Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune"

Transkript

1 NOTAT Dato: 10. januar 2014 Emne: Ressourcestrategien og -planen: Konsekvenser for Faxe Kommune HEW Miljøministeren fremlagde sin ressourcestrategi, Danmark uden affald, genanvend mere - forbrænd mindre 1, og med udgangen af november 2013 udsendte Miljøstyrelsen sin tilhørende ressourceplan i høring 2. Dette notat belyser strategiens og planforslagets konsekvenser i forhold til den affaldsplan, Faxe Kommune allerede har vedtaget. Ressourcestrategien og -planen adskiller sig noget fra det hidtil antagede Ressourcestrategien og -planen adskiller sig på visse punkter fra det, der har været forudsætningen for udarbejdelsen af Faxe Kommunes affaldsplan. Dog får ændringerne næppe væsentlige konsekvenser for de tiltag, affaldsplanen lægger op til, og der er næppe grundlag for at foretage ændringer i denne. I bilag I til dette notat er oplistet de væsentligste forskelle på det hidtil forventede og det faktiske indhold af ressourcestrategien og planen, og hvad det betyder i forhold til Faxe kommunes affaldsplan. En af de væsentligste forskelle angår definitionen på husholdningsaffald og de tilknyttede genanvendelsesmål: For det første er husholdningsaffaldet defineret på en nye måde (omfatter nu både husstandsindsamlet dagrenovation + fokusmaterialer fra hente- og bringeordninger og storskrald m.v. fra såvel hente- som bringeordninger (GBP er)) men Faxes affaldsplan lægger allerede op til øget genanvendelse af også affaldet fra GBP erne. For det andet er størrelsen på genanvendelsesmålet ændret (nu 50 % mod forventet 45 stigende til 55). For det tredje er fristen ændret (nu 2022, mens det i affaldsplanen har været forudsat, at der ville være et 45 %-krav i 2018, et implicit krav efter affaldsdirektivet på 50 % i 2020 samt et krav på 55 % i 2024). For det fjerde anlægges der nu forskellige beregningsmetoder for opnåelse af genanvendelsesmålene i hhv. ressourcestrategien (2022) og affaldsdirektivet (2020). Derudover skærpes genanvendelsesmålene i 2018 for elektronikskrot (fra 70 til 75 %), bærbare batterier (fra 50 til 55 %) og fosfor i spildevandsslam (fra 60 til 80 %) i f.t. de oprindelige forventninger. Når strategien lægger op til, at 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022, så er det husholdningsaffald, genanvendelsesprocenten skal beregnes ud fra, nærmere præciseret i ressourceplanens bilag 5 og omfatter alene en række nærmere udpegede affaldsfraktioner, som tillige er opført i bilag II til dette notat. Som beregningsmæssig forudsætning antages det, at alt affald, der kommer fra genbrugspladser, fordeler sig med 80 % fra husholdninger og 20 % fra erhverv (mens der i den hidtidige affaldskortlægning i AffaldPlus-regi har været taget afsæt i en fraktionsspecifik fordeling se bilag III). Ifølge ressourceplanens bilag 5 skal affaldsdirektivets 3 mål om genanvendelse i 2020 af 50 % af som minimum papir, glas, metal og plast fra husholdninger opnås efter en anden beregningsmodel, nemlig metode 1 i Kommissionens afgørelse af om metoder til beregning af genanvendelsesprocenten 4, dvs. beregnes som den genanvendte mængde af 1 Regeringen (2013): Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre. Oktober MST (2013): Danmark uden affald. Ressourceplan for affaldshåndtering Høringsudkast. November Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald 4 Kommissionens afgørelse (2011/753/EU) af 18. november 2011 om fastlæggelse af regler og beregningsmetoder med henblik på at kontrollere overholdelse af de mål, der er omhandlet i artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF 1

2 papir, glas, metal og plast fra husholdninger i forhold til den samlede mængde af de samme fire fraktioner i husholdningsaffaldsstrømmen I Tabel 1 nedenfor er opgjort de nøgletal, der er resultatet af disse beregningsmetoder, og de overordnede konklusioner f.s.v.a. opnåelsen af genanvendelsesprocenterne er gengivet herefter. Derefter beskrives det mere i detaljen, hvad konsekvenserne er for Faxe Kommune af genanvendelsesmålet for husholdningsaffald, og i efterfølgende bilag beskrives målsætninger og aktuel opfyldelse heraf for øvrige affaldsfraktioner (idet det skal bemærkes, at der er store udfordringer med hensyn til opfyldelse af de nye målsætninger for elektroniksskrot og bærbare batterier), og forventningerne til erhvervs genanvendelse. Tabel 1: Nøgletal for husholdningsaffaldsmængder i Faxe Kommune 2012, opgjort efter metoden i bilag 5 i forslaget til Ressourceplan (og med den antagelse, at 80 % af GBP-affald hidrører fra husholdninger) samt efter metode 1 i Kommissionens afgørelse af Total mængde indsamlet husholdningsaffald Indsamlet til genanvendelse ton ton Procent indsamlet til genanvendelse 21 % Yderligere ton affald, der skal flyttes fra forbrænding til genanvendelse, hvis 50 %-kravet skal opfyldes Procent af papir, glas, metal og plast i husholdningsaffaldsstrømmen, der indsamles til genanvendelse (metode 1 i Kommissionens afgørelse af ) ton 63 % Den anførte genanvendelsesprocent beregnet efter metode 1 i Kommissionens afgørelse af er beregnet med det forbehold, at der kun findes et officielt udmeldt potentiale for papirmængden i affaldsstrømmen i Faxe 5, mens der for de øvrige materialers vedkommende er taget afsæt i de generelle materialepotentialer for hhv. enfamilie- og etageboliger i Miljøprojekt dog med en opjustering af potentialet for glas til de faktiske forhold i Sydog Vestsjælland. Se bilag IV til dette notat for de anvendte materialepotentialer og indsamlingseffektiviteter. Overordnet konklusion vedr. husholdningsaffaldet Der henstår en ikke uvæsentlig udfordring med hensyn til husholdningsaffaldet, hvor det vil være nødvendigt at indføre indsamling og genanvendelse af det organiske mad- og køkkenaffald samt at optimere indsamlingen af plast og pap, samt at få genanvendt en større andel af det affald, der i dag går til stort og småt brændbart affald på genbrugspladserne. Udfordringerne er imidlertid ikke større, end at de vil kunne indfries gennem de initiativer, som allerede er beskrevet i Faxe Kommunes affaldsplan fra juni Det er vurderet, at der ikke vil være luft til at undlade indsamling af organisk mad- og køkkenaffald i landdistrikterne, også selv om den maksimale andel af genanvendeligt affald i stort og småt brændbart udsorteres, og også selv om der sker et løft i indsamlingseffektiviteten for alle genanvendelige fraktioner i etageboliger til et niveau, svarende til effektiviteten i enfamlieboliger. Den vedtagne affaldsplan opererer da også med indsamling af organisk affald i alle boliger. 5 Nemlig i Miljøprojekt nr. 1411, 2012 Kortlægning af papir- og pappotentialet fra private husstande i Miljøprojekt nr. 1458, 2013: Miljø- og samfundsøkonomisk vurdering af muligheder for øget genanvendelse af papir, pap, plast, metal og organisk affald fra dagrenovation. 2

3 Konkrete konsekvenser for husholdningsaffaldet fra Faxe Kommune Efter de hidtidige forudsætninger og den gennemførte kortlægning af affaldsmængder fra husholdningerne i Faxe Kommune i 2011, kunne den samlede genanvendelse af dagrenovation og fokusmaterialer opgøres til 22 %, og af fokusmaterialer + stort og småt brændbart på GBP erne til 16 %. Efter den beregningsmetode, der nu lægges til grund i ressourcestrategien og -planen, skal alt husholdningsaffaldet som anført ses under ét, og i 2022 skal 50 % heraf genanvendes. Som det fremgår af Tabel 1 ovenfor, så indsamledes der i 2012 sammenlagt ton husholdningsaffald i Faxe Kommune og heraf genanvendtes ton eller 21 %. Der mangler således at blive overført yderligere 29 % eller ton affald fra forbrænding til genanvendelse. Af Tabel 2 nedenfor ses det, hvor store mængder, der i 2012 indsamledes af de tørre fokusmaterialer og organisk mad- og køkkenaffald, samt hvor stort det teoretiske indsamlingspotentiale antages at være for disse materialer ved de mest effektive indsamlingsmetoder. Indsamlingspotentialet er beregnet på basis af først og fremmest Miljøprojekt 1458 og under iagttagelse af den sammensætning af beboelser, der er gældende i Faxe Kommune. (Se i øvrigt bilag IV til dette notat). På den måde kan det stadig teoretisk beregnes, hvor meget yderligere, det vil være muligt at samle ind af fokusmaterialer i Faxe Kommune gennem indførelse/optimering af indsamlingsordninger. Det ses, at summen af de yderligere mængder udgør ton (heraf ton organisk mad- og køkkenaffald), og at der derfor kommer til at mangle yderligere ton, som skal findes i de mængder, der i dag går til stort og småt brændbart affald på GBP erne og i storskraldsordningen. Tabel 2: Indsamlede mængder af fokusmaterialer i Faxe Kommune (2012), det teoretiske indsamlingspotentiale og de teoretiske yderligere mængder, der vil kunne samles ind ved mest effektive indsamlingsmetoder Indsamlet Indsamlingspotentiale Rest-potentiale Papir Pap Plast Glas Metal Organisk I alt Der samles allerede i dag mere glas ind, end der er teoretisk muligt. Derfor påregnes ikke yderligere mængder her. For metals vedkommende udgør potentialet alene emballager, mens de faktiske mængder udgøres af alt jern og metal, også det, der er afleveret på GBP er, og potentialet herfor kendes ikke. Der regnes derfor heller ikke her med mulighed for at indsamle yderligere mængder. Potentialer i storskrald m.v. først og fremmes stort og småt brændbart I 2012 forbrændtes der ton sort og småt brændbart husholdningsaffald fra genbrugspladsen i Faxe Kommune (beregnet efter 80/20-fordelinge mellem husholdninger og erhverv). 3

4 Foreløbige analyser viser, at ca. 40 % af fraktionen småt brændbart på genbrugspladserne kunne have været genanvendt. Heraf udgøres 55 % af træ, 21 % af papir, 12 % af pap og 12 % af plast. Forudsættes det, at også stort brændbart indeholder samme andele genanvendeligt materiale, ligger der i fraktionerne stort og småt brændbart i Faxe Kommune et potentiale på i størrelsesordenen ton genanvendeligt materiale, som vil kunne dække mankoen på ton (ved mest effektive indsamlingsordninger i øvrigt), endda med overskydende ca. 115 ton. Det er dog næppe realistisk at trække hele potentialet ud af forbrændings-containerne. Regnes med halvdelen, vil der kunne trækkes i størrelsesordenen 725 ton ud, og der vil så mangle 610 ton, der skal flyttes fra forbrænding til genanvendelse, førend de 50 % genanvendelse er i hus. Samlede muligheder for at opnå 50 % genanvendelse På figur 1 og 2 nedenfor er det illustreret henholdsvis hvor mange ton og hvor mange procent, der kan trækkes ud til genanvendelse ved fire scenarier med henholdsvis a) udsortering af den maximale andel af tørre materialer, b) det samme + den maksimale andel af det organiske mad- og køkkenaffald og endelig c) og d) to supplerende scenarier, hvor der ud over ovennævnte a+b også udsorteres hhv. 20 og 40 % af det affald, der i dag går til småt og stort brændbart al sammen sammenlignet med basisscenariet i 2012 (se data i Bilag V). Figur 1: De samlede mængder til genanvendelse og forbrænding i basis-scenariet og i fire scenarier, hvor den maximale mængde tørre fokusmaterialer trækkes ud til genanvendelse, hvor også den maximale mængde organisk mad- og køkkenaffald trækkes ud, og endelig hvor der derudover trækkes hhv. 20 og 40 % af stort og småt brændbart ud til genanvendelse 4

5 Figur 2: Som figur 1, men angiver relativt (i procent) Organisk i landdistrikter? Der er ikke fastsat et egentligt krav om indsamling og genanvendelse af organisk mad- og køkkenaffald fra husholdninger i hverken ressourcestrategien eller udkastet til ressourceplan. Men det ses af figur 2, hvorledes indsamlingspotentialet for organisk mad og køkkenaffald udgør 19 % af den samlede mængde husholdningsaffald og 2/3 af den samlede tilvækst i affald til genanvendelse ved 40 %-scenariet (og ¾ ved 20 %-scenariet). Det forekommer derfor vanskeligt ikke at inddrage også særskilt indsamling og genanvendelse af organisk mad- og køkkenaffald fra husholdninger i opfyldelsen af genanvendelsesmålet på 50 % i Men med den metodefrihed, begge planer lægger op til, samt kommunalbestyrelsens adgang efter affaldsbekendtgørelsens 24, stk. 5 til at etablere forskellige ordninger for den samme brugergruppe, når forskellen er begrundet i objektive kriterier som f.eks. boligtype, kunne det overvejes at koncentrere indsamlingen til områder med høj boligtæthed og undlade separat indsamling i f.eks. landdistrikter, som defineret af Danmarks Statistik (med afsæt i FN s tilsvarende principper) 7. I Faxe Kommune bor henved 25 % af befolkningen i landdistrikter, og de tegner sig teoretisk set for i størrelsesordenen 730 ton ud af det samlede indsamlingspotentiale for organisk madog køkkenaffald på ton. En lidt større andel bor i landzone og dermed også en lidt større mængde dersom differentieringen i givet fald i stedet vælges lagt i forhold til by/landzoneafgrænsningen. Det ses, at de ca. 730 ton fra landdistrikterne ikke vil kunne dækkes ind, selv hvis 40 % af stort og småt brændbart genanvendes. Der vil således mangle 615 ton. Der vil godt nok kunne opnås yderligere mængder gennem intensivering af indsamlingseffektiviteten i etageboliger. Samme effektivitet i etage- som i enfamilieboliger vil imidlertid for Faxe Kommunes vedkommende kun bidrage med i størrelsesordenen yderligere 217 ton materialer til genanvendelse, hvorefter der fortsat vil mangle ca. 400 ton til genanvendelse, hvis 50 %-kravet skal opfyldes uden indsamling af organisk affald i landdistrikter. Uanset hvad, vil det således være vanskeligt at nå 2022-målet uden indsamling også af organisk affald i landdistrikter, således som det allerede fremgår af affaldsplanen. 7 Se nærmere herfor under Byopgørelsen her på Danmarks Statistiks hjemmeside 5

6 Øvrigt affald I bilag VI og VII er beskrevet ressourcestrategiens og planens målsætninger for hhv. øvrige affaldsfraktioner og erhvervsaffaldet. Det ses, at genanvendelsesmålene for elskrot og batterier samt fosfor i spildeandsslam er skærpet i forhold til, hvad der lå til grund ved vedtagelsen af Faxe Kommunes affaldsplan, men de initiativer vedr. elskrot og batterier, der er vedtaget i planen, må forventes også at kunne honorere de skærpede krav, og for fosfors vedkommende er målsætningen allerede nået. Bilag: I Oversigt over forudsætningerne for Faxe Kommunes affaldsplan, sammenholdt med de forudsætninger, der gælder i ressourcestrategien og -planen II Affaldsfraktioner i genanvendelsesberegningerne (jf. ressourceplanens bilag 5) III IV V VI VII AffaldPlus aktuelle fordelingsnøgle mellem husholdninger og erhverv for affald fra Genbrugspladser Anvendte materialepotentialer og indsamlingseffektiviteter Oversigt over de eksakte mængder i de fire indsamlingsscenarier, sammenlignet med basis-scenariet (grundlaget for figur 1) Ressourcestrategiens og planens målsætninger/forventninger til øvrige affaldskategorier Ressourcestrategiens og planens målsætninger rettet mod erhverv (med relevans også for kommunerne) 6

7 Bilag I Oversigt over forudsætningerne for Faxe Kommunes affaldsplan, sammenholdt med de nye forudsætninger i ressourcestrategien og planen Oprindelige forudsætninger Dagrenovation samt papir- og emballageaffald: Mindst 45 % af den samlede mængde af dagrenovation samt papir- og emballageaffald skal indsamles til genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse i 2018, stigende til 55 % i Følgende fraktioner skal tilsammen dække de 45 %: organisk dagrenovation og papiraffald samt pap-, glas-, plast- og metal-emballageaffald. Sådan blev det/konsekvenser for plan 50 % af papir, metal, plast og glas fra husholdninger skal genanvendes i 2020 (se strategien p. 21, venstre spalte nederst). Skal jf. planens bilag 5 opgøres efter metode 1) i Kommissionens afgørelse af dvs. 50 % af mængderne i affaldsstrømmen skal genanvendes. I Faxe genanvendtes 63 % i % af organisk affald, papir-, pap-, glas-, træ-, plast- og metalaffald samt dagrenovation og stort og småt brændbart skal genanvendes i 2022 (se Tabel 1, p. 10 i strategien samt bilag 5 i planen). Efter det oplyste skal 80 % affaldet fra GBP er betragtes som husholdningsaffald. Ved at medregne restaffald i nævneren (sammen med evt. indsamlet organisk affald) opfanges den del af det markedsførte organiske materiale, der måtte havne i affaldsstrømmen. [I dag angives genanvendelsesprocenten her at være 22 % på landsplan, beregnet efter ovennævnte metode, mens den er 21 % for Faxe]. Udsortering af det organiske mad- og køkkenaffald fra dagrenovationen til bioforgasning og en henteordning skal indføres for alle enfamilieboliger i byzone fra 2017 og påbegyndes for etageboliger i byzone samme år. Indgår i de 45/55 % genanvendelsesmål (se ovenfor) Storskrald m.v.: 45 % af storskraldet fra husholdninger (excl. have/parkaffald og jord og bygge- og anlægsaffald) skal udsorteres med henblik på genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse i 2018, stigende til 55 % i 2024 Bygge- og anlægsaffald: Der skal sikres bedre kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald, herunder skal Regeringens PCB-handlingsplan gennemføres. Ingen eksplicitte krav om indsamling af organisk affald, men organisk affald indgår i det samlede genanvendelsesmål på 50 %. Teoretisk umuligt at nå uden genanvendelse af organisk affald. Indfrielse af genanvendelsesmål evalueres i 2016 m.h.p. fastlæggelse af eventuelle yderligere initiativer. Storskrald m.v. har ikke længere særskilt genanvendelsesmål, men indgår i husholdninger, jf. ovenfor. Derfor er nu også træ med i genanvendelsesmålet for husholdninger. 70 % anvendes til nye formål i 2018 (formodentlig et behjertet forsøg på at skrive genanvendelse og anden, endelig materialenyttiggørelse også selv om der i strategien er tilføjet et meningsforstyrrende nyttiggørelse i parentes efter nye formål ). [I dag 7

8 Der skal sikres øget genbrug af gamle mursten frem for nyttiggørelse til andre formål. Haveaffald: Den næringsfattige ved-del af indsamlet have/parkafald skal udsorteres med henblik på energiudnyttelse ved forbrænding, og den bløde, næringsrige andel skal udsorteres med henblik på bioforgasning inden Således skal sammenlagt 25 % af haveaffaldet energiudnyttes i 2018, heraf 3 %- point i form af bioforgasning. Elskrot: Elskrotdirektivets målsætninger fremrykkes for Danmarks vedkommende: 70 % af den gennemsnitlige, markedsførte elektronikmængde til husholdninger og 65 % af den samlede markedsførte mængde (incl. erhverv) skal indsamles med henblik på genanvendelse allerede fra 2016 (hvor 65 %-kravet ifølge direktivet ellers først gælder fra 2019), angives genanvendelsesprocenten (!) her at være 87 % på landsplan og den er 84 % i Faxe for bygge- og anlægsaffald, der kan henføres til husholdninger] De affaldsrelevante initiativer i regeringens handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger gennemføres herunder: - Fastsættelse af grænseværdi for indhold af PCB i byggeaffald. - Skærpede krav til nedrivning af bygninger, så vi får et bedre og mere samlet overblik over de materialer og stoffer, der indgår i byggeaffaldet. - Øgede krav til nedrivningsvirksomhedernes kvalifikationer. Undersøgelse af mulighederne for bedre genanvendelse af beton samt undersøge fordele og ulemper ved nye behandlingskrav til mursten og imprægneret træ, samt krav om udsortering af tagpap. Genanvendelse af udtjente vindmøllevinger understøttes, og der undersøges fordele og ulemper ved at indføre et behandlingskrav for udtjente vindmøllevinger. Undersøgelse af fordele og ulemper ved at indføre behandlingskrav for fjernvarmerør. Min. 25 % skal energiudnyttes i 2018.(Ingen krav om andel til biogas i strategien, men 3 %-point nævnes i planen). [I dag angives energinyttiggørelsesandelen at være 4 % på landsplan, hvilket også er tilfældet for Faxe Kommune] Min. 75 % af den gennemsnitlige markedsførte mængde til husholdninger (over de foregående 3 år) skal indsamles til genanvendelse i [I dag angives genanvendelsesprocenten at være 68 % på landsplan og den var 61,5 % i Faxe i 2012] Min. 65 % af den samlede mængde markedsført elektronik skal genanvendes i [Ej anført aktuel genanvendelsesprocent, som er meget usikker, da erhvervsdelen i stor udstrækning ryger uden om DPA-registreringen. De 65 % svarer til det nye WEEE-direktivs 2019-mål]. 8

9 Batterier: Batteridirektivets målsætning skærpes for Danmarks vedkommende: 50 % af de bærbare batterier skal indsamles med henblik på genanvendelse i 2016 (mod batteridirektivets 45 % i 2016). Spildevandsslam: Der skal ske genanvendelse af minimum 60 % af den plantetilgængelige fosfor i spildevandsslam i Servicesektoren: (ej medtaget med indsamlings- og genanvendelsesmål i affaldsplanen, da ej ansvarsområde, men opført som væsentligt tilsynsområde) Shredderaffald: (ej medtaget i affaldsplanerne med genanvendelses- og forbrændingsmål, da ej ansvarsområde f.s.v.a. genanvendelse, men burde overvejes f.s.v.a. forbrændings- og deponeringsandelen, hvor kommunerne (fortsat) har anvisning). Min. 55 % af den markedsførte mængde bærbare batterier over de seneste 3 år skal genanvendes i [I dag angives genanvendelsesprocenten at være 47 % på landsplan og den er 35,4 % i Faxe, målt i f.t. indsamlet versus markedsført mængde 2012]. Min. 80 % af fosforen i spildevandsslammet skal genanvendes i 2018 (enten ved direkte udbringning af slammet eller ved udvinding af fosfor fra asken fra forbrændt slam). [Ingen angivelse af aktuel genanvendelsesprocent for fosfor, men det anføres, at % af slammet genanvendes. I Faxe genanvendes stort set alt spildevandsslam]. Min. 70 % af papir-, pap-, glas-, metal og plastemballage fra servicevirksomheder skal genanvendes i [I dag angives genanvendelsesprocenten at være 53 % på landsplan ej valide data for Faxe i statens affaldsdatasystem] Min. 60 % af organisk affald skal genanvendes i [I dag angives genanvendelsesprocenten at være 17 % på landsplan ej valide data for Faxe i statens affaldsdatasystem] Minimum 70 % af shredderaffaldet skal nyttiggøres i 2018, heraf minimum 10 %- point ved genanvendelse. [I dag anføres det, at al shredderaffald deponeres på landsplan. Der er ingen shredderanlæg i Faxe Kommune]. 9

10 Affaldsfraktioner i genanvendelsesberegningerne (jf. ressourceplanens bilag 5) Bilag II Ressourceplanen henviser til Ressourcestrategiens mål for genanvendelse af husholdningsaffald i 2022 (nemlig 50 %) og gengiver i Bilag 5 den model, der skal anvendes ved beregning af genanvendelsesprocenten. Modellen tager afsæt i affaldsdatabekendtgørelsens 8 affaldsfraktioner, og udvælger 16 af bekendtgørelsens i alt 31 fraktioner af husholdningsaffald som værende dem, der skal indgå i beregningen. De fraktioner, for hvilke der findes særskilte målsætninger (haveaffald og bygge- og anlægsaffald (herunder sten og jord) samt elektronikskrot og batterier) er udeladt, men også PVC, farligt affald, bildæk og øvrigt affald, der alle er fraktioner, der helt eller delvis (kan) genanvendes, er udeladt. Hertil kommer, at Tøj og sko slet ikke er en fraktion ifølge affaldsdatabekendtgørelsen (og derfor følgelig ej heller indgår i beregningsmodelen) sandsynligvis fordi der er tale om en fraktion, der går til genbrug, og derfor ikke skal indrapporteres som affald. Følgelig indgår Tøj og sko ikke. Nedenfor i Tabel 1 er gengivet de H-koder ( Affaldsfraktioner fra husholdninger), som alt i alt kan indberettes ifølge Affaldsdatabekendtgørelsens Bilag 1, afsnit 3. Tabel 1: Listen over husholdningsaffaldsfraktioner, der kan indberettes i affaldsdata-systemet (jf. affaldsdatabekendtgørelsens Bilag 1, afsnit 3). Genanvendelige fraktioner er fremhævet med fed og er i kursiv. Fraktioner, der indgår i beregning af genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald, er fremhævet med rødt. H01 Dagrenovation H02 Organisk affald H03 Forbrændingsegnet H04 Deponeringsegnet H05 Papir inkl. aviser H06 Pap H07 Glas H08 Plast H09 Emballage papir H10 Emballage pap H11 Emballage glas H12 Emballage metal H13 Emballage plast H14 PVC H15 Træ H16 Imprægneret træ H17 Haveaffald H18 Køleskabe med freon H19 Jern og metal H20 Uforurenet jord H21 Forurenet jord H22 Batterier H23 Elektronik H24 Bygge- og anlægsaffald H25 Sten 8 Bekg. nr af 17/12/2012 om Affaldsdatasystemet 10

11 H26 Farligt affald H27 Storskrald H28 Gips H29 Øvrigt affald H30 Emballage træ H31 Dæk 11

12 Bilag III A+ s autofordelingsnøgle mellem husholdninger og erhverv for affald fra GBP er Fraktion % husholdn. % erhverv Asbest Aviser og papir Bilruder Deponi Dæk Farligt affald Gips Haveaffald Imprægneret træ Jern og metal Jord 96 4 Kabler Pap Planglas PVC, hård Beton og tegl ( sten og murbrokker i CBM) Stort og småt brændbart Tagpap Træ Træstød Tøj og sko MST foreslår en generel fordelingsnøgle på 80/20 Følsomhedsanalyser, udført på de konkret indsamlede mængder, indikerer, at den samlede genanvendelsesprocent kun påvirkes i minimalt omfang ved overgang fra A+fordelingen til MST s foreslåede standardtal. 12

13 Bilag IV Anvendte materialepotentialer og indsamlingseffektiviteter De anførte materialepotentialer og indsamlingspotentialer stammer fra Miljøprojekt 1458, med mindre andet er anført. Potentiale, kg/husstand Indsamlingseff., % Enfamilie Etage Enfamilie Etage Papir 147,2* Karton & pap 25,2 27, Plastemballage 32,4 27, Andet plast 5,8 5, Glas** 59,5 53, Metalemballage 15,8 11, Andet metal 3,6 4, Organisk 302,5 218,1 70*** 50 *) Faxe-specifikke data fra Miljøprojekt nr. 1411, 2012: Kortlægning af papir- og pappotentialet fra private husstande i Angiver ens potentialer for alle typer husstande. **) Afpasset efter lokale forhold (med afsæt i faktisk indsamlede mængder, en formodet indsamlingseffektivitet på 72 % og med samme forholdsmæssige fordeling mellem enfamilie og etageboliger som i Miljøprojekt 1458). ***) Indsamlingseffektiviteten for organisk affald fra enfamilieboliger foreslås i Miljøprojekt 1458 hævet fra de tidligere anvendte 70 % til 75 %, men de 70 % giver større overensstemmelse med de faktiske mængder kendt fra indsamlingen i Slagelse Kommune. Det skal bemærkes, at materialepotentialet tillige forekommer relativt højt, og at det jf. Tabel 49 i Miljøprojekt 1458 er boostet i f.m. tilpasning til de samlede mængder dagrenovation. Ved at vælge en konservativ indsamlingseffektivitet kompenseres for et eventuelt for højt sat materialepotentiale. 13

14 Oversigt over de eksakte mængder i de fire indsamlingsscenarier, sammenlignet med basisscenariet (grundlaget for figur 1) Bilag V Basis Tør fokus Fokus+org 20% BB 40%BB Genan I alt % genan Mål, ton Rest

15 Ressourcestrategiens og planens målsætninger/forventninger til øvrige affaldskategorier Bilag VI Målsætningerne for alt andet end husholdningsaffald gælder fra 2018, og er i såvel planen som strategien formuleret som forventninger til genanvendelse som konsekvens af en række initiativer. Der er knyttet genanvendelsesmål/forventninger til følgende affaldsfraktioner: Elektronikaffald 75 % af elektronikaffaldet fra husholdninger skal samles ind til genanvendelse, og beregnet efter den seneste statistik fra DPA-System (dækende 2012) ligger Faxe Kommune i dag på 61,5 % (indsamler 16,0 kg/indb./år, og der markedsførtes gennemsnitligt 26 kg/indb./år over de foregående tre år på landsplan). Der er her tale om producentansvar, men med delt ansvar f.s.v.a. indsamling af husholdningernes elektronikskrot. De kollektive producentansvarsordninger og DI m.fl. har i oktober 2013 indgået en aftale med Miljøministeren om bl.a. at optimere indsamlingen frem mod , men det er uklart, i hvilket omfang kommunerne forventes inddraget heri. Batterier 55 % af de bærbare batterier skal samles ind, og beregnet efter den seneste statistik fra DPA- System (dækende 2012) ligger Faxe Kommune i dag på 35,4 % (indsamler 214 g/indb./år, og der markedsførtes 604 g/indb./år på landsplan). Der er også her tale om producentansvar, men hvor kommunerne har ansvaret for indsamlingen af bærbare batterier fra husholdninger, idet producenterne bidrager økonomisk hertil i et omfang, der er fastsat ved lov. Haveaffald 25 % af haveaffaldet (den tørre ved-del uden nævneværdigt indhold af næringsstoffer) skal energiudnyttes, hvilket skal løftes af kommunen i samarbejde med AffaldPlus, som allerede har en teknologisk løsning på vej, som vil kunne imødekomme kravet. Ressourceplanen anfører dog, at 3 %-point heraf bør udsorteres til bioforgasning (nemlig den bløde fraktion), hvilket forudsætter etablering af egentlig pulperteknologi. Bygge- og anlægsaffald 70 % af alt bygge- og anlægsaffald (fra såvel husholdninger som erhverv) skal materialenyttiggøres (enten ved forberedelse for genbrug, genanvendelse eller anden endelig materialenyttiggørelse). Faxe Kommune sendte i % af det bygge- og anlægsaffald, der indsamles på GBP er fra husholdninger, til anden endelig materialenyttiggørelse, beregnet på basis af mængdefordelingerne mellem husholdninger og erhverv ved seneste brugerundersøgelse (jf. fordelingsnøglerne i bilag II). Beregnet på basis af MST s foreslåede 80/20-fordeling mellem husholdninger og erhverv førtes 88 % af husholdningernes bygge- og anlægsaffald til anden endelig materialenyttiggørelse i Kommunerne skal bidrage til at øge kvaliteten i materialenyttiggørelsen, bl.a. gennem implementering af regeringens PCB-handlingsplan 10. Spildevandsslam 80 % af fosforen i spildevandsslammet skal genanvendes i jordbruget, hvilket opfyldes allerede i dag, hvor stort set al spildevandsslam fra Faxe Kommune udbringes på landbrugsjord. 9 Se omtale af den frivillig aftale af om miljøvenlig elektronik og genanvendelse af elektronikaffald her på MST s hjemmeside, hvor der også er link til beskrivelse af de aftalte projekter, herunder om øget indsamling. 10 Regeringen (2011): Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald 15

16 Bilag VII Ressourcestrategiens og planens målsætninger rettet mod erhverv (med relevans også for kommunerne) Ligeledes i 2018 forventes servicesektoren at opnå 70 % genanvendelse af deres papir-, pap-, glas-, metal- og glasemballage, og restauranter og dagligvare forventes at sende 60 % af deres organiske affald til bioforgasning. Det statslige affaldsdatasystem er ikke i dag i stand til at levere valide data om den aktuelle genanvendelse på kommune-niveau. Disse forventninger er desuden principielt kommunen uvedkommende, da Kommunalbestyrelsen som udgangspunkt ikke må indsamle kildesorteret erhvervsaffald, egnet til materialenyttiggørelse. MEN Kommunalbestyrelsen kan efter affaldsbekendtgørelsens 42 tilbyde erhvervsvirksomheder i blandede bolig- og erhvervsejendomme at blive tilsluttet indsamlingsordninger for husholdningernes genanvendelige materialer, ligesom Kommunalbestyrelsen efter 41 indtil den 1. januar 2016 kan tilbyde virksomheder i kommunen, at de omfattes af en eventuel indsamlingsordning for organisk affald fra husholdninger. Det er uklart, hvorvidt således indsamlede mængder vil indgå i den samlede genanvendelsesprocent for husholdningsaffald. Omvendt vil det imidlertid være vanskeligt at gennemskue, hvorledes det statistisk set vil være muligt at trække disse ruteindsamlede mængder ud af de registrerede husholdningsaffaldsmængder. Endelig skal det påpeges, at ressourceplanen lægger stor vægt på intensivering af det kommunale tilsyn med henblik på at sikre (højere) genanvendelse af erhvervsaffaldet. 16

HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne

HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne NOTAT HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne samlet set Miljøministeren fremlagde 07.10.13 sin ressourcestrategi, Danmark uden affald, genanvend

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Godkendt af Byrådet den 8. september 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger,

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 2 Indhold 1. Indledning... 2 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger,

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Affaldsplan for Sorø Kommune Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Sorø Kommune Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Sorø Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast af 23. marts 2014 Godkendt af Byrådet 20. maj 2014 til offentlig høring 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning...

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.2014 til høring

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.2014 til høring Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.2014 til høring 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer...

Læs mere

Ressourcestrategi og affaldsstrømme

Ressourcestrategi og affaldsstrømme Ressourcestrategi og affaldsstrømme Seminar on Automation in Waste Handling systems May 13th, 2013 Inge Werther, DAKOFA Ressourceeffektivitet affaldet som ressource Miljøminister Ida Auken 2 kriser, der

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Affaldsplan for Vordingborg Kommune Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Vordingborg Kommune Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Vordingborg Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 25.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016 / Nye affaldsordninger i Stevns kommune PTU den 20. september 2016 / Temamødets indhold 1. Hvorfor nye affaldsordninger? 2. Status for mængder og genanvendelse - I fællesskabet og for Stevns 3. Hvad kan

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Hoveddel. Udkast 18.04.13 03.12.12

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Hoveddel. Udkast 18.04.13 03.12.12 Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Hoveddel Udkast 18.04.13 03.12.12 2 Indhold: 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 3. Affaldsplanens opbygning... 6 4. Forudsætninger og nationale mål... 7 4.1. Forudsætninger

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Ressourcestrategien og planen: Opfølgning og sammenhæng med EU-kommissionens udspil 2. juli om cirkulær økonomi og nye genanvendelsesmål

Ressourcestrategien og planen: Opfølgning og sammenhæng med EU-kommissionens udspil 2. juli om cirkulær økonomi og nye genanvendelsesmål Ressourcestrategien og planen: Opfølgning og sammenhæng med EU-kommissionens udspil 2. juli om cirkulær økonomi og nye genanvendelsesmål v/ Morten Carlsbæk, DAKOFA Netværket for Affald, energi og klima

Læs mere

Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner

Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner NOTAT Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner HEW AffaldPlus-kommunerne har i deres (udkast til) affaldsplaner arbejdet med tanken om

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 03.12.12

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 03.12.12 Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 03.12.12 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 3 3. Handleplaner... 4 3.1. Husholdninger... 4 3.1.1. Dagrenovation

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1)

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) BEK nr 1306 af 17/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7779-00224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14 Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer... 6 3.1.

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området. Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Hvordan anskuer Miljøstyrelsen området Christian Vind, Kontorchef Jord og Affald, Miljøstyrelsen Indhold 1. Indledning 2. Miljøministeriets rammer og sigtelinjer 3. Regulering og andet nært forestående

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Hoveddel

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Hoveddel Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Hoveddel Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 2 Indhold: 1. Forord... 4 2. Indledning... 6 3. Affaldsplanens opbygning... 7 4. Forudsætninger og

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Disposition Indsatser og mål/effekter Genanvendelse af organisk dagrenovation Genanvendelse af plast Statslige initiativer og projekter EU Meddelelse

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Udarbejdet for Miljøstyrelsen af Affaldskontoret ApS, 11. august 2016 Side 1 af 12

Affaldsplanværktøj. Udarbejdet for Miljøstyrelsen af Affaldskontoret ApS, 11. august 2016 Side 1 af 12 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for fokusmaterialerne papir, pap, plast, glas, metal,

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012 1 Veksebo M Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6

Læs mere

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Side 1 af 47 Faaborg Midtfyn Kommune Indledning Planen kort fortalt Status og mål Nationale Målsætninger og sigtelinier Status fra tidligere affaldsplan Nedgravede affaldsbeholdere

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Lov om miljøvurdering Lov om miljøvurdering af planer og programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger...12 5 Affaldsmængder pr. indbygger

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024

Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 Billede ind i bølgen (grønne farver), som klimatilpasningsplan FORSLAG TIL Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 Indhold Bilag A Affaldsmængder for husholdningsaffaldet

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Ressourceplan 2014 December 2015

Ressourceplan 2014 December 2015 December 2015 Forord Billund Kommune, Teknik og Miljø har udarbejdet denne ressourceplan med udspring i Regerings ressourcestrategi fra oktober 2013; Danmark uden afflad. Med Danmark uden affald lægger

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 2 - kortlægning 1 Rammer for Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan.. 3 Nationale regler... 3 Kommunale planer og politikker... 5 Miljøvurdering...

Læs mere

Affaldsplan for Sorø Kommune Bilag 1: Handleplaner

Affaldsplan for Sorø Kommune Bilag 1: Handleplaner Affaldsplan for Sorø Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast af 23. marts 2014 Godkendt af Byrådet 20. maj 2014 til offentlig høring 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5

Læs mere

Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver

Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver KL har modtaget meddelelse om cirkulær økonomi og forslag til direktiv om ændring

Læs mere

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk Skive Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 4 Organisk dagrenovation

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 AFFALDSPLAN 2014-2018 (2024) Kortlægning Hvidovre Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALDSORDNINGER OG MODTAGEANLÆG...

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

Der kan i visse tilfælde fraviges fra hierarkiet, hvis det begrundes i konkrete miljøvurderinger og livcyklusbetragtninger.

Der kan i visse tilfælde fraviges fra hierarkiet, hvis det begrundes i konkrete miljøvurderinger og livcyklusbetragtninger. Bilag 1 1 EU - affaldsdirektiv Danmark og alle andre medlemslande er forpligtet til at efterleve bestemmelserne i EU s affaldsdirektiv. De seneste år har fokus ændret sig fra, at der skal genanvendes mest

Læs mere

Den 27. april 2006 Århus Kommune

Den 27. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Revision af Århus Kommunes regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald

Læs mere

Økonomien i sorteringsanlæg

Økonomien i sorteringsanlæg Økonomien i sorteringsanlæg Miljøstyrelsen 1 INDLEDNING 2 2 OVERORDNEDE RESULTATER 3 Forfatter: MB/LH Dato: 11-08-2017 Version: 8 3 AFFALDSTYPER OG MÆNGDER 5 3.1 Affaldstyper 5 3.2 Mængder 5 4 METODE 6

Læs mere

Notat. Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013

Notat. Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013 Notat Udkast til høringssvar til Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018, høringsudkast, november 2013 8. januar 2014 Dok.nr.: 2013/0024904-3 Indledningsvist skal Frederiksberg

Læs mere

Affaldsplan 2014-2024

Affaldsplan 2014-2024 Affaldsplan 2014-2024 Side 2 af 50 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, visioner og strategi... 5 1.1 Baggrund for affaldsplanen... 5 1.2 Mariagerfjord Kommunes visioner for affaldsområdet... 5 2 Rammerne for

Læs mere