop 4 Dialog med unge i øjenhøjde uden løftede pegefingre. Film Opsporing og dialog med unge Oplæg v/ Torben Vangsted, Odense kommune og Ipek Susan Bostan, Uddannelsesbroen Tietgen. Materialer v/

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere