Mødemateriale Færdig(heder) med hash

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødemateriale Færdig(heder) med hash"

Transkript

1

2 Mødemateriale Færdig(heder) med hash Sådan kan materialet bruges: Formålet med dette materiale er at gøre det nemmere for jer at videreformidle indsigterne fra DKR s workshop Færdig(heder) med hash (4/6-2015) til relevante ledere og kolleger. De første sider formidler udvalgte facts fra lektor Kim Møllers oplæg i plenum. Dernæst gennemgås de tre indsatser U-18, Projekt Return og MI. Ved hver metode er der afslutningsvist dialogspørgsmål og en øvelse, såfremt kommunen vil arbejde videre med metoden. INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt Unge og hash v. Kim Møller... 3 U Projekt Return Motiverende Interview (MI). 30 Yderligere info 41 Materialet kan vises som powerpoint ved et møde, eller materialet (eller dele heraf) kan printes. Det anbefales, at mødedeltagerne ligeledes får lavet en kopi af det grafiske referat, som kan supplere dette materiale. God arbejdslyst!

3 Unge, hash og kriminalitet Ved Lektor og Ph.d. Kim Møller, Aalborg Universitet Omtrent årige bruger cannabis i løbet af et år, dog langt de fleste ganske få gange unge mellem år ryger hash dagligt (+ 20 dage om måneden) Langt de fleste holder op efter de fylder 25 år Er knyttet til psykiske problemer Det meste kriminalitet hashbrugere dømmes for er hash-relateret (i Sverige) Misbrug og søgning mod behandling Knap misbrugere Flertallet, der søger behandling for stofmisbrug, angiver hash som deres hovedstof 10 % af dem, der prøver at ryge hash, ender med et dagligt forbrug Kim Møller, 3

4 Unge, hash og kriminalitet Ved Lektor og Ph.d. Kim Møller Konkrete organisationsformer Gademarkeder Hashklubber Lejligheder Venner og bekendte Fra mere til mindre tilgængeligt Indgange til kriminalitet Socialisering og indkomstgenerering - Lavtærskel-kriminalitet - Sælger, løber, vagt - Jointruller, transport, opbevaring Skunk-produktion - Høj THC-koncentration Kim Møller, 4

5 U18-modellen fra Aarhus Kommune

6 Hvad er U18-modellen? Modellen er et misbrugsbehandlingstilbud for unge under 18 år. Tilgangen er en helhedsorienteret indsats, der tager udgangspunkt i en imødekommende, ligeværdig og ikke stigmatiserende tilgang til rusmiddelproblemer. Tilbuddet er udviklet i en kontekst, hvor der er et særligt fokus på helhedsorientering, samarbejde og netværk omkring de unge. Modellen fungerer som en integreret del af tilbuddene på børne- og ungeområdet, og skal ses i sammenhæng med øvrige indsatser for den unge. Alle unge er forskellige, og målet med arbejdet i U18-modellen er, at den unge altid skal have den bedst mulige hjælp ud fra hans eller hendes særlige behov, ressourcer og muligheder. Metoden anerkender, at det er den unge selv, som kan og skal skabe forandringer i sit liv, og består af tre overordnede indsatser: Rådgivning, udredning og behandling. Behandlingsmetoderne er et miks af systemiske, kognitive og dynamiske tilgange. U18-Modellen, 6

7 Menneskesynet En ung er først og fremmest et ungt menneske og ses ikke som misbruger, kriminel eller psykisk syg De unges brug af rusmidler er ofte et symptom på andre problemer i de unges liv De unge er eksperter på eget liv Brug af rusmidler giver mening for de unge De unges motivation for at lave ændringer er altid ambivalent Det er i helhedssynet, at det bliver særligt vigtigt at se de unge først og fremmest som unge og at holde fokus på at hjælpe de unge, hvor de selv oplever behov for det. Problemer, der knytter sig til et bekymrende forbrug af rusmidler, er en del af et samlet billede af den unge, og skal derfor behandles og løses som en del af den unges samlede udfordringer. Det gælder, uanset om problemerne er udsprunget af biologiske, sociale eller psykologiske faktorer. U18-Modellen, 7

8 Målgruppe Unge under 18, da: Hjernen først er fuldt udviklet i 20-årsalderen. De unge under 18 år er derfor mere sårbare over for den måde, rusmidlerne påvirker hjernen og i forhold til evnen til at styre rusen. Misbrugsbehandling til de helt unge skal kunne imødekomme, at de unge er kognitivt og følelsesmæssigt umodne. De står midt i en identitetsudviklings- og læreproces, som kan være alvorligt truet af et misbrug, men de har oftest ikke særlig mange livserfaringer, der fortæller dem, hvilke omkostninger et misbrug kan have for dem. U18-Modellen, 8

9 Effekter med U18-modellen U18-Modellen, 9

10 Hvad indeholder U18-modellen? U18-Modellen består af tre overordnede indsats-dele: Rådgivning, udredning og behandling. Hver del rummer en række elementer, hvortil der er udviklet guidelines for, hvordan elementerne udfoldes i behandlingen. Et behandlingsforløb starter med en grundig helhedsorienteret udredning, som danner grundlag for en individuel behandlingsplanlægning. Et behandlingsforløb skal skabe de rette rammer for stillingtagen til, hvad det er for en forandring den unge ønsker, og hvad det er for en hjælp og støtte, der skal til for at gennemføre og vedligeholde denne forandring. Der er praksiserfaring for, at behandlerne næsten altid kommer omkring rusmiddeltemaet, når de opnår en god alliance med en ung. En alliance, de etablerer ved at være åbne og nysgerrige på hele personen, og det der rører sig i og omkring den unge. Som en naturlig følge af U18-modellens fokus på helhed i indsatsen, har man som behandler hele tiden fokus på samarbejde med andre aktører. Det betyder, at det ofte vil være behandlere i U18-modellen, der påtager sig at fungere som koordinerende tovholdere. U18-Modellen, 10

11 Case: Ind til problemets rod? En ung mand med et misbrug mødte op. Det blev bemærket, at han haltede og han fortalte, at han var født med det ene ben længere end det andet. Han havde ondt i ryggen, som følge heraf og fik et misbrug, fordi det dulmede smerterne. Halteriet havde også fået ham til at se sig selv som en særling. Han er et eksempel på en person, hvor et ubehandlet biologisk problem, udvikler sig til sociale og psykologiske problemer. Behandlingen startede med benet og genoptræning af ryggen. U18-Modellen, 11

12 Anbefalinger Det er især afgørende at have fokus på et tæt samarbejde med myndighedssagsbehandler om udarbejdelse af den børnesagkyndige undersøgelse og handleplanen, der er forudsætningerne for, at nødvendige indsatser og samarbejde kan etableres. Forskning viser, at ungebehandling har større effekt, hvis forældre inddrages kontinuerligt. Det betyder, at U18-modellen inddrager de unges forældre fra start. Som én af de overordnede indsatser i U18-modellen tilbydes forældrene desuden forældrekursus om, hvordan de kan blive bedre til at forstå og støtte deres unge. Erfaringer med implementering og fastholdelse af modellen viser, at et team bestående af minimum to socialfaglige og én psykologfaglig medarbejder udgør en passende struktur i forhold til at kunne sikre faglig kontinuitet og udvikling. U18-Modellen, 12

13 Implementering: Fokuspunkter Til alle guidelines for de tre indsats-dele er der udviklet en tilhørende værktøjskasse med beskrivelser af tilgange, metoder og interventioner, skemaer og terapeutiske redskaber. Systematikken og guidelines tjener det formål, at behandleren føler sig tryg og sikker i arbejdet, og kan dermed på en frigjort og kreativ måde være nærværende og lyttende i kontakten til de unge. Når man arbejder med U18-modellen, opfordres man til at indgå i et samarbejde med Center for Rusmiddelforskning (CRF) om dokumentation af indsatsen. Rådgiveren sørger for den formelle kontakt til myndighedsrådgiver, hvorefter den unge kan visiteres til udredning/behandling. Iværksættelse af behandling kræver en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens 50, og kan udføres sideløbende, hvor U18-modellens udredning ofte indgår som et supplement til undersøgelsen. U18-Modellen, 13

14 Uddannelse og kompetencer Teamet bag U18-modellen skal være tværfagligt sammensat med både social- og psykologfaglige kompetencer. Den tværfaglige sammensætning matcher kompleksiteten i de unges udfordringer, men der er også behov for tætte samarbejdsrelationer til indsatser, som arbejder med et kontaktskabende og forebyggende perspektiv og andre afdelinger i kommunen, der arbejder med udsatte og unge. Ledelse og ansatte skal have erfaring med systematisk og målrettet behandling eller stor interesse i at afprøve og udvikle et sådant koncept. Alle medarbejdere i teamet uanset baggrund skal have erfaring med terapeutisk behandling, herunder erfaring med og/eller lyst til at arbejde med systemiske og kognitive tilgange. Medarbejderne skal have erfaring med og forståelse for ungemålgruppen, lige som de skal være i stand til at varetage en lang række forskellige roller i forhold til de unge, deres forældre og andre aktører på området. U18-Modellen, 14

15 Hvad koster uddannelsen? U18-modellen kan implementeres i sin helhed, eller der kan sammensættes forløb med de relevante moduler på baggrund af kommuner/institutioners behov. Priser: 3 introdage ( kr./dag) kr. 15 undervisningsdage kr. Supervision (2.500 kr./gang)* kr. Konsulentbistand (1.250 kr./gang)* kr. Sagskonsultation (2.400 kr./gang)* kr. *For at implementere U18 anbefales: - Supervision en gang pr. måned i to år. Dvs. samlet 20 supervisionsseancer à 2 timer. - Konsulentbistand fx ledelsessparring. Prisen dækker over 10 sessioner. - Løbende sagskonsultation. Prisen dækker over 26 timer/13 gange. Derudover kan der tilkøbes flg.: Introduktion til mentalisering (2 dage à kr./dag) kr. Introduktion til ACT (2 dage à kr./dag) kr. Kognitivt grundkursus (2 dage à kr./dag) kr. U18-Modellen, 15

16 Dialogspørgsmål om U18-modellen Drøft følgende spørgsmål (og hvad I ellers finder relevant) Hvilke tanker sætter gennemgangen af U-18 - modellen i gang hos os? Er U18-modellen en metode, der kan hjælpe os med at løse vores udfordringer med unge med et misbrug? Hvilke andre løsninger har vi allerede? Har vi de fornødne ressourcer til at iværksætte U18-modellen, eller hvad mangler vi? Hvad er vores næste skridt? U18-Modellen, 16

17 Øvelse hvis vi vil gå videre med U18 1. Overvej to og to, hvad næste skridt skal være, hvis vi vil implementere metoden. (Er der fx andre, vi skal involvere?) Skriv forslag på post- its. 2. Sæt post-its op på en planche. 3. Fortæl på skift om forslagene, og aftal hvilke initiativer, der skal iværksættes, og hvem der gør hvad. U18-Modellen, 17

18 Projekt Return Fra Vesthimmerlands Kommune

19 Hvad er Projekt Return? Projekt Return er et projekt finansieret af Socialstyrelsen. Projektet er er organisatorisk forankret i Behandlerhuset Vest i Vesthimmerlands Kommunes Misbrugscenter. De professionelle i Projekt Return vil rådgive og undervise unge med henblik på at reducere/stoppe deres rusmiddelforbrug og øge deres trivsel og forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. Målet med tilbuddet er at støtte unge med rusmiddelproblemer i at gennemføre uddannelsen på erhvervsskolerne i Aars samt Kongshøjgård og Næsbyhus Produktionsskole. Det samlede tilbud ledes af to professionelle rådgivere, og både gruppeforløbet og den individuelle rådgivning foregår på skolen i skoletiden eller i forlængelse af denne. Projekt Return, 19

20 Menneskesynet Projekt Return tilbyder unge, der ønsker det, et rådgivnings- og støtteforløb i forhold til rusmiddelproblematikker. Tilbuddet skal altid tage afsæt i dét, den unge har lyst til at tale om. Der er ingen løftede pegefingre, og målet er at se fremad. Den unge skal hjælpes til at tage skridt mod at nå de mål, som den unge og den professionelle sammen sætter, i forhold til hvilken rolle rusmidler fremadrettet skal have i den unges liv. Vi giver ansvaret tilbage til de unge. Det kan godt være, at de har truffet nogle dårlige valg, men der er altid mulighed for at træffe nogle nye og anderledes valg. De unge skal selv lære at træffe deres valg og tage konsekvenserne af de valg, de træffer - projektmedarbejderne Gitte Christensen og Susan H. Stender fra Behandlerhuset Vest i Aars. Projekt Return, 20

21 Målgruppe Projektets målgruppe er på nuværende tidspunkt unge fra 15 år, som er indskrevet på en erhvervsrettet uddannelse i kommunen. Tilbuddet er rettet mod unge, som ønsker at ændre på sit forbrug af hash eller andre rusmidler. Unge for hvem rusmidler har personlige og sociale konsekvenser. Unge som er frafaldstruet. Projekt Return, 21

22 Effekter med Projekt Return Projektet er blandt andet baseret på gode erfaringer fra et lignende projekt på nogle produktionsskoler i Københavns Kommune. I Vesthimmerlands kommune har 65 elever været igennem forløbet på 2 år. Projekt Return, 22

23 Case: Dummere eller klogere? De unge, som deltager i Projekt Return, føler ofte, at de ikke har et misbrug og derfor ikke behøver hjælp. En ung mand udtalte i begyndelsen af et forløb efter at have hørt om, hvordan rusmidler påvirker hjernen, at han i hvert fald ikke var blevet dummere af at ryge hash. De professionelle i Projekt Return modsatte sig ikke argumentet, men lod den unge mand have sin egen holdning om sit forbrug og dets konsekvenser. Ved forløbets afslutning fortalte den unge mand de professionelle, at han stadig mente, at han ikke var blevet dummere af at ryge hash, men at han omvendt heller ikke var blevet klogere. Projekt Return, 23

24 Hvad indeholder Projekt Return? For at kunne deltage i Projekt Return skal deltageren henvende sig til en af de to gruppeledere, som afgør, om projektet egner sig til den unge. I projektet er den unge anonym. Er deltageren under 18 år, skal forældrene give skriftligt samtykke. (Deltageren er dog altid anonym i rusmiddel-rådgivningen uanset alder). Den unge skal i skoletiden deltage i et gruppeforløb på i alt 8 gange af 2-3 timers varighed sammen med andre unge fra samme skole. Sideløbende vil den unge blive tilbudt individuelle samtaler med den ene af de to gruppeledere, såfremt deltageren oplever et behov for at vende tanker og eventuelle problemstillinger på tomandshånd. Samtalerne kan også inddrage fx forældre, kæreste eller venner, som kan støtte den unge i at gøre noget ved sit forbrug af hash eller stoffer. Der vil blive fulgt op på gruppen 3 måneder efter den er afsluttet. Der vil desuden være løbende evaluering fra Socialstyrelsen, som de unge siger ja til at medvirke anonymt i. Projekt Return, 24

25 Mobile misbrugsbehandlingstilbud Vesthimmerlands kommune har desuden et ambulant mobilt tilbud kaldet Stofungekontakten - hvor arbejdet fra visitation til behandling bliver lavet i den unges miljø. Tilbuddet er henvendt til unge under 18 år + særlig udsatte unge i alderen år med komplekse sociale problemstillinger. Der er fokus på, at det er den ene og samme person, der laver udredning og eventuel efterfølgende behandling eller opfølgning på ekstern behandling. Overordnet arbejder metoden kognitivt, ressourcefokuseret og adfærdsterapeutisk. Dette kombineres med systemisk og familieorienteret behandling. I metoden bruges meget energi på færdighedstræning, samt træning i at håndtere højrisiko-situationer i miljøet. Projekt Return, 25

26 Implementering: Fokuspunkter Projekt Return: Der skal jævnligt holdes oplæg for de unge uden lærerdeltagelse. Ofte henvender de unge sig selv herefter. Der skal jævnligt holdes læreroplæg for at klæde lærerne på til at spotte misbrug hos eleverne. Det er vigtigt, at der er en klar rusmiddelpolitik på skolen. Strofungekontakten: Man skal være særlig opmærksom på grænsen mellem det at være kontaktperson/støtteperson og behandler. Der kan være udfordringer i forhold til journalisering, som stiller større krav til IT udstyr. Man skal være opmærksom på, at metoden er meget personbåren. Projekt Return, 26

27 Hvad koster forløbene? Projekt Return koster kr. årligt på tre skoler. Stofungekontakten koster kr. pr. måned pr. indskreven person. Projekt Return, 27

28 Dialogspørgsmål om Projekt Return Drøft følgende spørgsmål (og hvad I ellers finder relevant). Hvilke tanker sætter gennemgangen af Projekt Return i gang hos os? Er Projekt Return en metode, der kan hjælpe os med at løse vores udfordringer med udsatte unge? Hvilke andre løsninger har vi allerede? Har vi de fornødne ressourcer til at iværksætte Projekt Return, eller hvad mangler vi? Hvad er vores næste skridt? Projekt Return, 28

29 Øvelse - hvis vi vil gå videre med Projekt Return 1. Overvej to og to, hvad næste skridt skal være, hvis vi vil implementere metoden. (Er der fx andre, vi skal involvere?) Skriv forslag på post- its. 2. Sæt post-its op på en planche. 3. Fortæl på skift om forslagene, og aftal hvilke initiativer, der skal iværksættes, og hvem der gør hvad. Projekt Return, 29

30 Motiverende Interviews (MI)

31 Hvad er MI? Den motiverende samtale er en personcentreret rådgivningsstil rettet mod det almindelige problem med ambivalens over for forandring. I et enkelt sprog er MI en samarbejdsbaseret og målrettet samtalestil, som er rettet mod at styrke en persons egen motivation og selvvalgte forpligtelse til forandring. MI retter sin opmærksomhed på sproget i forandring og er designet til at styrke den enkeltes motivation for samt bevægelse i retning af et bestemt mål ved at frembringe og udforske personens egne grunde til forandring i en atmosfære af accept og medfølelse. Motivational Interviewing (MI) er en faglig, klinisk metode til at uddrage en persons egen motivation til at foretage adfærdsændringer med henblik på at passe på sit helbred eller opnå bedre helbred. MI, 31

32 Menneskesynet Målet med MI er at hjælpe mennesker med at bevæge sig gennem ambivalens og hen imod en forandring. Mennesker, som ikke forandrer sig, mangler ikke motivation. De er motiverede men i flere retninger på samme tid. MI har særlig opmærksomhed på at fremme borgerens forandringsudsagn (borgerens egne ønsker, evner, grunde og nødvendighed for forandring). MI lægger vægt på menneskets selvbestemmelse (autonomi). MI, 32

33 Målgruppe Motiverende Interviews er et tilbud for alle, som har lyst til forandring. Mange unge, der søger hjælp, er ofte ambivalente, og selvom de selv har henvendt sig, er de ikke altid klar til forandring her og nu. Den unge er måske motiveret, men i flere retninger på samme tid. MI, 33

34 Effekter med MI Gregers Rosdahl, cand. mag. i filosofi og medlem af MINT har skrevet en artikel om Den Motiverende Samtale og dens målbare/evidensbaserede effekt: _Samtale.pdf MI, 34

35 Case: Familiefar på amfetamin En kvinde ringer til Behandlingscenter Odense, da hun har fundet amfetamin i sin mands jakkelomme. Manden har tidligere været afhængig, og hun truer med at gå fra ham, hvis han ikke går i behandling. Manden møder derfor op til behandling, selvom han ikke selv mener, at han har et misbrug. Han er træt af, at konen har fundet stoffet i jakken, da han forklarer, at han kun bruger stoffet til at slappe af og leve op til de forventninger, der møder ham på arbejdet og i hjemmet. Behandleren taler med manden om, hvilke ulemper, der er ved status quo, og hvilke fordele, der er ved forandring, og via reflekterende lytten finder de frem til, at manden ikke er bekymret for at miste sin kone, men sine 3 børn. Han tager amfetamin for at være en god far, men han ved også godt, at der er risiko for at miste børnene, når han tager det. MI, 35

36 Lederen skal have fokus på at involvere medarbejdere og skabe forståelse og ensartethed. Implementering: Fokuspunkter Derudover er det vigtigt at bakke personalet op og skabe rammer for træning og feedback. Medarbejderen, der skal arbejde med MI, skal være åben for at lære nyt og skal kunne forstå vigtighed og mål med indsatsen. Desuden skal medarbejderen have tilstrækkelig tid, tilstrækkelig træning, uddannelse og supervision for at kunne lykkes med MI. Undersøgelser viser, at de grupper, der alene modtager et to-dages kursus i MI uden opfølgning, ligger på stort set samme faglige niveau efter 4 måneder, som dagen før kurset. Træning i MI hjælper ofte til at udvikle kompetencer, men disse forsvinder hurtigt igen, med mindre der iværksættes systematisk opfølgning, støtte, supervision eller træning. MI, 36

37 Uddannelse og kompetence MI har igennem flere år været en fast integreret metode i Behandlingscenter Odense. Behandlingscentrets kursusafdeling består af meget erfarne undervisere, som alle har flere års praksiserfaring med anvendelsen af metoden. Underviserne har gennemført et internationalt trænerkursus i MI og er medlemmer af det internationale netværk af MI trænere, Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT). Kursusafdelingen tilbyder skræddersyede kurser målrettet det ønskede arbejdsområde. Derudover udbydes der to gange årligt en grunduddannelse i MI, bestående af 2 moduler samt en én-dags MI advanced workshop. Kursusafdelingen tilbyder derudover supervision samt kodning og feedback på båndede samtaler ud fra det internationalt anerkendte MITI kodningssystem. MI, 37

38 Hvad koster uddannelsen? Behandlingscenter Odense tilbyder en grunduddannelse i MI, samt en opfølgende workshop til professionelle, som bruger MI i praksis: Den motiverende samtale - modul 1 & 2 Grunduddannelse 2015 Pris: kr. Den motiverende samtale modul 3 - Advanced Pris: 998 kr. Læs mere på: MI, 38

39 Dialogspørgsmål om MI Drøft følgende spørgsmål (og hvad I ellers finder relevant). Hvilke tanker sætter gennemgangen af MI i gang hos os? Er MI en tilgang, der kan hjælpe os med at løse vores udfordringer med unges misbrug? Hvilke andre løsninger har vi allerede? Har vi de fornødne ressourcer til at iværksætte MI i vores praksis, eller hvad mangler vi? Hvad er vores næste skridt? MI, 39

40 Øvelse - hvis vi vil gå videre med MI 1. Overvej to og to, hvad næste skridt skal være, hvis vi vil implementere metoden. (Er der fx andre, vi skal involvere?) Skriv forslag på post- its. 2. Sæt post-its op på en planche. 3. Fortæl på skift om forslagene, og aftal hvilke initiativer, der skal iværksættes, og hvem der gør hvad. MI, 40

41 Yderligere info U18-Modellen Modellen.pdf Oplægsholdernes powerpointslides er sendt ud pr. Projekt Return Motiverende interview (MI) Unges forbrug af hash Statens Institut for Folkesundhed (2015): Skolebørnsundersøgelsen 2014, Syddansk Universitet (s. 67) Ottosen, Mai Heide et al. (2014): Børn og unge i Danmark. Velfærd og trivsel 2014, SFI (s ) Center for Rusmiddelforskning (2015): UngMap. En metode til identificering af særlige belastninger, ressourcer, rusmiddelbrug/misbrug og trivsel blandt danske årige. Resultater fra den nationale stikprøveundersøgelse 2014, Aarhus Universitet (s ) Yderligere info, 41

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud 1- dags workshop Tid: 9-16. Sted: Familie & Evidens Centers egne lokaler eller hos kunden. Workshoppens formål At give deltagerne en kort introduktion til grundprincipperne

Læs mere

Udsatte unge med rusmiddelproblematikker

Udsatte unge med rusmiddelproblematikker Udsatte unge med rusmiddelproblematikker Jannie Langballe Susanna de Lima Aarhus Kommune Målgruppebeskrivelse Misbrug - nogle medvirkende årsager, faktorer og konsekvenser - Medvirkende årsager & faktorer

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

DEN MOTIVERENDE SAMTALE

DEN MOTIVERENDE SAMTALE DEN MOTIVERENDE SAMTALE - PÅ VELFÆRDSOMRÅDET LINE STAMPE OG LARS NELLEMANN DET VI GERNE VIL Vores afsæt hvorfor står vi her? Hvad er den motiverende samtale? Hvordan arbejder man med den motiverende samtale?

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Motivational Interviewing Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Velkommen Program for modul 2 Kl. 09.00 09.45: Velkommen Øvelse fra jeres praksis Diskrepans Kl. 09.45

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!!

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Hvad definerer mig? Står på 4 søjler Illeris Modkvalificeringens pædagogik Spillerummet Empowerment Fremtidsværkstedsmodel Ung til ung

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Om unge og rusmidler. De unge er mere unge, end misbrugere. For de unge giver brug af rusmidler mening

Om unge og rusmidler. De unge er mere unge, end misbrugere. For de unge giver brug af rusmidler mening Om unge og rusmidl De unge me unge, end misbruge For de unge giv brug af rusmidl mening De unges motivation for ændring altid ambivalent Tab af læringsproces den største genelle risikofaktor Udsatte og

Læs mere

Model U-turn. en introduktion

Model U-turn. en introduktion Model U-turn en introduktion 1 Indhold Unge og rusmidler Unge og rusmidler... 3 U-turns tilbud et kontinuum af indsatser... 4 U-turn-modellen i korte træk... 5 Samarbejde er vigtigt... 8 Mål... 9 Dokumentation

Læs mere

Det skal sidde i tapetet!

Det skal sidde i tapetet! Det skal sidde i tapetet! Kompetenceudvikling af medarbejdere på Børne- og ungeinstitutioner ift. rusmiddelhåndtering. Netværkskonference for cannabisbehandlere: Lund d. 12-13. oktober 2006 Unge-teamet

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI

Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Unges brug og misbrug af hash i Danmark? Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Indhold Unges forbrug af hash Unges forbrug i et psykologisk perspektiv Udredning af unge 2 cases

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol 1/7 Indledning Samtale om Alkohol etableres som led i pilotprojektet Tidlig opsporing og Kort rådgivende samtale. Pilotprojektet tager afsæt i Strategi for mere

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Temadag. Odense 2013. Åben Dialog, Silkeborg. - Samarbejde på Tværs

Temadag. Odense 2013. Åben Dialog, Silkeborg. - Samarbejde på Tværs Temadag Åben Dialog, Silkeborg Odense 2013 - Samarbejde på Tværs Psykiatriens hus - Region og kommune Socialpsykiatriens opgave Skabe rehabiliterende forløb, der er fleksible, sammenhængende og meningsfulde

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Uddannelseskatalog. Undervisning i værktøjer til effektdokumentation på Det specialiserede sociale område/børn og Ungeområdet

Uddannelseskatalog. Undervisning i værktøjer til effektdokumentation på Det specialiserede sociale område/børn og Ungeområdet Uddannelseskatalog Undervisning i værktøjer til effektdokumentation på Det specialiserede sociale område/børn og Ungeområdet Indhold Indledning... 3 Priseksempler... Error! Bookmark not defined. Grundkursus

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet

Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere

Læs mere

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Temamøde om uddannelseshjælp Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Ungeenheden Rebild Ungeenheden varetager følgende opgaver: Uddannelsesindsats for unge uden uddannelse under 30 år (7 ungerådgivere)

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier

PSYKOLOGHUSET CLEMENS. - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS - psykologisk klinik for udsatte børn, unge og familier PSYKOLOGHUSET CLEMENS Indehavere: Anne-Marie Thuesen og Signe Rakel Hein autoriserede psykologer Adresse: Schacksgade 4 1365

Læs mere

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen DELTAGENDE DØGNTILBUD SPECIALSEKTOREN SOCIAL- PSYKIATRI HANDICAP

Læs mere

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF)

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt B I L A G 1127 Özlem 1128 Özlem 1129 Özlem mange gravide stof- og alkoholmisbrugere der har ønsket frivillig tvangstilbageholdelse

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale

Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale REDSKABER TIL AT MOTIVERE TIL FORANDRING FUA, KUA 25 oktober 2014 Tina Haren, psykolog Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale 1 Indhold Introduktion til den motiverende samtale (MI)

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Motivation & Ambivalens

Motivation & Ambivalens Motivation & Ambivalens Samtalen om alkohol Pia Kesmodel & Lisa Lærke Iversen 3. oktober 2011 Motivation og ambivalens. Kan gode råd og løftede pegefingre få nogen til at ændre adfærd? Motivation Består

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Basisuddannelse på Fyn

Basisuddannelse på Fyn STOF nr. 2, 2003 TEMA model; Fyns Amt Basisuddannelse på Fyn Det har været en udfordring at udvikle den nye faglige efteruddannelse i Fyns Amts Behandlingscenter. Her præsenteres de overvejelser der ligger

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde!

Styrk det tværfaglige samarbejde! Styrk det tværfaglige samarbejde! Skab resultater med de rette værktøjer Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad kommunerne skal levere som følge af reformen

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Rusmiddelbehandling er relevant forankret kommunalt!

Rusmiddelbehandling er relevant forankret kommunalt! Rusmiddelbehandling er relevant forankret kommunalt! Centerlederforeningens 1 kommentarer til: Evaluering af kommunalreformen. Marts 2013. Evaluering af kommunalreformen forholder sig ikke specifikt til

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere